Sunteți pe pagina 1din 100

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

HOTRREnr.130din24februarie2005(*actualizat*)
pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr.295/2004privindregimularmelorialmuniiilor
(actualizatpnladatade1septembrie2009*)
EMITENT:GUVERNUL

*)TextuliniialafostpublicatnMONITORULOFICIALnr.241din23martie2005.Aceastaesteformaactualizatde
S.C."CentrulTeritorialdeCalculElectronic"S.A.PiatraNeampnladatade1septembrie2009,cumodificrilei
completrileadusede:HOTRREAnr.1.254din13septembrie2006;HOTRREAnr.895din20august2008;
HOTRREAnr.712din14iunie2009.
ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.143dinLegeanr.295/2004privindregimularmelor
ialmuniiilor,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.
ART.1
SeaprobNormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.295/2004privindregimularmelorialmuniiilor,prevzuten
anexacarefaceparteintegrantdinprezentahotrre.
ART.2
Prezentahotrreseaplicncepndculunamartie2005.
PRIMMINISTRU
CLINPOPESCUTRICEANU
Contrasemneaz:

Ministruladministraieiiinternelor,
VasileBlaga
Ministrulintegrriieuropene,
EneDinga
Ministrulafacerilorexterne,
MihaiRzvanUngureanu
Ministruleducaieiicercetrii,
MirceaMiclea
Ministrulsntii,
MirceaCintez
Ministrultransporturilor,
construciiloriturismului,
GheorgheDobre
Ministrulmuncii,
solidaritiisocialeifamiliei,
GheorgheBarbu
Ministrulfinanelorpublice,
IonelPopescu
Bucureti,24februarie2005.
Nr.130.
Pagina 1

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ANEX
NORMEMETODOLOGICE
deaplicareaLegiinr.295/2004privindregimul
armelorialmuniiilor
CAP.I
Dispoziiigenerale
ART.1
(1)InspectoratulGeneralalPoliieiRomne,prinintermediulstructurilorsaledespecialitatedelanivelcentralilocal,
autorizeaz,ncondiiileprevzutedeLegeanr.295/2004privindregimularmelorialmuniiilor,denumitn
continuareLege,persoanelefiziceijuridicecaresolicitsprocure,sdeini,dupcaz,spoarteisfoloseasc
armeleletaleimuniiaaferentorisefectuezeoperaiunicuacesteaielibereazpermisedearmsau,dupcaz,
autorizaii,verificiautorizeazcirculaiaarmelor,funcionareapoligoanelor,autorizeazdesfurareacursurilorde
iniiereipregtireteoreticpeliniedearmeimuniii,acordatestatuldeinstructornpoligonuldetragere,precumi
celpentrucolecionardearme.
(2)Autoritateaprevzutlaalin.(1)elibereazcertificatuldedeintorpersoanelorfiziceijuridicecarendeplinesc
condiiileprevzutedelegeisolicitsdeinisfoloseascarmeneletaleimuniiaaferentorisefectueze
operaiunicuacestea.
(2)Autoritateaprevzutlaalin.(1)elibereazpermisuldearmsau,dupcaz,certificatuldedeintorpersoanelor
fiziceijuridicecarendeplinesccondiiileprevzutedelegeisolicitsdeinisfoloseascarmeneletaleimuniia
aferentorisefectuezeoperaiunicuacestea.

Alin.(2)alart.1afostmodificatdepct.1alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(3)Evidenapersoanelorfiziceijuridiceautorizateconformalin.(1)i(2),aarmelorimuniiilordeinutedeacestea,
precumiaoperaiunilorcuacesteaseinedectreInspectoratulGeneralalPoliieiRomneprinstructurilesalede
specialitatedelanivelcentralilocal,careadministreazRegistrulNaionalalArmelor.
(4)Autoritateaprevzutlaalin.(1)elibereazcarteadeidentitateaarmei.Acestdocumentnsoeteobligatoriu
armantoatesituaiileprevzutedelege.
ART.2
(1)evilederezervalearmelorletaleauacelairegimjuridiccaiarmele.
(2)Procurareaideinereaevilorderezervalearmelorletalesefaclacerereapersoanelorfizicei,dupcaz,
juridice,caredeinarmedeunanumitcalibruipermitdinpunctdevederetehnicmontareaaltorevidealtecalibre,
respectnduseproceduraautorizriidelaarmeleletale.
ART.3
Persoanelefiziceijuridicecaredein,folosescsaudesfoaroperaiunicuarmesaumuniii,ncondiiilelegii,sunt
obligatessesupuncontroluluiorganelordepoliiecompetente,cuprivirelamodulderespectareadispoziiilorlegale
nmaterie.
ART.4
Suntinterzisedeinerea,portulifolosireaarmelorletalelungifrpatsaucupatrabatabilorimodificareanacest
sensaoricreiarmeletalelungiprevzutenanexalaLege.
CAP.II
Procurarea,deinerea,portul,folosirea,nstrinareaarmelorimuniiilordectrepersoanelefizice
SECIUNEA1
Proceduradeautorizareapersoanelorfizicepentruprocurare,deinere,portifolosireaarmelorimuniiilorletale
ART.5
(1)nvedereaautorizriiprocurriiarmelorletale,ceteanulromnsaustrinulcudomiciliuloricureedinan
Romnia,caredoretesdevintitularaldreptuluidedeineresau,dupcaz,deportifolosire,trebuiesdepunla
organuldepoliiecompetentdincadrulinspectoratelordepoliiejudeene,respectivDireciaGeneraldePoliiea
Pagina 2

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MunicipiuluiBucureti,nacrorrazteritorialdomiciliazsau,dupcaz,iarereedina,undosarcaretrebuies
cuprindurmtoareledocumentecaresatestendeplinireacondiiilorprevzutelaart.15alin.(1)dinLege:
a)cereretip,alcreimodelesteprezentatnanexanr.1;
b)actuldeidentitatealsolicitantului,noriginalincopie;
c)uncertificatmedicaleliberatdeounitatesanitarspecializatcucelmult6luninainteadepuneriicererii,dincare
srezultecnusuferdeunadintreafeciunilestabilitedeMinisterulSntiiPublice*),carefacimposibil
autorizareapentruadeinesau,dupcaz,apurtaiafolosiarmeimuniiiletale,icesteaptsdeinastfeldearme
imuniii;
d)certificatdecazierjudiciar;
e)avizpsihologicdincaresrezultecsolicitantulesteaptsdein,spoarteisfoloseascarmeimuniiiletale,
eliberat,cucelmult12luninainteadepuneriicererii,deunpsihologautorizatpentruefectuareaunorastfeldeteste,
atestatncondiiilelegii;
f)certificatuldeabsolvireaunuicursdeinstruireteoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor,organizatdeo
persoanjuridicautorizatnacestsens,noriginalincopie;
g)doufotografiicolorcudimensiunea4x5cm;
h)dovadaachitriitaxelorpentruautorizare,prevzutedelegislaianvigoare;
i)permisdevntoare,noriginalincopie,ncazulncarepersoanasolicitautorizareaprocurriiarmeinumai
pentrudeinere;

Literai)aalin.(1)alart.5afostabrogatdepct.1alarticoluluiunicdinHOTRREAnr.1.254din13septembrie
2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.790din19septembrie2006.
j)carnetdemembruvntor,noriginalincopie,vizatpeanulncurs,eliberatdeoorganizaievntoreasclegal
constituit,afiliatlaAsociaiaGeneralaVntoriloriPescarilorSportividinRomnia,pentruarmelungicudestinaia
vntoaresau,dupcaz,tirsportivoribiatlon,ncazulncarepersoanasolicitautorizareaprocurriiarmeinscopul
portuluiifolosiriiacesteia;
j)permisdevntoare,noriginalincopie,vizatpeanulncurs,eliberatdeoorganizaievntoreasclegal
constituit,pentruarmelungicudestinaiavntoaresau,dupcaz,tirsportivoribiatlon,ncazulncarepersoana
solicitautorizareaprocurriiarmeinscopuldeineriisau,dupcaz,alportuluiifolosiriiacesteia;

Literaj)aalin.(1)alart.5afostmodificatdepct.2alarticoluluiunicdinHOTRREAnr.1.254din13septembrie
2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.790din19septembrie2006.
k)carnetdeantrenordetirsaubiatlon,eliberatdeAgeniaNaionalpentruSport,saulegitimaiedesportivdetirori
biatlon,vizatlazideFederaiaRomndeTirSportivsaudeFederaiaRomndeSchiiBiatlon,noriginalincopie,
pentruarmedetir,iarncazulncarepersoanasolicitautorizareaprocurriiarmeinscopulportuluiifolosirii,trebuie
sprezinteioadeverindinparteaclubuluisportivlacareestelegitimat,caresatesteacordulacestuiacuprivirela
folosireaarmeloralcrorproprietarestesolicitantul,ncadrulantrenamentelorsauconcursuriloroficialelacare
urmeazsparticipe;
l)adeverincareatest,ncazulceteanuluiromn,faptulctitularularecalitateaprevzutlaart.14alin.(2)lit.a)
ib)dinLege,eliberatdeinstituiacompetentnacestsens,ncazulncarepersoanasolicitautorizareaprocurrii
armeideaprareipaznscopulportuluiifolosiriiacesteia.
(2)nvedereaautorizriiprocurriiarmelordectrepersoanaalcreidreptdedeineresauportifolosireancetat
ncondiiileart.30alin.(1)lit.e),respectivaleart.47alin.(1)lit.a)dinLege,dacperioadadetimpdintredatalacare
acestdreptancetaticealacaresolicitautorizareaestemaimicdeunan,solicitantulvadepunelaautoritatea
competentocererensoitdedocumenteleprevzutelaalin.(1)lit.b)id),precumi,dacarmaurmeazsfie
procuratnscopulportuluiifolosirii,celeprevzutelaalin.(1)lit.h)l).
(3)nvedereaautorizriiprocurriiarmelordectrepersoanacareestetitularaldreptuluidedeineresau,dupcaz,
deportifolosirepentruceledinaceeaicategorie,solicitantulvadepunelaautoritateacompetentocererensoit
depermisuldearm,noriginalincopie,idedocumenteleprevzutelaalin.(1)lit.b)ih)k).
(4)nvedereaautorizriiprocurriidectretitularuldreptuluidedeinere,respectivdeportifolosire,aaltor
categoriidearmedectcelepentrucaresolicitautorizarea,solicitantulvadepunelaautoritateacompetentocerere
nsoitdepermisuldearm,noriginalincopie,precumi,dupcaz,dedocumenteleprevzutelaalin.(1)lit.b)ii)
l).
(5)nmsurancare,ladatadepuneriicererilordeautorizareprevzutelaalin.(1)(3),solicitantulareasiguratela
Pagina 3

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

domiciliusaureedincondiiiledepstrareiasigurareasecuritiiarmelor,acestapoatedepuneiurmtoarele
documente,noriginalincopie:
a)dovadadeineriilegaleaspaiuluincarearmeleurmeazafipstrate;
b)dovadaomologriispaiuluidectreautoritateacompetent;
c)ncazulncaresesolicitautorizareapentrumaimultde15arme,dovadaexisteneiamenajrilorspecialepentru
depozitare,asistemuluidesupravegherevideoiamijloacelordealarmare,avizatenbazaunuiplandesecuritatede
ctrestructuracompetentdincadrulorganuluidepoliielocal,precumidovadaasigurriipazeincondiiileLegiinr.
333/2003privindpazaobiectivelor,bunurilor,valoriloriproteciapersoanelor.
(6)Prinderogaredelaprevederilealin.(1)lit.c),e)if),persoanacareestedotatcuarmdeserviciuletalpoate
facedovadandepliniriicondiiilorprevzutelaart.15alin.(1)lit.e)ig)dinLegeprinprezentareauneiadeverine
eliberatedeangajatorsau,ncazulsportiviloriprofesorilordetiroribiatlon,eliberatdeclubuldincarefacparte,prin
caresecertificfaptulcsolicitantulafostexaminatdinpunctdevederemedical,psihologicialcunotinelorde
specialitateicafostdeclarataptspoarteisfoloseascarmeletale.
(7)Persoanacareseaflnunadintresituaiileprevzutelaart.17dinLegepoatesolicitaprelungireaautorizaieide
procurareaarmelorsau,dupcaz,eliberareauneinoiautorizaii,framaifinecesarprezentareaaltordocumente.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinHOTRREAnr.862din28iunie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.590din7iulie2006sadispus
organizareaifuncionareaMinisteruluiSntiiPublice.
ART.6
(1)Cerereaformulatncondiiileprevzutelaart.5alin.(1)(5)sesoluioneazdectreautoritateacompetent
teritorial,ntermende45deziledeladatadepuneriiacesteia.
(2)ntermende30deziledeladatadepuneriicererii,organeledepoliiecompetentesuntobligatesverifice
ndeplinireacondiiilorprevzutelaart.15alin.(1)dinLege,pebazadocumentelordepusedesolicitantladosar,
precumiadateloriinformaiilorcuprinsenevideneleproprii.
(3)ncazulncarencadrulverificrilordespecialitateorganeledepoliiecompetenteapreciazcsuntnecesare
documentesauinformaiisuplimentarenvedereaverificriindepliniriicondiiilorprevzutedeLege,lepotsolicita
persoaneincauz,prezentndmotivelecareauimpusacestdemers.
(4)nsituaiancareseconstatcsuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.15alin.(1)dinLege,autoritatea
competentinformeazsolicitantulnvedereaefecturiidectreacestaademersurilornecesarendepliniriicondiiilor
depstrareideasigurareasecuritiiarmelorcareurmeazafiprocurate,cuexcepiasituaieincareacestaadepus
mpreuncucerereadocumenteleprevzutelaart.5alin.(5).
(5)Termenulde45dezile,prevzutlaalin.(1),sesuspend,nsituaiileprevzutelaalin.(3)i(4),deladatalacarei
sasolicitatpersoaneincauzprezentareaunordocumenteoriinformaiisuplimentaresau,dupcaz,isacomunicat
faptulcndeplinetecondiiileprevzutelaart.15alin.(1)dinLegepnladatalacareaceastadcurssolicitrii,
respectivpoatefacedovadaasigurriicondiiilordepstrareideasigurareasecuritiiarmelor.
(6)nvedereaconstatriindepliniriicondiiilordepstrareideasigurareasecuritiiarmelor,organuldepoliie
competentpoateefectuaverificriladomiciliulsaulareedinasolicitantuluinumaidupinformareaprealabilicu
consimmntulacestuia.
ART.7
(1)ncazulncare,dinanalizadosaruluiprevzutlaart.5alin.(1),precumiacelorlalteverificridespecialitate
efectuatedeorganeledepoliie,seconstatcsuntndeplinitetoatecondiiileprevzutedeLege,autoritatea
competentelibereazcteoautorizaiedeprocurare,alcreimodelesteprezentatnanexanr.2,pentrufiecarearm
pentrucaresasolicitatautorizarea,iarncazcontrarcomunicnscrissolicitantuluimotivelepentrucarecerereaafost
respins.
(2)Refuzulnejustificatalpersoaneideacomunicadocumentelesauinformaiileprevzutelaart.6alin.(3)oridea
permiteorganelordepoliieefectuareaverificrilorprevzutelaart.6alin.(6)poateconstituimotivderespingerea
cereriideautorizarenumaidacaufostpusenacestfelnimposibilitateadeaconstatandeplinireacondiiilor
prevzutelaart.15alin.(1)dinLegesau,dupcaz,acondiiilordepstrareideasigurareasecuritiiarmelor.
(3)Deciziaautoritiicompetente,prevzutlaalin.(1),poateficontestatdectresolicitantncondiiileLegii
contenciosuluiadministrativnr.554/2004.
SECIUNEAa2a
Proceduraacordriicertificatuluideabsolvireacursuluideinstruireteoreticipracticndomeniularmelori
Pagina 4

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

muniiilor
ART.8
(1)Persoanelecareurmeazssoliciteautorizareaprocurriidearmeletaletrebuiesurmezenprealabilcursulde
instruireteoreticipracticprevzutlaart.15alin.(1)lit.g)dinLege,respectivspromovezeexamenuldeabsolvirea
cursului,ncondiiileprevzutenprezentaseciune.
(2)Poturmacursulprevzutlaalin.(1)numaipersoanelecareaumplinitvrstade18aniinuaufostcondamnate,
prinhotrrejudectoreascrmasdefinitiv,laopedeapsprivativdelibertatemaimaredeunan,pentru
infraciunicomisecuintenie.
(3)nvedereaverificriindepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(2),solicitantultrebuiesprezinte,cuocaziadepunerii
cereriideadmiterelacurs,celpuindocumentuldeidentitateicertificatuldecazierjudiciarvalabil.
(4)Persoanelejuridiceautorizatesorganizezecursurileprevzutelaalin.(1)potsolicitandeplinireaunorcondiii
suplimentaredeadmiterelacursuri,referitoarelastareadesntatefizicipsihicapersoanei,prinprezentareaunor
documentedoveditoarenacestsens.
(5)Pentruaseputeaprezentalaexamenulprevzutlaalin.(1),persoanaacceptatncadrulcursurilorprevzutela
alin.(1)areobligaiadeaparcurgenproporiedecelpuin90%programuldepregtireideadesfuraactivitile
corespunztoarenumaincondiiilestabiliteprinprogram.
ART.9
(1)Lafinalulcursului,pentruabsolvire,cursaniivorsusineexamenuldeabsolvirenfaauneicomisiiformatedin
reprezentaniaiorganizatorului,inclusivdirectorulcursuluidepregtire,precumi,nmodobligatoriu,unpoliistdin
cadrulstructuriiteritorialedearme.Comisiadeexaminareestecondusdedirectorulcursuluicareesteunreprezentant
alorganizatorului.
(2)Organizatorulareobligaiadeainformacursantulasupradatei,oreiiloculuisusineriiexamenului,cucelpuin5
zilenainte.
(3)Examenulprevzutlaalin.(1)constnsusinereaadoutestedupcumurmeaz:
a)testulteoretic,ncadrulcruiaseverificnsuireacunotinelornurmtoareledomenii:legislaiaprivindregimul
armelorialmuniiilor,precumiceareferitoarelalegitimaaprareistareadenecesitate;acordareaprimuluiajutor;
aspectegeneraleprivindbalistica,respectivprilecomponenteimoduldefuncionareifolosireaarmelori
muniiilor;
b)testulpractic,ncadrulcruiaseverificdeprinderiledebazprivindfolosireaarmamentului,respectivpregtirea
armeipentrutragere,respectareapoziiilordetragere,reaciapersonalladeclanareafoculuiimoduldeasigurarea
armei.
(4)Rezultatulexamenuluiseconsemneazntrunprocesverbalsemnatdetoimembriicomisieiprevzutelaalin.(1),
ncaresenscriupunctajeleobinutelaceledouteste,precumimediaaritmeticaacestora,subformauneinote
cuprinsentre1i10,respectivmeniunea"promovat",dacnotaastfelobinutestecelpuin7,sau"nepromovat",
dacnotaestemaimicde7.
(5)ncazulncarecandidatulnusaprezentatlaexamenconformplanificrii,acestfaptseconsemneaznprocesul
verbalncheiatncondiiileprevzutelaalin.(4).
(6)Candidatulcarenuapromovatexamenuldeabsolvirepoatecontestarezultatulconsemnatnprocesulverbal
ncheiatncondiiileprevzutelaalin.(4),ntermende5ziledeladatasusineriiexamenului.Contestaiaseanalizeaz
deonoucomisieconstituitpotrivitalin.(1),dincarenupotfacepartepersoanelecareaustabilitpunctajuliniial,iar
rezultatulanalizeiseconsemneazntrunprocesverbalncheiatnaceleaicondiii.
(7)Modalitateadestabilireapunctajuluiprevzutlaalin.(4),precumimodalitateadeconstituireacomisieide
examinareiacomisieideanalizareacontestaiilorsereglementeazprinordinalinspectoruluigeneralalPoliiei
Romne.
ART.10
(1)Persoaneicareapromovatexamenuldeabsolvirencondiiileart.9iseelibereazdectrepersoanajuridic
organizatoarecertificatuldeabsolvireacursuluidepregtireteoreticipracticpeliniedearmeimuniii,alcrui
modelesteprezentatnanexanr.3,ncaresemenioneaznmodexpresscopulpentrucareafosturmatcursul,
respectivpentrudeinerea,portulifolosireaarmelorimuniiilor,icaresesemneazdedirectorulcursuluiise
tampileazcutampilaorganizatorului.
(2)Persoanacarenuapromovatsaucarenusaprezentatlasusinereaexamenuluideabsolvirearedreptuldea
participalaunnouexamenncondiiileprevzutelaart.9,ntermendecelmult6luni,conformplanificriistabilitede
organizator,framaifinecesarrepetareacursuluidepregtire.
(3)Persoanacarenusaprezentatlarepetareaexamenuluisaunulapromovatpoatesusineunnouexamennumai
Pagina 5

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

dupparcurgereaunuinoucursdepregtirencondiiilestabilitelaart.8.
SECIUNEAa3a
Procurareainstrinareaarmelorimuniiilor.Efectuareameniunilornpermisuldearmieliberareaacestuia
ART.11
(1)Titularulautorizaieideprocurareaarmeipoateprocuradelaoricearmurierlegalconstituit,dinaroridin
strintate,oarmsau,dupcaz,oeavdincategoriaceleipentrucareafostautorizat,ntermenuldevalabilitatea
documentului,precumicartuelenecesareefecturiitrageriiexperimentalencondiiileprevzutelaseciuneaa3aa
cap.IV.
(2)ncazulncarearmasau,dupcaz,eavaseprocurdelaunarmurierdinRomnia,acestaareobligaiadea
nscrienautorizaiadeprocuraretoatedateleprevzutepeversoulacesteia,precumideaeliberatitularului,
mpreuncuarma,carteadeidentitateaacesteiaifacturafiscal.
(3)nsituaiancarearmasaueavaesteprocuratdinstrintate,obligaiacompletriirubricilornscrisen
autorizaiadeprocurarerevineautoritiivamaledinpunctuldefrontierprincaresaintrodusarmaorieavanar,
numaidupobinereacertificatuluideatestareandepliniriicondiiilordeomologareipebazadocumentelorcare
atestfaptulcaceastaafostlegalprocuratdesolicitant.
ART.12
(1)Persoanacareaprocurat,ncondiiilelegii,oarmletalsauoeavpentruoasemeneaarmareobligaiaca,n
termende10ziledeladataprocurriisau,dupcaz,deladatancheieriiformalitilorvamale,sseprezintela
autoritateacareaemisautorizaia,nvedereaeliberriipermisuluidearmsau,dupcaz,anscrieriiarmeioriaeviin
acestdocument,respectivaeliberriicriideidentitateaarmei,atuncicndaceastaafostprocuratdinstrintate,
avndasuprasaarmai,dupcaz,eava,5cartuecorespunztoare,precumiundosarcarevacuprindeurmtoarele
documente:
a)documentuldeidentitate,noriginalincopie;
b)documentulcareatestfaptulcarmaorieavaafostprocuratncondiiidelegalitate,noriginalincopie;
c)autorizaiadeprocurarecompletatpeversoncondiiilestabilitelaart.11alin.(2)sau,dupcaz,alin.(3);
d)permisuldearmaltitularului,noriginalincopie,atuncicndestecazul;
e)carteadeidentitateaarmei,noriginalincopie,ncazulncarearmaafostprocuratdelaunarmurierdin
Romnia.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1),organeleautoritiicompetenteverific,ntermende10zile,urmtoarele:
a)autenticitateadocumentelorprezentatedetitularularmei;
b)faptuldacarmasaueavaprocuratcorespundecategorieiitipuluipentrucaresaemisautorizaia;
c)corespondenadintreserianscrispearmsaupeeavcuceadindocumentelecareonsoesc;
d)existena,nevideneleproprii,aautorizaieiarmurieruluidinRomniadeacomercializaarme;
e)faptuldacautorizaiadeprocurareafostcompletatpeversonmodcorespunztoriconform;
f)faptuldac,potrivitevidenelorproprii,nintervaluldetimpdintreeliberareaautorizaieideprocurareidatala
carepersoanasaprezentatcuarmasaueavaprocurat,nuaintervenitvreunuldintrecazurileprevzutedeLegede
suspendareoridencetareadreptuluidedeineresau,dupcaz,deportifolosireaarmei.
(3)Dacnurmaverificrilorprevzutelaalin.(2)nuaurezultatneregulisauimpedimenteidupefectuarea,atunci
cndestecazul,atrageriiexperimentalencondiiileprevzutelaseciuneaa3aacap.IV,autoritateacompetent
procedeazdupcumurmeaz:
a)ncazularmelorprocuratedinstrintate,ntocmetecarteadeidentitateaarmei;
b)emitepermisuldearmtipA,alcruimodelesteprezentatnanexanr.4,ncazulncarepersoanaesteautorizat
sdeinarmaprocurat,respectivpermisuldearmtipB,alcruimodelesteprezentatnanexanr.5,dacpersoana
esteautorizatsopoarteisofoloseasc,nscriindarmandocumentulrespectiv,precumicantitatea,tipuli
calibrulmuniieicarepoatefideinutdesolicitant;
c)ncazulncarepersoanaestedejatitularaunuipermisdearmtipAiafostautorizatsprocurearmanscopul
deineriisau,dupcaz,aunuipermisdearmtipBiafostautorizatsoprocurenscopulportuluiifolosirii,ise
nscriunpermisulrespectivarma,precumicantitatea,tipulicalibrulmuniieicarepoatefideinut;
d)ncazulevilorderezerv,lenscrienpermisuldearm.
(4)Dacnuestendeplinitcondiiaprevzutlaalin.(3)referitoarelainexistenaunorneregulisauimpedimente,
precumincazderefuznejustificatdeprezentareaarmeisaueviipentrutragereexperimental,autoritatea
competentdispunedemersurilecorespunztoarepentruclarificareaneconcordanelorconstatatesau,dupcaz,refuz
nscriereaarmeioriaeviinpermisuldearm,respectiveliberareadocumentelorprevzutelaalin.(1),idispune
Pagina 6

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pstrareaarmeincustodieoridepunereaacesteiasprepstrarelaunarmurierautorizat,ncondiiilelegii,nfunciede
situaiacarejustificacestrefuz.
ART.13
(1)Persoaneleautorizatesdeini,dupcaz,spoarteisfoloseascarmeletaleauobligaiaca,ntermende10
ziledelanstrinareaarmei,sseprezintelaorganuldepoliiecompetentpentruasolicitaradiereaarmeidinpermisul
dearm,prezentndnacestsensdocumentulautentic,noriginalincopie,careatestfaptulcarmaafost
nstrinatncondiiilelegii.
(1)Persoaneleautorizatesdeini,dupcaz,spoarteisfoloseascarmeletaleauobligaiaca,ntermende10
ziledelanstrinareaarmei,sseprezintelaorganuldepoliiecompetentpentruasolicitaradiereaarmeidinpermisul
dearm,prezentndnacestsensdocumentulautentic,noriginalincopie,careatestfaptulcaarmaafost
nstrinatncondiiilelegii,precumidovadaachitriitaxeiprivindradiereaarmeidinpermisuldearm,prevzutde
legislaianvigoare.

Alin.(1)alart.13afostmodificatdepct.2alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(1)Persoaneleautorizatesdeini,dupcaz,spoarteisfoloseascarmeletaleauobligaiaca,ntermende10
ziledelanstrinareaarmei,sseprezintelaorganuldepoliiecompetentpentruasolicitaradiereaarmeidinpermisul
dearm,prezentndnacestsensdocumentulautentic,noriginalincopie,careatestfaptulcarmaafost
nstrinatncondiiilelegii.

Alin.(1)alart.13afostmodificatdepct.1alart.IIdinHOTRREAnr.712din14iunie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.604din1septembrie2009.
(2)Dacnpermisuldearmnusuntnscriseialtearme,seprocedeazlaanulareaacestuiaprinaplicareatampilei
"ANULAT".
(3)Prinderogaredelaprevederilealin.(2),lacerereatitularului,permisuldearmpoatefipstratdeautoritatea
competentpentruoperioaddecelmultunan,frsfieanulat.
(4)ncazulncarepnlamplinireatermenuluideunan,prevzutlaalin.(3),titularulnuasolicitatnscrierean
permisauneialtearme,seprocedeazlaanulareadinoficiuapermisuluidearm.
SECIUNEAa4a
Condiiilepstrriiiasigurriisecuritiiarmelorletaleiamuniiilor
ART.14
(1)Titularuldreptuluidedeinereesteobligatspstrezearmeleimuniiileletaleladomiciliulsaulareedina
menionatnpermisuldearm,ndulapurisaucasetemetalicespecialamenajate,omologatedeAutoritateaNaional
pentruOmologareaArmeloriMuniiilor,caresuntasiguratecucelpuindousistemedenchidereindependente,cu
cheiesaucifru,astfelnctsnupermitaccesulpersoanelorneautorizate.
(2)Dulapurilesau,dupcaz,caseteleprevzutelaalin.(1)trebuiesfieprevzutecucompartimentediferitecares
fieasiguratefiecarecucteunsistemdenchidere,pentrupstrareamuniieiseparatdearme,anchiztoarelor
aparinndcarabinelori,dupcaz,apieseiatreialaarmeletalelungicuevibasculante.Armeleletalelungicusistem
defuncionaresemiautomatsepstreaznumaiasiguratecudispozitivspecial,omologatncondiiilelegii,destinat
pentrublocareatrgaciului.
(3)ncazulunuinumrmaimarede15armeletale,deintorulareobligaiadeaasiguralaadresaprevzutn
permisoncperespecialamenajatpentrudepozitare,ncondiiileprevzutelaalin.(1)i(2),dotatcusisteme
electronicedealarmare,avizatedeorganeledepoliieiconectateladispecerateledealarmareiintervenie
specializate.
ART.15
Muniiadestinatarmelorletalesepstreaznumaindulapuri,ncasetesau,dupcaz,ncompartimenteseparate
fadecelencaresepstreazarmelepentrucareestedestinat,cuurmtoareleexcepii:
a)ncazularmelordeaprareipaz,poatefipstratmpreuncuacesteaocantitatedecelmult12cartue
destinateuneisingurearme;
b)ncazularmelordevntoaresaudetirpentrucaretitularularedreptdeportifolosire,precumincazularmelor
decolecie,poatefipstratmpreuncuosingurarmdintreacesteaocantitatedecelmult10cartuecuproiectili
50decartuefrproiectil.
Pagina 7

