Sunteți pe pagina 1din 30

www,stoianconstantin.wordpress.

com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF,


1 C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au 25 μF 250 μF_SGC 50 μF
capacitatea echivalentă._SGC

A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea


2 electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), L+N-1 ecuaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte
ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:

creşterii continuităţii în reducerii pierderilor de energie pe


3 AAR se utilizează în scopul:_SGC limitării curenţilor de scurtcircuit;
alimentare; linii.

4 Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0 __SGC cuprinse între -1 si 0 de regulă, mai mari decât 1

Atunci când se compensează energia electrica


5 reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea scade nu se modifica creste
în reţeaua electrica:_SGC

Bobinele de stingere din staţiile electrice de


6 compensarea factorului de putere dotări PSI compensarea curenţilor capacitivi
transformare sunt echipamente pentru:

Bobinele pentru limitarea curenţilor de


7 rezistenta mare inductanta mare inductanţa mica
scurtcircuit au:

120219362.xls.ms_office 1 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

8 Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric inducţia electrică inducţia magnetică

de magneţi permanenţi si de
9 Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneţi permanenţi numai de electromagneţi
electromagneţi

câmpul curenţilor de conducţie în


10 Câmpuri fără surse sunt: câmpul de inducţie electrică câmpul de inducţie magnetică
regim staţionar

direct proportionala cu
Cantitatea de căldura produsã la trecerea direct proporţională cu secţiunea invers proporţionala cu rezistenta
11 pãtratul intensitãtii
curentului electric printr-un conductor este: conductorului conductorului
curentului

Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o egală cu de două ori cantitatea de


aceeaşi cu care se încarcă suma cantităţilor cu care se
12 baterie de n condensatoare montate în serie, electricitate cu care se încarcă fiecare
fiecare element component înarcă fiecare element în parte
fiecare de capacitate C, este: condensator

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice


aeriene simetrice, având capacităţile
13 Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C
C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa
pământului, este:

Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare


14 având capacitatea C, montate în serie este egală 2C C/2 C
cu:_SGC

120219362.xls.ms_office 2 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

eliminarea totală a posibilităţii


micşorarea riscului unor pierderi reducerea cheltuielilor de realizare a
15 Capsularea monopolară conduce la : apariţiei unui scurtcircuit între
de gaz izolant; instalaţiilor.
faze;

Care dintre materialele electrotehnice admit o ambele admit aceeaşi densitate de


16 aluminiu cupru
densitate de curent mai mare: curent

inducţia electrică =
inducţia electrică = intensitatea inducţia electrică=sarcina x
17 Care dintre relaţiile următoare este adevărată: permitivitatea x intensitatea
câmpului electric/ permitivitate intensitatea câmpului electric
câmpului electric

Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii


18 bobina de compensare transformatorul rezistorul
în reţelele electrice:

Care este energia consumata de o rezistenta


19 electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 A 200 Wh 400 Wh 800 Wh
timp de 10 ore:

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale


20 motoarele de curent continuu motoarele sincrone motoarele asincrone
centralelor electrice sunt:

Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis suma algebrică a curenţilor care suma căderilor de tensiune de-a
21 zero
este egală cu: străbat conturul lungul conturului

120219362.xls.ms_office 3 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Componenta simetrică directă produce, în cazul


22 cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului
unui motor electric:

Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau


direct proporţională cu pătratul invers proporţională cu
23 de repulsie care se exercită între sarcinile electrice direct proporţională cu distanţa
distanţei pătratul distanţei
este:

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un


24 rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator RC R/C 1/(RC)
de capacitate C, este:

Curentul care circula printr-un circuit de curent


alternativ, având rezistenta r=3 ohm, reactanţa
25 31,5 A 44 A 53,4 A
x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune
de 220 V este:

Curentul din circuitul statoric al unui generator


26 cu tensiunea între faze cu puterile active generate cu puterile reactive generate
este direct proporţional:

Curentul electric alternativ poate fi produs numai


27 termice chimice de inducţie
prin fenomene:

Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza


curent electric de deplasare
28 v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se curent electric de conducţie curent electric de convecţie
(Maxwell)
numeşte:

120219362.xls.ms_office 4 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Curentul produs într-un circuit care conţine


nesinusoidal sau sinusoidal, depinde
29 elemente neliniare şi care este alimentat cu o întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal
de natura elementelor neliniare
tensiune sinusoidală este:

