Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didacti

Clasa:

Subiectul: ,, Iarna pe ulita ‘’ de G. Coşbuc

Tipul lecţiei: mixtă

Competenţe specifice: 3.1, 3.3, 3.5

Obiective operaţionale:

O1 – să desprindă informaţii de detaliu din textul audiat/ citit;

O2-. sa memoreze versurile indicate;

O3 – să sesizeze semnificaţia cuvintelor în funcţie de contextul dat;

O4 – să alcătuiască propoziţii noi folosind cuvintele din textul studiat ;

O5 – să se exprime corect, cursiv, în propoziţii logice;

O6 – să participe activ la lecţie

Tehnici și metode: conversaţia, lectura explicativa, memorizarea, exerciţiul, problematizarea,explozia stelară, cadrane, ciorchinele

Forme de organizare: frontală, individuala.

1
Strategii didactice Evaluare
Momentele ob Continuturi, sarcini de invatare
lecţiei
Se verifică oral tema pentru acasă conversaţia Activitate Evaluare orala
frontală
Asocieri: ciorchinele Activitate Evaluare orală
Imaginația dvs cu ce asociază cuvâ ntul iarna? conversaţia frontală
Se completeaza anexa 1, ciorchinele, la tabla.

Date despre G. Coșbuc, selective Explicatia Activitate Observarea


George Coşbuc a scris o poezie pe această conversatia frontală sistematică a
Evocarea temă folosind cuvinte de o deosebită elevilor
frumuseţe. Haideţi să pă trundem sensul
acestor cuvinte citind şi analizâ nd poezia
„Iarna pe uliţă”.
Se scrie titlul la tablă şi în caiete.

Vom citi corect, fluent şi expresiv textul, ne


vom îmbogă ţi vocabularul cu cuvinte şi
expresii din text, ne vom întrece în rezolvarea
sarcinilor date, încercâ nd să fim creativi.
Realizarea Se prezinta elevilor un volum de poezii al Explicatia Activitate Evaluare orala
scriitorului George Cosbuc si se fac frontala
sensului
recomandari pentru lectura suplimentara.
Se citeste model poezia integral, pentru a
O3 crea o imagine de ansamblu asupra textului Lectura model
liric.
Se realizează o primă discuţie:
- De ce poartă poezia titlul „Iarna pe uliţă ”? -
Ce inseamna’’ ulita’’? conversatia
- Ce aţi simţit câ nd aţi ascultat poezia?

2
Analiza textului pe strofe: Activitate Observarea
Se citeşte in lant de catre toti elevii câ te o frontală sistematică a
strofă a poeziei, adaptâ nd intonaţia impusă de elevilor
semnele de punctuaţie şi se descifrează , conversaţia Evaluare orala
apoi,conţinutul de idei şi imaginile poetice. explicaţia
Strofa I prezintă imaginea unei zile de iarnă în observaţia
care a nins puţin, dar norii încă mai stau lectura
gră madă peste sat pregă tindu-se să -şi arunce explicativă
fulgii din vă zduh.
Se explică expresia norii s-au mai răzbunat
spre apus (norii s-au împră ştiat spre asfinţit)
alcă tuindu-se propoziţii cu sensul propriu şi
sensul figurat al expresiei.
Norii s-au răzbunat spre răsărit. (s-au Evaluare orala
împră ştiat) Vremea s-a ră zbunat începâ nd de Activitate
ieri. (s-a îmbunat) Dan s- frontala
a ră zbunat pe vecinul să u. (a ră splă tit ră ul pe
care i l-a fă cut)
Strofa a II-a prezintă caracteristici ale zilei:
deşi soarele este ascuns după nori, este vreme
plă cută , nu e ger, „pe râ u e numai fum” (se
ridică aburi) şi vâ ntul bate liniştit. În această
atmosferă , liniştea este întreruptă de vuietul
nă valnic care vine de pe drum.
Se explică expresia „pe râ u e numai fum”
(ceaţa acoperă râ ul) alcă tuindu-se propoziţii
cu sensul propriu şi sensul figurat al expresiei.
Un fum gros acoperă râ ul. Din
coşurile caselor se vede ieşind fumul.
Strofa a III-a prezintă imaginea copiilor care
se dau cu să niile pe coastă bucurâ ndu-se de
sosirea iernii. Lectura Evaluare orala
Se explică cuvâ ntul coastă alcă tuindu-se explicativa

