Sunteți pe pagina 1din 11

ICECON INSPECT

ORGANISM DE INSPECTIE
Echipamente Tehnologice pentru Constructii si Gospodarie Comunala

INSPECTION BODY
For Construction and Urban Management equipment

PT – INSPECT – 5.3

PROCEDURA DE INSPEC|IE
PENTRU CENTRALE DE BETOANE,
INSTALA|II DE PREPARAT BALAST STABILIZAT }I BETONIERE

PREZENTARE

Prezenta procedura de inspec\ie se refer` la centralele de betoane (inclusiv cele f`r`


malaxare), instala\ii de preparat balast stabilizat ]i betoniere (malaxoare de beton) ]i are ca
scop efectuarea unitar` a inspec\iilor de evaluare a st`rii tehnice ]i a capabilit`\ii acestora
de a efectua lucr`ri de construc\ii de calitate.
De con\inutul acestei proceduri beneficiarul trebuie s` ia cuno]tin\` [nainte de
semnarea contractului de inspec\ie. La cererea beneficiarului, inspec\ia se poate extinde ]i
la alte subansamble ale ma]inii, acestea urm@nd a fi men\ionate [n contract.
Inspec\ia tehnic` [ncepe cu prezentarea echipei de inspec\ie la conducerea
societ`\ii solicitante sau la reprezentantul acesteia.
Persoana desemnat` de beneficiar va efectua instructajul introductiv general
inspectorilor ICECON INSPECT, conform dispozi\iilor Legii 319/2006.
Inspec\ia se va desf`]ura [n prezen\a a cel pu\in unei persoane [mputernicite de
conducerea societ`\ii solicitante.
{naintea [nceperii inspec\iei, membrii echipei de inspec\ie vor semna
angajamentul deontologic, [n fa\a persoanei [mputernicite de c`tre beneficiar. Se va
verifica dac` dosarul de produs con\ine toate documentele pe care trebuia s` le depun`
beneficiarul (cerere, chestionar de autoevaluare ]i documenta\ia tehnic` - [n limba român`).
Se va verifica dac` condi\iile contractuale sunt [ndeplinite (contract semnat, avans pl`tit
etc.).
}eful echipei de inspec\ie va informa pe scurt pe [mputernicitul beneficiarului
asupra modului cum urmeaz` s` se desf`]oare inspec\ia, obiectivele care se urm`resc [n
cadrul acesteia, prezentând con\inutul formularului raportului de inspec\ie. Se va preciza
faptul c` la sfâr]itul inspec\iei tehnice, sau pe parcursul acesteia, se va face evaluarea
conformit`\ii prin observare ]i ra\ionament, iar rezultatele care pot fi: conformitate (notat`
cu DA), neconformitate (notat` cu NU), vor fi consemnate [n raport. Inspec\ia se
completeaz` cu rezultatele m`sur`rilor efectuate de c`tre echipa de inspec\ie. Inspec\ia se

1
[ncheie cu prezentarea concluziilor ]i semnarea raportului de inspec\ie de c`tre membrii
echipei de inspec\ie.
Instala\ia de preparare a betonului sau a balastului stabilizat (central` de beton sau
instala\ie singular`) are [n compunere urm`toarele:
- instala\ie de depozitare (depozite de consum pentru agregate, ciment, ap`, adaosuri,
aditivi) ;
- instala\ie de dozare (gravimetric` sau volumetric`) pentru agregate, ciment,ap`, aditivi
sau adaosuri;
- instala\ie de malaxare (betonier` cu amestecare prin c`dere liber`, amestecare for\at` sau
combinat`);
- instala\ie de comand` (manual`, semiautomat` sau total automatizat`);
- echipamente speciale pentru efectuare de corec\ii [n procesul de dozare (traductor de
umiditate pentru determinarea umidit`\ii naturale a agregatelor) ;
- echipamente pentru livrarea betonului la temperatur` controlat`:
- [nc`lzirea betonului pe timp friguros ([nc`lzirea apei, a agregatelor ]i a betonului [n
procesul de malaxare);
- r`cirea betonului pe timp c`lduros (r`cirea agregatelor, utilizarea fulgilor de ghia\` [n
procesul de malaxare)
- instala\ia electric`, pneumatic`, hidraulic`.

