Sunteți pe pagina 1din 39

SLUJBA SFÂNTULUI CUVIOS

LA VECERNIA MICĂ

La Kekragarii, stihirile, glasul 1, asemenea cu:


„Prealăudaţilor Mucenici...” (Πανεύφημοι Μάρτυρες)

Glas Πα Δι

in pâ ân te ce dar lui Dum ne zeu sfin te a du cân du

-te şi cu o sâr di e că i le po run ci lor ur mând

ai a flat sfâr şi i tul cel do rit cin sti tu le păr taş

cu Cu vi o şii fă cân du -te vi e ţii veş ni ce ci slă

vi i tă po me ni rea ta Ste li a a a ne

(de două ori)


să vâr şim cu dra a go os te

2
ru pe eş ti le pa timi veş te jind cu do goa rea ha ru

lui vas prea cu rat a ră ta tu te-ai Pă rin te Du hu lui

şi lu ând pu te e rea lu cră rii mi nu ni lor sur pa

t-ai meş te şu gul vi clea nu lui vrăj maş prea bu nu le cu

cu vi in te le şi fap te le în cre di i

in ţă în tă rind pe fra a ţi ii tăi

coa a na ta sfân tă zu gră vind şi nu me le tău che

mând prea mi nu na tu le mai ci le în vre me de ne caz

vin de ca t-ai boa a la prun ci lor a ce lo ra pe cei

morţi în vi in du-i şi naş te re de prunci so lin du -le Ste

li a a ne fe ri ci tu le la Hris to o

o os Vi a ţa cre din cio o şi i lor

3
Slavă..., glas Δι

la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ â ân tu lu

ui Du uh

u vi oa se e Pă ri in te din prun ci

i e e cu fa ap ta a a bu u u u nă

de prin zâ ân du te cu o sâ âr di i i e

te-ai fă cut o or gan Sfâ â ân tu u lu u ui

Duh şi de la Dâ â â ân sul lu ând lu cra a a rea

mi nu u u ni i i i lor ai în dem nat pe

oa a a meni să u ra as că pă ă ă ca

a te e e le și a a cu um de lu mi i

na dum ne ze e e ia a as că îm păr tă şi in

4
du u u te lu mi nea a a ză şi gân du ri

le noa a as tre Ste li i a a a a a a a

a ne e Pă rin te le e e no o o os

tru

Și acum..., a Născătoarei, același glas

oa tă nă dej dea mea spre ti ne o î nalț Mai

ca lui Dum ne zeu pă zeș te -mă sub a co pe ră mân

tul tău

LA STIHOAVNĂ

Stihirile, glasul al 2-lea, asemenea cu:


„Casa Efratului...” (Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ)

Glas Δι

oţi a du nân du -ne cu glas de bu u cu ri e

5
cân ta re î îţi a du cem cin stin du-ţi Ste li a a ne

vi a ţa şi mi nu ni le

in de că-mi pa ti ma şi gân dul lu u mi nea ză-mi

şi i ni ma a Pă rin te ca ce la ce în lu u me

lu mi nă a ră ta tu te-ai

âu al mi nu ni lor li man de mâ ân gâ ie re

şi stâlp de î în tă ri re Pă rin te Ste li a a ne

creş ti ni lor eşti pu ru rea

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei

ai că so leş te -ne la Fi ul tă ău şi Dom nul

de oa meni Iu u bi to rul ca ce ea ce eşti bu u nă

ier ta re da to ri i lor

6
LA VECERNIA MARE

La Kekragarii, stihirile, glasul 1, asemenea cu:


„Ceea ce eşti bucuria...” (Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)

