Sunteți pe pagina 1din 52

Register your new Bosch now:

www.bosch-home.com/welcome

Spălătorul de vase
SM...
SB...

ro Instrucţiuni de utilizare
  5HVHWVHF
K

% K PLQ $ K
6WDUW

& 5HVHWVHF


  


ro

Cuprins
roI nst r ucţ i uni de ut i l i zar e

8 Utilizarea conform destinației. . . 4 - Veselă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


Neindicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
( Indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . 4 Stricăciuni ale sticlei şi vaselor . . . . . 16
Înainte de a pune aparatul în Introducerea vaselor . . . . . . . . . . . . . 17
funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Coşul superior pentru vase . . . . . . . . 17
La livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Coşul inferior pentru vase . . . . . . . . . 17
La instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Coş pentru tacâmuri . . . . . . . . . . . . . 18
La funcţionarea zilnică . . . . . . . . . . . . 7 Sertarul pentru tacâmuri . . . . . . . . . . 18
Blocarea uşii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Etajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Blocarea tastelor. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ţepi rabatabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La defecţiunile care apar . . . . . . . . . . 8 Fixatori pentru piese mici . . . . . . . . . 19
La salubrizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Suportul pentru cuţite . . . . . . . . . . . . 20
Cap de stropire pentru
7 Protecţia mediului . . . . . . . . . . . 10 tava de copt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Scoaterea vaselor . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ambalajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reglarea înălţimii coşului. . . . . . . . . . 21
Aparate vechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

* Familiarizarea cu aparatul . . . . . 11 . Detergentul. . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Introducerea detergentului. . . . . . . . . 23
Panoul de comandă . . . . . . . . . . . . . 11
Detergent combinat. . . . . . . . . . . . . . 24
Spaţiul interior al aparatului . . . . . . . 11
Meniul Vedere de ansamblu . . . . . . 12
/ Centralizator al programelor. . . 26
+ Instalaţia de dedurizare / Selectarea programului . . . . . . . . . . . 27
Sare specială . . . . . . . . . . . . . . . 13 Indicaţii pentru institutele
de testare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tabelul durităţii apei . . . . . . . . . . . . . 13
Reglarea instalaţiei de dedurizare . . 13
Utilizarea sărurilor speciale . . . . . . . 13
0 Funcţiile suplimentare. . . . . . . . 28
Detergent cu componentă de sare . . 14 Economisire timp (VarioSpeed). . . . . 28
Dezactivarea dedurizării . . . . . . . . . 14 Jumătate încărcătură . . . . . . . . . . . . . 28
IgienăPlus (HygienePlus). . . . . . . . . . 28
, Limpezitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zonă intensă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uscare extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Reglarea cantităţii de limpezitor. . . . 15
Uscare lucioasă. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Detergent cu componentă
Economisirea de energie. . . . . . . . . . 28
de limpezitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Oprirea indicatorului de
adăugare limpezitor . . . . . . . . . . . . . 16

3
ro Utilizarea conform destinaţiei

1 Operarea aparatului . . . . . . . . . 29 8 Utilizarea conform


Datele programelor . . . . . . . . . . . . . .29
Aquasensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 destinației
Pornirea aparatului . . . . . . . . . . . . . .29
Afişarea timpului de
Ut i l i zar ea conf or m dest i naţ i ei ■ Acest aparat este destinat
funcţionare rămas . . . . . . . . . . . . . . .29 utilizării casnice în
Preselecţie timp . . . . . . . . . . . . . . . . .30 gospodăriile individuale şi în
Terminarea programului. . . . . . . . . . .30 mediul casnic.
Auto Power Off . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ■ Folosiţi maşina de spălat
Deconectarea aparatului . . . . . . . . . .31 vase numai în gospodărie şi
Întreruperea programului . . . . . . . . . .31 numai în scopul indicat:
Anularea programului . . . . . . . . . . . .31 spălarea vaselor din
Schimbarea programului . . . . . . . . . .31
Uscare intensivă . . . . . . . . . . . . . . . .32
gospodărie.
■ Această maşină de spălat
2 Curăţarea şi întreţinerea. . . . . . 32 vase este destinată utilizării
Starea generală a maşinii de spălat la o altitudine de maximum
vase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 4000 de metri deasupra
Curăţare maş . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 nivelului mării.
Sărurile speciale şi limpezitorul . . . . 34
Sita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Braţele de stropire . . . . . . . . . . . . . . .35

3 Ce-i de făcut în caz ( Indicaţii de siguranţă


de defecţiune? . . . . . . . . . . . . . 35
Pompa de evacuare a Acest aparat poate fi folosit de
I ndi c aţ i de s i gur anţ ă

apei murdare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 copiii peste 8 ani şi de


Tabel de defecţiuni . . . . . . . . . . . . . .37 persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse
4 Unităţile service abilitate . . . . . 47 sau cu insuficientă experienţă
sau cunoştinţe, numai sub
5 Instalarea şi racordarea . . . . . . 47 supravegherea unei persoane
Volum de livrare. . . . . . . . . . . . . . . . .47 responsabile pentru siguranţa
Indicaţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . .48 acestora sau dacă au fost
Livrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 instruiţi referitor la utilizarea în
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poziţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
siguranţă a aparatului şi au
Racordul de apă . . . . . . . . . . . . . . . .48 înţeles pericolele care rezultă
Racordul de apă potabilă . . . . . . . . .49 din această utilizare.
Racordarea la apă caldă . . . . . . . . . .49 Copiii nu au voie să se joace cu
Racordul electric . . . . . . . . . . . . . . . .50 aparatul. Curăţarea şi
Demontare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Transportul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
întreţinerea realizate de
Siguranţa contra îngheţului utilizator nu vor fi efectuate de
(Goliţi aparatului) . . . . . . . . . . . . . . . .51 către copii, decât cu condiţia ca

4
Indicaţii de siguranţă ro

aceştia să aibă vârsta de peste La instalare


8 ani şi să fie supravegheaţi.
■ Aveţi grijă, ca partea din
Copiii mai mici de 8 ani trebuie spate a maşinii de spălat
ţinuţi la distanţă de aparat şi de vase să nu mai fie liber
cablul de racord. accesibilă după instalare
(protecţie contra atingerii din
Înainte de a pune aparatul în cauza suprafeţei fierbinţi).
funcţiune ■ Faceţi instalarea şi
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de racordarea după
utilizare şi de montaj! Ele instrucţiunile de instalare şi
conţin informaţii importante montaj.
privind instalarea, folosirea şi ■ La instalare maşina de spălat
întreţinerea aparatului. vase trebuie să fie separată
de reţeaua de curent.
Păstraţi toate documentele ■ Asiguraţi-vă, că sistemul de
pentru folosirea lor ulterioară conductori de protecţie al
sau pentru următorul utilizator. instalaţiei electrice al casei
Instrucţiunile de utilizare pot fi este instalat conform
descărcate gratuit de pe pagina prescripţiilor.
noastră de Internet. Adresa de ■ Condiţiile de racordare
Internet corespunzătoare se trebuie să corespundă
găseşte pe verso-ul acestor indicaţiilor de pe plăcuţa de
instrucţiuni de utilizare. tip 9: a maşinii de spălat
vase.
La livrare ■ În cazul în care cablul de
racordare la reţea al acestui
1. Verificaţi imediat ambalajul aparat este defect, el trebuie
maşinii de spălat, dacă nu înlocuit printr-un cablu de
prezintă deteriorări din racordare special.
transport. Nu puneţi în Pentru a evita punerea în
funcţiune un aparat pericol, acesta trebuie
deteriorat, ci luaţi legătura cu procurat numai de la un
furnizorul dvs. serviciu pentru clienţi.
2. Vă rugăm să predaţi ■ Dacă maşina de spălat vase
materialul de ambalaj în mod urmează a fi înglobată într-un
regulamentar. dulap înalt, acesta trebuie să
3. Nu încredinţaţi copiilor fie fixat în mod regulamentar.
ambalajul şi părţi ale
acestuia pentru joacă. Există
pericol de asfixiere cu carton
pliat şi folii.

5
ro Indicaţii de siguranţă

■ Dacă maşina de spălat vase ■ Nu instalaţi aparatul în


se montează sub sau apropiere de surse de
deasupra altor aparate căldură (calorifere,
casnice, trebuie urmate acumulatoare de căldură,
informaţiile referitoare la sobe sau alte aparate, care
instalarea în combinaţie cu produc căldură) şi nu-l
un spălător de vase din montaţi sub un câmp de
instrucţiunea de montaj a gătit.
aparatelor respective. ■ Atenţie, izolaţia cablului de
■ Aveţi în vedere şi în viitor alimentare al maşinii de
instrucţiunile de montaj spălat vase se poate topi la
pentru spălătorul de vase, contactul cu surse de
pentru a asigura o căldură (de exemplu,
funcţionare sigură a tuturor instalaţia de încălzire /
aparatelor. instalaţia de preparare a apei
■ Dacă nu există informaţii sau calde menajere) sau cu
dacă instrucţiunea de montaj componentele fierbinţi ale
nu conţine indicaţii maşinii. Cablul de alimentare
corespunzătoare, trebuie să al maşinii de spălat vase nu
vă adresaţi la producătorul trebuie să intre în contact cu
acestor aparate, pentru a vă surse de căldură sau cu
asigura, că spălătorul de componentele fierbinţi ale
vase poate fi instalat maşinii, în nicio situaţie.
deasupra sau dedesubtul ■ După instalarea aparatului
acestor aparate. ştecherul de reţea trebuie să
■ În cazul în care nu puteţi fie accesibil. ~ "Racordul
obţine informaţii de la electric" la pagina 50
producător, nu aveţi voie să ■ La anumite modele:
instalaţi spălătorul de vase Carcasa din material plastic
deasupra sau sub aceste de la racordul de apă
aparate. conţine un ventil electric. În
■ Dacă instalaţi deasupra furtunul de alimentare se
spălătorului de vase un găsesc conductori electrici
cuptor cu microunde, acesta de racordare. Nu tăiaţi
poate fi deteriorat. furtunul de alimentare. Nu
■ Montaţi aparatele de montat scufundaţi carcasa din
dedesubt sau integrabile material plastic în apă.
numai sub o placă de lucru
continuă, care este prinsă cu
şuruburi de dulapurile
învecinate, pentru a se
asigura stabilitatea.

6
Indicaţii de siguranţă ro

La funcţionarea zilnică Aşa deschideţi uşa cu


siguranţa pentru copii activată
Respectaţi indicaţiile de (Blocarea uşii):
siguranţă şi cele de folosire de 1. Apăsaţi urechea siguranţei
pe ambalajul produselor de pentru copii spre dreapta (1).
curăţare şi de limpezire. 2. Deschideţi uşa (2).

Siguranţa pentru copii


(blocarea uşii) *
Siguranţa pentru copii
Bl ocar ea uşi


(blocarea uşii) îi protejează pe
copii de posibile pericole, care 
pot proveni de la maşina de
spălat vase.
: Avertizare
Pericol de sufocare!
Copiii se pot închide în maşina Aşa dezactivaţi siguranţa
de spălat vase şi se pot asfixia. pentru copii (Blocarea uşii):
Întotdeauna când părăsiţi 1. Apăsaţi urechea siguranţei
maşina de spălat vase, pentru copii spre dreapta (1).
închideţi uşa aparatului 2. Împingeţi urechea siguranţei
complet. pentru copii spre spate (2).
Aşa activaţi siguranţa pentru Siguranţa pentru copii este
copii (Blocarea uşii): dezactivată.
1. Trageţi urechea siguranţei
pentru copii spre dvs. (1).
2. Se închide uşa (2).
Siguranţa pentru copii este 
activată. 

