Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„GHEORGHE ŞINCAI”
RÎCIU
Comuna Rîciu, Stada
.Gheorghe Şincai, nr..100,
Judeţul Mureş
Tel/Fax: 0265-426026
e-mail:
gim.gheorghesincai@yaho
o.com

PROIECT
DIDACTIC

DATA: 18.02.2019
CLASA : a VII-a
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială “Gheorghe Șincai”, Rîciu
PROFESOR: Lungu Gianina Bianca
OBIECTUL: Limba şi literatura română
ARIA CURRICULARĂ: limbă şi comunicare
SUBIECTUL LECŢIEI: Substantivul – actualizarea funcțiilor sintactice
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare și sistematizare

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENȚE SPECIFICE
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate într-un text citit;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;

COMPETENȚE DERIVATE:
1. să identifice substantive într-un text dat;
2. să precizeze tipului substantivului identificat în enunţurile date;
3. să analizeze sintactic substantivele identificate;
1
4. să explice ortografia cuvintelor sau construcţiilor date;

STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode și procedee: expunerea, exercițiul, explicația, conversația, brainstorming-ul, masa rotundă, metoda cadranelor.
b. Forma de organizare: Activitate frontală alternantă cu activitatea individuală / în grup / perechi.
c. Mijloace didactice: portofoliile elevilor, cubul, fişe de lucru, prezentare Power Point, manual.
d. Resurse: timp alocat 50 minute (1 oră), capacităţile receptive normale ale elevilor de clasa a VII-a, material didactic vizual şi
documentar necesar.

BIBLIOGRAFIC
*** Limba română, „Manual pentru clasa a VII-a”, Ed. All, Bucureşti, 2005
Pamfil, Alina, „Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003
Cerghit, Ioan, „Metode de învăţământ”, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
Dobra Sofia, „Cartea mea de gramatică”, Ed. Art, București, 2018
Bejan, Dumitru, „Gramatica limbii române”, Ed. Echinox, Cluj, 2001

2
SCENARIU DIDACTIC

Secvenţele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Evaluare


lecţiei strategii
I. Evocarea Consemnarea prezenţei elevilor. Asigurarea Elevii se pregătesc pentru oră. Conversaţia Frontală
(10min) cadrului optim desfăşurării lecţiei.
Profesorul verifică modul de efectuare a temei Elevii citesc compunerile. Conversația Individuală
pentru acasă, solicitând elevilor să citească
compunerea realizată pornind de la citatul:
Puritatea copilăriei – orice rău e limpede la
izvoare. - Valeriu Butulescu, în care au
subliniat substantivele.

Profesorul anunţă elevii că în această lecţie vor Elevii ascultă cele comunicate de profesor. Observația Frontală
consolida cunoştinţele despre substantiv.
Prezintă competenţele derivate într-o formă
accesibilă elevilor. La sfârșitul orei veți putea:
 să identificați substantive într-un text dat;
 să precizați tipului substantivului identificat în
enunţurile date;
 să analizați sintactic substantivele identificate;
 să explicați ortografia cuvintelor sau

3
construcţiilor date. Elevii notează titlul lecției în caiete.
Profesorul notează la tablă data şi titlul lecţiei:
Substantivul. Consolidare
Profesorul începe o discuție pornind de la titlul Elevii vor rezolva cerința și vor oferi răspunsuri Brain- Frontală
lecției și le va cere elevilor să realizeze și exemple, se vor face corectări și precizări storming
ciorchinele substantivului urmând indicațiile unde este cazul.
date: a. parte de vorbire flexibilă
a. definiție b. ființe, lucruri, fenomene, stări, relații
b. ce denumește? c. după formă: simple, compuse; după
c. clasificare: înțeles: comune, proprii.
- după formă
- după înțeles d. categoriile gramaticale: număr: singular,
d. categorii gramaticale: plural; gen: masculin, feminin, neutru; caz:
- număr nominativ, acuzativ, genitiv, dativ, vocativ.
- gen
-caz
Profesorul realizează o schemă a substantivului, Elevii notează schema în caiete. Frontală
venind cu completări privind genul și numărul Expunerea
substantivului și definește substantivele epicene
și mobile, dar și substantivele defective de
pluaral și singular, precum și substantivele
colective, oferind exemple. Anexa 1
Anunță competențele derivate. La finalul lecției

