Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

DIDACTICA MATEMATICII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

TEME DE CONTROL OBLIGATORII

STAMATIN (CĂS. CERU) DIANA- BIANCA

PIPP, an II, ID, sem. I, 2018-2019

IAŞI

-2019-
Tema nr. 1

1. Elaboraţi câte două obiective operaţionale pentru fiecare element de competență din
programa școlară pentru disciplina Matematică, la clasele a III-a și a IV-a.

Programa şcolară pentru disciplina Matematică reprezintă o ofertă curriculară pentru


clasele a III-a – a IV-a din învăţământul primar. Situată în aria curriculară Matematică şi
ştiinţe ale naturii, această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învăţământ, cu un buget
de timp de 4 ore/săptămână. Programa disciplinei Matematică este elaborată pe baza unui nou
model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Prin structura sa, aceasta contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de
studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului
pentru care se învaţă şi a importanţei dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Sub aspect tematic, la clasa a III-a/a IV-a este extins spaţiul numeric și apar primele
noţiuni legate de fracții care vor fi abordate intuitiv. De asemenea, elevii intră în contact cu
elemente de geometrie şi reprezentări grafice diverse, cu măsurări şi unităţi de măsură. În
acest fel, programa de Matematică are un rol important în dezvoltarea abilităţii şi dorinţei
elevilor de a utiliza moduri matematice de gândire logică şi spaţială, corespunzătoare
nivelului lor de vârstă pentru rezolvarea unor probleme din cotidian, astfel:
- realizarea unor calcule elementare cu ajutorul numerelor;
- identificarea unor relaţii/regularităţi;
- explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte;
- utilizarea unor etaloane pentru măsurări şi estimări.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Matematică încadrează achiziţiile de
cunoaştere şi de comportament ale elevului, fiind comune unui ciclu de învăţământ şi redând
orientarea generală a procesului educaţional pentru disciplina Matematică.
Pentru clasele a III-a şi a IV-a acestea sunt:

1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat


2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

Competenţele specifice sunt competenţe derivate din competenţele generale, reprezintă


etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar.
Clasa a III-a

1.1. Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de


raţionamente proprii
 O1- să identifice în desene/imagini elemente repetitive
 O2- să identifice regula de construcţie a unui şir de simboluri sau numere

1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive


 O1- să realizeze modele repetitive utilizând figuri/ corpuri geometrice de diferite
mărimi şi culori
 O2- să utilizeze o formule de calcul pentru determinarea unui număr necunoscut
dintr-o relaţie numerică

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare


sau echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10
 O1- Să utilizeze cifrele romane în situații uzuale
 O2- să identifice numitorii și numărătorii fracțiilor

2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor


subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10

 O1- să compare două numere mai mici decât 10 000 folosind numărătoarea
poziţională
 O2- să utilizeze semnele <, >, = în compararea numerelor

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor


subunitare sau echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
 O1- să precizeze succesorul unui munăr
 O2- să ordoneze crescător numerele mai mici de 10000

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu


fracţii cu acelaşi numitor
 O1- să efectueze adunări de numere naturale în concentrul 0-1000
 O2- să efectueze proba operației de scădere

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind


tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
 O1- să rezolve exerciții folosind tabla înmulțirii
 O2- să efectueze proba oparației de împărțire

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare


 O1- să descrie poziția obiectelor din sala de clasă
 O2- să realizeze planul casei prin reprezentări schematice
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte
familiare
 O1- să denumească figurile geometrice plane
 O2- să construiască corpuri geometrice folosind diverse materiale

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete


 O1- să compare valorile monedelor și bancnotelor
 O2- să măsoare lungimea folosind instrumente adecvate

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări


 O1- să ordoneze datele în funcţie de succesiunea derulării lor în timp
 O2- să efectueze calcule folosind unităţi de măsură pentru lungime

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau


compunerea de probleme cu raţionamente simple
 O1- să afle sfertul numerelor date
 O2- să identifice fracții folosind tablete de ciocolată

5.2. Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian


 O1- să înregistreze în tabel observațiile din investigații
 O2- să realizeze un grafic cu bare pe baza informațiilor date

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000


 O1- să analizeze datele din ipoteza problemei
 O2- să rezolve problema folosind metoda grafică

Clasa a IV-a

1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pentru crearea de raţionamente proprii


 O1- să identifice corespondența dintre două mulțimi de numere
 O2- să descrie regula pornind de la șiru dat

1.2. Generarea unor modele repetitive / regularităţi


 O1- să realizeze modele repetitive cu obiectele date
 O2- să utilizeze formula de calcul pentru calculul perimetrului

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu


numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100
 O1- să scrie cu litere numere din concentrul 0-1000000
 O2- să identifice cifra sutelor din numerele date
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 000, respectiv a fracţiilor
care au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal
cu 100
 O1- să scrie rezultatele obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =
 O2- să compare fracțiile date cu întregul

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor


care au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal
cu 100
 O1- să numească predecesorii numerelor date
 O2- să rotunjească la zeci de mii numerele date

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau
cu numere fracţionare
 O1- să descompună numerele date utilizând adunarea și scăderea
 O2- să efectueze proba operației de scădere

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel
mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre
 O1- să efectueze împărțiri cu 10, 100 și 1000
 O2- să rezolve problema prin metoda mersului invers

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări


 O1- să descrie poziția obiectelor din sala de clasă utilizând termeni ca paralel și
perpendicular
 O2- să identifice cel mai scurt traseu între două locuri pe hartă

3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor


geometrice identificate în diferite contexte
 O1- să denumească figurile plane
 O2- să recunoască obiecte cu formă geometrică: cub, sferă, con, cilindru

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete,


inclusiv pentru validarea unor transformări
 O1- să utilizeze instrumente potrivite pentru măsurarea lungimii băncii
 O2- să transforme rezultatele obținute în metri și milimetri

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, folosind transformări


 O1- să completeze axa timpului cu evenimente petrecute în ultima lună
 O2- să calculeze numărul de zile dintre 23 februarie și 29 aprilie
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente diverse
 O1- să afle termenul necunoscut din exercițiie date
 O2- să afle zecimea numerelor date

5.2. Organizarea datelor în tabele şi reprezentarea lor grafică


 O1- să realizeze grafice pe baza infomațiilor primite
 O2- să interpreteze corect datele din tabel

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000


 O1- să identifice datele din ipoteza problemei
 O2- să rezolve problema prin două metode diferite

2. Realizați, la alegere, câte un proiect al unei unități de învățare pentru


disciplina Matematică și explorarea mediului la clasa pregătitoare și la clasa I.
CLASA PREGĂTITOARE
UNITATEA III – TOAMNA
NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 10 ;PLANTELE

NUMĂR DE ORE ALOCAT: 12 (10 +2 la dispoziția învățătorului)