 INSPEC|IA PRIVIND STAREA TEHNIC~

Aceast` inspec\ie va cuprinde:


- examinarea vizual` a instala\iei [n sta\ionare;
- examinarea vizual` a func\ion`rii [n gol;
- examinarea vizual` a func\ion`rii [n sarcin`.
La func\ionarea [n gol ]i [n sarcin` instala\ia va fi comandat` numai de operatorul
titular, iar inspectorii se vor situa [n cabin` sau [n afara razei de ac\iune a acesteia.
La subansamblele / piesele supuse inspec\iei, prezentate [n formularul de „Raport de
Inspec\ie” se va examina starea ]i/sau func\ionalitatea numai acolo unde coloanele 2 ]i 3
sunt marcate cu X. C@nd subansamblul inspectat este conform, [n coloana 4, unde este
[nscris DA se noteaz` X.
Dac` la un subansamblu se inspecteaz` at@t starea c@t ]i func\ionalitatea ]i una
dintre acestea este neconform`, rezultatul final este NU ]i se noteaz` cu X [n coloana 5 din
formularul de raport de inspec\ie. {n coloana 6 “Observa\ii” se poate preciza, [n func\ie de
caz, “Starea neconform`” sau “Func\ionalitate neconform`”.
Ca documente de referin\` se vor folosi: cartea tehnic`, NE 003/1997, NE 012/1999,
NE 014/2002, SR EN 206-1:2006, STAS 10473/1-87.

1. Inspec\ia structurii metalice.


Structura metalic` trebuie s` [ndeplineasc` urm`toarele cerin\e;
- prinderile la funda\ia de beton trebuie s` nu prezinte urme de coroziune ]i s` fie
vizibile (neacoperite de depuneri de material);
2
- sudurile s` nu prezinte cr`p`turi;
- articula\iile ]asiurilor instala\iilor mobile sau semimobile s` nu prezinte jocuri
mari, s` con\in` elementele de asamblare ]i asigurare;
- elementele de fixare a subansamblelor componente (]uruburi, echie, etc.) s` fie
complete ]i bine str@nse;
- sc`rile de acces s` fie bine pozi\ionate (cu trepte orizontale antiderapante ]i
balustrade de protec\ie), iar platformele de lucru ]i de interven\ie s` nu prezinte deforma\ii
vizibile, cr`p`turi sau goluri, s` fie antiderapante ]i prev`zute cu balustrade;
- elementele metalice de [nchidere (pere\i) s` fie bine fixate ]i s` con\in` ferestre
pentru iluminatul natural;
- elementele metalice s` nu prezinte pete de rugin`;
- structura metalic` s` fie legat` la centura de [mp`m@ntare.
Dac` aceste cerin\e nu sunt [ndeplinite se acord` neconformitate.

2. Inspec\ia depozitului de agregate.


Cerin\e:
- bunc`rele s` nu prezinte sp`rturi, s` aib` pere\ii suficient de [nal\i pentru a preveni
amestecarea sorturilor, s` fie inscrip\ionate la loc vizibil cu sortul de agregate con\inut;
- clapetele de desc`rcare trebuie s` func\ioneze f`r` blocaje, iar cilindrii pneumatici
sau hidraulici de ac\ionare s` asigure [nchiderea complet` a acestora f`r` pierderi de aer
comprimat sau de ulei hidraulic;
- depozitele pe platform` la sol s` asigure scurgerea apei din agregate sau din ploi
c`tre rigolele situate [n afara platformei ([n partea opus` centralei);
- pere\ii desp`r\itori ai depozitului la sol s` fie suficient de [nal\i ]i f`r` goluri care
pot duce la amestecarea sorturilor, s` fie inscrip\iona\i cu tipul sortului con\inut [n fiecare
compartiment;
- gurile de desc`rcare a sortului fin s` fie prev`zute cu vibratoare;
- umidimetrele prev`zute de produc`tor s` fie [n stare de func\ionare;
- p`r\ile metalice s` fie protejate la coroziune.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

