Sunteți pe pagina 1din 110
! SC ACIBO INVESTMENTS SRL B-DUL MUNCII NR. 18, CORP A, ET. II CLUJ –NAPOCA
!
SC ACIBO INVESTMENTS SRL
B-DUL MUNCII NR. 18, CORP A, ET. II
CLUJ –NAPOCA
J12/4965/08, CUI RO24881714
CONT: RO61 PIRB 1302 7310 0700 1000
BANCA: PIRAEUS BANK CLUJ NAPOCA
FAX. 0372-870538
e-mail: office@acibo.ro
SUPORT DE CURS
PENTRU ATESTAREA PERSONALULUI
TEHNIC DE SPECIALITATE RESPONSABIL CU
VERIFICAREA TEHNIC Ă ÎN UTILIZARE A
APARATELOR DE ÎNC Ă LZIT ALIMENTATE CU
COMBUSTIBIL SOLID, LICHID SAU GAZOS,
CAZANE DE AP Ă CALD Ă CU PUTERE
P ≤ 400 KW Ș I CAZANE DE ABUR DE JOAS Ă
PRESIUNE CU DEBIT Q ≤ 0,6 T/H Ş I A
ARZ Ă TOARELOR CU COMBUSTIBILI GAZO Ş I
Ş I LICHIZI (RVT)
!
! Prezentul suport de curs este întocmit în conformitate cu programa analitic ă prezentat ă
!
Prezentul suport de curs este întocmit în conformitate cu programa
analitic ă prezentat ă la art. 24, alin. (1) din Ordinul Inspectorului de Stat Ş ef
al ISCIR nr. 165/2011, cu modific ă rile ș i complet ă rile ulterioare
!
!
Temele con ţ inute sunt urm ă toarele:
1. Legisla ţ ie, standarde, normative specifice activit ăţ ii
2. Tipuri de aparate consumatoare de combustibil. Proceduri de lucru
obligatorii
3. M ă suri preg ă titoare pentru punerea în func ţ iune. Punere în
func ţ iune.Proceduri specifice obligatorii de efectuare a verific ă rilor.
Completarea rapoartelor de verific ă ri ş i a livretelor aparatelor
4. Eficien ţă energetic ă
!
! TEMA 1 Legisla ţ ie, standarde, normative specifice activit ăţ ii 1.1 Legislaţ ia
!
TEMA 1 Legisla ţ ie, standarde, normative specifice activit ăţ ii
1.1 Legislaţ ia referitoare la organizarea ş i func ţ ionarea ISCIR
a) Legea nr. 64/2008, privind func ţionarea în conditii de sigurantă a instala ţiilor sub
presiune, instala ţiilor de ridicat ş i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, republicată ;
b) Ordonan ţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea Legii nr. 64/2008 publicată în
Monitorul Oficial al României nr. nr. 606 din 26.08.2010;
c) Legea nr. 93/2011 privind aprobarea Ordonan ţei Guvernului nr. 22/2010 pentru
modificarea ş i completarea Legii nr. 64/2008 publicată în Monitorul Oficial al României,
nr. 404 din 09.06.2011
d) Hotă rârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare;
e) Ordinul Inspectorului de Stat Ş ef al ISCIR nr. 165/2011 pentru aprobarea metodologiei
privind atestarea personalului tehnic de specialitate, cu modific ă rile ş i completă rile
ulterioare;
f) Ordinul Inspectorului de Stat Ş ef al ISCIR nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnic ă a
instala ţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, cu modific ă rile ş i completă rile
ulterioare.
1.2 Legislaţ ia referitoare la introducerea pe pia ţă a instala ţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR
a) Hotă rârea Guvernului nr. 775 din 2011 privind stabilirea condi ţiilor de introducere pe
pia ţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazo ş i;
b) Hotă rârea Guvernului nr. 454 din 2003 privind stabilirea condi ţiilor de introducere pe
pia ţă a recipientelor simple sub presiune;
c) Hotă rârea Guvernului nr. 584 din 2004 privind stabilirea condi ţiilor de introducere pe
pia ţă a echipamentelor sub presiune;
d) Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobată cu
modifică ri ş i completă ri prin Legea 68/2010.
e) Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construc ţii
f) Hotă rârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerin ţelor referitoare la eficien ţa
cazanelor noi pentru ap ă cald ă care func ţioneaz ă cu combustibili lichizi sau gazo ş i;
g) Ordin 5/2009 al ANRE - NTPEE – 2008 - Norme tehnice pentru proiectarea, executarea
ş
i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
!

1.3

Standarde si normative

I 13/1-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

I 31 1999 - Normativ pentru proiectarea ş i executarea sistemelor de alimentare cu gaze

petroliere lichefiate – GPL

GP 051 – 2000 - Ghid de proiectare, execu ţie ş i exploatare a centralelor termice mici

SR EN 1856-1:2009 - Co ş uri de fum. Condi ţii pentru co ş uri de fum metalice. Partea 1:

Componete ale sistemelor co ş urilor de fum

SR EN 1856-2:2009 - Co ş uri de fum. Condi ţii pentru co ş uri de fum metalice. Partea 2:

Condi ţ ii pentru co ş uri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi ş i elemente

Tubulaturi ş i elemente de racordare metalice

SR EN 1857:2010 - Co ş uri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1858+A1:2011 - Co ş uri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pere ţi simpli

sau cu mai mul ţi pere ţi

1.4

Prescripţii Tehnice ISCIR

PT A1-2010 – Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri

nominale P 400kW

PT C2-2010 - Arz ă toare cu combustibili gazo ş i ş i lichizi

PT C4-2010 Recipiente metalice sub presiune

PT C7-2010 – Dispozitive de siguranta

PT C9-2010- Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune

PT C11-2010 – Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere

aferente cazanelor

1.1 Legislaţ ia referitoare la organizarea ş i func ţ ionarea ISCIR

Pentru to ţi cei implica ţi în domeniul ISCIR este esen ţial ă cunoa ş terea principalelor reglementă ri referitoare la existen ţa, func ţiile ş i atribu ţiile acestei institu ţii.

În continuare sunt prezentate extrase relevante din actele normative.

Legiea 64/2008, republicat ă

Legea stabileste cadrul legal pentru func ţionarea în condi ţii de siguran ţă a instala ţiilor sub presiune, instala ţiilor de ridicat ş i a aparatelor consumatoare de combustibil.

!

!

Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instala ţiile ş i echipamentele prev ă zute în anexa nr. 1. Condi ţiile de funcţionare în siguran ţă a acestor instala ţii ş i echipamente se reglementeaz ă prin legi specifice.

În scopul func ţion ă rii în condi ţii de siguran ţă , instala ţiile sub presiune ş i instala ţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil ş i componentele acestora, precum ş i instala ţiile sub presiune, instala ţiile de ridicat, unele instala ţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum ş i componentele acestora, se supun regimului de autorizare ş i de verificare tehnic ă , potrivit prevederilor prezentei legi.

Legea nr. 64/2008, republicată , defineste ISCIR astfel: Inspec ţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administra ţiei centrale, cu personalitate juridic ă , responsabil în numele statului pentru asigurarea m ă surilor de func ţionare în condi ţii de siguran ţă a instala ţiilor ş i echipamentelor prev ă zute în anexele nr. 2 ş i nr. 3, denumite în continuare instala ţii/echipamente.

nr. 3, denumite în continuare instala ţ ii/echipamente. In scopul functionarii in conditii de siguranta, instala

In scopul functionarii in conditii de siguranta, instala ţiile sub presiune si instala ţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil si componentele acestora, prevazute in anexa nr. 2, precum si instala ţiile sub presiune, instala ţiile de ridicat, unele instala ţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componentele acestora, prevazute in anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare si de verificare tehnica, potrivit prevederilor legii.

Introducerea pe pia ţă , punerea in functiune si/sau utilizarea instala ţiilor si echipamentelor prevazute la art. 2 sunt admise numai in conditiile stabilite de lege.

In situatia in care instala ţiile si echipamentele prevazute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare si verificare tehnica daca prin aceasta cerinta nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementari tehnice.

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instala ţiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei centrale, cu personalitate juridica, responsabil in numele statului pentru asigurarea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instala ţiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2 si 3, denumite in continuare instala ţii/echipamente.