PERIOADA: S VI, S VII, S VIII
Comp
Nr. Nr.
Domeniul Conținuturi e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. ore
tențe
1. Numere Numărul și cifra 5 1.1, -compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin 2 ore a.materiale: ● observare
Date Plantele. Părți 1.2,1.3 figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale caietul de lucru, sistematică
Ştiinţele componente 3.1, grupurilor, punerea în corespondenţă fişe de lucru, ● evaluare
vieţii 3.2 -ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător; numărătoare, orală
4.1, - completarea unor serii numerice; bețișoare, jetoane ● temă de
4.2 - gruparea unor jetoane cu imagini după numărul unor elemente cu imagini, planșe lucru în clasă
specifice ; identificarea mulțimilor cu 3 elemente; – părțile unei
- exerciții grafice - trasare, scriere a cifrei 5 pe liniatură dictando sau plante,
pe rețea de pătrate cu latura de 1 cm; videoproiector,
-exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe film didactic
- găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte b.procedurale:
mulţimi şi regula de corespondenţă dintre acestea; conversaţia,
-observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, animale) explicaţia,
pentru identificarea structurii lor comune; demonstraţia,
2. Numere Numărul și cifra 6 1.1, -compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin o oră exerciţiul, jocul ● observare
Date Plantele. Hrănirea 1.2,1.3 figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale didactic, munca sistematică
Ştiinţele 3.1, grupurilor, punerea în corespondenţă independentă ● evaluare
vieţii 3.2 -ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător; c.forme de orală
4.1, - completarea unor serii numerice; organizare a ● temă de
4.2 - gruparea unor jetoane cu imagini după numărul unor elemente colectivului: lucru în clasă
specifice ; identificarea mulțimilor cu 6 elemente; activitate frontală, ● interevaluare
- realizarea corespondenței între mulțimi și cardinalul acestora activitate ●autoevaluare
- exerciții grafice - trasare, scriere a cifrei 6 pe liniatură dictando sau individuală,
pe rețea de pătrate cu latura de 1 cm; activitate în grup
-numărarea florilor/frunzelor unei plante care apar în interval de o
săptămână, în scopul evidenţierii creşterii acesteia;
-urmărirea creşterii unei plantule ţinând sub observaţie unul dintre
factorii care întreţin viaţa;
-observarea directă în mediul natural a unor plante
3. Numere Numărul și cifra 0 1.1, -ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător; 2 ore ● observare
Date Plantele 1.2,1.3 - completarea unor serii numerice; sistematică
Ştiinţele 3.1, - gruparea unor jetoane cu imagini după numărul unor elemente ● evaluare
vieţii 3.2 specifice ; identificarea mulțimilor cu 0 elemente; orală
4.1, - realizarea corespondenței între mulțimi și cardinalul acestora ● temă de
4.2 - exerciții grafice - trasare, scriere a cifrei 0 pe liniatură dictando sau lucru în clasă
pe rețea de pătrate cu latura de 1 cm ●autoevaluare
- identificarea unor elemente/prototipuri din diverse categorii (plante)
4. Numere Numărul și cifra 7 1.1, -exerciții de compunere și descompunere a numerelor; o oră a.materiale: ● observare
Date Plantele. Condiții de 1.2,1.3 - exerciții de numărare; caietul de lucru, sistematică
Ştiinţele viață 3.1, - exerciții de completare a elementelor unei mulțimi, corespunzător fişe de lucru, ● evaluare
vieţii 3.2 numărului dat; numărătoare, orală
4.1, - exerciții de grupare a elementelor mulțimilor (câte 6, câte 7); bețișoare, jetoane ● temă de
4.2 - exerciții grafice - trasare, scriere a cifrei 7 pe liniatură dictando sau cu imagini, lucru în clasă
pe rețea de pătrate cu latura de 1 cm plăntuțe pentru
- exerciții de recunoaștere, pe imagini și material video, a condițiilor observare, expuse
necesare pentru viața plantei unor condiții
5. Numărul și cifra 8 - gruparea unor jetoane cu imagini după numărul unor elemente o oră diferite de viață-
Plantele. Condiții de specifice ; identificarea mulțimilor cu 8 elemente; lumină/întuneric,
viață - realizarea corespondenței între mulțimi și cardinalul acestora cald/frig;
- exerciții grafice - trasare, scriere a cifrei 8 pe liniatură dictando sau apă/lipsa apei
pe rețea de pătrate cu latura de 1 cm b.procedurale:
- exerciții de ordonare a etapelor dezvoltării unei plante conversaţia,
6. Numere Numărul și cifra 9 1.1, -exerciții de compunere și descompunere a numerelor; o oră explicaţia, ● observare
Date Plantele. Condiții de 1.2,1.3 - completarea unor serii numerice; demonstraţia, sistematică
Ştiinţele viață 3.1, - gruparea unor jetoane cu imagini după numărul unor elemente exerciţiul, jocul ● evaluare
vieţii 3.2 specifice ; identificarea mulțimilor cu 9 elemente; didactic, munca orală
4.1, - realizarea corespondenței între mulțimi și cardinalul acestora independentă ● temă de
4.2 - exerciții grafice - trasare, scriere a cifrei 9 pe liniatură dictando sau c.forme de lucru în clasă
pe rețea de pătrate cu latura de 1 cm; organizare a ● interevaluare
- observarea unor modificări apărute în viaţa omului, animalelor, colectivului: ●autoevaluare
plantelor, în funcţie de anotimp; activitate frontală,
- urmărirea creşterii unei plăntuțe ţinând sub observaţie unul dintre activitate
factorii care întreţin viaţa; individuală,
activitate în grup
7. Numărul 10 Plantele. 1.1, -exerciții de compunere și descompunere a numerelor; 2 ore a.materiale: ● observare
Condiții de viață 1.2,1.3 - completarea unor serii numerice; caietul de lucru, sistematică
3.1, - realizarea corespondenței între mulțimi și cardinalul acestora fişe de lucru, ● evaluare
3.2 - exerciții grafice - trasare, scriere a numărului 10 pe liniatură numărătoare, fișe orală
4.1, dictando sau pe rețea de pătrate cu latura de 1 cm; pentru colorat ● temă de
4.2 -colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere după cod numeric lucru în clasă
- exerciții de sortare a unor imagini după condițiile de viață ale ● interevaluare
plantelor reprezentate- condiții prielnice/neprielnice ●autoevaluare
Recapitulare/evalua 2 ore
re

CLASA I

UNITATEA II – TOAMNA DARNICĂ - Numere naturale de la 0 la 31-recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare,
ordonare, numere pare/impare: Plantele – structuri de bază
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 8 (7 + 1 la dispoziția învățătorului)
PERIOADA: S II, III
Nr. Compe Nr.
Domeniul Conținuturi tențe
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. ore
1. Numere Numere naturale de la 1.1, -numărarea elementelor unei mulţimi o a.materiale: ● observare
Date 0 la 10/Plantele și 1.2, -recunoaşterea cifrelor de la 0 la 9, ca simboluri convenţionale oră manualul sistematică
Ştiinţele anotimpurile; livada 1.3, ale numerelor mai mici decât 10 tipărit/digital, ● evaluare
vieţii 3.1, -reprezentarea prin desen a componentelor principale ale caiet, fişe de orală
3.2, plantei; lucru, planșe, ● temă de
lucru în clasă
4.1, - relaționarea dintre principalele categorii de plante și numărătoare, ● interevaluare
4.2 anotimpuri bețișoare, riglete ●autoevaluare
2. Compararea 1.1, - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor o b.procedurale:
numerelor de la 0 la 1.2, unele sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în oră conversaţia,
10/Pădurea 1.3, corespondenţă; explicaţia,
3.1, - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând demonstraţia,
3.2, semnele <, >, =; exerciţiul, jocul
4.1, - selectarea unor numere după un criteriu dat didactic, munca
4.2 -citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două independentă
mulţimi; c.forme de
- poziţionarea pe axă a unor numere date; organizare a
-stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale colectivului:
plantelor; activitate
- reprezentarea în desen a componentelor principale ale plantei; frontală,
3. Numere naturale de la 1.1, -reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul numărătorii 2 activitate
0 la 31- citire, scriere 1.2, de poziţionare; ore individuală,
(cu cifre), comparare, 1.3, - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a numerelor din activitate în grup
ordonare /Grădina de 3.1, intervalul 0 - 31
legume 3.2, -evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr;
4.1, - numărarea obiectelor/fiinţelor din mediul apropiat
4.2 - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine
crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea limitelor
intervalului
-aflarea unui număr/a unor numere respectând anumite condiţii
-numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 5 în 5), folosind ca
suport intuitiv obiecte sau desene;
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 31
-completarea de şiruri de numere/obiecte ordonate mai mici
decât 31, respectând reguli precizate
- recunoașterea părților componente ale plantelor
4. Numere pare și impare 1.1, -identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat; o ● observare
1.2, - selectarea unor numere după un criteriu dat oră sistematică
1.3, -citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două ● evaluare
3.1, mulţimi; orală
3.2, - poziţionarea pe axă a unor numere date; ● temă de
lucru în clasă
4.1, -numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 5 în 5), folosind ca ●autoevaluare
4.2 suport intuitiv obiecte sau desene;
- recunoașterea părților componente ale plantelor
5. Recapitulare/evaluare 2 ore
3.Realizați un proiect didactic cu subiectul: „Predarea numărului și cifrei 5”, la clasa
pregătitoare, în care să fie prezente activități diferențiate cu copiii.

