Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÎMBU

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Stamatin (căs) Ceru Diana Bianca


Data: 30.03.2020
Clasa a II-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Comunicare în limba română
Subiectul: „Buburuza” de Eugen Jianu
Tipul lecţiei: lecţie mixtă

Scopul lecției: Citirea în ritm propriu a unui text nou, de mică întindere și utilizarea noilor cuvinte în enunţuri proprii;
dezvoltarea capacității de comunicare orală și scrisă la elevii de clasa a II-a.
Obiective operaţionale:
La sfârșitul și pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:
 O1 – să citească corect, coerent, conştient și expresiv textul;
 O2 – să numească personajele textului;
 O3 – să alcătuiască enunţuri cu ajutorul cuvintelor noi întâlnite în text;
 O4 – să formuleze întrebări/ răspunsuri în legătură cu textul citit;
 O5 – să rezolve în cadrul grupului cerinţele aflate pe fişa de lucru.
Strategia didactică:

1. Metode și procedee didactice: conversația euristică, explicația, Explozia stelară, Metoda Cadranelor, exercițiul.

2. Mijloace de învățământ: manual, caiete, tabla, fișe de lucru, imagini de primăvară.

3. Forme de organizare: frontal, individual, în perechi.

Durata: 45 minute.

Material bibliografic:
 C. Mihăilescu, T. Pițilă, Comunicare în limba română – Manual pentru clasa a II-a, Editura Didactică și pedagogică, 2018;
 Cerghit, Ioan – Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Iaşi, Ed.Polirom, 2006;
 Curriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
 Hobjilă, Angelica, Didactica limbii şi literaturii române pentru învățământul primar.
NR. ETAPELE OB. STRATEGIA DIDACTICĂ
CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode şi Mijloace de Forme de
CRT. LECŢIEI OP. EVALUARE
procedee învățământ organizare
(DURATA)
1. Moment  Asigur în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa educaţională
organizatoric favorabilă desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. Conversația
 Pregătirea materialelor.
(2 min.)
2. Verificarea Verific cantitativ și calitativ tema. Numesc selectiv câțiva
temei și elevi să citească rezolvarea celor două exerciții. Conversația Caietele Frontal Chestionare
reactualizarea elevilor orală
Pentru reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior voi
cunoștințelor adresa o serie de întrebări despre scrierea cuvintelor care
(3 min.) conțin grupurile de sunete oa, ea, ia, ie, ua, uă și voi solicita
elevii să exemplifice astfel de cuvinte.

3. Captarea Voi citi poezia ,, Primăvara” de Vasile Alecsandri (Anexa 1), Conversația Frontal Observarea
pe baza căreia voi purta un dialog dirijat cu elevii, solicitând Fișă cu
atenției poezia sistematică
răspunsuri la întrebările:
(3 min.)  Ce anotimp este prezentat?
 Care sunt lunile anotimpului primăvara?
 Ce schimbãri se produc în natură?
 Cum este soarele?
 Ce se întâmplă cu zăpada?
 Care sunt semnele caracteristice primăverii?
 Ce se întâmplă cu copacii?
 Cine sunt vestitorii primăverii?
 Daţi exemple de insecte!
 Care este insecta care anunță venirea primăverii?

5. Anunțarea Astăzi, în cadrul orei de Comunicare în limba română vom Explicația Caietul
temei și a citi textul „Buburuza” după Eugen Jianu. elevului Frontal
obiectivelor Scriu titlul lecției și autorul pe tablă și anunț principalele Conversația
obiective ale lecției, pe înțelesul copiilor.
(2 min) Tabla
Elevii notează în caiete titlul și autorul textului.

