Sunteți pe pagina 1din 6

Art. 22 1.

De structură De structură:
Dreptul la Prevederi legale specifice privind: 1) Instituțiile educaționale din raion au implementate
viaţă 1) Protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor cu prevederile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind
personală dizabilităţi, inclusiv a datelor privind starea de sănătate; protecția datelor cu caracter personal.
2) Respectarea intimităţii personale ale persoanelor cu dizabilităţi 2) Se respectă intimitatea personală ale copiilor cu dizabilităţi
plasate în instituţii/servicii psihiatrice şi sociale. înscriși în instituțiile educaționale din raion.
2. De proces De proces:
1) Regulamente privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 1) În procesul evaluării complexe a dezvoltării copiilor cu
obţinerea consimţămîntului de la persoanele cu dizabilităţi; dizabilități se respectă cu strictețe ordinul MECC nr.
2) Standarde de calitate ale serviciilor de plasament (publice şi 99 din 26.02.2015, pentru prelucrarea datelor copiilor
private) destinate persoanelor cu dizabilităţi, care prevăd dreptul cu dizabilități părinții își dau consimțământul în scris
la viaţă personală. prin „ACORD”.
3. De rezultat De rezultat
1) Numărul de plîngeri privind încălcarea dreptului la viaţa 1) Plângeri în perioada de referință privind încălcarea
personală depuse de femei/bărbaţi/copii cu dizabilităţi şi de către dreptului la viaţa personală depuse de către părinții copiilor
reprezentanţii lor în perioada de raportare; cu dizabilități sau de către reprezentanţii lor nu au fost
2) Ponderea cazurilor soluţionate în raport cu cele identificate prezentate;
privind încălcarea dreptului la viaţa personală revendicate de
femei/bărbaţi cu dizabilităţi şi de către reprezentanţii lor în
perioada de referinţă.
Art. 23 1. De structură 1. De structură:
Respectul 1) Prevederile actelor legale care reglementează dreptul 2) Prevederile actelor legislative normative care reglementează
pentru persoanelor cu dizabilităţi la: accesul efectiv la:
cămin şi a) familie, căsătorie, de a fi părinţi; a) informaţii de planificare şi educaţie familială, inclusiv în
familie b) păstrarea fertilităţii în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni; formate accesibile, dacă este necesar;
c) măsuri de protecţie sub formă de tutelă, curatelă, adopţie a - Implementarea programelor de pedagogizare ale părinților din
copiilor, respectînd în toate aceste decizii principiul "interesul școli și grădinițe în perioada 2017-2020 (mese rotunde, traininguri,
superior al copilului". webinarii, conferințe, ateliere de lucru) cu implicarea specialiștilor
2) Prevederile actelor legislative normative care reglementează SAP Călărași, ONG-uri (CCFM, Dorința).
accesul efectiv la: b)asistenţă adecvată, dacă este necesar, pentru creşterea şi
a) informaţii de planificare şi educaţie familială, inclusiv în educarea copiilor;
formate accesibile, dacă este necesar; Familiile copiilor cu dizabilități cu vârsta de 0-3 (7 copii) ani au
b) asistenţă adecvată, dacă este necesar, pentru creşterea şi beneficiat în perioada 2017-2018 de asistență psihopedagogică din
educarea copiilor; cadrul proiectului PORTAGE , implementat la nivel de raion de către
3) Prevederile actelor legislative normative privind drepturile CCFMoldova, acordată de către specialiștii SAP CălăraȘi,
copiilor cu dizabilităţi la viaţa de familie, nesepararea arbitrară sau
ilegală de părinţi împotriva voinţei lor.
. De proces
2. De proces 1) Măsuri întreprinse pentru a asigura persoanele cu
1) Măsuri întreprinse pentru a asigura persoanele cu dizabilităţi dizabilităţi cu:
cu: b) servicii de suport adecvat în creşterea şi educarea copiilor,
a) servicii de planificare familială, reproducere asistată; asigurând relaţia părinte-copil.
b) servicii de suport adecvat în creşterea şi educarea copiilor, Părinții instituțiilor educaționale din raion au beneficiat de sesiuni
asigurînd relaţia părinte-copil. de formare/pedagogizare sub formă de mese rotunde, traininguri,
2) Măsuri întreprinse pentru: webinarii, conferințe, ateliere de lucru, realizate de către
a) prevenirea separării copiilor de părinţi din cauza dizabilităţii specialiștii SAP Călărași în perioada 2017-2020.
copiilor sau părinţilor;
b) sprijinirea familiilor/părinţilor în vederea prevenirii 2.Măsuri întreprinse pentru:
abandonării, neglijării sau segregării copiilor cu dizabilităţi; a) prevenirea separării copiilor de părinţi din cauza dizabilităţii
c) prevenirea instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi ai căror copiilor sau părinţilor;
părinţi nu sînt în măsură să aibă grijă de ei, prin asigurarea îngrijirii - În perioada 2017-2020 copiii cu dizabilități au fost
de către familiile extinse, iar atunci cînd acest lucru nu este posibil, școlarizați în instituțiile educaționale din districtul școlar.
prin oferirea serviciilor alternative de tip familial la nivel de Pentru copiii cu dizabilități au fost asigurate serviciile
comunitate; necesare de reabilitare. (pentru a.ș. în școli sunt 103 elevi
d) prevenirea sterilizării forţate a persoanelor cu dizabilităţi, în cu dizabilități iar în IET-13 copii);
special a fetelor/femeilor. b) sprijinirea familiilor/părinţilor în vederea prevenirii
3. De rezultat abandonării, neglijării sau segregării copiilor cu dizabilităţi;
1) Numărul serviciilor de planificare familială, reproducere - Părinții primesc asistență psihopedagogică/metodologică cu
asistată, creştere şi educare a copiilor, prevenire a referire la metodele de lucru cu copiii.
instituţionalizării, servicii alternative de tip familial la nivel de - Sunt organizate acte de binefacere în suportul familiilor.
comunitate şi numărul persoanelor cu dizabilităţi (inclusiv a
copiilor cu dizabilităţi) care au beneficiat de aceste servicii; 3. De rezultat
2) Dinamica raportului dintre numărul copiilor cu dizabilităţi care 1) Numărul serviciilor de creştere şi educare a copiilor, prevenire
trăiesc şi sînt educaţi în familie şi a celor care trăiesc şi sînt a instituţionalizării şi numărul persoanelor cu dizabilităţi
educaţi în instituţii rezidenţiale; (inclusiv a copiilor cu dizabilităţi) care au beneficiat de aceste
3) Suportul financiar din partea statului acordat familiilor cu servicii;
dizabilităţi care cresc şi educă copii cu dizabilităţi; - În 24 de școli și 5 grădinițe activează CREI în suportul
4) Numărul persoanelor cu dizabilităţi care au în tutelă copii; copiilor cu CES;
5) Numărul copiilor cu dizabilităţi aflaţi sub tutelă; - În fiecare CREI este angajat CDS;
6) Numărul persoanelor cu dizabilităţi care au adoptat copii; - În instituțiile educaționale din raion sunt dezvoltate serviciile
7) Numărul copiilor cu dizabilităţi adoptaţi. de suport: psiholog-10; logoped-11; psihopedagog-5.