Glas Πα Δι

e so li to rul fier bi in te că tre Hris to os Dum

ne zeu pe Ste li an slă vi tul de mi nuni fă că to

rul azi du pă drep ta te să îl cin stim cu cân ta re

de la u dă că pe pă mânt în ge re eş te vi e

ţu ind cu toţi în ge rii pe tre e ce în cer

in ti ne re ţe cu to o tul în ţe lep ţi in

7
du u -te de şer tă ciu nea lu mii ai u râ t-o Pă rin

te Dom nu lui pe ca lea strâm tă ur mând băr bă teş te

cin sti tu le şi la lă ţi mea E de e nu lui ai

a juns Ste li a ne ve se li in du u -te

n bu cu ri e schim ba a t-ai du re rea ma ai ci i

lor în de păr tând în da tă de la prunci toa tă boa la

mor ţi lor vi a ţă ai dă ru it cu fier bin te so

li rea ta ca cel ce ai în tru ti i ne să lăş lu

ind pe Hris tos Vi a ţa ve eş ni i că

Aceleași stihiri, pe larg

Glas Πα Δι

e so o li to o ru ul fie er bi i in te e

8
că tre e Hris to os Du u um ne e ze eu

pe Ste e li a a a an slă ă vi i tu ul

de e mi nu uni fă ă că to o rul a a a

azi du u pă ă dre ep ta te e să ă ă îl ci in

stim cu cân ta a a re e de la a u u u

dă că pe pă mâ ânt în ge re e eş te

e vi e e ţu u ind cu toţi în ge rii pe e tre

e e e e ce e î î în cer

in ti i ne re e ţe e cu u to o o tu

ul în ţe e le ep ţi i in du u -te

e de şe er tă ciu u u u nea a lu u mi

ii a ai u râ â t-o o Pă ri in te Do o

9
o om nu u lu ui pe e ca lea a strâ â âm tă

u ur mând băr bă te e eş te e cin sti i

tu u u le şi la lă ţi i mea E de

e e nu u lui a ai a a juns Ste li a ne

ve se e li i i i in du u u u -te

n bu u cu ri i e e schi im ba a a t-a ai

du re e rea a ma a ai ci i lo or în

de e păr tâ â â ând î în da a tă ă de

e la pru unci toa a tă boa a la mo o o

or ţi i lo or vi i a ţă ă a a ai dă ru u

it cu fier bi i in te e so li i rea a a

ta ca cel ce a ai î î î în tru ti

10
i i ne e să lă ăş lu u ind pe Hris tos Vi

a ţa a ve e e e eş ni i i i că

Alte stihiri,
glasul al 4-lea, asemenea cu:
„Ca pe un viteaz...” (Ως γενναίον εν μάρτυσιν)