PROIECT DIDACTIC
CLASA: Pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Învaţă numerele
SUBIECTUL LECȚIEI: NUMĂRUL ŞI CIFRA 5
TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare
Scopul activităţii:
- Înţelegerea numărului 5, ca simbol al mulţimii care are 5 elemente.
- Deprinderea de a recunoaşte şi a scrie corect cifra 5.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să numere crescător în limitele 1-5;
O2 – să formeze mulţimi cu câte cinci elemente;
O3 - să recunoască semnul grafic al numărului 5;
O4 – să coloreze mulţimea cu 5 elemente conform cerinţei din caietul auxiliar;
O5 – să raporteze corect numărul la cantitate realizând corespondenţe între elemente;
O6 – să scrie corect cele două rânduri cu cifra 5 din caietul auxiliar MEM;
STRATEGII DIDACTICE
a) metode şi procedee:
- conversaţia
- explicaţia
- observaţia
- exerciţiul
- jocul didactic
b) resurse materiale:
- creioane colorate
- jetoane cu numere
- planşa model cu cifra 5
- caietul auxiliar
c) forme de organizare:- frontal,
-individual
d) resurse umane:elevii
e) resurse temporale: 35 min
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa şcolară pentru Clasa pregătitoare, disciplina MEM; Bucureşti 2013;
2. Ştefan Pacearcă şi colaboratorii, Caiet de MEM, 2013, Editura DPH,
3. Neacşu, I., (1988), Metodica predării matematicii, EDP, Bucureşti
4. Didactic.ro, Materiale şi resurse didactice, învăţământ primar;
SCENARIU DIDACTIC
Nr. Etapele Ob. Metode şi Resurse Forma Evaluare
crt. Lecţiei / timp op Activitatea cadrului Activitatea elevilor procedee materiale de
alocat didactic organizare
1 Moment Asigur o atmosferă adecvată Pregătesc materialele Conversaţia Frontal Observ
organizatoric desfăşurarii în condiţii optime necesare în timpul comporta-
a activităţii. desfăşurării activităţii. -mentul
1 min. elevilor

2 Reactualizarea Adresez câteva întrebări: conversaţia


cunoştinţelor O1 Ce număr şi cifră am învăţat Răspund la întrebări: -aprecieri
noi ora trecută la matematică? Numărul şi cifra 4. verbale
3 min. Cine vrea să numere crescător
până la patru? Un elev numără Frontal
crescător 1,2,3,4. exerciţiul
Numesc un elev să scrie la
tablă numerele 1,2,3,4. Vecinii numărului 2 sunt
Care sunt vecinii numărului 1 şi 3.
2/ 3? Vecinii numărului 3 sunt
Care este vecinul mai mic a 2 şi 4. cartonaşe
lui 4? Vecinul mai mic al lui 4 jetoane
este 3. jocul didactic
Joc didactic
„Ridică cartonaşul cu cifra Elevii ridică cartonaşele
care arată numărul cerut ”. corespunzătoare.
Se va efectua exerciţiul-joc
referitor la cifrele 1, 2, 3,4.

3 Anunţarea temei Astăzi la ora de matematică


şi a obiectivelor vom învăţa „ Numărul şi Explicaţia Frontal
1 min. cifra 5”. Acesta este vecinul
mai mare al numărului 4. Va
trebui să fiţi foarte atenţi ca
până la sfârşitul orei, ca să
ştiţi să formaţi mulţimi cu
cinci elemente, să daţi
exemple de mulţimi de cinci
elemente, să scrieţi corect şi
frumos cifra 5, să alcătuiţi o
mulţime formată din cinci
elemente.
4. Dirijarea Citesc povestea cifrei 5. Elevii ascultă cu atenţie. -aprecieri
învăţării Desenez pe tablă o mulţime Elevii vor observa că exerciţiul tabla verbale
ce are patru elemente şi una mulţimea cu patru
15 min. care conţine cinci elemente . elemente are mai puţine creta
Cer elevilor să realizeze elemente decât mulţimea
corespondenţa între mulţimi. cu cinci elemente, iar
O2 Solicit elevilor să găsească în mulţimea cu patru
O3 clasă mulţimi cu cinci elemente are cu un
O4 elemente. element mai mult decât
O5 Prezint planşa cu cifra 5 cealaltă.
O6 - Cu ce se aseamănă această Dau exemple de mulţimi.
cifră? -mulţimea degetelor de
- Din ce este formată cifra 5? la o mână;
Scriu la tablă cifra 5 -seamănă cu o seceră
explicând mişcările. întoarsă;
Se execută mişcările pentru Simulează scrierea cifrei
realizarea cifrei 5 în aer. 5 în aer.
Se fac exerciţiile pentru . explicaţia
încălzirea muşchilor mici ai
mâinii.
Cer elevilor să deschidă ......execută mişcările
caietul special la pagina 34. Caietul
Le adresez întrebări: auxiliar
Câte degetele sunt ridicate în .. 2-3 elevi scriu la tablă
desenul din caiet? cifra 5
Câte tobe trebuie să coloraţi …….cinci degeţele
voi? ……cinci tobe
Voi controla scrierea cifrei 5 Colorează 5 tobe -aprecieri
pe caiete şi voi interveni în exerciţiul verbale
caz de nevoie. Scriu cifra 5 după model
în caietele MEM, pag.
35.

5. Realizarea feed- O1 -Ce număr am învăţat noi Elevii răspund: conversaţia frontal Aprecieri
back-ului O2 astăzi? -nr. 5 verbale
O3 -Ce mulţime de elemente îi -mulţimea cu 5 elemente
5 min. corespunde numărului 5?
Numesc mai mulţi elevi să-mi
numere până la 5. Un alt elev
să arate la panou mulţimea cu
5 elemente corespunzătoare
numărului învăţat.
6. Evaluare Le dau spre rezolvare o fişă Elevii rezolvă cerinţele Evaluare
9 min. O2 de lucru (ANEXA 1) care din fişele de lucru. Exerciţiul Fişe de Independent scrisă
conține itemi diferiți. lucru
7. Închierea Fac aprecieri despre cum s-au Cântăm cu toţii cântecul: conversaţia Frontal Aprecieri
activităţii comportat la activitate. ,,Un elefant se legăna...” verbale
1 min. până la numărul 5. jocul
5
ANEXA 1

NUMĂRUL SI CIFRA

1. COLOREAZĂ / ÎNCERCUIEŞTE CIFRA 5.

5 2 3 5 3 9 4 5 6 5 6 8 5 9
3 6 8 5 1 7 5 9 6 5 4 7 5 3 9 5 0
2. COMPLETEAZĂ ELEMENTELE MULŢIMILOR:

1 5 3 4 2 5

3. COLOREAZĂ DOAR CÂTE CINCI ELEMENTE DIN FIECARE MULŢIME.

4. SCRIE CIFRA 5
5. DESCOMPUNE NUMERELE DATE.
5 5 5 5 5

6. SCRIE NUMERELE ÎNVĂŢATE.

7. COLOREAZĂ CIFRELE.

8. COLOREAZĂ
1-ALBASTRU ÎNCHIS/MOV1-ALBASTRU
2-GALBEN2-NEGRU
3-VERDE 3-PORTOCALIU
4-ALBASTRU DESCHIS4-VERDE
5-ROŞU 5-GALBEN
Tema nr. 2

1. Concepeți o secvență didactică ce ilustrează traseul metodic al algoritmizării cu


procedeul exercițiului (clasa pregătitoare, predarea-învățarea cifrei și numărului 9).
Clasa: Pregătitoare
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției:Numărul şi cifra 9
Secvența didactică a lecției: Predarea-învățarea cifrei și numărului 9;
Scopul: Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
Înţelegerea numărului 9, ca simbol al mulţimii care are 9 elemente.
Obiective operaționale:
-să identifice mulţimea cu 9 elemente pe baza mulţimii cu 8 elemente;
-să reprezinte prin obiecte sau desene mulţimea cu 9 elemente;
-să rearanjeze grupări de obiecte după cerinţe date;
-să scrie corect numărul/ cifra 9 pe liniatura caietului; -să compună numărul 9 be bază de
mulţimi de obiecte;
Dirijarea învățării:
Formulez sarcinile de învăţare:
-observarea şi gruparea obiectelor câte 8 şi câte 9;
-stabilirea corespondenţei între mulţimi, element cu element.
Se precizează că grupa care are mai mult cu un obiect decât cea cu 8 este grupa cu 9 obiecte,
căreia îi corespunde cifra 9. Numărul 9 este mai mare cu o unitate decât numărul 8.
Se numără prin încercuire obiectele din grupa nou formată.
Se intuieşte cifra 9, se prezintă copiilor jetonul cu cifra 9, iar apoi o planşă.
- Cu ce se aseamănă cifra noua din această planşă? (cu o lingura frumoasă)
Se cere copiilor să numere în limitele 1-9.
Voi atrage atenţia asupra cardinalului mulţimii cu 9 obiecte, apoi voi prezenta planşa model,
purtând discuţii: numărul şi cifra 9 se asociază mulţimii cu 9 elemente. Se va trece la fixarea
numeralului ordinal până la noua, copiii fiind solicitaţi să arate a câta mulţime este mulţimea
de globulețe roșii, galbene etc.
- A câta este mulţimea de globulețe roșii? (prima mulţime)
- Dar mulţimea de globulețe galbene? (a noua)
Precizez şi demonstrez scrierea corectă a cifrei 9, voi scrie model în caietele elevilor, dirijez
scrierea corectă, apoi urmăresc şi corectez poziţia corectă a caietului şi a corpului în timpul
scrierii. Apreciez elevii care scriu corect. Copiii care au un scris rapid şi corect sunt puşi să
scrie pe caietele speciale de matematică.