3
propoziţii cu sensul propriu şi sensul figurat al
cuvâ ntului.
Ră nitul avea o coastă ruptă . Activitate
Copiii coborau cu să niile pe coasta dealului. frontala
Se cere elevilor să caute în dicţionarul
manualului sensul religios al cuvâ ntului
mă tanie.
Se formulează propoziţii cu sensurile
cuvâ ntului mă tă nii.

Credincioşii fă ceau mă tă nii în faţa altarului.


Că lugă rii au mă tă nii.
Cuvintele noi vor fi scrise la tablă şi în caiete.
Se vor alcă tui, oral, enunţuri cu ele. Unul sau
două enunţuri vor fi scrise şi la tablă .
Elevii vor că uta cuvinte cu acelaşi înţeles sau
cu sens opus unor cuvinte din text.
Se adresează întrebă ri în legă tură cu aşezarea
textului în pagină , numă rul de strofe, numă rul
de versuri dintr-o strofă , ortograme, semne
de punctuaţie.
Se explica oral scrierea ortogramelor.
Asigurarea O1 Citire selectivă: Activitate Evaluare orala
feed-back- O3 Elevii sunt solicitaţi să citească versurile care frontala
ului prezintă caracteristicele iernii, versurile care lectura
anunţă apariţia copiilor şi cele care prezintă explicativa
bucuria, voioşia şi optimismul copiilor la
sosirea anotimpului iarna.

Se realizează citirea de încheiere ,


integrală a textului.

4
Se subliniază si se noteaza in caiete:
- sentimentul dominant al textului:
dragostea poetului faţă de
frumuseţile naturii care au inspirat
textul;
- frumuseţea poeziei constă în
frumuseţea imaginilor, a limbajului
folosit şi în muzicalitatea versurilor.

O6

5
Exercitiul Activitate Evaluare orala
Fixarea si
frontala
consolidare explicatia
a Se rezolva frontal ANEXELE 2,3 si 4.
cunostintel
or
15 min
Asigurarea O3 Se rezolva independent ANEXA 5- Munca Activitate Evaluare
retentiei si cadranele. Se verifica oral. independent scrisa
independe
transferului O5 a
15 min nta

6
Temă O2 Se solicită elevilor să -şi noteze tema explicatia Activitate Evaluare
pentru pentru acasă : orala
frontala
acasă  Transcrie ultima strofă a poeziei;
5 min  Memorează cel puţin două strofe din
poezie;
Se fac aprecieri asupra modului in care
au participat la ora, se acorda
calificative.

7
ANEXA 4
CINE? Cine ......?

DE CE? CE?

IARNA PE ULITA
De ce .......... ? de G.Cosbuc Ce .......?

UNDE? CÂND?

Unde ........ ? Când ......... ?

8
ANEXA 1

„La ce te gândeşti când spui cuvântul iarna ?”

9
ANEXA 2

 Grupează versurile din poezie în imagini vizuale, auditive şi


dinamice:
Imagini vizuale Imagini auditive Imagini dinamice
(văd) (aud) (se mişcă)
„norii s-au mai răzbunat” „năvalnic vuiet” copiii „de pe coastă vin”

10
ANEXA 3

 Transformă după model:


a) se împing – se-mping
se îmbrâncesc – _____________________
se înghesuie – ______________________
se încălzesc – ______________________
b) a început – a-nceput
a întrecut – _______________________
a îndurat – ______________________
a împiedicat – _____________________

ANEXA 5 CADRANE
11
1.Transcrie strofa care reda bucuria copiilor: 2. Bifeaza caracteristicile ierni, desprinse din
poezia invatata azi:
- zapada abundenta;
-lapovita;
-nori;
-soare stralucitor.

3.Gaseste cuvinte cu acelasi inteles pentru: 4.Redati printr-un desen a treia strofa a poeziei.

apus=
ulita=
vuiet=
zapada=

12

S-ar putea să vă placă și