Art. 24. 1. De structură 1. De structură


Educaţia Prevederi legale care reglementează dreptul persoanelor cu Prevederi legale care reglementează dreptul persoanelor cu
dizabilităţi la: dizabilităţi la:
1) Educaţie incluzivă la toate nivelurile sistemului de învăţămînt, 7) Educaţie incluzivă la toate nivelurile sistemului de învăţămînt,
fără discriminare; fără discriminare;
2) Învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv accesul la învăţămîntul - La nivel de raion sunt implementate politicile educaționale
superior, formarea profesională şi educaţia adulţilor; privind educația incluzivă a copiilor cu dizabilități, de asemenea
3) Asigurarea cu material didactic şi instructiv a copiilor cu
este aprobat Plan Strategic de dezvoltare a educației incluzive în
dizabilităţi în conformitate cu necesităţile copiilor, în funcție de
dizabilitate; raionul Călărași pentru anii 2015-2020;
4) Asigurarea accesibilităţii la infrastructura instituţiilor de 9)Asigurarea cu material didactic şi instructiv a copiilor cu
învăţămînt, la materialele didactice, acomodării rezonabile și dizabilităţi în conformitate cu necesităţile copiilor, în funcție de
suportului necesar în vederea participării incluziunii depline în dizabilitate;
educație; - Asigurarea cu material didactic şi instructiv a copiilor cu
5) Personalul de suport pentru asigurarea accesului la educație dizabilităţi în conformitate cu necesităţile copiilor, în funcție de
incluzivă în funcție de nevoile copiilor cu dizabilități; dizabilitate se realizează cu suportul financiar din fondul
6) Asigurarea transportării adaptate a copiilor cu dizabilităţi la educației incluzive.
instituțiile educaționale şi la serviciile comunitare. - Activitatea copiilor cu dizabilităţi este asigurată cu materiale
2. De proces didactice în conformitate cu necesităţile copiilor, în funcție de
1) Măsuri întreprinse pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilitate și programul de intervenție în cele 30 de CREI din
dizabilităţi la educaţie (la învăţămîntul preşcolar, primar, raion;
gimnazial, liceal, profesional tehnic secundar, profesional
tehnic postsecundar, superior);
2) Disponibilitatea serviciilor de instruire specifică pentru copii, 8) Asigurarea accesibilităţii la infrastructura instituţiilor de
adulţi sau profesori care necesită utilizarea limbajului Braille, învăţămînt, la materialele didactice, acomodării rezonabile și
limbajului mimico-gestual, comunicare augmentativă şi alternativă suportului necesar în vederea participării incluziunii depline în
şi a serviciilor de mobilitate etc.; educație;
3) Măsuri întreprinse pentru promovarea identităţii lingvistice a 9) Personalul de suport pentru asigurarea accesului la educație
persoanelor cu deficienţe de auz; incluzivă în funcție de nevoile copiilor cu dizabilități;
4) Educaţia persoanelor cu dizabilităţi se face prin folosirea celor 10) Asigurarea transportării adaptate a copiilor cu dizabilităţi la
mai adecvate modalităţi: limbaj, mijloace de comunicare şi instituțiile educaționale şi la serviciile comunitare.
anturaje accesibile de învăţare; 2. De proces
5) Măsuri întreprinse pentru instruirea angajaților din sistemul de 9) Măsuri întreprinse pentru asigurarea accesului copiilor cu
educaţie cu privire la dizabilităţi, inclusiv măsuri pentru includerea dizabilităţi la educaţie (la învăţămîntul preşcolar, primar,
persoanelor cu dizabilităţi în echipa de formatori şi cadre gimnazial, liceal);
didactice; - În perioada de referință au fost întreprinse un șir de măsuri, de
6) Servicii de suport în instituţiile de învăţămînt, inclusiv către specialiștii SAP Călărași, pentru asigurarea accesului
serviciile extraşcolare, disponibile pentru copii cu dizabilităţi; copiilor cu dizabilităţi la educaţie (la învăţămîntul
7) Adaptarea programelor educaţionale şi materialelor didactice preşcolar, primar, gimnazial, liceal): evaluarea/reevaluarea
dezvoltării copiilor cu dizabilități; acordarea asistenței
la necesităţile educaţionale ale copiilor cu dizabilităţi; psihopedagogice.
8) Asigurarea cu mijloace financiare necesare pentru educaţia - Totodată în instituțiile educaționale au fost deschise 30 CREI
inclusivă. și angajate 30 CDS, care acordă asistență psihopedagogică
și cognitivă copiilor cu CES.