Glas Βου

u să ge ţi le pos tu lui do bo rând pe di a

vo lul sfă râ ma t-ai ta a be ri le a ce lu ia în

că şi da rul mi nu ni lor pri mi i t-ai slă vi

tu le de la În suşi Dum ne zeu iz go ni ind toa tă

pa ti ma şi du re ri le pe A ce e la dar

roa gă-L pen tru cei ce cu cre din ţă vin Pă ri i in

te şi să vâr şe esc po me ni rea ta

11
i si pi t-ai a ve rea ta Cu vi oa se să ra

ci lor cum în va ţă Do om nul ur mând A ces tu ia şi

îm păr ţind mi nu na tu le flă mâ ân zi lor pâi

nea ta ca I li e mi nu nat în pus ti i e ai fost

hră nit ci a cum în cer de dul ce e ţi le

Ra iu lui te bu curi Ste li a ne fe ri ci i i

te cu toa te ce e te le sfin ţi lor

in prun ci e um plân du -te Ste li a ne de Du

hul Sfânt ai lu crat po ru un ci le E van ghe li ei

fă ră pri ha nă fă cân du -te ca pru un cii al că

ro ra pă zi tor te-ai a ră tat pen tru ca a re ru

gă mu -te cu so li rea ta iz bă ve eş te-i de

12
toa tă ne pu tin ţa şi ne ca zul Cu vi oa a a

se şi de ur zea a la vrăj ma şu lui

Aceleași stihiri, pe larg

Glas Βου

u să ge e e ţi i i le e po os tu

lu ui do bo râ â â ând pe e di i a vo o

lu ul sfă râ ma a t-a ai ta a a be e ri

le e e a a ce e lu ia a în că şi

da a a a ru u ul mi nu ni i lo or pri

mi i i i t-ai slă ă vi tu u le de la În suşi Dum

ne e ze e e eu iz go ni i ind toa a a tă

ă pa a ti ma şi i i du re ri i i le pe A

13
ce e e e la dar roa a gă ă-L pen tru ce e

e ei ce e e e cu cre di i in ţă vi

in Pă ă ri i in te şi să vâr şe e esc

po o o me ni rea a ta a

i si pi i i t-a a ai a a ve e rea ta

a Cu vi oa a a a se e să ă ra ci i lo

or cum în va a ţă ă Do o om nu ul ur mâ â ând A

a ce es tu ia a şi îm păr ţi i i ind

mi i i nu na tu u le e flă mâ â â ân

zi lo or pâi nea a ta ca I li e mi nu u na a

a at în pus ti i i e e e a ai fo ost hră nit

ci i i a cum î î în cer de dul ce e

14
e e ţi le Ra a iu u lui te bu u u u

cu u u uri Ste li a a a ne fe e ri i

ci i i te cu toa te ce e e te e e

le sfin ţi i lo or

in prun ci i i e e e u um plâ ân du

-te e Ste li a a a a ne e de e Du hu ul

Sfâ ânt ai lu cra at po o ru u un ci i le

E e e va an ghe e li e ei fă ră pri

ha a a a nă ă ă fă cân du u -te e ca

pru u u un cii a al că ro o ra pă zi tor te-ai a

ră ă ta a a at pen tru ca a a re e e ru

u gă ă mu -te cu u u so li rea a a ta iz bă

15
ve e e eş te-i de toa a tă ă ne pu ti i

i in ţa a a a şi ne ca a a zul Cu

u vi i oa a a se şi de ur zea a a

la a a vrăj ma şu u lu ui

LA STIHOAVNĂ

Stihirile, glasul al 5-lea, asemenea cu:


„Bucură-te, cămara...” (Χαίροις ἀσκητικῶν)