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.16
(1)Titularuldreptuluidedeineresaudeportifolosireaarmelorletalepoatedepunesprepstrare,cutitlutemporar
saupermanent,armele,precumimuniiadeinut,launarmurierautorizatnacestsens.
(2)Titularuldreptuluidedeinerepoatetransferaarmelenscrisenpermisnumaicuocaziadepuneriiacestoralaun
armuriersaucuocaziaschimbriiloculuiundeacesteasuntpstrate,ncondiiileprevzutelaart.17.
(3)nsituaiileprevzutelaalin.(1)i(2),titularulpoatetransportaprinmijloacepropriiunnumrdecelmult10
armenacelaitimp.Transportulunuinumrmaimaredearmeestepermisnumaiprinintermediulunuiarmurier
autorizatsdesfoareoperaiunidetransportcuarmeimuniii.
ART.17
(1)nvedereaautorizriiefecturiiunuitransferdearme,titularuldreptuluidedeinereaacestoratrebuiesdepun
laorganuldepoliienacruirazdecompetenteritorialsuntpstratearmeleocererencareseprecizeazdatele
deidentificareasolicitantului,motivultransferului,loculundeurmeazsfietransferatearmele,dataidurata
transferului,traseuldedeplasare,mijloculdetransport,armeleimuniiilecefacobiectultransferului,nsoit,dup
caz,deurmtoareledocumente:
a)nsituaiancaresesolicitautorizareatransferuluiunuinumrmaimarede10arme,odeclaraiescris
referitoarelamodalitateaprincareurmeazstransportearmele,respectivdovadaasigurriitransportuluiprintrun
armurierautorizatnacestsens,dacsevatransferantreagacantitatedearmenacelaitimp;
b)dovadaasigurriicondiiilordepstrareideasigurareasecuritiiarmelor,ncazultransferriiarmelorlaunnou
domiciliusaulaonoureedin.
(2)Cerereaprevzutlaalin.(1)sesoluioneazprineliberareaautorizaieidetransferalarmelor,alcreimodeleste
prezentatnanexanr.6,dupcumurmeaz:
a)ntermendecelmultozilucrtoare,timpncare,nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.a),organuldepoliie
competentverificdacarmurierulcareurmeazsasiguretransferulesteautorizatsdesfoareoperaiunide
transport,iarnsituaiancaresolicitantuldeclarcarmeleurmeazsfiedepuselaunarmurier,severificdac
acestaexistiesteautorizat;
b)ntermendecelmult15zile,nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.b),timpncareorganuldepoliienacruirazde
competenteritorialurmeazsfietransferatearmeleverificndeplinireacondiiilorprevzutelaart.14,cu
aplicareacorespunztoareaprevederilorart.5alin.(5)ialeart.6alin.(6).
(3)Autorizaiaprevzutlaalin.(2)seacordcuovalabilitatedecelmult5zile,nfunciededuratatransferului,care
poatefiprelungitosingurdatpentruaceeaiperioad,lacerere,ncazurijustificate.
(4)ncazulncare,dupefectuareaverificrilorprevzutelaalin.(2),organuldepoliiecompetentconstatcnuse
justificautorizareasolicitatncondiiilealin.(1),respingecerereaicomunicsolicitantuluimotivelecareaustatla
bazaacesteidecizii.
ART.18
(1)Titularuldreptuluidedeinereaarmelorsaucolecionaruldearmepoatefiautorizat,lacerere,sfoloseascntr
unpoligonautorizatoarmdintreceledeinute,respectivarmadincolecieprevzutlaart.29alin.(4)dinLege,dac
aceastaareinspeciatehnicefectuatnultimii5ani.
(2)ncerereaprevzutlaalin.(1)seprecizeazdateledeidentificareasolicitantului,poligonulundeurmeazsfie
folositarma,dataiperioadancareurmeazsfietransportatifolositarma,traseuldedeplasarei,dupcaz,
mijloculdetransportfolosit.
(3)Cerereaprevzutlaalin.(1)sesoluioneazntermendeozilucrtoare,prineliberareaautorizaieitemporarede
transportifolosireaarmei,alcreimodelesteprezentatnanexanr.7,timpncareorganuldepoliiecompetent
verificdacpoligonulundeurmeazsfiefolositarmaesteautorizatncondiiilelegii.
(4)Autorizaiatemporardetransportifolosireaarmeiseacordcuovalabilitatede3zile,carepoatefiprelungito
singurdat,lacerere,pentruaceeaiperioaddetimp.
(5)ncazuldepuneriiuneinoicererincondiiilealin.(1)i(2),aceastasesoluioneazncondiiilealin.(3)numai
duptrecereaunuitermende15ziledeladataautorizaieianterioare.
ART.19
(1)Persoaneleautorizatencondiiileart.17i18auobligaiadeatransportaarmelepnlaloculdedestinaie
numaiintrodusenhuse,asiguratecusistememecanicedeblocareatrgaciului.
(2)nsituaiancaretransportularmelorialmuniiilorseefectueazcuautoturismul,deintorulesteobligats
asigureunspaiuspecialamenajatninteriorulvehiculului,nchisiasiguratcuncuietoare,iarncazulvehiculelor
prevzutedinconstruciecuportbagaj,armelevorfiinutenumainacestcompartiment.
SECIUNEAa5a
Pagina 8

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Regimularmelorletaleaflatenproprietateaunorpersoanefizicecarenusunttitularealedreptuluidedeineresau
deportifolosire
ART.20
Persoanelefizicecarenusunttitularealedreptuluidedeineresau,dupcaz,deportifolosireaarmelorletaleori
croraacestdreptleancetattemporarsaudefinitivpotaveaarmenproprietatenumainurmtoarelesituaii:
a)audevenitproprietarinurmancheieriiuneiprocedurisuccesorale;
b)erauproprietariladatasuspendriiorincetriidreptuluidedeineresaudeportifolosireaarmelor,ncondiiile
legii.
ART.21
(1)Armeleaflatenproprietateapersoanelorprevzutelaart.20potfinstrinatedeacesteancondiiilelegiisau,
dupcaz,potfipstratenumailaarmurieriautorizai,cuexcepiacazuluincaresuntluatencustodiedeorganelede
poliie.
(2)Persoaneleprevzutelaart.20,carendeplinesccondiiileprevzutelaart.15alin.(1)dinLege,potfiautorizate,la
cerere,sdeinsauspoarteisfoloseascarmeleaflatenproprietate,ncondiiileprevzutenseciunea1a
prezentuluicapitol,ori,dupcaz,lepottransformanarmeneletale,ncondiiileprevzutelacap.IVseciuneaa4a,
urmndafipstratecuaplicareacorespunztoareaprevederilorseciuniia13aaprezentuluicapitol.
SECIUNEAa6a
Moduldeacordareaatestatuluidecolecionar
ART.22
(1)Persoanelefizicecaredorescsdeinarmedecoleciepotsolicitaorganuluidepoliiecompetentacordarea
atestatuluidecolecionar,alcruimodelesteprezentatnanexanr.8,dacndeplinesccondiiileprevzutedeart.15
dinLege.
(2)nvedereaobineriiatestatuluidecolecionar,solicitantultrebuiesdepunocererensoitdedocumentele
prevzutelaart.5alin.(1)lit.a)h),precumideunuldintreurmtoareledocumente,dupcaz,caresjustificescopul
solicitrii:
a)dovadacalitiidemotenitoraluneiarmeletale;
b)actuldedonaiedinparteauneiinstituiipublice,aunuimuzeu,auneialtepersoanejuridiceautorizate,precumi
dinparteapersoanelorfizicecaredeinnmodlegalarmaceurmeazafidonat;
c)documentemisdeAutoritateaNaionalpentruOmologareaArmeloriMuniiilor,careatestcarmaceurmeaz
afiprocuratesteoarmdestinatafipiesdemuzeusauconstituieoraritateoriarevaloareartistic,tiinificsau
documentar;
d)adeverineliberatdeoasociaiedecolecionari,legalconstituitnRomniasauntrunstatmembrualUniunii
Europene,caresatestecalitateademembruasolicitantuluisau,dupcaz,faptulcacestaurmeazsdevinmembru
dupprocurareaarmelordecolecie;
e)dovadafaptuluicsolicitantulafosttitularaldreptuluidedeineresaudeportifolosireauneiarmeletale,iar
acestdreptnuancetatdinmotiveimputabileacestuia.
(3)Prinderogaredelaprevederilealin.(2),nsituaiancaresolicitantulestetitularaldreptuluidedeineresaude
portifolosireauneiarmeletale,cerereapoatefinsoitdoardepermisuldearmvalabil.
ART.23
(1)Prevederileart.6referitoarelaprocedurasoluionriicererii,precumicelealeart.5alin.(5)ialeart.14i15
privindcondiiiledepstrareiasigurareasecuritiiarmelor,respectivmoduldeverificareandepliniriiacestora,se
aplicnmodcorespunztorisolicitaniloratestatuluidecolecionar.
(2)Dacsuntndeplinitecondiiileprevzutedelege,organuldepoliiecompetentelibereazsolicitantuluiatestatul
decolecionar,precumi,dupcaz,autorizaiadeprocurareaarmelor.
(3)ncazulncarenusuntndeplinitecondiiiledeeliberareaatestatuluidecolecionar,organuldepoliiecompetent
comunicnscrissolicitantului,ntermende30dezile,motivulrespingeriisolicitrii.
ART.24
(1)Atestatuldecolecionarconfertitularului,dupcaz,dreptuldedeinerencolecieaarmelorintraten
proprietateaacestuiaprinmoteniresaudonaie,anteriorobineriiacestuidrept,precumidreptuldeprocurarei
deinereaarmelordecolecie,devntoaresaudetir.
(2)Armeledeinutencolecienupotfifolositenniciomprejurare,cuexcepiacelorprevzutelaart.29alin.(4)din
Lege.
Pagina 9

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(3)Transferultemporaralarmelordeinutencolecie,respectivfolosireaarmeiprevzutelaart.29alin.(4)dinLege,
sepoatefacenumaincondiiileprevzutelaart.1719.
ART.25
Atestatuldecolecionarsevizeazodatcupermisuldearmncaresuntnscrisearmeledeinutencolecie.
SECIUNEAa7a
Proceduradevizapermisuluidearm
ART.26
(1)TitulariipermiselordearmtipAitipBauobligaiadeaseprezentalavizapermisuluidearmnperioada
stabilitdeInspectoratulGeneralalPoliieiRomne,nlocurileindicatedeinspectorateledepoliiejudeeneide
DireciaGeneraldePoliieaMunicipiuluiBucureti,avndasupralor:permiseledearmiarmelenscrisenacestea,
actuldeidentitatealdeintoruluilegaldearme,carteadeidentitateafiecreiarme,certificatuldeinspecietehnic
periodicafiecreiarme,efectuatnultimele6luni,documentulcareatestcalitateaceiaconferitdreptuldeadeine
sau,dupcaz,deapurtaifolosiarmarespectiv,certificatulmedicaldincaresrezultecpersoanaesteaptdin
punctdevederemedicalpentruadeinesau,dupcaz,afolosiarmeleimuniia,certificatuldecazierjudiciar,precum
ialtedocumentesolicitatedeorganuldepoliie.
(2)Estescutitdeprezentareacertificatuluimedicalprevzutlaalin.(1)persoanacareestedotatcuarmdeserviciu
letalipoatefacedovadandepliniriicondiiilorreferitoarelastareadesntateprinprezentareauneiadeverine
eliberatedeangajatorsau,ncazulsportiviloriantrenorilordetiroribiatlon,eliberatedeclubulsportivsaude
federaiasportivnaionaldespecialitatedincarefacparte,princaresecertificfaptulcsolicitantulafostexaminat
dinpunctdevederemedicalicafostdeclarataptspoarteisfoloseascarmeletale.
(3)Organuldepoliiecompetentrefuzvizareapermisuluidearmnurmtoarelecazuri:
a)solicitantulseaflnunadintresituaiileprevzutelaart.30,respectivlaart.46sau47dinLege;
b)solicitantulnufacedovadaefecturiiinspecieitehniceperiodiceaarmelor,cuexcepiaarmelordecoleciecarenu
suntdestinatepentruafifolositencondiiileart.29alin(4)dinLegesau,dupcaz,aarmelorpentrucaretitularulare
numaidreptdedeinereinuaufostfolosite,ncondiiilelegii,npoligoaneledetragere;
c)solicitantulnuaprezentatarmeleletalepentruefectuareatrageriiexperimentalencondiiileprevzutela
seciuneaa3aacap.IV,nvedereanregistrriiproiectiluluiiatubuluimartornevideneleoperativealepoliiei,cu
excepiaarmelorprevzutelalit.b).
(3)Organuldepoliiecompetentrefuzvizareapermisuluidearmnurmtoarelecazuri:
a)solicitantulseaflnunadintresituaiileprevzutelaart.30,respectivlaart.46i47dinLege;
b)lasolicitareaexpresaautoritiicompetente,solicitantulnufacedovadaefecturiiinspecieitehniceperiodicea
armelor,cuexcepiaarmelordecoleciecarenusuntdestinatepentruafifolositencondiiileart.29alin.(4)dinLege
sau,dupcaz,aarmelorpentrucaretitularularenumaidreptdedeinereicarenuaufostfolosite,ncondiiilelegii,n
poligoaneledetragere;
c)lanotificareaautoritiicompetente,solicitantulnuaprezentatarmeleletalecueavghintuitpentruefectuarea
trageriiexperimentalencondiiileprevzutelaseciuneaa3aacap.IV,nvedereanregistrriiproiectiluluiiatubului
martornevideneleoperativealepoliiei,cuexcepiaarmelorprevzutelalit.b).

Alin.(3)alart.26afostmodificatdepct.3alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(4)Pentrupersoaneleprevzutelaalin.(3)lit.b)ic)sevaaplicavizapepermisuldearmnumaidupefectuarea
operaiunilormenionatepnlafinalizareaaciuniideviz.
ART.27
Persoanelecarefacdovadacudocumenteautenticecnperioadastabilitpentruvizapermisuluidearmsauaflat
nimposibilitateadeaseprezentalaorganuldepoliiecompetent,dinmotiveobiective,beneficiazdeacordarea
ulterioaravizeipermisuluidearm,darnumaitrziude30deziledeladatancetriimotivelorrespective.
SECIUNEAa8a
Proceduraautorizriischimbrilornsituaiaarmeisauatitularuluiarmei
ART.28
(1)Proprietaruluneiarmeletalepoatesolicitaunuiarmurierautorizatefectuareaunormodificridenaturtehnic
Pagina 10

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

alearmeinumaicuacordulorganuluidepoliiecompetent,precumicuavizulAutoritiiNaionalepentruOmologarea
ArmeloriMuniiilor.
(2)Dovadaacorduluiprevzutlaalin.(1)seelibereaz,lacerere,fralteformaliti,cuexcepiacelorprevzutela
art.29alin.(1),ncazulncare:
a)prinmodificareaadusarmeinuseschimbcaracteristiciletehnicealeacesteiasaudestinaiaacesteia,astfelcum
suntacesteaprevzutenanexalaLege;sau
b)prinmodificareaadusarmaletalsetransformnarmneletal;
c)existavizulAutoritiiNaionalepentruOmologareaArmeloriMuniiilor,dincaresrezultec,dupmodificrile
carevorfiadusearmei,aceastavandeplinidinpunctdevederetehnicnormeledeomologarecorespunztoaretipului
idestinaieiuneiarmeacreideineresauportifolosiresuntpermisepentrupersoanelefizice.
(3)ncazulncareprinmodificrileadusearmeiseschimbdestinaiaacesteiaoricategoriadincarefaceparte
potrivitclasificriiprevzutenanexalaLegesaumodificrilesuntdenatursdetermineschimbarearegimuluide
deineresau,dupcaz,deportifolosireaarmei,dovadaacorduluiprevzutlaalin.(1)seelibereaznumaidup
prezentareaavizuluiprevzutlaalin.(2)lit.c)indeplinireanprealabilaproceduriicorespunztoaredeautorizarea
titularuluipentrudeinereasau,dupcaz,portulifolosireaacesteianscopulcorespunztordestinaieisaucategoriei
dincarefacepartearma,ncondiiileprevzutelaart.5i6.
ART.29
(1)nvedereaobineriiacorduluiprevzutlaart.28alin.(1),solicitantultrebuiesdepunlaorganuldepoliie
competentnacruievidenestenscrisarmaocererencaresmenionezedateledeidentificareaarmei,
modificrilecareurmeazsfieefectuate,precumimotivulcaredeterminacestemodificri.
(2)Cuocaziadepuneriicereriiprevzutelaalin.(1)solicitantultrebuiesprezinteactuldeidentitate,permisulde
armicarteadeidentitateaarmei,ncopieinoriginal.
(3)nsituaiaprevzutlaart.28alin.(3),cerereasedepuneodatcuceaprivindautorizareancondiiileart.5.
(4)Prevederilealin.(1)(3)seaplicnmodcorespunztoriproprietaruluiuneiarmecarenuestetitularaldreptului
dedeineresau,dupcaz,deportifolosireaarmeipentrucaresolicitacordulnvedereamodificrii.
ART.30
(1)Termenuldesoluionareacereriidepusencondiiileart.29sestabiletedupcumurmeaz:
a)celmult3ziledeladatadepunerii,nsituaiileprevzutelaart.28alin.(2);
b)termenulprevzutlaart.6,ncazulncarecerereaestedepusconcomitentcuceadeautorizare.
(2)ntermeneleprevzutelaalin.(1)organuldepoliiecompetentefectueazurmtoareleverificri:
a)nsituaiaprevzutlaart.28alin.(2),ncazulncareprinmodificrileadusearmeiseschimbcategoriadincare
aceastafaceparte,verificdacserespectnumrulmaximdearmedinaceacategoriepecaretitularullepoatedeine
saupurtaifolosi;
b)nsituaiaprevzutlaart.28alin.(3),verificrilesuntcelecarecondiioneazautorizareadeineriisau,dupcaz,
portuluiifolosiriiuneiarmedetipul,categoriaidestinaiacorespunztoarearmeidupmodificare.
(3)ncazulncare,dupefectuareaverificrilorprevzutelaalin.(2),nurezultimpedimente,organuldepoliie
elibereazsolicitantuluidovadaacorduluipentrumodificareaarmei,iarncazcontrar,comunicnscrismotivelecare
staulabazarefuzuluideaeliberadovadarespectiv.
ART.31
(1)Dupefectuareamodificriidectreunarmurierautorizat,titularulesteobligatcantermende10zilesse
prezinte,laorganuldepoliiecareiaeliberatdovadaacordului,cuarma,precumicuurmtoareledocumente:
a)facturafiscal,precumi,dupcaz,unaltdocumentautenticeliberatdearmurier,carescertificemodificrile
careaufostadusearmei;
b)certificatuldeomologaresau,dupcaz,deatestareandepliniriicondiiilordeomologare,nsituaiancareprin
modificrileadusearmeisaschimbatcalibrul,felul,tipulacesteiasaucategoriadincarefaceparte,potrivitanexeila
Lege;
c)carteadeidentitateaarmei.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.b)armapoatefisupustrageriiexperimentale,ncondiiileseciuniia3aacap.
IV.
(3)Pebazadocumentelorprezentatedesolicitant,precumidupefectuareatrageriiexperimentale,atuncicndeste
cazul,organuldepoliiecompetentpreschimbcarteadeidentitateaarmeincauz,daciafostmodificatcelpuin
unadintrecaracteristicilenscrisenacestdocument,respectivefectueazmeniunilecorespunztoarenpermisulde
arm.
ART.32
Schimbareadestinaieiarmeifrefectuareavreuneimodificritehniceaacesteiapoatefipermisdeorganulde
Pagina 11

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

poliiecompetent,lacerereaproprietarului,numaincondiiileautorizriisolicitantuluipentrudeineresau,dupcaz,
portifolosireaarmeinscopulcorespunztornoiidestinaii,nconformitatecuprevederileart.5i6.
ART.33
(1)PosesorulpermisuluidedeinereaarmeidetipAcaredoretespoarteisfoloseascarmaletalnscrisn
permispoatesolicitaorganuluidepoliiecompetenteliberareapermisuluideportifolosiretipBinscriereaarmeii
muniieiaferentendocumentulmenionat,cuobligaiadeaprezentadocumentulcareatestcalitateaceiconfer
dreptuldeapurtaifolosiarmaletalsolicitat.
(2)PosesorulpermisuluideportifolosireaarmeidetipBcaredoretesdeinarmaletalnscrisnpermis,
renunndladreptuldeportifolosire,trebuiessoliciteorganuluidepoliiecompetenteliberareapermisuluide
deinereaarmeidetipAinscriereaarmeinacestdocument.
SECIUNEAa9a
Proceduraprivindsuspendareaianulareadreptuluidedeinere,respectivadreptuluideportifolosireaarmelori
muniiilorletale
ART.34
(1)nsituaiileprevzutelaart.30alin.(1)lit.a),b),d),f),h)ii),laart.47alin.(1)lit.b),c),f),g)ii),precumialin.
(2)dinLege,organuldepoliiecompetentvadispunemsuraanulriiautorizriideineriiiretragereapermisuluide
arm.Msurasecomunicpersoaneincauzprintrodispoziiescris,alcreimodelesteprezentatnanexanr.9.
(2)ntermende10ziledeladataluriilacunotin,deintorulesteobligatsprezintelaorganuldepoliie
competentpermisuldedeineresau,dupcaz,celdeportifolosire,mpreuncudocumentulcarefacedovada
nstrinriiarmeisauadepuneriiarmeipentrunstrinarelaunarmurierautorizat,cuexcepiasituaieincarearma
esteluatncustodiedepoliie.
ART.35
(1)nsituaiileprevzutelaart.30alin.(2)ilaart.46alin.(1)dinLege,organuldepoliiecompetentcomunicn
scristitularuluidreptuluidedeineresaudeportifolosireaarmeimsurasuspendriiacestuidrept,punnduin
vedereobligaiadeadepunearmalaunarmurierideaprezentaodovadnacestsens,ntermende10ziledela
comunicare,cuexcepiasituaieincarearmaesteluatncustodiedepoliie.
(2)Peperioadasuspendriidreptuluidedeineresaudeportifolosire,permisuldearmsepstreazdectre
organuldepoliiecompetent,carelvarestituititularuluilancetareamotivelorcareaudeterminatmsurasuspendrii.
SECIUNEAa10a
Autorizareacltoriilornstrintatecuarmeimuniiiletale
ART.36
(1)CeteanulromnsaustrinulcudomiciliuloricureedinanRomnia,caredeinencondiiilelegiiarmeletalei
doretescltoreascnstrintatecuacestea,trebuiessolicitenprealabileliberareadectreorganuldepoliie
competentaautorizaieidescoateretemporardinar,alcreimodelesteprezentatnanexanr.10,nbazacreia
organelepoliieidefrontierpermitscoatereaarmelordepeteritoriulRomniei.
(2)Autorizaiaprevzutlaalin.(1)seelibereazdacsolicitantulurmeazssedeplasezenstrintate,dupcaz,la
vntoresaulaunconcursdetir.
ART.37
(1)nvedereaeliberriiautorizaieiprevzutelaart.36alin.(1),persoanainteresattrebuiesdepunlaorganulde
poliiecompetentocererensoitdedocumentuldecltorienstrintate,permisuldearm,carteadeidentitatea
armei,dovadafaptuluicisepermiteintrareacuarmarespectivnstatuldedestinaieinstatelecareurmeazsfie
tranzitate,precumideurmtoareledocumente,dupcaz,nfunciedescopuldeplasrii:
a)permisdevntoaresaucarnetdemembruvntor,precumiinvitaieautentificatdinparteauneiorganizaiide
vntoaresauaalteipersoanedinstatuldedestinaie,nsoitdetraducerealegalizatnlimbaromn;
b)legitimaiedesportivsaudeantrenordetiroribiatlon,precumioinvitaielaunconcursoficialdetir,organizatn
statuldedestinaie,orioinvitaiedinparteaunuiclubsportivdetirsaubiatlondinacelstat,nformautentic,nsoit
detraducerealegalizatnlimbaromn.
(2)Dovadafaptuluicpersoaneiisepermiteintrareapeteritoriulunuistatstrincuarmapentrucaresesolicit
autorizareascoateriitemporaredinRomniasefacecudocumenteoficialeemisedereprezentanadiplomaticsaude
oficiulconsularalstatuluirespectivoricuvizadeintrarencaresfiemenionatarmarespectiv.
(3)Dacsuntndeplinitecondiiilemenionatelaalin.(1)i(2),organuldepoliiecompetentelibereaz,ntermende
Pagina 12

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

5ziledeladepunereacererii,autorizaiadescoateretemporardinar,ncaresuntnregistratearmelei/sau,dup
caz,muniia.
(4)Termenuldevalabilitateaautorizaieiprevzutelaart.36alin.(1)reprezintperioadapentrucareseautorizeaz
scoatereatemporaraarmelordepeteritoriulRomnieiisestabiletenfunciedeperioadadevalabilitateavizeide
intrareoriadreptuluideederenstatulrespectiv,precumi,dupcaz,dedatelecuprinsendocumentelemenionate
laalin.(1)lit.a)ib).
ART.38
nbazaautorizaieiprevzutelaart.36alin.(1),organelepoliieidefrontierpermittrecereafrontiereidestata
Romnieicuarmeleimuniiaaferent,fcndmeniunedespreacesteandocumentuldetrecereafrontierei,attla
ieire,ctilaintrareanar.
ART.39
nsituaiaprevzutlaart.48alin.(4)dinLege,organuldepoliiecompetentsesizatnlegturcupierdereasaucu
furtularmeinstrintatevafacemeniuneanevidene,fraradiaarmadinpermisuldearmaltitularului,pnla
recuperareaacesteia.
SECIUNEAa11a
IntroducereatemporarnRomniaaarmelorletaleiamuniiilordectrestriniicudomiciliulsaucureedinan
strintate
ART.40
(1)Strinulcudomiciliulsaucureedinanstrintate,carecltoretetemporarnRomniapentruaparticipala
concursurioficialedetirsaupentruapracticavntoarea,poateintroducenararmeletaledacfacedovada,n
punctuldetrecereafrontierei,adeineriilegaleaarmelornstatuldeundeprovine,precumiafaptuluicacestea
ndeplinesccondiiileimpusedenormeledeomologareprevzutedelegislaiaromn.
(2)Persoanafizicsaujuridiccareformuleazinvitaiadeparticiparepentruunuldintrescopurileprevzutelaalin.
(1)trebuiesinformezepersoanainvitatncondiiilealin.(1)cuprivirelapuncteledetrecereafrontiereiprincare
poateintroducearmanar,precumicuprivirelafaptulcesteobligatcalaintrareanRomniasfacdovada
deineriilegaleaarmelorimuniiiloriandepliniriicondiiilorimpusedenormeledeomologareprevzutedelegislaia
romn.
(3)Persoanacarefaceinvitaiapentruunuldintremotiveleprevzutelaalin.(1)areobligaiadeanotificaidea
naintaocopieainvitaieiInspectoratuluiGeneralalPoliieideFrontiernaintedesosireainvitatului.Invitaiava
cuprinde:dateledeidentificareapersoaneiinvitate,aarmelor,cantitateademuniieintrodus,loculiperioadancare
sevadesfuraactivitateapeteritoriulRomniei.
ART.41
IntroducereaarmelorletalepeteritoriulRomnieincondiiileart.40alin.(1)estepermisprinoricepunctdetrecere
afrontiereidestatncareidesfoaractivitateaunreprezentantalAutoritiiNaionalepentruOmologareaArmelor
iMuniiilor.
ART.42
(1)Dovadadeineriilegaleaarmeidectrepersoanaprevzutlaart.40alin.(1)sefaceprinunadintreurmtoarele
modaliti:
a)armaestenscrisndocumentuldecltoriedectreautoritilestatuluideundeprovine;
b)undocumentoficial,emisdeautoritilestatuluideundeprovinepersoana,atestdreptulacesteiadeadeine
armaprezentatlaintrareanar.
(2)VerificareandepliniriicondiiilordeomologareaarmeiintrodusepeteritoriulRomnieiseefectueaznpunctul
defrontierdectreunreprezentantalAutoritiiNaionalepentruOmologareaArmeloriMuniiiloriseatestprin
nscriereameniunilorcorespunztoarenavizuldeintroducereaarmeinar,eliberatdeorganelepoliieidefrontier.
(3)Verificarearespectriiunuiadintrescopurileprevzutelaart.40alin.(1),pentrucaresesolicitautorizarea
introduceriiarmeipeteritoriulRomniei,seefectueazdectreorganelepoliieidefrontierpebazaunuiadintre
urmtoareledocumenteprezentatededeintorularmei,dupcaz:
a)invitaianominaldeparticiparelaovntoareorganizat,dinparteauneiorganizaiidevntoarelegal
constituite,ncazulintroduceriiuneiarmedevntoare;
b)invitaianominaldeparticiparelaunconcursdetirorganizatdeoasociaiesaudeunclubdetirsportivafiliatla
FederaiaRomndeTirSportivsaudeFederaiaRomndeSchiiBiatlon,ncazuluneiarmedetir.
(4)Avizulprevzutlaalin.(2)seelibereazdacsuntndeplinitetoatecondiiileprevzutedeprezentularticolcu
privirelaintroducereaarmelornarpentruscopurileprevzutelaart.40alin.(1)icuprindeurmtoarelemeniuni:
Pagina 13

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a)dateledeidentitatealedeintoruluiarmei;
b)dateledeidentificareaarmei,astfelcumsuntacesteanscrisendocumenteleprevzutelaalin.(1);
c)dataipunctuldetrecereafrontiereidestatprincarearmaafostintroduspeteritoriulRomniei;
d)meniunilereprezentantuluiAutoritiiNaionalepentruOmologareaArmeloriMuniiilor,princareseatest
faptulcarmandeplinetecondiiiledeomologare,nfunciedecategoriaidedestinaiaacesteia.
(5)ncazulncarenusuntndeplinitecondiiiledeintroducereaarmeipeteritoriulRomniei,aceastasedepunede
ctredeintorlaorganulpoliieidefrontier,urmndsfierestituitpersoaneincauz,ncondiiilelegii.
(6)InspectoratulGeneralalPoliieideFrontierareobligaiadeainformaorganuldepoliiecompetentcuprivirela
dateledeidentificareaarmeloriapersoaneicareaintratpeteritoriulRomnieicuacestea,ncondiiileart.40,cu
privirelacantitateademuniieintrodusnar,precumicuprivirelamotivulintroducerii,loculiperioadancarese
vadesfuraunadintreactivitileprevzutelaart.40alin.(1),potrivitdatelorcuprinsendocumentulprevzutlaalin.
(3),prezentatdepersoanancauz.
(7)Organuldepoliiecompetent,informatcuprivireladatelemenionatelaalin.(4),areobligaiadeaverifica,cu
sprijinulcelorlaltestructuridepoliieteritoriale,dacpersoanastrinncauzrespectscopulpentrucareafost
avizatsintroducarmeleimuniiilenar.
ART.43
(1)PersoanadinRomniacareaformulatinvitaiancondiiileprevzutelaart.40alin.(2)areobligaiadeaasigura
condiiiledepstrareisecuritateaarmeiaparinndpersoaneiinvitate,petoatperioadaederiiacesteianar.
(2)DeintorularmeiintrodusenRomniancondiiileprezenteiseciuninuaredreptulsofoloseascdect,dup
caz,ncadrulvntoriisaualconcursuluidetirlacareparticippotrivitinvitaiei.
ART.44
(1)ncazulncarepersoanaintratpeteritoriulRomnieincondiiileart.40alin.(1)doreteca,petimpulctseafl
nar,snstrinezeunadintrearmeleintroduse,trebuiessolicitenprealabileliberareaavizuluidenstrinare,al
creimodelesteprezentatnanexanr.11,precumiacriideidentitateaarmeidectreorganuldepoliienacrui
razteritorialdecompetenseaflarmurierulprinintermediulcruiasevaefectuaoperaiunea.
(2)Pebazaavizuluidenstrinare,deintorulpoatenstrinaarmampreuncucarteadeidentitatenumaidup
efectuareanprealabilaformalitilorvamaleprevzutedelege.
(3)PersoanacareanstrinatarmapeteritoriulRomnieivaprezenta,laieireadinar,organuluipoliieide
frontieroriginalulavizuluidenstrinareialdocumentuluicareatestfaptulcarmaafostnstrinatncondiiile
legii.
(4)ncazulncare,laieireadepeteritoriulRomniei,persoananuprezintarmacucareaintrat,precumi
documenteleprevzutelaalin.(3)ori,dupcaz,dovadaeliberatdepoliiencazulncareaceastaafostpierdut,
furatsaureinutdeautoritilecompetente,ncondiiilelegii,organulpoliieidefrontiervaaplicamsurilelegale,
mpreuncuorganelevamale.
SECIUNEAa12a
ProcurareaiscoatereadepeteritoriulRomnieiaarmelorletaleiamuniiilordectrestriniititulariaidreptuluide
scurtedere
ART.45
(1)Striniititulariaidreptuluidescurtedere,caredorescsprocure,petimpulederiinRomnia,armede
vntoare,detirsaudecolecie,nvedereascoateriilordinar,trebuiessolicitenprealabilorganuluidepoliiena
cruirazdecompetenseaflarmurierulcareintermediazsau,dupcaz,delacareseprocurarmaeliberarea
autorizaieitemporaredeprocurareaarmei,alcreimodelesteprezentatnanexanr.12.
(2)nvedereaobineriiautorizaieiprevzutelaalin.(1),solicitantultrebuiesprezinteorganuluidepoliie
competentocererensoitdecopiadocumentuluidetrecereafrontierei,precumideundocumentoficialemisde
autoritateadinaradedomiciliu,dincaresrezultecndeplinetecondiiilededeinereatipuluirespectivdearmori
demuniie,tradusnlimbaromnicertificatsau,dupcaz,eliberatdereprezentanadiplomaticorideoficiul
consularalstatuluincareurmeazstransportearma.
(3)nbazacereriiiadocumentelorprevzutelaalin.(2),organuldepoliiecompetentelibereazautorizaia
temporardeprocurareaarmeisauamuniiei,careareovalabilitatede3zile.
ART.46
(1)Dupprocurareaarmeideintorulareobligaiaca,ntermende3zilelucrtoare,sseprezintelaorganulde
poliiecompetentteritorialcareiaeliberatautorizaia,acestaprocedndlasigilareaarmei,eliberareaautorizaieide
scoateredefinitivaarmeidepeteritoriulRomniei,alcreimodelesteprezentatnanexanr.13,ireinereacriide
Pagina 14

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

identitateaarmei.
(2)ncazulncarepersoanaurmeazsscoatpersonaldepeteritoriulRomnieiarmaprocuratncondiiile
prezenteiseciuni,trebuiesoprezinteorganelorpoliieidefrontier,mpreuncuautorizaiadescoateredefinitiv,la
ieireadepeteritoriulRomniei.
(3)ncazulncarepersoanaprevzutlaart.45alin.(1)solicitcumprareaadousaumaimultearme,armurierul
procedeazlasigilareaacestoraiexpedierealadomiciliuldinstrintatealcumprtorului,prinintermediulunui
armurierautorizatsefectuezeoperaiunidetransportinternaionalcuarmeimuniii.
(4)nsituaiancarepersoanaaprocuratosingurarminudoretesoscoatpersonaldinar,poatesolicita
armurieruluiexpediereaacesteiancondiiilealin.(3).
SECIUNEAa13a
Regimulprocurrii,deineriiinstrinriiarmelorneletale
ART.47
(1)CeteanulromnsaustrinulcuederelegalnRomnia,careamplinitvrstade18aniidoretesprocure
armeneletalenscopulportuluiifolosirii,delaunarmurierautorizatdepeteritoriulRomniei,trebuiesnotificen
prealabilorganuldepoliiecompetentteritorial.
(2)Notificareasedepunenformscrisitrebuiesfiensoitdeactuldeidentitate,noriginalsauncopie,cares
atestevrstasolicitantului,precumi,dupcaz,ederealegalpeteritoriulRomniei.
(3)nbazanotificriidepusencondiiilealin.(2),organuldepoliiecompetentelibereaz,ntermende3zile
lucrtoare,dovadanotificriialcreimodelesteprezentatnanexanr.14,acreivalabilitateestede30dezile.
ART.47
CeteanulromnsaustrinulcuederelegalnRomnia,careamplinitvrstade18aniidoretesprocurearme
neletalenscopulportuluiifolosirii,delaunarmurierautorizatdepeteritoriulRomniei,trebuie:
a)ssoliciteautorizareaprocurriiarmelorneletalesupuseautorizrii,prevzutelacategoriaEdinanexalaLege;sau
b)snotificenprealabilorganuldepoliiecompetentteritorial,ncazularmelorneletalesupusenotificrii,prevzute
lacategoriaFdinanexalaLege.