4
elevii vor putea:
- să identifice substantive într-un text dat;
- să precizeze tipului substantivului
identificat în enunţurile date;
- să analizeze sintactic substantivele
identificate;
- să explice ortografiei cuvintelor sau
construcţiilor date;
II.Realizarea Profesorul solicită elevilor să rezolve fișa de Elevii rezolvă fișa de lucru, fiind notați cei care exercițiul individuală
sensului lucru pentru consolidarea cunoștințelor legate au rezolvat corect. Se face interevaluarea fișelor.
(30min) de substantiv. Anexa 2

Elevii sunt împărțiți în 4 grupe de câte 4/5 Elevii colaborează pentru rezolvarea sarcinilor. metoda în grup
elevi. cadranelor
Profesorul prezintă elevilor o fişă ce conţine
patru cadrane pe care le vor completa în funcţie
de cerinţele formulate pe baza textului- suport. .
Fiecare elev va rezolva o cerință. Primul elev
dă fișa vecinului din stânga, care citește ce este masa în grup
scris și rezolvă a doua cerință. Se procedează la rotundă
fel până când foaia ajunge la primul elev. Al
cincelea elev va verifica corectitudinea
răspunsurilor. (7 min) Un elev citeşte răspunsurile, ceilalţi urmăresc
Grupa care reușește să rezolve corect cerințele, corectitudinea rezolvării.

5
câștigă. Anexa 3 Elevii realizează corespondența între substantive exercițiul individuală
Profesorul solicită elevilor să realizeze și funcţiile sintactice.
corespondența între cuvinte și funcțiile Elevii corectează greșelile, urmărind expunerea frontală
sintactice ale substantivului. Anexa 4 răspunsurile corecte din prezentarea PPT
Profesorul proiectează răspunsurile corecte
pentru o mai bună autoevaluare din partea
elevilor.
III.Reflecția Pentru a se asigura că noțiunile referitoare la
10(min) substantiv au fost înțelese, profesorul distribuie
elevilor câte o fişă care conţine un test
formativ. Anexa 5
După circumstanţe, testul se evaluează prin Elevii rezolvă cerințele de pe fișă. testul individuală
cercetarea testelor acasă de către profesor.

Profesorul împarte fișe ce conține exerciții de Elevii rezolvă exercițiile de ortografie.


ortografie. Pastila de ortografie exercițiul individuală
Alege forma corectă Alege forma corectă a
de plural a următoarelor substantive
următoarelor compuse:
substantive comune:
răufăcător / rău-făcător
festivaluri – festivale argint viu /argint-viu
chitări – chitare vicepreşedinte / vice-preşedinte
suporţi – suporturi redactor şef / redactor-şef
jante – jenţi binecuvântare / bine-cuvântare
ingrediente – floare de colţ / floare-de-colţ
ingredienţi strâmbă lemne / strâmbă-lemne
colonei – coloneli untdelemn / unt de lemn / unt-
monede – monezi de-lemn
ciocolate –ciocolăţi blocturn / bloc-turn
coale – coli Elevii notează tema în caiet.

6
Profesorul le dă tema pentru acasă exercițiul individuală
 Exerciţiul 2, pagina 91.
Selectați substantivele din textele următoare și
analizați-le morfosintactic în caiet, completând
tabelul dat.
Apreciază global şi individual aportul elevilor
la lecţie. Notează elevii cu participare
reprezentativă la activitate.

  

S-ar putea să vă placă și