2. Concepeți o secvență didactică ce ilustrează traseul metodic al demonstrației cu


procedeul conversației (clasa a IV-a, predarea-învățarea noțiunii de fracție ordinară).
Clasa: a-IV-a,
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției:
Secvența didactică a lecției: predarea-învățarea noțiunii de fracție ordinară;
Scop: dobândirea de noi cunoștințe privind utilizarea conceptului de fracție ordinară.
Obiective operaționale:
-Să citească fracţii ordinare cu ajutorul unor desene date;
-Să folosească în citirea fracţiilor terminologia corespunzătoare;
-Să recunoască într-un şir de fracţii date pe cele care sunt unităţi fracţionare;
Dirijarea învățării:
Solicit elevilor să privească cu atenţie ceea ce voi fac cu merele de pe masă; primul măr îl voi
lăsa întreg, pe al doilea îl voi tăia pe jumătate, iar pe al treilea îl voi tăia în sferturi. În timp ce
fac această demonstraţie le spun elevilor, că pentru a obţine o jumătate , am împărţit întregul
mărul) în două părţi de mărimi egale, iar pentru a obţine un sfert , am împărţit întregul (mărul)
în patru părţi de mărimi egale. O singură parte sau mai multe părţi dintr-un întreg care a fost
împărţit în părţi egale reprezintă o fracţie.
Scriem fracţia ½ (o doime) şi fracţia¼ (o pătrime), pe tablă. Le spun în continuare că numărul
de sus se numeşte numărător şi ne arată câte părţi egale au fost luate în considerare numărul
de jos se numeşte numitor şi ne arată, în câte părţi a fost împărţit întregul, iar linia dintre cele
două numere se numeşte linie de fracţie.
Le spun de asemenea că orice fracţie are numitorul diferit de 0, şi că linia de fracţie indică
operaţia de împărţire. Le spun în continuare că fracţiile se pot clasifica în: fracţii echiunitare,
când numărătorul este egal cu numitorul deci reprezintă un întreg. Le prezint în continuare
elevilor planşa nr.1 şi cer unui elev să pună semnul X în dreptul desenelor care indică:
jumătate dintr-un întreg, jumătate din nr. obiectelor.
Prezint planşa nr. 2, şi cer unui alt elev să scrie în cerculeţ cât reprezintă partea haşurată din
întreg Prezint şi planşa nr. 3 şi cer altui elev să haşureze cât reprezintă ½, ¼, ¾,
În continuare, întrucât toţi elevii au „caietul elevului”, le solicit să lucreze în perechi exerciţiul
nr. 1 şi 2.
Verific modul de rezolvare al acestor exerciţii.

3. Concepeți o secvență didactică ce ilustrează traseul metodic al algoritmizării cu


procedeul exercițiului (clasa a II-a, consolidarea operației de înmulțire).
Clasa: a-II-a
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-100
Secvența didactică a lecției: Consolidarea operației de înmulțire;
Scop: Consolidarea deprinderilor de calcul oral și scris de înmulțire a numerelor naturale
cuprinse între 0 și 100.
Obiective operaționale:
-să rezolve oral exerciţii de înmulţire folosind terminologia matematică;

-să rezolve atât în scris, cât si la tablă exerciţii verbalizând fiecare etapă de rezolvare; -să
calculeze corect inmultirile; -să rezolve fișa de evaluare, individual.

Dirijarea învățării:
Adresează elevilor întrebări pentru verificarea noţiunilor teoretice referitoare la operaţia de
înmulţire:
Ce este înmulțirea?
Cum se numesc numerele care se înmulţesc?
Cum se numeşte rezultatul înmulţiriiCare este sem nul operației de înmulțire ?”
Propun spre rezolvare câteva exerciţii orale. Prin jocul ,,Mingea călătoareˮ se verifică tabla
înmulțirii oral și se introduc și exerciții de aflare a dublului sau triplului unui număr. Elevii
sunt așezați în cerc și se aruncă o jucărie de pluș de la unul la celălalt. Cel care răspunde
corect pune o întrebare altui coleg, iar care greșește primește o altă întrebare. Se distribuie
elevilor o fișă de lucru .
Se cere elevilor să iasă pe rând la tablă și să rezolve exercițiile .
1.Aflaţi suma, diferenţa şi produsul fiecărei perechi de numere: 8 şi 3; 9 şi 4; 10 şi 8.
2.Produsul a două numere este 24. Care pot fi numerele ?
3.Aflaţi numerele: a.de 8 ori mai mari decât numerele 4, 7, 5;
Aflaţi sfertul numerelor: 32; 20; 40; 16; 28; 36.
Aflaţi numerele de 7 ori mai mici decât: 14; 49; 63; 28 si 35.
Ştiind că deîmpărţitul este 72 şi împărţitorul 8, aflaţi câtul.
Adăugaţi produsul numerelor 3 şi 9 la câtul numerelor 45 şi 5.
Problemă: Maria a cules 14 lalele, iar Ana 28 de lalele. Ele vor să facă buchete de câte 7 lalele
fiecare. Câte buchete vor face împreună?

4. Concepeți o secvență didactică ce ilustrează traseul metodic al problematizării cu


procedeul explicației (clasa a III-a, consolidarea compunerii și rezolvării de
probleme, după un exercițiu dat).
Clasa: a-III-a
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției: Exerciții și probleme recapitulative;
Secvența didactică a lecției: Consolidarea compunerii și rezolvării de probleme, după un
exercițiu dat;

Scop: Consolidarea şi sistematizarea conceptelor specifice matematicii în concentrul 0 –


10000, folosind un limbaj matematic adecvat şi utilizând simboluri pentru a pune în evidenţă
numere necunoscute în rezolvarea situaţiilor problematice;
Obiective operaționale:
-sa rezolve o problema ,folosind planul de rezolvare;
-sa ordoneze enunturile ,pentru a reface textul unei probleme;
-sa reprezinte printr-un desen datele si conditiile unei probleme;
-sa scrie rezolvarea problemei intr-un singur exercitiu;
-sa modifice continutul unei probleme ,astfel incat problema sa se rezolve altfel;
-sa interpreteze datele dintr-un tabel sau desen si sa rezolve cerintele;
-sa compuna probleme dupa exercitiu sau desen;;
Dirijarea învățării:
În cadrul acestei lecţii elevii vor rezolva mai multe tipuri de exerciţii şi probleme, iar la
sfârşitul lecţiei vor construi o problemă după un exercițiu dat de învăţătoare. În cadrul acestei
sarcini este utilizată metoda problematizării deoarece fiecare copil poate construi o altfel de
problemă chiar dacă a plecat de la acelaşi model.
Se rezolva la tabla urmatoarea problema:
Andreea a rezolvat in vacanta de vara 20 exerciții si de 4 ori mai multe probleme.
Cu cat a rezolvat mai multe probleme decat exercitii ?
Modificati enuntul problemei,astfel incat sa se rezolve prin exercitiile:45x4+30=
25:5+25=
Impartiti in 3 echipe ,elevii vor compune probleme dupa exercitiile:
100-17X5=
7x18+9x20=

5. Concepeți un proiect de lecție, în care jocul didactic logico-matematic să fie formă de


realizare a activității (Jocul: ”Spune-mi unde pot locui”, joc logico-matematic, de
determinare a apartenenței unei piese la mai multe mulțimi, în funcție de proprietatea
aleasă) (clasa pregătitoare, consolidarea noțiunilor referitoare la caracteristicilor
principale ale pieselor geometrice: formă, culoare, mărime, grosime).