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mai puţin deformat decât mult mai deformat decât
30 sinusoidal
nesinusoidale la bornele unei bobine este: tensiunea care i-a dat naştere tensiunea care i-a dat naştere

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decât mai puţin deformat decât tensiune
31 sinusoidal
nesinusoidale la bornele unui condensator este: tensiunea care i-a dat naştere care i-a dat naştere

densitatea de curent scade în densitatea de curent creşte în


Dacă două conductoare parcurse de curenţi în densitatea de curent este uniformă pe
32 părţile apropiate ale părţile mai depărtate ale
acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul: ambele părţi ale conductoarelor
conductoarelor conductoarelor
Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV
care funcţionează cu neutrul izolat apare o punere
33 scade de 1,41 ori rămâne constanta creste de 1,73 ori
monofazatã netã la pământ, tensiunea fata de
pământ a celorlalte doua faze:
Dacă o forţă electromotoare E, montată în latura
AB a unei reţele pasive, produce în latura CD a
34 un curent - (minus) I un curent I un curent I/2
reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD
va produce în latura AB:

120219362.xls.ms_office 5 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Dacă printr-un condensator circulă un curent


defazată cu 90 de grade în defazată cu 90 de grade înaintea
35 alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o în fază cu curentul
urma curentului curentului
cădere de tensiune:

Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii


asigurării unui acces mai comod limitării zgomotului în corpul de
36 electrice de interior se utilizează în principal în evitării extinderii avariilor.
la aparataj; conexiuni;
scopul:

Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează


37 supratensiunilor supracurenţilor solicitărilor mecanice
echipamentele din reţele împotriva:

suma diferenţelor de
Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui
38 potenţial la bornele fiecărui
condensatoare montate în serie este egală cu: fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n
condensator

Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice raportul perioadelor lor este raportul perioadelor lor este egal cu
39 au aceeaşi perioadă
între ele dacă: un număr întreg oarecare 1/2

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au


au aceleaşi componente
40 vârfuri comune şi origini diferite care se au aceleaşi componente directe au aceleaşi componente inverse
descompun în componente simetrice:
homopolare

creste odată cu creşterea scade odata cu cresterea


41 Durata de viata a lămpilor cu incandescenta; scade odată cu scăderea tensiunii
frecventei tensiunii

120219362.xls.ms_office 6 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

încălzirea materialelor prin eliminarea dezechilibrelor din eliminarea distorsiunilor undelor de


42 Efectul pelicular al curentului este utilizat în:
inducţie reţeaua electrică curent

unor forţe electromotoare


Efectul pelicular al unui curent care străbate un unor curenţi simetrici paraziţi capacităţii conductorului faţă de
43 induse datorită variaţiei
conductor masiv se datorează: induşi în conductor pământ
curentului

este o energie electrica


se poate transforma în energie se poate transforma în energie
44 Energia electrica reactiva: complementara, care serveste
mecanica luminoasa
la magnetizarea bobinajelor

Energia electromagnetică produsă de curentul i


45 care parcurge un circuit care conţine o inductanţă 1/2 L i 1/2 Li **2 Li
L este egală cu:

Energia electrostatică a unui conductor izolat în


46 spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un 1/2 q V qV 2qV
potenţial V este egală cu:

Energia transmisă de undele electromagnetice cu


47 intensitatea câmpului electric E şi intensitatea S=E+H S=HxE S=ExH
câmpului magnetic H se propagă după un vector:

Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici


48 legea conservării sarcinii electrice legea lui Coulomb legea lui Laplace
distruse, ci doar mutate" reprezintă:

120219362.xls.ms_office 7 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare


dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu
49 Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz
suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă"
reprezintă:
Expresia B x i x l , unde i este intensitatea
curentului care străbate un conductor de lungime
50 o forţă o tensiune o rezistenţă
l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie
magnetică de mărime B, reprezintă:

Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o


51 I=U/R I = UxR I=U-R
porţiune de circuit este:

Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre


52 rezistente adiţionale shunturi bobine înseriate
se realizează cu:

Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre


53 shunturi rezistente adiţionale condesatoare montate în paralel
se realizează cu:

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-


un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de
54 R/L L/R 1
inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare
constantă este egal cu:

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de


55 valoare q printr-o suprafaţă închisă care o valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2
înconjoară, este egal cu:

120219362.xls.ms_office 8 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Folosirea conductoarelor jumelate în construcţia reducerea solicitărilor mecanice


56 reducerea pierderilor Corona reducerea curenţilor de scurtcircuit
LEA are ca scop principal: ale stâlpilor

Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul


57 electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si f =n p / 60 f = 60 n / p f = 60 p / n
p perechi de poli este:
Formula e = B l v, unde e este forţa
electromotoare, B este inducţia magnetica, l este
58 lungimea unui conductor, v este viteza de teoremelor Biot-Savart legii inducţiei electromagnetice legii circuitului magnetic
deplasare a acestuia, reprezintă o forma
particulara a:
Forţa care se exercită asupra unui conductor
59 rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de forţă electromagnetică (Laplace) forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
inducţie magnetică B se numeşte:

Forţa care se exercită între două conductoare


60 forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
străbătute de curenţi electrici se numeşte:

Forţa electrodinamică exercitată între două


este direct proporţională cu este invers proporţională cu nu depinde de distanţa dintre
61 conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la
distanţa r dintre conductoare distanţa r dintre conductoare conductoare
distanţa r, străbătute de câte un curent:

Forţa electromotoare de inducţie care apare într-


direct proporţională cu variaţia în invers proporţională cu variaţia dependentă de modul în care este
62 un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic,
timp a fluxului magnetic în timp a fluxului magnetic produs fluxul magnetic
este:

120219362.xls.ms_office 9 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Forţa F care se exercită asupra unei sarcini


63 electrice q aflată într-un câmp electric de F=E/q F=qE F=q/E
intensitate E are expresia:

64 Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei fazei

efectul termic al curentului


65 Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza: curenţii turbionari forţa electrostatica
electric

Funcţionarea în doua faze a unui transformator


66 supraîncălzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate
trifazat are ca efect:

Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator


67 un regim de avarie un regim temporar admisibil un regim inadmisibil
reprezintă:

Funcţionarea transformatoarelor electrice are la fenomenul inducţiei efectul termic al curentului


68 curenţii turbionari
bazã: electromagnetice electric

69 Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică

120219362.xls.ms_office 10 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă


70 într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la numai energie activă energie activă şi reactivă numai energie reactivă
o sursă, aceasta furnizează circuitului:

În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele valorile instantanee ale tensiunilor valorile efective ale tensiunilor şi modulele fazorilor asociaţi
71
lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: şi curenţilor curenţilor tensiunilor şi curenţilor

tensiunea de linie este egala cu curentul de linie este egal cu tensiunea de linie este egala cu ~1,73
72 În cazul conexiunii în stea la transformator:
tensiunea de faza ~1,73 x curentul de faza x tensiunea de faza

În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori sistemul nu are componentă sistemul nu are componentă sistemul are componentă simetrică
73
(de tensiune sau de curent) este nulă: simetrică inversă simetrică homopolară directă

În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor


1/3 din curentul de pornire la de 3 ori curentul de pornire la de 2 ori curentul de pornire la
74 asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea
conexiunea triunghi conexiunea triunghi conexiunea triunghi
este:

În cazul producerii unui scurtcircuit într-o creste tensiunea de alimentare a creste impedanţa echivalenta a creste curentul de alimentare a
75
instalaţie, are loc următorul fenomen: instalaţiei instalaţiei instalaţiei

tensiunea pe fazele R si T rămâne tensiunea pe fazele R si T creste cresc tensiunile pe fazele R si T, iar
În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o
76 neschimbata , iar tensiunea fazei la valoarea tensiunii de linie iar pe faza defecta S rămâne
reţea de 20 kV cu neutrul izolat:
defecte S se apropie de 0 pe faza S se apropie de 0 neschimbata

120219362.xls.ms_office 11 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de ele autopornesc, indiferent de


pentru a reporni necesită ele autopornesc numai dacă au rotor
77 alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la tipul constructiv al rotorului în
dispozitiv de pornire în dublă colivie
restabilirea tensiunii: scurtcircuit

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are izolează partile sub tensiune între stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor de
78
următoarele funcţii din punct de vedere electric: ele si fatã de masã întrerupătoare acţionare

pentru diminuarea
În instalaţiile de joasa tensiune, legarea la pământ
79 din motive economice suprasolicitărilor echipamentelor pentru securitatea muncii
este justificatã:
electrice