Glas Πα

u cu ră -te în su fle ţi tul să laş al cu

noş tin ţei şi cin sti rii de Dum ne zeu vlăs ta

rul pus ti ei va a sul a les al Du u hu lui Sfânt

Ste li a ne stâ âl pul Cu vi o o şi lor ce res

cu le o mu le pă mân tes cu le în ge re

16
măr gă ri ta rul cel de pre eţ al Bi se ri cii lu

cră to ru le cre din cioa a se al Dom nu lui

la u da Pa fla go ni ei şi pa vă za prun ci lor

spri ji ni to ru le ta a re al tu tu ror cre

din cio şi lor so leş te la Do om nul să dea

su fle te lor noa as tre bo ga tă mi la Lui

u cu ră -te doc to re fă ră ar ginţi şi ne

se ca tu le iz vor al mi nu ni lor că pu

ruri de sus cu mi i lă pe cei bol navi cer ce tezi şi

a lungi du re e rea ne că ji i ţi lor pe prunci de

pri mej di e iz bă vin du-i cu ha rul tău şi

ster pi ciu nea dez le gâ ând ce lor ca re vin cu

17
e vla vi e la cin sti i tă i coa na ta

grab nic fo lo si to ru le ci as tăzi cu dra gos te

îţi să vâr şim po me ni i rea de pes te an fe

ri cin du -te şi ce rem Pă ri in te să lu

ăm tă mă du i i re de toa tă pa ti ma

ru cea pe u meri sfin te lu ând ca lea cea strâm tă

a po run ci lor ai ur mat în post şi în ru gă

ciu u ne în pri ve ghe eri ne’n ce tat pe pă mânt

vi a a ţa pe tre câ ân du -o şi’n ce ruri lu ând

a poi des fă tă ri le Ra iu lui că ne ro di

rea ai lu cra at a pus ti u lui cu su do

ri le os te ne e li lor pust ni ceşti în

18
că pri mind slă vi tu le şi da rul mi nu ni lor

pe ca re’l dai tu tu ro o ra ca re cu râv nă te

la u dă ci roa gă-L pe Do om nul să dea su

fle te lor noa as tre bo ga tă mi la Lui

Aceleași stihiri, pe larg

Glas Πα

u cu ră -te în su u fle e ţi i tu ul

să ă ă laş a al cu no oş tin ţe ei şi cin sti i i

rii de e Du um ne e zeu vlă ăs ta ru ul pu us ti e

ei va su ul a le es al Du u u u u hu lu ui Sfânt

Ste li a ne stâ â âl pul Cu vi o şi i lor ce

re es cu le o o mu le pă mân te e es

19
cu le e î în ge e re mă ăr gă ri i ta ru ul cel de

pre e eţ al Bi i se ri i ci i i ii lu cră to ru u

le e e cre din cioa a a se a al Do om nu u lui

la a a u da Pa a fla go ni i e ei şi

pa a a vă ă za prun ci i lor spri ji ni to

o ru u le ta a a a re al tu tu

ro o or cre e din cio şi i lor so leş te la a Do

o om nul să dea a su fle e te lor noa a as tre bo

ga a tă mi i la a a Lui

u cu ră -te doc to o re e fă ă ră ă

a a ar ginţi şi i ne se e ca tu u le iz vo o or

al mi i nu u ni i lor că ă pu ru uri de e sus cu

20
u mi lă ă pe ce ei bol na a a a avi cer ce e tezi

şi a lungi du re e e rea ne că ji ţi i lor pe

pru unci de pri me ej di e iz bă vi i in

du-i cu u ha a ru ul tău şi i ster pi i ciu nea a dez le

gâ â ând ce lo or ca re e vi i i in cu e vla vi i

e e e la cin sti i i tă i i coa a na a ta

gra a ab nic fo lo o si to ru u le e ci

a a as tă ăzi cu dra go os te îţi să vâr şi

im po o me ni i i i rea de pes te

a a an fe e ri cin du u -te şi ce rem Pă ă ri

i in te să lu u ăm tă ă mă du i i i re de

toa a tă pa a ti i i ma

21
ru u u cea pe u u me eri sfi in te

e lu u u ând ca a lea cea a strâm tă ă a po

ru u un ci lo or a ai u ur mat î în post şi i î

în ru gă ă ciu ne e în pri i ve ghe e e e eri ne’n

ce e tat pe pă mânt vi a a a ţa pe tre cân du u

-o şi’n ce e ruri lu â ând a poi des fă

tă ă ă ri le e Ra a iu u lui că ă ne ro o di rea a

ai lu cra a at a pu us ti u u lu u u ui cu su

do ri i le e e os te ne e e li lo or pu ust

ni i ceşti î î în că pri mi ind slă vi tu u le

e şi da a a ru ul mi nu ni i lor pe ca

re’l da ai tu u tu ro o o o ra ca

22
re cu râ â âv nă ă te la u u dă ci roa gă-L pe

e Do o om nul să dea a su fle e te lor noa a as

tre bo ga a tă mi i la a a Lui

TROPARUL
Glasul al 3-lea, asemenea cu:
„Al dumnezeieștii credințe...” (Θείας πίστεως)

Glas Γα

tea Bi se ri cii eşti Ste li a ne stâlp si ha ştri

lor scut şi scă pa re cre din cio şi lor şi pa

a vă ză prun ci i lor că ri si pin du-ţi a ve e rea

să ra ci lor ai strâns în ce ruri co moa a ra cea veş

ni i că ci so leş te -ne la tro nul Mân tu i to

ru lui Pă rin te Cu vi oa se ma re mi i la

a Lui

23
LA UTRENIE

După catisma I, sedealna, glasul 1, asemenea cu:


„Mormântul Tău...” (Τὸν τάφον σου Σωτήρ)

Glas Κε

i a ţa pe pă mâ ânt pe tre când ne tru peş te în

ce ruri Ste li a a ne pe treci în ge reş te cân tând cân

ta re pu ru rea a în tre i tă Stă pâ nu lui Sfâ ânt

Pă ri in te le Sfânt şi Cu vân tul cel veş nic Sfânt şi Du u

hul Sfânt ne des păr ţi ta Tre i me Cea U na şi veş ni

24
Slavă..., Și acum..., iarăși aceasta

După catisma a II-a, sedealna, glasul al 3-lea, asemenea cu:


„De frumuseţea...” (Τὴν ὡραιότητα)

Glas Γα

e şer tă ciu ni le e lu mii u râ ân du -le

şi ce le veş ni ce e foar te iu bi in du -le cu

ro ua Du hu lui ai stins a pri in de rea pă ti

ma a şă ia ră a prin zân du -te e de do ri rea Stă

pâ â nu lui sfin te a ră ta tu u te-ai deo po tri vă

cu în ge rii ci toţi du pă drep ta a te îţi cân tă

bu u cu ră -te Cu vi oa se Ste li a ne

Slavă..., Și acum..., iarăși aceasta

25
După Polieleu, sedealna, glasul al 5-lea, asemenea cu:
„Pe Cuvântul, Cel împreună...” (Τὸν συνάναρχον Λόγον)

Glas Πα

n pus ti e cu tru pul să lăş lu in du -te şi cu

min tea Pă ri in te la cer su i in du u -te Fă

că to ru lui a toa te te-ai fă cut să laş şi cu

so bo rul în ge resc prea fe ri ci tu le păr taş cu

ca a re ne mij lo ceş te de la Stă pâ nul Ste li

a a ne dez le ga re da to ri i i i lor

Slavă..., Și acum..., iarăși aceasta

După Cântarea a 3-a, sedealna, glasul al 8-lea, asemenea cu:


„Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...” (Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)

Glas Νη

n tu ne ri cul pa a ti mi lor go nind cu

26
lu mi na po ru un ci lor lui Hris tos în lu u

me ca soa re le stră lu ceşti cu vir tu ţi le că răs tig

nin du-ţi tru pul şi pof ta şi pa ti ma ai în vi at

în Du hul în toc mai fă cân du -te cu ce ei fă ră

de tru puri Cu vi oa a se Pă rin te cu ca a re a

cum în cer dăn ţu ind fe ri ci tu le Ste li a ne so o

leş te -ne pu ruri la Hris to os Dum ne zeu să

dez le e ge toa te da to ri i le ce lor ce

fa cem cu râv nă sfân tă po me ni i rea a ta

Slavă..., Și acum..., iarăși aceasta

27
CONDACUL

Glasul al 8-lea, asemenea cu:


„Apărătoarei Doamne...” (Τῇ ὑπερμάχῳ)

Glas Νη

e să ră ci i a lu ui Hris tos li pin

du-ţi su fle e tul și bo gă ţi i a pă ă mân

teas că le pă dân du u -o bo gă ţi a cea ce

rea a as că ă ai moş te ni t-o ci de da

a rul vi in de că ri lor um plân du u -te de

du reri şi de pri mej dii mâ ân tu ieş te -ne să-ţi stri gă

ăm bu cu ră -te Ste li a a ne slă vi i tu u le e e e

e e e

28
LUMINÂNDA

Glasul al 2-lea, asemenea cu:


„Femei, auziţi...” (Γυναίκες Ακουτίσθητε)

Glas Δι

fin ţi i tu te-a ai din pâ ân te e ce

şi da ar Tre i i mii te-a ai a a dus ca

Sa mu il Ste e li a a a ne pro roc vă din

du u -te sfi in te şi lu u cră to or mi nu u

ni i lor şi î în toc ma ai cu î în

ge e rii pen tru a cea as ta Do o om nu u

lui pe ro bii tăi po o me ne e eş te-i ca cel

ce ai î în drăz ni i re

Slavă..., Și acum..., asemenea

29
n do o uă vo oi şi do o uă ă firi

şi î în tr-un si in gur I i po os tas Mai

că Fe cioa ră ă pe Do o om nul năs cu t’ai fă

ră ă să mâ ân ţă Ca re e cu bu u nă vo o

ia a Sa pe Si i ne Î în suşi S-a a

sme e rit pâ nă la moar te e dâ â ân du u

-ne vi a ţă şi sla a vă mu u ul tă de Dum

ne zeu Nă ăs că toa a re

LAUDELE

Stihirile, glasul al 8-lea, asemenea cu:


„O, preaslăvită minune...” (Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)

