Sunteți pe pagina 1din 4

1

Fericirile duminicale, glas 1


(textele Stihirilor potrivite după Podobie au luate
fost
din Albina muzicală a lui Ghenadie Arhiereul,
din Anastasimatarul lui Anton Pann şi din alte surse)

Î  
n tru Îm pă ră ţi a Ta po me neş te ne


pe noi Doam ne când vei ve ni în tru Îm pă 
ră 
ţi a


Ta 

F  
e ri ciţi cei să raci cu du hul că a a ce lo ra es


te Îm pă ră ţi a ce e
ru ri lor 

F    
e ri ciţi cei ce plâng că a ce ia se vor mân gâ ia

F 
e ri ciţi cei blânzi că a ce ia vor moş te ni pă mân


tul 

F
e ri ciţi cei ce flă mân zesc şi în se tea ză de


drep ta te 
că a ce 
ia
se 
vor
să tu ra 

F   
e ri ciţi cei mi los tivi că a ce ia se vor mi lu


i 

P  
 
rin mân ca a re e de de mult a scos din Rai vrăj ma şul pe

Nanu Virgil Ioan


www.stavropoleos.ro
2

 
stră mo 
o 
şul A dam 
iar prin Cru ce a a dus în tr-î 
în
sul
Hris


to 
os 
pre
tâl
har  0
ca a re stri ga: po o
me neş
 te 
mă
când vei


ve ni în tru Îm pă ră ţi ia 
a 
Ta  

F  
e ri ciţi cei cu raţi cu i ni ma că a ce

ia 
vor
ve 
dea pre 
Dum ne zeu 

M     
ă      
în chin cin stind Pă ti mi rea Ta şi În vi e rea

 
Ta Hris toa a
se slă vesc
cu A dam şi cu tâl ha rul strig Ţi


i e cu gla 
as
lu mi nat: Doam
 ne
po o 
me 
neş
te 
mă
când vei ve ni în


tru Îm pă ră ţi ia
a
Ta  

F  
e ri ciţi fă că to rii de pa ce că a ce

ia
fii   ne
lui Dum zeu 
se 
vor che ma 

R  
ăs tig ni tu Te-ai fă ră pă cat fi ind şi în mor mânt de


bu
nă
vo 
oie  
Te-ai pus 
ca
un 
Dum
ne 
zeu ai 
învi 
at 
şi


cu Ti 
ne 
pre  l-aiscu
A da am lat  0
ca a re stri ga: po o 
me 


neşte
mă
când
vei
ve ni în tru Îm pă ră ţi i
a 
a
Ta  

Nanu Virgil Ioan


www.stavropoleos.ro
3

F  
e ri ciţi cei iz go niţi pen tru drep ta te că


a a ce lo ra es 
te
Îm pă ră ţi a
Ce e
ru ri lor 

B    
i    
se ri ca Ta a cea tru pea as că ai ri di ca t-o din

 
mor mânta
treia
zi  
ri di cân du-l pre A dam
şi 
pre ce ei


ce e ra 
au
din
A dam 0
ca a re stri gau: po o
me 
neş
te 
ne 
când


vei ve ni în tru Îm pă ră ţi ia
a
Ta  

F
e ri ciţi veţi fi când vă vor o că rî şi vă vor


pri go ni şi vor zi ce tot cu vân tul rău  
îm po


tri va voa 
as 
tră 
min ţind
pen 
tru Mi ne 

P 
    
ur tă toa a re e le de mir plân geau ve nind Hris toa se la

 
mor mâ 
ântu
ul
Tău; 
au vă zut în ger
şe zând în a 
al
be
veş


mi in
te fi ind  0
ca a re stri ga: ce e 
 căA 
u taţi?În vi a t-a


Dom  
nul nu mai plâ 
ân 
geţi 
de-a cum

B   
u cu ra ţi vă şi vă ve se liţi că pla ta


voas
tră
mul
tă es te în ce ruri 

Nanu Virgil Ioan


www.stavropoleos.ro
4

V
  
e nind Doa am ne e U ce ni cii Tăi la a cest mun te un

de 
lor le-ai po 
run cit  
şi vă zân du Te a ici Mân tu i to

  în
o ru le toţi s-au chi
nat; 
să bo te e
ze 
i-ai
tri A
mis
toa te nea mu ri


le în vă ţâ 
ân
du
u
le  

S  
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

N
 A 
e în chi nă ăm pu u ru rea Ta tă lui îm pre u nă şi


pre
Fi 
ul 
pro
slă
vim 
şi tot ast fel lă u dăm
îm 
pre u 

 Prea
pre  
Sfâ 
ân 
tul 
Său
Duh 
toţi stri gâ ând 
şi  
zi când:Tre i me Sfân tă mân


tu ie eşte
e
ne  

Ş   A  


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min

O         


a du u ce em şi pre Mai ca Ta în ru gă ciuni Hris


toa 
se
îm pre 
u u
năcu
noi  
mij lo ci rea ei a vând
Te


în du 
ră
că
tre
no 
oi
Bu
nu
le  
căci pre Ti i  slă
ne Te  vim
Cel ce


a tre ia zi ai ră să ri 
it 
din 
mor mâAâ   
ânt

Nanu Virgil Ioan


www.stavropoleos.ro