* în funcţie de varianta de
 dotare a maşinii dvs. de spălat
vase

7
ro Indicaţii de siguranţă

Siguranţa pentru copii La defecţiunile care apar


(blocarea tastelor)
Puteţi asigura maşina dvs. de ■ Reparaţiile şi intervenţiile pot
fi făcute numai de către
Bl ocar ea t ast el or

spălat vase împotriva


întreruperii neintenţionate a specialişti. Pentru aceasta
programului (de exemplu, aparatul trebuie separat de
operarea greşită de către reţeaua de curent. Scoateţi
copii). ştecherul din priză sau
decuplaţi siguranţa. Închideţi
Modul de activare a blocării robinetul de apă.
tastelor: ■ În caz de deteriorare, în
1. Porniţi programul dorit. special a bordului de
2. Menţineţi apăsată tasta F operare (crăpături, găuri,
pentru cca. 4 secunde. taste rupte) sau afectări ale
În fereastra indicatoare se funcţiunii uşii, aparatul nu
afişează ’–. mai trebuie folosit. Scoateţi
S-a activat blocarea tastelor. ştecherul din priză sau
decuplaţi siguranţa. Închideţi
Dacă în timpul derulării robinetul, chemaţi serviciul
programului se apasă o tastă pentru clienţi.
oarecare, în fereastra
indicatoare se afişează ’–. Nu La salubrizare
este posibilă o întrerupere a
programului (reset). 1. Faceţi imediat inutilizabile
Pentru dezactivarea blocării aparatele uzate, pentru a
tastelor menţineţi apăsată tasta exclude accidente ulterioare.
F cca. 4 secunde până când 2. Predaţi aparatul la o
din fereastra indicatoare se întreprindere de salubritate.
stinge ’–. : Avertizare
Odată cu încheierea Pericol de rănire!
programului, blocarea tastelor ■ Maşina de spălat vase ar
este dezactivată. În cazul unei trebui să fie deschisă numai
pene de curent, blocarea pentru puţin timp pentru
tastelor se menţine. La fiecare încărcare şi descărcare,
nouă pornire a programului, pentru a evita răniri ca de ex.
blocarea tastelor trebuie prin împiedicare.
activată din nou.

8
Indicaţii de siguranţă ro

■ Cuţitele şi alte ustensile cu : Avertizare


vârfuri ascuţite trebuie Pericol de opărire!
aşezate în coşul pentru În timpul desfăşurării
tacâmuri* 1b cu vârfurile în programului uşa se va
jos sau în suportul pentru deschide cu grijă. Există
cuţite* respectiv în sertarul pericolul, să iasă apă fierbinte
pentru tacâmuri* 1* în din aparat.
poziţie orizontală.
■ Nu vă aşezaţi şi nu staţi pe : Avertizare
uşa deschisă. Pericole pentru copii!
■ Aveţi grijă la aparatele care ■ Folosiţi siguranţa pentru
stau separat, ca să nu copii, dacă aceasta există.
supraîncărcaţi coşurile. ■ Nu permiteţi copiilor, să se
Aparatul s-ar putea răsturna. joace cu aparatul sau să-l
■ Dacă aparatul nu stă într-o folosească.
nişă şi astfel este accesibil ■ Ţineţi copiii departe de
un perete lateral, zona detergent şi limpezitor.
balamalei de uşă trebuie din Acestea pot provoca
motive de siguranţă să fie cauterizări cu substanţe
căptuşită lateral (pericol de chimice în gură, faringe şi în
rănire). Capacele le obţineţi ochi sau poate duce la
ca accesorii speciale la asfixiere.
serviciul pentru clienţi sau în ■ Ţineţi copiii departe de uşa
comerţul de specialitate. deschisă a aparatului. În
* în funcţie de varianta de maşina de spălat vase se pot
dotare a maşinii dvs. de spălat afla piese mici, care pot fi
vase înghiţite de copii, iar apa din
spaţiul interior nu este
: Avertizare potabilă, ea ar putea conţine
Pericol de explozie! resturi de detergent.
Nu puneţi diluant în camera de ■ Fiţi atenţi la copii, să nu-şi
spălare. Există pericol de introducă mâna în tăviţa
explozie. pentru tablete 1B. Degetele
mici s-ar putea a prinde în
fante.

9
ro Protecţia mediului

Aveţi grijă la aparatele


montate la înălţime, ca la 7 Protecţia mediului


deschiderea şi închiderea Atât ambalajul aparatelor noi cît şi
uşii să nu se prindă sau să
Pr ot ecţ i a medi ul ui

aparatele vechi conţin materii prime


nu se strivească copiii între valoroase şi materiale refolosibile.
uşa aparatului şi uşa Rugăm salubrizaţi piesele separat după
dulapului aflat dedesubt. sorturi.
■ Copiii se pot închide în Despre căile de salubrizare actuale vă
aparat (pericol de asfixiere) rugăm să vă informaţi la comerciantul
sau să ajungă într-o altă dvs. de specialitate sau la administraţia
situaţie de pericol. comunei sau la administraţia oraşului.
Din această cauză la
aparatele care nu se mai Ambalajul
folosesc: trageţi ştecherul de Toate părţile din material plastic ale
reţea, tăiaţi şi îndepărtaţi aparatului sunt marcate cu un semn
cablul de reţea. Deterioraţi scurt normat internaţional (de ex. „PS”
polistirol). Astfel este posibilă la
închizătoarea astfel ca uşa salubrizarea aparatului o separare după
să nu se mai închidă. sorturi a deşeurilor de material plastic.
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de
siguranţă sub titlul „La livrare”
~ Pagina 5.

Aparate vechi
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de
siguranţă sub titlul „La salubrizare”
~ Pagina 8.
Acest aparat este marcat
corespunzător directivei
europene 2012/19/UE referitor
la aparatele electrice şi
electronice vechi (waste
electrical and electronic
equipment – WEEE). Directiva
stabileşte cadrul valabil în toată
UE pentru preluarea şi
valorificarea aparatelor vechi.

10
Familiarizarea cu aparatul ro

Spaţiul interior al aparatului


* Familiarizarea cu
Vezi Fig. ~ Pagina 2
aparatul
1" Iluminatul interior *
Ilustraţiile tabloului de deservire şi ale
Fami l i ar i zar ea cu apar at ul
1* Sertarul pentru tacâmuri *
spaţiului interior al aparatului le găsiţi în 12 Coşul superior pentru vase
faţă în plic. La diferitele poziţii se fac 1: Braţul de stropire de sus
referiri în text. 1B Tăviţa pentru tablete
1J Braţul de stropire de jos
Panoul de comandă 1R Recipient de rezervă pentru sare
specială
Vezi Fig. ~ Pagina 2 1Z Sita
( Comutatorul PORNIT/OPRIT 1b Coş pentru tacâmuri *
0 Taste de program ** 1j Coşul inferior pentru vase
8 Deschizător de uşă 9" Recipient de rezervă pentru
@ Preselecţia timpului limpezitor
H Funcţii suplimentare/ butoane 9* Camera pentru detergent
program ** 92 Zăvor de închidere al camerei
P Tasta START pentru detergent
X Indicator pentru „verificarea 9: Plăcuţa de tip
alimentării cu apă“ * în funcţie de varianta de dotare a
` Indicatorul de adăugare de sare maşinii dvs. de spălat vase
h Indicatorul de adăugare limpezitor
)" Fereastra indicatoare
* în funcţie de varianta de dotare a
maşinii dvs. de spălat vase
** Numărul în funcţie de varianta de
dotare a maşinii dvs. de spălat vase

11
ro Familiarizarea cu aparatul

Meniul Vedere de ansamblu fabrică. Reglările se găsesc în


capitolele individuale. Puteţi modifica
Pentru confortul dvs., maşina de spălat aceste reglări din fabrică.
vase are anumite reglări prealabile, din

Reglare Reglarea din fabrică Descriere


• Duritatea apei •:‹… Reglarea durităţii apei. La utilizarea de
multi-tablete alegeţi treapta cea mai de
•:‹‹ - •:‹ˆ jos.
§ Limpezitor §:‹† Cantitatea de limpezitor influenţează
uscarea. La utilizarea de multi-tablete
§:‹‹ - §:‹‡ alegeţi treapta 0.
š Uscare intensivă š:‹‹ / Oprit Uscare îmbunătăţită, pentru pahare şi
piese din plastic.
š:‹‹ - š:‹‚
‘ Apă caldă * ‘:‹‹ / Oprit Este posibil racordul la apă caldă
(40-60°C) sau apă rece (<40°C).
‘:‹‹ - ‘:‹‚
˜ Auto Power Off ˜:‹‚ Oprire automată a aparatului după
procesul de clătire terminat.
˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase
--------

12
Instalaţia de dedurizare/Sare specială ro

Reglarea instalaţiei de
+ Instalaţia de dedurizare
dedurizare / Sare Puteţi regla cantitatea de săruri
specială adăugate de la •:‹‹ până la •:‹ˆ. La
valoarea setată •:‹‹ nu mai sunt
Pentru rezultate de spălare bune
I nst al aţ i a de dedur i zar e/ Sar e speci al ă necesare săruri.
maşina de spălat vase are nevoie de
apă moale, deci săracă în calcar, altfel Modul de reglare a cantităţii de săruri
se depun resturi de calcar pe vase şi pe adăugate:
recipientele interioare. Apa din 1. Determinaţi nivelul durităţii apei din
conductă peste 7° dH (1,2 mmol/l) reţea, consultând societatea de
trebuie dedurizată. Aceasta se întâmplă distribuţie a apei.
cu ajutorul sării speciale (sare de 2. Luaţi treapta necesară din tabelul de
regenerare) în instalaţia de dedurizare a durităţi ale apei.
maşinii de spălat vase. Reglarea şi 3. Conectaţi întrerupătorul
cantitatea de sare necesară este PORNIT/OPRIT (.
dependentă de gradul de duritate al 4. Menţineţi apăsată tasta de program
apei dvs. de la robinet (vezi următorul # şi tasta START P până când
tabel al durităţilor apei). în fereastra indicatoare se afişează
•:‹... .
5. Eliberaţi ambele taste.
Tabelul durităţii apei Indicatorul luminos al tastei # se
aprinde intermitent şi în fereastra
9DORDUHD 'RPHQLXO PPROO 9DORDUHD indicatoare )" se aprinde valoarea
GXULWöŌLL GHâGXULWDWH UHJODWö setată din fabrică •:‹….
DSHLƒG+ ODâPDňLQö
6. Apăsaţi tasta de program 3.
 PRDOH ‡¯¯ La fiecare apăsare a tastei, valoarea
setată creşte cu o treaptă; iar dacă
 PRDOH ‡¯³ s-a atins valoarea •:‹ˆ, indicatorul
revine la •:‹‹ (oprit).
 PHGLH ‡¯›
7. Apăsaţi tasta START P.
 PHGLH ‡¯´ Valoarea setată este salvată în maşina
de spălat vase.
 PHGLH ‡¯ž
 WDUH ‡¯‚ Utilizarea sărurilor speciale
 WDUH ‡¯± Imediat ce indicatorul de nivel al
 WDUH ‡¯Å sărurilor speciale ` din mască se
aprinde, trebuie din nou adăugate
săruri speciale. Completarea nivelului
de săruri speciale trebuie să se
realizeze întotdeauna înainte de
conectarea aparatului. Astfel, surplusul
de soluţie de săruri se elimină imediat
pentru a preveni coroziunea în interiorul
maşinii de spălat.

13
ro Instalaţia de dedurizare/Sare specială

Atenţie! Utilizarea detergenţilor cu


Detergentul distruge instalaţia de componentă de sare
dedurizare! Nu introduceţi niciodată
detergent în rezervorul pentru săruri La utilizarea detergenţilor cu
Det er gent cu component ă de sar e

speciale. componentă de sare, în general se


poate renunţa la sărurile speciale până
Modul de completare cu săruri la o duritate a apei de 21 °dH (37° fH,
speciale: 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale
1. Deschideţi capacul înşurubat al apei de peste 21 °dH este necesară şi
rezervorului 1R. în acest caz utilizarea sărurilor speciale.
2. Umpleţi rezervorul cu apă (este
necesar numai la prima punere în Indicatorul de adăugare de
funcţiune).
3. Adăugaţi sărurile speciale aşa cum sare /Oprirea instalaţiei de
este indicat (nu sare de bucătărie dedurizare
sau tablete). Dacă vă deranjează indicatorul de
Dezact i var ea dedur i zăr i

Când procedaţi astfel, apa este umplere cu săruri ` (de exemplu,


dezlocuită şi se revarsă. atunci când folosiţi detergenţi
combinaţi cu componente de sare), îl
puteţi opri.