3. Inspec\ia depozitului de ciment.


Silozurile de ciment (bunc`rele) trebuie:
- s` fie bine ancorate la funda\ie (prin intermediul structurii metalice care nu trebuie
s` prezinte deforma\ii vizibile ori suduri cr`pate);
- s` nu prezinte fisuri prin care pot avea loc pierderi de ciment sau infiltr`ri de ape
din ploi;
- filtrele de aer s` fie [n stare de func\ionare, iar elementul de filtrare s` fie periodic
scuturat sau schimbat;
- sistemul de alimentare al silozului ]i cuplajul acestuia la mijlocul de transport auto
sau CF s` fie complet ]i bine adaptat. {n cazul [n care transportul cimentului se face cu aer
furnizat de compresorul centralei de betoane, acesta trebuie s` fie prev`zut cu separator de
ap` ]i ulei;
3
- dac` silozul este prev`zut cu sistem de fluidizare a cimentului, [n vederea curgerii
u]oare la desc`rcare, acesta trebuie men\inut [n func\iune;
- dac` silozul este prev`zut cu vibrator pentru impulsionarea curgerii la desc`rcare,
acesta trebuie men\inut [n func\iune;
- p`r\ile metalice ale silozului nu trebuie s` prezinte pete de rugin`.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

4. Inspec\ia depozitului (sursei) de ap`.


Cerin\e:
- re\eaua de ap` curent` ori pu\ul forat trebuie s` asigure debitul ]i presiunea
precizat` de produc`torul centralei astfel [nc@t s` nu fie afectat` durata ciclului de
fabrica\ie. {n caz contrar trebuie s` existe rezervoare de stocare a apei, al c`ror volum s`
asigure func\ionarea f`r` [ntrerupere a centralei;
- rezervorul de stocare trebuie s` fie etan] ]i izolat termic pentru cazul c@nd se
lucreaz` ]i pe timp friguros;
- pentru lucru pe timp friguros centrala de betoane trebuie s` dispun` cel pu\in de o
instala\ie de [nc`lzire a apei folosit` la prepararea betonului.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

5. Inspec\ia depozitului de aditivi.


Cerin\e:
- platforma de a]ezare a rezervorului sau containerului livrat de produc`torul de
aditivi trebuie s` aib` accesul liber pentru mijloacele de alimentare ]i s` fie acoperit` [n
zona gurii de introducere a sorbului;
- rezervorul (containerul) nu trebuie s` permit` p`trunderea accidental` a apei sau a
altor materiale [n aditivi;
- pompa ]i conductele de transport s` fie etan]e, s` nu permit` pierderi de aditivi.

6. Inspec\ia draglinei pentru agregate.


Cerin\e:
- cupa s` nu prezinte sp`rturi;
- cablul de trac\iune s` nu fie uzat (s` nu aib` mai mult de 10 s@rme rupte pe 1m de
cablu) ]i s` nu prezinte [n`dituri;
- rolele de dirijare a cablului s` nu fie uzate excesiv ]i s` se roteasc` cu u]urin\`;
- mecanismul de ac\ionare cup`, motor – reductor – tambur de cablu trebuie s` fie
complet, s` nu prezinte pierderi de ulei, iar fr@na s` se afle [n stare de func\ionare;
- bra\ul draglinei s` nu prezinte deforma\ii vizibile;
- mecanismul de rotire bra\, motor – reductor – pinion – coroan` din\at` trebuie s` fie
complet s` nu prezinte uzuri pronun\ate ori pierderi de ulei;
- toate p`r\ile metalice nelubrefiate trebuie protejate la coroziune prin vopsitorie.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

7. Inspec\ia transportorului cu cupe pentru agregate.


4
Centralele de betoane dotate cu un astfel de transportor trebuie s` [ndeplineasc`
urm`toarele cerin\e:
- s` nu existe cupe lips` ori cupe uzate excesiv;
- lan\ul portcupe s` nu prezinte [n`dituri incompatibile cu roata de lan\ ]i s` nu fie
excesiv uzat;
- ro\ile de lan\ s` nu fie excesiv uzate ]i s` se roteasc` u]or;
- mecanismul de transport cupe (]i cel de rotire) s` fie complet, s` nu aibe pierderi de
ulei ]i s` func\ioneze f`r` ]ocuri;
- bra\ul portcupe s` nu prezinte deforma\ii vizibile.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