În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta de a consolida elementele de a mari puterea de rupere a de a menţine temperatura constanta a
80
tensiune, nisipul are rolul: fuzibile siguranţei siguranţei

Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor


81 temperatura mediului ambiant tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz
electrice este determinată în principal de:

inductanţa uniform răspândită l, inductanţa uniform răspândită l,


Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii definită prin puterea reactivă definită prin puterea reactivă pierderile Joule disipate într-un
82
electrice lungi este definită prin: absorbită într-un element de linie produsă de un element de linie element de linie infinit mic
infinit mic infinit mic

Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece


83 un curent de intensitate i este raportul între ....... şi fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare
acest curent

120219362.xls.ms_office 12 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

raportul dintre forţa exercitata derivata în raport cu spaţiul cu


Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct raportul dintre tensiunea aplicata
84 asupra unei sarcini electrice în semn schimbat a potenţialului în
se măsoară prin: unui conductor si rezistenta acestuia
acel punct si mărimea sarcinii acel punct

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct


exterior unui conductor rectiliniu străbătut de direct proporţională cu pătratul
85 invers proporţională cu r direct proporţională cu r
curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă lui r
r de conductor este:

Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea


cea mai mare a intensităţii curentului de
86 monofazat trifazat bifazat
scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect,
corespunde, de regulã, defectului:

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea


87 activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva 0,8 0,75 4/3
este de 3 kVAr, factorul de putere este:

Într-un circuit electric monofazat cu caracter


88 înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma
inductiv tensiunea este defazata fata de curent:

Într-un circuit format dintr-un rezistor de


rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L, curentul creste instantaneu la curentul nu circula prin acest curentul ajunge la valoarea U/R după
89
în momentul alimentarii de o sursa de curent valoarea U/R circuit un timp
continuu cu tensiune U:

120219362.xls.ms_office 13 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Într-un circuit R-L serie de curent alternativ,


tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar
90 170V 30 V 122 V
tensiunea la bornele bobinei este de 70 V.
Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de


rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un reactanţa totală a circuitului X reactanţa totală a circuitului
91 reactanţa totală a circuitului este =0
condensator de capacitate C, curentul din circuit este > 0 X este <0
este defazat în urma tensiunii la borne dacă:

Într-un conductor curentul alternativ are mai mare în centrul


92 uniforma mai mare la periferia conductorului
densitatea: conductorului

Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), 1/2 din energie este înmagazinată în
integral în câmpul magnetic din integral în câmpul magnetic din
93 energia magnetică produsă de un curent care volumul torului, iar 1/2 în afara
volumul torului afara torului
străbate bobinajul torului este localizată: torului

Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare suma rezistenţelor celor n suma inverselor rezistenţelor suma pătratelor rezistenţelor celor n
94
legate în paralel este egală cu: rezistoare celor n rezistoare rezistoare

separatorul de bare,
La conectarea unui circuit de linie se recomandă separatorul de linie, separatorul separatorul de bare, separatorul de
95 întreruptorul, separatorul de
următoarea ordine a manevrelor: de bare, întreruptorul; linie, întreruptorul .
linie;

120219362.xls.ms_office 14 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

creşte faţă de tensiunea la sursă


La funcţionarea în gol a unei linii electrice scade faţă de tensiunea la sursă
96 proporţional cu pătratul lungimii nu se modifică
tensiunea la capăt: proporţional cu lungimea liniei
liniei

La generatorul sincron viteza de rotaţie a


97 câmpului magnetic al statorului fata de viteza de mai mare mai mica egala
rotaţie a rotorului maşinii este:

La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de


98 creste când sarcina creste scade când sarcina scade rămâne constanta la variaţia sarcinii
sarcina astfel:

La o instalaţie cu mai multe condensatoare


direct proporţionala cu invers proporţionala cu
99 conectate în serie, căderea de tensiune pe fiecare nu depinde de capacitate
capacitatea capacitatea
condensator este:

100 La o maşina electrica asincrona turaţia variază: cu curentul de excitaţie cu frecventa cu sarcina

La pornirea motoarelor electrice asincrone se reducerea curentului electric reducerea tensiunii la bornele de
101 reducerea vibraţiilor rotorului
urmăreşte: absorbit de motor alimentare ale motorului