Art.47afostmodificatdepct.4alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.623din27august2008.
ART.48
(1)nbazadoveziidenotificare,solicitantulpoateprocuraoarmneletaldelaoricearmurierautorizatiare
obligaiaca,ntermende5ziledelaprocurare,sseprezintelaorganuldepoliiecareaacordatdovadanotificrii,n
vedereaeliberriicertificatuluidedeintor,alcruimodelesteprezentatnanexanr.15,sau,dupcaz,anscrierii
armeiprocuratenacestdocument,ncazulncarepersoanaestedejadeintoare,ncondiiilelegii,auneiarme
neletale.
(2)Eliberareasau,dupcaz,nscriereameniunilorcorespunztoarencertificatuldedeintorseefectueazde
organuldepoliiecompetent,numaipebazaprezentriidectresolicitantaarmei,adocumentuluicareatestfaptulc
procurareasafcutncondiiilelegiii,dupcaz,acertificatuluideatestareandepliniriicondiiilordeomologare,
eliberatedeautoritateacompetent.
ART.48
(1)nvedereaautorizriiprocurriiarmelorneletalesupuseautorizrii,solicitaniivordepunelaorganuldepoliie
competentdincadrulinspectoratelordepoliiejudeene,respectivDireciaGeneraldePoliieaMunicipiuluiBucureti,
nacrorrazteritorialdomiciliazsau,dupcaz,iaureedina,undosarcaretrebuiescuprinddocumentele
prevzutelaart.5alin.(1)lit.a)e),g)ih).
(2)nvedereaautorizriiprocurriiarmelorneletalesupuseautorizrii,dectrepersoanacareestetitularaldreptului
dedeineresau,dupcaz,deportifolosirepentruarmeneletaledinaceastcategoriesaupentruarmeletale,
solicitantulvadepunelaautoritateacompetentocererensoitdepermisuldearm,noriginalincopie,ide
documenteleprevzutelaart.5alin.(1)lit.b)ih).
(3)Prinderogaredelaprevederilealin.(1),persoanacareestedotatcuarmletaldeserviciupoatefacedovada
ndepliniriicondiieiprevzutelaart.58alin.(2)lit.c)dinLege,prinprezentareauneiadeverineeliberatedeangajator,
princaresecertificfaptulcsolicitantulafostexaminatdinpunctdevederemedicalipsihologic,respectivcafost
declarataptspoarteisfoloseascarmeletale.
(4)Cerereaformulatncondiiilealin.(1)i(2),alcreimodelesteprezentatnanexanr.1,sesoluioneazdectre
Pagina 15

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

autoritateacompetentteritorial,ntermende30deziledeladatadepuneriiacesteia.
(5)ncazulncare,dinanalizadosaruluiiacelorlalteverificridespecialitateefectuatedeorganeledepoliie,se
constatcsuntndeplinitetoatecondiiileprevzutedeLege,autoritateacompetentelibereazcteoautorizaiede
procurare,alcreimodelesteprezentatnanexanr.2,pentrufiecarearmpentrucaresasolicitatautorizarea,iarn
cazcontrarcomunicnscrissolicitantuluimotivelepentrucarecerereaafostrespins.

Art.48afostmodificatdepct.5alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.623din27august2008.
ART.48^1
(1)Autorizaiadeprocurareaarmelorneletalesupuseautorizriiseelibereazcuovalabilitatede90dezileipoatefi
prelungitosingurdatdectreautoritateacareaemisopentruonouperioadde90dezile.
(2)Titularulautorizaieideprocurareaarmelorneletalesupuseautorizriipoateprocuradelaoricearmurierlegal
constituitdinaroridinstrintateoarmdincategoriacelorpentrucareafostautorizatntermenuldevalabilitateal
documentuluii,ncazularmelorprevzutelapoziianr.24dinanexalaLege,celmult100debucidemuniie
aferentfiecreiarmepentrucareafostautorizat.
(3)Persoanacareaprocurat,ncondiiilelegii,oarmneletalsupusautorizriiareobligaiaca,ntermende10zile
deladataprocurriisau,dupcaz,deladatancheieriiformalitilorvamale,sseprezintelaautoritateacareaemis
autorizaia,nvedereaeliberriipermisuluidearmsaunscrieriiarmeinacestdocument,avndasuprasaarma,
precumiundosarcarevacuprindedocumenteleprevzutelaart.12alin.(1)lit.a)d).
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(3),organeleautoritiicompetenteprocedeazpotrivitart.12alin.(2)(4).

Art.48^1afostintrodusdepct.6alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.48^2
(1)Notificareanvedereaprocurriiarmelorneletalesupusenotificriisedepunenformscrisitrebuiesfie
nsoitdeactuldeidentitate,noriginalsauncopie,caresatestevrstasolicitantului,precumi,dupcaz,ederea
legalpeteritoriulRomniei.
(2)Suplimentar,nvedereaprocurriiarmelorneletalesupusenotificrii,prevzutelapoziianr.26dinanexalaLege,
notificareatrebuiensoitidecertificatuldecazierjudiciaralsolicitantului.
(3)nbazanotificriidepusencondiiilealin.(1)i,dupcaz,alin.(2),organuldepoliiecompetentelibereaz,n
termende3zilelucrtoare,dovadanotificrii,alcreimodelesteprezentatnanexanr.14,acreivalabilitateestede
30dezile,saucomunicnscrissolicitantuluimotivelepentrucarenuiafosteliberatdovadanotificrii.

Art.48^2afostintrodusdepct.6alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.48^3
(1)nbazadoveziidenotificare,solicitantulpoateprocuraoarmneletalsupusnotificriidelaoricearmurier
autorizatiareobligaiaca,ntermende5ziledelaprocurare,sseprezintelaorganuldepoliiecareaacordatdovada
notificrii,nvedereaeliberriicertificatuluidedeintor,alcruimodelesteprezentatnanexanr.15,sau,dupcaz,a
nscrieriiarmeiprocuratenacestdocument,ncazulncarepersoanaestedejadeintoare,ncondiiilelegii,aunei
armeneletale.
(2)Eliberareasau,dupcaz,nscriereameniunilorcorespunztoarencertificatuldedeintorseefectueazde
organuldepoliiecompetent,numaipebazaprezentriidectresolicitantaarmei,adocumentuluicareatestfaptulc
procurareasafcutncondiiilelegiii,dupcaz,acertificatuluideatestareandepliniriicondiiilordeomologare,
eliberatedeautoritateacompetent.

Art.48^3afostintrodusdepct.6alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.48^4
(1)Persoaneleautorizatesdeini,dupcaz,sfoloseascarmeneletalesupusenotificriiauobligaiacan
termende10ziledelanstrinareaarmeisseprezintelaorganuldepoliiecompetent,nvedereaanulriimeniunilor
Pagina 16

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sau,dupcaz,retrageriicertificatuluidedeintor,prezentndnacestsensdocumentulcareatestfaptulcarmaa
fostnstrinatncondiiilelegii.
(2)Prevederileart.13seaplicnmodcorespunztornceeaceprivetepersoanelecareaunstrinatarmeneletale
supuseautorizrii.

Art.48^4afostintrodusdepct.6alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.49
(1)ncazulncarepersoanaprevzutlaart.47alin.(1)doretesscoatdefinitivdepeteritoriulRomnieioarm
neletalprocuratncondiiilelegii,aceastatrebuiessolicitenprealabilorganuluidepoliienacruievidenseafl
armaeliberareaavizuluidescoateredefinitivdinRomniaaarmeiimuniieineletale,alcruimodelesteprezentatn
anexanr.16.
(2)Cerereapentrueliberareaavizuluiprevzutlaalin.(1)trebuiesfiensoitdeurmtoareledocumente:
a)certificatuldedeintorsaudocumentulcareatestfaptulcprocurareasafcutncondiiilelegii,ncazulncare
solicitareasefacenaintesauconcomitentcuobinereacertificatuluidedeintor;
b)documentuldecltorievalabil;
c)documenteoficialeemisedeambasadastatuluincarepersoanaurmeazssedeplasezecuarma,caresateste
faptulcisepermiteintrareanacelstatcuarmarespectiv.
(2)Cerereapentrueliberareaavizuluiprevzutlaalin.(1)trebuiesfiensoitdeurmtoareledocumente:
a)certificatuldedeintor,permisuldearmsaudocumentulcareatestfaptulcprocurareasafcutncondiiile
legii,ncazulncaresolicitareasefacenaintesauconcomitentcuobinereacertificatuluidedeintororiapermisului
dearm;
b)documentuldecltorievalabil;
c)documenteoficialeemisedeautoritilestatuluincarepersoanaurmeazssedeplasezecuarma,caresateste
faptulcisepermiteintrareanacelstatcuarmarespectiv.

Alin.(2)alart.49afostmodificatdepct.7alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(3)Pebazadocumentelorprevzutelaalin.(2),organuldepoliieelibereaz,ntermendeozilucrtoare,avizul
prevzutlaalin.(1),pentrufiecarearm.
(4)Cuocaziaeliberriiavizuluiprevzutlaalin.(1),organuldepoliiecompetentanuleazdincertificatuldedeinere
meniunileprivindarmacareurmeazsfiescoasdefinitivdepeteritoriulRomnieisau,dupcaz,retragedocumentul
ncazulncaresuntanulatemeniunileprivindtoatearmeledeinutedetitular.
(4)Cuocaziaeliberriiavizuluiprevzutlaalin.(1),organuldepoliiecompetentanuleazdindocumentuldedeinere
meniunileprivindarmacareurmeazsfiescoasdefinitivdepeteritoriulRomnieisau,dupcaz,retragedocumentul
ncazulncaresuntanulatemeniunileprivindtoatearmeledeinutedetitular.

Alin.(4)alart.49afostmodificatdepct.7alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(5)IeireadepeteritoriulRomnieicuarmeleneletaleprocuratencondiiilealin.(1)(3)estepermisnumain
condiiileprezentriidectredeintor,cuocaziacontroluluiefectuatdeorganelepoliieidefrontier,aavizuluide
scoateredefinitivaarmeidinRomnia.
ART.49^1
Striniititulariaidreptuluidescurtederepotprocura,petimpulederiinRomnia,armedeautoaprare,detirsau
decolecie,precumimuniiaaferent,cuaplicareacorespunztoareaprevederilorart.45i46.

Art.49^1afostintrodusdepct.8alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
SECIUNEAa13^1a
Proceduradevizapermisuluidearmiproceduraprivindsuspendareaianulareadreptuluidedeinere,respectiv
adreptuluideportifolosireaarmelorimuniiilorneletale
Pagina 17

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Seciuneaa13^1adinCap.IIafostintrodusdepct.9alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicat
nMONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
ART.49^2
(1)Prevederileart.26alin.(1)i(2)ialeart.27seaplicnmodcorespunztornceeaceprivetevizareapermisului
dearmpentruarmeleneletalesupuseautorizrii.
(2)Organuldepoliiecompetentrefuzvizareapermisuluidearmncazurileprevzutelaart.58^2i58^3dinLege.

Art.49^2afostintrodusdepct.9alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.49^3
nsituaiileprevzutelaart.58^2alin.(1)lit.a),b),d),f)ih)ilaart.58^3alin.(2)lit.a)ie)dinLegesau,dupcaz,
laart.58^2alin.(2)ilaart.58^3alin.(1)dinLege,organuldepoliiecompetentideintorularmeivorproceda
potrivitart.34sau,dupcaz,art.35.

Art.49^3afostintrodusdepct.9alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
SECIUNEAa14a
IntroducereaarmelorimuniiilorneletalepeteritoriulRomnieidectrestrini
ART.49^4
(1)IntroducereapeteritoriulRomnieiaarmelorneletalesupuseautorizriiesteinterzis,cuexcepiacazurilorn
caretitularuldreptuluideportifolosireaarmelorfacedovadadeineriilegaleaacestora,respectivcurmeazs
participelaunconcursdetirorganizatdeoasociaiesauunclubdetirsportivafiliatlaFederaiaRomndeTirSportiv
oriFederaiaRomndeSchiiBiatlonsau,dupcaz,prezintinvitaiaunuicolecionardearmeromn.
(2)Persoanacarefaceinvitaiapentruunuldintremotiveleprevzutelaalin.(1)areobligaiadeanotificaidea
naintaocopieainvitaieiInspectoratuluiGeneralalPoliieideFrontiernaintedesosireainvitatului.Invitaiava
cuprinde:dateledeidentificareapersoaneiinvitate,aarmelor,cantitateademuniieintrodus,loculiperioadancare
sevadesfuraactivitateapeteritoriulRomniei.
(3)Prevederileart.41ialeart.42alin.(2)seaplicnmodcorespunztorncazulintroduceriipeteritoriulRomniei
aarmelorneletalesupusenotificrii.

Art.49^4afostintrodusdepct.10alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.50
(1)StrinulcaredoretescltoreascnRomniacuarmeimuniiineletaletrebuiessolicitenprealabil,la
reprezentanadiplomaticsaulaoficiulconsularalRomnieidinstatulncareseafl,obinereaavizuluipentru
introducereaarmelorneletalepeteritoriulRomniei,alcreimodelesteprezentatnanexanr.17,careseelibereazde
ctreInspectoratulGeneralalPoliieiRomne.
(2)Cerereaprincaresesolicitobinereaavizuluiprevzutlaalin.(1)trebuiesfiensoitdeurmtoarele
documente:
a)documentuldetrecereafrontiereivalabil,ncopieinoriginal;
b)undocumentautenticprincaressefacdovadadeineriilegaleaarmeipeteritoriulstatuluirespectiv,dacacest
lucruesteposibil;
c)documentaiatehnicaarmeipecaresolicitantuldoretesointroducpeteritoriulRomniei.
(3)Reprezentanadiplomaticsauoficiulconsularlacaresadepuscerereaverificdacestendeplinitcondiia
prevzutlaart.61alin.(2)lit.b)dinLegeitransmiteInspectoratuluiGeneralalPoliieiRomnecerereansoitde
copiiledocumentelorprevzutelaalin.(2)lit.a)ic),fcndmeniunecuprivireladeinerealegalaarmeidectre
solicitantnstatulrespectiv.
ART.50
(1)StrinulcaredoretescltoreascnRomniacuarmeneletalesupusenotificrii,inclusivcumuniiaaferent,
Pagina 18

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

trebuiessolicitenprealabil,lareprezentanadiplomaticsaulaoficiulconsularalRomnieidinstatulncareseafl,
obinereaavizuluipentruintroducereaarmelorneletalepeteritoriulRomniei,alcruimodelesteprezentatnanexa
nr.17,careseelibereazdectreInspectoratulGeneralalPoliieiRomne.
(2)Cerereaprincaresesolicitobinereaavizuluiprevzutlaalin.(1)trebuiesfiensoitdeurmtoarele
documente:
a)documentuldetrecereafrontiereivalabil,ncopieinoriginal;
b)undocumentautenticprincaressefacdovadadeineriilegaleaarmeipeteritoriulstatuluirespectiv,dacacest
lucruesteposibil;
c)documentaiatehnicaarmeipecaresolicitantuldoretesointroducpeteritoriulRomniei;
d)declaraiascrisnlimbaromnsaunsoitdetraducerealegalizatnlimbaromn,privindnecesitatea
introduceriiarmeipeteritoriulRomnieiiperioadadetimpncareseaflpeteritoriulRomniei.
(3)Reprezentanadiplomaticsauoficiulconsularverificdacestendeplinitcondiiaprivinddeinerealegala
armeiifacemeniunenacestsensncerereacaresetransmiteInspectoratuluiGeneralalPoliieiRomne,nsoitde
documenteleprevzutelaalin.(2)lit.d),respectivdecopiiledocumentelorprevzutelaalin.(2)lit.a)ic).

Art.50afostmodificatdepct.11alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.51
(1)Pebazadocumentelorprimitencondiiileprevzutelaart.50alin.(2),InspectoratulGeneralalPoliieiRomne
verificdacsuntndeplinitetoatecondiiileprevzutedelegeisolicitnacestsenspunctuldevederealAutoritii
NaionalepentruOmologareaArmeloriMuniiilorcuprivirelancadrareaarmeincategoriaarmelorneletale,pebaza
documentaieitehnice.
(2)ncazulncare,nurmaverificrilorprevzutelaalin.(1)ipebazapunctuluidevederealAutoritiiNaionale
pentruOmologareaArmeloriMuniiilor,nuaurezultatimpedimentecuprivirelaintroducereaarmeinRomnia,
InspectoratulGeneralalPoliieiRomnetransmitereprezentaneidiplomaticesauoficiuluiconsularavizulprevzutla
art.50alin.(1).ncazcontrar,secomunicmotivelecareaustatlabazaneacordriiavizului.
ART.51
(1)Pebazadocumentelorprimitepotrivitart.50alin.(3),InspectoratulGeneralalPoliieiRomneverificdacsunt
ndeplinitetoatecondiiileprevzutedelegei,ncazulncarenuaurezultatimpedimentecuprivirelaintroducerea
armeinRomnia,transmitereprezentaneidiplomaticesauoficiuluiconsularavizulprevzutlaart.50alin.(1).ncaz
contrar,secomunicmotivelecareaustatlabazaneacordriiavizului.
(2)AvizuldeintroducereaarmelorneletalesupusenotificriipeteritoriulRomnieiseacordpentruoperioadde
maximum30dezile,frposibilitateaprelungiriiacesteia.
(3)IntroducereapeteritoriulRomnieiaarmelorneletalesupusenotificrii,dectrepersoaneleprevzutelaart.50
alin.(1),sepermitedectreorganelepoliieidefrontiernumaincondiiileprezentriiavizuluipentruintroducerea
armelorneletalepeteritoriulRomniei.

Art.51afostmodificatdepct.12alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.52
(1)IntroducereapeteritoriulRomnieiaarmelorneletaledectrepersoaneleprevzutelaart.50alin.(1)sepermite
dectreorganelepoliieidefrontiernumaincondiiileprezentriiavizuluipentruintroducereaarmelorneletalepe
teritoriulRomniei.
(2)Prevederileart.41ialeart.42alin.(2)seaplicnmodcorespunztorncazulintroduceriidearmeneletalepe
teritoriulRomniei,ncondiiileprezenteiseciuni.

Art.52afostabrogatdepct.13alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.623din27august2008.
ART.53
ncazulncarearmeleneletaleintrodusencondiiileprezenteiseciunisuntpierdute,furatesaudistrusepeteritoriul
Romniei,titularulareobligaiasanune,ntermende24deore,organuldepoliienacruirazdecompetensa
produsevenimentul,acestaelibernduiodovadcarevafiprezentatorganelorpoliieidefrontierlaieireadinar.
Pagina 19

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SECIUNEAa15a
Dispoziiicomune
ART.54
Prevederileseciunilora11a,a12aia14adinprezentulcapitolseaplicnmodcorespunztoricetenilor
romnicudomiciliulnstrintate.
ART.55
(1)ncazulncareproprietarulunorarmeadecedatoriafostdeclaratdisprutprinhotrrejudectoreasc,rudele
saupersoanelecarelocuiescmpreuncuacestasuntobligatesanunecelmaiapropiatorgandepoliieisdepun
armeleaflateladomiciliulorilareedinaacestuialacelmaiapropiatarmurierautorizat,ntermende15ziledeladata
decesuluisau,dupcaz,armneriidefinitiveahotrriijudectoretidedeclarareadispariiei.
(2)Primireaarmelordectrearmurierncondiiileprevzutelaalin.(1)sefacenumaipebazaprezentriidectre
deponentadoveziieliberatedeorganuldepoliiecareafostanunatcuprivirelasituaiaarmeialcreiproprietara
decedatoriafostdeclaratdisprut.
(3)ncazulncarenuesteposibildepunereantermenulprevzutlaalin.(1)aarmelorlaunarmurierautorizat,
acesteapotfipstratedeorganuldepoliiesesizatnlegturcudecesulsaucudispariiaproprietarului,pnla
ncheiereaproceduriisuccesorale.
(4)ncazulncare,lanchidereaproceduriisuccesorale,motenitorulcareadevenitproprietaralarmeidoretes
intrenposesiaacesteia,estenecesarca,pentruaoridicadelaarmurier,sfieautorizatncondiiileseciunii1n
cazularmelorletale,respectivsnotificeorganuldepoliiecompetentncondiiileseciuniia13ancazularmelor
neletale.
(4)ncazulncare,lanchidereaproceduriisuccesorale,motenitorulcareadevenitproprietaralarmeidoretes
intrenposesiaacesteia,estenecesarca,pentruaoridicadelaarmurier,sfieautorizatncondiiileseciunii1n
cazularmelorletale,respectivsfieautorizatorisnotificeorganuldepoliiecompetentncondiiileseciuniia13a
ncazularmelorneletale.

Alin.(4)alart.55afostmodificatdepct.14alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(5)Persoanacareamotenitoarmletal,darcarenundeplinetecondiiilepentrudeineresauportifolosireo
poatenstrina,ncondiiilelegii,opoatepstrancontinuarelaunarmurierautorizatoripoateoptapentru
transformareaacesteiantroarmneletal,ncondiiileseciuniia4aacap.IV.
(6)ncazulncarepersoanelecareaudevenitproprietarealeunorarmencondiiileprezenteiseciunisuntminore,
armelerespectivepotfipstratelaunarmurierautorizat,pnlamajorat,cndpotprocedapotrivitprevederiloralin.
(4).
(7)nsituaiancarenupoatefiidentificatmotenitorularmeialcreiproprietaradecedatsauafostdeclarat
disprut,organeledepoliieprocedeazpotrivitlegiicarereglementeazregimulbunurilorfrstpn.
CAP.III
Procurarea,deinereaifolosireaarmeloriamuniiilordectrepersoanelejuridice
SECIUNEA1
Proceduradeautorizareapersoanelorjuridicepentruadeinei,dupcaz,afolosiarmeletaleimuniii
Proceduradeautorizareapersoanelorjuridicepentruadeinei,dupcaz,afolosiarmeletaleiarmeneletale
supuseautorizrii,precumimuniiilecorespunztoare

TitlulSeciunii1dinCap.IIIafostmodificatdepct.15alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
ART.56
(1)Persoanelejuridiceromneprevzutelaart.66alin.(3)i(4)dinLege,caredorescsdeini,dupcaz,s
foloseascarmeimuniiiletale,dacacestfaptsejustificnraportcuobiectullordeactivitate,trebuiessolicite
organuluidepoliiecompetentpotrivitLegiiautorizareadeineriisau,dupcaz,afolosiriiarmelorimuniiilorletale.
(2)nvedereaautorizriicorespunztoare,persoanajuridicinteresattrebuiesdepunocererelaorganulde
Pagina 20

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

poliienacruirazdecompetenteritorialseaflsediul,mpreuncuurmtoareledocumente,noriginalin
copie:
a)certificatuldenregistrarefiscal;
b)actulconstitutivdincaresrezultefaptulc,potrivitobiectuluideactivitate,urmeazsdeinsau,dupcaz,s
foloseascarmeimuniii;
c)certificatuldeomologareidovadadeineriilegaleaspaiuluidedepozitareaarmeloriamuniiilorletale,dotatcu
sistemedeasigurareasecuritiiacestora,lasediusau,dupcaz,lapuncteledelucrudeclarateconformlegii;
d)contracteledemuncifieleposturilorpersoanelorangajatecaarmurieri,cuatribuiidegestionare,administrare
intreinereaarmelor,precumialepersoanelorcareurmeazsfiedotatecuarmeimuniiipentruexecutarea
atribuiilordeserviciu;
e)certificatedecazierjudiciarpentrutoiconductorii,asociaii,administratoriiicelelaltepersoanecareurmeazs
desfoareactiviticeimplicaccesulefectivlaarmeimuniii;
f)dovadandepliniriicondiiilorprevzutelaart.15alin.(1)lit.e)ig)dinLege,princertificatedeabsolvireaunuicurs
deinstruireteoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor,certificatmedicalifideexaminarepsihologic,
pentrupersoanelefizicecarevordesfuraactiviticeimplicaccesulefectivlaarmeimuniii,cuexcepiacelor
prevzutelalit.e);
g)ncazuluneisocietispecializatedepaz,contractuldeprestrideserviciincheiatdeaceastapotrivitLegiinr.
333/2003,dincaresrezultefaptulcurmeazsdesfoareunadintreactivitileprevzutelaart.79alin.(2)lit.a)c)
dinLege,carenecesitfolosireadearmeimuniiiletale,precumiplandepazaprobatdestructuradeordinepublic
dincadrulorganuluidepoliiecompetentteritorial,anexatlafiecarecontractdeprestrideserviciipentrupazi
protecie,ncareestemenionatnmodobligatoriunumruldeposturipentrucaresesolicitpaznarmat;
h)ncazulpersoanelorjuridicecaredeinpoligoanedetragerencondiiileart.85dinLege,planuldedotarecuarme
imuniii,ntocmitncondiiilelegii;
i)dovadaachitriitarifuluiprevzutdelegepentruprestareaserviciuluisolicitat;
j)mputerniciredereprezentaredinparteapersoaneijuridicencauzcuprivirelapersoanacaredepune
documenteleisolicitautorizaia.
ART.56
(1)Persoanelejuridiceprevzutelaart.66alin.(3)i(4)dinLege,caredorescsdeini,dupcaz,sfoloseasc
armeletaleiarmeneletalesupuseautorizrii,precumimuniiilecorespunztoare,dacacestfaptsejustificnraport
cuobiectullordeactivitate,trebuiessoliciteorganuluidepoliiecompetentpotrivitLegiiautorizareadeineriisau,
dupcaz,afolosiriiarmelorletale,aarmelorneletalesupuseautorizriiiamuniiilorcorespunztoare.
(2)nvedereaautorizriicorespunztoare,persoanajuridicinteresattrebuiesdepunocererelaorganulde
poliienacruirazdecompetenteritorialseaflsediul,mpreuncuurmtoareledocumente,noriginalin
copie:
a)certificatuldenregistrarefiscal;
b)actulconstitutivdincaresrezultefaptulc,potrivitobiectuluideactivitate,urmeazsdeinsau,dupcaz,s
foloseascarmeimuniii;
c)certificatuldeomologareidovadadeineriilegale,lasediusau,dupcaz,lapuncteledelucrudeclarateconform
legii,aspaiuluidedepozitareaarmeloriamuniiilorletale,dotatcusistemedeasigurareasecuritiiacestoraavizate
ncondiiileLegiinr.333/2003,cumodificrileicompletrileulterioare;
d)avizulinspectoratuluiteritorialdemunc,pentrudepoziteledestinatepstrriimuniiei;
e)contracteledemuncifieleposturilorpersoanelorangajatecaarmurieri,cuatribuiidegestionare,administrare
intreinereaarmelor,precumialepersoanelorcareurmeazsfiedotatecuarmeimuniiipentruexecutarea
atribuiilordeserviciu;
f)certificatedecazierjudiciarpentrutoiconductorii,asociaii,administratoriiicelelaltepersoanecareurmeazs
desfoareactiviticeimplicaccesulefectivlaarmeimuniii;
g)dovadandepliniriicondiiilorprevzutelaart.15alin.(1)lit.e)ig)dinLege,dupcaz,princertificatedeabsolvire
aunuicursdeinstruireteoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor,certificatmedicalifideexaminare
psihologic,pentrupersoanelefizicecarevordesfuraactiviticeimplicaccesulefectivlaarmeimuniii,cuexcepia
celorprevzutelaart.15alin.(1)lit.f);
h)ncazuluneisocietispecializatedepaz,contractuldeprestrideserviciincheiatdeaceastapotrivitLegiinr.
333/2003,cumodificrileicompletrileulterioare,dincaresrezultefaptulcurmeazsdesfoareunadintre
activitileprevzutelaart.79alin.(2)dinLege,carenecesitfolosireadearmeletalesauarmeneletalesupuse
autorizrii,respectivamuniiilorcorespunztoare,precumiplandepazaprobatdestructuradeordinepublicdin
cadrulorganuluidepoliiecompetentteritorial,anexatlafiecarecontractdeprestrideserviciipentrupaziprotecie,
Pagina 21

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ncareestemenionatnmodobligatoriunumruldeposturipentrucaresesolicitpaznarmat;
i)ncazulpersoanelorjuridicecaredeinpoligoanedetragerencondiiileart.85dinLege,planuldedotarecuarmei
muniii,ntocmitncondiiilelegii;
j)dovadaachitriitarifuluiprevzutdelegepentruprestareaserviciuluisolicitat;
k)mputerniciredereprezentaredinparteapersoaneijuridicencauzcuprivirelapersoanacaredepune
documenteleisolicitautorizaia.

Art.56afostmodificatdepct.16alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.57
(1)Cerereaformulatncondiiileprevzutelaart.56sesoluioneazdectreautoritateacompetentteritorial,n
termende45deziledeladatadepuneriiacesteia.
(2)ntermende30deziledeladatadepuneriicererii,organeledepoliiecompetentesuntobligatesverifice
ndeplinireacondiiilordeautorizare,pebazadocumentelordepusedesolicitant,precumiverificrileprevzutelaart.
69alin.(7)dinLege.
(3)ncazulncare,ncadrulverificrilordespecialitate,organeledepoliiecompetenteapreciazcsuntnecesare
documentesauinformaiisuplimentarenvedereaverificriindepliniriicondiiilorprevzutedeLege,lepotsolicita
persoaneincauz,prezentndmotivelecareauimpusacestdemers.
(4)nsituaiancareseconstatcnuexistimpedimentepentruautorizare,organuldepoliiecompetentpoate
efectuaverificrilasediulsaulapunctuldelucrualsolicitantuluipentruaseconstatadacsuntndeplinitecondiiilede
pstrareideasigurareasecuritiiarmelor,prevzutelaart.69,numaidupinformareaprealabilicu
consimmntulacestuia.
(5)Termenulde45dezile,prevzutlaalin.(1),sesuspend,nsituaiileprevzutelaalin.(3)i(4),deladatalacarei
sasolicitatpersoaneincauzprezentareaunordocumentesauinformaiisuplimentaresau,dupcaz,isasolicitat
acordulcuprivirelaefectuareaverificriindepliniriicondiiilordepstrareiasigurareasecuritiiarmelor,pnla
datalacareaceastadcurssolicitrii.
ART.58
(1)ncazulncare,dinanalizadocumentelorprevzutelaart.56alin.(2),precumiacelorlalteverificride
specialitateefectuatedeorganeledepoliie,seconstatcsuntndeplinitetoatecondiiileprevzutedeLege,
autoritateacompetentelibereazautorizaiadeprocurareaarmelorimuniiilorletale,alcreimodelesteprezentat
nanexanr.18,numaipentruacelearmeimuniiicarenecesitdeinereai,dupcaz,folosireapentrudesfurarea
activitilorspecificedomeniilorinclusenobiectuldeactivitatealpersoaneijuridicesolicitante.
(1)ncazulncare,dinanalizadocumentelorprevzutelaart.56alin.(2),precumiacelorlalteverificride
specialitateefectuatedeorganeledepoliie,seconstatcsuntndeplinitetoatecondiiileprevzutedeLege,
autoritateacompetentelibereazautorizaiadeprocurareaarmelorletalesauaarmelorneletalesupuseautorizrii,
respectivamuniieicorespunztoare,alcreimodelesteprezentatnanexanr.18,numaipentruacelearmeimuniii
carenecesitdeinereai,dupcaz,folosireapentrudesfurareaactivitilorspecificedomeniilorinclusenobiectulde
activitatealpersoaneijuridicesolicitante.