3. De rezultat
1) Ponderea instituţiilor de învăţămînt accesibile copiilor cu 10) Disponibilitatea serviciilor de instruire specifică pentru copii,
dizabilităţi în numărul total de instituţii; adulţi sau profesori care necesită utilizarea limbajului Braille,
2) Numărul copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete) care îşi limbajului mimico-gestual, comunicare augmentativă şi alternativă
fac studiile în instituţiile de învăţămînt (pe nivele); şi a serviciilor de mobilitate etc.;
3) Ponderea copiilor cu dizabilități (băieţi şi respectiv fete) care îşi - Acest indicator este slab dezvoltat la nivel de raion, deși
fac studiile în instituţiile de învăţămînt (pe nivele) din numărul avem 9 copii cu dificultăți de auz. Serviciile de instruire
total de copii; specifică pentru copii, adulţi sau profesori care necesită
4) Numărul copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete) utilizarea limbajului Braille, limbajului mimico-gestual,
încadraţi în învăţămînt din numărul total; comunicare augmentativă şi alternativă şi a serviciilor de
5) Numărul copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv mobilitate lipsesc. Competențe de a lucra cu această
fete) încadraţi în învăţămînt; categorie de copii dețin doar 3 psihopedagogi/logopezi: doi
6) Ponderea copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete) din cadrul SAP Călărași și unu din IET Doremicii.
încadraţi în învăţămînt din numărul total de copii; 11) Măsuri întreprinse pentru promovarea identităţii lingvistice a
7) Numărul copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete) care au persoanelor cu deficienţe de auz;
fost dezinstituţionalizaţi şi integraţi în instituţiile de învăţămînt 12) Educaţia persoanelor cu dizabilităţi se face prin folosirea celor
obişnuit; mai adecvate modalităţi: limbaj, mijloace de comunicare şi
8) Tipurile serviciilor de suport din instituţiile de învăţămînt anturaje accesibile de învăţare;
disponibile (cadru didactic de sprijin, centre de resurse pentru - Dezvoltarea parteneriatului cu ONG-ul CCFM unde:
educaţia incluzivă etc.) şi numărul copiilor şi tinerilor cu în anul 2017-2018 au beneficiat de serviciile specialiștilor doi copii
dizabilităţi beneficiari de aceste servicii; cu dizabilități de auz din com. Hîrjauca, precum și familiile
9) Tipurile serviciilor extraşcolare disponibile pentru copii cu acestora; iar în 2019-2020 au fost cuprinși cu activități din proiect
dizabilităţi şi numărul de beneficiari de aceste servicii; 7 copii cu dizabilități de auz din raion, familiile acestora și cadrele
procentul acoperirii necesităţilor; didactice.
10) Ponderea copiilor cu dizabilităţi care studiază după programe 13) Măsuri întreprinse pentru instruirea angajaților din sistemul de
educaţionale, adaptate după necesităţi, din numărul total al copiilor educaţie cu privire la dizabilităţi, inclusiv măsuri pentru includerea
cu dizabilti care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt; persoanelor cu dizabilităţi în echipa de formatori şi cadre
11) Ponderea instituţiilor de învăţămînt care asigură procesul de didactice;
educaţie incluzivă, din numărul total de instituţii; -În noiembrie-decembrie 2017 au participat la cursurile de formare
12) Ponderea instituţiilor de învăţămînt care dispun de material profesională continuă 25 de cadre didactice de sprijin (CDS),
didactic şi instructiv necesar pentru asigurarea procesului de organizate de către IȘE în teritoriu.