La transformatoarele la care comutarea ploturilor pe înfăşurarea de tensiune mai pe înfăşurarea de tensiune mai
102 se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul mica, deoarece tensiunea este mai mare, deoarece curentul este mai pe oricare dintre înfăşurări
de ploturi se montează: mica mic

120219362.xls.ms_office 15 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5


alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între
103 tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero
neutru si pământ, în regim normal si simetric de
funcţionare avem:

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de


104 u=Ri u= L di/dt du=i/C dt
curent alternativ monofazat inductiv are forma:

forţa de interacţiune dintre


fluxul electric printr-o suprafaţa diferenţa de potenţial între doua
105 Legea lui Coulomb exprimã: corpuri punctuale încărcate cu
sferica puncte
sarcini electrice

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este


106 doar în curent continuu doar în curent alternativ indiferent de natura circuitului
valabila:

numai circuitelor cu elemente circuitelor liniare şi circuitelor


107 Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare
neliniare neliniare

Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe


care o suferă amplitudinea şi faza undei de
108 constanta de propagare a liniei constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei
tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie
(lungă ) se numeşte:

Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi


109 care este analoagă cu rezistenţa circuitelor impedanţă reluctanţă permeanţă
electrice se numeşte:

120219362.xls.ms_office 16 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Mărimea periodică alternativă este o mărime a


110 cărei valoare medie în decursul unei perioade este 1 0 1,5
egală cu:

Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea


prin deconectarea şi reconectarea prin utilizarea motoarelor cu prin utilizarea motoarelor cu rotorul
111 curentului de pornire la motoarele asincrone cu
lor la reţeaua de alimentare rotorul în dublă colivie în colivie cu bare înalte
rotorul în scurtcircuit se face:

Materialele feromagnetice au permeabilitatea


112 mai mica decât 1 puţin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1
relativa:

simplifica structura reţelelor


Metoda transfigurării reţelelor electrice este reduce pierderile de putere activa diminua consumul specific de
113 echivalente pentru a reduce
folosita pentru a: în reţea material conductor
volumul de calcule

Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice reducerea tensiunii


114 reducerea curenţilor turbionari din motive constructive
asincrone se realizează din tole pentru: electromotoare induse

Motoarele sincrone se utilizează rar pentru excitatoarea cu colector din


nu permit variaţia turaţiei în limite au randament mai mic decât al
115 antrenarea mecanismelor de servicii proprii din circuitul acestora este un element
largi celorlalte tipuri de motoare
centralele electrice deoarece: puţin fiabil

încărcarea generatoarelor cu încărcarea generatoarelor cu


116 Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin: utilizare de compensatoare sincrone
putere activa putere reactiva

120219362.xls.ms_office 17 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

care alimentează un receptor cu


O linie electrică foarte lungă se comportă ca o
117 impedanţă egală cu impedanţa sa funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol
linie:
caracteristică

nu produce şi nu absoarbe putere


118 O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă
reactivă

nu produce şi nu absoarbe putere


119 O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă
reactivă

O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are


neutrul transformatoarelor tratat prin bobina. creşterea curenţilor de
120 deplasarea neutrului nici un efect
Pentru regimul normal de funcţionare sa se scurtcircuit
precizeze efectul bobinei:

O siguranţa mai mare în alimentarea


reţele buclate cu funcţionare
121 consumatorilor de energie electrica se realizează reţele radiale reţele buclate
radialã
prin:

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa


interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de
122 ZY=1 J=YE Z=Y
curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y,
dacă sunt îndeplinite condiţiile:

Pe liniile electrice de înaltă tensiune, unde se între barele colectoare şi între separatorul de bare şi între întreruptor şi separatorul de
123
preferă montarea transformatoarelor de curent ?: separatorul de bare; întreruptor; linie.

120219362.xls.ms_office 18 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

S
Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează
124 instalaţiile electrice, costul pierderilor de putere constant; crescător; descrescător.
Cp este:

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o


impedanţe identice cu ale reţelei impedanţe diferite de ale reţelei impedanţe diferite de ale reţelei
125 reţea prin metoda componentelor simetrice,
directe pentru elemente statice directe pentru maşini rotative directe pentru elemente statice
reţeaua inversă se compune din:

racordate în derivaţie pe circuit,


înseriate pe circuit, monofazate, înseriate pe circuit, monofazate, cu
Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se monofazate, fără miez de fier,
126 fără miez de fier, răcite cu aer miez de fier, răcite cu ulei, de tip
utilizează bobine: răcite cu aer (uscate), de tip
(uscate), de tip interior; interior;
interior;

Pentru materialele magnetice, relaţia dintre


127 inducţia magnetică şi intensitatea câmpului este liniară este o egalitate este neliniară
magnetic:

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor metalice
se execută piesele metalice din
128 curenţi turbionari în piesele metalice mari adaus de siliciu pentru mărirea masive în câmpuri magnetice
tole de oţel subţiri izolate între ele
parcurse de fluxuri magnetice variabile: rezistivităţii variabile

Pentru o linie electrică care alimentează un


receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa se numeşte putere caracteristică este independentă de lungimea
129 este independentă de tensiunea liniei
caracteristică a liniei, puterea activă la sau putere naturală liniei
extremitatea receptoare:

Pentru o linie electrică care alimentează un


energiile reactive, inductivă şi energia reactivă inductivă este energia reactivă capacitivă este mai
130 receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa
capacitivă, se compensează mai mare decât cea capacitivă mare decât cea inductivă
caracteristică a liniei:

120219362.xls.ms_office 19 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

131 Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică

132 Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică

Pierderea de putere activa într-un element de reţea


133 (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi putere pătratul frecventei pătratul tensiunii reţelei pătratul curentului
aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie


134 electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, pătratul curentului pătratul tensiunii pătratul puterii active
sunt invers proporţionale cu:

Pierderile de putere într-o line electrică prin care


se transportă o putere activă P la un factor de
135 mai mici egale mai mari
putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă
aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt:

Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul


aducerea acestuia de la infinit în aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct. M la
136 mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q
pct. M la origine infinit
pentru:

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică


137 buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte
circulă prin reţea:

120219362.xls.ms_office 20 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din


acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe circulaţia de curenţi existentă se pot modifica curenţii din se modifică circulaţia de curenţi din
138
electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate anterior în reţea nu se modifică laturile cu f.e.m. adăugate laturile pe care nu se adaugă f.e.m.
faţă de nod (teorema lui Vaschy):

139 Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu


pornirea fără dispozitiv de
140 rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl curentul mic de pornire cuplul de pornire foarte bun
pornire
constituie:

Principalul avantaj al motoarelor de curent permit reglarea în limite largi a nu necesită întreţinere prezintă o construcţie simplă şi
141
continuu îl constituie faptul că: turaţiei permanentă robustă

Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului


curentul prin circuitul rotoric tensiunile electromotoare nu mai
142 rotoric al unui generator sincron are următoarele apar scântei la periile colectorului
creşte foarte mult sunt sinusoidale
efecte negative.

permite definirea limitelor de produce transformarea energiei este variaţia în timp a energiei
143 Puterea electrică reactivă:
utilizare ale unui aparat electric electrice în energie mecanică magnetice şi electrice

puterea activã absorbitã de motor puterea activã transmisã prin puterea mecanicã debitatã de motor
Puterea nominala a unui motor electric se
144 de la reţea când este alimentat la întrefierul motorului când este la arbore când este alimentat la Un si
defineşte astfel:
Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In absoarbe In

120219362.xls.ms_office 21 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Raportul nominal de transformare al unui raportul dintre tensiunea primara raportul dintre curentul primar si raportul dintre tensiunea primara si
145
transformator de putere este: si secundara de mers în gol secundar la sarcina nominala secundara la sarcina nominala

direct proporţionala cu curentul invers proporţionala cu curentul invers proporţionala cu pătratul


146 Reactanţa supratranzitorie a unui motor este:
de pornire de pornire tensiunii de alimentare

undele de curent şi de tensiune


Regimul deformant este un regim energetic în undele de curent şi tensiune nu undele de curent şi tensiune sunt
147 sunt ambele periodice şi
care: sunt periodice periodice iar una este nesinusoidală
nesinusoidale

Reglarea puterii active debitate de generatorul admisia agentului primar la


148 tensiunea de excitaţie curentul statoric
sincron se face variind: turbina

Reglarea puterii reactive debitate de generatorul modificarea curentului de deschiderea aparatului director al
149 deconectarea rezistentei de stingere
sincron se face prin: excitaţie turbinei

deconectarea automatã a liniilor la conectarea automatã a unui modificarea curentului (tensiunii) de