6. Dirijarea
Prezint câteva date despre autor.
învățării
 “Eugen Jianu a scris multe legende şi poveşti pentru copii. Se
Conversația
(20 min) recomandă citirea câtorva dintre ele: ,,Legenda licuriciului, Frontal
Legenda ghiocelului, Vulpea şi racul, Bârlogul ursoaicei.”

a) Citirea ilustraţiei: Chestionare


Se discută imaginea corespunzătoarea textului.
Exercițiul orala
b) Lectura model a textului
c) Lectura silenţioasă a textului: solicit lectura în gând a Manualul
textului.
d) Dialogul dirijat, referitor la conţinutul textului.
O1 – Care sunt personajele textului?
– Când şi unde se petrece acţiunea?
– Unde erau bunicul şi nepotul? Lectura
– De unde a apărut buburuza? Imagini de
O2 – Ce a înţeles buburuza? primăvară
e) Exersarea actului citirii:
- cer elevilor citirea în ritm propriu, în lanţ.
- cer elevilor citirea fragmentului în care sunt prezentate Frontal
semnele primăverii.
O3 - citirea fragmentului în care este descrisă buburuza.

f) Decodarea textului.
Sunt identificate și explicate cuvintele și expresiile noi (crâng,
a deretica, larmă).

g) Reîntregirea conţinutului de idei:


Frontal
O5
Se realizează lectura integrală a textului.
Individual
Utilizez ,,Harta textului” în vederea dezvoltării capacităţii
elevilor de a sintetiza principalele informaţii despre text.
(Anexa 2)
7. Obținerea O3 Pregătesc elevii pentru activitatea în perechi. Frontal Verificarea
performanței Le prezint regulile metodei „Cadranele”. Explicația Fișa de activității în
În perechi
O5 lucru
(8 min.) Elevii rezolvă sarcinile propuse din fişa de lucru. (Anexa 3) perechi

8. Asigurarea Voi realiza această etapă a lecției prin metoda Observarea


O4 ,,Explozia stelară”. (Anexa 4) Fişă de sistematică a
retenției și a
Solicit elevii să formuleze întrebări în legătură cu textul citit, Exerciţiul lucru Individual capacității
transferului elevilor de a
care să înceapă cu termenii: Cine? Ce? Când? Unde? De ce?
formula
(5 min.) De asemenea elevii trebuie să formuleze și răspunsuri la întrebări/
aceste întrebări. răspunsuri

9. Încheierea Apreciez la modul general comportamentul, conduita elevilor


activității din timpul orei. Conversația
Elevii care participă activ la ora vor fi evidențiați în fața
Frontal
colegilor de clasă.
Tema pentru
acasă Tema pentru acasă va fi exercițiul 7 de la pagina 101 – Explicația
,,Formulează enunțuri folosind expresiile: primăvară veselă,
(2 min.)
frunza cea crudă, buburuza mică și drăguță.
Anexa 1

Primăvara
de Vasile Alecsandri

A trecut iarna geroasă,


Câmpul iată-l înverzit!
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a venit.

Dintr-o creangă-n alta zboară


Sturzul galben, aurit
Salutare, primăvară!
Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se-ngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.

Cântă cucu-n dumbrăvioară


Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară!
Timp frumos, bine-ai venit!
Anexa 2
HARTA TEXTULUI

TITLUL
tiiiu

AUTORUL
LOCUL

PERSONAJELE

TIMPUL

NUMĂRUL DE
FRAGMENTE

EVENIMENTE
Anexa 3
CADRANELE

1. Uniţi cuvintele: 2. Completaţi spaţiile libere folosind cuvintele date:


Cu acelaşi sens: Cu sens opus:
Primăvara, în………………… , se aude ciripitul păsărelelor.
voioasǎ insectǎ cald important Mama …………………….. prin camere.
a zis veselǎ neimportant prima Pe terenul de fotbal este………………… .
gâzǎ a strigat ultima început
(crâng, a ticăi , deretică, larmă)
a spus frig

3. Alcătuiţi un enunţ în care să folosiți cuvântul buburuză. 4. Desparte în silabe cuvintele din propoziția:
Albinele deretică stupul.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Anexa 4 - ,,Steluța întrebărilor”


CINE?

CÂND? DE CE?
BUBURUZA

UNDE? CUM?