PROIECT DIDACTIC

CLASA: Pregatitoare
ARIA CURRICULARA: matematică și științe
DENUMIREA ACTIVITATII: Joc logic
TEMA ACTIVITATII: „Spune-mi unde pot locui-facem casute”
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa denumeasca corect caracteristicile pieselor (forma, marimea, culoarea si
grosimea);
O2 – sa stabileasca apartenenta sau neapartenenta piesei la diferite multimi;
O3 – sa aseze la locul potrivit piesa geometrica;
REGULILE JOCULUI: Copilul numit ia o piesa din cutie, ii denumeste caracteristicile;
trece prin dreptul casutelor si se opreste in fata lor spunand daca poate sa locuiasca acolo sau
nu.
ELEMENTE DE JOC: miscarea, manuirea materialului, aplauzele
MATERIAL DIDACTIC:
♦ trusa cu 48 de piese
♦ cutie din carton
♦ bagheta magica
♦ „casute” din hartie (pentru piesele rosii, albastre,
galbene „casutele” vor fi in culorile respective; pentru piesele mari va fi desenata o forma
neregulata mare si pentru piesele mici va fi desenata o forma neregulata mica; pentru
triunghiuri „casuta” va avea forma de triunghi, pentru dreptunghiuri „casuta” va avea forma
de dreptunghi si asa mai departe).
Momentele Metode, Material
activităţii Conţinutul activităţii procedee didactic

I. Organizarea Pentru buna desfăşurare a activităţii voi asigura:


colectivului – aerisirea sălii de grupă;
– aranjarea scăunelelor în formă de semicerc;
– pregătirea materialului; conversaţia
– intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă, salutul.
Astăzi, deşi avem activitate matematică, am să vă spun o poveste pe care mi-a spus-o
II. Desfăşurarea cineva la ureche, nu ştiu cine .... Într-o seară, pe când se întorcea acasă prin Pădurea
activităţii Fermecată, Zâna cea Bună aude nişte plânsete; Zâna se opreşte în loc şi nu ştia de unde se aud expunerea
a) Introducerea plânsetele. Se uită în jur şi descoperă o cutie din care se auzeau plânsete şi văicăreli:
în activitate – „Vai, vai, cum vom mai găsi noi căsuţele noastre, s-a făcut noapte şi nici nu ştim unde
suntem!”.
– „Cine sunteţi voi?” întrebă Zâna cea Bună.
– „Noi suntem nişte piese geometrice şi Zmeul cel Rău ne-a luat din casele noastre, ne-a
pus în cutie, a suflat peste ea aşa de tare încât am zburat, am zburat şi acum nu ştim
unde am ajuns”.
– „Dar tu cine eşti?” întrebară piesele.
– „Eu sunt Zâna cea Bună şi pentru că vă aflaţi într-o clasă, la grădiniţă, voi lăsa bagheta
mea fermecată şi copiii vă vor ajuta să ajungeţi la casele voastre”.
b) -Să vedem dacă este adevărat că în cutie se află nişte piese.
Intuirea – Cine vine să vadă ce se află în cutie? cutia cu piese
materialului După cum ne-a spus Zâna trebuie să facem căsuţe pentru piese. conversaţia
Pentru aceasta ne ajutăm de bagheta fermecată: un copil va veni, va lua bagheta fermecată bagheta
şi în timp ce copiii vor sta cu ochii închişi, bagheta „va construi” o căsuţă. Copilul va trebui să explicaţia fermecată
spună a cui căsuţă este; bagheta va construi: „căsuţa” pieselor roşii, „căsuţa” pieselor
albastre, „căsuţa” pieselor galbene, „căsuţa” pieselor mari, „căsuţa” pieselor mici, „căsuţa” „căsuţele”
pieselor triunghiulare, „căsuţa” pieselor dreptunghiulare, „căsuţa” pieselor pătrate, „căsuţa” demonstraţia
pieselor rotunde.
c) Anunţarea Astăzi vom ajuta piesele să-şi găsească căsuţele lor şi să ne spună fiecare unde locuieşte.
temei Jocul se numeşte: „Spune-mi unde pot locui”.
Fiecare din voi va veni, va lua o piesă şi va merge cu ea la fiecare căsuţă să vadă unde ar
d) Explicarea putea locui. explicaţia cutia cu piese
jocului De exemplu piesa mare, roşie, rotundă şi groasă poate locui în căsuţa pentru piesele roşii,
în căsuţa pentru piesele rotunde, în căsuţa pentru piesele mari; nu poate locui în căsuţa pentru
piesele albastre pentru că nu este albastră, nu poate locui în căsuţa pentru piesele galbene
pentru că nu este galbenă, nu poate locui în căsuţa pentru piesele mici pentru că nu este mică, „căsuţele”
nu poate locui în căsuţa pentru piesele triunghiulare pentru că nu este triunghi, nu poate locui
în căsuţa pentru piesele pătrate pentru că nu este pătrat şi nu poate locui în căsuţa pentru demonstraţia
piesele dreptunghiulare pentru că nu este dreptunghi.
Voi va trebui să lăsaţi piesa în una din casele care se potrivesc piesei voastre.
e) Realizarea Se va executa un joc de probă conform regulilor de joc. Copilul numit va trebui să spună unde conversaţia
jocului de poate locui piesa şi unde nu poate locui şi de ce. exerciţiul
probă
Copiii vor veni pe rând, vor denumi piesa cu cele patru atribute şi vor spune unde poate locui.
f) Realizarea O vor lăsa în una din „căsuţe”.
jocului Copiii se vor corecta şi completa unii pe alţii. explicaţia cutia cu piese
Fiecare răspuns corect va fi aplaudat.
După ce s-au aşezat toate piesele (sau aproape toate piesele) educatoarea va întreba ce
piese locuiesc în fiecare căsuţă.
– Ce piese locuiesc în căsuţa roşie? (piese roşii) exerciţiul
– Ce piese locuiesc în căsuţa albastră? (piese albastre)
– Ce piese locuiesc în căsuţa galbenă? (piese galbene)
– Ce piese locuiesc în căsuţa mare? (piese mari)
– Ce piese locuiesc în căsuţa mică? (piese mici) conversaţia
– Ce piese locuiesc în căsuţa triunghi? (piese care au formă de triunghi)
– Ce piese locuiesc în căsuţa dreptunghi? (piese care au formă de dreptunghi)
– Ce piese locuiesc în căsuţa pătrată? (piese care au formă pătrată)
– Ce piese locuiesc în căsuţa rotundă? (piese care au formă rotundă)
g) Complicarea Se va spune că peste noapte iarăşi a venit Zmeul şi a stricat căsuţele; au mai rămas numai
jocului căsuţa pieselor roşii şi căsuţa pieselor mari.
Se va cere copiilor să aşeze piesele în cele două căsuţe. Fiecare copil va primi câte o piesă
şi o va pune în căsuţa potrivită. exerciţiul bagheta
După ce au aranjat piesele se vor face corectări. Se va sublinia care piese au rămas fără fermecată
căsuţe (piesele care nu sunt nici roşii şi nici mari).
Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului în care au răspuns şi cum s-au
III. Încheierea comportat la activitate. aprecieri
activităţii Se va ieşi în ordine din sala de grupă. verbale
Elevii de servici vor rămâne să aşeze piesele la locul lor.
Tema nr. 3

1. Elaborați o probă de evaluare predictivă pentru o unitate de învățare la alegere pentru clasa
a IV-a. Precizați baremul de notare. Simulați aplicarea lui și precizați soluția pedagogică
aleasă în urma analizei rezultatelor obținute.

Probă de evaluare predictivă – clasa a IV – a, unitatea de învățare: Numere naturale mai mici sau
egale cu 1 000 000

1. Scrie:
a) Cu cifre numerele:
► două sute douăzeci și patru de mii - …………………………………………………………...

► cincizeci și trei de mii patru - ………………………………………………………………….

► patru sute optzeci de mii - ……………………………………………………………………..

b) Cu litere numerele:
► 243 214 ………………………………………………………………………………… ► 32
00 ……………………………………………………………………………….
► 409 006 ………………………………………………………………………………...

2. Ordonează:
a) În ordine crescătoare numerele: 254, 4 260, 4 816, 17 850, 21 255;
…………………………………………………………………………
b) În ordine descrescătoare numerele: 1468, 504 223, 24 002, 1 649:
…………………………………………………………………………
c) Numerele pare cuprinse între 24 600 și 24 615.
………………………………………………………………………

3. Găsește:
a) Cel mai mare, apoi cel mai mic număr format din 5 cifre;
………………………………………………………………………………

b) Cel mai mare, apoi cel mai mic număr format cu cifrele 2; 5; 7; 0; 3.
………………………………………………………………………….
c) Numerele care se pot forma folosind o singură dată cifrele 3; 0; 4; 2.
……………………………………………………………………………

Descriptori de performanță

FB B S
1.Scrie cu cifre sau cu litere, Scrie cu cifre sau cu litere, o Scrie cu cifre numerele
numerele cuprinse în parte dintre numerele solicitate în intervalul 0 -
intervalul 0 – 1000000 (în solicitate în intervalul 0 - 1000000
toate cazurile solicitate – 1- 1000000
a,b)
2. Ordonează crescător și Ordonează crescător și Ordonează crescător și
descrescător numerele descrescător numerele naturale descrescător o parte din
cuprinse în intervalul 0 – cuprinse în intervalul 0 – numerele cuprinse în
1000000 (2-a,b,c) 1000000 în două cazuri exercițiul 2
3. Identifică numerele scrise Identifică numerele scrise cu Identifică o parte dintre
cu mai mult de 4 cifre, mai mult de 4 cifre, respectând numerele scrise cu mai mult
respectând cerințele date (3- două dintre cerințele date de 4 cifre, respectând una
a.b.c) dintre cerințele date.

