Sunteți pe pagina 1din 9

Propunătoare:

Data:
Clasa: a II-a
Aria curriculară:Limbă şi comunicare
Disciplina:Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare:Despre prietenie
Subiectul:“Iarna pe uliță” de George Coșbuc
Tipullecţiei:recapitulare şi sistematizare
Scopul: dezvoltarea capacității de receptare a unui text literar
Obiective operaţionale:
O1 - săciteascăcorect, conştientşiexpresivtextulliterar „Iarnapeuliţă” de George Coşbuc;
O2- săexpliceprincuvintepropriiexpresiile date;
O3 – săformuleze propozițiifolosindcuvintelenoi;
O4- sădesprindămesajulfiecăreistrofedarși a întregului text;
O5 -săredea prin desen strofa preferată;
O6 - să –şiexprimeopiniilepersonaleînlegatură cu imaginile din text;
Metode, procedee, tehnici:lecturaexplicativă, observația, conversația, exercițiul,Brainstor-mingCiorchinele
Mijloace de învăţământ: post-ituri, manual, foi, creioane colorate
Forme de organizare a activității:frontal , individual ,pegrupe .
Resurse:

1
 Temporale: 45 de minute
 Umane:
Bibliografie:

 Dumitrescu, Iuliana; Ciobanu, Nicoleta (2014) – Comunicareînlimbaromână – Manual pentruclasa a II-a, Ed. CD Press, Bucureşti,
 Hobjilă, Angelica, (2010), Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar, Editura Universității “Alexandru Ioan
Cuza”, Iași;
 Pârâială, Dumitru (2016), Comunicareînlimbaromână- Auxiliarpentruclasa a II-a, Ed. Euristică, Iași

2
Nr. Strategia didactică
Crit. Etapele/ Obiec- Conţinutul Metode Mijloace Forme de Evaluare
secvențele tiveoper instructiv-educativ procedee de învăță- organizare
activității+ a-țio- tehnici mânt a
intervalul de timp nale activității
alocat
1 Momentul Voi asigura condiţiile optime pentru desfășurarea
organizatoric activităţii. Se pregătesc materialele necesare în
desfăşurarea activităţii;
2 Verificarea temei Se face verificarea cantitativă şi calitativă a temei. Conversația Frontal
pentru acasă
3 Captarea atenţiei Captareaatenției, se realizeazăprinmetoda Brainstor- Post-ituri Frontal
Brainstorming,pe post-ituri se răspunde la ming Individual
întrebarea: La Ciorchinele
cetegândeşticândspuicuvântuliarna?Cu Conversaţia
ajutorulcuvintelor/ informațiilor primate se
completează la tablă un ciorchine.
4 Voi arăta că frumuseţea anotimpului iarna este Explicația Frontal
Comunicarea exprimată de către scriitori prin cuvinte.George Conversația
temei activității și Coşbuc a scris o poezie pe această temă folosind
a obiectivelor cuvinte de o deosebită frumuseţe. Haideţi să
pătrundem sensul acestor cuvinte recitind şi

3
analizând poezia „Iarna pe uliţă”.
 Se scrie titlul la tablă şi în caiete.
 Vom citi corect, fluent şi expresiv textul,
ne vom îmbogăţi vocabularul cu cuvinte şi
expresii din text, ne vom întrece în
rezolvarea sarcinilor date, încercând să fim
creativi.
5 Dirijiareaconsolidă Analiza textului pe strofe: Conversaţia Manual Frontal Se evaluează
rii O1 Se citeşte în lanț de catretoti elevii câte o strofă a Explicaţia capacitatea
poeziei, adaptând intonaţia impusă de semnele de Observaţia elevilor de a citi
punctuaţie şi se descifrează, apoi conţinutul, ideile şi Lectura corect, conștient
O2 imaginile poetice. explicativă și expresiv
Strofa I prezintă imaginea unei zile de iarnă în care Exercițiul textul.
a nins puţin, dar norii încă mai stau grămadă peste Se evaluează
O3 sat pregătindu-se să-şi arunce fulgii din văzduh. capacitatea
Se explică expresia noriis-au mai răzbunat spre elevilor de a
apus (norii s-au împrăştiat spre asfinţit) alcătuindu- explica prin
se propoziţii cu sensul propriu şi sensul figurat al cuvinte proprii
O4 expresiei. expresiile date.
Norii s-au răzbunat spre răsărit. (s-au împrăştiat) Se evaluează
Dan s-a răzbunat pe vecinul său. (a răsplătit răul pe capacitatea
care i l-a făcut) elevilor de a

4
formula
Strofa a II-a prezintă caracteristici ale zilei: deşi propoziții
soarele este ascuns după nori, este vreme plăcută, nu folosind
e ger, „pe râu e numai fum” (se ridică aburi) şi cuvintele noi.
vântul bate liniştit. Această atmosferă, liniştea este De asemenea se
întreruptă de vuietul năvalnic care vine de pe evaluează
drum. capacitatea
Se explică expresia „pe râu e numai fum” (ceaţa elevilor de a
acoperă râul) alcătuindu-se propoziţii cu sensul desprinde
propriu şi sensul figurat al expresiei. mesajul fiecărei
Un fum gros acoperă râul. strofe dar și
Din coşurile caselor se vede ieşind fumul. întregului text.

Strofa a III-a prezintă imaginea copiilor care se dau


cu săniile pe coastă bucurându-se de sosirea iernii.
Se explică cuvântul coastă alcătuindu-se propoziţii
cu sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului.
Rănitul avea o coastă ruptă.
Copiii coborau cu săniile pe coasta dealului.
Se cere elevilor să caute în dicţionarul manualului
sensul religios al cuvântului mătanie.
Se formulează propoziţii cu sensurile cuvântului

5
mătănii.

Credincioşii făceau mătănii în faţa altarului.


Călugării au mătănii.
Cuvintele noi vor fi scrise la tablă şi în caiete. Se
vor alcătui, oral, enunţuri cu ele. Unul sau două
enunţuri vor fi scrise şi la tablă. Elevii vor căuta
cuvinte cu acelaşi înţeles sau cu sens opus unor
cuvinte din text.
Se adresează întrebări în legătură cu aşezarea
textului în pagină, numărul de strofe, numărul de
versuri dintr-o strofă.
Citire selectivă:
Elevii sunt solicitaţi să citească versurile care
prezintă caracteristicele iernii, versurile care anunţă
apariţia copiilor şi cele care prezintă bucuria, voioşia
şi optimismul copiilor la sosirea anotimpului iarna.
Se realizeazăcitirea de încheiere, integrală a
textului.

6
6 Obținerea O5 Redați prin desen strofa preferată. Exercițiul Foi Individual Se va evalua
performanței Creioane capacitatea
colorate elevilor de a reda
prin desen strofa
preferată.

7 Asigurarea O6 - Ce text amstudiatnoiastăzi? Conversația Frontal Se va evalua


retentiei si capacitatea
-care estesentimentul dominant al textului?
atransferului elevilor de a-și
(dragosteapoetuluifaţă de frumuseţilenaturiicare au
exprima opiniile
inspirattextul;)
personale în
- Vouăvă place anotimpul de iarnă? legătură cu
imaginile din
- Cevă place săfacețiiarna?
text.
Se solicită elevilor să-şi noteze tema pentru acasă:
 Transcrie ultima strofă a poeziei;
 Memorează cel puţin două strofe din poezie;

7
8 Încheiereaactivită Felicitșiapreciezeleviicare au participatactiv la Conversația Frontal
ții desfășurareaactivității.

8
Anexe:
Captarea atenției: