Sunteți pe pagina 1din 7

Coordonat: Aprobat:

Director adjunct pentru instruire, Director,


Lucia Stihari____________________ _______________Aliona Pînzari

Proiect de lecție
Profesorul: Adriana Tiron
Clasa: a VI-a „B”
Data: 10 decembrie 2020
Numărul lecției conform orarului: a II-a
Durata lecției: 45 min
Unitatea de învățare: a V-a - „Înțelepciunea – arta sufletului”
Subiectul lecției: Parabola „Adevărata floare”. Lectura. Observare și explorare
Unități de competență vizate:
3.2 Demonstrarea înțelegerii textului prin formule de întrebă ri în baza lui;
3.3 Exprimarea argumentată a propriilor stă ri postlectorale;
5.1 Aplicarea structurilor lexicale, fonetice, gramaticale și semantice în diverse situații de
comunicare
Tipul lecției: mixtă
Obiectivele lecției:
La sfâ rșitul lecției elevul va putea:
O1 – să identifice cuvintele-cheie din textului literar studiat;
O2 – să opereze cu noțiunile noi asimilate în diverse situații de comunicare;
O3 – să formuleze mesajul textului;
O4 – să argumentezeeze pă rerea personală în baza textului.
Metode: lectura predictivă , lectura în lanț, lucrul cu dicționarul, lucrul cu manualul școlar,
diagrama Venn, clustering, asocieri libere, conversația ghidată
Forme: frontal, individual
Resurse: proiector, ecran, tabla, creta, fișe etc.
Strategii de evaluare: semaforul, telegrama, cadranul impresiilor/pă rerii
Bibliografie:
1. Limba și Literatura Româ nă . Manual pentru clasa a 6-a/Angela Grama-Tomiță , Livia
State, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Dorin Onofrei. – Chișină u: Cartier, 2020;
2. Limba și literatura româ nă : Curriculum național: Clasele 5-9: Curriculum
disciplinar: Ghid de implementare/Ministeru Educației, Culturii și Cercetă rii al
Republicii Moldova. – Chișină u: Lyceum, 2020
3. Cartaleanu, T., Cosovan, O., Goraș – Postică , V., Lîsenco, S., Sclifos, L., Formare de
competențe prin strategii didactice interactive. Chișină u: Pro Didactica, 2008.
Evaluarea
Secvențele lecției Timp Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului
(de proces)
5´ Organizarea clasei Elevii se pregă tesc de oră ;
Verificarea temei pentru acasă . Prezintă , frontal, temele
Reactualizarea cunoștințelor și a pentru acasă . Reactualizarea
capacită ților cunoștințelor prin metoda RAI
sau Ciorchinele
Elevilor li se propune o imagine (Anexa 1):

Evocarea 3´ -Cu ce se asociază imaginea dată ? Elevii își expun gâ ndurile:


- cu ce stă ri? gâ nduri? amintiri? Floarea – exteriorul;
- ce simbolizează floarea?dar coșul? Dar Coșul – suportul, locul de
covorul? Dar ulciorul? acumulare;
Ulciorul – valoarea, energia,
dacă este plin omul are
valoare și se alimentează și
exteriorul
Realizarea sensului Elevilor li se propune să deschidă manualul
de Limba și literatura româ nă p.57; Elevii deschid manualele.

Se anunță tema: Picătrui de înțelepciune.


2´ Parabola „Adevărata florare”; Se pornește Elevii notează tema nouă în
prezentarea PPT , slide 1. caiete.

Activitate pre-lectură , activitate cu


5 dicționarul: Un elev va că uta sensul
Sarcina: care sunt sensurile cuvintelor: cuvintelor în dicționar și va Tehnica
virtual, artificial, autentic, fals? (slide 2-3) anunța în glas sensul gă sit,
Compuneți cu aceste cuvinte câ te un enunț. semaforului
ceilalți elevi vor nota

5 Se propune Lectura în lanț a parabolei.


Profesorul intercalează Lectura predictivă ,
oprind elevii din citire după anumite pasaje.
Profesorul acordă întrebă ri de înțelegere a Elevul numit pornește lectura
textului și întrebă rile predictive care vor fi
afișate pe tablă (Anexa 2) în voce a textului.
Ră spund la întrebă ri
Activită ți post-lectorale:
3
Sarcina1: Ce înseamnă să fii Solomon,
Albină , Floare adevă rată ? Elevii numesc motivele
Sarcina 2: Care este morala acestui text?
4 Care este mesajul acestuia?
Sarcina 3: Numiți motivele pentru care Elevii susțin discuția
5 prețuim un prieten adevă rat/prietenă
adevă rată ;
Râ ndul I : Comparați floarea adevă rată cu Elevii realizează sarcinile în
cea artificială prin diagrama Venn; scris
Râ ndul II: Completați ciorchinele; Alcă tuiți
3 familia lexicală a cuvâ ntului „floare”;
Râ ndul III: Gă siți în acvariu perechile de Elevii prezintă produsele
sinonime și antonime
4´+3´ 1) Mi-a plă cut /nu mi-a
Se propune elevilor să -și expună pă rerile, plă cut parabola, deoarece ........ Metoda
mai întâ i în scris, în baza reperelor 2) Textul merită a fi cadranului
cadranului studiat, fiindcă ..............................
3) Deși unii ar putea
Reflecția 3 O5 considera
parabola ......................
4) eu susțin că ......................
Tehnica
Se propune elevilor să noteze sau să expună Telegrama
3 cuvinte importante din această lecție
Extinderea 1´ Tema pentru acasă : ex.7, 11 pag.58
Anexa 2

Ce crezi
că se va
întâmpla?
Ce s-a
întâmplat?
Telegrama:
3 cuvinte
importante despre
activitatea la lecție

S-ar putea să vă placă și