Alin.(1)alart.58afostmodificatdepct.17alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(2)ncazulncareorganuldepoliiecompetentrefuzautorizareaprocurriituturorarmelormenionatencerere,
esteobligatscomunicenscrissolicitantuluimotivelecareaustatlabazaacestuirefuz.
(3)Refuzulnejustificatalpersoaneideacomunicadocumentelesauinformaiileprevzutelaart.57alin.(3)oridea
permiteorganelordepoliieefectuareaverificrilorprevzutelaart.57alin.(4)poateconstituimotivderespingerea
cereriideautorizare,numaidacaufostpusenacestfelnimposibilitateadeaconstatandeplinireacondiiilor
prevzutedeprezentelenormemetodologicesau,dupcaz,acondiiilordepstrareiasigurareasecuritiiarmelor.
(4)Deciziaautoritiicompetente,prevzutlaalin.(1),poateficontestatdectresolicitantncondiiileLegiinr.
554/2004.
ART.59
(1)Dupprocurareaarmelorletaleiamuniieipentrucareaprimitautorizaiencondiiileart.58alin.(1),
reprezentantulpersoaneijuridiceareobligaiasseprezinte,ntermende10zile,laorganuldepoliiecompetent,cu
acestea,mpreuncudocumentuloriginalcareatestprocurareaacestorancondiiilelegii,criledeidentitateale
Pagina 22

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

armelor,atuncicndacesteaaufostprocuratedinRomnia,precumicuautorizaiadeprocurarecompletatnmod
corespunztorpeversodearmurieruldelacareleaprocurat,nvedereaeliberriiautorizaieidedeinere,alcrei
modelesteprezentatnanexanr.19,sau,dupcaz,aautorizaieidefolosire,alcreimodelesteprezentatnanexanr.
20,pentruarmeleimuniiileletale.
(1)Dupprocurareaarmelorletalesauaarmelorneletalesupuseautorizriiiamuniieipentrucareaprimit
autorizaiencondiiileart.58alin.(1),reprezentantulpersoaneijuridiceareobligaiasseprezinte,ntermende10
zile,laorganuldepoliiecompetent,cuacestea,mpreuncudocumentuloriginalcareatestprocurareaacestoran
condiiilelegii,criledeidentitatealearmelor,atuncicndacesteaaufostprocuratedinRomnia,precumicu
autorizaiadeprocurarecompletatnmodcorespunztorpeversodearmurieruldelacareleaprocurat,nvederea
eliberriiautorizaieidedeinere,alcreimodelesteprezentatnanexanr.19,sau,dupcaz,aautorizaieidefolosire,
alcreimodelesteprezentatnanexanr.20.

Alin.(1)alart.59afostmodificatdepct.18alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(2)Prinderogaredelaprevederilealin.(1),ncazulncarenumrularmelorprocurateestemaimarede10,persoana
juridicareobligaiasledepozitezenspaiileamenajatenacestscop,pecareledeine,isinformezeorganulde
poliiecompetentnlegturcuprocurareaacestorailoculdedepozitare.
(3)Organuldepoliiesesizatncondiiilealin.(1)i(2)verificautenticitateameniunilorarmurierilor,nscrisepe
versoulautorizaieideprocurare,precumicorespondenadintrenumrul,categoria,tipul,caracteristicileidestinaia
armelorpentrucaresaacordatautorizaia,cucelenscrisendocumentelecarefacdovadaprocurriiicucele
existentelasolicitant.nsituaiaprevzutlaalin.(2),aceastverificareseefectueazlaloculdedepozitareaarmelori
muniiilor.
(4)Pebazaverificrilorprevzutelaalin.(3)idupefectuarea,atuncicndestecazul,atrageriiexperimentalen
condiiileprevzutelaseciuneaa3aacap.IV,organuldepoliiecompetentelibereaz,dupcaz,criledeidentitate
alearmelor,precumiautorizaiadefolosire,ncazulpersoanelorjuridicecaredeinpoligoanedetragerencondiiile
art.85dinLegeialsocietilorspecializatedepaz,respectivautorizaiadefolosire,ncazulcelorlaltepersoane
juridice.
ART.60
(1)Persoanelejuridicecaredeinpoligoanedetragerencondiiileart.85dinLegeisocietilespecializatedepaz
suntobligateca,ntermende10ziledeladatancetriivalabilitiiautorizaieidefolosireaarmelorletale,s
nstrinezearmelerespectiveisprezinteorganuluidepoliiecompetentdovadanstrinriiacestora.
(2)Persoanelejuridiceautorizatesdeinarmeletaleauobligaiaca,ncazulncarelenstrineaz,sseprezintela
organuldepoliiecompetentnvederearadieriiacestoradinautorizaiadedeinere.
(3)Prevederilealin.(1)nuseaplicncazulpersoanelorjuridicecareauicalitateadearmurierautorizats
comercializezearmeimuniiiletale,dacarmelefolositesuntdintreceleaflatenproprietateaacestora,destinate
pentrunchirierencondiiilelegii.
(4)nsituaiileprevzutelaalin.(1)i(2),organuldepoliiecompetentvaverificaefectuareameniunilor
corespunztoarenevidenelepersoaneijuridice,concomitentcuradiereaarmelordinautorizaie.
ART.61
(1)Persoanajuridicautorizatncondiiileprezenteiseciunisdeinsausfoloseascarmeleletalepoatedepune
sprepstrare,cutitlutemporarsaupermanent,armele,precumimuniiadeinut,launaltarmurierautorizatnacest
sens.
(1)Persoanajuridicautorizatncondiiileprezenteiseciunisdeinsausfoloseascarmeletalesauarme
neletalesupuseautorizriipoatedepunesprepstrare,cutitlutemporarsaupermanent,armele,precumimuniia
deinutlaunaltarmurierautorizatnacestsens.

Alin.(1)alart.61afostmodificatdepct.19alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(2)Persoanaprevzutlaalin.(1)poatetransferaarmelenscrisenautorizaienumaicuocaziadepuneriiacestorala
unarmuriersaucuocaziaschimbriiloculuiundeacesteasuntpstrate.
(3)nsituaiileprevzutelaalin.(1)i(2),persoanajuridicautorizatpoatetransportaprinmijloacepropriiunnumr
decelmult10armenacelaitimp.Transportulunuinumrmaimaredearmeestepermisnumaiprinintermediulunui
armurierautorizatsdesfoareoperaiunidetransportcuarmeimuniii,cuexcepiacazuluincarepersoanajuridic
Pagina 23

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

esteautorizatsdesfoareiasemeneaoperaiuni.
ART.62
(1)nvedereaautorizriiefecturiiunuitransferdearme,persoanajuridicinteresattrebuiesdepun,laorganul
depoliienacruirazdecompetenteritorialsuntpstratearmele,ocererencareseprecizeazdatelede
identificareasolicitantului,motivultransferului,loculundeurmeazsfietransferatearmele,dataidurata
transferului,traseuldedeplasare,mijloculdetransport,armeleimuniiilecefacobiectultransferului,nsoit,dup
caz,deurmtoareledocumente:
a)nsituaiancaresesolicitautorizareatransferuluiunuinumrmaimarede10arme,odeclaraiescris
referitoarelamodalitateaprincareurmeazstansportearmele,respectivdovadaasigurriitransportuluiprintrun
armurierautorizatnacestsenssau,dupcaz,nmijloaceproprii,dacsevatransferantreagacantitatedearmen
acelaitimp;
b)dovadaasigurriicondiiilordepstrareisecuritateaarmelor,ncazultransferriiarmelorlaunnoudomiciliusau
onoureedin.
(2)Cerereaprevzutlaalin.(1)sesoluioneazprineliberareaautorizaieidetransferalarmelor,alcreimodeleste
prezentatnanexanr.21,dupcumurmeaz:
a)ntermendecelmultozilucrtoare,timpncare,nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.a),organuldepoliie
competentverificdacarmurierulcareurmeazsasiguretransferulesteautorizatsdesfoareoperaiunide
transport,iarnsituaiancaresolicitantuldeclarcarmeleurmeazsfiedepuselaunarmurier,severificdac
acestaexist;
b)ntermendecelmult15zile,nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.b),timpncareorganuldepoliienacruirazde
competenteritorialurmeazsfietransferatearmeleverificndeplinireacondiiilordepstrareiasigurarea
securitiiarmelor,prevzutelaart.69.
(3)Autorizaiaprevzutlaalin.(2)seacordcuovalabilitatedecelmult5zile,nfunciededuratatransferului,care
poatefiprelungitosingurdatpentruaceeaiperioad,lacerere,ncazurijustificate.
(4)ncazulncare,dupefectuareaverificrilorprevzutelaalin.(2),organuldepoliiecompetentconstatcnuse
justificautorizareasolicitatncondiiilealin.(1),respingecerereaicomunicsolicitantuluimotivelecareaustatla
bazaacesteidecizii.
ART.63
(1)Persoanelejuridiceprevzutelaart.56alin.(1),caredorescstransferetemporarnstrintatearmeimuniii
letale,pentruvntoare,concursuridetir,prezentareaarmelorncadrulunorcoleciispecializate,precumipentru
efectuareaunorreparaiialearmelordeinute,launarmurierautorizat,trebuiessolicitenscrisorganuluidepoliie
competenteliberareaautorizaieidescoateretemporardinar,alcreimodelesteprezentatnanexanr.22,anexnd
documentelecareconfirmscopulcltoriei,noriginalincopie.
(2)Organuldepoliiecompetentverificdacsuntndeplinitecondiiilemenionatenalin.(1),iarncazulncarenu
aurezultatimpedimente,elibereazautorizaiadescoateretemporardinarpentruarmeleimuniiilesolicitate.
(3)Prevederileart.62alin.(3)seaplicnmodcorespunztorincazulscoateriitemporaredinaraarmelor.
(4)Pebazaautorizaieidescoateretemporardinar,persoanajuridicpoatescoatearmeledepeteritoriul
Romniei,prinmijloaceproprii,prinoricepunctdetrecereafrontierei,sau,dupcaz,poatencheiauncontractcuun
armurierautorizatsefectuezeoperaiunidetransport,nvederearealizriitransferuluitemporarnstrintateal
armelorrespective.
ART.64
(1)Persoaneleprevzutelaart.63alin.(1)auobligaiacalantoarcereanRomniasprezintelapunctuldefrontier
toatearmelenscrisenautorizaiadescoateretemporardinar.
(2)Dacpeperioadacltorieinstrintatearmelenscrisendocumentuldecltorieaufostfurate,pierdutesau
distruse,titularultrebuiesprezintelantoarcereanar,cuocaziacontroluluipentrutrecereafrontiereidestat
romne,documenteautenticeeliberatedeautoritateacompetentdinstrintate,caresatestefaptulcevenimentul
afostreclamat.
(3)ncazulevenimentuluiprevzutlaalin.(2),reprezentantulpersoaneijuridiceprevzutelaalin.(1)areobligaiaca,
ntermende3ziledelaintrareanar,sseprezintelaorganuldepoliiecareaeliberatautorizaiadescoatere
temporardinarisdepunodeclaraiecuprivirelaevenimentulprodus,mpreuncuoriginaluldocumentuluiemis
deautoritateacompetentdinstatulundesaprodusevenimentul.
(4)Organuldepoliiecompetentsesizatdespreevenimentdectrereprezentantulpersoaneijuridicevaface
meniuneanevidenepnlarecuperareaarmelor.
SECIUNEAa2a
Pagina 24

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Proceduradeautorizareapersoanelorjuridicepentruadeinei,dupcaz,afolosiarmeimuniiineletale
Proceduradeautorizareapersoanelorjuridicepentruadeinei,dupcaz,afolosiarmeimuniiineletalesupuse
notificrii

TitlulSeciuniia2adinCap.IIIafostmodificatdepct.20alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,
publicatnMONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
ART.65
(1)Persoanelejuridiceromneprevzutelaart.66alin.(3),(4)i(5)dinLege,caredorescsdeini,dupcaz,s
foloseascarmeimuniiineletale,dacacestfaptsejustificnraportcuobiectullordeactivitate,trebuiessoliciten
prealabilorganuluidepoliiecompetentpotrivitLegiieliberareacertificatuluidedeintorpentruarmeimuniii
neletale,alcruimodelesteprezentatnanexanr.23.
(1)Persoanelejuridiceprevzutelaart.66alin.(3),(4)i(5)dinLege,caredorescsdeini,dupcaz,sfoloseasc
armeimuniiineletalesupusenotificrii,dacacestfaptsejustificnraportcuobiectullordeactivitate,trebuies
solicitenprealabilorganuluidepoliiecompetentpotrivitLegiieliberareacertificatuluidedeintorpentruarmei
muniiineletale,prevzutnanexanr.23.

Alin.(1)alart.65afostmodificatdepct.21alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(2)nvedereaobineriicertificatuluiprevzutlaalin.(1),persoanajuridicinteresattrebuiesdepunlaorganulde
poliienacruirazdecompetenteritorialseaflsediulonotificarereferitoarelainteniadeprocurareaarmelori
muniiilorneletale,nsoitdedocumenteleprevzutelaart.5alin.(1)lit.a)d),f)ih)i),cuexcepiacertificatelorde
absolvireaunuicursdeinstruireteoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor.
(2)nvedereaobineriicertificatuluiprevzutlaalin.(1),persoanajuridicinteresattrebuiesdepunlaorganulde
poliienacruirazdecompetenteritorialseaflsediulonotificarereferitoarelainteniadeprocurareaarmelori
muniiilorneletalesupusenotificrii,nsoitdedocumenteleprevzutelaart.56alin.(2)lit.a)f)ih)i),cuexcepia
certificatelordeabsolvireaunuicursdeinstruireteoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor.

Alin.(2)alart.65afostmodificatdepct.21alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(3)Pebazadocumentelorprevzutelaalin.(2),precumiaverificriindepliniriicondiiilordepstrareiasigurarea
securitiiarmeloriamuniiilor,organuldepoliiecompetentelibereazsolicitantului,ntermende30dezile,dovada
notificrii,alcreimodelesteprezentatnanexanr.24,pentruunnumrdearmecaresejustificnraportcuscopul
deineriisau,dupcaz,alfolosiriiacestora.
(4)ncazulncare,nurmaverificrilorefectuatedeorganuldepoliiecompetent,seconstatcnusuntntrunite
condiiilepentrudeinereatuturorsauauneipridinnumrultotaldearmepentrucaresesolicitcertificarea,acesta
informeaznscrissolicitantulasupramotivelorpentrucarenuseelibereazdovadanotificriisau,dupcaz,aceastase
acordpentruunnumrmaimicdearmedectcelsolicitat.
ART.66
(1)Persoanajuridictitularadoveziidenotificarepoateprocuracantitateadearmenscrisnacestdocumentatt
dinRomnia,ctidinstrintate,iesteobligatca,prinreprezentantulsu,sseprezintelaorganuldepoliie
competent,cuarmele,precumicudocumentuldeprovenienicertificateledeomologaresaucertificatelede
atestareandepliniriicondiiilordeomologare,pentrufiecarearm,ntermende5ziledelaprocurareori,dupcaz,de
ladataintroduceriiarmelorpeteritoriulRomniei,nvedereaeliberriicertificatuluidedeintor.
(2)Prinderogaredelaprevederilealin.(1),ncazulncarenumrularmelorprocurateestemaimarede10,persoana
juridicareobligaiasledepozitezenspaiileamenajatenacestscop,pecareledeine,isinformezeorganulde
poliiecompetentnlegturcuprocurareaacestorailoculdedepozitare.
(3)Organuldepoliiesesizatncondiiilealin.(1)i(2)elibereazcertificatuldedeintornumaidupce,nprealabil,
verificconcordanadintrenumrul,categoria,tipul,caracteristicileidestinaiaarmelorpentrucaresaacordat
dovadanotificrii,cucelenscrisendocumentelecarefacdovadaprocurriiicuceleexistentelasolicitant.nsituaia
prevzutlaalin.(2),aceastverificareseefectueazlaloculdedepozitareaarmelorimuniiilor.
ART.67
ncazulncarepersoanajuridicnstrineazunasaumaimultedintrearmelepecareledeinenbazacertificatului
Pagina 25

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

dedeintor,esteobligatsinformezeorganuldepoliiecompetent,carevaprocedalaradiereaacestoradincertificat
ivaverificaefectuareameniunilorcorespunztoarenevidenelepersoaneijuridice.
SECIUNEAa3a
Evideneleicondiiiledepstrareiasigurareasecuritiiarmelorimuniiilordeinutedepersoanelejuridice
ART.68
Persoanelejuridiceautorizatesdeinsau,dupcaz,sfoloseascarmeimuniiisuntobligatesiconstituie
evideneleprevzutelaart.68alin.(5)dinLegeisasigurecondiiiledepstrareisecuritateaarmelorimuniiilor
respective.
ART.69
(1)Armeleimuniiilecefacobiectuldreptuluidedeineresaudefolosiresepstreazlasediulsau,dupcaz,la
punctuldelucru,menionatnautorizaiadedeineresaudefolosireori,dupcaz,ncertificatuldedeintor,n
dulapurisaucasetemetalicespecialamenajate,fixatenperetesaunpodea,ncuiateiasigurate,astfelnctsnu
permitaccesulpersoanelorneautorizate.Dulapuriletrebuiesfieprevzutecucompartimentediferiteasiguratecu
sistemedenchideremultifuncionalecucheiesaucifru,pentrupstrareamuniieiseparatdearme,anchiztoarelorde
carabinei,dupcaz,apieseiatreialaarmeleletalelungicuevibasculante.Armeleletalelungicusistemde
funcionaresemiautomatseasigurcudispozitivspecialfabricatpentrublocareatrgaciului.
(2)ncazuldeineriiunuinumrmaimarede15armeletale,inclusivceledecoleciefuncionale,deintorulleva
pstralaadresamenionatnautorizaiadedeinereideefectuareaoperaiunilorcuarmeimuniiiletale,n
condiiileprevzutelaalin.(1),cuobligaiadeaasiguraoncperespecialamenajatpentrudepozitare,cusistemde
supravegherevideoimijloacedealarmare,avizatenbazaunuiproiectdesecuritatedectrestructuracompetentdin
cadrulorganuluidepoliielocal,conectateladispeceratedealarmareiinterveniealeunorsocietispecializatede
pazsaualepoliiei.
(3)ncazuldeineriiunuinumrmaimarede15armeneletale,acesteasepstreazdectredeintorilaadresa
menionatncertificatuldedeintor,ntrunspaiuspecialamenajatpentrudepozitare,cusistemdesupraveghere
videoimijloacedealarmare,avizatedectrestructuracompetentdincadrulorganuluidepoliielocal,conectatela
dispeceratedealarmareiinterveniealeunorsocietispecializatedepazsaualepoliiei.
(4)Depoziteledestinatepstrriiuneicantitidemuniiimaimaride15.000decartuepotfiamplasatenumain
afaraimobilelorcudestinaiedelocuin,spaiicomercialesauspaiiproductive.
(4)Depoziteledestinatepstrriiuneicantitidemuniiimaimaride15.000decartuepotfiamplasate,cuavizul
inspectoratuluiteritorialdemunc,numainafaraimobilelorcudestinaiedelocuin,spaiicomercialesauspaii
productive.

Alin.(4)alart.69afostmodificatdepct.22alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(5)Spaiile,dulapurileicaseteleprevzutelaalin.(1)(3),destinatepstrriisaudepozitriiarmelorimuniiilor,
trebuiesfieomologate,ncondiiilelegii,dectreAutoritateaNaionalpentruOmologareaArmeloriMuniiilor,iar
imobilelencaresuntamplasateacesteatrebuieasiguratecupaznarmat,ncondiiileprevzutelaart.68alin.(3)din
Lege.
ART.70
(1)Persoanajuridicautorizatsdeinsausfoloseascarmeimuniiiesteobligatsinevidenaacestorarme
imuniii,precumiapersonaluluicaresedoteazcuarmeimuniii,nregistredeevidenseparate,numerotatei
nregistratelaorganuldepoliiecompetent.
(2)Persoanajuridicprevzutlaalin.(1)areobligaiaca,ntermende15ziledeladatanfiinriisau,dupcaz,a
includeriinobiectuldeactivitateaactivitilorcarejustificdeinereaorifolosireaarmelorimuniiilor,nsnumai
trziudedataprocurriiarmelorimuniiilor,sprezintelaorganuldepoliienacruirazdecompetenteritorial
seaflsediulacesteiaregistruldeevidenaarmelorimuniiilor,precumiceldeevidenapersonaluluicarese
doteazcuarme,nvedereanregistrriiiluriineviden,ncondiiilelegii.
(3)Lamplinireatermenelorprevzutelaart.68alin.(6)dinLegesau,dupcaz,ntermende5ziledeladatadizolvrii
persoaneijuridicencondiiilelegii,registreleprevzutelaalin.(1)sedepunsprearhivarelaorganuldepoliie
competent.
SECIUNEAa4a
Pagina 26

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Condiiiprivinddotareapersonaluluicuarmeimuniii
ART.71
(1)Potfidotatecuarmeimuniiiletalesau,dupcaz,neletalenumaipersoanelecarendeplinesccondiiile
prevzutelaart.69alin.(1),respectivlaart.70alin.(1)dinLege,dupobinereaavizuluiprealabilacordat,pentru
fiecarepersoan,deformaiuniledeordinepubliccompetenteteritorial,precumidupavizareainstructajuluicare
urmeazsfiedesfuratdeangajator,cuprivirelascopulpentrucarepersoanelencauzsuntdotatecuarme,precum
ilacondiiilencaretrebuiepurtatifolositarma.
(2)nvedereaobineriiavizuluiprevzutlaalin.(1),persoanajuridictrebuiesseadresezecuocerereformaiuniide
ordinepubliccompetente,nsoitdecopiilecontractelordemuncalepersoanelorangajatecareurmeazsfie
dotatecuarmeimuniii,certificatedecazierjudiciar,precumideinstructajulprevzutlaart.69alin.(1)lit.e)din
Lege.
(3)Pebazacereriiformulatencondiiilealin.(2),precumiadocumentelorprezentatedepersoanajuridic
solicitant,organuldepoliiecompetentteritorialverificndeplinireacondiiilorprevzutelaart.69alin.(1),respectiv
laart.70alin.(1)dinLegei,dupcaz,dispuneefectuareaaltorverificrinecesaresoluionriicererii.
(4)Coninutulinstructajuluiprevzutlaalin.(1)trebuiescuprindtemereferitoarelacondiiiledeport,folosirei
pstrareaarmelorletaledindotare,dateletehnicobalisticealeacestora,modalitideinterveniendiferitesituaii
aprutepetimpuldesfurriiatribuiilordeserviciu,uzuldearm,edinedetragerecuarmamentuldindotaren
poligoaneautorizate.
(5)ncazulncare,nurmaefecturiiverificrilorprevzutelaalin.(3),seconstatcsuntndeplinitecondiiile
prevzutedelege,organuldepoliiecompetentacordavizeleprevzutelaalin.(1).
ART.72
Prevederileart.71seaplicnmodcorespunztoriurmtoarelorcategoriidepersonalangajatdepersoanajuridic
autorizat:
a)personaluldesemnatcuadministrarea,ntreinereaisupraveghereapoligoanelordetragereaparinnd
persoanelorjuridicerespective;
b)personalulcuatribuiidegestionare,administrareintreinereaarmelordeinutedepersoanajuridicrespectiv.
SECIUNEAa5a
Proceduraautorizriipoligoanelordetragere
ART.73
Poligoaneledetragereconstruiteiamenajatencondiiileart.85alin.(1)dinLegedectrepersoanelejuridice
prevzutelaart.56potfiautorizate,lacerere,sfuncionezenumaipentruscopurilecaresejustificnraportcu
obiectuldeactivitatealacestorpersoanejuridice.
ART.74
(1)Pentruautorizareafuncionriipoligoanelordetragere,persoanajuridicinteresattrebuiesdepunlaorganul
depoliiecompetentocererensoitdeurmtoareledocumente:
a)certificatuldenmatricularenregistrulcomeruluiiactulconstitutivalpersoaneijuridice;
b)dovadadeineriilegaleaimobiluluiundeestesituatpoligonuldetragere,precumidocumentelecareatestfaptul
cacestaafostconstruitiamenajatncondiiilelegii;
c)certificatuldeomologareapoligonuluidetragere,eliberatncondiiilelegii;
d)copiilegalizatealeactelordeidentitate,alecontractelordemuncialecertificatelordecalificareprofesionalsau
alealtordocumenteavndaceeaivaloarejuridic,precumicertificateledecazierjudiciar,pentrupersonalul
desemnatsadministreze,sntreinissupraveghezepoligoaneledetragere,pentrupersonaluldesemnats
supraveghezeactivitilecaresedesfoarnincintaacestorpoligoane,respectivpentruinstructori;
e)dovadaasigurriipoligonuluidetragerecupunctdeprimajutor,precumicupersonalspecializatnacordarea
primuluiajutoriasisteneimedicaledeurgenncazuleventualeloraccidentespecifice;
f)dovadaexisteneincadrulpoligonuluidetragereaechipamentelorindividualedeprotecientimpultragerii,
omologatedeAutoritateaNaionalpentruOmologareaArmeloriMuniiilor;
g)regulamentuldeorganizareifuncionareapoligonuluidetragere,semnatdeconductorulpersoaneijuridice,de
asociaisau,dupcaz,deadministratorulacesteia;
h)dovadaachitriitaxelorprevzutedelegepentruautorizare;
i)mputerniciredereprezentaredinparteapersoaneijuridicencauzcuprivirelapersoanacaredepune
documenteleisolicitautorizaia.
Pagina 27

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Pebazadocumentelorprezentatelaalin.(1),precumiaverificrilorefectuatelapoligonuldetragere,dacsunt
ndeplinitecondiiileprevzutelaart.85alin.(2)lit.b)d)dinLege,organuldepoliiecompetentelibereazautorizaia
defuncionareapoligonuluidetragere,alcreimodelesteprezentatnanexanr.25,iavizeazregulamentulde
organizareifuncionareapoligonuluidetragere,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.75.
ART.75
(1)Regulamentuldeorganizareifuncionareapoligonuluidetrageretrebuiescuprindurmtoarelemeniuni:
a)dateledeidentificareapersoaneijuridicecaredeinepoligonul;
b)denumireaiadresapoligonului;
c)destinaiapoligonului,nscopulpentrucareafostautorizat,nconformitatecuart.85alin.(1)lit.a)c)dinLege;
d)categoriiledearmepermisenpoligon;
e)condiiilepecaretrebuieslendeplineascpersoanelefizicepentrualisepermiteaccesulnpoligonuldetragere,
referitoarelavrsticalitateadepersonalpropriu,decursantsaudepersoancareaurmatcursuriledeinstruire
teoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor,dupcaz,precumialtecondiiisuplimentare,impusede
administratorulpoligonului;
f)obligativitateafolosiriiechipamentelorindividualedeprotecieireguliprivindmoduldeutilizareaacestora;
g)interdiciiprivindintroducereanincintapoligonuluidetragereaarmelorimuniiilorcarenusuntpermisesaufr
ntiinareapersonaluluiadministrativ,introducereaiconsumuldebuturialcoolice,drogurisaumedicamenteale
crorefectesuntdenatursafectezesecuritateatragerii,accesulnpoligonalpersoaneloraflatesubefectulacestor
substanesaunstareavansatdeobosealoricaresuferdeoafeciunetemporarcepoategeneraostaredepericol
ncondiiilefolosiriiarmelor;
h)normeledeconduitnincintapoligonuluidetragerepeperioadaefecturiitragerii;
i)altecondiiisaumeniunisuplimentareconsideratenecesaredectreadministrator,pentruasigurareasecuritii
tragerii.
(2)Regulamentulprevzutlaalin.(1)seafieazlaintrareanpoligonuldetragere,precuminincintaacestuia,n
locurivizibile,iarpersonaluladministrativareobligaiadeandrumapersoanelecareintrnincintapoligonuluipentru
efectuareaactivitilordetrageresconsulteconinutulacestuia.
(3)Laintrareanpoligonuldetragere,persoanelecareurmeazsefectuezeactivitidetrageretrebuiessemneze
nregistruldeevidenprevzutlaart.76,pentruacertificafaptulcauluatcunotindeconinutulregulamentului
prevzutlaalin.(1)iseobligsrespecteprevederileacestuia.
ART.76
(1)Persoanajuridiccaredeineunpoligondetragereautorizatncondiiilelegiiareobligaiasinevidena
armelorimuniieifolositentrunregistrunumerotatinregistratlaorganuldepoliie,carevacuprinde:numrul
curent,dataiintervaluldetimpncaresaefectuattragerea,numele,prenumele,seriainumruldocumentuluide
identitateaparinndpersoaneifizicesau,dupcaz,denumireaiadresapersoaneijuridicecareaorganizatia
executattragerea,categoriadearmefolositlatragere,cantitateademuniiefolositicalibrul,numeleiprenumele
supraveghetoruluisau,dupcaz,aleinstructoruluioricoordonatoruluidetragere,rubricidestinatesemnriidectre
persoanelemenionateanterior,meniunireferitoarelaeventualeleevenimenteprodusentimpultragerii,alte
observaii.
(2)Registrulprevzutlaalin.(1)seinedectreadministratorulpoligonuluidetragerecareesteobligatslpunla
dispoziieorganuluidepoliiecompetentoridecteoriisesolicitaceasta.
SECIUNEAa6a
Proceduradevizaautorizaiilordedeineresaudefolosireaarmelorimuniiilorletale,precumiaautorizaiilorde
funcionareapoligoanelordetragere
Proceduradevizaautorizaiilordedeineresaudefolosireaarmelorletaleiaarmelorneletale,respectiva
muniiilorcorespunztoare,precumiaautorizaiilordefuncionareapoligoanelordetragere

TitlulSeciuniia6adinCap.IIIafostmodificatdepct.23alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,
publicatnMONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
ART.77
(1)Autorizaiilededeineresaudefolosireaarmelorimuniiilorletale,precumidefuncionareapoligoanelorde
tragere,respectivcertificatelededeintorpentruarmeneletale,auovalabilitateiniialde2aniisevizeazlafiecare
2ani.
(1)Autorizaiilededeineresaudefolosireaarmelorletaleoriaarmelorneletalesupuseautorizrii,respectiva
Pagina 28

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

muniiilorcorespunztoare,precumidefuncionareapoligoanelordetragere,respectivcertificatelededeintor
pentruarmeneletalesupusenotificrii,auovalabilitateiniialde2aniisevizeazlafiecare2ani.

Alin.(1)alart.77afostmodificatdepct.24alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(2)Persoanelejuridicecaresuntautorizatesdeinsausfoloseascarmeimuniiioricaredeinpoligoanede
tragereautorizateauobligaiadeaseprezentalaviz,pnlaexpirareatermenuluistabilitlaalin.(1),lainspectoratele
depoliiejudeeneilaDireciaGeneraldePoliieaMunicipiuluiBucureti,undeseaflneviden.
(3)Pentruaplicareavizeipersoanajuridictrebuiesprezinteorganuluidepoliiecompetenturmtoarele
documente,noriginalincopie:cereredeaplicareavizei,certificatuldenregistrareasocietiilaregistrulcomerului,
actulconstitutivalsocietii,autorizaiadedeineresaudefolosireaarmelorimuniiilorletaleoridefuncionarea
poligonuluidetragere,respectivcertificatuldedeintorpentruarmeneletale,planuldepaziapraresau,dupcaz,
contractuldeprestrideserviciiiplanuldedotarecuarmeimuniii.
ART.78
Dupprimireacereriiiadocumentelorprevzutelaart.77,organuldepoliiecompetentefectueazntermende15
zileverificrilapuncteledelucrualepersoaneijuridiceundesedeinarmeleimuniiile,respectivlapoligoanelede
tragere,i,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutedelege,seaplicvizapeautorizaie,respectivpecertificatulde
deintor.
SECIUNEAa7a
Autorizareaorganizriiidesfurriicursurilordeiniiereipregtireteoreticipracticpeliniedearmeimuniii
ART.79
(1)Persoanelejuridiceromnepotfiautorizatedestructuradearmedincadrulinspectoratuluidepoliiejudeeansau
alDirecieiGeneraledePoliieaMunicipiuluiBucuretinacreirazteritorialiausediulori,dupcaz,dincadrul
InspectoratuluiGeneralalPoliieiRomnesorganizezecursurideiniiereipregtireteoreticipracticpeliniede
armeimuniiipentrucunoaterealegislaieiiamoduluidefolosireaarmelorimuniiilorprevzutedeLege.
(1)Persoanelejuridicepotfiautorizatedestructuradearmedincadrulinspectoratuluidepoliiejudeeansaual
DirecieiGeneraledePoliieaMunicipiuluiBucuretinacreirazteritorialiausediulori,dupcaz,dincadrul
InspectoratuluiGeneralalPoliieiRomnesorganizezecursurideiniiereipregtireteoreticipracticpeliniede
armeimuniiipentrucunoaterealegislaieiiamoduluidefolosireaarmelorimuniiilorprevzutedeLege.

Alin.(1)alart.79afostmodificatdepct.25alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(2)Cursurileprevzutelaalin.(1)suntdestinate,dupcaz,pentru:
a)calificareaprofesionalainstructorilornpoligoaneledetragere;
b)pregtireateoreticipracticapersoanelorfizicecaredorescsdeinsauspoarteisfoloseascarmei
muniiiletale,ncondiiilelegii,precumiapersoanelorcareurmeazsfiedotatecuarmepentruexercitarea
atribuiilordeserviciusau,dupcaz,sdesfoareactiviticeimplicaccesullaarmeimuniiincadrulpersoanelor
juridiceautorizatesdeinorisfoloseascarmeimuniiisau,dupcaz,sdesfoareoperaiunicuarmeimuniii.
(3)nvedereaautorizrii,persoanelejuridicevorprezentalaorganuldepoliiecompetentocererensoitde
urmtoareledocumente,noriginalincopie:
a)certificatuldenregistrareasocietiilaregistrulcomeruluiiactulconstitutivdincaresrezultecarenscrisen
obiectuldeactivitate,conformClasificriiactivitilordineconomianaional,activitiledeinstruirendomeniul
armelorimuniiilor;
b)dovadadeineriidespaiiadecvateactivitiideinstruirendomeniularmelorimuniiiloriabazeitehnico
materialenecesare;
c)autorizaiapentrufolosireadearmeimuniii;
d)certificateledecazierjudiciaraleasociailor,administratoruluiiinstructorilordespecialitate,dincaresrezultec
nuaufostcondamnaipentruinfraciunisvritecuintenielaopedeapsprivativdelibertatecuduratamaimarede
unan;
e)atestateleinstructorilordespecialitate;
f)copiaautorizaieidefuncionareapoligonuluidetragere,ncazulncarepersoanajuridicdeineunasemenea
Pagina 29

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

poligon,sauacontractuluidenchiriereorideprestrideserviciincheiatcuopersoanjuridiccedeinepoligonde
tragere.
(4)Dacpersoanajuridicndeplinetecondiiileprevzutedelege,organuldepoliiecompetentelibereaz
autorizaiapentruorganizareaidesfurareacursuluideiniiereipregtireteoreticipracticpeliniedearmei
muniii,alcreimodelesteprezentatnanexanr.26.
ART.80
Dupobinereaautorizaieiprevzutelaart.79alin.(4),persoanajuridicvantocmiivaprezentapentruavizare
organuluidepoliiecompetentprogramadepregtire,cucelpuin15zilenaintededatanceperiifiecruiciclude
cursuri,caretrebuiesfientocmitncondiiileprevzutelaart.81alin.(1),respectivalin.(2).
ART.81
(1)Cursurileprevzutelaart.79alin.(2)lit.a)sedesfoarpeoperioaddecelpuin6luni,iarprogramade
pregtiretrebuiescuprindurmtoarele:
a)temedecunoaterealegislaieiprivindregimularmelorialmuniiilor,pentrucaresealoccelpuin30deore;
b)temedecunoatereaaspectelordenaturjuridicreferitoarelauzuldearm,pentrucaresealoccelpuin10
ore;
c)temedecunoatereaproceduriideacordareaprimuluiajutorncazulrniriicuarma,pentrucaresealoccelpuin
40deore,dincare20deoredeactivitatepractic;
d)temeprivindcunoatereaprilorcomponenteiamoduluidefuncionareifolosireaarmelorimuniiilori
balistic,pentrucaresealoccelpuin80deore;
e)temeprivindexecutareaisupraveghereaactivitilornpoligon,mnuireaarmelorimuniiiloriutilizarea
echipamentelordeprotecie,pentrucaresealoccelpuin80deore,dincare50deoredeactivitatepractic;
f)temedemetodologiainstruiriipersoanelorfizicepentruexecutareatragerilornpoligon,pentrucaresealoc140
deore,dincare100deoredeactivitatepractic;
g)activitatepracticdeexecutareatrageriintrunpoligonautorizatcutoatetipuriledearmepermisedelege,pentru
caresealoc100deore.
(2)Cursurileprevzutelaart.79alin.(2)lit.b)sedesfoarpeoperioaddecelpuin10zile,iarprogramade
pregtiretrebuiescuprindurmtoarele:
a)temedecunoaterealegislaieiprivindregimularmelorialmuniiilor,pentrucaresealoc10ore;
b)temedecunoatereaaspectelordenaturjuridic,referitoarelauzuldearm,pentrucaresealoc4ore;
c)temedecunoatereaproceduriideacordareaprimuluiajutorncazulrniriicuarma,pentrucaresealoc4ore;
d)temeprivindcunoatereaprilorcomponenteiamoduluidefuncionareifolosireaarmelorimuniiilori
balistic,pentrucaresealoc12ore;
e)activitatepracticdeexecutareauneitragerintrunpoligonautorizat,pentrucaresealoc10ore.
(3)Tematicavafintocmiticursurilevorfisusinutedepersonalcupregtiresuperioardenaturjuridici/saucu
pregtiredespecialitatendomeniularmelorimuniiilororicareaactivatntroinstituiedinsistemuldeaprare,
ordinepublicisigurannaional,precumidepersonalcalificatnfiecaredintredomeniileenumeratelaalin.(2).
(4)Celpuin25%dinorelealocatepregtiriiteoreticevorfirezervatepentrudezbateriiseminarii.
ART.82
Lafinalulcursurilor,participaniivorsusineexamenuldeabsolvirencondiiilestabilitelaart.9sau,dupcaz,laart.
86.
ART.83
(1)Organuldepoliiecompetentverific,celpuindin2n2ani,ndeplinireatuturorcondiiiloravutenvederela
autorizareadesfurriicursurilorprevzutelaart.79alin.(1).
(2)ncazulncarenurmacontroluluiefectuatncondiiilealin.(1)seconstatexistenavreuneiadintreurmtoarele
situaii,organuldepoliiecompetentdispuneanulareaautorizaiei:
a)nuserespectdestinaiacursurilorprevzutlaart.79alin.(2);
b)numaisuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.79alin.(3)lit.a)f);
c)nusuntrespectatecondiiileprevzutelaart.81,referitoarelastructuraiconinutulprogrameidepregtire.
SECIUNEAa8a
Moduldeacordareaatestatuluideinstructornpoligonuldetragere
ART.84
Personalulcaredesfoaractivitideinstruire,ndrumareisupraveghereatragerilorefectuatenpoligoanele
autorizatetrebuiesdeinatestatuldeinstructornpoligonuldetragere,alcruimodelesteprezentatnanexanr.27,
Pagina 30

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

careseelibereaz,lacerere,dectrestructuriledespecialitatedelanivelcentralilocalaleInspectoratuluiGeneralal
PoliieiRomne.
ART.85
(1)Poatedobndiatestatuldeinstructornpoligonuldetragerepersoanacarendeplinetecumulativurmtoarele
condiii:
a)amplinitvrstade21deani;
b)arecetenieromnsauceteniaunuiadintrestatelemembrealeUniuniiEuropeneorialeSpaiuluiEconomic
European;
c)nuafostcondamnat,prinhotrrejudectoreascrmasdefinitiv,laopedeapsprivativdelibertatecu
duratamaimaredeunan,pentruinfraciunicomisecuintenie;
d)nuestenvinuitsauinculpatntrocauzpenalpentrufaptesvritecuintenie,lacarelegeaprevedeo
pedeapsalcreimaximspecialestemaimaredeunan;
e)nuprezintpericolpentruordineapublic,sigurananaional,viaaiintegritateacorporalapersoanelor,
conformdateloriinformaiilorexistentelaorganelecompetente;
f)esteaptdinpunctdevederepsihologicimedicalinusuferdealteafeciunistabiliteprinordinalministrului
sntiipublice*),denaturapunenpericolpropriaviasauaaltoraprinfolosireaarmelorimuniiilor;
g)nuapierdutanteriorarmeletale,dinmotiveimputabileacesteia;
h)posedcelpuinstudiimediiiaobinutcertificatuldeabsolvireacursuluideinstruireteoreticipracticpelinie
dearmeimuniii,pentruinstructornpoligonuldetragere,ncondiiileprevzutelaseciuneaa7adinprezentul
capitol.
(2)Persoanacarendeplinetecondiiileprevzutelaalin.(1)trebuiesdepunlaorganuldepoliienacruirazde
competenteritorialseafldomiciliulacesteiaocererescrisnsoitdeurmtoareledocumente,noriginalin
copie:
a)actuldeidentitate;
b)certificatuldeabsolvireacursuluideinstruireteoreticipracticpeliniedearmeimuniii,pentruinstructorn
poligonuldetragere;
c)actuldestudii;
d)certificatdecazierjudiciar;
e)uncertificatmedicaleliberatdeounitatesanitarspecializat,cucelmult6luninainteadepuneriicererii;
f)avizpsihologic,eliberatcucelmult12luninainteadepuneriicererii,deunpsihologautorizatpentruefectuarea
unorastfeldeteste,atestatncondiiilelegii;
g)dovadaachitriitaxeiprevzutedelegepentruobinereaatestatuluideinstructornpoligonuldetragere.
(3)Organuldepoliiecompetentconstatdacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1),pebazadocumentelor
menionatelaalin.(2),precumiaverificrilorefectuatenevideneleproprii,i,dacnurezultimpedimente,
elibereazsolicitantuluiatestatuldeinstructornpoligonuldetragere,iarncazcontrar,comunicnscrismotivele
pentrucarenuelibereazacestdocument,ntermende30deziledeladatadepuneriicererii.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinHOTRREAnr.862din28iunie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.590din7iulie2006sadispus
organizareaifuncionareaMinisteruluiSntiiPublice.
ART.86
(1)Persoanelecareurmeazssoliciteacordareaatestatuluideinstructornpoligonuldetrageretrebuiesurmezen
prealabilcursuldepregtireteoreticipracticprevzutlaart.15alin.(1)lit.g)dinLege,respectivspromoveze
examenuldeabsolvireacursului,ncondiiileprevzutenprezentaseciune.
(2)Poturmacursulprevzutlaalin.(1)numaipersoanelecareaumplinitvrstade18ani,aucelpuinstudiimediii
nuaufostcondamnate,prinhotrrejudectoreascrmasdefinitiv,laopedeapsprivativdelibertatemaimarede
unan,pentruinfraciunicomisecuintenie.
(3)nvedereaverificriindepliniriicondiiilorprevzutelaalin.(2),solicitantultrebuiesprezinte,cuocaziadepunerii
cereriideadmiterelacurs,celpuindocumentuldeidentitate,documentuldestudiiicertificatuldecazierjudiciar
valabil.
(4)Persoanelejuridiceautorizatesorganizezecursurileprevzutelaalin.(1)potsolicitandeplinireaunorcondiii
suplimentaredeadmiterelacursuri,referitoarelastareadesntatefizicipsihicapersoanei,prinprezentareaunor
documentedoveditoarenacestsens.
ART.87
Pagina 31

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Persoanelecareaufrecventatnproporiedecelpuin90%cursurileprevzutelaart.86vorsusineunexamende
absolvirenfaauneicomisiiformatedincelpuin4persoane,constituitdinreprezentaniaiorganizatorului,ai
structuriidearmeaparinndorganuluiteritorialdepoliie,aiMinisteruluiSntiiPublice*),precumiaiMinisterului
Muncii,FamilieiiEgalitiideanse*).
(2)Organizatorulareobligaiadeainformacandidaiiasupradatei,oreiiloculuisusineriiexamenului,cucelpuin
10zilenainte.
(3)Examenulprevzutlaalin.(1)seconstituiedinsusinereaadouteste,dupcumurmeaz:
a)testulteoretic,careconstntrunsetdentrebriprincareseverificnsuireacunotinelordintoatedomeniile
abordatencadrulcursurilor;
b)testulpractic,careconstntroedindetragerenpoligon,princareseverificdeprinderileprivindfolosirea
armamentuluiiamuniiei,precumiaechipamentelordeprotecieindividual,pregtireaarmeipentrutragere,
respectareapoziiilorpentrutragere,preciziatragerii,reaciapersonalladeclanareafocului,moduldeasigurarea
armei,precumideprinderilepersonaleimoduldeaciunensituaiicarenecesitacordareaprimuluiajutorincaz
deincendiu.
(4)Rezultatulexamenuluiseconsemneazntrunprocesverbalsemnatdetoimembriicomisieiprevzutelaalin.(1),
ncaresenscriupunctajeleobinutelaceledouteste,precumimediaaritmeticaacestora,subformauneinote
cuprinsentre1i10,respectivmeniunea"promovat",dacnotaastfelobinutestedecelpuin7,sau"nepromovat",
dacnotaestemaimicde7.
(5)ncazulncarecandidatulnusaprezentatlaexamenconformplanificrii,acestfaptseconsemneaznprocesul
verbalncheiatncondiiileprevzutelaalin.(4).
(6)Candidatulcarenuapromovatexamenuldeabsolvirepoatecontestarezultatulconsemnatnprocesulverbal
ncheiatncondiiileprevzutelaalin.(4),ntermende5ziledeladatasusineriiexamenului.Contestaiaseanalizeaz
deonoucomisieconstituitpotrivitalin.(1),dincarenupotfacepartepersoanelecareaustabilitpunctajuliniial,iar
rezultatulanalizeiseconsemneazntrunprocesverbalncheiatnaceleaicondiii.
(7)Modalitateadestabilireapunctajuluiprevzutlaalin.(4)sereglementeazprinordinalministruluiinternelori
reformeiadministrative*),iarmodalitateadeconstituireacomisieideexaminare,precumiaceleideanalizarea
contestaiilorsestabileteprinprotocolcomunncheiatntreInspectoratulGeneralalPoliieiRomneistructurile
implicatedinMinisterulSntiiPublice*)iMinisterulMuncii,FamilieiiEgalitiideanse*).

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinHOTRREAnr.862din28iunie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.590din7iulie2006sadispus
organizareaifuncionareaMinisteruluiSntiiPublice.
PrinHOTRREAnr.381din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.287din2mai2007sadispus
organizareaifuncionareaMinisteruluiMuncii,FamilieiiEgalitiideanse.
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ART.88
(1)Persoaneicareapromovatexamenuldeabsolvirencondiiileart.87iseelibereazdectrepersoanajuridic
organizatoarecertificatuldeabsolvireacursuluidepregtireteoreticipracticpeliniedearmeimuniiialcrui
modelesteprezentatnanexanr.3,ncaresemenioneaznmodexpresscopulpentrucareafosturmatcursul,
respectivpentruinstructornpoligonuldetragere,semnatdedirectorulcursuluiitampilatcutampila
organizatorului.
(2)Persoanacarenuapromovatsaucarenusaprezentatlasusinereaexamenuluideabsolvirearedreptuldea
participalaunnouexamenncondiiileprevzutelaart.87,ntermendecelmult12luni,conformplanificriistabilite
deorganizator,framaifinecesarrepetareacursuluidepregtire.
(3)Persoanacarenusaprezentatlarepetareaexamenuluisaunulapromovatpoatesusineunnouexamennumai
dupparcurgereaunuinoucursdepregtirencondiiilestabilitelaart.86.
ART.89
(1)Prinderogaredelaprevederileart.87,urmtoarelecategoriidepersoanepotsusineexamenulprevzutlaart.82
frsfifrecventatcursurileprevzutelaart.79alin.(2)lit.a):
a)persoanelecareaucalificareaprofesionaldearmurier;
b)persoanelecareausauauavutcalitateadesportivdetirsaubiatlon,ncondiiilelegii.
(2)Prinderogaredelaprevederileart.85alin.(1)lit.h)ialin.(2)lit.b),urmtoarelecategoriidepersoanepotsolicita
acordareaatestatuluideinstructornpoligonuldetragerefrsfiobinutcertificatuldeabsolvireacursuluide
Pagina 32

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

instruireteoreticipracticpeliniedearmeimuniii,pentruinstructornpoligonuldetragere:
a)persoanelecaresuntsauauavutcalitateadepoliistsaumilitar,atestatprinadeverineliberatdeinstituia
undesuntsauaufostncadrate;
b)antrenoriidetirsaubiatlon,precumiprofesoriidetir.
ART.90
(1)Termenuldevalabilitateaatestatuluideinstructornpoligonuldetragereestede5aniisepoateprelungi,la
cerereadeintorului,lafiecare5ani,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.85alin.(1)lit.b)f),atestateprin
documenteleprevzutelaart.85alin.(2)lit.a)id)g),precumipebazaverificrilornevidenelepropriialeorganului
depoliie.Prelungireatermenuluidevalabilitatesemenioneaznatestatdectreorganuldepoliiecompetent.
(2)Atestatuldeinstructornpoligonuldetragereseanuleazdacseconstat,fiecuocaziasolicitriiprelungirii
termenuluidevalabilitateaacestuia,fienurmaunorverificridespecialitateefectuatedeorganelecompetente,cnu
suntndeplinitecondiiileprevzutelaalin.(1).
ART.91
Lanivelulstructurilorcentrale,precumiacelorteritorialealeautoritilorcompetenteseconstituieunregistru
privindevidenaatestatelordeinstructor,eliberatepersoanelorfizice,carevaaveaurmtoarelerubrici:numrulcurent,
numeleiprenumele,domiciliulicodulnumericpersonalalpersoaneicareaobinutatestatuldeinstructor,seria
atestatului,dataeliberrii,organulemitent,observaii.
SECIUNEAa9a
Retragereasauanulareaautorizaiilorpersoanelorjuridicepentrudeinereasaufolosireaarmelorimuniiilor,
respectivpentrufuncionareapoligoanelordetragere,precumiacertificatelordedeintoralarmelorimuniiilor
neletale
ART.92
(1)Autorizaiilecareseacordpersoanelorjuridicencondiiileprezentuluicapitol,pentruadeinesauafolosiarme
imuniii,respectivpentrufuncionareapoligoanelordetragere,precumicertificatelededeintoralarmelori
muniiilorneletaleseretragsau,dupcaz,seanuleazncondiiileprevzutedeart.76dinLege.
(2)Retragereasau,dupcaz,anulareaautorizaiilor,respectivacertificatelorprevzutelaalin.(1),sefacedeorganul
depoliieprindispoziiescris,alcreimodelesteprezentatnanexanr.28,caresecomunicpersoaneijuridicen
cauz.
SECIUNEAa10a
Dispoziiicomune
ART.93
(1)Prevederileart.56alin.(2)lit.d)ie)referitoareladocumentelecaretrebuieprezentatedepersoanajuridic
organelorcompetentedepoliie,cuprivirelapersonalulangajatcaarmuriersaucuatribuiidegestionare,administrare
intreinereaarmelororicareurmeazsfiedotatcuarmeimuniiipentruexecutareaatribuiilordeserviciu,aleart.
58alin.(1)referitoarelamodalitateadestabilireatipuriloricantitilordearmeimuniiicarenecesitdeinereasau,
dupcaz,folosirea,aleart.59alin.(4)referitoarelacondiiileeliberriicrilordeidentitatealearmelor,aleart.69i70
referitoarelaevideneleicondiiiledepstrareiasigurareasecuritiiarmelorimuniiilor,aleart.71i72
referitoarelaproceduradeavizareapersonaluluiangajatiainstructajuluicareurmeazsfiedesfuratdeangajator,
precumialeart.74alin.(1)lit.g)ialeart.75referitoarelaavizarearegulamentuluideorganizareifuncionarea
poligonuluidetragere,seaplicnmodcorespunztoripersoanelorjuridiceprevzutelaart.68alin.(1)dinLege,n
cadrulprocedurilordeverificare,nregistraresau,dupcaz,deobinereaavizelorprevzutelaart.68alin.(2),(5)i(7),
art.69alin.(2),(5)i(6),respectivlaart.72alin.(4)dinLege.
(2)Persoanelejuridiceprevzutelaart.68alin.(1)dinLegepotncheiaprotocoalecuInspectoratulGeneralalPoliiei
Romnenvedereastabiliriicondiiilorconcretededesfurareaprocedurilordeobinereaavizelorprevzutelaalin.
(1).
CAP.IV
Regimulcirculaieiarmelor
SECIUNEA1
Marcareaarmelorimuniiilorprodusedearmurieriiromni
Pagina 33

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.94
(1)Armeleicomponenteleesenialealeacestora,precumimuniiiletrebuiespoartemarcajeaplicatencursul
procesuluidefabricaie,carecuprindelementeleprevzutelaart.89alin.(2)dinLege.
(2)Marcajelecareseaplicpearmesuntconstituitedintroniruiredetreigrupealfanumerice,dupcumurmeaz:
a)primagrupesteconstituitdin5literemajuscule,primeledoufiindntoatecazurileRO,iarurmtoarelefiind
primele3consoanedindenumireaarmurieruluicareproducearma;
b)adouagrupesteconstituitdintrolitermajuscul,delaAlaD,corespunztoarecategorieidincarefaceparte
arma,conformanexeilaLege,precumidindoucifrecorespunztoarenumruluicurentdinanexarespectiv,dela
poziialacaresuntindicatecaracteristicilearmeipecareseaplicmarcajul;
c)atreiagrupesteconstituitdincelpuin3cifre,dintrecareprimeledouindicultimeledoucifrealeanuluin
careesteprodusarma,iarurmtoareleindicnumruldeordinealarmei,stabilitpefiecarecategoriedearme,n
fiecarean.
(3)Marcajelecareseaplicpecartuesuntconstituitedintroniruirededougrupealfanumerice,dupcum
urmeaz:
a)primagrupesteconstituitdin3literemajuscule,primafiindntotdeaunaR,iarurmtoarelefiindprimeledou
consoanedindenumireaarmurieruluiproductor,urmatededoucifrecarereprezintultimeledoucifrealeanuluide
fabricaieamuniiei;
b)adouagrupesteconstituitdinliteraL,pentrumuniiadestinatarmelorlungi,respectivS,pentrumuniia
destinatarmelorscurte,urmatcelpuindeunnumrcarereprezintcalibrulexprimatnmilimetri.
(4)Pentruindividualizareagrupelordincaresuntconstituitemarcajeleprevzutelaalin.(2)i(3),acesteatrebuies
fieseparateprinspaiisuficientdevizibile.
ART.95
(1)ncazularmelorletale,toatecelelalteansamblurisausubansambluridincaresuntconstituitetrebuiesfie
marcatecuseriinumerice,utiliznduseoplajdecifrestabilitdeRegistrulNaionalalArmelor,pentrufiecare
armurier,nconformitatecureglementrileipracticanmaterie.
(2)Marcajelecuprinzndseriileprevzutelaalin.(1)seaplicpeeavipebascul,pentruarmeledeacesttip,
respectivpeeav,cutiamecanismelorinchiztor,pentrucarabineledevntoare,armeledetircuglon,armelede
paziaprareiarmeledeautoaprare,armelecuaercomprimat,numaipeeavpentruarmelecutranchilizante,
pistoaledealarmareisemnalizare,pistoaleledestart,armelederecuzit,pepiesaprincipalmetalic,pentruarmele
cudestinaieindustrial,armeledeasomare,arbalete,arcuriiharpoanedestinatepescuitului.
ART.96
(1)Evidenaarmelorimuniiilorprodusedearmurierseinedectrepersonalulanumedesemnat,ntrunregistru
deevidenaproduselorfinite,numerotatinregistratlaorganeledepoliiecompetente,ncaresevormeniona:
numrulcurentaloperaiunii,categoriadincarefacepartearmaconformanexeilaLege,tipularmei,marca,marcajul
armeiiseriilecomponenteloracesteia,calibrul,dataioraintrriiarmeinmagazie,numele,prenumeleifunciacelui
careapredatoisemnturaacestuia,numele,prenumeleifunciaceluicareaprimitarmaisemnturaacestuia.
(2)Fiecarearmcaprodusfinittrebuiesaib,laieireadinmagaziadeprodusefinite,certificatdeomologaren
bazacruiaseelibereazcarteadeidentitatedectreautoritateaprevzutdelege,ncondiiileprevzutelaseciunea
a2a.
ART.96
(1)Evidenaarmelorimuniiilorproduse,asamblate,modificate,prelucrate,casatesaudistrusedearmurierseine
dectrepersonalulanumedesemnat,ntrunregistrudeevidenaproduselorfinite,numerotatinregistratla
organeledepoliiecompetente,ncaresevormeniona:numrulcurentifeluloperaiunii,categoriadincareface
partearmaconformanexeilaLege,tipularmei,marca,marcajularmeiiseriilecomponenteloracesteia,calibrul,data
intrriiarmeinmagazie,numele,prenumeleifunciaceluicareapredatoisemnturaacestuia,numele,prenumele
ifunciaceluicareaprimitarmaisemnturaacestuia.
(2)Fiecarearmcaprodusfinittrebuiesaib,laieireadinmagaziadeprodusefinite,certificatdeomologaren
bazacruiaseelibereazcarteadeidentitatedectreautoritateaprevzutdelege,ncondiiileprevzutelaseciunea
a2a.
(3)ncazuloperaiunilordecasareidistrugereaarmelorsevormenionanumelepersoanelorfizicesaujuridicedela
careprovinarmele,marca,seriaicalibrulacestora,precuminumrulacorduluinbazacruiasaefectuat
operaiunea.
(4)Operaiuniledecasareidistrugereaarmelorseefectueazdectrearmurieriiautorizainumaidupnotificarea
prealabilastructurilordepoliiecompetenteteritorialcarevordesemnaunreprezentantncomisiadecasare,
Pagina 34

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

respectivdedistrugereabunurilor.
(5)Acorduldeefectuareaoperaiuniidecasaresaudistrugereeliberatdestructuriledepoliiecompetenteconine
dateledeidentificareaarmei,atitularuluidreptuluiioperaiuneaceurmeazafiefectuat,urmndaficompletatpe
verso,dectrearmurierulcareaefectuatoperaiunea,cudateledeidentificare,datalacareafostefectuat
operaiuneainumruldenregistrareaacesteianevideneleproprii,iconstituieactulnbazacruiasevaefectua
radiereadindocumentulcareatestdeinerea,respectivportulifolosireaarmeincauz.

Art.96afostmodificatdepct.26alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
SECIUNEAa2a
Procedurapentrueliberareacriideidentitateaarmei
ART.97
(1)Carteadeidentitateaarmei,alcreimodelesteprezentatnanexanr.29,seelibereazdeInspectoratulGeneral
alPoliieiRomneprinstructuriledelanivelcentralilocal,careadministreazRegistrulNaionalalArmelor,pentru
armeleletaledestinateintroduceriincircuitulcomercialsaudeineriiorifolosiriipeteritoriulRomniei.
(2)Seexcepteazdelaprevederilealin.(1)armeleintrodusetemporarpeteritoriulRomniei,ncondiiileprevzute
laseciuneaa11aacap.II,cucondiiacaacesteasnufienstrinate.
ART.98
(1)ncazularmelorprodusedearmurieriromniautorizainacestsens,documentulprevzutlaart.97alin.(1)se
emitedupncheiereaprocesuluideproducieaarmeloriomologareaacestora,naintedeintroducereaacestoran
circuitulcomercial.
(2)nvedereaobineriicrilordeidentitatencondiiilealin.(1),armurierulcomunicorganuluidepoliienacrui
razdecompetenteritorialaufostprodusearmeledateledeidentificareaacestora,astfelcumsuntacestea
menionatenconinutulacestordocumente,deregulntermendecelmult10ziledeladatancheieriiprocesuluide
producieafiecruilotdecelmult50dearmesaudupuncalendarstabilitprinprotocolncheiatntrearmurieri
organuldepoliiecompetent.
ART.99
(1)ArmurierulromncareurmeazscomercializezepeteritoriulRomnieiarmeimportatedinstrintaten
condiiilelegiipoateintroducencircuitulcomercialacestearmenumaidupobinereacrilordeidentitatedela
organuldepoliienacruirazdecompetenteritorialseaflsediulsau,dupcaz,punctuldelucrualacestuia.
(2)nvedereaobineriicrilordeidentitate,armurierulprevzutlaalin.(1)trebuiescomuniceorganuluidepoliie
competentdateledeidentificareaarmelor,astfelcumsuntacesteamenionatenconinutuldocumentelorrespective,
i,deasemenea,spunladispoziiecertificateledeatestareandepliniriicondiiilordeomologare,emisencondiiile
legii.
ART.100
nvedereaemiteriicriideidentitateaarmeiintrodusepeteritoriulRomnieincondiiilelegiidepersoanafizicsau
juridicautorizatsleprocureisledeinorislepoartei/sauslefoloseasc,posesorultrebuiesleprezinte
organuluidepoliienacruirazdecompetenteritorialseafldomiciliulsaureedinaori,dupcaz,sediul,
mpreuncucertificatuldeatestareandepliniriicondiiilordeomologareicudocumentulcarefacedovadaprocurrii
armelor.
ART.101
ncazulncareprinmodificrileadusearmeiseschimbdestinaiaacesteiaoricategoriadincarefacepartepotrivit
clasificriiprevzutenanexalaLege,eliberareauneinoicrideidentitateseefectueazncondiiilestabilitelaart.31.
ART.102
CriledeidentitatealearmelornstrinatenafarateritoriuluiRomnieisedepunnmodobligatoriudectre
persoanelecareleaunstrinat,lastructuriledespecialitatedelaniveldincadrulInspectoratuluiGeneralalPoliiei
Romne.
SECIUNEAa3a
Proceduraefecturiitrageriiexperimentale
ART.103
(1)Suntsupusetrageriiexperimentalearmeleletaleievilederezervaleacestora.
Pagina 35