8. Inspec\ia transportorului cu band`.


Cerin\e:
- ]asiul s` nu prezinte deforma\ii vizibile ori suduri cr`pate;
- tamburul de antrenare ]i mecanismul acestuia s` fie complet, s` func\ioneze f`r` ]
ocuri ]i f`r` pierderi de ulei;
- tamburul de [ntindere s` se roteasc` cu u]urin\`, banda s` fie centrat` pe el ]i
sistemul de [ntindere a benzii s` fie func\ionabil;
- rolele de rezemare a benzii s` fie complete ]i s` se roteasc` cu u]urin\`;
- dispozitivul de oprire de urgen\` a benzii s` fie complet ]i s` r`spund` prompt la
ac\ionare.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

9. Inspec\ia schipului.
Cerin\e:
- cupa s` nu prezinte sp`rturi ori deforma\ii care s` duc` la atingerea structurii de
rulare;
- calea de rulare s` fie continu` ]i f`r` praguri [n zonele de asamblare a tronsoanelor;
- cablul de trac\iune s` fie bine legat la cup` ]i tambur, s` nu prezinte [n`dituri ]i s`
nu fie uzat ( s` nu aibe mai mult de 10 s@rme rupte pe 1m liniar de cablu);
- rolele de cablu s` nu fie uzate excesiv ]i s` se roteasc` u]or;
- mecanismul ridicare cup` trebuie s` fie complet, s` func\ioneze f`r` ]ocuri, s` nu
aib` pierderi de ulei, iar fr@na s` lucreze [n momentul opririi cupei;
- limitatoarele electrice ]i mecanice cap curs` trebuie s` existe ]i s` intre [n func\iune
la atingere;
- grilajele de protec\ie a c`ii de rulare trebuie s` fie fixate ferm ]i f`r` goluri de
trecere a personalului;
- por\ile de acces la cup` trebuie s` fie prev`zute cu [ntrerup`toare electrice de
interblocare a comenzilor acesteia.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

10. Inspec\ia dozatorului de agregate.


Cerin\e:
5
- cuva nu trebuie s` prezinte sp`rturi, iar bascularea acesteia s` asigure golirea
complet`;
- clapeta de golire (c@nd exist`) trebuie s` nu prezinte deforma\ii sau sp`rturi, s`
func\ioneze f`r` blocaje ]i s` permit` golirea complet` a bunc`rului;
- c@ntarul – balan\` s` fie protejat cu toate carcasele prev`zute de produc`tor ]i s`
func\ioneze f`r` blocaje ]i s` permit` golirea complet` a bunc`rului;
- c@ntarul pe doze tensometrice (unde exist`) s` aib` monta\i to\i limitatorii care
[mpiedic` ie]irea de pe doze, conexiunile electrice s` fie protejate la eventuale atingeri ]i s`
func\ioneze potrivit intervalului de c@nt`rire indicat de produc`tor – se verific`
sensibilitatea numai la sarcina minim`;
- c@ntarul pe banda transportoare – idem ca la c@ntar pe doze;
- dozatorul volumetric cu band` extractoare se folose]te numai la instala\iile de
preparat balast stabilizat ]i la acesta trebuie s` func\ioneze cu u]urin\` clapeta de reglaj a
[n`l\imii stratului de agregate de pe band` ]i reglajul vitezei benzii extractoare;
- aparatul de afi]are mecanic` (cap c@ntar) trebuie s` fie complet, cu capac ]i geam
de protec\ie, s` se afle [n c@mpul vizual al operatorului, iar geamul s` fie men\inut curat;
- aparatul de afi]are electronic` de la pupitrul centralei trebuie s` se afle [n c@mpul
vizual al operatorului.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

11. Inspec\ia transportorului cu ]nec pentru ciment de la siloz la dozator ]i eventual


de la dozator la malaxor.
Cerin\e:
- tubul (carcasa) trebuie s` nu prezinte sp`rturi;
- clapeta de golire a cimentului din transportor [n caz de avarie trebuie s` fie montat`
etan] ]i asigurat` cu sistemul prev`zut;
- grupul motor – reductor de antrenare a ]necului s` fie complet, cu capace la cutii
borne electrice, capace ventilator ]i s` nu prezinte pierderi de lubrifiant.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