ISCIR exercita urmatoarele func ţii:

a)

prevederilor referitoare la condi ţiile de introducere pe pia ţă ş i punere în func ţiune a instala ţiilor/echipamentelor, precum ş i urm ă rirea ş i controlul regimului de autorizare ş i verificarea tehnica a instala ţiilor/echipamentelor;

de autoritate in domeniul instala ţiilor/echipamentelor, care asigur ă controlul respectă rii

b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea documentelor cu caracter normativ

pentru domeniul sau de activitate.

Legea stabile ş te urm ă torii termeni:

a) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe func ţionarea normal ă a unei/unui instala ţii/echipament, provocând avarii ş i/sau afectând via ţa sau s ă n ă tatea oamenilor ori mediul;

b) autorizare - activitatea de evaluare ş i atestare, efectuată de că tre ISCIR, a competen ţei ş i

capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăş ura una dintre activităţile prev ă zute la art. 8 alin. (1);

!

c)

aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru de ţin ă torii/utilizatorii de

instala ţii/echipamente, dup ă caz, stabilit prin hotă râre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), ca urmare a verific ă rii condi ţiilor de montare/instalare conform prescrip ţiilor tehnice, pe baza c ă ruia pot începe lucr ă rile de montare/instalare;

d) autorizare a func ţion ă rii - acordul emis de ISCIR pentru de ţin ă torii/utilizatorii de

instala ţii/echipamente, dup ă caz, stabilit prin hotă râre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestă rii faptului c ă o/un instala ţie/echipament îndepline ş te toate condi ţiile ş i

cerin ţele pentru a fi pus ă /pus repus ă /repus în func ţiune ş i utilizată /utilizat în condi ţii de siguran ţă ;

e) construire - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instala ţii/echipament,

realizată conform documenta ţiei tehnice aferente acesteia;

f) de ţin ă tor - persoana fizic ă sau juridic ă ce de ţine cu orice titlu o instala ţie/echipament în

exploatare; g) documenta ţie tehnică - totalitatea documentelor ş i instruc ţiunilor elaborate, conform
exploatare;
g)
documenta ţie tehnică - totalitatea documentelor ş i instruc ţiunilor elaborate, conform
prevederilor prescrip ţiilor tehnice, de c ă tre produc ă tor pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea în func ţiune, realizarea reviziilor, repara ţiilor ş i/sau pentru între ţinerea
instala ţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de c ă tre
persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realiz ă rii
sarcinilor specifice ce le revin; documenta ţia tehnică include, dup ă caz, descrierea general ă a
instala ţiei/echipamentului, proiectele de execu ţie, procesul de fabrica ţie, schemele ş i circuitele
pentru componentele instala ţiilor/echipamentelor, descrieri ş i explica ţii necesare pentru
în ţelegerea acestor desene ş i scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele
încerc ă rilor ş i examin ă rilor ş i altele asemenea;
h)
expert ISCIR - persoana fizic ă autorizată de că tre ISCIR, pe baza evalu ă rii capabilităţii ş i
competen ţei sale, în scopul realiz ă rii de sarcini specifice;
i)
expertiz ă
tehnică
-
investiga ţia/examinarea
cu caracter tehnic a unei/unui
instala ţii/echipament;
j)
instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instala ţii/echipament la locul utiliză rii
ş
i/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instala ţii sau echipamente, în vederea
asigur ă rii condi ţiilor de func ţionare;
k)
introducere pe pia ţă - ac ţiunea de a face disponibil ă /disponibil, pentru prima dată , contra
cost sau gratuit, o/un instala ţie/echipament în vederea distribuirii ş i/sau utiliz ă rii;
l) între ţinere
-
totalitatea
opera ţiunilor
prin
care
se
asigur ă
men ţinerea
instala ţiei/echipamentului în parametrii de func ţionare în condi ţii de siguran ţă ;
m)
montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instala ţii/echipament, conform

documenta ţiei tehnice, în vederea func ţion ă rii acesteia/acestuia;

n) omologare - totalitatea activităţilor desfăş urate de c ă tre o comisie, în leg ă tur ă cu un anumit

tip de instala ţie/echipament, identificat corespunz ă tor, în scopul determin ă rii parametrilor reali de performan ţă ş i siguran ţă în func ţionare, în vederea atestă rii îndeplinirii condi ţiilor/cerin ţelor aplicabile;

o) prescrip ţie tehnică - norma tehnic ă elaborată de că tre ISCIR ş i aprobată prin ordin al

ministrului economiei ş i finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care con ţine, pentru domenii clar definite, condi ţii ş i cerin ţe tehnice referitoare la instala ţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prev ă zute la art. 8 alin. (1), ce se realizeaz ă în leg ă tur ă cu acestea, în vederea introducerii pe pia ţă , punerii în

!

!

func

ţiune

ş i

utiliză rii

instala ţiilor/echipamentelor

respective

în

condi ţii

de

siguran ţă

în

func

ţionare;

 

p) produc ă tor - persoana fizic ă sau juridic ă , responsabil ă pentru proiectarea ş i/sau realizarea

unei/unui instala ţii/echipament în scopul introducerii pe pia ţă ş i/sau al punerii în func ţiune, în numele s ă u, precum ş i orice persoan ă fizic ă sau juridic ă , care construie ş te, monteaz ă , instaleaz ă , ambaleaz ă sau eticheteaz ă o/un instala ţie/echipament în vederea introducerii pe pia ţă ş i/sau punerii în func ţiune sub nume propriu;

q) punere în func ţiune - ac ţiunea care are loc în momentul primei utiliză ri a unei/unui

instala ţii/echipament;

r) regim de autorizare ş i verificare tehnic ă - totalitatea condi ţiilor, cerin ţelor, examin ă rilor,

încerc ă rilor ş i/sau evalu ă rilor la care este supus ă /supus, cu caracter obligatoriu, o/un instala ţie/echipament, pe parcursul realiz ă rii ş i utiliză rii, precum ş i deciziile luate în leg ă tur ă cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condi ţii de siguran ţă , conform

func ţ ionarea în condi ţ ii de siguran ţă , conform prescrip ţ iilor tehnice;

prescrip ţiilor tehnice;

s) reparare - ansamblul de lucr ă ri ş i opera ţiuni ce se execută prin înl ă turarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o/un instala ţie/echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii ini ţiali sau la al ţi parametri care asigur ă func ţionarea în condi ţii de siguran ţă a acesteia, conform prescrip ţiilor tehnice;

t)

repunere în funcţiune - ac ţiunea care are loc în momentul primei utiliz ă ri a unei/unui

instala ţii/echipament, ulterior repară rii, efectu ă rii unei revizii ş i/sau efectu ă rii unei interven ţii de între ţinere a acesteia/acestuia, conform prescrip ţiilor tehnice;

u)

revizie - activitatea, de regul ă planificată , ce constă în ansamblul opera ţiunilor ce se

execută asupra unei/unui instala ţii/echipament în scopul regl ă rii sau înlocuirii pieselor ş i

aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescrip ţiilor tehnice;

v)

utilizator - persoana fizic ă sau juridic ă ce are în folosin ţă o/un instala ţie/echipament.

De asemenea, legea stabile ş te c ă "se admite introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a instala ţiilor/echipamentelor care indeplinesc urmatoarele conditii, dupa caz:

a) sunt respectate conditiile si cerintele de functionare in conditii de siguranta;

b) sunt omologate;

c) sunt puse la dispozitia utilizatorilor, de catre producatori, instructiuni tehnice pentru

utilizarea instala ţiilor/echipamentelor in conditii normale, pentru intretinerea, realizarea reviziilor si a reparatiilor instala ţiilor/echipamentelor, precum si, dupa caz, pentru pregatirea personalului de deservire;

d) au autorizarea functionarii emisa conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;

e) exista, pentru utilizare, la fiecare loc de munca, instructiuni tehnice pentru utilizare in

conditii normale, precum si documente cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instala ţiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;

f) exista, pentru utilizare, personal de deservire autorizat."

Se admite mentinerea in utilizare numai a acelor instala ţii/echipamente care respecta conditiile de funcţionare în siguran ţă , care sunt supuse verificarilor tehnice in utilizare si care sunt

!

