Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 8.12.

2016
Ora: 9.00 – 9. 45
Clasa: a II – a B
Școala : Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia
Învățător: Prof. înv. primar Simionescu Marinela
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Unitatea de învățare : Despre prietenie
Disciplina dominantă: Comunicare în limba română

Disciplina integrată: Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice

Subiectul: : ,, Iarna pe uliță ‘’ de G. COȘBUC


TIPUL LECTIEI: predare - însușire de noi cunoștințe

Competenţe specifice:

Comunicare în limba română


1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar

2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte uzuale

Dezvoltare personală
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară

1
Arte vizuale şi abilitati practice
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor

Muzica si miscare

2.1 Cantarea in colectiv asociind miscarea sugerata de text.

Obiective operaţionale:

O1 – să desprindă informaţii de detaliu din textul audiat/ citit;

O2-. sa memoreze versurile indicate;

O3 – să sesizeze semnificaţia cuvintelor în funcţie de contextul dat;

O4 – să alcătuiască propoziţii noi folosind cuvintele din textul studiat ;

O5 – să se exprime corect, cursiv, în propoziţii logice;

O6 – să participe activ la lecţie.

Strategia didactică:

 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia , observația, problematizarea, jocul didactic, ciorchinele, exerciţiul,
brainstorming;
 Resurse materiale: manual, caiete, instrumente de scris, planșă cu semnele de punctuație, fise de lucru, cartonașe cu semnele
de punctuație și explicația folosirii acestora, calculator, videoproiector.
 Forme de organizare: - activitate frontală, individuală, pe grupe;

Evaluare: observarea sistematică, evaluare continuă şi formativă, evaluare orală

RESURSE:

2
 UMANE: 33 elevi
 TEMPORALE: 45 minute
 SPAŢIALE: sala de clasă

 BIBLIOGRAFICE:
o Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a – Comunicare în limba română, 2013;
o Iliana Dunitrescu, Nicoleta Ciobanu, Comunicare în limba română – manual pentru clasa a II – a, Editura C D PRESS,
2014;
o Iliana Dunitrescu, Nicoleta Ciobanu, Caietul elevului pentru clasa a II – a, Editura CD PRESS, 2014;
o Nicoleta Popescu, Limba română – auxiliar pentru clasa a II a, Editura Elicart, 2003
o Adeluța Roșu, Să dezlegăm tainele comunicării – auxiliar de exerciții pentru clasa a II-a, Editura Carminis, 2014
o Daniela Berechet, Florian Berechet, Jeana Tița, Lidia Costache – Comunicare în limba română – Modalități de lucru
diferențiate , clasa a II-a, Editura Paralela 45
o Vasile Molan - „Meodica predării limbii române în clasele primare”, E.D.P. 1998;
o Mariana Norel - „Meodica predării limbii române în clasele primare”, Ed. Art , 2012;
o www.didactic.ro
o www.youtube.com

3
Resurse
Momentele Durata Desfășurarea lecției procedurale materiale organizatorice Evaluare
lecţiei
1.Moment 1 min Se vor pregăti materialele necesare bunei conversația sala de organizare observarea
organizatoric desfășurări a lecției și se va asigura un climat clasă frontală sistematică
favorabil învăţării.

2.Reactualizare 2 min Se vor adresa scurte întrebări recapitulative : Cine erau


a cunoștințelor Gerda și Kay? Cine era vizitiul saniei? De unde află manualul aprecieri
conversația organizare
anterior Gerda ce s-a întâmplat cu prietenul ei? Unde a plecat verbale
Kay? Cum credeți că era Crăiasa Zăpezii? euristică planșă frontală
însușite
anexa 1
Explozia stelară – Se formulează întrebări despre Explozia
Crăiasa Zăpezii. stelară

2.Captarea si 5 min Se va interpreta cântecul ”Crăiasa Zăpezii” învățat laptop


orientarea anterior la ora de muzică și mișcare. monitor TV Evaluare orală
ciorchinele
atenţiei anexa 2
”La ce vă gândiți când spuneți cuvântul iarna ?” Se conversaţia
vor viziona TV imagini cu anotimpul iarna pe muzică Activitate aprecieri
videoclip
de Vivaldi. Se va afișa în mijlocul tablei o imagine cu explicația frontală verbale
”Anotimpu
anotimpul iarna și se va completa anexa 2, ciorchinele,
rile” de
la tablă.
Vivaldi

4
3. Anunțarea 5 min Voi arăta că frumuseţea anotimpului iarna poate fi
temei și redată prin imagini, prin muzică, dar și prin Explicația
enunțarea cuvinte de către scriitori.
obiectivelor manual
Învățătorul va indica elevilor imagini cu scriitori Activitate Observarea
români, iar aceștia vor identifica numele lor. Se va exercițiul frontală sistematică a
imagini cu
afișa portretul poetului și se va preciza că George elevilor
scriitori
Coşbuc a scris o poezie pe această temă folosind
cunoscuți
cuvinte de o deosebită frumuseţe.
•Se va scrie titlul și autorul la tablă şi în caiete. conversația
• ”Vom citi corect, fluent şi expresiv textul, ne caietul
vom îmbogăţi vocabularul cu cuvinte şi expresii
din text, ne vom întrece în rezolvarea sarcinilor
date, încercând să fim creativi.”
4. Prezentarea 5 min Se va prezinta elevilor un volum de poezii al xplicația
optimă a scriitorului George Coșbuc și se fac recomandări volum de
Evaluare orala
conținutului pentru lectura suplimentară. poezii activitate
Se analizează imaginea din manual și se intuiește frontala
conținutul poeziei cu ajutorul întrebărilor. lectura model
Se citește în gând poezia, iar la sfârșit elevii vor manual
răspunde la întrebarea : Unde se aflau copiii? activitate observarea
Se citește model poezia integral, pentru a crea o individuală sistematică
imagine de ansamblu asupra textului liric.