150 Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:
suprasarcinã transformator de rezervã excitaţie la generatoarele sincrone

Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme


curentul de linie este mai mare de curentul de linie este egal cu curentul de fazã este mai mare de de
151 cu generatoare si receptoare conectate în triunghi
1,73 ori decât curentul de fazã curentul de fazã 1,73 ori decât curentul de linie
este:

120219362.xls.ms_office 22 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

protejarea generatoarelor si
protejarea motoarelor electrice la protejarea motoarelor electrice
152 Releul termic se foloseşte pentru: motoarelor electrice împotriva
scurtcircuit împotriva suprasarcinilor
punerii la pământ

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având


153 5 ohm 0,66 ohm 6 ohm
fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având


154 fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, 3 ohm 1 ohm 9 ohm
este:

155 Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime, direct proporţional masa, direct proporţional

Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de reactanţele inductivă şi capacitivă reactanţa inductivă este mai mare reactanţa capacitivă este mai mare
156
curent alternativ dacă: în valoare absolută sunt egale decât reactanţa capacitivă decât reactanţa inductivă

de a asigura o suprafaţa de
Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de a asigura spaţiul necesar de a face posibila umplerea cu ulei a
157 contact a uleiului cu aerul mai
de forţa este: dilatării si contractării uleiului transformatorului
mica

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de


158 circulaţia de putere activa circulaţia de putere reactiva nici una din cele doua
tensiune pe o linie electrica îl are:

120219362.xls.ms_office 23 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă,
schemele de secvenţă directă şi
159 unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate inversă, homopolară conectate în inversă şi homopolară conectate
inversă conectate în paralel
direct la pământ (monofazat) se compune din: paralel în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii


schemele de secvenţă directă şi schemele de secvenţă directă, inversă
160 unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele schema de secvenţă directă
inversă conectate în paralel şi homopolară conectate în paralel
izolat de pământ se compune din:

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii schemele de secvenţă directă,


schemele de secvenţă directă şi
161 unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de inversă şi homopolară conectate schema de secvenţă directă
inversă conectate în paralel
pământ se compune din: în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii schema de secvenţă directă


schema de secvenţă directă înseriată
162 unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ înseriată cu triplul impedanţei schema de secvenţă directă
cu schema de secvenţă inversă
cu arc se compune din: arcului

Se considera ca un transformator funcţionează în sarcina transformatorului este curentul primar si curentul când o înfăşurare este conectata la
163
gol atunci când: foarte mica secundar sunt foarte mici reţea, iar cealaltă este deschisa

Secţionarea barelor colectoare în staţiile electrice de limitare a curenţilor de


164 de a reduce costul instalaţiei de a reduce pierderile de putere
are scopul: scurtcircuit

Sensul puterii deformante într-un circuit format


dintr-un generator care produce o undă întotdeauna de la bobină spre poate avea oricare sens, în funcţie de
165 de la generator spre bobină
sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat generator încărcarea generatorului
este:

120219362.xls.ms_office 24 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Separatorul, ca echipament în cadrul unei staţii de a proteja circuitul la


166 de a separa vizibil un circuit de a măsură nivelul de izolaţie
electrice, are rolul: supracurenţi

proteja instalaţia din aval la


face trecerea din linie electrica
167 Siguranţele electrice au rolul de a: defecte la scurtcircuit ca si la asigura protecţia personalului
aeriana în line electrica în cablu
suprasarcini de lunga durata

Siguranţele electrice sunt aparate electrice care creşterea tensiunii peste o valoare creşterea curentului peste o scăderea curentului sub o valoare
168
împiedica: limita valoare limita limita

Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru


169 supratensiuni supracurenţi defect de izolaţie
protecţie la:

Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ mărimile efective de curent sau de mărimile instantanee de curent valorile medii de curent sau de
170
sunt: tensiune sau de tensiune tensiune

Sistemele simetrice de fazori în care se


numai sistemul direct corespunde
171 descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul
unei realităţi fizice
dezechilibraţi:

Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric


este nesimetric dacă fazele sunt este simetric dacă fazele sunt egal
172 trifazat racordat la un generator electric care întotdeauna simetric
neegal încărcate încărcate
produce tensiuni electromotoare simetrice este:

120219362.xls.ms_office 25 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Suma forţelor electromotoare ale unui sistem