12. Inspec\ia dozatorului de ciment.


{n afara cerin\elor prezentate la pct. 10 de mai sus se va \ine seama de urm`toarele:
- vibratorul de pe bunc`rul de ciment trebuie s` fie complet ]i [n func\iune;
- variatorul de vitez` a ]necului, la instala\iile de balast stabilizat, trebuie s` fie [n
func\iune;
- variatorul de vitez` a dozatorului volumetric celular, la instala\iile de balast
stabilizat, trebuie s` fie [n func\iune.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

13. Inspec\ia dozatorului de ap`.


Cerin\e:
- ventilul de golire s` nu permit` pierderi de ap` ce ajung [n betonier`;

6
- c@ntarul – balan\` s` fie protejat cu toate carcasele prev`zute de produc`tor ]i s`
func\ioneze f`r` blocaje ]i s` permit` golirea complet` a bunc`rului;
- c@ntarul pe doze tensometrice s` fie protejat cu toate carcasele prev`zute de
produc`tor ]i s` func\ioneze f`r` blocaje ]i s` permit` golirea complet` a bunc`rului;
- dozatoarele volumetrice cu vas gradat ]i cele cu apometru s` se afle [n c@mpul
vizual al operatorului, iar sticlele lor s` fie transparente ]i curate.
{n caz contrar se acord` neconformitate major`.

14. Inspec\ia dozatorului de aditivi.


Cerin\e:
- vasul s` nu permit` pierderea de aditiv sau c`derea de corpuri str`ine [n interior;
- dozatorul pe doze tensometrice s` fie protejat cu toate carcasele prev`zute de
produc`tor ]i s` func\ioneze f`r` blocaje ]i s` permit` golirea complet` a bunc`rului;
- dozatorul volumetric cu vas gradat trebuie s` fie transparent, s` aib` electrodul de
reglaj [n func\iune ]i s` se afle [n c@mpul vizual al operatorului;
- dozatorul volumetric cu pomp` cu temporizare trebuie s` aib` supapa de re\inere a
coloanei de aditiv din conduct` [n bun` stare, adic` la pornirea pompei la cap`tul de golire
al conductei trebuie s` curg` aditiv.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

15. Inspec\ia betonierei.


Betoniera cu amestecare for\at` sau cea cu amestecare prin c`dere liber` ori
combinat` s` [ndeplineasc` urm`toarele cerin\e:
- cuva nu trebuie s` prezinte sp`rturi;
- blindajele trebuie s` fie complete, bine fixate ]i s` nu prezinte uzuri excesive –
distan\a dintre palete ]i blindaje nu trebuie s` dep`]easc` circa 5 mm (apreciere vizual`);
- paletele, bra\ele ]i respectiv elicea de amestecare trebuie s` fie complete numeric,
iar abaterile de la profil datorate uzurilor nu trebuie s` fie mai mari de cca 5mm (apreciere
vizual`);
- capacele fixe ale betonierei trebuie s` aib` toate elementele de prindere ]i s` nu
prezinte deforma\ii care ar putea bloca cuva [n mi]carea de rota\ie;
- capacele mobile ale betonierei ]i ferestrele de vizitare ale acesteia nu trebuie s`
permit` accesul [n betonier` pe perioada func\ion`rii acesteia, iar [ntrerup`toarele electrice
de interblocare s` se afle [n func\iune;
- mecanismul de antrenare s` fie complet s` nu permit` pierderi de ulei ]i s`
func\ioneze f`r` ]ocuri;
- sistemul de desc`rcare cu clapet` nu trebuie s` permit` pierderea apei sau a laptelui
de ciment;
- sistemul de desc`rcare prin basculare trebuie s` asigure golirea complet` a cuvei
malaxorului;
- p@lnia de desc`rcare [n mijlocul de transport nu trebuie s` permit` scurgeri de
beton pe l@ng` co]ul autobetonierei;

7
- sistemul de aspirare a prafului din betonier` (acolo unde a fost prev`zut) trebuie
men\inut [n func\iune.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

16. Inspec\ia instala\iei de [nc`lzire a agregatelor pe timp friguros.


Cerin\e:
- corpurile de [nc`lzire trebuie s` fie suficiente ]i amplasate [n incinte [n contact
direct cu agregatele sau [n pere\ii depozitelor ([nc`lzirea se poate face cu abur supra[nc`lzit
injectat direct [n malaxor);
- centrala termic` cu care este dotat` centrala de betoane trebuie s` aib` puterea
caloric` necesar` [nc`lzirii apei de dozare a agregatelor ]i a spa\iilor destinate personalului
(dac` este cazul).
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