* Procedaţi aşa cum este descris la


„Reglarea instalaţiei de dedurizare“ şi
reglaţi valoarea la •:‹‹. Instalaţia de
dedurizare şi indicatorul de umplere cu
săruri sunt oprite.

* în funcţie de varianta de dotare a


maşinii dvs. de spălat vase

14
Limpezitor ro

2. Introduceţi limpezitor până la semnul


, Limpezitor max.

Limpezitorul asigură obţinerea unei


Li mpezi t or

vesele fără pete şi a unor pahare


curate. Utilizaţi numai limpezitor pentru
maşinile de spălat de uz casnic. Atunci
când se aprinde pe panoul de comandă
indicatorul de lipsă a limpezitorului h,
înseamnă că mai rămâne limpezitor
pentru încă 1 - 2 clătiri. Adăugaţi PD[
limpezitor.
Modul de adăugare a limpezitorului:
1. Deschideţi rezervorul 9"; apăsaţi
pe clapeta de pe capac (1) şi 3. Închideţi capacul.
deschideţi-l (2). Capacul se blochează făcând un
clic.
4. Ştergeţi limpezitorul scurs cu o
lavetă.
Aceasta împiedică formarea de
spumă la următorul ciclu de spălare.

2 Reglarea cantităţii de
limpezitor
1 Puteţi regla cantitatea de limpezitor
adăugată de la §:‹‹ până la §:‹‡.
Fixaţi cantitatea de limpezitor adăugată
la §:‹†, pentru a obţine un rezultat
foarte bun al uscării. Din fabrică este
reglată deja treapta §:‹†. Modificaţi
cantitatea de limpezitor numai dacă pe
veselă rămân urme sau pete de apă.
Reglaţi o treaptă inferioară pentru a
preveni apariţia urmelor. Reglaţi o
treaptă superioară pentru a preveni
apariţia petelor de apă.

15
ro Veselă

Modul de reglare a cantităţii de


limpezitor: - Veselă
1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (. Vesel ă Neindicate
2. Menţineţi apăsată tasta de program
# şi tasta START P până când ■ Tacâmuri şi piese de veselă din
în fereastra indicatoare se afişează lemn.
•:‹... . ■ Sticle de decor sensibile, vase de
3. Eliberaţi ambele taste. artizanat sau antice. Aceste decoruri
Indicatorul luminos al tastei # se nu sunt rezistente pentru maşina de
aprinde intermitent şi în fereastra spălat vase.
indicatoare )" se aprinde valoarea ■ Piese din material plastic
setată din fabrică •:‹…. nerezistente la căldură.
4. Apăsaţi tasta de program # în ■ Vase din cupru şi zinc.
mod repetat până când în fereastra ■ Piese de veselă, care sunt murdărite
indicatoare )" se afişează valoarea cu cenuşă, ceară, unsoare sau
setată din fabrică §:‹†. vopsea.
5. Apăsaţi tasta de program 3. Decorurile de pe piesele din sticlă,
La fiecare apăsare a tastei, valoarea aluminiu sau argint pot avea tendinţa să
setată creşte cu o treaptă; iar dacă se coloreze sau să se decoloreze la
s-a atins valoarea §:‹‡, indicatorul spălare. Şi anumite sorturi de sticlă (ca
revine la §:‹‹ (oprit). de ex. obiecte din cristal) se pot tulbura
6. Apăsaţi tasta START P. după câteva spălări.
Valoarea setată este salvată.
Stricăciuni ale sticlei şi
Utilizarea detergenţilor cu vaselor
componentă de limpezitor
La utilizarea detergenţilor cu Cauze:
Felul sticlei şi procedeul de
Det er gent cu component ă de l i mpezi t or


componentă de limpezitor, în general
se poate renunţa la limpezitor până la o producţie a sticlei.
duritate a apei de 21 °dH (37° fH, 26° ■ Componenţa chimică a
Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale apei detergentului.
de peste 21 °dH este necesară şi în ■ Temperatura apei programului de
acest caz utilizarea limpezitorului. spălare.
Recomandare:
Oprirea indicatorului de ■ Folosiţi numai pahare şi porţelan,
adăugare limpezitor care sunt indicate de producător ca
fiind rezistente pentru maşina de
Dacă vă deranjează indicatorul de spălat vase.
umplere cu limpezitor h (de ■ Folosiţi detergent, care este marcat
exemplu, atunci când folosiţi detergenţi ca protector pentru vase.
combinaţi cu componente de ■ Scoateţi sticla şi tacâmurile din
limpezitor), îl puteţi opri. maşina de spălat vase cât se poate
Procedaţi aşa cum este descris la de curând după terminarea
„Reglarea cantităţii de limpezitor“ şi programului.
reglaţi treapta §:‹‹. Indicatorul de nivel
al limpezitorului h este dezactivat.

16
Veselă ro

Introducerea vaselor Indicaţie: Aveţi grijă ca vesela să nu


pătrundă în locaşul cuvei de colectare a
1. Îndepărtaţi numai resturile grosiere tabletelor 1B. Acestea ar putea să
de mâncare. Nu este necesară blocheze capacul compartimentului
prespălarea sub apă curentă. pentru soluţia de spălare 9*.
2. Introduceţi vasele astfel ca
– ele să stea sigure şi să nu se
poată răsturna.
– toate vasele să stea cu
deschiderea în jos.
– Piesele bombate şi cu adâncituri
trebuie să stea oblic, pentru ca
apa să se poată scurge de pe
ele.
– să nu împiedice rotaţia braţelor
de stropire 1: şi 1J.
Piese de veselă foarte mici nu ar trebui
să se spele în maşină, deoarece ele pot
cădea uşor din coşuri. Coşul inferior pentru vase
Aşezaţi oale şi farfurii în coşul inferior
Coşul superior pentru vase pentru vase 1j.
Aşezaţi ceştile şi paharele în coşul
superior pentru vase 12.* în funcţie de varianta de dotare a
maşinii dvs. de spălat vase
* în funcţie de varianta de dotare a
maşinii dvs. de spălat vase

17
ro Veselă

Recomandare: Vasele foarte murdare Puteţi scoate sertarul pentru tacâmuri.


(oale) ar trebui să le puneţi în coşul de
jos. Datorită jetului de stropire mai
puternic obţineţi un rezultat mai bun al
spălării.
Recomandare: Alte exemple, cum
puteţi umple în mod optim maşina dvs.
de spălat vase le găsiţi pe pagina
noastră de internet. Aceasta o puteţi
descărca gratuit. Adresa de Internet o
găsiţi pe verso-ul acestei instrucţiuni de
utilizare.
În funcţie de varianta de dotare a
Coş pentru tacâmuri * maşinii dvs. de spălat vase puteţi rabata
Introduceţi tacâmurile dvs, întotdeauna
Coş pent r u t acâmur i
în jos suporturile laterale, pentru a
nesortate şi cu partea ascuţită în jos în obţine mai mult loc pentru tacâmuri mai
coşul pentru tacâmuri*. înalte. Puteţi rabata rândurile de ţepi din
Pentru a evita răniri, aşezaţi piesele faţă, pentru a sorta mânere mai largi.
lungi, ascuţite şi cuţitele pe suportul
pentru cuţite *.

* în funcţie de varianta de dotare a


maşinii dvs. de spălat vase CLICK

Sertarul pentru tacâmuri *


Aşezaţi tacâmurile cum este ilustrat în
Ser t ar ul pent r u t acâmur i

sertarul pentru tacâmuri 1*.


Introducerea separată uşurează
scoaterea după spălare.

* în funcţie de varianta de dotare a


maşinii dvs. de spălat vase

18
Veselă ro

Etajere * Ţepi rabatabili *


Etajera şi spaţiul de dedesubt le puteţi
Et aj er e În funcţie de varianta de dotare a
Ţepi r abat abi l i

folosi pentru ceşti mici şi pahare sau maşinii dvs. de spălat vase puteţi rabata
pentru tacâmuri mai mari ca de ex. ţepii rabatabili. Astfel puteţi aşeza mai
linguri de lemn sau seturi de servit. bine oale, castroane şi pahare.
Dacă nu aveţi nevoie de etajeră, puteţi
să rabataţi etajera în sus. Aşa rabataţi ţepii rabatabili:
1. Apăsaţi mânerul spre faţă (1).
2. Rabataţi ţepii rabatabili (2).
&/,&.

 În funcţie de varianta de dotare a


maşinii dvs. de spălat vase puteţi să
reglaţi etajera în înălţime de 3 ori.
Fixatori pentru piese mici *
Aşa reglaţi etajera în înălţime:
1. Aşezaţi etajera vertical şi trageţi-o în În funcţie de varianta de dotare a
Fi xat or i pent r u pi ese mi ci

sus. maşinii dvs. de spălat vase coşul de


2. Împingeţi etajera aşezată uşor oblic vase de sus este dotat cu fixatori pentru
în jos la înălţimea dorită (1, piese mici. Cu fixatori pentru piese mici
2, sau 3). puteţi fixa mai sigur piesele uşoare din
3. Fixaţi etajera. material plastic.
Etajera se fixează auzibil.

19
ro Veselă

Suportul pentru cuţite * Aşa montaţi capul de stropire:


În funcţie de varianta de dotare a 1. Scoateţi coşul de vase de sus 12 .
2. Aşezaţi capul de stropire cum este
Supor t ul pent r u cuţ i t e

maşinii dvs. de spălat vase coşul de


vase de sus este dotat cu un suport ilustrat şi rotiţi spre dreapta.
pentru cuţite. În suportul pentru cuţite Capul de stropire este fixat.
puteţi aşeza cuţite lungi şi alte ustensile.

Cap de stropire pentru tava de


copt *
* în funcţie de varianta de dotare a
Cap de st r opi r e pent r u t ava de copt

maşinii dvs. de spălat vase Pentru ca jetul să ajungă la toate


Tăvi mari sau grătare precum şi farfurii piesele, aşezaţi tăvile cum este ilustrat
mari (farfurii Gourmet, farfurii pentru (max. 2 tăvi de copt şi 2 grătare).
paste, platouri) pot fi curăţate cu Indicaţie: Aveţi grijă, ca maşina de
ajutorul capului de stropire. spălat vase să funcţioneze întotdeauna
cu coşul de sus 12 sau cu capul de
stropire pentru tăvi de copt.

20
Veselă ro

Scoaterea vaselor Înălţimea aparatului 86,5 cm


Cu coş pentru Coşul Coşul
Pentru a evita, ca să cadă stropi de apă tacâmuri superior inferior
din coşul de sus pe vasele din coşul de
jos, este recomandabil să se golească Treapta 1 max. ø 24 cm 34 cm
maşina de jos în sus. Treapta 2 max. ø 26,5 cm 30,5 cm
Recomandare: Vesela fierbinte este Treapta 3 max. ø 29 cm 28 cm
sensibilă la şocuri! Din acest motiv
lăsaţi-o în maşina de spălat vase să se Cu sertar pentru Coşul Coşul
răcească după terminarea programului, tacâmuri superior inferior
până când o puteţi apuca bine cu
mâna. Treapta 1 max. ø 18 cm 34 cm
Indicaţie: După sfârşitul programului se Treapta 2 max. ø 20,5 cm 30,5 cm
mai pot vedea picături de apă în Treapta 3 max. ø 23 cm 28 cm
interiorul aparatului. Aceasta nu are
niciun efect asupra uscării veselei. Aşezaţi farfuriile mari cu un diametru de
până la 31/34* cm aşa cum este
Reglarea înălţimii coşului * ilustrat în coşul de vase de jos 1j.
* în funcţie de varianta de dotare a
Regl ar ea î năl ţ i mi coşul ui

maşinii dvs. de spălat vase


Coşul de vase de sus 12 poate
modificat în înălţime după nevoie,
pentru a crea mai mult loc, fie în coşul
de sus, fie în cel de jos pentru vase mai
înalte.
Înălţimea aparatului 81,5 cm
Cu coş pentru Coşul Coşul
tacâmuri superior inferior
Treapta 1 max. ø 22 cm 31 cm
Treapta 2 max. ø 24,5 cm 27,5 cm
Treapta 3 max. ø 27 cm 25 cm

Cu sertar pentru Coşul Coşul


* în funcţie de varianta de dotare a
tacâmuri superior inferior
maşinii dvs. de spălat vase
Treapta 1 max. ø 16 cm 31 cm
Treapta 2 max. ø 18,5 cm 27,5 cm
Treapta 3 max. ø 21 cm 25 cm

21
ro Veselă

Coşul de vase de sus cu Coşul de vase de sus cu


mânere laterale perechi de role superioare şi
role inferioare
1. Trageţi coşul de vase de sus 12 în
afară. 1. Trageţi coşul de vase de sus 12 în
2. Ţineţi bine coşul de vase de sus afară.
lateral de marginea de sus. 2. Scoateţi coşul de vase de sus.
Aceasta împiedică căderea 3. Fixaţi din nou coşul de vase de sus
neaşteptată, la următorul pas. pe rolele superioare (treapta 3) sau
3. Coborârea coşului de vase de sus; inferioare (treapta 1).
apăsaţi spre interior cele două
mânere din stânga şi din dreapta pe
partea exterioară a coşului. Coşul de
vase de sus coboară.

