Sunteți pe pagina 1din 3

Statutul elevului

Numele şi prenumele studentului : Vlad Maria - Monica


Anul de studiu : I
Data:

Statutul elevului este dat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44 /
2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice.

Statutul elevului cuprinde 8 capitole.

Capitolul I – Dispoziţii generale - cuprinde 5 articole în care se prezintă pe scurt


conţinutul legii şi se definesc termenii la care se va face referire pe parcursul ei.

Capitolul II - Drepturile elevilor – cuprinde 8 articole care fac referire la:

1. Drepturile educaţionale ale elevilor


2. Drepturile de asociere şi de exprimare
3. Drepturile sociale
4. Alte drepturi
5. Recompensarea elevilor
Capitolul III – Îndatoririle / Obligaţiile elevilor – cuprinde 2 articole care fac referire
la:
1. Îndatoririle elevilor
2. Interdicţii care se aplică elevilor
Capitolul IV – Sancţionarea elevilor – cuprinde 14 articole care fac referire la:
1. Sancţionarea elevilor
2. Tipuri de sancţiuni ( atenţionări, mustrări scrise, retragerea bursei, transfer disciplinar
preaviz de exmatriculare, exmatriculare cu sau fără drept de reînscriere în unitatea respectivă de
învăţământ sau în oricare altă unitate de învăţământ )
3. Modalităţi de aplicare a sancţiunilor
4. Anularea sancţiunii

1
5. Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs
6. Pagube patrimoniale
7. Contestarea sancţiunilor

Capitolul V – Reprezentarea elevilor – cuprinde 7 articole care fac referire la:


1. Moduri de asociere în vederea reprezentării
2. Moduri de reprezentare
3. Elevi reprezentanţi
4. Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor
5. Relaţia dintre elevii reprezentanţi şi structurile asociative reprezentative
6. Drepturile elevilor reprezentanţi
7. Îndatoririle elevilor reprezentanţi
Capitolul VI – Asocierea elevilor – cuprinde 2 articole care fac referire la:
1. Drepturi ale formelor de asociere a elevilor
2. Asociaţiile reprezentative ale elevilor
Capitolul VII – Consiliul Şcolar al Elevilor – cuprinde 9 articole care fac referire la:
1. Rezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor
2. Modul de organizare al Consiliului Şcolar al Elevilor
3. Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor
4. Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor
5. Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor
6. Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor
7. Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor
8. Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor
9. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor
Capitolul VIII – Dispoziţii Finale – cuprinde 5 articole care se referă la:
1. Aplicarea statutului elevului
2. Monitorizarea respectării statutului
3. Intrarea în vigoare
4. Modificarea
5. Relaţia cu alte acte normative inferioare sau egale.

2
Observaţii ale elevului:

Acest statut le conferă elevilor mai multe drepturi decât obligaţii.