!

reparate, intretinute si supuse la revizii potrivit prevederilor prescriptiilor tehnice si prezentei legi.

Rezultatele verificarilor tehnice realizate pe parcursul activitatilor prevazute la alin. (1) trebuie sa ateste existenta conditiilor de functionare in siguranta a instala ţiilor/echipamentelor la data efectuarii verificarilor.

Activitatile de construire, montare, instalare, punere in functiune si control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnica si, dupa caz, verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare, precum si reviziile, reparatiile, lucrarile de intretinere, operatiunile de sudare si deservire a instala ţiilor/echipamentelor se realizeaza de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile stabilite de prescriptiile tehnice si prezenta lege.

Producatorii care presteaza activitati de construire, montare, instalare, punere in functiune, revizie, reparatii si lucrari de intretinere pentru instala ţiile/echipamentele realizate de catre ei fac exceptie de la cerinta de autorizare.

de catre ei fac exceptie de la cerinta de autorizare. Activitatile persoanelor autorizate, prevazute la alin.

Activitatile persoanelor autorizate, prevazute la alin. (1), se realizeaza in limita competentelor si responsabilitatilor stabilite prin documentul de autorizare.

Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru instala ţiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 3 se efectueaza de catre ISCIR.

Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru instala ţiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 2 se realizeaza de catre persoane fizice si juridice autorizate in acest scop.

Responsabilitatile privind realizarea verificarilor tehnice in vederea autorizarii functionarii si a verificarilor tehnice in utilizare, precum si corectitudinea rezultatelor aferente obtinute revin ISCIR sau persoanelor autorizate prevazute la alin. (2), dupa caz.

Obligatiile si responsabilitatile produc ă torilor

Producatorii, cu exceptia celor care realizeaza instala ţii/echipamente conform reglementarilor tehnice ce transpun directive europene care au prevederi specifice, inainte de introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a acestora, au urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) sa se asigure ca instala ţia/echipamentul se realizeaza cu respectarea cerintelor de functionare in conditii de siguranta, prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;

b)

prin aceasta inclusiv examinarile si incercarile ce trebuie efectuate pe parcursul construirii, montarii si instalarii, in scopul verificarii parametrilor de functionare in conditii de siguranta a instala ţiei/echipamentului;

sa intocmeasca documenta ţia tehnică prevazută de prescriptiile tehnice si sa stabileasca

c) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru montarea, instalarea, utilizarea in conditii normale,

intretinerea, realizarea reviziilor si repararea instala ţiei/echipamentului, documente cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instala ţiei/echipamentului sau ale proceselor, precum si instructiuni pentru pregatirea personalului de deservire a acesteia/acestuia, atunci cand prescriptiile tehnice prevad aceasta cerinta;

d) sa realizeze sau, dupa caz, sa asigure realizarea construirii si/sau a montarii instala ţiei/echipamentului cu respectarea prevederilor art. 8 si ale prescriptiilor tehnice;

e) sa solicite si sa obtina omologarea instala ţiei/echipamentului;

f) sa asigure si sa foloseasca la construirea si la montarea instala ţiilor/echipamentelor, atunci cand prescriptiile tehnice impun, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare

!

! aprobate de catre ISCIR, sudori autorizati ISCIR, precum si personal autorizat ISCIR, care executa
!
aprobate de catre ISCIR, sudori autorizati ISCIR, precum si personal autorizat ISCIR, care
executa examinari prin mijloace sau metode nedistructive;
g)
sa puna la dispozitia utilizatorilor documentele si instructiunile din documentatia tehnica
stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice aplicabile, precum si instructiunile tehnice
prevazute la lit. c).
Producatorii care realizeaza instala ţii/echipamente din categoria celor prevazute la art. 3 alin.
(2) au obligatiile si responsabilitatile prevazute in reglementarile tehnice ce transpun
directivele europene care stabilesc conditiile de introducere pe piata si/sau punere in functiune
pentru instala ţiile/echipamentele respective.
Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice autorizate
Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor legii au urmatoarele obligatii si
responsabilitati, dupa caz:
a)
sa presteze activitatile pentru care au fost autorizate, in limita competentelor si in conditiile
pentru care sunt autorizate;
c)
sa foloseasca in lucrarile aferente activitatilor pentru care au fost autorizate, potrivit
prevederilor prescriptiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare
aprobate de ISCIR, sudori autorizati ISCIR, precum si personal autorizat ISCIR, care executa
examinari prin mijloace sau metode nedistructive;
d)
sa intocmeasca documentatia prevazuta de prescriptiile tehnice si sa o puna la dispozitia
detinatorului/utilizatorului odata cu predarea/receptia instala ţiei/echipamentului;
e) sa informeze producatorul sau detinatorul/utilizatorul despre neconformitatile constatate;
f) sa asigure realizarea activitatilor pentru care au fost autorizate, conform prescriptiilor si
documentatiei tehnice;".
g)
sa monteze si/sau sa instaleze instala ţii/echipamente numai daca este emis si se respecta
avizul obligatoriu de instalare.
h)
sa informeze de indata ISCIR despre situatiile in care instala ţiile nu mai respecta conditiile
de autorizare, precum si despre existenta unui pericol iminent la acestea.
Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor de instala ţ ii/echipamente
Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza o instala ţie/echipament are urmatoarele
obligatii si responsabilitati conform prescriptiilor tehnice:
a) sa solicite si sa obtina avizul obligatoriu de instalare, dupa caz;
b) sa solicite si sa obtina autorizarea functionarii;
c) sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instala ţia/echipamentul este utilizata/utilizat in
conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, intretinerii de catre persoane
autorizate, conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice;
d)
sa asigure existenta, la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru
utilizarea in conditii normale a instala ţiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand
masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instala ţiei/echipamentului
sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;
e)
sa foloseasca pentru utilizarea instala ţiei/echipamentului numai personal de deservire
autorizat;
f) sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instala ţiilor/echipamentelor.
!

!

Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instala ţiile/echipamentele prevazute in anexa nr. 2 pct. 1- 4 si 9 si in anexa nr. 3 pct. 1- 3 si 8 are obligatia sa le inregistreze la ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita in situatia tehnica sau juridica a acestora, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.

Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instala ţiile/echipamentele prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnica a instala ţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.

Accidente, forta majora sau pericol iminent

Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instala ţii/echipamente din domeniul reglementat de ISCIR are obligatia, in cazul producerii oricarui accident la acestea, de a opri din functionare instala ţiile/echipamentele si de a anunta de indata ISCIR despre producerea evenimentului.

a anunta de indata ISCIR despre producere a evenimentului. In cazuri justificate, de forta majora sau

In cazuri justificate, de forta majora sau de pericol iminent, accesul reprezentantilor ISCIR se poate efectua indiferent de zi/ora si neconditionat de participarea unui delegat din partea detinatorului/utilizatorului. In aceste cazuri reprezentantii ISCIR pot dispune oprirea din functiune sau impiedicarea punerii in functiune a instala ţiei/echipamentului prin aplicarea de sigilii, dupa caz.

In cazurile in care reprezentantii ISCIR sunt impiedicati sa patrunda in locurile unde sunt amplasate/detinute instala ţiile/echipamentele, acestia pot solicita sprijinul ofiterilor si agentilor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care actioneaza in conformitate cu prevederile legale incidente.

In aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentantii sai, are dreptul:

a)

monteaza, instaleaza, pun in functiune, repara, intretin, asigura realizarea reviziilor, detin, utilizeaza si/sau comercializeaza instala ţii/echipamente;

b)

locul in care isi desfasoara activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, monteaza,

sa solicite informatii si documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc,

de acces, cu scopul efectuarii controalelor prevazute la art. 4 alin. (2), la sediul si/sau in

instaleaza, pun in functiune, repara, asigura realizarea reviziilor, intretin, comercializeaza, detin si/sau utilizeaza instala ţii/echipamente, precum si in locurile in care sunt utilizate instala ţii/echipamente, indiferent de forma de detinere a acestora.

Persoanele ce detin/utilizeaza instala ţii/echipamente, precum si cele care desfasoara activitatile sub inciden ţa ISCIR au obligatia sa permita accesul si sa puna la dispozitia reprezentantilor ISCIR informatiile si documentele referitoare la instala ţii/echipamente, pe care acestia le solicita.

In situatia in care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie sa participe si reprezentanti ai altor autoritati, acestia au obligatia sa nu modifice starea de fapt a instala ţiei/echipamentului avariate/avariat si sa conserve locul pana la sosirea reprezentantilor ISCIR, cand este cazul.

De asemenea, legea prevede la cap. 6 “Infrac ţ iuni ş i contravenţii” sanc ţ iuni pentru încălcarea prevederilor legii.

ANEXA Nr. 1 - Instala ţ ii si echipamente exceptate de la prevederile legii

1. Recipientele pentru aer aferente instala ţiilor si echipamentelor de franare, basculare si semnalizare, montate pe autovehicule

!

!

2. Instala ţiile si echipamentele sub presiune, instala ţiile si echipamentele de ridicat montate pe

nave

3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele apartinand Sistemului

national de transport al gazelor naturale, precum si cele apartinand sistemelor de distributie si instala ţiilor de utilizare a gazelor naturale

ANEXA Nr. 2 - Instala ţ ii sub presiune si instala ţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil si componente ale acestora care se supun regimului de verific ă ri tehnice periodice

1. Cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

bari 3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari 4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instala

4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instala ţii de transport pe cablu, instala ţii de ridicat pe

plan inclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat

5. Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

6. Arzatoare cu combustibil lichid sau gazos

7. Accesorii de securitate pentru instala ţiile, echipamentele si aparatele prevazute la pct. 1 si

3- 6

8.

pct. 1- 7

9.

ANEXA Nr. 3 - Instala ţ ii sub presiune, instala ţii de ridicat si unele instala ţ ii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componente ale acestora care se verific ă de c ă tre ISCIR

Aparatura si instala ţii de automatizare aferente instala ţiilor si echipamentelor prevazute la

Instala ţii si echipamente destinate, montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii

1. Generatoare si cazane de abur, de apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

4. Conducte pentru lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede

5. Suporturi ale elementelor sub presiune

6. Armaturi

7. Pompe

8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat

9. Accesorii de securitate pentru instala ţiile si echipamentele prevazute la pct. 1, 3, 4 si 8

Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţ a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 64/2008 privind func ţ ionarea în condi ţ ii de siguranţă a instala ţ iilor sub presiune, instala ţ iilor de ridicat ş i a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobat ă cu modific ă ri ş i complet ă ri prin Legea nr. 93/2011, care nu sunt încorporate în forma republicat ă a Legii nr. 64/2008 ş i care se aplică , în continuare, ca dispoziţ ii proprii ale actului modificator:

!

!

"ART. II (1) Până la autorizarea persoanelor fizice ş i juridice prev ă zute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, verific ă rile tehnice în vederea autoriz ă rii func ţ ionă rii ş i verifică rile tehnice în utilizare la instala ţ iile ş i echipamentele prev ă zute în anexa nr. 2 la aceast ă lege se efectueaz ă de c ă tre Compania Naţ ional ă pentru Controlul Cazanelor, Instala ţiilor de Ridicat ş i Recipientelor sub Presiune - S.A., denumit ă în continuare CNCIR, societate comercială pe acţ iuni, de interes strategic na ţional, cu ac ţionar unic statul român, care func ţ ioneaz ă sub autoritatea Ministerului Economiei, Comer ţ ului ş i Mediului de Afaceri, înfiinţ at ă ca urmare a reorganiz ă rii prin divizare a Inspec ţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţ iilor de Ridicat, denumit ă în continuare ISCIR.

(1^1) CNCIR nu îş i poate schimba structura ac ţ ionariatului până la împlinirea termenului prev ă zut la alin. (4). (1^2) Tarifele percepute pentru activit ăţ ile cu caracter specific prestate de CNCIR se propun de c ă tre Ministerul Economiei, Comer ţ ului ş i Mediului de Afaceri, se avizeaz ă de c ă tre Ministerul Finanţ elor Publice ş i se aprob ă prin hot ă râre a Guvernului.

ş i se aprob ă prin hot ă râre a Guvernului. (2) În termen de 60

(2) În termen de 60 de zile de la data intr ă rii în vigoare a prezentei ordonanţ e, Guvernul va aproba prin hotă râre*) înfiinţ area, organizarea ş i func ţ ionarea CNCIR, precum ş i modificarea ş i completarea Hot ă rârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ş i func ţ ionarea Inspecţ iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţ iilor de Ridicat, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

(3) Până la data înfiinţă rii CNCIR verific ă rile tehnice în vederea autoriz ă rii func ţ ionă rii ş i verific ă rile tehnice în utilizare prev ă zute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, se realizează de c ă tre ISCIR.

(4) Prescripţ ia tehnic ă pentru stabilirea condiţ iilor ş i cerin ţ elor tehnice de autorizare a persoanelor fizice ş i a persoanelor juridice ce efectueaz ă verific ă ri tehnice în vederea autoriz ă rii func ţionă rii ş i verific ă rii tehnice în utilizare la instala ţiile ş i echipamentele prev ă zute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comer ţului ş i mediului de afaceri, în termen de 3 a (2) În termen de 60 de zile de la data intr ă rii în vigoare a prezentei ordonan ţ e, Guvernul va aproba prin hotă râre*) înfiinţ area, organizarea ş i func ţ ionarea CNCIR, precum ş i modificarea ş i completarea Hot ă rârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ş i func ţ ionarea Inspec ţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.

(5) În termen de 60 de zile de la data public ă rii ordinului prevă zut la alin. (4), CNCIR trebuie s ă îndeplineasc ă condi ţ iile ş i cerin ţ ele tehnice prev ă zute în prescripţ ia tehnic ă ş i s ă obţ ină autorizarea conform prevederilor prezentei ordonanţe."

------------

*) A se vedea Hot ă rârea Guvernului nr. 1.139/2010 privind înfiinţ area, organizarea ş i func ţ ionarea Companiei Na ţ ionale pentru Controlul Cazanelor, Instala ţiilor de Ridicat ş i Recipientelor sub Presiune - S.A., precum ş i modificarea ş i completarea Hot ă rârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ş i func ţionarea Inspec ţ iei de Stat pentru

!

!

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 22 noiembrie 2010.

**) Legea nr. 93/2011 privind aprobarea Ordonanţ ei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 64/2008 privind func ţ ionarea în condi ţ ii de siguranţă a instala ţ iilor sub presiune, instala ţ iilor de ridicat ş i a aparatelor consumatoare de combustibil a fost publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 9 iunie 2011.

Hotă rârea Guvernului Nr. 1340/2001, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare

Inspec ţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administra ţiei publice centrale cu personalitate juridic ă , a c ă rui activitate principal ă este asigurarea, în numele statului, a m ă surilor de func ţionare în condi ţii de siguran ţă a instala ţiilor ş i echipamentelor prev ă zute în anexele nr. 2 ş i 3 la Legea nr. 64/2008 privind func ţionarea în condi ţii de siguran ţă a instala ţiilor sub presiune, instala ţiilor de ridicat ş i a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată , denumite în continuare instala ţii ş i echipamente.

, denumite în continuare instala ţ ii ş i echipamente. Pentru realizarea obiectului de activitate, în

Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul s ă u de competen ţă , ISCIR exercită urm ă toarele func ţii:

a)

ş

b) de reglementare, prin care asigur ă elaborarea actelor cu caracter normativ;

de autoritate, prin care asigur ă controlul respectă rii prevederilor reglementă rilor în domeniu

i a regimului de autorizare ş i verificare tehnic ă ;

c) de reprezentare, prin care asigur ă cooperarea ş i schimbul de informa ţii, pe plan intern ş i

extern, în domeniul să u de activitate, potrivit legisla ţiei în vigoare.

În realizarea obiectului s ă u de activitate, ISCIR are urm ă toarele atribu ţii principale:

a) elaboreaz ă strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;

b) elaboreaz ă , actualizeaz ă ş i supune aprob ă rii, în conformitate cu prevederile legii, prescrip ţii

tehnice ce privesc condi ţiile ş i cerin ţele tehnice referitoare la instala ţii ş i echipamente ş i/sau la

activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în func ţiune, exploatare, utilizare, sudare ş i control nedistructiv, de supraveghere ş i verificare tehnic ă în utilizare, de revizie, de repara ţii ş i între ţinere instala ţii ş i echipamente, dup ă caz;

c)

tehnice ş i de Legea nr. 64/2008, republicată , persoane fizice sau juridice care realizează , pentru instala ţii ş i echipamente, verific ă ri tehnice în vederea autoriz ă rii func ţion ă rii, verific ă ri tehnice în utilizare, verific ă ri tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de via ţă , activităţi de construire, montare, instalare, punere în func ţiune, supraveghere tehnic ă , lucr ă ri de revizie, repara ţii ş i de între ţinere; pentru instala ţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta ş i dispozi ţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăş urarea în siguran ţă , reglementarea, autorizarea ş i controlul activităţilor nucleare, republicată , cu modific ă rile ulterioare;

autorizeaz ă , în conformitate cu cerin ţele tehnice ş i în condi ţiile stabilite în prescrip ţiile

c^1) efectueaz ă verifică ri tehnice în vederea autoriz ă rii ş i verific ă ri tehnice în utilizare la instala ţii/echipamente, în condi ţiile stabilite de Legea nr. 64/2008, republicată ;

d) autorizeaz ă , în conformitate cu cerin ţele tehnice ş i în condi ţiile stabilite în prescrip ţiile tehnice, func ţionarea instala ţiilor ş i echipamentelor prev ă zute în anexa nr. 1;

!

!

e) autorizeaz ă , în conformitate cu cerin ţele tehnice ş i în condi ţiile stabilite în prescrip ţiile

tehnice, persoanele fizice care practic ă ocupa ţiile prev ă zute în anexa nr. 1^1;

f) particip ă la activităţi de omologare de instala ţii ş i echipamente;

g) aprob ă proceduri de sudur ă , dac ă prin prescrip ţiile tehnice se impune acest lucru;

h) emite, în conformitate cu cerin ţele ş i în condi ţiile stabilite în prescrip ţiile tehnice, avize

obligatorii de instalare pentru instala ţiile ş i echipamentele prev ă zute în anexa nr. 1^2;

i) în cazuri justificate, de for ţă major ă sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din

func ţiune sau împiedicarea punerii în func ţiune a instala ţiilor ş i echipamentelor ş i aplică sigilii;

j) efectueaz ă controale periodice ş i inopinate la instala ţiile ş i echipamentele aflate în func ţiune,

dispune m ă suri ş i aplică sanc ţiuni în condi ţiile legii, atunci când constată c ă nu sunt respectate cerin ţele aplicabile acestora;

k)

autorizat ş i decide men ţinerea, suspendarea sau retragerea autoriza ţiilor emise;

ş i public ă materiale specifice domeniului, în
ş i
public ă
materiale
specifice
domeniului,
în

supravegheaz ă , prin ac ţiuni periodice ş i inopinate, persoanele fizice ş i juridice pe care le- a

m) realizeaz ă supravegherea pie ţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;

n) particip ă , la solicitarea organelor de cercetare penal ă , la anchetarea cauzelor în care s- au

produs accidentele la instala ţiile ş i echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaz ă efectele produse ş i dispune m ă surile ce se impun privind siguran ţa în func ţionare a acestora, dup ă caz;

o)

func ţionare a instala ţiilor ş i echipamentelor;

p)

formare profesional ă pentru ocupa ţiile prev ă zute în anexa nr. 1^1; condi ţiile ş i cerin ţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesional ă se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat ş ef al ISCIR, care se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I;

organizeaz ă ş i deruleaz ă campanii de informare în scopul îmbun ă tăţirii siguran ţei în

avizeaz ă , potrivit legii, furnizorii de formare profesional ă care organizeaz ă programe de

q) particip ă la elaborarea de standarde în domeniul s ă u de activitate;

r) particip ă la elaborarea ş i validarea standardelor ocupa ţionale relevante în domeniul de

activitate al ISCIR;

s)

afaceri, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de c ă tre ISCIR;

elaboreaz ă ş i supune aprob ă rii, prin ordin al ministrului economiei, comer ţului ş i mediului de

t) editeaz ă

scopul realiz ă rii siguran ţei în

func ţionare ş i al prevenirii accidentelor ş i avariilor;

u)

acestea, în condi ţiile legii, conven ţii ş i protocoale de recunoa ş tere reciproc ă , reprezintă interesele României în organiza ţii ş i institu ţii interna ţionale, în domeniul s ă u de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;

v) realizeaz ă activităţi de cercetare- dezvoltare în domeniul s ă u de activitate;

w) coordoneaz ă ş i deruleaz ă programe cu finan ţare intern ă ş i/sau interna ţional ă .

(1^1) Autoriz ă rile prev ă zute la alin. (1) lit. c) ş i e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnic ă , întocmite în condi ţiile stabilite în prescrip ţiile tehnice.

(2) ISCIR îndepline ş te orice alte atribu ţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legisla ţiei în vigoare.

În cadrul ISCIR func ţioneaz ă 5 inspec ţii teritoriale fă r ă personalitate juridic ă .

colaboreaz ă cu institu ţii similare ş i cu organisme din alte ţă ri, stabile ş te ş i poate încheia cu

!

!

ISCIR are dreptul de a solicita informa ţii ş i documente de la persoanele fizice sau juridice care proiecteaz ă , construiesc, monteaz ă , instaleaz ă , pun în func ţiune, realizeaz ă supravegherea tehnic ă , execută revizii, repar ă , între ţin, deţin, exploatează , efectueaz ă verific ă ri tehnice în vederea autoriz ă rii func ţion ă rii, verific ă ri tehnice în utilizare ş i verific ă ri tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de via ţă ş i de la cele ce pun la dispozi ţie pe pia ţă instala ţii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizeaz ă condi ţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei legisla ţii, dup ă caz.

ISCIR are dreptul de acces la agen ţii economici ş i institu ţiile publice care de ţin sau construiesc, dup ă caz, instala ţii ş i echipamente din domeniul s ă u de activitate, precum ş i în locurile în care acestea sunt utilizate.

!

ş i în locurile în care acestea sunt utilizate. ! HOT Ă RÂRE Nr. 1.139 din

HOTĂ RÂRE Nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010 privind înfiintarea, organizarea ş i func ţ ionarea CNCIR–SA, publicat ă în Monitorul Oficial Partea I nr. 279/2010

Se înfiin ţeaz ă Compania Naţional ă pentru Controlul Cazanelor, Instala ţiilor de Ridicat ş i Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, ca urmare a reorganiz ă rii prin divizare a Inspec ţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

CNCIR este persoan ă juridic ă român ă , de interes strategic na ţional, organizată ca societate comercial ă pe acţiuni, cu ac ţionar unic statul român, conform legilor în vigoare ş i statutului prev ă zut în anexa nr. 1.

CNCIR are ca obiect principal de activitate realizarea de testă ri ş i analize tehnice, în scopul efectu ă rii de verific ă ri tehnice în vederea autoriz ă rii funcţion ă rii ş i de verifică ri tehnice în utilizare, pentru instala ţiile ş i echipamentele prev ă zute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind func ţionarea în condi ţii de siguran ţă a instala ţiilor sub presiune, instala ţiilor de ridicat ş i a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată .

Ordinul Inspectorului de Stat Ş ef al ISCIR nr. 165/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare

Persoanele fizice care la data intr ă rii în vigoare a prezentului ordin au atestate valabile, emise potrivit dispozi ţiilor Ordinului inspectorului de stat ş ef al Inspec ţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, cu modific ă rile ulterioare, pot continua prestarea activităţii ca personal tehnic de specialitate pân ă la data expir ă rii valabilităţii acestora.

La data expiră rii perioadei de valabilitate a atestatelor emise în temeiul Ordinului Inspectorului de stat ş ef al Inspec ţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat nr. 465/2009, cu modific ă rile ulterioare, persoanele fizice care doresc dobândirea unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor îndeplini condi ţiile prev ă zute în metodologia menţionată la art. 1.

Metodologia are ca scop formarea profesional ă a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerin ţele specifice ale prescrip ţiilor tehnice privind siguran ţa în funcţionare a

!

instala ţiilor/echipamentelor, în domeniul instala ţiilor sub presiune, al instala ţiilor de ridicat ş i al aparatelor consumatoare de combustibil.