educaţie incluzivă, din numărul total al instituţiilor; 14) Servicii de suport în instituţiile de învăţămînt, inclusiv
13) Gradul de satisfacţie a copiilor cu dizabilităţi faţă de serviciile extraşcolare, disponibile pentru copii cu dizabilităţi;
gradul de satisfacţie a copiilor fără dizabilităţi cu privire la - Servicii de suport în instituţiile de învăţămînt, inclusiv
procesul educaţional; serviciile extraşcolare, disponibile pentru copii cu
14) Gradul de promovabilitate a copiilor cu dizabilităţi la dizabilităţi În 24 de școli și 5 grădinițe activează CREI în
diferite nivele de învăţămînt; suportul copiilor cu CES;
15) Numărul persoanelor cu dizabilităţi care au beneficiat de - În fiecare CREI este angajat CDS;
burse de studii sau au fost scutiţi de taxa de studii, pe nivele. - În instituțiile educaționale din raion sunt dezvoltate serviciile
de suport: psiholog-10; logoped-11; psihopedagog-5.
15) Adaptarea programelor educaţionale şi materialelor didactice
la necesităţile educaţionale ale copiilor cu dizabilităţi;
- Pentru copiii cu dizabilități este individualizat procesul
educațional. Astfel cadrele didactice elaborează curriculum
individualizat, în dependență de necesitățile copiilor,
ținând cont de prevederile PEI eliberate de SAP Călărași.
16) Asigurarea cu mijloace financiare necesare pentru educaţia
inclusivă.
- Mijloacele financiare din Fondul EI sunt utilizate pentru
salarizarea CDS și pentru dotarea CREI cu materiale
didactice necesare procesului de incluziune a copiilor cu
dizabilități.

3. De rezultat
16) Ponderea instituţiilor de învăţămînt accesibile copiilor cu
dizabilităţi în numărul total de instituţii;
- Ținând cont de dizabilitățile copiilor din raion putem
concluziona că:
-84% din școli sunt accesibile copiilor cu dizabilităţi din
numărul total de instituţii;
-82 din grădinițe sunt accesibile copiilor cu dizabilităţi din
numărul total de instituţii.
17) Numărul copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete) care
îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt (pe nivele);
18) Ponderea copiilor cu dizabilități (băieţi şi respectiv fete) care îşi
fac studiile în instituţiile de învăţămînt (pe nivele) din numărul
total de copii;
19) Numărul copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete)
încadraţi în învăţămînt din numărul total;
20) Numărul copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv
fete) încadraţi în învăţămînt;
21) Ponderea copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete)
încadraţi în învăţămînt din numărul total de copii;
22) Numărul copiilor cu dizabilităţi (băieţi şi respectiv fete) care
au fost dezinstituţionalizaţi şi integraţi în instituţiile de învăţămînt
obişnuit;
23) Tipurile serviciilor de suport din instituţiile de învăţămînt
disponibile (cadru didactic de sprijin, centre de resurse pentru
educaţia incluzivă etc.) şi numărul copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi beneficiari de aceste servicii;
24) Tipurile serviciilor extraşcolare disponibile pentru copii cu
dizabilităţi şi numărul de beneficiari de aceste servicii;
procentul acoperirii necesităţilor;
25) Ponderea copiilor cu dizabilităţi care studiază după programe
educaţionale, adaptate după necesităţi, din numărul total al copiilor
cu dizabilti care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt;
26) Ponderea instituţiilor de învăţămînt care asigură procesul de
educaţie incluzivă, din numărul total de instituţii;
27) Ponderea instituţiilor de învăţămînt care dispun de material
didactic şi instructiv necesar pentru asigurarea procesului de
educaţie incluzivă, din numărul total al instituţiilor;
28) Gradul de satisfacţie a copiilor cu dizabilităţi faţă de
gradul de satisfacţie a copiilor fără dizabilităţi cu privire la
procesul educaţional;
29) Gradul de promovabilitate a copiilor cu dizabilităţi la
diferite nivele de învăţămînt;
30) Numărul persoanelor cu dizabilităţi care au beneficiat de
burse de studii sau au fost scutiţi de taxa de studii, pe nivele.
1.

S-ar putea să vă placă și