17. Inspec\ia echipamentului electric de ac\ionare.


Tablourile electrice trebuie s` fie complete, etan]e, cu [ncuietori, cutiile de borne cu
capace, conductorii f`r` [n`dituri proteja\i ]i fixa\i pe trasee bine alese, iar structurile
metalice s` fie conectate la centura de [mp`m@ntare.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

18. Inspec\ia sistemului de recuperare ]i decantare a apelor uzate.


Platforma betonat` ]i rigolele trebuie s` asigure dirijarea apelor, provenite de la
sp`larea betonierei, c`tre decantor, iar decantorul compartimentat ]i prev`zut cu praguri de
lini]tire ]i re\inere a particulelor solide s` fie [n stare de utilizare (necolmatat).
{n caz contrar se acord` neconformitate.

19. Inspec\ia cabinei sau a pupitrului de comand` (la cele f`r` cabin`).
Cerin\e:
- sc`rile de acces s` fie complete ]i corect pozi\ionate;
- u]ile ]i ferestrele s` fie complete, cu garnituri de etan]are, permanent cur`\ate ]i
dotate cu [nchiz`tori standard;
- scaunul cu sp`tar s` poat` fi reglat pe vertical` ]i pe orizontal`;
- sistemul de [nc`lzire ]i ventilare s` fie [n stare de func\ionare;
- sistemul de iluminat s` fie [n stare de func\ionare;
- pe pupitrul de comand` s` poat` fi identificate toate aparatele de m`surare ]i
butoanele de comand` pentru a preveni alterarea re\etelor de preparare a betonului;
- sistemul manual sau automat de comand` trebuie s` poat` fi utilizat permanent
(dup` cum a fost prev`zut);
- sistemul de corec\ie a componentelor dozate, existent numai la centralele cu
func\ionare [n regim automat, trebuie s` fie permanent [n stare de func\ionare.
Dac` aceste condi\ii nu sunt [ndeplinite, se acord` neconformitate.

 INSPEC|IA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNC|IONALI


8
20. M`surarea ]i determinarea principalilor parametrii.
Pentru a vedea dac` instala\ia ]i-a p`strat capabilitatea tehnologic` se m`soar` ]i se
determin` parametrii de mai jos. Valorile m`surate ]i incertitudinile de m`surare se
consemneaz` [n coloana 3 ]i respectiv 5 din tabel. {n cazul [n care “valoarea m`surat` +
incertitudinea de m`surare” dep`\e]te limita admis`, responsabilitatea utiliz`rii
echipamentului tehnologic revine beneficiarului. Evaluarea se face av@nd ca document de
referin\` cartea tehnic` (proiectul) sau alte acte normative.

20.1. Tura\ia [n gol a tobei sau a arborelui cu palete.


Se determin` tura\ia [n gol, prin m`surarea cu cronometrul a timpului (t) [n care toba
sau arborele cu palete execut` un nr. (R) de rota\ii complete. Tura\ia (n) se determin` cu
rela\ia:
n(rot/min)=R(rot) / t(min).
Pentru o determinare c@t mai exact` a tura\iei se alege R≥20rot.
Dac` tura\ia variaz` cu p@n` la ±5% inclusiv, fa\` de cea din documenta\ie, se
consemneaz` conformitate.

20.2. Timpul de malaxare.


Acesta se m`soar` cu cronometrul, de la momentul introducerii [n malaxor a
ultimului material component ]i p@n` la [nceperea desc`rc`rii betonului. Conform SR EN
206-1 :2006 timpul minim de malaxare este de 45 secunde. Dac` timpul m`surat este mai
mic de 45 secunde ori mai mic dec@t timpul prev`zut [n re\et` cu p@n` la 5% (inclusiv),
\in@nd seama ]i de incertitudinea de m`surare, se acord` neconformitate.