Glas Νη Βου

ar lui Dum ne zeu din pân te ce ca Sa mu il te-ai

30

a dus şi ca Pa vel A pos to lul vas a le ge rii te-ai fă

cut răs tig nin du-ţi slă vi tu le tru pul cu pa a ti

mi le şi pof te le şi în tru ti i ne vi e ţu ind

Hris tos pru u un cii ru gân du -te Ste li a ne bu


nu le i-ai în vi at ca I li e oa re când pe fi ul

vă ă du vei

fin te ca un prunc sme rin du -te ca lea cea grea ai


a les de făi mând bo gă ţi i le lu mii şi tru fi a

lor şi răb dând cu o sâr di e ar şi ţa zi i lei

şi strâm to rân du -te cu pri ve ghe e rea şi os te ne

li le mu u ult râv ni to ru le la lăr gi mea Ra iu


lui a jun s-ai dar î na in tea Dom nu lui ma re che

31
mâ ân du -te

ru pul cu ră ţind şi su fle tul de ti na pa ti


mi lor cu iz vo rul su do ri lor ne vo in ţei pust ni

ceşti stră lu ci t-ai ca soa re le sfin te cu ra a ze

le bu nă tă ţi lor pen tru a cea as ta de har um plân

du -te râ â â ul mi nu ni lor iz vo răşti a ce


lo ra ce te slă vesc şi cer cu o sâr di e sfânt a ju

to o rul tău

rând Îm pă ră ţi a veş ni că a moş te ni te-ai


a dus ca un prunc fă ră pa ti mă Ce lui Ca re S-a năs cut

din Fe cioa ră Cu ra tă Prunc ia ră po ru un ci

le E van ghe li ei sfin te lu crâ ân du -le cu o sâr

32
di e ru u u dă a Dom nu lui te nu meşti la Ca

re dar so leş te -ne Ste li a ne ca un bun bo ga tă

mi i la Lui

Aceleași stihiri, pe larg.

Glas Νη Βου

ar lu ui Dum ne ze eu di in pân te e ce ca Sa mu u

i il te-ai a dus şi i ca Pa a a vel


A pos to lu ul vas a le e ge rii te-ai fă cu

ut răs tig nin du-ţi slă ă vi i i tu u u u le

tru pu ul cu u pa ti i mi i le e şi po of te e

e le şi în tru u ti ne e vi i e e ţu i ind

Hri i is tos pru u un ci ii ru gân du u

33
-te Ste li a ne bu nu u le e i-ai în vi a

a a at ca I li e oa re câ ând pe fi i ul

vă ă du vei

fin te e ca un pru unc sme e rin du u -te ca lea cea a

grea a + ai a les de e făi mâ â ând bo


gă ţi i i le e lu mii şi i tru fi a lo or

şi răb dând cu o o sâ â âr di i i i e

ar şi i ţa a zi le ei şi i strâ âm to râ ân du u

u te cu pri ve e ghe rea a şi i o os te ne e

li i i le mu u ult râ âv ni to ru u

le la lăr gi mea Ra iu u lu ui a jun s-ai da


a a ar î na in tea Dom nu lu ui ma re e che

34
mâ ân du te

ru pu ul cu ră ţi ind şi i su fle e tul de ti na a

pa a ti mi lor cu u iz vo o o rul

su do ri lo or ne vo i in ţei pust ni ce eşti

stră lu ci t-ai ca a soa a a re e e e le

sfin te e cu u ra ze e le e bu u nă tă ă ţi i

i lor pen tru a a ceas ta a de e ha ar um plâ ân

du u u te râ â â u ul mi nu ni i

lor iz vo răşti a ce lo o ra a ce te slă ve


e e esc şi cer cu o sâr di e e sfânt a a ju

to o rul tău

rând Î îm pă ră ţi i a a veş ni i că a moş te e

35
ni i te-ai a dus ca a un pru u unc fă

ră pa ti mă ă Ce lui Ca a re S-a năs cu ut

din Fe cioa ră Cu u ra a a tă ă ă ă Prunc

ia ră ă po o run ci i le e E e van ghe e li i

i ei sfin te lu u crân du u le e cu u o sâ âr

di i i e ru u u dă ă a Dom nu u

lui te nu meşti la Ca re e da ar so leş te ne


e e e Ste li a ne ca un bu un bo ga a tă

mi la a Lui

36
LA LITURGHIE

După: „Și să fie Milele Marelui Dumnezeu...”, Megalinaria

Glas Δι

u cu ră -te stea a ua Bi se e ri i

i ci i ii stâl pul cel pu te e er ni ic al

creş ti i i i ni lor o or to o o docşi

bu cu ră -te e e sfi i in te e Pă ri in

te Ste li a a a a a a ne po doa ba a a

cea a a +a lea a să a Cu vi i o o şi i i

37
lo o o or

Aceeași,
după tradiția simonopetrită

Glas Γα

u u u u u cu ră ă -te e stea a a a

ua Bi i se e ri i i cii stâ âl pu ul

ce el pu te e er ni ic al creş ti i i i

ni lo or o or to o o docşi bu u u u cu

ră ă ă ă -te sfi i i in te Pă ri i i in

te Ste e e e li a a a a ne po doa a

a a a ba cea + a lea a a a să ă a

Cu u u vi o o o o o şi i i i i

lo o o or

38