Metodologia urm ă re ş te ca formarea profesional ă a personalului tehnic de specialitate s ă se fac ă unitar de c ă tre persoane juridice avizate de că tre Inspec ţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat (ISCIR), cu formatori atesta ţi de că tre ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispozi ţia participan ţilor informa ţiile necesare în vederea desfăş ur ării activităţii.

În sensul prezentei metodologii, termenii ş i expresiile de mai jos au urm ă toarele semnifica ţii:

a) atestare - activitatea de evaluare a competen ţei profesionale a unei persoane fizice pentru

a desfăş ura o activitate specific ă reglementată de prevederile prescrip ţiilor tehnice aplicabile;

b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, ob ţinut pe baza unei evalu ă ri scrise;

c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare

ISCIR - activităţile pentru care este
ISCIR
-
activităţile
pentru
care
este

profesional ă în domeniul reglementat de prezenta metodologie;

d)

capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăş ura o activitate specifică prezentei

autorizare - activitatea de evaluare ş i atestare, efectuată de că tre ISCIR, a competen ţei ş i

metodologii;

e)

exploatare;

f)

prevederilor prescrip ţiilor tehnice, de c ă tre produc ă tor pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în func ţiune, realizarea reviziilor, repara ţiilor, respectiv totalitatea documentelor întocmite de c ă tre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realiz ă rii sarcinilor specifice ce le revin; documenta ţia tehnică include, dup ă caz, descrierea general ă a instala ţiei/echipamentului, proiectele de execu ţie, procesul de fabrica ţie, schemele ş i circuitele pentru componentele instala ţiilor/echipamentelor, descrieri ş i explica ţii necesare pentru în ţelegerea acestor desene ş i scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încerc ă rilor ş i examin ă rilor ş i altele asemenea;

nevoie de

autorizare/aprobare/avizare/acceptare/atestare de că tre ISCIR;

h)

g) domeniu

de ţin ă tor - persoana fizic ă sau juridic ă ce de ţine cu orice titlu o instala ţie/un echipament în

documenta ţie tehnică - totalitatea documentelor ş i instruc ţiunilor elaborate, conform

examen de atestare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare

profesional ă pentru evaluarea cuno ş tin ţelor ş i abilităţilor tehnice în vederea atestă rii;

i)

formator atestat - persoana fizic ă atestată de c ă tre ISCIR potrivit dispozi ţiilor legale;

persoan ă juridic ă - orice entitate constituită potrivit legii na ţionale, precum ş i entităţile constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;

k) personal tehnic de specialitate - persoana fizic ă atestată de c ă tre ISCIR pentru

desfăş urarea activităţilor specifice prev ă zute în prescrip ţiile tehnice aplicabile, în condi ţiile

prev ă zute în acestea;

l) prescrip ţie tehnică - norma tehnic ă elaborată de ISCIR ş i aprobată prin ordin al ministrului

economiei, comer ţului ş i mediului de afaceri publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care con ţine, pentru domenii clar definite, condi ţii ş i cerin ţe tehnice referitoare la instala ţii/echipamente ş i la activităţi specifice domeniului de activitate, prev ă zute în Legea nr. 64/2008 privind func ţionarea în condi ţii de siguran ţă a instala ţiilor sub presiune, instala ţiilor de ridicat ş i a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată , ce se realizează în leg ă tur ă

j)

!

!

cu acestea, în vederea introducerii pe pia ţă , punerii în func ţiune ş i utiliză rii instala ţiilor/echipamentelor respective în condi ţii de siguran ţă în func ţionare;

m) utilizator - persoana fizic ă sau juridic ă ce are în folosin ţă o instala ţie/un echipament.

Sunt folosite urm ă toarele abrevieri:

a) RADTA - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documenta ţiei tehnice de

automatizare;

b) RADTE - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documenta ţiei tehnice ş i

supravegherea lucr ă rilor de verificare tehnic ă în utilizare pentru investiga ţii/examin ă ri cu caracter tehnic;

c) RADTI - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documenta ţiei tehnice de

instalare;

d)

preliminare pentru montare/reparare;

programelor
programelor

RADTP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documenta ţiei tehnice

e) RSL - personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucră rilor;

f) RTS - personal tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura;

g) RTEND - responsabil tehnic pentru examin ă ri nedistructive;

h) RTED - responsabil tehnic pentru examin ă ri distructive;

i) RVTA - personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor;

j) RVT - personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică .

Organizarea

de instruire în vederea atest ă rii personalului tehnic de

specialitate

Înscrierea persoanelor fizice la examenul de atestare se poate face de c ă tre organizatorul programului de instruire sau individual de c ă tre fiecare candidat.

Examenul de atestare se sus ţine cu ISCIR.

Persoanele care se înscriu la examenul în vederea ob ţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate trebuie s ă prezinte la ISCIR urm ă toarele documente:

a) cererea de înscriere la examenul de atestare;

b) copia diplomei de studii tehnice;

c) curriculum vitae;

d) copia documentului care dovede ş te vechimea în specialitate;

e) copia actului de identitate;

f) copia documentului de participare la programul de instruire organizat de o persoan ă juridic ă

avizată de c ă tre ISCIR în condi ţiile stabilite de prezenta metodologie.

ISCIR stabile ş te tematica pentru examenul de atestare specific domeniului solicitat ş i planifică candida ţii înscri ş i.

Examenul de atestare a personalului tehnic de specialitate constă într-o examinare scris ă .

Condi ţia de promovare a examenului de atestare este ob ţinerea notei minime 7 ( ş apte).

!

!

Persoanele care nu au promovat examenul în vederea ob ţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate pot participa la reexaminare în condi ţiile prev ă zute la art. 16 ş i 17, pe baza unei solicită ri scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finaliz ă rii programului de instruire.

Pentru candida ţii care la examenul de atestare au fost declara ţi "Admis", ISCIR eliberează atestate.

Atestatul eliberat de ISCIR are termen de valabilitate de 2 ani de la data eliberă rii.

Pe baza atestatului eliberat, personalul tehnic de specialitate de ţine o ş tampil ă de identificare, conform modelului prev ă zut în prescrip ţiile tehnice aplicabile.

Prelungirea valabilit ăţii atestatului personalului tehnic de specialitate

Pentru prelungirea valabilităţii atestatului, personalul tehnic de specialitate trebuie s ă urmeze un program de instruire.

specialitate trebuie s ă urmeze un program de instruire. Programul de instruire în vederea prelungirii valabilit

Programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului se organizează de persoanele juridice prev ă zute la art. 6, avizate pentru organizarea aceluia ş i tip de program de instruire în vederea atestă rii.

Programa analitic ă general ă de desfăş urare a programului de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului este prev ă zută în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Persoanele juridice desfăş oar ă programele de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului pentru categoriile de personal tehnic de specialitate prevă zute în tabelul 1 pe baza programelor analitice specifice dezvoltate pe baza programei analitice generale.

Solicitantul care dore ş te prelungirea valabilităţii atestatului depune la ISCIR cu cel pu ţin 30 de zile înainte de data expir ă rii valabilităţii acestuia urm ă toarele documente:

a) cererea de prelungire a valabilităţii atestatului;

b) atestatul eliberat de c ă tre ISCIR;

c) memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului din care s ă rezulte desfăş urarea activităţii pentru care a fost ob ţinut atestatul;

d) copia actului de identitate;

e) copia documentului de participare la programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii

atestatului, ob ţinut cu cel mult un an înainte de data expir ă rii valabilităţii atestatului.

ISCIR analizeaz ă documenta ţia depusă ş i, în cazul în care aceasta corespunde prevederilor prezentei metodologii, prelunge ş te valabilitatea atestatului pe o perioad ă de 2 ani.

Solicitantul care nu depune documentele pentru prelungirea valabilităţ ii atestatului cu respectarea cerinţ elor prevă zute la art. 21 alin. (1) depune la ISCIR documentele prev ă zute la art. 16 alin. (1) ş i sus ţine un nou examen, conform prevederilor art. 17 ş i

18.

Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu verificarea tehnic ă (RVT)

Persoanele care doresc ob ţinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnic ă trebuie s ă fie absolvente ale unei forme de înv ăţământ superior tehnic de lung ă /scurtă durată în domeniul: mecanic ă , electromecanic ă , energetic ă , automatiz ă ri, transporturi, metalurgie,

!

!

chimie, construc ţii, instala ţii sau în alte domenii conexe tehnice ori universitare acceptate de

c ă tre ISCIR ş i să aib ă o vechime în specialitate de minimum 2 ani.În cazul pierderii/deterior ă rii atestatului, pentru eliberarea unui duplicat solicitantul depune la ISCIR urm ă toarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;

b) copia actului de identitate;

c) declara ţia pe propria r ă spundere privind pierderea/deteriorarea atestatului;

d) copia documentului de participare la programul de instruire, ob ţinut după ultima atestare.

ISCIR elibereaz ă duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.

în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Ordinul nr. 130/2011 al Inspectorului de

Ordinul nr. 130/2011 al Inspectorului de Stat Şef al ISCIR pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnic ă a instala ţ iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare

Metodologa are ca scop formarea profesional ă ş i autorizarea operatorilor RSVTI, persoane fizice ş i juridice, în conformitate cu cerin ţele specifice ale prescrip ţiilor tehnice ISCIR privind siguran ţa în func ţionare a instala ţiilor/echipamentelor, în domeniul instala ţiilor sub presiune, al instala ţiilor de ridicat ş i al aparatelor consumatoare de combustibil.

Metodologie urm ă re ş te ca formarea profesional ă a operatorilor RSVTI s ă se fac ă unitar, cu organizatori aviza ţi de Inspec ţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispozi ţia participan ţilor informa ţiile necesare în vederea desfăş ură rii activităţii.

Domeniu de aplicare

De ţin ă torii/Utilizatorii de instala ţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire ş i proprietate, au obliga ţia să numeasc ă un operator RSVTI.

Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autoriza ţiei emise de c ă tre ISCIR.

Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai dup ă participarea la un program de instruire organizat de o persoan ă juridic ă avizată de c ă tre ISCIR.

Autorizarea operatorilor RSVTI

Autorizarea operatorului RSVTI - persoan ă fizic ă

Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o persoan ă juridic ă avizată de că tre ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autoriz ă rii ca operator RSVTI.

Participan ţii care absolv ă programul de instruire pot fi examina ţi dup ă terminarea acestuia, în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi examina ţi la o dat ă ulterioar ă .

!

!

Solicitarea privind examinarea dup ă terminarea programului de instruire se depune odată cu documentele prev ă zute la art. 11 alin. (1), iar decizia ISCIR se comunic ă odat ă cu transmiterea documentului prev ă zut la art. 11 alin. (3).

Examenul de autorizare se sus ţine cu ISCIR.

Persoanele care se înscriu la examenul în vederea autoriză rii ca operator RSVTI trebuie s ă prezinte, în cazul examin ă rii dup ă terminarea programului de instruire, sau s ă depun ă la ISCIR, în cazul examin ă rii la o dată ulterioar ă , urm ă toarele documente:

a) cererea de înscriere la examenul de autorizare;

b) copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehnice;

c) copia actului de identitate;

d) copia documentului de participare la programul de instruire organizat de că tre o persoan
d) copia documentului de participare la programul de instruire organizat de că tre o persoan ă
juridic ă avizată de ISCIR.
Examenul de autorizare constă într-o examinare scris ă .
Condi ţia de promovare a examenului de autorizare este ob ţinerea notei minime 7 ( ş apte).
Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea ob ţinerii
autoriza ţiei ca operator RSVTI pot participa la reexaminare pe baza unei solicită ri scrise
transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finaliz ă rii programului de
instruire.
Pentru candida ţii care la examenul de autorizare au fost declara ţi "ADMIS", ISCIR elibereaz ă
o autoriza ţie.
Autoriza ţia eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani de la data eliber ă rii.
Pe baza autoriza ţiei eliberate, operatorul RSVTI de ţine o ş tampil ă de identificare.
Persoana fizic ă autorizată ca operator RSVTI poate solicita ISCIR prelungirea valabilităţii
autoriza ţiei, dacă sunt îndeplinite urm ă toarele cerin ţe:
a) îndepline ş te condi ţiile prev ă zute la art. 9;
b) autoriza ţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată , în
condi ţiile legii;
c)
dovede ş te participarea, cu cel mult un an înainte de data expiră rii valabilităţii autoriza ţiei, la
un program de instruire în domeniu (modul B) organizat, de o persoan ă juridic ă avizată de
c
ă tre ISCIR.
Programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autoriza ţiei se organizeaz ă de
persoane juridice avizate de c ă tre ISCIR.

La sfâr ş itul programului de instruire, organizatorul elibereaz ă participan ţilor o adeverin ţă de participare la program.

În vederea prelungirii valabilităţii autoriza ţiei, persoana fizic ă depune la ISCIR o cerere înso ţită de urm ă toarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) autoriza ţia, în copie;

c) fi ş a de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;

!

d)

dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu (modul B), urmat cu cel mult un an

înainte de data încetă rii valabilităţii autoriza ţiei, în copie;

e) declara ţie dat ă olograf de solicitant, în original, prin care acesta declar ă pe propria

r ă spundere c ă nu se afl ă în niciunul dintre cazurile prevă zute la art. 22 lit. b).

În cazul îndeplinirii cerin ţelor men ţionate la alin. (1), ISCIR elibereaz ă autoriza ţia de operator RSVTI, având aceea ş i perioad ă de valabilitate cu cea ini ţial ă .

În exercitarea activităţii sale, operatorul RSVTI - persoan ă fizic ă are urm ă toarele drepturi:

a) de a p ă stra originalul autoriza ţiei eliberate de c ă tre ISCIR, unitatea la care acesta este

angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natur ă neputând s ă le re ţin ă ;

b) s ă primeasc ă toate informa ţiile şi documentele solicitate cu privire la instala ţiile/echipamentele pe care le are în eviden ţă de la reprezentan ţii unit ăţilor de ţin ă toare/utilizatoare.

ţ ii unit ăţ ilor de ţ in ă toare/utilizatoare. Autoriza ţ ia de operator RSVTI

Autoriza ţia de operator RSVTI - persoan ă fizic ă îş i înceteaz ă valabilitatea în urm ă toarele condi ţii:

a)

diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activităţii de operator RSVTI;

b)

folosin ţă a fost constatată prin decizie a autorităţilor sau organismelor competente, potrivit legii;

c) ca urmare a anul ă rii acesteia, potrivit legii;

de la data retragerii de c ă tre autorităţile sau organismele competente a avizelor ori

de la data la care pierderea capacităţii depline de exerci ţiu sau pierderea capacităţii de

d) ca urmare a interzicerii exercită rii unei profesii sau a unei func ţii, ca m ă sur ă de siguran ţă ori

pedeaps ă complementară , de la data r ă mânerii definitive a hotă rârii judec ă tore ş ti prin care a fost dispus ă interdic ţia;

e)

medicina muncii.

ca urmare a incapacităţii prestă rii activităţii ca operator RSVTI, stabilită de medicul de

Suspendarea opereaz ă de drept de la data la care condi ţia nu mai este îndeplinită ş i dureaz ă pân ă la îndeplinirea acesteia, fă r ă a prelungi valabilitatea ini ţial ă a autoriza ţiei.

În perioada suspend ă rii, persoana fizică nu are dreptul de a exercita activităţi de operator RSVTI, sub sanc ţiunea retragerii autoriza ţiei.

Autorizarea operatorilor RSVTI - persoane juridice

Cererea de eliberare a autoriza ţiei de operator RSVTI pentru persoane juridice se depune la ISCIR, înso ţită de urm ă toarele documente:

a) certificat constatator emis de Oficiul Na ţional al Registrului Comer ţului sau un document

echivalent emis de autorităţile competente din statele membre, din care s ă rezulte datele de identificare, obiectul de activitate de testă ri ş i analize tehnice ş i subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data cererii;

b) autoriza ţiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, minimum dou ă persoane, valabile

la data formul ă rii cererii, în copie;

b^1) procedur ă din care s ă reias ă modalitatea în care se asigur ă efectiv activitatea de supraveghere tehnic ă la deţin ă torul/utilizatorul de instala ţii/echipamente, întocmită cu respectarea cerin ţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerin ţe;

!