În urma centralizării rezultatelor obținute de elevi se constată că promovabilitatea este de 100% iar
repartizarea calificativelor este următoarea: 60% FB, 30% B, 10%S. Soluția pedagogică optimă este
trecerea la următoarea unitate de învățare, iar pentru elevii cu calificativele S se vor efectua ore de
pregătire remedială.

2. Elaborați o probă de evaluare formativă pentru învățarea fracțiilor ordinare. Precizați


baremul de notare. Simulați aplicarea lui și precizați soluția pedagogică aleasă în urma
analizei rezultatelor obținute.

Probă de evaluare formativă – clasa a IV – a, unitatea de învățare: Fracţii

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


FRACȚII- CLASA a IV-a

I.1. Scrie fracţia corespunzătoare fiecărei imagini:


a) b) c)

I.2. Scrie, sub formă de fracţie, cât reprezintă:


a) numărul florilor albe faţă de
numărul total al florilor

b) numărul mingilor albe faţă de


numărul total al mingilor

c) numărul stelelor colorate faţă de


numărul total al stelelor

I.3. Încercuieşte fracţia corespunzătoare fiecărui desen:


a) b) c)

3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2
2 1 2 4 2 3 4 5 4 5 2 4
I.4. Împarte întregul, apoi colorează părţile indicate de fiecare fracţie:
a) b) c)
1 3 5
2 4 8
I.5. Completează casetele cu unul dintre semnele potrivite (<, >, =):
2 1 3 2 1 4
4 4 4 4 5 5

I.6. Compară fracţiile date:


a) 2 5 b) 1 1 c) 2 2
3 3 8 2 3 3

I.7. Calculează şi colorează:


a) 2 din 6 = b) 2 din 10 =
3 5

c) 5 din 240 =
8

I.8. Completează tabelul cu fracţiile corespunzătoare:


2 6 4 2 5 8 3 1 7
7 3 8 4 5 4 5 1 3
FRACŢII
Subunitare Echiunitare Supraunitare

I.9. Completează:
a) 2 3 ; 5 4 b) 3 5 ; 4 2
5 5 8 8 4 4 6 6

c) 2 6 5 3
9 9 9 4

I.10. Scrie fiecare fracţie ca sumă de fracţii cu acelaşi numitor:


a) 3 b) 5 c) 8
5 8 9

I.11. Rezolvă următoarea problemă:


Ana a rezolvat 1/6 din temele avute la matematică. Dacă are de scris 6 exerciţii, câte trebuie să
mai rezolve pentru a termina tema?

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
SUFICIENT BINE FOARTE BINE
* Recunoaşte reprezentări * Recunoaşte reprezentări * Recunoaşte şi utilizează
ale unor fracţii cu numitorul ale unor fracţii cu numitorul reprezentări ale fracţiilor
mai mic decât 10; mai mic decât 20; în rezolvarea problemelor;
* Recunoaşte scrierea frac- * Recunoaşte şi utilizează * Recunoaşte şi utilizează
ţionară pentru fracţii cu nu- scrierea fracţionară pentru scrierea fracţionară;
mitorul <10; asociază denu- fracţii cu numitorul < 20; citeşte fracţii în mai multe
mirile:jumătate, treime, sfert citeşte astfel de fracţii în moduri;
cu fracţiile corespunzătoare; mai multe moduri;
* Compară fracţii cu numi- * Compară fracţii cu numi- * Compară şi ordonează
torul mai mic decât 10, pe torul < 20, utilizând orice fracţii, utilizând mai multe
baza unor reprezentări; metodă care îl conduce la metode;
rezultat;
* Efectuează adunări şi scă- * Efectuează adunări şi scă- * Efectuează adunări şi
deri de fracţii cu acelaşi nu- deri de fracţii cu acelaşi nu- scăderi cu acelaşi numitor;
mitor, mai mic decât 10, cu mitor, mai mic decât 20, cu
sprijin în reprezentare gra- sprijin în reprezentare grafi-
fică; că;
* Exprimă o fracţie ca o * Exprimă o fracţie ca o
sumă de două fracţii cu ace- sumă (diferenţă) de fracţii
laşi numitor; cu acelaşi numitor;
* Calculează cât reprezintă * Calculează cât reprezintă * Calculează cât reprezintă
dintr-un întreg o fracţie cu dintr-un întreg o fracţie cu o fracţie dintr-un întreg,
numitorul <10, apelând la numitorul < 20, aplicând un recurgând la orice metodă
reprezentări; algoritm sau folosind care îi permite să finalize-
reprezentări; ze rapid sarcina;
În urma centralizării rezultatelor obținute de elevi se constată că promovabilitatea este de 100% iar
repartizarea calificativelor este următoarea: 60% FB, 30% B, 10%S. Soluția pedagogică optimă este
trecerea la următoarea unitate de învățare, iar pentru elevii cu calificativele S se vor efectua ore de
pregătire remedială.

3.Elaborați o probă de evaluare sumativă pentru învățarea ordinii efectuării operațiilor, la


sfârșitul clasei a II-a. Precizați baremul de notare. Simulați aplicarea lui și precizați soluția
pedagogică aleasă în urma analizei rezultatelor obținute.

Probă de evaluare sumativă – clasa a II – a, unitatea de învățare: Ordinea efectuării operaţiilor

PROBĂ DE EVALUARE
1. Calculează:
56 : 8 = 24 : 6 = 40 : 4 = 100 : 10 = 72 : 9 =
30 : 5 = 36 : 4 = 28 : 7 = 48 : 6 = 24 : 8 =
81: 9 = 42 : 6 = 21 : 3 = 12 : 6 = 50 : 10 =
84 – 21 : 7=______

89 + 1 x 3 - 2= ______

15 – 5 X 2 + 9 - 4 X 2 =______
2. Efectuează calculele şi pune semnul potrivit:
24 : 3: 2 36 : 4 : 3 18 : 2: 9 15 : 3 x 4

36 : 4 x 2 18 : 3 x 3

3. Aflaţi:
a) dublul lui 10........................................................
b) jumătatea lui 8.......................................................
c) întreitul lui 9........................................................
d) pătrimea lui 8.....................................................
e) a noua parte din 9.............................................
f) numărul cu 3 mai mare decât 6.................................
g) numărul de 4 ori mai mic decât 8......................................
h) de câte ori este mai mare 12 decât 3 .....................................
i) cu cât este mai mare 10 decât 2..............................................
4. a) La sfertul numărului 20, adaugă jumătatea numărului 12. Scrie şi într-un exerciţiu.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b) Din produsul numerelor 9 şi 7, scade câtul numerelor 42 şi 6. Scrie şi într-un exerciţiu.