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(2)Deintorularmeiletaleareobligaiasprezintepentrutragereexperimentalarmasau/ieavadeinut,n
urmtoarelesituaii,lasolicitareaorganuluidepoliiecompetent:
a)cuocaziaeliberriipermisuluidearm,ncazulpersoanelorfizice,oriaautorizaieidedeineresaudefolosire,n
cazulpersoanelorjuridiceori,dupcaz,anscrieriiarmeisauaeviindocument;
b)lavizareapermisuluidearmsau,dupcaz,aautorizaieidedeinereoridefolosire;
c)oridecteoriarmaasuferitmodificrisaureparaiiautorizatelamecanismuldedareafoculuioriafostschimbat
eava;
d)ncazuritemeinicjustificate,stabilitedectreorganeledepoliie.
(3)Tragereaexperimentalseefectueazdectrestructuracriminalisticdincadrulautoritiicompetente,nscopul
nregistrriiproiectiluluiiatubuluimartornevideneleoperativealepoliiei.
(4)Lasolicitareatitularuluidreptuluidedeineresau,dupcaz,deportsau/idefolosireaarmei,tragerea
experimentalsepoateefectuanprezenasau,dupcaz,dectreacestaoriunreprezentantalacestuia.
(5)ncazularmelordecoleciecareconstituieraritisaucareauvaloareistoric,artistic,tiinificsau
documentar,numruldecartuecareurmeazsfietrase,precumicondiiilencaresevaefectuatragereasepot
stabilidecomunacordcutitularuldreptuluidedeinere,atuncicndexistsuspiciunic,printragereaexperimental,
poatefiafectatfuncionalitateasauintegritateaarmei.
(6)Prinderogaredelaprevederilealin.(1)(5),tragereaexperimentalnusemaiefectueaznurmtoarelesituaii:
a)lacerereatitularuluidreptuluidedeinereauneiarmedintreceleprevzutelaalin.(5),ncazulncareacestaface
dovada,printrundocumentemisdeAutoritateaNaionalpentruOmologareaArmeloriMuniiilor,ctragerea
experimentalestedenatursafectezefuncionalitateasauintegritateaarmei;
b)cuocaziavizriipermisuluidearmtipA,ncazulncarearmelesauevilenscrisenacestaaufostsupuseanterior
trageriiexperimentaleinuaufostulteriorfolositeorinuausuferitmodificri,dacorganeledepoliiecompetente
apreciazcfuncionalitateaarmeinuafostafectatdeperioadadetimpscursdelaultimaastfeldetragere.
SECIUNEAa4a
Transformareaarmelorletalenarmeneletale
ART.104
(1)Armeleletalepotfitransformatedectrearmurieriiautorizaisefectuezeoperaiunidereparareaarmelor
numainarmedepanopliesauarmederecuzit.
(2)Proprietaruluneiarmeletale,caredoretesotransformentroarmneletalncondiiilealin.(1),trebuies
notificenprealabilorganuluidepoliienacruievidenseaflarmarespectiv,careielibereazodovadncarese
nscriudateledeidentificareaacesteia,precumifaptulcaceastaurmeazasetransformanarmdepanopliesau,
dupcaz,derecuzit.
ART.105
(1)Armeleletalesepottransformanarmedepanoplie,prinperforareaevilor,imediatdupcameracartuului,
diametrulorificiuluifiinddecelpuin5mm.
(2)Armeleletalesepottransformanarmederecuzitprinobturareacanaluluieviicuajutoruladoutifturideoel
fixateprinsudurdeexterioruleviiiamplasateastfelnctsnupermitintroducereancameracartuuluidecta
muniieidemanevr,nencrcatcuglonsaucualice.
CAP.V
Regimulefecturiioperaiunilorcuarmeimuniii.
Evideneleinutedearmurieri
SECIUNEA1
Proceduraacordriiavizuluipentruincludereanobiectuldeactivitatealsocietilorcomercialeaoperaiunilorcu
armeimuniii
ART.106
(1)Societilecomercialecaredorescsincludnobiectuldeactivitateoricaredintreoperaiunilecuarmeimuniii,
prevzutelaart.105alin.(2)dinLege,trebuiessolicitenprealabil,cuocaziaconstituiriisau,dupcaz,amodificriiori
extinderiiobiectuluideactivitate,avizulstructuriispecializate,centralsaulocal,aInspectoratuluiGeneralalPoliiei
Romne.
(2)nvedereaobineriiavizuluiprevzutlaalin.(1),persoaneleinteresatetrebuiesdepunlaorganuldepoliie
Pagina 36

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

competentocererensoitdeurmtoareledocumente,noriginalincopie:
a)pentrutoatepersoanelecareausauurmeazsaibcalitateadeasociatsauadministratoralsocietiicomerciale:
acteledeidentitateicertificateledecazierjudiciar;
a)pentrutoatepersoanelecareausauurmeazsaibcalitateadeasociatsauadministratoralsocietiicomerciale:
acteledeidentitate,certificateledecazierjudiciaricertificateledecazierfiscal;

Literaa)aalin.(2)alart.106afostmodificatdepct.27alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicat
nMONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
b)pentrupersoaneleprevzutelalit.a),careurmeazsdesfoareactiviticeimplicaccesulefectivlaarmei
muniii:
(i)avizpsihologicdincaresrezultecsolicitantulesteaptsdein,spoarteisfoloseascarmeimuniiiletale,
eliberat,cucelmult12luninainteadepuneriicererii,deunpsihologautorizatpentruefectuareaunorastfeldeteste,
atestatncondiiilelegii;
(ii)uncertificatmedicaleliberatdeounitatesanitarspecializat,cucelmult6luninainteadepuneriicererii,dincare
srezultecsolicitantulnusuferdeunadintreafeciunilestabilitedeMinisterulSntiiPublice*),carefacimposibil
autorizareapentruadeinesau,dupcaz,apurtaiafolosiarmeimuniiiletale,iesteaptsdeinastfeldearmei
muniii;
(iii)certificatuldeabsolvireaunuicursdeinstruireteoreticipracticndomeniularmelorimuniiilor,organizatde
opersoanjuridicautorizatnacestsens;
c)dovadaachitriitaxelorprevzutedelegepentruacordareaavizului;

Literac)aalin.(2)alart.106afostabrogatdepct.2alart.IIdinHOTRREAnr.712din14iunie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.604din1septembrie2009.
d)mputerniciredereprezentaredinparteasocietiincauzcuprivirelapersoanacaredepunedocumentele.
(3)Seexcepteazdelaobligativitateaprezentriidocumentelorprevzutelaalin.(2)lit.b)asociaiidincadrul
persoanelorjuridicecaresunttitularealeautorizaieidedeineresaudefolosireaarmelorimuniiilor,ncondiiile
legii,icaresolicitincludereanobiectuldeactivitateaoperaiunilorcuarmeimuniii.
(3)Seexcepteazdelaobligativitateaprezentriidocumentelorprevzutelaalin.(2)lit.b)asociaiidincadrul
persoanelorjuridicecaresunttitularealedreptuluidedeineresaudeportifolosireaarmelorimuniiilor,ncondiiile
legii,icaresolicitincludereanobiectuldeactivitateaoperaiunilorcuarmeimuniii.

Alin.(3)alart.106afostmodificatdepct.27alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(4)ntermende15ziledeladatadepuneriicereriiprevzutelaalin.(2),organuldepoliiecompetentverificdac
suntndeplinitecondiiileprevzutelaart.15alin.(1)lit.c)id),respectivlit.a)ie)g)dinLege,ielibereaz,dacnu
aurezultatimpedimente,avizuldeprincipiu,alcruimodelesteprezentatnanexanr.30,nvedereaincluderiin
obiectuldeactivitateaoperaiunilorsolicitate.ncazulncareseconstatcnusuntndepliniteacestecondiii,organul
depoliiecompetentrefuzeliberareaavizuluiicomunicnscrissolicitanilormotivelecareaustatlabazaacestei
decizii.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinHOTRREAnr.862din28iunie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.590din7iulie2006sadispus
organizareaifuncionareaMinisteruluiSntiiPublice.
ART.107
Pebazaavizuluiobinutncondiiileart.106,persoanajuridicseconstituienarmurierprinparcurgereaprocedurilor
legaleprivindnfiinareasocietilorcomercialesau,dupcaz,acelorprivindextindereasaumodificareaobiectuluide
activitate.
SECIUNEAa2a
Autorizareaefecturiioperaiunilorcuarmeimuniiidectrearmurieri
Pagina 37

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ART.108
(1)Persoanelejuridiceconstituitecaarmurieripotdesfuraoperaiunicuarmeimuniiinumaidupobinerea
autorizaiei,alcreimodelesteprezentatnanexanr.31,sau,dupcaz,dupcompletareacorespunztoareaacesteia,
careseefectueaz,lacerere,deorganuldepoliienacruirazdecompetenteritorialseaflsediulsaupunctulde
lucruundeurmeazssedesfoareacesteoperaiuni.
(2)Pentruobinereaautorizaieiprevzutelaalin.(1)sau,dupcaz,pentrucompletareaacesteia,armurierultrebuie
sdepunocererencareseprecizeazcategoriadeoperaiunipecareurmeazslederuleze,nsoitdeurmtoarele
documente:
a)dovadanmatriculriisocietiinregistrulcomeruluiiactulconstitutivncaresfiemenionatelaobiectulde
activitateoperaiunilepecareurmeazslederulezepotrivitcererii;
b)dovadadeineriilegaleauneicldirisauaunuispaiuspecialamenajat,destinatefecturiioperaiunilordin
categoriamenionatncerere,iaunuispaiudestinatdepozitriiarmelorimuniiilor,omologatenacestscopde
AutoritateaNaionalpentruOmologareaArmeloriMuniiiloriasiguratecuamenajritehnicedeprotecieisisteme
electronicedesupraveghereidealarmare,conectateladispeceratedealarmareiinterveniespecializate;
c)ncazularmurierilorcaredorescsdesfoareoperaiunidereparareaarmelor,dovadadeineriilegalea
instrumentelordestinatereparrii,omologatencondiiilelegii,precumi,dupcaz,dovadadeineriilegalede
poligoanepentruverificareaarmelor,caresfie,deasemenea,omologate;
d)ncazularmurierilorcaredorescsdesfoareactivitidetransportcuarmeimuniii,dovadadeineriilegalea
mijloacelordetransportavndaceastdestinaie,omologatencondiiilelegii;
e)documenteleprevzutelaart.106alin.(2)lit.b),pentrupersonalulangajatcarevadesfuraactiviticeimplic
accesulefectivlaarmeimuniii;
f)mputerniciredereprezentaredinparteasocietiincauzcuprivirelapersoanacaredepunedocumentele;
g)dovadaachitriitaxelorstabilitedelegepentruautorizare.
(2)Pentruobinereaautorizaieiprevzutelaalin.(1)sau,dupcaz,pentrucompletareaacesteia,armurierultrebuie
sdepunocererencareseprecizeazcategoriadeoperaiunipecareurmeazslederuleze,nsoitdeurmtoarele
documente:
a)dovadanmatriculriisocietiinregistrulcomeruluiiactulconstitutivncaresfiemenionate,laobiectulde
activitate,operaiunilepecareurmeazslederulezepotrivitcererii;
b)dovadadeineriilegalelasediusau,dupcaz,lapuncteledelucrudeclarateconformlegiiauneicldirisauaunui
spaiudistinctispecialamenajat,destinatefecturiioperaiunilordincategoriamenionatncerere,aunuialtspaiu
destinatexclusivdepozitriiarmelor,precumiaunuispaiusuplimentardestinatexclusivdepozitriimuniiilor,
capselorsaupulberilorpentrumuniie,spaiidotatecusistemedeasigurareasecuritiiacestora,avizatedeorganele
depoliiecompetente;
c)avizulinspectoratuluiteritorialdemuncpentruspaiiledestinatedepozitriimuniiilor,capselorsaupulberilor
pentrumuniie;
d)ncazularmurierilorcaredorescsdesfoareoperaiunidereparare,verificareiefectuareainspeciilortehnice
alearmelor,dovadadeineriilegaleainstrumentelordestinatereparrii,omologatencondiiilelegii,precumi,dup
caz,dovadadeineriilegaledepoligoanepentruverificareaarmelor,caresfie,deasemenea,omologate;
e)ncazularmurierilorcaredorescsdesfoareactivitidetransportcuarmeimuniii,dovadadeineriilegalea
mijloacelordetransportavndaceastdestinaie,omologatencondiiilelegii;
f)ncazularmurierilorcaredorescsdesfoareactivitideproducereaarmelorletaleineletale,precumia
componentelorpentruacestea,dovadadeineriilegaleaspaiiloriautilajelordestinateproduciei,omologaten
condiiilelegii;
g)documenteleprevzutelaart.106alin.(2)lit.b),pentrupersonalulangajatcarevadesfuraactiviticeimplic
accesulefectivlaarmeimuniii;
h)mputerniciredereprezentaredinparteasocietiincauzcuprivirelapersoanacaredepunedocumentele;
i)dovadaachitriitaxelorstabilitedelegepentruautorizare.

Alin.(2)alart.108afostmodificatdepct.28alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(3)ncazulncarepersoanajuridicaremaimultepunctedelucru,situateperazateritorialamaimultorjudee,
undesevordesfuraoperaiunicuarmeimuniiiletale,trebuiessolicitecteoautorizaiepentrufiecaredintre
punctelerespective,laorganeledepoliiecompetentenacrorrazseaflacestea.
ART.109
Pagina 38

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(1)Organuldepoliiecompetentcareaprimitcerereaprevzutlaart.108alin.(2)constatdacsuntndeplinite
condiiilepentruautorizarepebazadocumentelorprezentate,precumipebazaverificrilorpecareleefectueazcu
privirelaspaiileundesevordeinesau,dupcaz,sevordesfuraoperaiunilecuarmeimuniiiletaleilasediul
social.
(2)Dacnurmaefecturiiverificrilorprevzutelaalin.(1)seconstatcsuntndeplinitecondiiileprevzutede
lege,organuldepoliiecompetentnacruirazdecompetenteritorialurmeazssedesfoareoperaiunile
elibereazsau,dupcaz,completeazautorizaiapentruefectuareaoperaiunilorcuarmeimuniii,prinmenionarea
categorieideoperaiunipentrucaresaconstatatndeplinireaacestorcondiii.
(3)Autorizaiaprevzutlaart.108alin.(1)seelibereazpentrufiecarepunctdelucrualarmurieruluiise
menioneaznconinutulacesteiatoateoperaiunilecareseefectueazlaacelpunct.
(4)Organeledepoliiecompetentelocal,careauautorizatdesfurareadeoperaiuninpuncteledelucrusituatepe
razalordecompetenteritorial,vorcomunicaacestfaptorganuluidepoliienacruirazdecompetenteritorial
seaflsediulsocialalarmurierului.
(5)Termenuldesoluionareacereriiprevzutelaart.108alin.(2)estede45deziledeladatanregistrriilaorganul
depoliiecompetent.
SECIUNEAa3a
Regimulfuncionriiarmurierilor
ART.110
(1)Persoanajuridicautorizatsefectuezeoperaiunicuarmeimuniiiesteobligatsinevidenaarmelor,
muniiiloriaoperaiunilorefectuatecuacestea,precumiapersonaluluidesemnatsefectuezeoperaiuni,ntrun
registrudeevidenaarmelorimuniiilorletale,numerotatinregistratlaorganuldepoliiecompetent.
(2)Armurieriipotprimipentrucomercializarearmenumainbazaunuiactcareconfirmdreptuldeproprietateal
deponentuluiasupraacesteia,mpreuncucarteadeidentitateaarmei,documentuldeidentitate,permisuldearm
sauautorizaiaoricertificatuldedeintorsau,dupcaz,nbazauneidispoziiiexpresescrisedinparteaorganuluide
poliiecompetent.
ART.111
Armurieriiautorizaisdesfoareoperaiunidereparareaarmelorpotconfecionamuniiedevntoarecualicei
muniieneletal,ncondiiilelegii.
ART.112
Armurieriiautorizaiscomercializezearmeimuniiipotdeinenmagazinesituatenincintaimobilelordelocuine,
pentruvnzarezilnic,cantitateademaximum15.000decartuedediferitecalibreitipuri.Restulmuniieiseva
depozitanincintadepozitelorautorizatenacestsens.
ART.113
Armurieriicareprimescarmeprinoricemodalitateprevzutdelege,careexcludeintrareanproprietateaacestora,
suntobligaisnunstrinezesausfoloseascarmelerespectivenaltecondiiidectcelestabilitededeponentsau
fracordulacestuia.
SECIUNEAa4a
Registreledeevidenaoperaiunilorcuarmeimuniiiefectuatedearmurieri
ART.114
(1)Armurieriicaredesfoaroperaiunidecomer,dereparareidetransportalarmelorimuniiilorsuntobligais
menionezenregistreledeevidenconstituitencondiiilelegiitoateoperaiunilepecareledesfoar.
(2)nregistrareaoperaiunilorefectuate,nregistreledeeviden,estepermisnumaidupprezentareaacestor
documentelaorganeledepoliiecompetente,nvedereanregistrriiiluriineviden.
(3)Armurieriisuntobligaispunladispoziiaorganelorcompetenteregistreleconstituitencondiiileprevzutela
alin.(1)i(2),oridecteorilisesolicitaceasta.
ART.115
(1)Evidenaoperaiunilordereparare,respectivaarmelorsauapieselorprimitepentrureparare,trebuieinutzilnic
dearmurieriiautorizaislerepare,nregistruldeeviden,caretrebuiescuprindnmodobligatoriuurmtoarele
rubrici:numrulcurent,dateledeidentificareapersoaneifizicesaujuridicecareadepusarmepentrureparare,numrul
iseriapermisuluidearmsau,dupcaz,aleautorizaieidedeineresaudefolosireorialecertificatuluidedeintoral
persoaneifizicesaujuridice,datadepuneriiarmei,dateledeidentificareaarmei,denumireareparaieiefectuate,data
Pagina 39

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

restituiriiarmei,numruldocumentuluieliberatcaurmareaefecturiioperaiuniidereparare,semntura,semntura
derecepieaarmei,observaii.
(1)Evidenaoperaiunilordereparareiverificareaarmelorsauapieselorprimitenacestscop,respectivde
efectuareainspeciilortehnicetrebuieinutzilnicdearmurieriiautorizai,nregistruldeeviden,caretrebuies
cuprindnmodobligatoriuurmtoarelerubrici:numrulcurent,dateledeidentificareapersoaneifizicesaujuridice
careadepusarmepentrureparare,verificareoripentruefectuareainspecieitehnice,numruliseriapermisuluide
armsau,dupcaz,aleautorizaieidedeinereoridefolosiresaualecertificatuluidedeintoralpersoaneifiziceori
juridice,datadepuneriiarmei,dateledeidentificareaarmei,denumireareparaieiefectuate,datarestituiriiarmei,
numruldocumentuluieliberatcaurmareaefecturiioperaiuniidereparare,verificaresauinspecietehnic,
semntura,semnturaderecepieaarmei,observaii.

Alin.(1)alart.115afostmodificatdepct.29alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
(2)Evidenaoperaiunilordeconfecionareicomercializareacartuelordevntoarecualice,acapseloriapulberii
folosite,precumidecomercializareacartuelorconfecionatetrebuieinutzilnicdectrearmurieriiautorizaisle
desfoare,nregistruldeevidencaretrebuiescuprind3pri,astfel:
a)primaparte,denumit"INTRRI",vacuprinde:numrulcurent,dateledeidentificareapersoaneijuridicedelacare
auprocuratcapseleipulberea,numrulautorizaiei,cantitateadepulbere,numruldecapse,numrulfacturii,data
achiziionrii,numrulicalibrulcartuelorconfecionatezilnic;
b)parteaadoua,denumit"IEIRI",vacuprinde:numrulcurent,dateledeidentificareapersoaneifizicesaujuridice
careacumpratmuniia,numruliseriapermisuluidearmsau,dupcaz,aleautorizaieidedeinereapersoanei
fizicesaujuridice,datacumprriimuniiei,cantitateademuniie,calibrulcartuului,mrimeaalicei,semntura
cumprtoruluisauapersoaneimputernicite,observaii;
c)parteaatreia,denumit"CONSEMNRIVERIFICRI",vacuprinde:numrulcurent,dataverificrii,organulcarea
efectuatverificarea,rezultatulverificrii,termenulderemediere,alteobservaii.
ART.116
(1)Evidenaoperaiunilordecomercializareaarmelorimuniiilortrebuieinutzilnicdectrearmurieriiautorizais
ledesfoare,nregistreseparate,carevorcuprindenmodobligatoriuurmtoarelerubrici:numrulcurent,
operaiunea,dateledeidentificareapersoaneifizicesaujuridicecaredepunearmasprevnzare,seriainumrul
permisuluidearm,alecertificatuluidedeintorsau,dupcaz,seriainumrulautorizaieidedeineresaudefolosire,
respectivalealtuidocumentlegalnbazacruiasedeinearmadepussprevnzare,categoriadincarefacepartearma,
conformanexeilaLege,tipul,marca,seriaicalibrularmei,seriainumrulcriideidentitateaarmei,datelede
identificareapersoaneifizicesaujuridicecareprocur,numrulidataautorizaieideprocurareiorganuldepoliie
careaeliberato,numrulidatafacturiieliberatecuocaziacumprriiarmei,preularmeiisemntura
cumprtorului.
(2)Registrulpentruevidenaoperaiunilorcucartuevacuprindeurmtoarelerubrici:numrulcurent,operaiunea,
denumireapersoaneijuridiceiadresasau,dupcaz,numele,prenumele,adresaidocumentuldeidentitateale
persoaneifizicecaredepunemuniiasprevnzare,numrulautorizaieidedeineresau,dupcaz,seriainumrul
permisuluiorialealtuidocumentlegalnbazacruiasedeinemuniiadepussprevnzare,numrulicalibrul
cartuului,mrimeaalicei,denumireasau,dupcaz,numele,prenumele,adresaidocumentuldeidentitateale
cumprtorului,numrulidatafacturiieliberatecuocaziacumprriimuniiei,preulmuniieiisemntura
cumprtoruluisauapersoaneimputernicite,observaii.
ART.117
Evidenaoperaiunilordeimportexportcuarmeimuniiitrebuieinutnregistreconstituitencondiiileprevzute
laart.114,carevorcuprindeurmtoarelerubrici:numrulcurent,operaiunea,numrulidataeliberriiavizuluide
importexportacordatdectreorganeledepoliiecompetente,cantitateadearmesaudemuniiicarefacobiectul
operaiuniideimportexport,precumicategoriadincarefacparteicaracteristicileacestora,conformanexeilaLege,
denumireaiadresaparteneruluistrindelacareimportarmeleorimuniiilesau,dupcaz,cruiaisuntdestinate,
dataefecturiioperaiunii,iarnprivinaimporturilorsevormeniona:denumireapersoaneijuridicedinRomnia,
beneficiaraimportului,sediulacesteia,numrulidataautorizriieidectreorganeledepoliie,numruliseria
certificatuluideatestareandepliniriicondiiilordeomologare.
ART.117
Evidenaoperaiunilordeimportexport,respectivtransfercuarmeimuniiitrebuieinutnregistreconstituiten
condiiileprevzutelaart.114,carevorcuprindeurmtoarelerubrici:numrulcurent,operaiunea,numrulidata
Pagina 40

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

eliberriiavizuluideimportexportacordatdectreorganeledepoliiecompetente,cantitateadearmesaudemuniii
carefacobiectuloperaiuniideimportexportoritransfer,precumicategoriadincarefacparteicaracteristicile
acestora,conformanexeilaLege,denumireaiadresaparteneruluistrindelacareimportarmeleorimuniiilesau,
dupcaz,cruiaisuntdestinate,dataefecturiioperaiunii,iarnprivinaimporturilorsevormeniona:denumirea
persoaneijuridicedinRomnia,beneficiaraimportului,sediulacesteia,numrulidataautorizriieidectreorganele
depoliie,numruliseriacertificatuluideatestareandepliniriicondiiilordeomologare.

Art.117afostmodificatdepct.30alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.118
Evidenaoperaiunilordetransportdearmeimuniii,precumiaarmelorimuniiilortransportatetrebuieinutn
registreconstituitencondiiileprevzutelaart.114,carevorcuprindeurmtoarelerubrici:numrcurent,denumireai
numruldocumentuluidensoireamrfii,dateledeidentificareapersoaneifizicesaujuridicepentrucarese
efectueaztransportul,cantitatea,categoria,caracteristicilei,dupcaz,marca,seriaicalibrularmelor,cantitateai
calibrulmuniiei,mijloculdetransportautorizatinumruldenmatricularealacestuia,dovadaasigurriipazei
transportului,dateledeidentificareareprezentantuluiioferuluisocietiidetransport,carensoescmarfa,datelede
identificareadestinatarului,perioadancaresedesfoartransportul,traseulutilizat,meniuniprivindeventualele
evenimentepetrecutentimpultransportului.
ART.119
Evidenaarmelorimuniiilorpstratendepoziteimagaziidearmeimuniiiseinenregistreconstituiten
condiiileprevzutelaart.114,caretrebuiescuprindtreipri,astfel:
a)primaparte,denumit"INTRRI",vacuprinde:denumireaisediulpersoaneijuridicesau,dupcaz,numele,
prenumele,adresaidocumentuldeidentitatealepersoaneifizicecareaintrodusarmeleimuniiilendepozit,
numrulidataautorizaieidedeinereoridefolosiresau,dupcaz,seriainumrulpermisuluidearmoriale
certificatuluidedeintor,datavizeiacordatedectreorganeledepoliiecompetente,dataintroduceriiarmelori
muniiilorndepozit,numele,prenumele,domiciliul,seriainumrulactuluideidentitatealpersoaneidelegates
transportearmeleimuniiileladepozit,numrulidataeliberriidelegaiei,numruldenmatriculareal
autovehicululuicucaresaefectuattransportul,cantitateadearmeimuniii,categoriadincarefacepartefiecarearm,
conformanexeilaLege,marca,seriaicalibrulfiecreiarme,cantitateaicalibrulmuniiei,seriainumrulcriide
identitateaarmei;
b)parteaadoua,denumit"IEIRI",vacuprinde:dataieiriimaterialelordindepozit,denumireaiadresapersoanei
juridicecarelearidicatdindepozit,numrulidatafacturii,numele,prenumele,domiciliul,seriainumrulactuluide
identitatealepersoaneidelegatesleridice,numrulidataeliberrii,numruldenmatricularealautovehicululuicare
efectueaztransportul,cantitateadearmeimuniii,categoriadincarefacepartefiecarearm,conformanexeilaLege,
marca,seriaicalibrulfiecreiarme,cantitateaicalibrulmuniiei,seriainumrulcriideidentitateaarmei;
c)parteaatreia,denumit"CONSEMNRIVERIFICRI",vacuprinde:numrulcurent,dataverificrii,organulcarea
efectuatverificarea,rezultatulverificrii,termenulderemediere,alteobservaii.
ART.120
(1)Rubricilecuprinsenregistreledeevidenprevzutelaart.114119sepotcompletasaumodificaprinordinal
ministruluiinternelorireformeiadministrative*)privindstabilireamodeluluiregistrelordeeviden,careseemiten
conformitatecuprevederileart.110alin.(1)lit.d)dinLege.
(2)Modeleleregistrelorprevzutelaalin.(1)secomunicdeautoritateadepoliiecompetent,cuocaziaeliberrii
sau,dupcaz,acompletriiautorizaieipentruefectuareaoperaiunilorcuarmeimuniii.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
SECIUNEAa5a
Efectuareaoperaiunilordeimportiexportcuarmeimuniiidectrearmurieri
ART.121
(1)Operaiunilecomercialedeimportiexportcuarmeimuniiisepotefectuadectrearmurieriiautorizainumai
dupobinereaprealabilaavizuluipentruoperaiunideimport/exportcuarmeimuniii,alcruimodelesteprezentat
Pagina 41

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

nanexanr.32,eliberatdectrestructuraspecializatdincadrulInspectoratuluiGeneralalPoliieiRomne,n
conformitatecuprevederileart.110alin.(4)dinLege.
(2)nvedereaefecturiioperaiuniicomercialedeimportsaudeexport,armurieriitrebuiesdepunocererensoit
defacturaproformatradusdeuntraductorautorizat,precumidosaruldefirm,caretrebuiescuprindpentru
primulaviz:copiedepecertificatuldenregistrarealsocietiilaregistrulcomerului,copiedepeactulconstitutiv,din
caresreiasfaptulcsocietateadesfoaroperaiunicomercialecuarmeimuniii,copiedepeautorizaiapentru
efectuareaoperaiunilorcuarmeimuniii,dovadaasigurriipazeitransportului,ncondiiilelegii.
(3)Pentruurmtoarelesolicitrinvedereaeliberriiunuinouavizpentruoperaiunideimport/exportcuarmei
muniii,dacnuauintervenitmodificricuprivirelasituaiajuridicafirmei,denaturampiedicacontinuarea
activitiidecomercializareaarmelorimuniiilor,sevaanexalacereredoarfacturaproformatradusdeun
traductorautorizat.
(4)Dupanalizareadocumentelorprezentate,dacsuntndeplinitecondiiileprevzutedelege,autoritatea
prevzutlaalin.(1)elibereazavizulnbazacruiaseefectueazimportulsauexportularmelori/sau,dupcaz,al
muniiilor.
(5)Dupefectuareaimportuluisauexportului,armurierulareobligaiasprezinteautoritiicareaemisavizulpentru
operaiunideimport/exportcuarmeimuniiideclaraiavamaldeimport,respectivexport,precumicertificatelede
atestareandepliniriicondiiilordeomologarepentruarmeleimuniiaimportate.
(6)Armurierulcareaprocuratarmeleimuniiilensituaiaprevzutlaalin.(1)esteobligatssoliciteInspectoratului
GeneralalPoliieiRomne,respectivstructurilordespecialitatedelanivelteritorialsaucentral,eliberareacrilorde
identitatencondiiileprevzutelaseciuneaa2aacap.IV,pentruarmeleimportate.
ART.122
Acordareaavizuluideimportexportpentruarmedeaprareipaznvedereacomercializriiseefectueazpotrivit
prevederilorart.121alin.(1)(4),numaicucondiiaprezentriiautorizaiei/liceneiemisedeAgeniaNaionalde
ControlalExporturilor,ncondiiilelegii.
SECIUNEAa6a
Proceduradeacordareaavizuluipentruoperaiunidetransportdearmeimuniiinarinstrintate
ART.123
(1)Efectuareaoperaiunilordetransportdearmeimuniiinari,dupcaz,nstrintatedectrearmurierul
autorizatnacestsenssepoatefacenumaipebazaavizuluieliberat,lacerere,dectreorganuldepoliiecompetent,
dac:
a)ndeplinetecondiiileprevzutenHotrreaGuvernuluinr.1.374/2000pentruaprobareaNormelorprivind
aplicareaetapizatntraficulinternaprevederilorAcorduluieuropeanreferitorlatransportulrutierinternaionalal
mrfurilorpericuloase(A.D.R.),ncheiatlaGenevala30septembrie1957,lacareRomniaaaderatprinLegeanr.
31/1994,cumodificrileicompletrileulterioare;
b)deinevehiculeomologatedeRegistrulAutoRomnideAutoritateaNaionaldeOmologareaArmelori
Muniiilor;
c)personalulangajatpentrumanipulareaarmelorimuniiilorndeplinetecondiiileprevzutelaart.106alin.(2)lit.
b),esteinstruitcuprivirelanormeledesecuritateamunciiiareavizulstructuriidepoliiecompetentecareareatribuii
peliniapazeibunurilor.
(2)nvedereaavizrii,armurierultrebuiesdepunocererensoitdedocumenteleceatestndeplinireacondiiilor
delaalin.(1)laorganuldepoliiecompetentcare,dacnurmaefecturiiverificrilorcorespunztoareconstatcsunt
ndeplinitecondiiileprevzutedelegepentruefectuareatransportului,elibereazavizulpentruefectuarea
transportuluidearmeimuniii,alcruimodelesteprezentatnanexanr.33.
ART.124
Armurieriiautorizaisefectuezetransporturidearmeimuniiisuntobligaisncheiecontractedeasigurarea
securitiitransportului,ncondiiilelegii.
ART.125
(1)TransportatoriistriniautorizaisefectuezetransporturidearmeimuniiidincategoriaceloradmisedeLegeau
obligaiasnotificenprealabilInspectoratulGeneralalPoliieideFrontier.
(2)Transportatoriiifirmeledecurieratrapidauobligaiasinformezepoliiadefrontierdespretransporturilede
armamentimuniieceurmeazsseefectuezen/dinRomnia.
(3)EfectuareatransportuluidearmeimuniiipeteritoriulRomnieisefacenconformitatecuprevederileart.25din
Legeanr.333/2003,cumijloacedetransportcaresndeplineasccondiiiledeomologareprevzutedelege.
Pagina 42

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

CAP.VI
Contraveniiisanciuni
ART.126
Suntconsideratecontraveniiurmtoarelefapte:
a)admitereaparticipriilacursuldeinstruireteoreticipracticpeliniedearmeimuniii,dectrepersoane
juridiceautorizate,apersoanelorcarenundeplinesccondiiileprevzutelaart.8alin.(2);
b)efectuarea,dectretitularuldreptuluidedeinere,aunuitransferalarmelorletaledeinute,frautorizaia
prevzutlaart.17;
c)transportularmelorletaledectretitularuldreptuluidedeinere,frndeplinireacondiiilorprevzutelaart.19;
d)nerespectareaobligaieideasigurareacondiiilordepstrareisecuritateaarmelorletaleintrodusetemporarpe
teritoriulRomniei,dectrepersoanacareaformulatinvitaia,ncondiiileprevzutelaart.43alin.(1);
e)portularmeiintrodusetemporarnRomnia,dectredeintorulacesteia,naltecondiiidectceleprevzutela
art.43alin.(2);
f)nendeplinireaobligaieideprezentareaarmeilaorganulcompetentdepoliie,dectredeintorulacesteia,n
termenulprevzutlaart.46alin.(1);
f^1)nendeplinireaobligaieideprezentarelaorganulcompetentdepoliie,ncondiiileart.48^4;

Literaf^1)aart.126afostintrodusdepct.31alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
g)nstrinareanafarateritoriuluiRomnieiauneiarmeneletaledectreproprietarulacesteia,frndeplinirea
condiieiprevzutelaart.49alin.(1)referitoarelaobinereaavizuluidescoateredefinitivdinRomnia;
h)nendeplinireadectrepersoanajuridicaobligaieideprezentaresau,dupcaz,deinformareaorganelor
competente,ntermenulprevzutlaart.59alin.(1);
i)transportularmelordectrepersoanajuridicautorizat,naltecondiiidectceleprevzutelaart.61alin.(3);
j)nerespectareadectrepersoanajuridicautorizatcareaprocuratarmeneletaleaobligaieideprezentaresau,
dupcaz,deinformareaautoritilorcompetente,ntermenulprevzutlaart.66alin.(1);
k)nerespectareadectrepersoanajuridicaobligaieideprezentarelaautoritilecompetentearegistruluide
eviden,ntermenulprevzutlaart.70alin.(2);
l)nerespectareaobligaieipersoaneijuridicedeadotacuarmenumaipersoanelepentrucaresaobinutavizul
autoritilorcompetente,ncondiiileart.71alin.(1);
m)nerespectareadectrepersoanajuridicaobligaiilorprivindafiarearegulamentuluideorganizareifuncionare
apoligonuluidetragere,respectivprivindinformareapersoanelorcareintrnincintapoligonuluiasupraconinutului
acestuiregulament,ncondiiileprevzutelaart.75alin.(2)i(3);
n)nerespectareadectrepersoanajuridicaobligaieideinereaevideneiarmelorimuniiilorfolositenpoligonul
detragere,precumiaobligaieideaprezentaregistrulorganelordecontrolcompetente,oridecteorilisesolicit
aceasta,ncondiiileprevzutelaart.76alin.(1),respectivalin.(2);
o)nerespectareaobligaieipersoanelordeadepunelaorganeledepoliiecriledeidentitatealearmelorpecarele
aunstrinatnafarateritoriuluiRomniei,prevzutlaart.102.
p)nerespectareaobligaieiarmurierilorautorizaideanotificastructuriledepoliiecompetenteteritorialcuprivirela
efectuareaoperaiunilordecasaresaudistrugereaarmelor,prevzutdeart.96alin.(4).