4. Împingeţi coşul de vase de sus


înăuntru.

4. Ridicarea coşului de vase de sus;


apucaţi coşul de vase de sus de
marginea superioară şi ridicaţi-l.
5. Asiguraţi-vă, că coşul de vase de
sus se află în ambele părţi la aceeaşi
înălţime.
6. Împingeţi coşul de vase de sus
înăuntru.

22
Detergentul ro

Introducerea detergentului
. Detergentul
1. În cazul în care camera pentru
Puteţi utiliza tablete, dar şi detergenţi
Det er gent ul
detergent 9* este încă închisă,
sub formă de pulbere sau detergenţi acţionaţi zăvorul 92, pentru a o
lichizi pentru maşina de spălat vase, dar deschide.
în niciun caz să nu utilizaţi detergenţi 2. Puneţi detergentul în camera uscată
pentru spălare manuală. În funcţie de pentru detergent 9* (aşezaţi
gradul de murdărire, doza poate fi tabletele transversal nu pe muchia
potrivită individual, cu praf sau cu un înaltă).
detergent lichid. Tabletele conţin o 3. Dozare: vezi indicaţiile
cantitate suficient de mare de substanţe producătorului de pe ambalaj.
active pentru toate sarcinile de curăţare. Folosiţi compartimentarea de dozare
Detergenţii moderni, performanţi a camerei pentru detergent.
utilizează majoritatea o combinaţie de În mod normal este suficientă o
cantitate mică de substanţe alcaline, cantitate de 20 ml–25 ml la o
împreună cu fosfaţi şi enzime. Enzimele murdărire normală. În cazul folosirii
descompun amidonul şi dizolvă de tablete este suficientă o tabletă.
proteinele. Pentru îndepărtarea petelor
colorate (de ex. ceai, ketchup) se 50 ml
folosesc cel mai adesea înălbitori pe
bază de oxigen. 25 ml
15 ml
Indicaţie: Pentru un rezultat bun al
spălării respectaţi întocmai instrucţiunile
de pe ambalajul detergentului!
În cazul unor întrebări suplimentare, vă
recomandăm să vă adresaţi
producătorului detergentului.

: Avertizare
Pericol de rănire şi pagube materiale
din cauza nerespectării indicaţiilor de
siguranţă ale produselor de spălare şi
limpezire!
Acordaţi mereu atenţie indicaţiilor de
siguranţă ale produselor de spălare şi
limpezire.

23
ro Detergentul

4. Se închide capacul camerei pentru Detergent combinat


detergent.
Capacul se blochează auzibil. Pe lângă detergenţii de până acum
(Solo) se oferă o serie de produse cu
funcţii suplimentare. Aceste produse
conţin adesea pe lângă detergenţi şi
CLICK substanţă de limpezire şi înlocuitori de
sare (3in1) şi în funcţie de combinaţie
(4in1, 5in1,...) alte componente
suplimentare ca de ex. protector pentru
sticlă sau luciu pentru oţel inoxidabil.
Detergenţii combinaţi funcţionează
numai până la un anumit grad de
duritate (de cele mai multe ori 21°dH).
Peste această limită trebuie adăugată
sare şi substanţă de limpezire.
Camerei pentru detergent se
deschide automat la momentul Îndată ce se folosesc detergenţi
optim în funcţie de program. combinaţi, programul de spălare se
Detergentul sub formă de pulbere adaptează în aşa fel, încât să se obţină
sau lichidă se repartizează în aparat mereu cel mai bun rezultat posibil de
şi se dizolvă, tableta cade în tăviţa spălare şi uscare.
tabletei de curăţat şi acolo este
dizolvată şi dozată.
Recomandare: La vasele puţin
murdare în mod obişnuit este suficientă
o cantitate mai mică de detergent decât
cea indicată.
Mijloace de curăţare şi îngrijire potrivite
pot fi procurate online prin pagina
noastră de Internet sau de la serviciul
nostru pentru clienţi (vezi pagina din
spate).

24
Detergentul ro

Indicaţii ■ Şi atunci când indicatorul Adaugă


■ Dacă doriţi să mai adăugaţi vase substanţă de limpezire şi/sau sare
după pornirea programului, nu luminează, programul de spălare se
folosiţi tăviţa de prindere a tabletei desfăşoară ireproşabil, dacă se
1B ca mâner pentru coşul superior. folosesc detergenţi combinaţi.
Tableta s-ar putea găsi deja înăuntru ■ În cazul folosirii de detergenţi
şi dvs. intraţi în contact cu tableta cu înveliş de protecţie solubil în apă:
dizolvată parţial. apucaţi învelişul numai cu mâinile
■ Nu aşezaţi piese mici de spălat în uscate şi puneţi detergenţi numai
tăviţa pentru prinderea tabletei 1B; în camera pentru detergenţi perfect
prin aceasta se împiedică dizolvarea uscat, altfel se poate ajunge la lipiri.
uniformă a tabletei. ■ În cazul în care treceţi de la
■ Rezultate optime de spălare şi detergenţi combinaţi la detergent
uscare le obţineţi prin folosirea de solo, aveţi în vedere ca instalaţia de
detergent solo în legătură cu dedurificare şi cantitatea de
folosirea separată de sare şi substanţă de limpezire să fie reglate
substanţă de limpezire. la valoarea corectă.
■ La programe scurte este posibil ca ■ Detergenţi bio-eco: detergenţi cu
tabletele să nu dezvolte întregul marcajul „Bio” sau „Eco” folosesc
efect de curăţare datorită (din motive de protecţie a mediului)
comportamentului diferit la dizolvare de regulă cantităţi mai mici de
şi să rămână resturi de detergent substanţe active respectiv renunţă în
nedizolvate. Pentru aceste programe totalitate la anumite substanţe
sunt mai indicate detergenţi sub componente. Efectul de curăţare al
formă de pulbere. unor astfel de produse poate fi din
■ La programul „Intensiv” (la anumite această cauză limitat.
modele) este suficientă doza de o
tabletă. La utilizarea de detergenţi
sub formă de pulbere puteţi presăra
suplimentar puţin detergent pe
interiorul uşii aparatului.

25
ro Centralizator al programelor

/ Centralizator al programelor
În acest centralizator este reprezentat numărul de programe maximum posibile.
Cent r al i zat or al pr ogr amel or

Programele corespunzătoare aparatului şi configuraţia lor vă rugăm a le vedea la


panoul dvs. de deservire.

Tipul de veselă Tipul de murdărie Program Funcţii Derularea programului


suplimentare
posibile
Intensiv:
resturi de alimente
Prespălare
oale, tigăi, vase
şi tacâmuri
arse sau uscate care
sunt bine lipite, cu ±/° toate
Spălare la 70°
Intensiv 70° Spălare intermediară
nesensibile conţinut de amidon
Limpezire la 69°
sau de albumină
Uscare
Senzor-optimizat:
Se optimizează
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, Á/Ù toate
corespunzător, cu
tacâmuri Auto 45°-65° ajutorul senzorilor, în
uşor uscate
funcţie de gradul de
murdărire.
Program economic:
Prespălare
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, â/à toate
Spălare la 50°
tacâmuri Eco 50° Spălare intermediară
uşor uscate
Limpezire la 63°
Uscare
Zonă intensă Zgomot optimizat:
Încărcare pe Prespălare
resturi de alimente
vase mixte şi
obişnuite în menaj, ’/´ jumătate Spălare la 50°
tacâmuri Mod silenţios 50° HygienePlus Spălare intermediară
uşor uscate
Uscare extra Limpezire la 63°
Uscare lucioasă Uscare
veselă fragilă, Zonă intensă Protecţie specială:
tacâmuri, VarioSpeed Prespălare
accesorii din
resturi de alimente
proaspete, puţin é/è Încărcare pe Spălare 40°
plastic sensibile Sticlă 40° jumătate Spălare intermediară
adezive
la temperatură Uscare extra Limpezire la 60°
înaltă şi pahare Uscare lucioasă Uscare
Timp optimizat:
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, ñ/ð Uscare extra
Spălare la 65°
Spălare intermediară
tacâmuri Rapid 65° Uscare lucioasă
uşor uscate Limpezire la 70°
Uscare

26
Centralizator al programelor ro

Tipul de veselă Tipul de murdărie Program Funcţii Derularea programului


suplimentare
posibile
Timp optimizat:
resturi de alimente Spălare la 65°
vase mixte şi
obişnuite în menaj, Œ Uscare extra
Spălare intermediară
tacâmuri 65° Uscare lucioasă
uşor uscate Limpezire 70°
Uscare
veselă fragilă,
tacâmuri, Timp optimizat:
accesorii din
resturi de alimente
proaspete, puţin ñ/ð Uscare extra Spălare la 45°
plastic sensibile Rapid 45° Uscare lucioasă Spălare intermediară
adezive
la temperatură Limpezire la 55°
înaltă şi pahare

toate tipurile de spălare rece, ù/ø niciuna


Clătire rece
veselă curăţare intermediară Prespălare Prespălare

- - ‰/Š niciuna Curăţare maşină 70°


Curăţare maşină
--------

Selectarea programului Indicaţii pentru institutele de


Puteţi în funcţie de felul veselei să testare
alegeţi un program adecvat. Institutele de testare primesc indicaţii
pentru verificări comparative (de ex.
conform EN60436).
Aici este vorba de condiţiile pentru
efectuarea testelor, nu despre rezultate
sau de valori de întrebuinţare.
Cerere prin E-Mail către:
dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs
(E-Nr.) şi numărul de fabricaţie (FD-Nr.),
pe care le găsiţi pe plăcuţa de tip 9:
de pe uşa aparatului.

27
ro Funcţiile suplimentare

0 Funcţiile suplimentare Ï Zonă intensă *


Perfectă pentru încărcare mixtă. Puteţi
Zon ă i n t e n s ă

În funcţie de varianta de dotare a


Funcţ i l e supl i ment ar e
spăla oale şi tigăi murdărite mai tare în
maşinii dvs. de spălat vase puteţi coşul inferior împreună cu vase normal
selecta diferite funcţii suplimentare H. murdare în coşul superior. Presiunea de
stropire în coşul inferior va fi
intensificată, iar temperatura de spălare
Ÿ Economisire timp ceva mai ridicată.
(VarioSpeed) *
În funcţie de programul de spălare
Economi si r e t i mp ( Var i oSpe d)

ales, cu funcţia „Economisire timp“ se


¿ Uscare extra *
poate scurta timpul de funcţionare cu O temperatură ridicată în timpul
Uscar e ext r a

aprox. 20% până la 50%. Pentru a limpezirii şi o fază de uscare prelungită


obţine rezultate optime de spălare şi pot face ca părţile din material plastic
uscare când timpul de funcţionare este să se usuce mai bine. Consumul de
scurtat, consumul de apă şi energie energie este uşor crescut.
este majorat.
ï Uscare lucioasă *
§ Jumătate încărcătură * Prin creşterea cantităţii de apă în timpul
Uscar e l uci oasă

Dacă aveţi puţine vase de spălat (de spălării şi prelungirea fazei de uscare se
evită petele şi se îmbunătăţeşte
Jumăt at e î ncăr căt ur ă

ex. pahare, ceşti, farfurii), puteţi comuta


la „jumătate încărcătură”. Cu aceasta rezultatul uscării. Consumul de energie
economisiţi apă, energie şi timp. Pentru este uşor crescut. Pentru funcţia de
spălare puneţi în camera pentru uscare lucioasă se recomandă
detergent ceva mai puţin detergent limpezitor (şi în cazul folosirii de
decât cantitatea recomandată pentru o detergenţi combinaţi).
încărcătură completă a maşinii.
ß Energy Save *
μ IgienăPlus (HygienePlus) * Cu funcţia „Economisirea de energie”
Economi si r ea de ener gi e

Cu această funcţie se cresc poate fi scăzut consumul de apă şi de


energie. Pentru un rezultat optim al
I gi enăPl us ( Hygi enePl us)

temperaturile şi se menţin extra lungi,


pentru a obţine o putere de dezinfecţie spălării şi uscării se prelungeşte timpul
definită. Prin folosirea continuă a acestei de funcţionare.
funcţii se obţine o stare de igienă mai
ridicată. Această funcţie suplimentară
este ideală de ex. pentru funduri de
tocat sau pentru sticle pentru sugari.