______________________________________________________________________________
________________________________________________________

c) Un factor al înmulţirii este 2, iar celǎlalt este triplul lui. Care este produsul
celor doi factori?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.Aflaţi numărul necunoscut:


a x 3 = 18 8:a=2 a : 5 = 10

3 x a + 12 = 24 (18 : a – 6 ) x 7 = 21

6. Mihai a cumpărat 4 cutii cu câte 6 caiete fiecare. El îi dă Ioanei 5 caiete. Câte caiete îi
rămân lui Mihai?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________

7. Alcătuieşte o problemă după exerciţiul: (12 + 6) : 3 =


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
BAREM DE CORECTARE ȘI APRECIERE PENTRU FIECARE ITEM

Descriptori de performanță:
Item CALIFICATIV
Foarte bine Bine Suficient
1 Rezolvă corect 21-25 Rezolvă corect 16-20 Rezolvă corect 11-15
exerciţii exerciţii
2. Scrie corect semnul în cele Scrie corect semnul în două Scrie corect semnul într-
trei cazuri şi efectuează cazuri şi efectuează corect 9- un caz şi efectuează
corect 11-12 exerciţii 10 exerciţii corect 7-8 exerciţii
3 Rezolvă corect 8-9 exerciţii Rezolvă corect 6-7 exerciţii Rezolvă corect 4-5
transformând terminologia transformând terminologia exerciţii transformând
matematică matematică terminologia matematică
4 Transformă terminologia Transformă terminologia Transformă terminologia
matematică în operaţii (7- 8 matematică în operaţii (5-6 matematică în operaţii (3-
operaţii rezolvate corect) şi operaţii rezolvate corect) şi 4 operaţii rezolvate
scrie corect într-un exerciţiu scrie corect un exerciţiu corect) şi scrie corect un
cele două probleme pentru cele două probleme exerciţiu pentru cele
două probleme
5 Află corect pe a în 5 situaţii Află corect pe a în 4 situaţii Află corect pe a în 2- 3
situaţii
6 Scrie corect întrebările, Scrie corect întrebările, dar Scrie parţial corect
rezolvă corect operaţiile rezolvă corect doar o parte întrebările, rezolvă parţial
din problemă corect operaţiile
7. Compune problema şi o Compune problema şi o Compune parţial
rezolvă corect rezolvă parţial corect problema şi o rezolvă
parţial

În urma centralizării rezultatelor obținute de elevi se constată că promovabilitatea este de


100% iar repartizarea calificativelor este următoarea: 60% FB, 30% B, 10%S. Soluția
pedagogică optimă este trecerea la următoarea unitate de învățare, iar pentru elevii cu
calificativele S se vor efectua ore de pregătire remedială.
Tema nr. 4

1. Concepeți o secvență didactică ce ilustrează traseul metodic de predare a operației de


adunare în concentrul 0-31, la clasa pregătitoare.
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției: Adunarea numerelor naturale in 0-31
Secvența didactică a lecției: Predarea operației de adunare în concentrul 0-31
Scop: -Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic si
conceptele specifice matematicii; -Consolidarea deprinderilor de calcul oral si scris si de rezolvare
a problemelor.
Obiective operaționale: -să numere în concentrul 0 - 31;
-să compare numerele din concentrul 0 - 31;
-să rezolve adunări, prin numărare, în concentrul 0 - 31;
-să numere şi să ordoneze corect numerele crescător şi descrescător, numere pare şi impare, în
concentrul 0 -31;
-să recunoască semnul grafic “ +”;
-să înţeleagă şi să folosească termenul de “sumă”;
Dirijarea învățării:
1.Etapa concretă: Pentru a intelege mai bine ce înseamnă această operaţie li se propune următorul
exerciţiu: se formează două mulţimi de obiecte: una cu 3 elemente şi cealaltă cu 1 element.
Numărăm elementele fiecarărei mulţimi şi scrim dedesubt cifra corespunzătoare, apoi unim cele
două mulţimi şi numărăm din nou elementele. Haideți să formăm o mulțime cu 5 flori (desemnăm
un copil care va construi mulțimea). Andreea mai primeste de la mama ei inca 2 flori. Cate flori
are andreea acum. R: „Cinci flori cu două flori fac sapte flori” Cum scriem matematic? R: 5+2=7.
Cum citim? R: „Cinci plus doi egal sapte.” Vă rog să formați o mulțime cu cinci mere și să le
așezați în coșul cu fructe (desemnăm un copil care va construi mulțimea). La care mai adaugam
inca doua mere. Câte mere sunt acum? R: „Trei mere cu două mere fac cinci mere”. Cum scriem
matematic? R: 3+2=5. Cum citim? R: „Trei plus doi egal cinci.” Folosind balanța Construim cu
ajutorul copiilor mulțimea cu cinci mere și mulțimea cu două mere. Așezăm pe talerul din stânga
cele cinci mere și apoi adăugam trei mere, în timp ce copiii repetă în cor „cinci mere cu trei mere
fac…”, în acest timp un copil vine. și așează pe talerul din dreapta și numără câte mere trebuie
așezate pentru a se echilibra balanța „un măr, două mere, trei mere”, apoi repetă cu toții „Cinci
mere cu trei mere fac opt mere”. Cum scriem matematic? R: 5+3=68 Cum citim? “Cinci plus trei
egal șapte.”
2.Etapa semiconcretă: este caracterizată de utilizarea reprezentărilor simbolice, cum ar fi jetoane,
bețigașe, piese Diènes.Spunem că aceasta este operaţia de adunare, introducem semnul grafic + şi
repetăm împreună cu copiii în cor: PLUS. Aşadar, putem scrie 3 + 1 = 4. Rezltatul adunării, adică
4 se va numi SUMĂ. Repetăm în cor şi acest cuvânt. Construim pe masă mulțimea cu două
cercuri verzi. La care mai adăugăm trei cercuri roși. Câte cercuri avem acum? R: “Două cercuri
plus trei cercuri fac cinci cercuri” R: 2+3=5 Cum citim? “Doi plus trei egal cinci.” R: Doi plus trei
egal cinci.” Prin schema arbore: Cum îl putem descompune pe patru? R:„Patru se descompune în
doi și doi”. R: 5-2=3. 3.Etapa abstractă: In ceasta etapa propun rezolvarea unei probleme simple
care să conducă la operația dorită. Haideți să rezolvăm problema “Maria are trei păpuși. Bunica îi
dăruiește înca patru păpuși. Câțe păpuși are acum Maria? R. Maria are trei păpuși Așadar, ținem
minte: cinci boboci avea bunica. Câți boboci au fugit? R: Doi boboci au fugit. Așadar, ținem
minte: primeste inca patru papusi. Dacă a primit, Maria are mai multe sau mai putine papusi
acum? R: Dacă a primit Maria are mai multe papusi. Cum aflăm câțe papusi are acum Maria? R:
Prin operația de adunare: Trei papusi cu patru papusi fac sapte papusi. Cum scriem matematic?
R:3+4=7 Cum citim? „Trei plus patru egal sapte” Acum rog copii sa formuleze o problema cu
același context, dar cu datele schimbate. Să vedem cine formulează o problemă asemănătoare cu
problema cu Maria, dar cu alte numere. R: Maria are 6 păpuși, mai primestede la verișoara ei două
păpuși. Câte păpuși are acum Maria? Foarte bine. Să rezolvăm împreună problema. Câte păpuși
avea Maria?

2. Concepeți o secvență didactică ce ilustrează traseul metodic de predare a operației de


înmulțire, în concentrul 0-100, la clasa a II-a.

Clasa: a-II-a
Disciplina: Matematică și Explorarea Mediului
Subiectul lecției: Inmulțirea numerelor naturale
Secvența didactică a lecției: Predarea operației de înmulțire, cu 3
Scop: Intelegerea si invatarea inmultirii cu 3.
Obiective operaționale:
-să utilizeze un vocabular matematic adecvat (factori, produs,) ;
-să identifice proprietățile operației de înmulțire în rezolvarea diverselor exerciții;
- să efectueze operaţii de înmulţire a numerelor naturale folosindu-se de adunarea repetată - să
aplice cunoştinţele însuşite în contexte variate ;
-să utilizeze corect terminologia: factori, produs, înmulțire, ori, de ...ori mai mult;
-să identifice triplul numerelor date;
- să scrie adunările repetate, sub formă de înmulțire;
Dirijarea învățării:
I) Pentru a înțelege operația de înmulțire să pornim de la un exemplu : am desenat pe tablă 3
coșuri a câte 4 mere și 3 coșuri a câte 4 pere.
Noi trebuie să aflăm câte mere sunt în cele 3 coșuri și câte pere sunt în cele patru coșuri. Pentru a
afla merele trebuie să adunăm merele din toate cele 3 coșuri, respectiv câte 4 mere din primu
coș+4 mere din cel de-al doilea coș +4 mere din cel de-al treilea coș. : 4+4+4=12
Observăm că : este o adunare de trei termeni egali la care se repetă termenul 4. Pentru a simplifica
modul de calcul , această adunare repetată se poate transforma în operație de înmulțire . Spunem
că ,l-am repetat pe 4 de 3 ori, 3ori 4 care este =12
Putem citi astfel: 3 înmulțit cu 4 , sau ce număr este de 4-ori mai mare decăt 3.
Cu ajutorul elevilor se scriu şiruri de adunări repetate care dau înmulţirea cu 3.
1x 3 =3
2x 3 =3+ 3= 6
3x 3 =3 + 3 + 3= 9
4x 3 =3 + 3+ 3+ 3= 12
5x 3 =3 + 3 + 3+ 3 + 3 = 15
………………………………………………..
10 x 3 = 3 + 3 + 3+ 3+ 3 + 3 + 3 + 3+ 3 + 3= 30
II)Să aflăm acum numărul perelor. Observăm că sunt 4 coșuri a căte a câte 4 pere. Va trebui să
adunăm perele ( perele din primul coș +...) 3+3+3+3=12 ( pere) . Și de această dată avem de-a
face cu o adunare repetată de termeni egali. Îl adunăm pe 4 de 3 ori , iar operația de înmulțire
corespunzătoare este : 4 x 3=12
Numerele care se înmulțesc se numesc factori , f1 și f2 iar rezultatul înmulțirii se numește produs
(p). Semnul operației de înmulțire este semnu ,,x’’, pe care o sa-l înlocuim cu un punct ( ) pentru a
nu-l confunda mai târziu în exercițiu cu litera ,,x’’ ca număr necunoscut.
Vom citi : 4 x 3=12
Observăm că dacă am schimbat ordinea factorilor , rezultatul înmulțirii nu s-a schimbat
3 x 4=4 x 3=12 , respectiv primul factor a devenit cel de-al doile factor și cel de-al doilea factor a
devenit primul factor . Vom spune că înmulțirea este comutativă. Se rezolvă cateva exerciţii, în
grup:
1. Calculează prin adunare repetată :
3x9=
7x3=
3x8=
5x3=
2. Scrie adunările repetate de mai jos sub formă de înmulţire:
3+ 3 + 3 + 3+ 3 = __________________
3+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =__________
11+11 +11 = ____________________