!

c) documente care atestă existen ţa la data formul ă rii cererii a raporturilor contractuale dintre

persoana juridic ă ş i persoanele fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie;

d) declara ţia pe propria r ă spundere c ă este de acord cu prelucrarea datelor de c ă tre ISCIR.

În urma verific ă rii documenta ţiei depuse, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueaz ă verific ă rile tehnice ş i consemneaz ă în procesul-verbal de verificare tehnic ă dacă persoana juridic ă îndepline ş te sau,

Persoana juridic ă are obliga ţia să furnizeze orice informa ţie solicitată de ISCIR referitoare la documenta ţia depusă ş i să prezinte, în original, documentele solicitate.

ISCIR elibereaz ă autoriza ţia persoanei juridice în baza procesului-verbal întocmit de c ă tre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR; modelul autoriza ţiei este prev ăzut în anexa nr. 7.

Termenul de valabilitate a autoriza ţiei este de 3 (trei) ani de la data eliberă rii, cu condi ţia menţinerii continue a cerin ţelor de autorizare.

ia men ţ inerii continue a cerin ţ elor de autorizare. Orice modificare care conduce la

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerin ţelor în baza că rora a fost eliberată autoriza ţia trebuie anun ţată la ISCIR de persoana juridic ă autorizată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

În cazul modific ă rii datelor de identificare ale persoanei juridice sau a schimb ă rii operatorilor RSVTI înscri ş i în autoriza ţie, persoanei juridice autorizate i se eliberează o actualizare a autoriza ţiei, conform modelului prev ă zut

Persoana juridic ă are dreptul s ă desfăş oare activitatea pentru care este autorizată numai începând cu data eliberă rii autorizaţiei sau a actualiz ă rii autoriza ţiei.

Persoana juridic ă autorizată poate fi verificată anual de c ă tre ISCIR cu privire la men ţinerea cerin ţelor în baza c ă rora s-a acordat autoriza ţia, a men ţinerii capabilităţii tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată , precum ş i în legă tur ă cu respectarea prevederilor prescrip ţiilor tehnice aplicabile domeniului s ă u de activitate.

Verificarea constituie verificare programată .

Autoriza ţia de operator RSVTI - persoan ă juridic ă îş i înceteaz ă valabilitatea în urm ă toarele condi ţii:

a) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichid ă rii judiciare sau voluntare;

b) de la data retragerii de c ă tre autorităţile sau organismele competente a avizelor necesare

pentru exercitarea activităţii de operator RSVTI - persoan ă juridic ă ;

c) ca urmare a anul ă rii acesteia, potrivit legii;

d) în cazul în care persoana juridic ă autorizată nu mai are raporturi de munc ă cu cel pu ţin 2

operatori RSVTI - persoane fizice care au autoriza ţii valabile.

Suspendarea opereaz ă de drept de la data la care condi ţia nu mai este îndeplinită ş i durează pân ă la îndeplinirea acesteia, fă r ă a prelungi valabilitatea ini ţial ă a autoriza ţiei.

În perioada suspend ă rii, persoana juridic ă nu are dreptul de a exercita activităţi de operator RSVTI, sub sanc ţiunea retragerii autoriza ţiei.

1.2 Legisla ţ ia referitoare la introducerea pe pia ţă a instala ţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR

!

!

Hotă rârea Guvernului nr. 775 din 27 iulie 2011 privind stabilirea m ă surilor pentru supravegherea pie ţ ei aparatelor consumatoare de combustibili gazoş i ş i stabilirea condiţ iilor de introducere pe pia ţă a acestora

Aceast ă hot ă râre transpune în legisla ţ ia na ţ ional ă prevederile Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European ş i a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazo ş i, publicat ă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din 16 decembrie 2009.

Prevederile prezentei hot ă râri se aplic ă aparatelor consumatoare de combustibili gazo ş i, denumite în continuare aparate, precum ş i accesoriilor.

Pentru aplicarea prezentei hot ă râri, termenii ş i expresiile de mai jos semnific ă dup ă cum urmeaz ă :

a) aparate - aparatele consumatoare de combustibili gazo ş i, utilizate pentru g ă tit, înc ă lzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau sp ă lare ş i care au, dac ă este cazul, o temperatur ă normal ă a apei care nu dep ăş e ş te 105 °C. Se consider ă aparate arz ă toarele cu aer insuflat ş i corpurile de înc ă lzire care urmeaz ă s ă fie echipate cu astfel de arz ă toare;

urmeaz ă s ă fie echipate cu astfel de arz ă toare; b) accesorii - dispozitivele

b) accesorii - dispozitivele de siguran ţă , de control sau dispozitivele de reglaj, altele decât arz ă toarele cu aer insuflat ş i corpurile de înc ă lzire care urmeaz ă s ă fie echipate cu astfel de arz ă toare, comercializate separat pe pia ţă pentru uz special ş i proiectate s ă fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazo ş i sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat;

c) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoas ă la o temperatur ă de 15 °C la o presiune de pân ă la 1 bar;

d) aparatul utilizat în mod normal - un aparat, corect instalat ş i între ţ inut regulamentar, în conformitate cu instruc ţ iunile produc ă torului, sau utilizat la o varia ţ ie normal ă a calit ăţ ii gazelor ş i cu o fluctua ţ ie normal ă a presiunii de alimentare a acestuia ori utilizat în conformitate cu destina ţ ia sa sau într-un mod care poate fi prev ă zut în mod rezonabil.

Autoritatea pentru supravegherea pie ţ ei care verific ă respectarea prevederilor prezentei hot ă râri este Inspec ţ ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ş i Instala ţ iilor de Ridicat (ISCIR).

Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei hot ă râri aparatele proiectate special pentru utilizarea în procese industriale care se desf ăş oar ă în incinte industriale.

Se admit introducerea pe pia ţă ş i punerea în func ţ iune a aparatelor care utilizate în mod normal nu pun în pericol siguran ţ a persoanelor, animalelor domestice ş i propriet ăţ ii.

Nu se pot interzice, limita sau împiedica introducerea pe pia ţă ş i punerea în func ţ iune a aparatelor care îndeplinesc cerin ţ ele prezentei hot ă râri ş i care poart ă marcajul CE.

Nu se poate interzice, limita sau împiedica introducerea pe pia ţă a accesoriilor înso ţ ite de certificatul de conformitate.

Ministerul Economiei, Comer ţ ului ş i Mediului de Afaceri elaboreaz ă ş i actualizeaz ă lista cuprinzând tipurile de gaze ş i presiunile de alimentare corespunz ă toare utilizate pe teritoriul României, dup ă ob ţ inerea acestor informa ţ ii de la Autoritatea Na ţ ional ă de Reglementare în Domeniul Energiei.

Lista cuprinzând tipurile de gaze ş i presiunile de alimentare corespunz ă toare utilizate pe teritoriul României se aprob ă prin ordin al ministrului economiei, comer ţ ului ş i mediului de afaceri ş i se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

!

!

Ministerul Economiei, Comer ţ ului ş i Mediului de Afaceri comunic ă celorlalte state membre ş i Comisiei Europene lista cuprinzând tipurile de gaze ş i presiunile de alimentare corespunz ă toare utilizate pe teritoriul României.

Aparatele ş i accesoriile trebuie s ă îndeplineasc ă cerin ţ ele esen ţ iale aplicabile acestora, prev ă zute în aceast ă hot ă râre.

Se consider ă c ă aparatele ş i accesoriile îndeplinesc cerin ţ ele esen ţ iale de securitate prev ă zute dac ă acestea sunt conforme cu:

a) standardele na ţ ionale ale statelor membre, care pun în aplicare standarde armonizate, ale c ă ror

numere de referin ţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) standardele na ţ ionale relevante, în m ă sura în care în domeniile acoperite de astfel de standarde nu

exist ă standarde armonizate.

de astfel de standarde nu exist ă standarde armonizate. Ministerul Economiei, Comer ţ ului ş i

Ministerul Economiei, Comer ţ ului ş i Mediului de Afaceri transmite Comisiei Europene standardele na ţ ionale din categoria pe care le consider ă c ă respect ă cerin