Literap)aart.126afostintrodusdepct.32alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatn
MONITORULOFICIALnr.623din27august2008.
ART.127
Contraveniileprevzutelaart.126sesancioneazdupcumurmeaz:
a)cuamenddela10.000.000leila20.000.000lei,celeprevzutelalit.c)ig);
b)cuamenddela20.000.000leila30.000.000lei,celeprevzutelalit.b),d),e)if);
c)cuamenddela30.000.000leila50.000.000lei,celeprevzutelalit.j),k),m),n)io);
d)cuamenddela50.000.000leila100.000.000lei,celeprevzutelalit.h),i)il);
e)cuamenddela100.000.000leila150.000.000lei,ceaprevzutlalit.a).
ART.127
Pagina 43

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Contraveniileprevzutelaart.126sesancioneazdupcumurmeaz:
a)cuamenddela1.000leila2.000lei,celeprevzutelalit.c),f^1)ig);
b)cuamenddela2.000leila3.000lei,celeprevzutelalit.b),d),e)if);
c)cuamenddela3.000leila5.000lei,celeprevzutelalit.j),k),m),n),o)ip);
d)cuamenddela5.000leila10.000lei,celeprevzutelalit.h),i)il);
e)cuamenddela10.000leila15.000lei,ceaprevzutlalit.a).

Art.127afostmodificatdepct.33alart.IdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.623din27august2008.
ART.128
ConstatareacontraveniiloriaplicareasanciunilorsefacdectrepoliitiianumedesemnaidincadrulPoliiei
Romne.
ART.129
Contraveniilorprevzutelaart.126lesuntaplicabiledispoziiileOrdonaneiGuvernuluinr.2/2001privindregimul
juridicalcontraveniilor,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.180/2002,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
CAP.VII
Dispoziiitranzitoriiifinale
SECIUNEA1
Dispoziiitranzitorii
ART.130
Prevederileprezentelornormemetodologicereferitoarelandeplinireacondiiilorprevzutelaart.15alin.(1)lit.e)i
g)dinLege,precumiladocumenteleprincaresefacedovadandepliniriiacestorcondiiiseaplicdupcumurmeaz:
a)pnlaemitereaordinuluiministruluisntiipublice*)princaresestabilescafeciunileprincarepoatefipusn
pericolviaapersoanelor,daccelcaresuferdeacesteaardeinesaufolosiarmeimuniii,seaplicnormelede
specialitateaflatenvigoarepnladatade1martie2005nacestdomeniu;
b)pnladatanfiinriipersoanelorjuridiceautorizatesdesfoarecursuriledeinstruireteoreticipracticpe
liniedearmeimuniii,seprocedeazdupcumurmeaz:
(i)aplicareaprevederilorprezentelornormemetodologicereferitoarelandeplinireacondiieiprivindabsolvirea
cursurilorsesuspendnfiecarejudepnlaautorizareaacelpuincteuneipersoanejuridicepentruorganizarea
acestorcursuri;
(ii)dupprimele6lunialeperioadeidesuspendareprevzutelapct.(i)persoanelecroraliseapliccondiia
absolviriiacestorcursuritrebuiespromovezeuntestteoreticpeliniedearmeimuniii,alecruitematicicondiii
depromovareseaprobprindispoziieainspectoruluigeneralalPoliieiRomne;
(iii)condiiapromovriitestuluiprevzutlapct.(ii)nceteaznfiecarejudedeladataautorizriiacelpuinunei
persoanejuridicencondiiilestabilitelapct.(i);
(iv)persoanelefizicecaredeinpermisdearmladataintrriinvigoareaprezentelornormemetodologice,celecare
obinacestdocumentntermende6lunidelaaceeaidat,precumicelecareobindocumentul,cucondiia
promovriitestuluiprevzutlapct.(ii),suntobligatesfacdovadaabsolviriicursurilordeinstruireteoreticipractic,
prevzutelaart.15alin.(1)lit.g)dinLege,cuocaziaprezentriilaprimavizapermisuluidearm,ulteriorautorizrii,
njudeulundeaudomiciliul,acelpuinuneipersoanejuridicepentruorganizareaacestorcursuri;
c)ndeplinireacondiieireferitoarelaprezentareaavizuluipsihologicconformart.15alin.(1)lit.e)dinLegeseaplic
ncepndcuocaziaprezentriilaprimavizapermisuluidearm,ulteriorautorizriiacelpuinunuipsihologsau
cabinetdespecialitate,njudeulncaredomiciliazpersoanacaretrebuiesndeplineascaceastcondiie.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinHOTRREAnr.862din28iunie2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.590din7iulie2006sadispus
organizareaifuncionareaMinisteruluiSntiiPublice.
ART.131
Prevederileprezentelornormemetodologicereferitoarelandeplinireacondiiilordepstrareiasigurareasecuritii
Pagina 44

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

armelorimuniiilordeinutedepersoanelefizicesaujuridiceseaplicdupcumurmeaz:
a)pnladataintrriinvigoareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.96dinLege,seprocedeazdupcum
urmeaz:
(i)aplicareaprevederilorreferitoarelacondiiaomologriincperilorispaiilorncaresepstreazarmelei
muniiilesesuspend;
(ii)nprimele6lunialeperioadeidesuspendareprevzutelapct.(i)persoanelefiziceijuridicecareladataintrriin
vigoareaprezentelornormemetodologicedeinarmeimuniiisuntobligatesntreprinddemersurile
corespunztoarendepliniriicondiiilordepstrareiasigurareasecuritiiacestora,potrivitprevederilorcarelise
aplic,cuexcepiacelorprivindomologarea;
b)ntermende6lunideladataintrriinvigoareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.96dinLegepersoanelefizice
saujuridicecaredeinarmeimuniiitrebuiesiadaptezecondiiiledepstrareiasigurareasecuritiiacestorais
obincertificateledeomologarecorespunztoare.
ART.132
(1)PrevederileprezentelorNormemetodologicereferitoarelacondiiaomologriipoligoanelordetragerese
suspendpnladataintrriinvigoareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.96dinLege.
(2)PnladataintrriinvigoareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.96dinLege,condiiaomologrii,necesar
pentruobinereaautorizaieidefuncionareapoligoanelordetragere,senlocuietecundeplinireaurmtoarelor
condiii:
a)solicitantultrebuiesfacdovadacpoligonulafostconstruitpotrivitnormelorstabilitedeFederaiaRomnde
TirSportivpentrupoligoaneledetirexistente;dovadasefaceprintrunavizdeprincipiu,acordatncadrulunei
proceduricaresestabileteprinprotocolncheiatntreInspectoratulGeneralalPoliieiRomneiFederaiaRomnde
TirSportiv;
b)perimetrelepoligoanelorprevzutelaart.108trebuieasiguratecugarddebeton,naltde3metri,pecarese
monteazdin20n20demetriplcueavertizoarecuinscripia"POLIGONDETRAGERE,ACCESULSTRICTINTERZIS".
(3)ntermende2anideladataintrriinvigoareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.96dinLege,persoanele
juridicecaredeinpoligoanedetrageresuntobligatesiadaptezeamenajrilepotrivitnormelordeomologareis
obincertificatdeomologareapoligonului.
ART.133
(1)Prevederileseciunii1acap.IV,precumicelereferitoarelacondiiaexisteneimarcajuluipearmeimuniiise
aplicdeladatampliniriiunuitermende2anidelaintrareanvigoareaprezentelornormemetodologice.
(2)Pnlamplinireatermenuluide2aniprevzutlaalin.(1),armurieriiautorizaisproducarmeimuniiipe
teritoriulRomnieisuntobligaisiasiguremijloaceletehnicenecesareaplicriimarcajului,ncondiiileprevzutela
seciunea1acap.IV.
ART.134
Prevederileseciuniia2aacap.IV,precumicelereferitoarelacondiiaexisteneicriideidentitateaarmeise
aplicdupmplinireaunuitermende6lunideladataintrriinvigoareaprezentelornormemetodologice,astfel:
a)lamplinireaacestuitermensepunncirculaiecriledeidentitatepentruarmeleprodusedearmurieriiromni
autorizai,destinateintroduceriincircuitulcomercialpeteritoriulRomniei,precumipentruceleimportate,n
condiiilelegii;
b)ntrunintervalde2anideladatampliniriiacestuitermen,darnumaitrziudedataintrriinvigoareahotrrii
Guvernuluiprevzutelaart.96dinLege,persoanelefizicesaujuridicecaredeinarmeletalesuntobligatessolicite
organelordepoliiecompetenteeliberareacrilordeidentitatepentruarmeleletaledeinute;
c)pnlaexpirareaintervaluluidetimpprevzutlalit.b),prevederileprezentelornormemetodologicereferitoarela
condiiaexisteneicriideidentitateseaplicnumaincazularmelorpentrucaresaueliberatacestedocumente;
d)deladataexpirriiintervaluluidetimpprevzutlalit.b),prevederileseciuniia2aacap.IV,precumicele
referitoarelacondiiaexisteneicriideidentitateseaplicntoatecazurile.
ART.135
(1)Persoanelejuridicecareladataintrriinvigoareaprezentelornormemetodologiceefectueazoperaiunicu
armeimuniiisuntobligatessoliciteorganelordepoliiecompetenteautorizrilecorespunztoare,ncondiiile
stabilitelacap.V,ntermendecelmultunandelaaceastdat.
(2)Dupmplinireatermenuluiprevzutlaalin.(1),operaiunilecuarmeimuniiiprevzutedeLegevorputeafi
efectuatenumaidearmurieriiautorizai,ncondiiilestabilitelacap.V.
ART.136
(1)PrevederilereferitoarelatrecereapestefrontieradestataRomnieiaarmelorimuniiilor,alteledectcelede
vntoareitir,dectrepersoanelefiziceseaplicdeladatadesemnriinpuncteledetrecereafrontiereia
Pagina 45

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

reprezentanilorAutoritiiNaionalepentruOmologareaArmeloriMuniiilor,darnumaitrziude3lunideladata
intrriinvigoareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.96dinLege.
(2)Pnladataprevzutlaalin.(1),trecereapestefrontieraarmelordevntoareitir,precumiamuniiei
corespunztoareseefectueazncondiiilestabilitenOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.105/2001privind
frontieradestataRomniei,aprobatcumodificriprinLegeanr.243/2002,cumodificrileicompletrileulterioare,
printoatepuncteledestinatetraficuluiinternaionaldepersoane.
(3)Pnladataprevzutlaalin.(1),transferularmelorimuniiilor,alteledectceledevntoareitir,nidin
strintatedectrepersoanelefizicesaujuridice,pentruscopurileprevzutenprezentelenormemetodologice,se
poateefectuanumaiprinintermediularmurierilorautorizaisefectuezeoperaiunideimportiexportsaualcelor
autorizaisefectuezetransporturiinternaionaledearmeimuniii.
SECIUNEAa2a
Dispoziiifinale
ART.137
nfiinareaifuncionareaRegistruluiNaionalalArmeloriasigurarealogisticimpuspentrurealizareatuturor
documentelorstabilitenprezentelenormemetodologicesevorasiguraetapizat,nfunciedefondurilealocaten
acestescopuriprinbugetulMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative*),ncondiiilelegii.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ART.138
(1)Anexelenr.133facparteintegrantdinprezentelenormemetodologice.
(2)Anexelepotfimodificatesaucompletateprinordinalministruluiinternelorireformeiadministrative*).

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ART.139
ntermende60deziledeladataintrriinvigoareaprezenteihotrri,InspectoratulGeneralalPoliieiRomneva
solicitaautoritiindreptincludereanClasificareaocupaiilordinRomniaaocupaieideinstructornpoligonulde
tragere.

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
Art.IIiIIIdinHOTRREAnr.895din20august2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.623din27august2008
prevd:
"ART.II
(1)Societilecomercialeautorizatepentrudeinerea,folosireasau,dupcaz,desfurareaoperaiunilorcuarmei
muniiiauobligaiacantermendeunandeladataintrriinvigoareaprezenteihotrrisiamsurilenecesaren
vedereaobineriiavizuluiinspectoratuluiteritorialdemunc,pentruspaiiledestinatedepozitriimuniiilor,precumi
pentruspaiiledestinateexclusivdepozitriicapselorsaupulberilor.
(2)Lamplinireatermenuluideunan,dreptuldedeinere,folosiresau,dupcaz,dedesfurareaoperaiunilorcu
armeimuniiisesuspendpnlaobinereaavizuluiprevzutlaalin.(1).
ART.III
(1)nvedereaeliberriipermisuluidearmsau,dupcaz,nscrieriiarmeinpermisuldearm,posesoriiarmelor
neletalesupuseautorizrii,prevzuilaart.IIdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.26/2008pentrumodificareai
completareaLegiinr.295/2004privindregimularmelorimuniiilor,trebuiesprezinteautoritilorcompetente
potrivitlegiiundosarcarevacuprindedocumenteleprevzutelaart.5alin.(1)lit.a)e)ig)dinNormelemetodologice
deaplicareaLegiinr.295/2004,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.130/2005,precumiurmtoarele:
a)certificatuldedeintor;
b)permisuldearm,noriginalincopie,atuncicndestecazul;
c)dovadaachitriitaxelorprevzutedelegepentrueliberareaunuinoupermisdearmsau,dupcaz,nscrieriiarmei
Pagina 46

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

npermis.
(2)Dacncertificatuldedeintornusuntnscrisemeniunireferitoarelaaltearmeneletale,dincategoriacelor
supusenotificrii,seprocedeazlaanulareaacestuiaprinaplicareatampilei"ANULAT",odatcueliberareapermisului
dearmsau,dupcaz,nscriereaarmeinpermisuldearm."
ANEXA1
*T*
MODEL

R0MNIA - MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .......

Nr. ........... din ..............
(Se completeaz de ctre organul de poliie)


FOTO

3,5x4,5

cm

CERERE

Subsemnatul ___________________ _____________________


(numele de familie)
(prenumele)fost() _______________ fiul/fica lui __________ si _________


(nume anterior)
(tata)
(mama)nascut() in data de |_|_|_|_|_|_|_|_| in ______________ ___________

(ziua, luna, anul)
(localitatea) (jud./sector


cu domiciliul in _____________, ____________________________________
(localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea)
___________, ________, _______, ______, ______________, _____________
(numarul)
(blocul) (scara) (apt.) (codul postal)
(jud/sector)


Alte date:
Cetatenie ____________, nationalitate ______________Act de identitate seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|,CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


S A A L L Z Z N N N N N C

Resedinta ___________________, ____________________________________

(localitatea)
(Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea)

___________, ________, _______, ______, ______________, _____________
(numarul)
(blocul) (scara) (apt.) (codul postal)
(jud/sector)


Profesia ___________ locul de munca _________ functia __________rog a fi autorizat n regim [] normal


pentru [] deinerea

[] de urgen
[] portul i folosirea

...............................................................

unei arme cu destinaia* [] agrement (1)


[] tir sportiv (4)

[] utilitar (2)
[] vntoare (5)

Pagina 47

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

[] colecie (3)
[] aprare i paz (6)

...............................................................

i a mi se elibera o autorizaie pentru procurarea armei.

Data ............
Semntura ..............

--------* Conform anexei la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i


muniiilor
Cererea se completeaz cu litere majuscule iar situaiile corespunztoare
se marcheaz cu X.
Cererea completat cu date inexacte sau cu omisiuni, precum i cererea
care nu este nsoit de documentele prevzute de lege sunt nule
Aceast parte a documentului se completeaz de ctre organul de politie

Acte necesare obinerii autorizrii pentru prima arm:

Acte necesare
pentru arme avand destinatia:
M E N T I U N I

(nr, seria, data emiterii

si emitentul)

a) copie B.I./C.I.
[]

b) certificat medical tip


[]

c) certificat testare psihologica []

d) certificat de cazier judiciar []

e) 2 fotografii 3,5x4,5 cm
[]

f) taxa de prestare serviciu


[]
___________________

g) certificat de absolvire curs


[]
___________________

h) copie permis de vanatoare


[]
___________________

i) copie permis antrenor de tir


[]
___________________

j) copie permis sportiv categ. I []


___________________

k) atestat colectionar
[]
___________________

l) dovada calitatii prev. de


[]
___________________

art. 14 alin. 2 din Legea

nr. 295/2004

In temeiul comunicarii a fost achizitionata arma marca _____, seria _____

calibrul _____, categoria ___ ___, cu factura nr. _____ din ______________

(data emiterii

eliberata de __________________ din _______________________________

(localitatea, judetul)

Pagina 48

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

S-a eliberat cartea de identitate a armei, seria ________ nr. _________

la data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Z Z L L A A A A

de catre _____________________________________________________

(autoritatea emitenta)

S-a eliberat permisul de arma seria ________ nr. ______________

la data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Z Z L L A A A A

Lucrarea a fost solutionata de catre: ______________________________

(gradul, numele si prenumele)

la data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Z Z L L A A A A

Alte mentiuni efectuate de organul de politie: .......................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA2
*T*
MODEL
Matca
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .........
Nr. ....... data .........
AUTORIZAIE DE PROCURARE
ARM I MUNIIE - PERSOANE FIZICE
Se autorizeaz domnul/doamna ......... cu domiciliul/reedina n
localitatea ......, str. ....., nr. ....., cod numeric personal ........
pentru a procura:
1. Arm cu destinaia ........ i cantitatea de ....... cartue calibrul

Pagina 49

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

aferent acesteia.
2. O eava de rezerv calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
(categoria) ...... (seria) ..... deinut n baza permisului de arm
tip ......, seria ....., nr. .....
ORGAN DE POLIIE
Fa
ROMNIA
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI.........
Nr. ....... data .........
AUTORIZAIE DE PROCURARE
ARM I MUNIIE - PERSOANE FIZICE
Se autorizeaz domnul/doamna ........., cetatenie ....... cu domiciliul/
reedina n localitatea ......, str. ....., nr. ....., cod numeric
personal ........ act de identitate ..........., seria ..........,
nr. ..... pentru a procura:
1. Arm letala cu destinaia ........ i cantitatea de ....... cartue
calibrul aferent acesteia.
2. O eava de rezerv calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
(categoria) ...... (seria) ..... deinut n baza permisului de arm
tip ......, seria ....., nr. .....
* Specificaii suplimentare ...........................................
.......................................................................
Termenul de valabilitatea al autorizaie pn la data de ...........
EFUL POLIIEI
L.S.
Se prelungete pn la data de ...........
EFUL POLIIEI
L.S.
n termen de 10 zile posesorul acestei autorizaii are obligaia de a se
prezenta la organul de poliie care a eliberat-o, avnd asupra sa arma
procurat, actul de provenien i cartea de identitate a armei, n cazul
cnd aceasta exist.
-----------* se vor meniona date suplimentare despre arma solicitat
VERSO
Data procurrii .............
Se certific de ctre armurierul/autoritatea vamal ...........
din localitatea ...............................................
c domnul .....................................................
a procurat:
1. arm din categoria ......., cu caracteristicile ...... destinaia .....
marca ....... seria ........ calibrul .........
2. O eava de rezerv, calibru ......... Seria ....... marca .........

Pagina 50

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

a) De la (numele i prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care


nstrineaz) .........., titular al permisului de arm/autorizaie de
deinere i folosire, seria ..... nr. ........./factura numrul .......
din data de .........
b) Din strintate conf doc ..................
Poziia din registrul de eviden a armelor/registrul vamal nr. .../...
semntura gestionarului/organul vamal
loc tampil
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA3
*T*
MODEL
ROMNIA
EMITENT ......
Nr. ...... data .....

Seria .... nr. ......

CERTIFICAT
DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE PREGTIRE TEORETIC I PRACTIC
PE LINIE DE ARME I MUNIII*
Certificm c domnul (doamna) ........., CNP ........... fiul (fiica) lui
.......... i al (a) ........, nscut() la data ......., n ...........,
domiciliat n localitatea ..........., str. ....., nr. ......., judeul
(sectorul) ........., a absolvit cursul de pregtire teoretic i practic
pe linie de arme i muniii.
Cursul s-a desfurat n perioada .........., la sediul societii .......,
din localitatea ........, str. ....., nr. ....., judeul (sectorul) ......
Certificatul poate fi utilizat n condiiile prevzute de Legea
nr. 295/2004 i Normele metodologice de aplicare.
DIRECTOR CURS
L.S.
* ACESTA VA FI ELIBERAT DE CTRE PERSOANA JURIDIC AUTORIZAT
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA4
*T*
MODEL

Pagina 51

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ROMNIA

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

stema

PERMIS DE ARMA

TIP A

DETINE

ARME DE FOC i MUNIII

Seria RO nr. 0000000

pag 1

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEULUI

FOTOGRAFIA

TITULARULUI

(Semntura titularului)

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Numele i prenumele titularului)

Domiciliat n localitatea ....................

strada ................ nr. ...............

blocul ......., scara ........, apt. ......

Pagina 52

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

judeul (sectorul) ..................

Pemisul de arm a fost eliberat la data de .........

Numrul de nregistrare ......................

EFUL INSPECTORATULUI

LS.

Seria RO nr. 0000000

pag 2

VIZA PERMISULUI DE ARM


Organul care a efectuat VIZA


Data efecturii vizei


Nr. dosar viza


eful Serviciului

tampila


Organul care a efectuat VIZA


Data efecturii vizei


Nr. dosar viza


eful Serviciului

tampila


Organul care a efectuat VIZA


Data efecturii vizei
Nr. dosar viza


eful Serviciului

tampila


Organul care a efectuat VIZA


Data efecturii vizei


Nr. dosar viza

Pagina 53

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGISeful Serviciului

tampila

Seria RO nr. 0000000

pag 3

ARME DEINUTE


1 Cartea de identitate NSCRIERE

RADIERE

a armei
Categoria armei
Data
Data


Caracteristicile armei
Nr.
Nr.


Destinaia armei
EFUL SERVICIULUIEFUL SERVICIULUI


Marca

seria
cal.

L.S.

L.S.
... Cartea de identitate NSCRIERE

RADIERE


a armeiCategoria armei
Data
Data


Nr.
Nr.

Caracteristicile armei


Destinaia armei
EFUL SERVICIULUIEFUL SERVICIULUI


Marca


seria
cal.

L.S.

L.S.
...Cartea de identitate NSCRIERE

RADIERE


a armeiCategoria armei
Data
Data


Caracteristicile armei
Nr.
Nr.


Destinaia armei
EFUL SERVICIULUIEFUL SERVICIULUI

Marca


seria
cal.

L.S.

L.S.
...Cartea de identitate NSCRIERE

RADIERE

Pagina 54

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS


a armeiCategoria armei
Data
Data


Caracteristicile armei
Nr.
Nr.


Destinaia armei
EFUL SERVICIULUIEFUL SERVICIULUI


Marca


seria
cal.

L.S.

L.S.
...Cartea de identitate NSCRIERE

RADIERE


a armeiCategoria armei
Data
Data


Caracteristicile armei
Nr.
Nr.


Destinaia armei
EFUL SERVICIULUIEFUL SERVICIULUI


Marca


seria
cal.

L.S.

L.S.

Seria RO nr. 0000000

pag 4-9

TEVI REZERV


Cat./ MARCASERIACALIBRULNR.DE NREGISTRARENR. DE NREGISTRARE
Caract.

I DATA INSCRIERIII DATA RADIERII............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.


............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

Pagina 55

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

L.S.

L.S.

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

Seria RO nr. 0000000

pag 10-11

SCHIMBRI DE DOMICILIU


Schimbat domiciliul in localitatea ...................

strada ......................... nr. .................

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI


Nr. de nregistrare .........

L.S.

Pagina 56

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS


Schimbat domiciliul in localitatea ...................

strada ......................... nr. .................

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI


Nr. de nregistrare .........

L.S.


Schimbat domiciliul in localitatea ...................

strada ......................... nr. .................

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI

Nr. de nregistrare .........

L.S.


Schimbat domiciliul in localitatea ...................

strada ......................... nr. .................

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI


Nr. de nregistrare .........

L.S.


Schimbat domiciliul in localitatea ...................

strada ......................... nr. .................

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI


Nr. de nregistrare .........

L.S.

Seria Ro nr. 0000000

pag. 12

MUNITIE

Muniie pentru

CALIBRUL

BUCATI

arma de la poziia

Pagina 57

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Seria RO nr. 0000000

pag 13

Reedine aprobate pentru deinerea armelor

A
Localitatea ..................


strada ............. nr. ...............

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI


Nr. de nregistrare .........

L.S.


La aceast adres vor fi deinute armele nregistrate n prezentul
permis la poziiile:

...
Localitatea ..................

strada ............. nr. ...............bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI


Nr. de nregistrare .........

L.S.


La aceast adres vor fi deinute armele nregistrate n prezentul
permis la poziiile:


...
Localitatea ..................


strada ............. nr. ...............

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI

Pagina 58

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS


Nr. de nregistrare .........

L.S.


La aceast adres vor fi deinute armele nregistrate n prezentul
permis la poziiile:


...
Localitatea ..................


strada ............. nr. ...............

bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) ...
de la data de ............................
EFUL SERVICIULUI

Nr. de nregistrare .........

L.S.


La aceast adres vor fi deinute armele nregistrate n prezentul
permis la poziiile:

Seria RO nr. 0000000

pag 14-15

MODIFICRI PRIVIND LOCUL UNDE SUNT DEINUTE ARMELE

NR NR. NREGISTRAREMODIFICAREA LOCUL UNDE AULOCUL UNDE VORSEMNTURA


I

CRT
I DATA
PRIVETE
FOST DEINUTEFI DEINUTE

MODIFICRII
URMTOARELE ARMELE
ARMELE
TAMPILA

ARME

Seria RO nr. 0000000

Pagina 59

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

pag 16-17
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.

ANEXA5
*T*
MODEL

ROMNIA

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

stema

PERMIS DE ARMA

TIP B

PORT SI FOLOSIRE

ARME DE FOC I MUNIIE

Seria RO nr. 0000000

pag. 1

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

INSPECTORATUL ............

FOTO

TITULAR

Pagina 60

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

(Semntura titularului)

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(Numele i prenumele titularului)

Pemisul de arm eliberat la data de .........

Numrul de nregistrare ......................

Seria RO nr. 0000000

pag 2

Domiciliul n localitatea

................................................

strada ..................... nr. .........

bloc ......... scara ......... apt. ...........

jude (sector) ...............................,

SEFUL UNITATII

L.S.

Seria RO nr. 0000000

pag 3

Pagina 61

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

VIZA PERMISULUI DE ARM

VIZAT LA DATA
VIZAT LA DATA

.....................

.................

EFUL UNITII
EFUL UNITII

..................
...................

TAMPILA UNITII

TAMPILA UNITII

Nr. nregistrare
Nr. nregistrare

...................
.....................

VIZAT LA DATA
VIZAT LA DATA

.....................

.................

EFUL UNITII
EFUL UNITII

..................
...................

TAMPILA UNITII

TAMPILA UNITII

Nr. nregistrare
Nr. nregistrare

...................
.....................

Seria RO nr. 0000000

pag 4-5

ARME DEINUTE

Cartea de identitate a armei

Categoria armei

Caracteristicile armei

Destinaia armei

Marca

Seria

Cal.

Pagina 62

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Data nscrierii ........... Data radierii ...........

Nr. nregistrare........... Nr. nregistrare ........

EFUL UNITATII
EFUL UNITII

L.S.

L.S.

Cartea de identitate a armei

Categoria armei

Caracteristicile armei

Destinaia armei

Marca

Seria

Cal.

Data nscrierii ........... Data radierii ...........

Nr. nregistrare........... Nr. nregistrare ........

EFUL UNITATII
EFUL UNITII

L.S.

L.S.

Seria RO nr. 0000000

pag.6-19

TEVI REZERV


Cat./ MARCASERIACALIBRULNR.DE NREGISTRARENR. DE NREGISTRARE
Caract.

I DATA INSCRIERIII DATA RADIERII............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

Pagina 63

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

............./
............../

................ ................

EFUL SERVICIULUI EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

Seria RO nr. 0000000

pag 20-23

MUNITIE

CALIBRUL

CANTITATEA

Seria RO nr. 0000000

pag 24-27

Pagina 64

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

SCHIMBRI DE DOMICILIU


Schimbat domiciliul in localitatea

......................................................

strada ......................... nr. .................


bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) .............


de la data de .......................................


Nr. de nregistrare ................................

SEFUL UNITATII

L.S.
Schimbat domiciliul in localitatea

......................................................

strada ......................... nr. .................


bloc .. scara ... apt. .. jude (sector) .............


de la data de .......................................


Nr. de nregistrare ................................

SEFUL UNITATII

L.S.

Seria Ro nr. 0000000

pag. 28-29

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.

ANEXA6
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI
Nr. .......... data .........

Pagina 65

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

AUTORIZAIE DE TRANSFER AL ARMELOR


(PERSOANE FIZICE)
Autorizm efectuarea transferului de arme i/sau muniii, de ctre
domnul ........ din localitatea ...... strada ...... nr. ....... judeul
(sectorul) ........., CNP ........., posesorul permisului de arm TIP A,
de deinere seria ..... nr. ........ eliberat de ....... la data .......,
vizat la data de ..........
A*. Autorizaia se acord pentru transferul urmtoarelor arme:
1. Arm din categoria** ........ caracteristicile armei*** .........
destinaia .... marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr.
2. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
3. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
4. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
5. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....

...
.....
.....
.....
.....