28
Operarea aparatului ro

Pornirea aparatului
1 Operarea aparatului
1. Deschideţi complet robinetul.
Oper ar ea apar at ul ui Datele programelor 2. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
Datele programelor (valorile de Pentru funcţionarea în condiţii de
consum) sunt prezentate în protecţie a mediului la fiecare
îndrumătorul sumar. Acestea se referă pornire a aparatului este prereglat
la condiţii normale şi la valoarea programul Eco 50°. Acest program
reglată pentru duritatea apei •:‹…. rămâne selectat, dacă nu se apasă o
Diverşi factori de influenţă, ca de ex. altă tastă de program 0.
temperatura apei sau presiunea apei 3. Apăsaţi tasta START P.
din conductă, pot duce la abateri. Porneşte derularea programului.

Aquasensor * Indicaţie:
* în funcţie de varianta de dotare a Din motive ecologice programul Eco
50° trebuie prereglat la fiecare pornire
Aquasensor

maşinii dvs. de spălat vase


a aparatului. Aceasta protejează
Aqua-senzorul este un dispozitiv resursele mediului şi nu în ultimul rând
de măsurare optic (barieră luminoasă), portmoneul dvs.
cu care se măsoară gradul de tulburare Programul Eco 50° este un program
al apei de spălat. deosebit de protecţie a mediului. El
Folosirea aqua-senzorului este specifică este „programul standard” conform
programului. Dacă aqua-senzorul este decretului UE 1016/2010, care
activ, poate fi preluată apă „curată” în reprezintă în modul cel mai eficient
următoarea baie de spălare şi consumul ciclul standard de spălare a vaselor
de apă va fi scăzut cu 3–6 litri. Dacă normal murdare şi consumul combinat
murdărirea este mai puternică, apa va fi de energie şi apă pentru spălarea
pompată şi înlocuită cu apă proaspătă. acestui fel de vase.
În programele automate temperatura şi
durata vor fi suplimentar potrivite cu Afişarea timpului de
gradul de murdărire.
funcţionare rămas
La selectarea programului, în fereastra
indicatoare )" se afişează timpul
rămas pentru derularea programului.
Durata este determinată în timpul
programului de temperatura apei,
cantitatea de vase şi gradul de
murdărire şi poate varia (în funcţie de
programul ales).

29
ro Operarea aparatului

Preselecţie timp * Auto Power Off (oprire


* în funcţie de varianta de dotare
Pr esel ecţ i e t i mp automată după terminarea
a maşinii dvs. de spălat vase programului) sau iluminatul
Puteţi amâna pornirea programului în interior *
paşi de câte o oră până la 24 de ore.
Pentru a economisi energie, maşina de
Aut o Power Of

Modul de preselecţie a timpului: spălat vase se poate opri automat la


1. Conectaţi întrerupătorul 1 minut sau la 120 de minute după
PORNIT/OPRIT (. terminarea programului. Reglarea este
2. Apăsaţi tasta de preselecţie a selectabilă de la ˜:‹‹ până la ˜:‹ƒ.
timpului @ + până când în ˜:‹‹ Aparatul nu se opreşte automat.
fereastra indicatoare se afişează Iluminatul interior 1" este aprins,
)" œ:‹‚. când uşa este deschisă indiferent
3. Apăsaţi în mod repetat tasta de dacă întrerupătorul
preselecţie a timpului @ - sau + PORNIT/OPRIT ( este deschis
până când se afişează timpul dorit. sau închis. Când uşa este închisă,
4. Apăsaţi tasta START P. iluminatul este oprit. În cazul în
S-a activat preselecţia timpului. care uşa stă deschisă mai mult
5. Pentru ştergerea rezultatului de 60 de minute, iluminarul se
preselectării timpului apăsaţi în mod opreşte automat. Iluminatul
repetat tasta @ - sau + până când interior 1" se aprinde numai la
în fereastra indicatoare se afişează valoarea setată ˜:‹‹.
)"œ:‹‹. ˜:‹‚ Aparatul se opreşte după 1 minut.
˜:‹ƒ Aparatul se opreşte după 120 de
Până la pornire, puteţi modifica liber minute.
programul pe care l-aţi selectat.

Terminarea programului
Programul s-a încheiat când în
fereastra indicatoare )" se afişează
valoarea ‹:‹‹.

30
Operarea aparatului ro

Modul de modificare a reglării: Întreruperea programului


1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (. Atenţie!
2. Menţineţi apăsată tasta de program Prin expansiune (suprapresiune) uşa
# şi tasta START P până când aparatului se poate deschide şi/sau să
în fereastra indicatoare se afişează arunce apă! Dacă uşa aparatului a fost
•:‹... . deschisă la racordul cu apă caldă sau
3. Eliberaţi ambele taste. la aparatul supraîncâlzit, sprijiniţi
Indicatorul luminos al tastei # se întotdeauna mai întâi uşa câteva minute
aprinde intermitent şi în fereastra şi apoi închideţi-o.
indicatoare )" se aprinde valoarea
•:‹.... 1. Deconectaţi întrerupătorul
4. Apăsaţi tasta de program # în PORNIT/OPRIT (.
mod repetat până când în fereastra Indicatoarele luminoase se sting.
indicatoare )" se afişează valoarea Programul este stocat în memorie.
˜:‹... . 2. Pentru continuarea programului,
5. Apăsaţi tasta de program 3. conectaţi din nou întrerupătorul
La fiecare apăsare a tastei, valoarea PORNIT/OPRIT (.
setată creşte cu o treaptă; iar dacă
s-a atins valoarea ˜:‹ƒ, indicatorul Anularea programului (reset)
revine la ˜:‹‹.
1. Apăsaţi tasta START P timp de
6. Apăsaţi tasta START P.
Anul ar ea pr ogr amul ui

cca. 3 secunde.
Valoarea setată este salvată.
În fereastra indicatoare )" se
* în funcţie de varianta de dotare a afişează valoarea ‹:‹‚. Derularea
maşinii dvs. de spălat vase programului durează cca. 1 minut. În
fereastra indicatoare )" se
afişează valoarea ‹:‹‹.
Deconectarea aparatului 2. Deconectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
La puţin timp după terminarea
programului:
1. Deconectaţi întrerupătorul Schimbarea programului
PORNIT/OPRIT (.
După apăsarea tastei START P nu
2. Închideţi robinetul (nu este cazul la
mai este posibilă modificarea
aparatele cu Aqua-Stop).
programului. O schimbare
3. Se scot vasele după ce s-au răcit.
a programului este posibilă numai prin
Indicaţie: Lăsaţi aparatul să se întreruperea programului (Reset).
răcească puţin după terminarea
programului înainte de a-l deschide.
Astfel evitaţi, ca să iasă aburul şi să
deterioreze în timp mobila dvs.

31
ro Curăţarea şi întreţinerea

Uscare intensivă
2 Curăţarea şi
La clătire se lucrează cu o temperatură
mai ridicată şi astfel se obţine un întreţinerea
rezultat mai bun la uscare. Durata de
derulare se poate mări puţin. (Atenţie la Un control şi o întreţinere regulată
Cur ăţ ar ea şi î nt r eţ i ner ea

piesele de veselă sensibile!) a aparatului dvs. ajută la prevenirea


defecţiunilor. Aceasta economiseşte
Modul de modificare a reglării: timp şi supărări.
1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (. Starea generală a maşinii de
2. Menţineţi apăsată tasta de program
# şi tasta START P până când
spălat vase
în fereastra indicatoare se afişează * În general, interiorul maşinii dvs. de
)" •:‹... . spălat vase se curăţă automat. Pentru a
3. Eliberaţi ambele taste. îndepărta depunerile, maşina dvs. de
Indicatorul luminos al tastei # se spălat vase modifică automat derularea
aprinde intermitent şi în fereastra programului (de exemplu, prin
indicatoare )" se aprinde valoarea creşterea temperaturii de curăţare) la
setată din fabrică •:‹…. anumite intervale. În cadrul acestei
4. Apăsaţi tasta de program # în derulări a programului se vor înregistra
mod repetat până când în fereastra valori mai mari de consum.
indicatoare )" se afişează valoarea
setată din fabrică š:‹‹. * în funcţie de varianta de dotare a
5. Prin apăsarea tastei 3 puteţi porni maşinii dvs. de spălat vase
uscarea intensivă š:‹‚ sau o puteţi Totuşi dacă în interiorul maşinii de
opri š:‹‹. spălat se mai află depuneri, îndepărtaţi
6. Apăsaţi tasta START P. aceste depuneri aşa cum este
Valoarea setată este salvată. prezentat în cele ce urmează:
1. Umpleţi compartimentul pentru
detergent 9* cu detergent.
2. Alegeţi programul cu temperatura
cea mai ridicată.
3. Porniţi programul fără veselă.

: Avertizare
Pericol pentru sănătate din cauza
detergenţilor cu conţinut de clor!
Folosiţi întotdeauna detergenţi fără clor.

32
Curăţarea şi întreţinerea ro

Indicaţii
■ Pentru curăţarea aparatului să
Curăţare maş ‰ *
utilizaţi numai detergenţi/agenţi de Curăţarea în combinaţie cu utilizarea
Cur ăţ ar e maş

curăţare adecvaţi, concepuţi special agenţilor de întreţinere a maşinii din


pentru maşina de spălat vase. magazinele de specialitate reprezintă
■ Ştergeţi cu regularitate garniturile de programul adecvat pentru curăţarea
etanşare ale uşilor cu o lavetă maşinii dvs. de spălat vase. Depunerile
umedă şi cu puţin detergent de cum ar fi cele de grăsimi şi calcar pot
vase. În acest mod, garnitura de conduce la apariţia defecţiunilor la
etanşare a uşii se menţine curată şi maşina dvs. de spălat vase. Pentru a
igienică. preveni apariţia defecţiunilor şi formarea
■ În periodele de neutilizare mai mirosurilor neplăcute, vă recomandăm
îndelungate lăsaţi uşa întredeschisă. să curăţaţi maşina de spălat vase cu
În acest mod nu se poate forma un regularitate.
miros neplăcut. * Atunci când se aprinde pe panoul de
■ Să nu curăţaţi niciodată maşina de comandă, indicatorul pentru curăţarea
spălat vase cu un aparat de curăţat maşinii sau pe afişajul de pe display-ul
cu aburi. Producătorul nu răspunde din faţă se solicită efectuarea întreţinerii,
pentru pagubele consecutive efectuaţi curăţarea maşinii fără veselă.
rezultate. După ce aţi efectuat curăţarea maşinii ,
■ Ştergeţi cu regularitate masca indicatorul de pe panoul de comandă
frontală a maşinii şi panoul de dispare.
comandă cu o lavetă umedă şi cu
puţin detergent de vase. Dacă maşina dvs. de spălat vase nu are
■ Evitaţi folosirea bureţilor cu o funcţie de memento, respectaţi
suprafaţă aspră şi a produselor de instrucţiunile de utilizare înscrise pe
curăţare abrazive. Acestea zgârie agenţii de întreţinere a maşinii.
suprafeţele.
■ În cazul maşinilor de spălat vase cu
mască frontală din oţel inoxidabil
evitaţi utilizarea lavetelor poroase
sau spălaţi-le temeinic şi de mai
multe ori înainte de a le folosi pentru
prima dată. În acest mod preveniţi
coroziunea.

