Sunteți pe pagina 1din 4

1

Doxologie glas

T , după Ştefanache Popescu

la

vă Ţi

e

S

Ce

tat

lu

mi

i

na

şi

pe

mânt pa

a

Sla vă

lui ce ne-ai a

în

tru cei

de

sus lui Dum ne zeu

ce

în tru

ă

vo

i

re.

oa meni bu

L

u

ne e Te

cu

dă mu Te bi

vân tăm

în

chi

nă ă mu

ne

Ţi

i

e

Te

slă

vim

pe

Ti

i

ne

Ţi

i

e

re.

pen tru sla

va Ta cea ma

Îţi mul ţu

mim

D

oam ne Îm

pă ra

!

te

A

to ot ţi

i

a te ce

resc

Dum

ne

ze

u le Pă ri

in

to

ru u le

Doam ne Fi

u

le

e

U

nu le

năs

cut

I

i

su

u se Hris toa

a se

şi

Du

hu le Sfin te.

D

oam ne Dum ne

ze

lu

şe

lu ul lui Dum ne

zeu

u le Mie

Fi

ul

Ta

mii

mi lu

ieş

te

tă lui Ce

la ce ri dici pă ca tul lu

Ce

la ce ri

ca

te

e

le

lu

mii.

ne pe noi

dici pă

P

ri

meş te ru

gă ciu

u ni le

noa

as tre

Cel

ce

şezi

de-a

www.stavropoleos.ro

2

lu

ie

dreap ta Ta

tă lui şi ne mi

eş te pe noi.

C

ă

i

sus Hris

tos

Tu eşti U nul Sfâ ânt Tu eşti U nul Domn I

în tru

Î

sla

eu Ta

va lui Dum ne ze

a tăl. A min.

n

toa te

zi

le

le

bi

ta

ne Te voi cu vân

şi

voi

u

da

Î

nu

S

!

în

me le Tău în vea a ac şi

vea cul vea cu lui.

n

vred

ni

ceş

te ne Doam ne

în zi

cea

as

ta

i ua+ a

ră de pă cat

ne pă zim.

B

i

Dum ne

ze

in ţi lor

ne+ eşti cu vân tat Doa am ne

ul pă ri

no

oş tri

şi

u

da at şi

prea slă

vit

es

te

nu

u me le Tău

în

veci.A min

F

i

e Doam ne mi

la Ta spre noi

în

i

ne.

tru Ti

pre

cum am nă dă ăj du

it

B

i

ne+eşti cu vân tat Doa am ne

în

va

le.

ă

ri le Ta

(de două ori)

ţă ne pe noi

în drep

www.stavropoleos.ro

3

Doa

e

B

i

ne+ eşti cu vân tat

a am ne e

ă

ri

i

le

Ta

le.

ne pe noi în drep tă

e

e

e

în

va

ţă

D !S

oa

a am ne

scă

pa re Te-ai fă cut

no

o

în

neam şi

în

neam

eu am

zis Doam ne

mi

lu

ieş

te mă

meu

fle tul

că am

gre şi

it

Ţi

i

e.

vin de că su

u

D

ia

pat

în

va

oam ne la Ti

ne am scă

ţă mă să

fa ac vo

Ta

că Tu eşti Dum ne ze

ul meu.

C

ă

la

Ti

ne + es

te

iz vo

e

e

ţii

o rul vi

dea

a

lu

mi

nă.

lu

mi

na Ta vom ve

în

tru

T

i

i

in

de e

tin

de

mi la Ta

ce

e lor ce

Te cu

no

osc pe

Ti

ne.

S

fin te Dum ne ze

u

u

le

Sfin

te

ta

a

re

Sfin

te fă ră

de

S

moa ar

la

!

te

e mi

lu

ieş

(de trei ori)

te ne pe noi.

lui

şi

Fi

vă Ta

u lui şi Sfâ

ân tu lui Duh.

www.stavropoleos.ro

4

Ş

S

i a

cum

şi

pu

cii

ve

ru rea şi în ve

ci lor.A min.

!

fin

te fă ră de

moa

ar

te

e

mi

lu

ieş

te ne pe noi.

T

S

fin

te

e

Du

i

um ne

e

e

!

u

u

S

u le

e

!S

Sfi

i

i

ze

i in te

ta

a

a

re e

e

Sfi

in

te

[

ă

ă

de

e

e

e

e

moa

mi lu

ie

te

a a

oi.

a

ar te

ne

e e

pe

e

e

no

o

o

www.stavropoleos.ro