B. Autorizaia se acord pentru transferul urmtoarelor cantiti i


calibre de muniie:
1. Cantitatea ................ calibrul ........
2. Cantitatea ................ calibrul ........
3. Cantitatea ................ calibrul ........
4. Cantitatea ................ calibrul ........
5. Cantitatea ................ calibrul ........
Transferul armei/muniiei va avea loc pe traseul ........ ruta .........
Scopul transferului .........
Mijloc de transport ..........
Termenul de valabilitate al autorizaiei ...........
INSPECTOR EF
L.S.
n baza cererii numrul ...../..... se prelungete valabilitatea
autorizaiei pn la data de ...........
INSPECTOR EF
L.S.
-----------* pentru un numr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniie
de calibre diferite se ataeaz o anex cu datele de identificare ale
armelor/muniiilor
** categoria de arme conform Legii nr. 295/2004 poate fi B, C, D astfel
c n cerere se menioneaz n raport de situaie una din categoriile
specificate
*** caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi
individualizate prin menionarea n cerere a poziiei (nr. curent) din
anexa la lege la categoriile B, C, D
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:

Pagina 66

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA7
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI
Nr. .......... data .........
AUTORIZAIE TEMPORAR DE TRANSPORT I FOLOSIRE A ARMEI
(PERSOANE FIZICE)
Autorizm efectuarea transferului de arme i/sau muniii, de ctre domnul
........ din localitatea ...... strada ...... nr. ....... judeul
(sectorul) ......, CNP ........., posesorul permisului de arm TIP A, de
deinere seria ..... nr. ........ eliberat de ....... la data .......,
vizat la data de ..........
A. Autorizaia se acord pentru transportul i folosirea armei categoria
........, caracteristicile armei ..... marca ... seria ..... calibrul ...,
cartea de identitate a armei seria ...... nr. ........
B. Autorizaia se acord pentru transportul muniiei corespunztoare:
Cantitatea .......... calibrul ..........
Transportul armei/muniiei va avea loc pe traseul ......... ruta ........
Mijloc de transport .........
Titularul este autorizat s foloseasc arma i muniia n poligonul
aparinnd societii ........., situat la adresa .........
Termenul de valabilitatea al autorizaiei .........
INSPECTOR EF
L.S.
n baza cererii numrul ...../..... se prelungete valabilitatea
autorizaiei pn la data de ...........
INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA8
*T*
MODEL

Pagina 67

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ROMNIA

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ..........

stema

ATESTAT DE COLECIONAR

Seria C nr. 0001234

Atestm prin prezentul c domnul/doamna ....... , domiciliat ()


n localitatea ......, str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ...,

apt. ..., jude (sector) ......, C.N.P. .........., ndeplinete

condiiile legale privind statutul de colecionar de arme, calitate


care i confer dreptul de a procura i deine arme pentru colecie,
n condiiile prevzute de legislaia n vigoare.

INSPECTOR SEF
Nr. .... data .....

L.S.

VIZA ATESTATULUI DE COLECIONAR

Nr. de nregistrare ... Nr. de nregistrare .... Nr. de nregistrare ...

Data ................
Data ................
Data ...............

EFUL SERVICIULUI
EFUL SERVICIULUI
EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

L.S.

Nr. de nregistrare ... Nr. de nregistrare .... Nr. de nregistrare ...

Data ................
Data ................
Data ...............

EFUL SERVICIULUI
EFUL SERVICIULUI
EFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

L.S.

*ST*

Pagina 68

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA9
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ..........
Nr. ........ data ........

DISPOZIIE*
de anulare a autorizrii i de retragere a permisului de arm
In conformitate cu prevederile art. ....... din Legea nr. 295/2004
s-a dispus msura anulrii autorizrii, pentru a deine arme i muniii
fa de domnul ......... fiul lui .......... i al ....... nscut la .....
n localitatea ........ domiciliat n ..... str. ..... nr. .... bl. ....
apt. ..... sector/jude ..... posesor al actului de identitate .......
seria .... nr. .... i al permisului de arm tip A/tip B, seria .....
nr. ..... eliberat la data de ......... de ctre ....... pentru nclcarea
prevederilor art. ....... din constnd n aceea c ......... .
..................................................................
..................................................................
..................................................................
INSPECTOR EF
L.S.
*Dispoziia de anulare a autorizrii se va anexa la ntiinarea adresat
persoanei n cauz n care se vor meniona: armele ce fac obiectul anulrii
autorizrii, termenul n care persoana este obligat s nstrineze armele,
precum i faptul c s-a retras permisul de arm n situaiile n care se
impune acest lucru.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA10
*T*
MODEL
ROMNIA

Pagina 69

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)


INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ..........
Nr. .......... data .........
AUTORIZAIE
DE SCOATERE TEMPORAR DIN AR A ARMELOR/ MUNIIILOR
(PERSOANE FIZICE)
Autorizm scoaterea temporar din Romnia a armelor i/sau muniiilor,
aparinnd domnului .... din localitatea ...... strada ...... nr. ....
judeul (sectorul) ........., CNP ........., posesorul permisului de arm
TIP A/TIP B, de deinere seria ..... nr. ...... eliberat de ........
la data ......., astfel:
A*. Autorizaia se acord pentru scoaterea temporara a urmtoarelor arme:
1. Arm din categoria ........ caracteristicile armei .........
destinaia .... marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr.
2. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
3. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
4. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
5. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....

...
.....
.....
.....
.....

B*. Autorizaia se acord pentru scoaterea temporara a urmtoarelor


cantiti i calibre de muniie:
1. Cantitatea ................ calibrul ........
2. Cantitatea ................ calibrul ........
3. Cantitatea ................ calibrul ........
4. Cantitatea ................ calibrul ........
5. Cantitatea ................ calibrul ........
Transferul armei/muniiei va avea loc pe traseul ........ ruta .........
P.C.T.F. / Ieire ........./ Intrare ............
Scopul transportului .........
Mijloc de transport ..........
Termenul de valabilitate al autorizaiei ...........
INSPECTOR EF
L.S.
-----------* pentru un numr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniie
de calibre diferite se ataeaz o anex cu datele de identificare ale
armelor/muniiilor
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.

Pagina 70

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ANEXA11
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ........
Nr. ..... data ..........
AVIZ
DE NSTRINARE A ARMEI/MUNIIEI
PE TERITORIUL ROMNIEI
Avizm nstrinarea pe teritoriul Romniei de ctre domnul (doamna) .....,
domiciliat n ......., posesor al paaportului/actului de identitate
seria ......, nr. ......, eliberat de autoritile statului ........ la
data de ......., a urmtoarelor:
A. Arm din categoria .... caracteristicile armei ....... cu destinaie
...... marca ......... seria ..... calibrul ...... ;
B. muniie:
Cantitatea ........ calibrul ........,
deinute n baza permisului de arm seria ....., nr. ....., eliberat la
data de ...... de ........
Avizul va fi prezentat autoritilor de frontier la ieirea din Romnia
pentru justificarea nstrinrii armei/muniiei
INSPECTOR EF
L.S.
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA12
*T*
MODEL
FAT
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ...........
Nr. .......... data .........
AUTORIZAIE TEMPORAR
DE PROCURARE A ARMEI I MUNIIEI LETALE

Pagina 71

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Se autorizeaz domnul(doamna) ........., domiciliat n ......., posesor al


paaportului/actului de identitate seria ......, nr. ........, eliberat
de autoritile statului ......., valabil pn la ......... pentru a
procura din Romnia:
A.
B.
C.
1.
2.
3.
4.
5.

Arm din categoria ..... caracteristicile armei ..... destinaia ... .


eava rezerv din categoria .... caracteristici .... destinaia ... .
Muniie:
Cantitatea ................ calibrul ........
Cantitatea ................ calibrul ........
Cantitatea ................ calibrul ........
Cantitatea ................ calibrul ........
Cantitatea ................ calibrul ........

Termenul de valabilitatea al autorizaiei: ...........


n termen de 3 zile de la data achiziionrii armei/muniiei, posesorul
acestei autorizaii are obligaia de a se prezenta la organul de poliie
care a eliberat-o, avnd asupra sa actul de provenien al acestora,
prezenta autorizaie, cartea de identitate a armei i arma procurat,
(n vederea sigilrii acesteia).
INSPECTOR EF
L.S.
VERSO
Data procurrii .................
Se certific de ctre armurierul ............
din localitatea .......................
c domnul ...............................
a cumprat arm (eava) letal din categoria .........,
caracteristicile ....... destinaia ........... marca ...... seria ......
calibrul ..... cu factura numrul ....... din data de ........ poziia
din registrul de eviden a armelor .........
semntura gestionarului
loc tampil

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA13
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
Nr. .......... data .........

Pagina 72

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

AUTORIZAIE
DE SCOATERE DEFINITIV DE PE TERITORIUL ROMNIEI
A ARMELOR I MUNIIILOR LETALE
Se autorizeaz domnul/doamna ........ domiciliat() n ....... avnd
paaportul/actul de identitate seria ...... nr. ........ eliberat de ......
la data ....... pentru scoaterea definitiv de pe teritoriul Romniei a
urmtoarelor:
A*. Arm din categoria ......., caracteristicile armei ...... destinaie
........ marca ........ seria ..... calibrul ......, cartea de identitate
a armei seria ....... nr. ........
B. eava de rezerv seria ....... calibrul .......
C. Muniie:
1.
2.
3.
4.
5.

Cantitatea
Cantitatea
Cantitatea
Cantitatea
Cantitatea

................
................
................
................
................

calibrul
calibrul
calibrul
calibrul
calibrul

........
........
........
........
........

ara de destinaie ........../ruta ........


Mijloc de transport ................
P.C.T.F. - Ieire ......................
Termenul de valabilitatea a autorizaiei: ....................
Arma a fost sigilat la data de ....... de ctre ....... cu sigilul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative*), numrul ............
INSPECTOR EF
L.S.
-------------* caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate
prin menionarea n cerere a poziiei (nr. curent) din anexa la lege,
la categoriile B.C.D
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA14
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
Nr. .......... data .........
DOVADA NOTIFICRII
pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice

Pagina 73

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Ca urmare a notificrii prealabile a domnului ........... cu domiciliul/


reedina n localitatea .........., str ......., nr. ..., judeul
(sectorul) ......., CNP. .......... document de identitate, seria .....
nr. ....... se elibereaz prezenta dovad, pentru procurarea unei arme
neletale cu caracteristicile ....... .
n termen de 5 zile de la procurarea armei neletale titularul are
obligaia de a se prezenta la organul de poliie competent cu arma i
documentul de provenien n vederea eliberrii certificatului de
deintor.
INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA15
*T*
MODEL
FAT
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
Seria ..... nr. .....
Nr. ..... data ......
CERTIFICAT DE DEINTOR
PENTRU ARME NELETALE
- PERSOANE FIZICE n temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor i al muniiilor
domnul (doamna) ........, din localitatea ........, str. ....., nr. ...,
judeul (sectorul) ....., posesor al documentului de identitate seria .....,
nr. ....., C.N.P. ......., este deintor al armelor/muniiilor neletale,
dup cum urmeaz:
1. ARME*:

Nr.
Destinaia Caracteristicile Marca
Seria Calibrul

crt.

...

10

Pagina 74

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

VERSO
2. MUNIIE*:

Nr.

crt. Cantitatea (buc.)


Calibrul

Alte caracteristici

...

10

INSPECTOR EF
L.S.
---------* Pentru mai mult de 10 arme i o cantitate de muniie mai mare de calibre
diferite sau avnd alte caracteristici vor exista anexe la certificatul
de deintor.
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA16
*T*
MODEL
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
Nr. ....... data .......
AVIZ DE SCOATERE DEFINITIV DIN ROMNIA
A ARMEI I MUNIIEI NELETALE
ESTE AVIZAT domnul/doamna .......... domiciliat() n ........ avnd
paaportul/actul de identitate seria ..... nr. ........ eliberat de ......
la data ......., pentru scoaterea definitiv de pe teritoriul Romniei
a armei i/sau muniiei neletale:
A. Arma neletal, cu caracteristicile ........, destinaia ...... marca
seria ....... calibrul ........
B.
1.
2.
3.

Muniia:
Cantitatea ......... calibrul .........
Cantitatea ......... calibrul .........
Cantitatea ......... calibrul .........

ara de destinaie ........../ruta ........


Mijloc de transport ................

Pagina 75

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

P.C.T.F. - Ieire ......................


Termenul de valabilitate a autorizaiei: ....................
INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA17
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .......
Nr. ..... data .........
AVIZ
pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul
Romniei
Ca urmare a notificrii prealabile a domnului/doamnei ....... cu
domiciliul/reedina n localitatea ........, str. ....., nr. ......,
ara ........., document de identitate ...... seria ...... nr. ......,
adresat misiunii diplomatice romne din ........ se acord AVIZUL pentru
introducerea armei neletale, cu caracteristicile ........... marca .....
seria ....... calibrul ....... .
Avizul este valabil de la data ........ pn la data ...........
INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA18
*T*
MODEL
Matca
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI.........

Pagina 76

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Nr. ....... data .........


AUTORIZAIE
DE PROCURARE - ARME I MUNIII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
Se autorizeaz .................... cu sediul n localitatea ......,
str. ....., nr. ....., Codul Unic de inregistrare nr. ........ pentru
a procura:
1. Arm cu destinaia ........ i cantitatea de ....... cartue calibrul
aferent acesteia.
2. O eava de rezerv calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
(categoria) ...... (seria) ..... deinut n baza permisului de arm
tip ......, seria ....., nr. .....
ORGAN DE POLIIE

Fa
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI.........
Nr. ....... data .........
AUTORIZAIE
DE PROCURARE - ARME I MUNIII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
Se autorizeaz .................... cu sediul n localitatea ......,
str. ....., nr. ....., Codul Unic de inregistrare nr. ........ pentru
a procura:
1. Arm cu destinaia ........ i cantitatea de ....... cartue calibrul
aferent acesteia.
2. O eava de rezerv calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
(categoria) ...... (seria) ..... deinut n baza permisului de arm
tip ......, seria ....., nr. .....
-------* Specificaii suplimentare ...........................................
.......................................................................
Termenul de valabilitatea al autorizaie pn la data de ...........
EFUL POLIIEI
L.S.

Pagina 77

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Se prelungete pn la data de ...........


EFUL POLIIEI
L.S.
n termen de 10 zile posesorul acestei autorizaii are obligaia de a
se prezenta la organul de poliie care a eliberat-o, avnd asupra sa arma
procurat, actul de provenien i cartea de identitate a armei, n cazul
cnd aceasta exist.
-----------* se vor meniona date suplimentare despre arma solicitat
VERSO
Data procurrii .............
Se certific de ctre armurierul/autoritatea vamal ...........
din localitatea ...............................................
c persoana juridica ........ C.U.I. ........ cu sediul in localitate ....
a procurat:
1. arm din categoria ......., cu caracteristicile ...... destinaia .....
marca ....... seria ........ calibrul .........
2. O eava de rezerv, calibru ......... Seria ....... marca .........
a) De la (numele i prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care
nstrineaz) .........., titular al permisului de arm/autorizaie de
deinere i folosire, seria ..... nr. ........./factura numrul .......
din data de .........
b) Din strintate conf. doc. ..................
Poziia din registrul de eviden a armelor/registrul vamal nr. .../...
semntura gestionarului/organul vamal
loc tampil
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA19
*T*
MODEL
FAT
ROMANIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
Nr. ........ data ........

Pagina 78

seria .... nr. ......

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

AUTORIZAIE
DE DEINERE ARME I MUNIII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
n temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor i al muniiilor,
autorizm .........., cu sediul n localitatea ......... strada ........,
nr. ........, judeul (sectorul)........., Codul Unic de nregistrare
nr. ......., pentru a deine armele i muniiile specificate n prezenta.
Adresa la care vor fi deinute armele:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
1.

ARME*

Nr.categoria
Desti-

Semnatura
Crt
natia MarcSerieCalibrulCarte de Adresa
si

caracteristici

identitatedeti- stampila

nerii

1.

...

INSPECTOR EF
L.S.
----------* Pentru mai mult de 10 arme i o cantitate de muniie mai mare de calibre
diferite sau avnd alte caracteristici vor exista anexe la autorizaia
de deinere
VERSO
2. MUNIIE

Nr.
Cantitatea

Calibrul

Observaii

crt.

Pagina 79

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

3. VIZA AUTORIZAIEI

VIZA N
VIZA N
VIZA N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

VIZA N
VIZA N
VIZA N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA20
*T*
MODEL
FAT
ROMANIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
seria .... nr. ......
Nr. ........ data ........
AUTORIZAIE
DE FOLOSIRE - ARME I MUNIII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
n temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor i al muniiilor,
autorizm .........., cu sediul n localitatea ......... strada ........,
nr. ........, judeul (sectorul)........., Codul Unic de nregistrare
nr. ......., pentru a folosi armele i muniiile specificate n prezenta.
Adresa la care se pastreaza armele/munitia:
................................................

Pagina 80

HOTARARE

1.

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ARME*

Nr.categoria
Desti-

Semnatura
Crt
natia MarcSerieCalibrulCartea de
si

caracteristici

identitatestampila

1.

...

INSPECTOR EF
L.S.
----------* Pentru mai mult de 10 arme i o cantitate de muniie mai mare de calibre
diferite sau avnd alte caracteristici vor exista anexe la autorizaie.
VERSO
2. MUNIIE

Nr.
Cantitatea

Calibrul

Observaii

crt.

3. VIZA AUTORIZAIEI

VIZA N
VIZA N
VIZA N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........
LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

VIZA N
VIZA N
VIZA N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

Pagina 81

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA21
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
Nr. .......... data .........
AUTORIZAIE DE TRANSFER AL ARMELOR
(PERSOANE JURIDICE)
Autorizm efectuarea transferului de arme i/sau muniii, de ctre
........, cu sediul in localitatea ...... strada ..... nr. .... judeul
(sectorul) ........., Codul Unic de nregistrare nr. ............,
autorizatia de deinere seria ..... nr. ........
A. Autorizaia se acord pentru transferul urmtoarelor arme*:
1. Arm din categoria** ........ caracteristicile armei .........
destinaia .... marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr. ...
2. Arm din categoria ..... caracteristicile armei*** ..... destinaia ...
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
3. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia .....
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
4. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia .....
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
5. Arm din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaia .....
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
B. Autorizaia se acord pentru transferul urmtoarelor cantiti i
calibre de muniie:
6. Cantitatea ................ calibrul ........
7. Cantitatea ................ calibrul ........

Pagina 82

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

8. Cantitatea ................ calibrul ........


9. Cantitatea ................ calibrul ........
10. Cantitatea ................ calibrul ........
Transferul armei/muniiei va avea loc pe traseul ........ ruta .........
Scopul transferului .........
Mijloc de transport ..........
Termenul de valabilitatea al autorizaiei ...........
INSPECTOR EF
L.S.
n baza cererii numrul ...../..... se prelungete valabilitatea
autorizaiei pn la data de ...........
INSPECTOR EF
L.S.
-----------* pentru un numr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniie
de calibre diferite se ataeaz o anex cu datele de identificare ale
armelor/muniiilor
** categoria de arme conform Legii nr. 295/2004 poate fi B, C, D astfel
c n cerere se menioneaz n raport de situaie una din categoriile
specificate
*** caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi
individualizate prin menionarea n cerere a poziiei (nr. curent) din
anexa la lege la categoriile B, C, D
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA22
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ........
Nr. .......... data .........
AUTORIZAIE
DE SCOATERE TEMPORAR DIN AR A ARMELOR/ MUNIIILOR LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
Se autorizeaz scoaterea temporar din Romnia a armelor i/sau muniiilor,
letale aparinnd ....... cu sediul in localitatea ..... strada ......
nr. .... judeul (sectorul) ......, Codul Unic de nregistrare nr. ......,

Pagina 83

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

posesoare a autorizatiei de deinere de arme si munitii seria .....


nr. ...... eliberat de ........ la data .......
A*. Autorizaia se acord pentru scoaterea temporara a urmtoarelor arme:
1. Arm din categoria ........ caracteristici ......... destinaia ....
marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr. ...
2. Arm din categoria ..... caracteristici ....... destinaia .....
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
3. Arm din categoria ..... caracteristici....... destinaia .....
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
4. Arm din categoria ..... caracteristici ....... destinaia .....
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
5. Arm din categoria ..... caracteristici ....... destinaia .....
marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
B*. Autorizaia se acord pentru scoaterea temporara a urmtoarelor
cantiti i calibre de muniie:
1. Cantitatea ................ calibrul ........
2. Cantitatea ................ calibrul ........
3. Cantitatea ................ calibrul ........
4. Cantitatea ................ calibrul ........
5. Cantitatea ................ calibrul ........
Reprezentantul autorizat al ........... este domnul(doamna) ........,
CNP ..............
Motivul scoaterii temporare din ar ......................
Mijloc de transport .........................
P.C.T.F./ Intrare ............../Ieire ........
ara de destinaie a armei/muniiei ................
Termenul de valabilitate al autorizaiei pn la data de ...............
INSPECTOR EF
L.S.
-----------* pentru un numr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniie
de calibre diferite se ataeaz o anex cu datele de identificare ale
armelor/muniiilor
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA23
*T*
MODEL

Pagina 84

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .....
Seria ..... nr. .....
Nr. ....... data ........
CERTIFICAT
DE DEINTOR ARME NELETALE
(PERSOANE JURIDICE)
n temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor i al muniiilor
........., cu sediul n localitatea ........, str. ......., nr. .......,
judeul (sectorul) ........., cod unic de nregistrare nr. ...........,
este deintoare a armelor / muniiilor neletale, dup cum urmeaz:
1. ARME:

Caracteristicile armei prevzute Destinaia Marca Seria Calibrul

n Anexa la Legea nr. 295/2004*

Nr

crt Poziia din Anexa

la lege

1.

...

10.

2. MUNIIE

Cantitatea (buc.)
Calibrul

Alte caracteristici

1.

...

10.

Pentru mai mult de 10 arme i o cantitate de muniie mai mare de calibre


diferite sau avnd alte caracteristici vor exista anexe la certificatul
de deintor.
-----------

Pagina 85

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

* Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate


prin menionarea n cerere a poziiei (nr. curent) din anexa la lege,
la categoriile B,C,D
INSPECTOR EF L.S.
VERSO
VIZA CERTIFICATULUI

VIZAT N
VIZAT N
VIZAT N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

VIZAT N
VIZAT N
VIZAT N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

VIZAT N
VIZAT N
VIZAT N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA24
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

Pagina 86

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .........


Nr. ...... data ......
DOVADA NOTIFICRII
ARM NELETAL
(PERSOANE JURIDICE)
Ca urmare a notificrii prealabile a SC ........... cu sediul n localitatea
........, str. ........., nr. ......, judeul (sectorul) ........, cod unic
de nregistrare nr. ........., reprezentat prin domnul (doamna) .........,
C.N.P. .........., se elibereaz prezenta dovad, pentru procurarea de arme
neletale n cantitate de ..........., avnd destinaia .......... .
n termen de 5 zile de la procurarea armei neletale avei obligaia de a v
prezenta la organul de poliie competent cu arma (armele) i documentul de
provenien n vederea eliberrii certificatului de deintor.
INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA25
*T*
MODEL
FATA
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ......
Seria ..... nr. .....
Nr. ..... data .......
AUTORIZAIE
DE FUNCIONARE A POLIGONULUI DE TRAGERE
n temeiul ....................... se AUTORIZEAZ FUNCIONAREA poligonului
de tragere pentru:
1. arme letale []
2. arme neletale []
situat n localitatea ........, judeul (sectorul) ......., strada ........
nr. ......., aparinnd societii comerciale ........, cu sediul n ......

Pagina 87

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Codul Unic de nregistrare nr. ............


n poligon se pot efectua trageri cu urmtoarele categorii de arme:
Letale:
1. Categoria B,
Caracteristicile armei

8 9
10
11
12 13 14 15
16
17 18

2. Categoria C,
Caracteristicile armei [ ]

19 20 21 22

3. Categoria D,
Neletale:

[ ]

[ ]

Se va marca cu X n dreptul categoriei i caracteristicilor


corespunztoare armei.
INSPECTOR EF
L.S.
VERSO
VIZA AUTORIZAIEI

VIZA N
VIZA N
VIZA N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

Pagina 88

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

VIZA N
VIZA N
VIZA N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

VIZA N
VIZA N
VIZA N

ANUL ........
ANUL .........
ANUL ...........

LUNA .........
LUNA .........
LUNA ...........

ZIUA .........
ZIUA .........
ZIUA ...........

EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI
EFUL POLIIEI

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA26
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .........
Nr. ..... data ........

Seria ..... nr. .....

AUTORIZAIE
PENTRU ORGANIZAREA I DESFURAREA CURSULUI
DE INIIERE I PREGTIRE TEORETIC
I PRACTIC PE LINIE DE ARME I MUNIII
Se autorizeaz societatea comercial ............ cu sediul n localitatea
............ strada ........ nr. ......... judeul (sectorul), ..........,
Codul Unic de nregistrare ........., s organizeze i s desfoare
cursuri de iniiere i pregtire teoretic i practic pe linie de arme i
muniii. Activitile se vor desfura la:
- pregtirea teoretic la sediul din .........., str. ......., nr. ......,
jude (sector) ............;
- pregtirea practic la poligonul situat n ........., aparinnd .......

Pagina 89

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA27
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ........
Seria ...... nr. .....
Nr. ........ data ........
ATESTAT
DE INSTRUCTOR N POLIGONUL DE TRAGERE
Domnul/Doamna ............., domiciliat() n localitatea ..........,
str. ........, nr. ......., bloc ......, scara ....., apt. ......, jude
(sector) .......... CNP ......... ndeplinete condiiile legale i a
obinut calitatea de instructor n poligonul de tragere cu arme i
muniii, care i confer drepturile conexe prevzute n Legea nr. 295/2004,
privind regimul armelor i al muniiilor.
INSPECTOR EF
L.S.
*VIZE DE PRELUNGIRE A VALABILITII ATESTATULUI

Nr. Nr. i data vizei Organul de poliie Valabil pana


Semntura i
crt.

la data de:
tampila

Pagina 90

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

----------* Prezentul atestat se vizeaz la intervale de 5 ani.


*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA28
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ........
Nr. ...... data .......
DISPOZIIE *
de anulare a autorizrii i retragerea autorizaiei
persoanelor juridice
n conformitate cu prevederile art. .........., ncepnd cu data de .....,
s-a dispus anularea autorizrii i retragerea autorizaiei de ..........
nr. .......... din ........., emis de .......... S.C. ........, cu sediul
n localitatea ........., str. ........, nr. ......., judeul (sectorul)
............., cod unic de nregistrare nr. ........., pentru nclcarea
prevederilor art. ........ din ......... constnd n aceea c:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
INSPECTOR EF
L.S.
* dispoziia de anulare a autorizrii se va anexa la ntiinarea
adresat persoanei n cauz

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.

Pagina 91

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ANEXA29
*T*
MODEL

ROMNIA

MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

CARTEA DE IDENTITATE A ARMEI

stema

Seria RO nr. 0000000

pag 1

Date generale de identificare ale armei

Categoria

caracteristicile

Elemente de verificare

Marca

Pagina 92

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Seria

Calibru

Tara de origine

Tara de provenienta

Serie cutie mecanisme

Serie teava

Marcajul

Indicativul de tara

Indicativul producatorului

Anul de fabricatie

Numarul de ordine

Alte date generale de identificare a armei

Munitia folosita

Numar de tevi

Pozitia tevilor

Seria RO nr. 0000000

pag. 2

Date privind omologarea armei

(pentru arme fabricate n Romnia)

Seria i nr. certificatului de omologare

Pagina 93

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Data eliberrii certificatului de omologare

Autoritatea emitent a certificatului de omologare

Date privind certificarea ndeplinirii condiiilor de

omologare

(pentru armele introduse n Romnia)

ara de origine

Seria i nr. certificatului de omologare din ara

de origine

Data omologrii n Romnia

Seria i nr. omologrii n Romnia

Autoritatea emitent

Avizul de constatare tehnico-tiinific criminalistic

Nr. i data avizului

Autoritatea emitent:

Autoritatea emitent:
data

L.S.

Seria RO nr. 0000000

pag. 3

Verificri periodice cu privire la starea tehnic a armei

Pagina 94

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Dat
Unitatea care a efectuat Starea Semntura

verificrii verificarea
tehnicasi tampila

Meniuni privind retragerea crii de identitate a armei

Dat
Unitatea care a dispus
Numar Semntura

retragerii
retragerea
de in-si tampila

regis-

trare

Alte meniuni

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Seria RO nr. 0000000

pag 4

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA30
*T*

Pagina 95

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .........
Nr. ....... data .........
AVIZ
de principiu pentru includerea n obiectul de activitate
a operaiunilor cu arme i muniii
Urmare a solicitrii domnului ............, adresat n calitate de ......
al SC ......... cu sediul n localitatea ........, str. ......, nr. .....,
judeul (sectorul) ......., cod unic de nregistrare nr. ......, se acord
AVIZUL de principiu, n vederea includerii n obiectul de activitate al
societii a urmtoarelor domenii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

........................
........................
........................
........................
........................
........................

COD
COD
COD
COD
COD
COD

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;

Prezentul aviz are o valabilitate de 30 de zile.


INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA31
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI .......
seria .... nr. ....
AUTORIZAIE

Pagina 96

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

PENTRU EFECTUAREA OPERAIUNILOR CU


ARME I MUNIII LETALE
n temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor i al muniiilor,
autorizm ........., cu sediul n localitatea .........., strada .......,
nr. ....., judeul (sectorul), ......, Codul Unic de nregistrare nr. ....,
pentru a efectua urmtoarele operaiuni cu arme i muniii:
1.
2.
3.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD

CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;
...........;

INSPECTOR EF
L.S.

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA32
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE
Nr. ......... data .........
AVIZ
pentru operaiuni de import/export cu arme i muniii
(armurieri)

Pagina 97

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

Se acord AVIZUL pentru efectuarea de operaiuni de import/export cu arme


i muniii .........., cu sediul n localitatea ........., str. ........,
nr. ........, judeul (sectorul) ........, cod unic de nregistrare
nr. .........., astfel:
A.
1. ......... (buci) arme din categoria ........, caracteristicile* .......
marca ........, calibrul ..........;
2. ......... (buci) arme din categoria ........, caracteristicile .......
marca ......., calibrul .......;
B.
1. ....... (buci) muniie, calibrul ........;
2. ....... (buci) muniie, calibrul ........ .
ara de unde/unde se import/export armele/muniia ...........
Termenul de valabilitatea al avizului pn la data de .........
Mijloc de transport ...............
P.C.T.F. INTRARE/IEIRE .................
Paza transportului este asigurat de ............... n baza contractului
nr. ........./......... .
INSPECTOR EF
L.S.
* Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate
prin menionarea n cerere a poziiei (nr. curent) din anexa la lege,
la categoriile B.C.D
n cazul n care caracteristicile enunate vor necesita completarea
listei cu mai mult de 2 puncte, vor exista anexe

*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.
ANEXA33
*T*
MODEL
ROMNIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE*)

Pagina 98

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ..........


Nr. ........ data ........
AVIZ
PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI DE ARME I MUNIII
n baza autorizaiei de efectuare a operaiunilor cu arme i muniii
seria ........ nr. ........ societatea comercial ........, cu sediul n*1)
............, Codul Unic de nregistrare nr. ........., este avizat s
efectueze transportul*2)............ de arme i muniii dup cum urmeaz:
*A.
1. ........... (buci) arme din categoria ......., caracteristicile .....
destinaie .......... marca ........, calibrul ..........;
2. ........... (buci) arme din categoria ......., caracteristicile .....
destinaie .......... marca ........, calibrul ..........;
*B.
.......... (buci) muniie, calibrul .............;
.......... (buci) muniie, calibrul ............. .
Transportul se va efectua cu:
1. Auto tip ........ marca ........, nr. nmatriculare ............,
omologare R.A.R. nr. .......... din .........., A.N.O.A.M. nr. .......
din ........, licen de execuie pentru transport de materiale
periculoase A.R.R. nr. ...../........,
2. Auto tip ........ marca ........, nr. nmatriculare ............,
omologare R.A.R. nr. .......... din .........., A.N.O.A.M. nr. .......
din ........, licen de execuie pentru transport de materiale
periculoase A.R.R. nr. ...../........,
Conductori auto autorizai:
1. .............;
2. .............;
3. ............. .
Ruta utilizata ..................
P.C.T.F. INTRARE/IEIRE .....................
Paza transportului este asigurat de ............ n baza contractului
nr. ........../........ .
Termenul de valabilitate al avizului este pn la data de ..........
Transportul armelor i muniiilor se va face cu ndeplinirea condiiilor
prevzute n Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor,

Pagina 99

HOTARARE

(A)

130 24/02/2005

C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

valorilor i protecia persoanelor i normelor de aplicare ale acesteia


INSPECTOR EF
L.S.
------------*1) adresa complet
*2) intern/internaional
* n cazul n care caracteristicile enunate vor necesita completarea
listei cu mai mult de 2 puncte, vor exista anexe
*ST*

*)NOTAC.T.C.E.S.A.PiatraNeam:
PrinORDONANADEURGENnr.30din25aprilie2007,publicatnMONITORULOFICIALnr.309din9mai2007sa
prevzutorganizareaifuncionareaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative.

Pagina 100