173 egală cu 1 nulă egală cu 1/2
trifazat simetric este:

174 Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe indirecte (induse) de rezonanta sau de ferorezonanţa

Susceptanţa unui circuit de curent alternativ


175 impedanţei rezistenţei reactanţei
sinusoidal este inversul:

intensitatea câmpului magnetic forţa exercitată între două


Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se
176 produs de un curent care circulă forţa electromagnetică conductoare paralele parcurse de
referă la:
printr-un conductor curenţi

177 Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic

Transformatoarele de măsurare a curenţilor se


178 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A
construiesc pentru curenţi secundari de:

pot fi racordate în circuitul nu pot fi racordate in circuitul


pot fi lăsate în exploatare cu
179 Transformatoarele de măsurare de curent: primar cu înfăşurarea secundara primar cu înfăşurarea secundara
înfăşurarea secundara deschisa
deschisa deschisa

120219362.xls.ms_office 26 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Transformatoarele de măsurare de tensiune se


180 10 V 50 V 100 V
construiesc pentru tensiuni în secundar de:

nu pot fi lăsate în exploatare cu


nu pot fi lăsate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu
181 Transformatoarele de măsurare de tensiune: înfăşurarea secundara în
înfăşurarea secundara deschisa înfăşurarea secundara in scurtcircuit
scurtcircuit

Un circuit de curent alternativ, pentru care


182 pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv
factorul de putere este egal cu 1, este un circuit:

Un conductor în care circulaţia curentului electric


183 liniar neomogen neliniar
nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit:

Un corp conductor situat într-un câmp electric de


184 prin conducţie prin inducţie prin magnetizare
intensitate E se încarcă cu electricitate:

Un motor electric sincron, care funcţionează absoarbe putere activă şi putere absoarbe putere activă şi produce produce putere activă şi putere
185
subexcitat: reactivă putere reactivă reactivă

Un motor electric trifazat legat în stea este în


186 funcţiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între 0,4 kV 0V 230 V
neutrul stelei si una dintre faze este:

120219362.xls.ms_office 27 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Un număr de n surse având fiecare tensiunea


electromotoare continua e si rezistenta interioara forţa electromotoare e si forţa electromotoare ne si forţa electromotoare e si rezistenta
187
r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa rezistenta r/n rezistentă r/n nr.
echivalenta având:

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la rezistenţa R este egală cu


rezistenţa R este egală cu
188 bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare rezistenţa totală a circuitului rezistenţa R tinde spre zero
rezistenţa internă a sursei de tem
absoarbe puterea maximă dacă: văzută prin bornele AB

Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fãrã curent, fãrã tensiune sau sub
189 sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune
fi manevrat: tensiune, fãrã curent

Un transformator de măsurare de curent nu poate împiedica circulaţia curentului apar supratensiuni periculoase
190 nu indica aparatele de măsurare
fi lăsat cu secundarul în gol, deoarece: primar in secundar

Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator


191 F Axh A/h
este:

192 Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Faradul

193 Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: Tesla Weber Farad

120219362.xls.ms_office 28 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor


194 Weber Hertz Henry
periodice se numeşte:

195 Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb Farad

196 Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate greutate specifica coeficient de dilataţie

Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii


197 kWh kW kW/h
active este:

198 Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este: kVAr kVA kW

Valoarea conductivităţii electrice este în ordine


199 aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu, cupru, argint
crescătoare la următoarele materiale:

Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic


200 bilanţul puterilor active circulaţia puterii reactive modul de tratare a neutrului reţelei
este determinata în principal de:

120219362.xls.ms_office 29 Succes natural!


www,stoianconstantin.wordpress.com

T_012 Enunţ Varianta a _SGC Varianta b _SGC Varianta c _SGC

Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o direct proporţională cu pătratul


201 direct proporţională cu r invers proporţională cu pătratul lui r
sarcină electrică la distanţa r este: lui r

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie


202 electrică aeriană trifazată este ......... faţă de cea a egală mai mică mai mare
unui cablu subteran.

Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o


203 linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă de egală mai mare mai mică
cea a unui cablu subteran.

Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice


204 amplitudine valoare efectivă valoarea eficace
se mai numeşte şi:

L1T1
L1 ,,HH”i”i
,,T1 L T2
T2

120219362.xls.ms_office 30 Succes natural!