3. Proiectați o secvență de instruire în care să prezentați demersul didactic implicat într-


o activitate de compunere și rezolvare de probleme, după un exercițiu dat,în
concentrul 0-1000000, la clasa a IV-a.

Clasa: a-IV-a
Disciplina: Matemarică
Secvența didactică a lecției: Compunere și rezolvare de probleme, după un exercițiu dat, în
concentrul 0-1000000;
Scop: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de rezolvare și compunere de probleme după
un exercițiu dat.
Obiective operaționale:
-să determine numerele naturale care îndeplinesc condiția dată;
-să determine numărul necunoscut pe baza ultimei operatii;
Dirijarea învățării:
Pe măsuţă fiecare copil este o fişa suport,cu un exercitiu dat. Rog copii sa compunem o
problema dupa exercitiul: (x : 8 + 13) ∙ 4 – 25 = 55
Intai de toate examinam judecata problemei pentru a putea compune problema.
Se compune problema: Sa se afle un numar stiind ca daca il impartim la 8, catului obtinut ii
adunam 13, suma obtinuta o inmultim cu 4 , iar din produsul obtinut scadem 25, obtinem 55.
Alcătuirea planului de rezolvare
Se va realiza prin abordare individuala a elevilor. Se vor nota pasii pe tabla si in caiete.
Pasul 1.Ne intrebam : Care este ultima operatie facuta pentru a obtine 55?
Raspuns :Ultima operatie este o scadere in care descazutul este necunoscut, scazotorul este
25. Prin urmare vom scrie : D= S + R.
Pasul 2.Ne intrebam : Care este ultima operatie facuta pentru a obtine produsul?
Raspuns :Ultima operatie este o inmultire in care primul factor este un termen necunoscut, iar
al doilea factor este cifra 4 . Prin urmare vom scrie :F1 = P : F2.
Pasul 3.Ne intrebam : Care este ultima operatie facuta pentru a obtine suma?
Raspuns :Ultima operatie este o adunare in care primul termen este necunoscut.. Prin urmare
vom scrie : T1= S – T2.
Pasul 4. Ne intrebam : Cum aflam deimpartitul cand cunoastem catul si impartitorul?
Raspuns : D = I ∙ C
Rezolvarea propriu – zisă
Sa se afle un numar stiind ca daca il impartim la 8, catului obtinut ii adunam 13, suma
obtinuta o inmultim cu 4 , iar din produsul obtinut scadem 25, obtinem 55.
Rezolvare:- Notam cu x numarul cautat.
Pasul 1. Ne intrebam : Care este ultima operatie facuta pentru a obtine 55?
Raspuns : Ultima operatie este o scadere in care descazutul este necunoscut, scazotorul este
25. Prin urmare vom scrie : D= S + R. adica:
(x : 8 + 13 ) ∙ 4 = 55 + 25
(x : 8 + 13) ∙ 4 = 80
Pasul 2.Ne intrebam : Care este ultima operatie facuta pentru a obtine 80?
Raspuns : Ultima operatie este o inmultire in care primul factor este un termen necunoscut, iar
al doilea factor este cifra 4 . Prin urmare vom scrie :F1 = P : F2. adica:
x : 8 + 13 = 80 : 4
x : 8 + 13 = 20
Pasul 3. Ne intrebam : Care este ultima operatie facuta pentru a obtine 20?
Raspuns : Ultima operatie ese o adunare in care primul termen este necunoscut.. Prin urmare
vom scrie : T1= S – T2. adica:
x : 8 = 20 – 13

4. Proiectați o secvență de instruire în care să prezentați demersul didactic implicat într-


o activitate de rezolvare de probleme prin metoda figurativă, în concentrul 0-100000,
la clasa a III-a.

Clasa: a III-a.
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției: Probleme care se rezolva prin metoda grafica
Secvența didactică a lecției: Rezolvare de probleme prin metoda figurativă, în concentrul 0-
100000;
Scop: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de rezolvare și compunere de probleme care
solicită metoda grafica, dezvoltarea operaţiilor gândirii si a gândirii logice.
Obiective operaționale:
-să analizeze părţile componente ale unei probleme, separând elementele cunoscute de cele
necunoscute;
-să identifice, să analizeze cuvintele, expresiile care sunt repere pentru reprezentarea grafică,
-să rezolve probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea metodei grafice;
-să compună o problemă pornind de la reprezentarea grafică propusă.
-sa participe la lectie activ si cu interes;
Dirijarea învățării:
Se reactualizează cunoștințele referitoare la terminologia specifică operațiilor, cat si la
rezolvarea problemelor. Cum se numesc numerele care se adună,dar cele care se inmultesc ?
Cum se numește rezultatul adunării ? Dar al inmultirii ? Cum se numește rezultatul scăderii
?Dar al impartirii ? Ce operații ne indică expresiile ”cu… mai mare,”mărește cu..”, ”adună.. ”,
”adaugă”, ”mai mult” etc. Ce operații ne indică expresiile ”cu… mai mic , ”micșorează cu..”,
”scade.. ”, ”luăm”,”mai puțin”….etc. Care sunt părţile unei probleme? (datele problemei,
întrebarea , rezolvarea şi răspunsul,verificarea) Ce presupune rezolvarea problemelor prin
metoda grafică? Ce se poate reprezenta grafic în cazul acestor probleme? Ce se are în vedere
prima dată în rezolvarea acestor probleme? Ce se poate folosi pentru reprezentare? Care sunt
etapele ce trebuie respectate în rezolvarea problemelor cu ajutorul metodei grafice? Împart
elevilor fisele cu problemele propuse scrise pe petalele unor flori. Problema 1:
Elevii claselor a III-a ai unei şcoli au confecţionat pentru o expoziţie 84 de mărţişoare. Fetele
au realizat triplul numărului mărţişoarelor confecţionate de băieți. Câte mărţişoare au
confecţionat băieţii? Dar fetele? Citirea enunţului de către un elev Scrierea datelor problemei
pe tablă şi în caiete: mărţişoare fete + mărţişoare băieţi = 84 mărţişoare fete= mărţişoare băieţi
x3 ? mărţişoare băieţi ? mărţişoare fete Enunţarea problemei de către un elev pe baza datelor
Analiza problemei: - stabilirea datelor cunoscute şi a celor necunoscute, care trebuie aflate; -
compararea celor două numere, stabilirea numărului mai mic (numărul mărţişoarelor băieţilor)
Realizarea graficului problemei m.f.: m.b.: =84 Stabilirea planului de rezolvare 1. Câte părţi
egale sunt? 3 + 1 = 4 2. Câte mărţişoare au confecţionat băieţii? 84: 4 = 21 3. Câte mărţişoare
au confecţionat fetele? 21 x 3 = 63 sau 84 – 21 = 63 *Verificarea rezolvării 63 + 21 = 84 R:
21 mărţişoare băieţi; 63 mărţişoare fete 2."Hai sa rezolvam!" În gradina mea au inflorit 35 de
flori. Daca viorele sunt cu 3 mai multe decat ghiocei, iar toporasi sunt dublul numarului
ghioceilor, afla cate flori sunt de fiecare fel.

S-ar putea să vă placă și