20.3. Durata ciclului de preparare.


Acesta se m`soar` cu cronometrul ca timpul dintre dou` [nc`rc`ri succesive ale
malaxorului. Dac` timpul m`surat este mai mic cu 10% (inclusiv), dec@t valoarea indicat`
[n cartea tehnic`, \in@nd seama ]i de incertitudinea de m`surare, se acord` neconformitate.

20.4. – 20.7. Eroarea la dozarea dinamic` a agregatelor, cimentului, apei ]i


aditivului.
Eroarea tolerat` la dozare este abaterea de la valoarea nominal`, prev`zut` [n re\et`,
[n care trebuie s` se [ncadreze doz`rile efectuate de o instala\ie (dozator, c@ntar).
Eroare tolerat` la dozare dinamic` = Eroare de dozare [n flux tehnologic, cu luarea
[n considerare a cantit`\ilor [n curgere.
Eroarea la dozarea dinamic` se determin` astfel:
- se consemneaz` cantit`\ile de componente ale betonului prev`zute [n
re\et`(Cr);
- se consemneaz` cantit`\ile de componente dozate (C d) ale betonului,
prin citirea aparatelor de m`sur` cu care este dotat` instala\ia;
- se determin` eroarea de dozare dinamic` (e), cu rela\ia
e=100(Cd-Cr)/Cr %.
9
Exemplificare:
Cr = 500 kg – cantitatea de agregate prev`zut` [n re\et` pentru o ]arj` de beton;
Cd = 490 kg - cantitatea de agregate c@nt`rit` ]i afi]at` pe instrumentele din instala\ie;
e = 100(490-500)/500 = -10/5 = -2%.
- se consemneaz` valorile determinate astfel [n coloana 3 din tabel,
r@ndurile 20.1 la 20.7.
Dac` erorile de dozare dinamic` nu se [ncadreaz` [n limitele respective, [nscrise [n
coloana 6, se acord` neconformitate.

20.8. M`surarea nivelului de zgomot la postul de comand`.


Document de referin\` STAS 11617-90.
M`surarea se efectueaz`, utiliz@nd dozimetrul de zgomot, astfel:
- microfonul se amplaseaz` pe [n`l\ime la nivelul urechii operatorului, acesta st@nd
pe scaun [n fa\a pupitrului de comand` ;
- se fac c@te trei m`sur`ri de o parte ]i de alta a operatorului ;
- se calculeaz` nivelul de zgomot global continuu echivalent st@nga “L ech.s” ca medie
aritmetic` a celor trei valori m`surate la urechea st@ng`;
- se calculeaz` nivelul de zgomot global continuu echivalent dreapta “L ech.d” ca medie
aritmetic` a celor trei valori m`surate la urechea dreapt`.
{n coloana 3 din tabel se trece valoarea zgomotului mediu echivalent “L mediu.echiv”
ob\inut cu rela\ia Lmediu.echiv = (Lech.s + Lech.d) / 2 [dB(A)].

 REZULTATELE INSPEC|IEI

La acest punct din raportul de inspec\ie se precizeaz` dac` cerin\ele din procedura de
inspec\ie sunt [ndeplinite ]i dac` prin contract au fost prev`zute ]i efectuate inspec\iile unor
subansamble ]i parametrii tehnici care nu au fost cuprinse [n procedur`.
Dac` cerin\ele prev`zute [n procedur` nu sunt [ndeplinite [n totalitate, [n urma
evalu`rii f`cute, inspectorul poate restr@nge domeniul de utilizare [n construc\ii. Poate
restr@nge intervalul claselor de beton ce pot fi preparate, atunci c@nd centrala nu este
dotat` cu instala\ie de dozare aditivi, c@nd uzurile paletelor ]i blindajelor sunt
neconforme, c@nd cel pu\in la una din componente eroarea la dozarea dinamic` este
neconform`, c@nd exist` pierderi ale apei sau laptelui de ciment din malaxor sau c@nd
tura\ia arborelui cu palete sau cuvei sunt neconforme.
Formularul de “Raport de inspec\ie” pentru central` de betoane / instala\ie de
balast stabilizat este parte integrant` din aceast` procedur`.

APROBAT VERIFICAT
DIRECTOR EXECUTIV RESPONSABIL ASIGURAREA CALIT~|II

Ing. Ion-Jan NEC}OIU


10
Editat: 03.01.2008

11