33
ro Curăţarea şi întreţinerea

Indicaţii Sita
■ Îndepărtaţi impurităţile grosiere din
interiorul maşinii cu o lavetă umedă. Sitele 1Z ţin murdăriile grosiere din
■ Efectuaţi programul împreună cu un apa de spălat la depărtare de pompă.
agent de întreţinere a maşinii, dar Aceste murdării pot astupa pompa.
fără veselă.
■ Utilizaţi un agent special de Sistemul de site constă dintr-o
întreţinere a maşinii, şi nu un ■ sită grosieră
detergent de vase. ■ sită plană fină şi
■ Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ■ microsită
şi de utilizare de pe ambalajele
1. După fiecare spălare se controlează
agenţilor de întreţinere a maşinii.
sita, dacă are resturi.
■ * După trei cicluri de spălare
2. Cilindrul sitelor se roteşte aşa cum
indicatorul de pe panoul de
este ilustrat şi se scoate.
comandă dispare automat chiar
dacă nu aţi efectuat curăţarea
maşinii.
* în funcţie de varianta de dotare a
maşinii dvs. de spălat vase

Sărurile speciale şi
limpezitorul
Adăugaţi săruri speciale şi/sau
substanţă de clătire, în momentul în
care se aprind indicatoarele de
completare ` şi h de la panoul de
comandă.

3. Se îndepărtează eventualele resturi


şi se curăţă sitele sub apă curentă.
4. Sistemul de site se montează din
nou în ordine inversă avându-se grijă
ca după închidere marcajele
săgeţilor să fie faţă în faţă.

34
Ce-i de făcut în caz de defecţiune? ro

Braţele de stropire
3 Ce-i de făcut în caz de
Calcarul şi murdăriile din apa de spălat
pot bloca duzele şi rezemările braţelor defecţiune?
de stropire 1: şi 1J.
Conform experienţei multe deficienţe
Ce- i de f ăcut î n caz de def ecţ i une?

1. Se controlează duzele de ieşire ale care apar în funcţionarea zilnică, pot fi


braţelor de stropire, dacă nu sunt remediate chiar de dvs. Aceasta
astupate. economiseşte cheltuieli şi este sigur că
2. Deşurubaţi braţul de stropire de sus maşina vă stă iarăşi repede la
1: (1) şi trageţi-l în jos (2). dispoziţie. În centralizatorul care
3. Braţul de stropire de jos 1J urmează găsiţi cauzele posibile ale
se trage în sus. deficienţelor de funcţionare şi indicaţii
ajutătoare pentru remedierea acestora.
Indicaţie: În cazul în care aparatul s-ar
opri în timpul spălării vaselor din motive
neclare sau nu porneşte, executaţi mai
întâi funcţia de întrerupere a
 programului (Reset) ~ "Operarea
aparatului" la pagina 29.

: Avertizare
Prin reparaţii neautorizate sau prin
folosirea de piese de schimb
neoriginale pot apărea stricăciuni
considerabile şi pericole pentru
utilizator!
Lăsaţi întotdeauna reparaţiile să fie
făcute de specialişti. În cazul în care
este necesară schimbarea unei piese,
4. Se curăţă braţele de stropire sub se va avea grijă să fie folosite numai
apă curentă. piese originale.
5. Braţele de stropire se fixează
în locaşuri respectiv se înşurubează.

35
ro Ce-i de făcut în caz de defecţiune?

Pompa de evacuare a apei 6. Verificaţi dacă roata cu palete are


murdare corpuri străine şi dacă este cazul,
îndepărtaţi-le.
Resturi de mâncare brute sau corpuri 7. Aduceţi capacul pompei în poziţia
străine, care nu au fost reţinute de site, iniţială (2), iar pentru blocare apăsaţi
pot bloca pompa de evacuare. Apa de în jos (3).
spălare se află atunci deasupra sitei.

: Avertizare
Pericol de tăiere!!

Obiectele tăioase şi ascuţite sau 
cioburile de sticlă pot bloca pompa de
evacuare.
Îndepărtaţi întotdeauna corpurile străine
cu grijă. CLICK

Aşa curăţaţi pompa de evacuare:


1. Separaţi maşina de spălat vase de
reţeaua de curent. 8. Montaţi sitele.
2. Scoateţi coşul superior 12 şi coşul 9. Aşezaţi din nou coşurile.
inferior 1j.
3. Demontaţi sitele 1Z.
4. Se scoate apa folosindu-se eventual
un burete.
5. Scoateţi capacul alb al pompei (aşa
cum este ilustrat) cu ajutorul unei
linguri. Apucaţi capacul pompei de
calus şi ridicaţi oblic spre interior (1).
Scoateţi capacul complet.

36
Ce-i de făcut în caz de defecţiune? ro

Tabel de defecţiuni
Defecţiune Cauză Remediere
Indicatorul „Verifică Furtunul de alimentare este Montaţi furtunul de alimentare, fără
alimentarea cu apă” îndoit. îndoituri.
luminează. Robinetul este închis. Deschideţi robinetul.
Robinetul este blocat sau are Deschideţi robinetul.
depuneri de calcar. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
Sita furtunului de alimentare este Opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul din
obturată. priză. Închideţi robinetul de alimentare cu
apă. Deşurubaţi racordul de apă.

Curăţaţi sita din furtunul de alimentare.


Înşurubaţi la loc racordul de apă. Verificaţi
etanşeitatea. Se restabileşte alimentarea
cu curent. Porniţi aparatul.
Se aprinde codul erorii Deschiderea de aspiraţie (pe Aşezaţi vasele în aşa fel, încât deschiderea
“:‹ˆ. partea dreaptă a aparatului) este de aspiraţie să nu fie obstrucţionată.
acoperită de vase.
Se aprinde codul erorii Elementul de încălzire este Efectuaţi curăţarea aparatului cu agenţi de
“:‚ƒ. calcifiat sau murdar. întreţinere a maşinii sau cu decalcifiant.
Utilizaţi maşina de spălat vase cu instalaţia
de dedurificare şi verificaţi reglajul
~ "Instalaţia de dedurizare/Sare
specială" la pagina 13.
Se aprinde codul erorii Sistem protecţie apă activat. Închideţi robinetul de apă.
“:‚…. Notificaţi Serviciul pentru Clienţi şi
Se aprinde codul erorii menţionaţi codul erorii.
“:‚†.
Se aprinde codul erorii Alimentare cu apă continuă.
“:‚‡.
Se aprinde codul erorii Sitele 1Z sunt murdare sau Curăţaţi sitele. ~ "Sita" la pagina 34
“:ƒƒ. înfundate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

37
ro Ce-i de făcut în caz de defecţiune?

Defecţiune Cauză Remediere


Se aprinde codul erorii Furtunul de evacuare îndoit sau Montaţi furtunul de alimentare fără
“:ƒ…. astupat. îndoituri, dacă este cazul, îndepărtaţi
reziduurile.
Racordul la sifon este încă închis. Verificaţi racordul la sifon şi deschideţi-l
dacă este cazul.
Capacul pompei de evacuare Fixaţi corect capacul. ~ "Pompa de
este desprins. evacuare a apei murdare" la pagina 36
Se aprinde codul erorii Pompa de evacuare este blocată Curăţaţi pompa şi fixaţi capacul corect.
“:ƒ†. sau capacul pompei de evacuare ~ "Pompa de evacuare a apei murdare"
este desprins. la pagina 36
Se aprinde codul erorii Tensiunea reţelei este prea mică. Nu este o defecţiune a aparatului,
“:ƒˆ. solicitaţi verificarea tensiunii de reţea şi
a instalaţiei electrice.
Un alt cod de eroare apare Probabil că a apărut o defecţiune Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul
în afişajul cu cifre. tehnică. PORNIT/OPRIT (. După puţin timp,
(“:‹‚ până la “:„‹) porniţi aparatul din nou.
Dacă problema apare din nou, închideţi
robinetul, scoateţi ştecherul din priză.
Notificaţi Serviciul pentru Clienţi şi
menţionaţi codul erorii.
În afişajul cu cifre )" Nu este defecţiune! Vezi turboSpeed 20 min. în capitolul
apare p sau •. * „Centralizatorul programelor”. *
Indicatorul pentru săruri Lipseşte limpezitorul. Completaţi cu limpezitor.
` şi/sau limpezitor Lipsesc săruri. Completaţi cu săruri speciale.
h se aprinde.
Senzorul nu recunoaşte tabletele Utilizaţi alte săruri speciale.
de sare.
Indicatorul pentru săruri Indicatorul este deconectat. Activarea/dezactivarea (capitolul
` şi/sau limpezitor „Instalaţia de dedurizare a apei”
h nu se aprinde. ~ Pagina 13/„Săruri speciale sau
limpezitor” ~ Pagina 15).
Mai există suficiente săruri Verificaţi indicatoarele de completare,
speciale/ limpezitor. nivelurile de umplere.
După terminarea Sistemul de site sau zona de sub Curăţaţi sitele şi zona de dedesubt.
programului rămâne apă în sitele 1Z este înfundată.
aparat. Programul nu s-a terminat încă Aşteptaţi terminarea programului sau
executaţi Reset.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

38
Ce-i de făcut în caz de defecţiune? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Vesela nu este uscată. În rezervor lipseşte limpezitorul Completaţi cu limpezitor.
sau acesta este prea puţin.
S-a selectat un program fără Selectaţi programul cu uscare.
uscare. ~ "Centralizator al programelor"
la pagina 26
Acumulare de apă în zonele Acordaţi atenţie unei poziţii înclinate
adâncite ale vaselor şi atunci când introduceţi vesela, aranjaţi
tacâmurilor. respectivele piese de veselă cât mai
înclinate.

Detergentul combinat utilizat are Utilizaţi un alt detergent combinat cu o


putere de uscare scăzută. putere de uscare mai mare. Utilizarea
suplimentară a limpezitorului măreşte
puterea de uscare.
Nu este activată uscarea Activaţi uscarea intensivă. ~ "Operarea
intensivă pentru accelerarea aparatului" la pagina 29
uscării.
Vesela a fost scoasă prea repede Aşteptaţi terminarea programului,
sau procesul de uscare încă nu respectiv scoateţi vesela numai la 30 de
era terminat. min. după terminarea programului.
Limpezitorul eco folosit are Utilizaţi un limpezitor de marcă. Produsele
o putere de uscare limitată. eco pot avea o eficienţă limitată.
Vesela din material plastic Caracteristici speciale ale Materialul plastic are o capacitate redusă
nu este uscată. materialului plastic. de acumulare a căldurii şi, de aceea, se
usucă mai greu.
Tacâmurile nu sunt uscate. Tacâmurile au fost sortate Separaţi pe cât posibil tacâmurile, evitaţi
neadecvat în suportul pentru ca ele să se atingă.
tacâmuri.
Tacâmurile au fost sortate Sortaţi tacâmurile corect şi, pe cât posibil,
nefavorabil în sertarul pentru separaţi-le.
tacâmuri.
După ciclul de spălare, Nu este o defecţiune a aparatului. Din cauza principiului de uscare „uscare
părţile interioare ale prin condensare”, picăturile de apă în
aparatului sunt ude. recipient sunt condiţionate fizic şi de dorit.
Umiditatea din aer condensează pe pereţii
interiori ai maşinii de spălat vase, se
scurge şi va fi evacuată prin pompare.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

39
ro Ce-i de făcut în caz de defecţiune?

