Sunteți pe pagina 1din 5

2 februarie

Legnuul T


s
N u pri ce ep Cu ra a a t ni i i ici n ge
!S
e ri i ii nici oa a a me e nii Mai c i i i Fe cioa a
s !S
a r ce e e e n ti i ne e e s-a s v r it.
s
n mini i i i ne Si i i me o o o on b tr
!S
nu u ul m br i i at pe al Le e e gii f
s !S
c to o o or i i St p nul tu u u tu u ror.
s
Z i di to o o rul pe e e A da a a am ca a s-l
!S
m n tu ia a as c vrnd n cu ra a tul p n te
s
ce e e e l s l lu u i pe el.
s
N ea mul to o ot cel o o o me nesc Cu ra a t te
!S
fe e e ri i cim cu cre di i in te e e sl
s !S
vi i i im o Mai ca a lui Du u um ne e zeu.
s
V e nii pe e e Hris to oos ve de e e ei pe e St
!S
p nul tu u u tu u ror pe A ce es ta Si i i me
1
s
o o o on l i i poa a ar t n l ca.
s
C el ce ca a a ui spre e e p m nt i i e
!S
el se e e cu tre e e mu u r cum ezi n mini de e
s !S
e b tr n cu um bra e e e le lu u ui Te e in.
s
T r ind n c Si i i me o o o on p
!S
n pe e e Hris to o os v zu c tre-A ce e es ta + a a
s
stri gat slo o bo ze e te e m a cum.
s
C le te ta a ai nic pro o o ro ci i i it ce e n
!S
p n te ce e e le e tu pe cr bu u u ne le e
s !S
e Hris to o o os po ori f r de a a ar de e re.
s
A a se fa a a ce o om vo i i i ind ma ai n
!S
t iul Du u um ne e zeu Se a du u u ce
s !S
n l ca a a a de e zi le e e le pa a a tru u zeci.
s
C din ce e er S-a po o o go o r t a a a
!S
toa a te e St p n fi i ind pe A ce e es
2
s
ta Si i i me o o o on pre e o tu u ul l pri i i
!S
i i mi.
s
L u mi nea a z-mi su u u fle tu u u ul i i lu mi
!S
i na de e e si im it ca v z nd cu ra a at
\!S s s! S
pe e Du u u um ne e zeu s -L ves te e esc la a toi.
s
M ai c i i i Fe cioa a a a r tu u u u Cu u
!S
ra a t ce t n r Prunc n Bi se e e ri c
s s
a du u u uci pe bra a e e e lu ui Si i me on

S lo bo zi i i re i i i e cer a a cu um Zi i
!S
i di to o o ru u le c Hris toa a a se Te e e v
s !S
zu u u ui ra a z m n tu ie e el ni i c.

C el de slu u u ji to ori de sus cu u cu u tre e
!S
e mur a a as cu ul tat as tzi n s Si i i me o
s !S
o o on n mini l m br i i .
s
S la v Ta a a t lu u ui i Fi i i i u u lui
3

i i i Sf n tu lui Duh.

C el din fi i re e si i in gu rit i i n Fe e e
!S
e e tre e ei u u nit s p ze eti pe ro o o bii t
s !S
i pe e cei ce e e n Ti i i ne e cred.
s
i a cu uumi pu u u ru rea a a a i n
!S
ve cii ve e e ci lo o or. A a min.
s
M ai c a a a lui Du um ne ze e e eu n dej
!S
dea a a cre ti i i ni i lor s p ze eti pe to oi cei
s !S
ce e e e n ti i ne e e n d j du u iesc.
4
Luminnda, T, automel (pe scurt)


C u Du hul n Bi se ri i c na in te st nd b

tr nul n bra a e a pri i i mit pe St p nul Le

gii stri gnd a cum slo o o bo ze e e te m din le
!S
g tu u ra tru u u pu u lui n pa a ce pre cum a ai zi
s
i i is c v zu r o o chii mei des co pe

ri i i rea nea a a mu ri lor i mn tu i rea a lui I i
!S
is ra a il.
5