5
Se realizează o primă discuţie: De ce poartă conversatia
poezia titlul „Iarna pe uliţă ”? Ce înseamnă euristică
’’uliță’’? Deci, unde are loc acțiunea? Cum este
vremea? Ce fac copiii? Cum se simt ei?

5. Dirijarea Analiza textului pe strofe:


învățării 10 min Se citeşte pe rând, câte o strofă a poeziei, adaptând
intonaţia impusă de semnele de punctuaţie şi se
descifrează apoi conţinutul de idei şi imaginile conversaţia Observarea
poetice. sistematică a
elevilor
Strofa I prezintă imaginea unei zile de iarnă în
care a nins puţin, dar norii încă mai stau grămadă
explicaţia Activitate
peste sat, pregătindu-se să-şi arunce fulgii din
frontală
văzduh.
Evaluare orala
Se explică expresia norii s-au mai răzbunat spre observaţia manualul
apus (norii s-au împrăştiat spre asfinţit, spre vest)
alcătuindu-se oral propoziţii cu sensul propriu şi
sensul figurat al expresiei. exercițiul

Norii s-au răzbunat spre răsărit. (s-au împrăştiat)


Dan s-a răzbunat pe vecinul său. (a răsplătit răul pe aprecieri
care i l-a făcut) verbale

6
Strofa a II-a prezintă caracteristici ale zilei: deşi lectura
soarele este ascuns după nori, este vreme plăcută, explicativă
p
nu e ger, „pe râu e numai fum” (se ridică ceața) şi
vântul bate liniştit. În această atmosferă, liniştea Activitate
este întreruptă de vuietul năvalnic (gălăgia frontala
cumplită) care vine de pe drum.
aprecieri
Se explică expresia „pe râu e numai fum” (ceaţa
verbale
acoperă râul) și cuvintele năvalnic (cumplit) și
vuiet (gălăgie). Se alcătuiesc propoziții cu
cuvintele noi.

Strofa a III-a prezintă imaginea copiilor care se


dau cu săniile pe coastă bucurându-se de sosirea
iernii. Evaluare orala
Activitate
Se explică cuvântul coastă alcătuindu-se
frontală
propoziţii cu sensul propriu şi sensul figurat al
Observarea
cuvântului. Se vor aminti părțile unui deal învățate
sistematică a
la explorarea mediului. (poale, coastă, vârf).
elevilor
Rănitul avea o coastă ruptă.

Copiii coborau cu săniile pe coasta dealului.

7
pSe explică sensul cuvântului mătanie și se
formulează propoziţii cu sensurile acestuia.
exercițiul
Credincioşii făceau mătănii în faţa altarului.
Călugării au mătănii.
conversația manualul
Se adresează întrebări în legătură cu numărul de activitate
strofe, numărul de versuri dintr-o strofă. Se frontală Evaluare orala
identifică acele cuvinte care rimează din fiecare
strofă.
Se explică oral scrierea ortogramelor și folosirea
semnelor de punctuație.
6. Fixarea și 10 min Citire selectivă:
consolidarea
Elevii sunt solicitaţi să citească versurile care
cunoștințelor lectura
 prezintă caracteristicele iernii, explicativă
Activitate
 anunţă apariţia copiilor manual Evaluare orala
frontală
 prezintă bucuria, voioşia şi optimismul
copiilor la sosirea anotimpului iarna.

Se realizează citirea de încheiere, în lanț a


exercițiul
textului, fiecare elev citind câte un vers.
observația

8
Se concluzionează și se notează în caiete: activitate sistematică
- este un text liric de 3 strofe a câte 5 versuri individuală
fiecare.
1. Prima strofă prezintă imaginea unei zile caiete
plăcute de iarnă după o ninsoare abundentă.
2. A doua strofă prezintă caracteristicile zilei.
3. A treia strofă prezintă bucuria copiilor ieșiți conversația
la derdeluș.
Frumuseţea poeziei constă în limbajul
folosit şi muzicalitatea versurilor ce creează
tablouri magice de iarnă.
7. Asigurarea 2 min Se rezolvă frontal ex. 1 și 2 din fișă. Exercitiul Fisa de Activitate Evaluare orală
feed-back-ului lucru frontala
explicaia
8. Asigurarea 10 min Se rezolvă independent ex 3 din fișă- cadranele. Munca Fișă de Activitate Evaluare scrisa
retenției și a Activitate diferențiată : independent lucru independenta
transferului Se rezolvă ex. 4 și 5 din fișă de către elevii cu un ă
ritm de lucru mai rapid. autoevaluare
Se autocorectează frontal fișa.

9. Activitate în Se vizionează și audiază poezia integral pe ecran


completare TV.

9
10. Temă 5 min Se solicită elevilor să-şi noteze tema pentru acasă: explicatia manualul Activitate Evaluare orala
pentru acasă  Ex. 1 e,f,g,h. pag. 46 manual frontala
 Memorează cel puţin două strofe din poezie;
 Temă suplimentară : ex. 4 și 5 pag.46 manual.
Memorarea integrală a poeziei.
Se fac aprecieri asupra modului în care au
participat la ora, se acorda calificative.

10
ANEXA 1
CINE? Cine ......?

DE CE?
CE?

CRĂIASA
De ce .......... ? ZĂPEZII Ce .......?

UNDE? CÂND?

Unde ........ ? Când ......... ?

11
ANEXA 2

„La ce te gândeşti când spui cuvântul iarna ?”

12