Defecţiune Cauză Remediere


Resturi de alimente pe Vesela este aranjată prea strâns, Când introduceţi vesela, aranjaţi-o astfel
veselă. suportul pentru veselă este încât să existe suficient spaţiu liber şi
supraîncărcat. jeturile de pulverizare să poată ajunge pe
suprafeţele veselei. Evitaţi să se formeze
zone de atingere.
Rotaţia braţelor de pulverizare Aşezaţi vesela astfel încât să nu fie
este împiedicată. împiedicată rotirea braţului de pulverizare.
Duzele braţelor de pulverizare Curăţaţi duzele braţului de pulverizare.
sunt înfundate. ~ "Curăţarea şi întreţinerea"
la pagina 32
Sitele 1Z sunt murdare. Curăţaţi sitele. ~ "Curăţarea şi
întreţinerea" la pagina 32
Sitele 1Z au fost introduse Introduceţi sitele corect şi fixaţi-le.
greşit sau nu s-au fixat.
Program de spălare prea slab. Selectaţi un program de spălare mai
puternic.
Măriţi sensibilitatea senzorilor.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50° sau
murdării persistente nu pot fi Intensiv.
îndepărtate.
Vasele înalte şi înguste nu sunt Nu introduceţi vasele înalte şi înguste
spălate suficient în zona din colţ. prea înclinate şi nu le plasaţi în zona din
colţ.
Raftul superior 12 nu este Cu ajutorul pârghiilor laterale, reglaţi
reglat la acelaşi nivel în stânga şi raftul superior la acelaşi nivel.
în dreapta.
Resturi de alimente pe Vesela a fost introdusă prea Întrerupeţi programul de spălare numai în
veselă la utilizarea funcţiei târziu. faza de început, pentru a adăuga vase.
pauză. *
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

40
Ce-i de făcut în caz de defecţiune? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Resturi de detergent Capacul camerei pentru Vasele nu trebuie să stea mai sus de
detergent 9* este blocat de tăviţa de captare a tabletei 1B. Acestea
vase, iar din această cauză pot să blocheze capacul camerei pentru
capacul nu se deschide complet. detergent şi acesta nu se mai deschide
complet. ~ "Coşul superior pentru vase"
la pagina 17
Nu plasaţi piese de veselă sau odorizante
în cuva de colectare a tabletelor.
Capacul camerei pentru Tableta trebuie aşezată transversal, nu pe
detergent este blocat de tabletă muchie.
9*.
La programul rapid sau Timpul de dizolvare a tabletelor este prea
programul scurt s-au folosit mare pentru programul rapid sau
tablete. programul scurt.
Pe durata programului scurt, nu Folosiţi un detergent praf sau un program
se atinge timpul de dizolvare a mai puternic.
detergentului.
Efectul de curăţare sau Schimbaţi detergentul.
capacitatea de dizolvare se
diminuează după o perioadă mai
lungă de depozitare sau în
detergent s-au format bulgări.
Pete de apă pe piesele din Formarea picăturilor pe Folosiţi un program mai puternic (mai
material plastic. suprafeţele de material plastic nu multe schimburi de apă).
poate fi evitată din punct de La introducerea veselei acordaţi atenţie
vedere fizic. După uscare sunt poziţiei înclinate.
vizibile pete de apă. Folosiţi limpezitor.
Dacă este necesar, măriţi reglarea pentru
dedurizare.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

41
ro Ce-i de făcut în caz de defecţiune?

Defecţiune Cauză Remediere


În rezervor sau pe uşă sunt Componentele detergenţilor se Schimbaţi marca de detergent.
depuneri care pot fi şterse depun. De cele mai multe ori, Curăţaţi mecanic aparatul.
sau care sunt solubile în aceste depuneri nu pot fi
apă. îndepărtate chimic (agent de
curăţare pentru aparate, ...).
În cazul „depunerilor albe“ pe Măriţi reglarea pentru dedurizare şi, dacă
fundul aparatului, instalaţia de este cazul, schimbaţi detergentul.
dedurizare a fost setată la o
valoare limită.
Capacul rezervorului pentru Înşurubaţi corect capacul rezervorului
săruri 1R nu a fost închis prin pentru săruri.
înşurubare.
Numai la articolele din sticlă: Vezi „Stricăciuni ale sticlei şi vaselor”
coroziunea incipientă a sticlei ~ Pagina 16.
poate fi ştearsă doar în aparenţă.
Depuneri albe pe veselă, Componentele detergenţilor se Schimbaţi marca de detergent.
rezervor sau uşă, care pot fi depun. De cele mai multe ori, Curăţaţi mecanic aparatul.
îndepărtate doar cu aceste depuneri nu pot fi
dificultate. îndepărtate chimic (agent de
curăţare pentru aparate, ...).
Domeniul de duritate a fost reglat Reglaţi instalaţia de dedurizare conform
greşit sau duritatea apei este mai instrucţiunilor de utilizare sau adăugaţi
mare de 50°dH (8,9 mmol/l). săruri.
Detergentul 3in1 (3în1) sau Reglaţi instalaţia de dedurizare conform
detergentul Bio/Eco nu este instrucţiunilor de utilizare sau utilizaţi
destul de eficient. agenţi separaţi (detergent de marcă,
săruri, limpezitor).
Dozare insuficientă a Măriţi doza de detergent sau schimbaţi
detergentului. detergentul.
A fost selectat un program de Selectaţi un program de spălare mai
spălare prea slab. puternic.
Urme de ceai sau ruj pe Temperatura de spălare este Alegeţi un program cu o temperatură de
veselă. prea scăzută. spălare mai ridicată.
Detergentul este prea puţin sau Folosiţi detergent adecvat în dozare
neadecvat. corectă.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

42
Ce-i de făcut în caz de defecţiune? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Depuneri colorate Formare de pelicule din Pot fi îndepărtate parţial prin intermediul
(albastre, galbene, maro), substanţele conţinute în legume unui agent de curăţare pentru maşini sau
greu sau imposibil de (de ex. din varză, ţelină, cartofi, prin curăţare mecanică. Depunerile sunt
îndepărtat, în aparat sau tăiţei, ...) sau în apa din reţea (de inofensive pentru sănătate.
pe vesela din inox. ex. mangan).
Formarea unui strat pe vasele din Pot fi îndepărtate parţial prin intermediul
argint sau aluminiu din cauza unui agent de curăţare pentru maşini sau
compuşilor metalici. prin curăţare mecanică.
Depuneri colorate Formarea de pelicule din Verificaţi funcţionarea instalaţiei de
(galbene, portocalii, maro), substanţele conţinute în resturile dedurizare a apei (adăugare de sare
care pot fi înlăturate cu de mâncare şi din apa de reţea specială), respectiv activaţi dedurizarea în
uşurinţă, în spaţiul interior (calcar) cazul folosirii de detergenţi combinaţi
(cu precădere în zona (tablete).
bazei).
Decolorare pe piesele din Piesele din material plastic din Decolorările sunt normale şi nu afectează
material plastic. interior se pot decolora în timpul funcţionarea maşinii de spălat vase.
duratei de viaţă a maşinii de
spălat vase.
Decolorare pe piesele din Temperatura de spălare este Alegeţi un program cu o temperatură de
material plastic. prea scăzută. spălare mai ridicată.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
Urme care pot fi Prea mult limpezitor. Reglaţi o cantitate mai redusă de
îndepărtate pe pahare, limpezitor.
pahare cu aspect metalic şi Nu a fost adăugat limpezitor sau Adăugaţi limpezitor şi verificaţi dozarea
tacâmuri. cantitatea setată este prea (recomandare treapta 4–5).
redusă.
Resturi de detergent în etapa de Capacul compartimentului pentru
program Clătire. Capacul detergent trebuie să nu fie împiedicat de
compartimentului pentru piese de veselă.
detergent este blocat cu piese de Nu plasaţi piese de veselă sau odorizante
veselă (capacul nu se deschide în cuva de colectare a tabletelor.
complet).
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

43
ro Ce-i de făcut în caz de defecţiune?

Defecţiune Cauză Remediere


Opacitate incipientă sau Paharele nu sunt rezistente la Utilizaţi pahare rezistente la spălarea în
deja existentă, ireversibilă, spălarea în maşină, doar maşină.
a sticlei. adecvate pentru spălarea în Evitaţi un timp îndelungat pentru faza cu
maşină. aburi (timpul de staţionare după
terminarea ciclului de spălare).
Utilizaţi un ciclu de spălare cu o
temperatură mai redusă.
Reglaţi instalaţia de dedurizare
corespunzător durităţii apei (dacă este
cazul, cu o treaptă mai jos).
Folosiţi detergent cu o componentă de
protecţie a sticlei.
Urme de rugină pe Tacâmurile nu sunt rezistente la Utilizaţi tacâmuri rezistente la coroziune.
tacâmuri. coroziune. Adesea, lamele
cuţitelor sunt afectate mai
puternic.
Tacâmurile ruginesc şi dacă sunt Nu spălaţi piese care ruginesc.
spălate împreună cu piese care
ruginesc (mânere de oale, coşuri
de vase deteriorate etc.).
Conţinutul de sare din apa de Înşurubaţi ferm capacul rezervorului
spălare este prea ridicat, pentru săruri sau îndepărtaţi sărurile
deoarece capacul rezervorului vărsate.
pentru săruri nu a fost bine închis
sau la adăugarea sărurilor s-a
vărsat sare.
Aparatul nu poate porni Pană de funcţionare. Opriţi alimentarea electrică a aparatului;
sau nu poate fi utilizat. scoateţi ştecherul din priză sau
deconectaţi siguranţa. Aşteptaţi cel puţin
5 secunde, după care reconectaţi aparatul
la alimentarea electrică.
Aparatul nu porneşte. Siguranţa din tablou este Verificaţi siguranţa.
defectă.
Cablul de reţea nu a fost introdus Asiguraţi-vă că a fost introdus complet
în priză. cablul de reţea, atât în partea din spate a
aparatului, cât şi în priză. Verificaţi
capacitatea de funcţionare a prizei.
Uşa maşinii nu este închisă Închideţi uşa.
corespunzător.
Funcţia pauză este activă. * Apăsaţi tasta Start P. *
Programul porneşte de la Nu s-a aşteptat terminarea Efectuaţi o resetare.
sine. programului.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

44
Ce-i de făcut în caz de defecţiune? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Uşa se deschide cu Este activată siguranţa pentru Dezactivaţi siguranţa pentru copii.
dificultate. copii.
Uşa nu se poate închide. Închizătoarea uşii a sărit de la Închideţi uşa cu mai multă putere.
locul ei.
Închiderea uşii est împiedicată Verificaţi montajul aparatului: uşa sau
condiţionat de montaj. piesele ataşate nu au voie să se lovească
la închidere.
Capacul compartimentului Compartimentul pentru detergent Îndepărtaţi resturile de detergent.
pentru detergent nu poate sau ghidajul capacului sunt
fi închis. blocate din cauza resturilor de
detergent lipite.
Resturi de detergent în Braţele de pulverizare blocate Asiguraţi-vă că braţele de pulverizare se
camera pentru detergent prin piese de veselă, de aceea nu pot roti liber.
9* sau în tăviţa de se realizează clătirea
captare a tabletei 1B. detergentului.
Compartimentul pentru detergent Încărcaţi cu detergent numai când
a fost umed la umplere. compartimentul pentru detergent este
uscat.
Aparatul se opreşte în Uşa nu este închisă complet. Închideţi uşa.
timpul programului sau Nu plasaţi piese de veselă sau Verificaţi dacă peretele posterior nu este
programul se întrerupe. odorizante în cuva de colectare a împins către interior de ex. de o priză sau
tabletelor. de suportul pentru furtun, care nu a fost
Sertarul superior împinge către demontat.
interiorul uşii, împiedicând
închiderea în siguranţă a uşii.
Alimentarea cu curent şi/sau cu Restabiliţi alimentarea cu curent şi/sau cu
apă este întreruptă. apă.
Zgomot de lovire al Depinde de instalaţia casei, de Nu este posibilă remedierea.
ventilelor de umplere. aceea nu este o defecţiune a
aparatului. Niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Zgomot de lovire sau de Braţul de pulverizare loveşte Aranjaţi vesela astfel încât braţele de
trepidaţii. vesela, vesela nu a fost aranjată pulverizare să nu se lovească de ea.
corect.
În cazul unei încărcări reduse, Încărcaţi mai mult aparatul sau distribuiţi
jeturile de apă lovesc direct mai uniform vesela în maşina de spălat.
rezervorul de clătire.
Piesele de veselă mai uşoare se Aranjaţi vesela uşoară astfel încât să aibă
mişcă în timpul spălării. o poziţie stabilă.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

45
ro Ce-i de făcut în caz de defecţiune?

Defecţiune Cauză Remediere


Formare neobişnuită de În rezervorul pentru limpezitor se Umpleţi imediat rezervorul pentru
spumă. află detergent pentru spălare limpezitor cu limpezitor.
manuală.
S-a vărsat limpezitor. Îndepărtaţi cu o lavetă limpezitorul.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase
--------

46
Unităţile service abilitate ro

4 Unităţile service 5 Instalarea şi


abilitate racordarea
Dacă nu reuşiţi să înlăturaţi o
Uni t ăţ i l e ser vi ce abi l i t at e Pentru o funcţionare regulamentară
I n s t al a r e a ş i r ac o r d ar e a

defecţiune, vă rugăm să vă adresaţi la spălătorul de vase trebuie racordat


serviciul pentru clienţi. Noi găsim profesional. Datele privind alimentarea
întotdeauna o soluţie potivită şi pentru şi evacuarea precum şi valorile
a evita deplasarea inutilă a tehnicienilor. racordului electric trebuie să
Datele de contact pentru cel mai corespundă criteriilor cerute, aşa cum
apropiat serviciu pentru clienţi le găsiţi sunt ele menţionate în următoarele
în pagina din spate a acestei instrucţiuni paragrafe respectiv în instrucţiunile
de folosire şi în lista anexată a serviciilor de montaj.
pentru clienţi. Vă rugăm să indicaţi la
telefon numărul produsului (E-Nr. = 1) şi Respectaţi la montaj ordinea etapelor
numărul de fabricaţie (FD = 2), pe care de lucru:
le găsiţi pe plăcuţa de tip 9: de pe 1. Verificare la livrare
uşa aparatului. 2. Instalarea
3. Racordul de apă de scurgere
4. Racordul de apă potabilă
(1U )' 5. Racordul electric.

 Volum de livrare
În caz de reclamaţii, adresaţi-vă
Aveţi încredere în competenţa distribuitorului de la care aţi cumpărat
producătorului. Adresaţi-vă nouă. Astfel aparatul sau Serviciului nostru de
noi ne asigurăm că reparaţia este Asistenţă pentru Clienţi.
executată de tehnicieni de service
calificaţi, care sunt dotaţi cu piese de ■ Maşină de spălat vase
schimb originale pentru aparatul dvs. ■ Instrucţiune de utilizare
■ Instrucţiunea de montaj
■ Scurte instrucţiuni*
■ Garanţia*
■ Material pentru montaj
■ Tablă de protecţie contra aburului*
■ Şorţ de cauciuc*
■ Cablu de reţea
* în funcţie de varianta de dotare a
maşinii dvs. de spălat vase

47
ro Instalarea şi racordarea

Indicaţii de siguranţă Poziţionarea


Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de Luaţi dimensiunile de montaj necesare
siguranţă sub titlul ~ "La instalare" din instrucţiunile de montaj. Aparatul se
la pagina 5. instalează orizontal cu ajutorul
picioarelor reglabile. Aveţi grijă
Livrarea la stabilitate.

Spălătorul dvs. de vase a fost verificat ■ Aparate care se montează dedesubt


minuţios în fabrică, dacă funcţionează şi aparate integrate, care ulterior se
ireproşabil. Astfel au rămas pete mici instalează ca aparate independente,
de apă. Ele dispar după primul proces trebuie asigurate contra răsturnării,
de spălare. de ex. prin înşurubarea de perete
sau prin montajul sub o placă
de lucru continuă, care este
Date tehnice înşurubată cu dulapurile vecine.
■ Aparatul poate să fie montat fără
■ Greutate: probleme între pereţi din lemn sau
Maximum 60 kg. material plastic într-un rând de
■ Tensiunea: bucătărie.
220–240 V, 50 Hz sau 60 Hz
■ Valoare de racordare:
2000 - 2400 W. Racordul de apă
■ Siguranţă:
10/16 A (UK 13 A). 1. Se vor vedea etapele de lucru din
■ Consumul de putere: instrucţiunile de montaj., dacă este
Stare oprită (Po)* 0,10 W. cazul se montează un sifon cu ştuţ
Stare neoprită (gata) (Pl)* 0,10 W. de scurgere.
*conform decretelor (UE) Nr. 2. Furtunul apei evacuate se leagă
1016/2010 şi1059/2010. cu ştuţul de scurgere al sifonului
Funcţiile suplimentare şi reglările pot cu ajutorul pieselor alăturate.
influenţa consumul de putere. Aveţi grijă ca furtunul de evacuare să
■ Presiunea apei: nu fie îndoit, strivit sau încurcat şi ca
Minimum 0,05 MPa (0,5 bar), nici un capac să nu împiedice
maximum 1 MPa (10 bar). scurgerea apei murdare!
La o presiune a apei mai mare:
Se comută în prealabil ventilul de
reducere a presiunii.
■ Cantitatea apei de alimentare:
Minimum 10 litri/minut.
■ Temperatura apei:
Apă rece.
La apă caldă temperatura:
Temperatura maximă 60 °C.
■ Capacitatea de încărcare:
12–15 tacâmuri normale (în funcţie
de varianta de dotare a maşinii dvs.
de spălat vase).

48
Instalarea şi racordarea ro

Racordul de apă potabilă Racordarea la apă caldă *


* în funcţie de varianta de dotare
1. Racordaţi racordul de apă potabilă
Racor dar ea l a apă cal dă

a maşinii dvs. de spălat vase


la robinet conform instrucţiunii
de montaj cu ajutorul pieselor Maşina de spălat vase poate fi
anexate. racordată la apă rece sau caldă până la
Fiţi atenţi, ca racordul de apă să nu max. 60 °C. Racordarea la apă caldă
fie îndoit, strivit sau încolăcit. se recomandă, dacă aceasta este
2. La schimbarea aparatului trebuie disponibilă de la o instalaţie adecvată
folosit întotdeauna un furtun de de preparare a apei calde şi economică
alimentare cu apă nou. din punct de vedere energetic, de ex. o
Presiunea apei: instalaţie solară cu conducte de
Minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum circulaţie. Cu aceasta economisiţi
1 MPa (10 bar). energie şi timp. Cu reglarea apă caldă
La o presiune a apei mai mare: ‘:‹‚ puteţi adapta aparatul în mod
Se comută în prealabil ventilul de optim la funcţionarea cu apă caldă. Se
reducere a presiunii. recomandă ca temperatura apei
Cantitatea apei de alimentare: (temperatura apei care intră) să aibă
Minimum 10 litri/minut. valori de minimum 40 °C şi maximum
Temperatura apei: 60 °C. Racordarea la apă caldă nu se
Apă rece. recomandă, când apa se prepară într-un
La apă caldă temperatura: boiler electric.
Temperatura maximă 60 °C.
Modul de modificare a reglării pentru
apă caldă:
1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
2. Menţineţi apăsată tasta de program
# şi tasta START P până când
în fereastra indicatoare se afişează
•:‹... .
3. Eliberaţi ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # se
aprinde intermitent şi în fereastra
indicatoare )" se aprinde valoarea
•:‹....
4. Apăsaţi tasta de program # în
mod repetat până când în fereastra
indicatoare )" se afişează valoarea
setată din fabrică ‘:‹‹.
5. Prin apăsarea tastei 3 puteţi
dezactiva reglarea pentru apă caldă
‘:‹‹ sau o puteţi activa ‘:‹‚.
6. Apăsaţi tasta START P.
Valoarea de reglare este în memorie.

49
ro Instalarea şi racordarea

Racordul electric Demontare


■ Aparatul va fi racordat numai la Respectaţi şi aici ordinea etapelor
curent alternativ în domeniul de la de lucru.
220 V până la 240 V şi 50 Hz sau 1. Se separă aparatul de reţeaua
60 Hz printr-o priză cu conductor de de curent.
protecţie instalată conform 2. Închideţi robinetul de apă.
prescripţiilor. Asigurarea necesară 3. Desprindeţi racordul de apă
vezi plăcuţa de tip 9:. de scurgere şi apă de alimentare.
■ Priza trebuie să fie aproape de 4. Desfaceţi şuruburile de fixare de
aparat şi liber accesibilă şi după piesele de mobilier.
instalare. 5. Se demontează scândura soclului,
Dacă după montaj ştecherul nu este dacă există.
uşor accesibil, trebuie pentru 6. Se scoate aparatul trăgând cu grijă
îndeplinirea prescripţiilor de furtunul după el.
siguranţă în domeniu, să existe din
partea instalaţiei un dispozitiv de
separare multipolar cu o deschidere
de contact de min. 3 mm.
■ Modificările la racord trebuie
executate numai de către specialişti.
■ O prelungire a cablului de racordare
la reţea poate fi procurată numai
de la serviciul pentru clienţi.
■ În cazul utilizării unui comutator
de curent de fugă poate fi montat
numai un tip cu semnul ‚. Numai
acesta garantează respectarea
prescripţiilor valabile în prezent.
■ Aparatul este dotat cu un sistem
de siguranţă a apei. Luaţi în seamă
că acesta funcţionează numai când
este conectată alimentarea cu
curent.

50
Instalarea şi racordarea ro

Transportul Siguranţa contra îngheţului


Dacă aparatul se află într-o cameră cu
Se goleşte spălătorul de vase şi se
Si gur anţ a cont r a î ngheţ ul ui ( Gol i ţ i apar at ul ui )

pericol de îngheţ (de ex. casa de


asigură piesele desprinse.
vacanţă), atunci aparatul trebuie golit
Maşina trebuie golită respectând complet de apă (vezi Transport).
următoarele etape:
1. Deschideţi robinetul.
2. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
3. Alegeţi programul cu cea mai
ridicată temperatură.
În fereastra indicatoare )" se
afişează durata probabilă a
programului.
4. Apăsaţi tasta START P.
Porneşte derularea programului.
5. După cca. 4 minute apăsaţi tasta
START P până când în fereastra
indicatoare se afişează ‹:‹‚ .
După cca. 1 minut, în fereastra
indicatoare se afişează ‹:‹‹.
6. Deconectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
7. Închideţi robinetul de alimentare cu
apă, debranşaţi furtunul de
alimentare şi lăsaţi apa să se
scurgă.
Indicaţie: Maşina de spălat vase se
transportă numai în poziţie verticală
pentru ca apa reziduală să nu pătrundă
în panoul de comandă, provocând erori
în funcţionarea programelor.

6XEUH]HUYDPRGLILFćULORU

51
Garanţia AquaStop (se aplică doar în cazul aparatelor dotate cu AquaStop)

Pentru aparatele dotate cu sistem AquaStop, suplimentar faţă de garanţia standard


acordată pentru aparat, oferim despăgubiri în următoarele condiţii*:

1. În cazul pagubelor datorate unor deficienţe ale sistemului AquaStop, compania noastră
poate acorda despăgubiri utilizatorului casnic.
Pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a aparatului, acesta trebuie să fie racordat la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.

2. Această garanţie este valabilă pe toată durata medie de utilizare a produsului


(10 ani - conform certificatului de garanţie al produsului).

3. Pentru a beneficia de această garanţie, trebuie ca aparatul dotat cu AquaStop să fi fost


instalat şi racordat în mod corect, conform instrucţiunilor furnizate.
Aceasta presupune, de asemenea, şi instalarea corectă a furtunului dotat cu AquaStop
(accesoriu original). Garanţia noastră nu se extinde asupra instalaţiei de alimentare cu
apă sau armăturilor până la conexiunea cu sistemul AquaStop.

4. Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu AquaStop, puteţi să-l lăsa i


nesupravegheat atât în timpul funcţionării, cât şi după. Robinetul de apă trebuie închis
doar în cazul unei absenţe îndelungate de la domiciliu, de exemplu, în cazul unui
concediu de câteva săptămâni.

* Limita maximă de despăgubire, în conformitate cu asigurarea de răspundere civilă legală


a Producătorului.
Pentru a anunţa o defecţiune, ne puteţi contacta:
Telefon: +40 21 203.97.48
e-mail: service.romania@bshg.com

Robert Bosch Hausgeräte GmbH


Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.ro

*9001216550*
9001216550
(9708) 642 MA