Sunteți pe pagina 1din 9

Proiectarea unităţii tematice „Despre invenții”

Perioada: 2 săptămâni - (22.03.2021 - 01.04.2021)

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline; Resurse si


Ziua Evaluare
Specif. conţinut organizarea colectivului de elevi materiale
LUNI,
22.03 Activitate pe discipline: Lb.engleză
2021
LLR- • Textul literar - ● lectură activă, cu creionul în mână Materiale: obs.sist.
1.4;2.2 lectura textului ●citirea individuală, în gând, a textului Manual Intuitext, -tema de
3.1;3.2 „Max, Duc şi suport caiete,culori, lucru in
nava cosmică” ●stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor dictionar clasa
după Walt din text prin raportare la contextul în care Procedurale: -autoev.
AVAP Lectură: ” apar şi confruntarea cu sensurile oferite de conversatia, -aprecieri
- Poveste de dicţionar lectura verbale
2.3 iarnă” Z. ●citirea în forme variate a unor enunţuri din explicativă
Topelius. text, în lanţ,în ştafetă exercitiul
●formularea de întrebări și răspunsuri ce eseul de 5 min.
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu jocul
desprinse din textul citit Organizare
● citirea selectivă a textului pe baza unor -frontal,Individ.
repere date de învățător ( enunțuri din text în - in perechi
care se regăsesc cuvinte cu același sens celor
date)
● exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite folosind modalităţi diverse:
desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc.
●desen: Nava lui Max
AVAP ●Învăţăm de la ●lecturarea poeziei Ce este şi ce face un Materiale: obs.sist.
- animale maidanez? de Ana Blandiana ManualLLitera -tema de
2.1;2.3 Tema plastică: ● ilustrarea printr-un desen a fiecărei strofe coli colorate, lucru in
2.5 Amestecuri din poezie carton,lipici, clasa
cromatice ● selectarea de diverse materiale (culori de imagini,model -autoev.
Subiect apă, tușuri, creioane, pensule,etc.), în Procedurale: expunerea.
MM- aplicativ: vederea utilizării acestora observatia prod.
2.1 „Prieteni ● asocierea tehnicilor adecvate materialelor explicatia -aprecieri
necuvântători” selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici munca ind. verbale
Tehnica mixte, tehnici ale colajului etc.) Organizare
Tangram ● realizarea de produse din diferite tipuri de -frontal,Ind.
hârtie: carton, hârtie colorată, creponată,
ondulată, cerată etc. cu scop decorativ, cu
ocazia sărbătorilor, a zilelor de naștere
MM- •Inăltimea ●audierea unor piese muzicale de mici Materiale: obs.sist.
1.1;1.2 sunetelor dimensiuni cu observarea diferenţierii de ManualIntuitext -tema de
2.1;2.2 muzicale expresivitate- tempo, aspecte dinamice şi CD,laptop,jucarii lucru in
3.1 •Sunetul și nota timbrale muzic.maculator clasa
FA, Do 2 ●audierea unor cântece de mică dificultate, Caiet muzica -autoev.
JM- -repetarea cu observarea direcţiei înălţimilor Procedurale: -aprecieri
1.2 sunetelor ●exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea observatia, verbale
invatate: noţiunilor de portativ, cheie sol, înălţimi de explicatia
EC- SOL,MI, LA… note de la do1 la do2 conversatia,
2.1;2.2 ”Căntecul notei ●exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea jocul muzical
fa, Fluturaș, noţiunilor de portativ, cheie sol, înălţimi de Organizare
Mișcă vântul note de la do1 la do2 -act,frontală
frunzele, ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din -act,in grup
Primăvara a fragmente de melodii cunoscute
sosit” ● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor
melodii simple în ştafetă
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
●acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale, percuţie corporală
MARTI, MAT- • Fractii ●identificarea unităților racționare/fracţii, Materiale: obs.sist.
23.03 2.1;5.1 •Scrierea și utilizând suport concret sau desene date: măr, ManualIntuitext, -tema de
2021 citirea unităților tort, mulțimi de obiecte etc caiete,culori, lucru in
AVAP fracționare - ● activități practice desfășurate pentru mere,coli, clasa
- diviziuni ale obținerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, Procedurale: -autoev.
2.3 unui întreg folosind coli de hârtie problematizarea -aprecieri
p.36,37 ● citirea şi scrierea unităților fracționare obs.dirijata verbale
corespunzătoare unui suport imagistic dat explicatia
demonstratia
exercitiul
jocul
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
LLR- • Verbul ● observarea unor mărci specifice verbului Materiale: obs.sist.
1.3;2.4 p.49 ● selectarea din textul suport a unor cuvinte ManualIntuitext, -tema de
3.5;4.1 care indică acţiuni precizate de învățător și caiete,plansa lucru in
gruparea acestora în funcţie de ceea ce Procedurale: clasa
AVAP denumesc conversatia, -autoev.
- ● identificarea în textul suport a unor cuvinte inv prin desc. -aprecieri
2.3 care îndeplinesc cerințe date (verbe) exercitiul verbale
● precizarea rolului pe care cuvintele îl au în jocul
comunicare Organizare
● scrierea unor enunţuri în care se folosesc -frontal,Individ.
ortograme - in perechi
STIIN •Forte si efecte ●observarea unor imagini și identificarea Materiale: obs.sist.
ȚE- Efectele efectelor interacțiunilor dintre corpuri ManualIntuitext, -aprecieri
2.2;2.3 diferitelor ●parcurgerea etapelor unor activități practice caiete,culori, verbale
interacțiuni pentru a pune în evidență revenirea/ burete,bile,platili
AVAP dintre corpuri nerevenirea la forma inițială a unor corpuri na,moneda,
- Deformarea după deformarea în contact cu alte corpuri lumanare
2.3 corpurilor ●realizarea unor fișe de observații despre Procedurale:
pag 26,27 fenomenele și procesele mediului obs.dirijata
înconjurător explicatia
● realizarea reprezentărilor grafice pentru experimentul
evidențierea corpurilor aflate în stare de exercitiul
mișcare sau repaus Organizare
-frontal,Individ.

Activitate pe discipline: Lb. engleză


MIERC LLR- • Verbul ● observarea unor mărci specifice verbului Materiale: obs.sist.
URI 1.3;2.4 Ortogramele ● selectarea din textul suport a unor cuvinte ManualIntuitext, -tema de
24.03 3.5;4.1 sa,s-a, care indică acţiuni precizate de învățător și caiete,plansa lucru in
2021 sau,s-au gruparea acestora în funcţie de ceea ce Procedurale: clasa
AVAP p.49 denumesc conversatia, -autoev.
- ● identificarea în textul suport a unor cuvinte inv prin desc. -aprecieri
2.3 care îndeplinesc cerințe date (verbe) exercitiul verbale
● precizarea rolului pe care cuvintele îl au în jocul
comunicare Organizare
● scrierea unor enunţuri în care se folosesc -frontal,Individ.
ortograme - in perechi
MAT- •Scrierea și ● identificarea întregilor împărțiți în părți Materiale: obs.sist.
2.1;5.1 citirea unităților de mărimi egale ManualIntuitext, -tema de
fracționare - ● scrierea și citirea unităților fracționare caiete,culori, lucru in
AVAP diviziuni ale corespunzătoare părților colorate din întregi mere,coli, clasa
- unui întreg ilustrați Procedurale: -autoev.
2.3 p.36,37 ● împărțirea în părți de mărimi egale a problematizarea -aprecieri
unui întreg dat (figură geometrică) și scrierea obs.dirijata verbale
unității fracționare corespunzătoare părții explicatia
colorate demonstratia
● calculul jumătății și sfertului unor numere exercitiul
date jocul
Organizare
-frontal,Individ.
- in grup
Autoevalua
– recunoașterea, în situații diferite, a Resurse rea,
trăsăturilor morale ale unor persoane; materiale:
activități cu suport imagistic, video și literar; manualul inter-
– discutarea, în grupuri mici, a moralei unor tipărit/digital, evaluarea,
ED. texte literare; imagini/planse
CIV. – exerciții de identificare a trăsăturilor didactice, caietul realizarea
persoanei, manifestate în contexte familiare elevului, video- de
1.1. Relații, atitudini, elevilor; proiector,
comportamente – exerciții de apreciere a propriilor trăsături, calculator, cd proiecte,
1.2 față de oameni manifestate în contexte familiare; educativ
– exerciții de argumentare; portofoliul
1.3 – simularea modului în care este necesar să și
Resurse
se comporte membrii unui grup în rezolvarea procedurale: investigația
2.3. 5. Despre adevar unei sarcini de lucru, atunci când membrii lectura ,
si minciuna grupului au opinii diferite. explicativă,
3.1 – joc de rol; conversaţia, fise de
– ilustrarea prin desen a unor comportamente explicaţia,
3.2  lucru
morale ale unor personaje. procedee de
3.3
citire activă, observarea
selectivă, sistematică
conștientă, harta a activității
textului, explozia și
stelara, comportam
brainstorming; entului
elevilor
Activitate pe discipline: EFS
JOI MAT- •Fracții. ● activități practice desfășurate pentru Materiale: obs.sist.
25.03. 2.1;5.1 •Numitor și obținerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, ManualIntuitext, Proiectul
2021 numărător folosind coli de hârtie caiete,culori, -autoev.
AVAP p.38 ● scrierea fracțiilor corespunzătoare unui mere,coli, Expunerea
- suport imagistic dat Procedurale: produselor
2.3 ● explicarea semnificației numitorului, problematizarea -aprecieri
respectiv numărătorului corespunzător unor obs.dirijata verbale
fracții asociate cu suportul concret dat explicatia
● identificarea numitorului, respectiv demonstratia
numărătorului din fracții date exercitiul
●scrierea fracțiilor citite în diverse modalități jocul
●scrierea fracțiilor corespunzătoare unui Organizare
anumit număr de elemente din mulțimi date ( -frontal,Individ.
- in grup
LLR- •Verbul ● identificarea unor verbe dintr-un Materiale: obs.sist.
1.3;3.5 -•Numărul fragment dat; transformarea acestora ManualIntuitext, -tema de
4.5 verbului conform jocului „De la unul/una, la mai caiete,plansa lucru in
p.42 mulți/multe și invers Procedurale: clasa
AVAP ● gruparea unor verbe dintr-un text dat, în conversatia, -autoev.
- funcţie de număr ( inv prin desc. -aprecieri
2.3 ● transformarea unor enunțuri prin exercitiul verbale
schimbarea numărului verbelor jocul
● completarea unor enunțuri cu verbe, la Organizare
numărul singular sau plural, în funcție de -frontal,Individ.
contextul dat in grup
●joc Aceleași cuvinte, povești diferite –
fiecare grup primeşte jetoane pe care sunt
scrise cuvinte (diferite părți de vorbire):
● selectarea, în cadrul fiecărui grup de elevi,
a jetoanelor pe care sunt scrise verbe
●gruparea verbelor selectate în funcție de nr
●elaborarea unui fluturaş pentru
comunicarea rezultatelor unui proiect
AVAP ●Învăţăm de la ●lecturarea poeziei Ce este şi ce face un Materiale: obs.sist.
- animale maidanez? de Ana Blandiana ManualLLitera -tema de
2.1;2.3 Subiect ● ilustrarea printr-un desen a fiecărei strofe coli colorate, lucru in
2.5 aplicativ: din poezie carton,lipici, clasa
„Păpuși pe băț” ● selectarea de diverse materiale (culori de imagini,model -autoev.
Tehnici apă, tușuri, creioane, pensule,etc.), în Procedurale: expunerea.
MM- combinate vederea utilizării acestora observatia prod.
2.1 ● asocierea tehnicilor adecvate materialelor explicatia -aprecieri
selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici munca ind. verbale
mixte, tehnici ale colajului etc.) Organizare
● realizarea de produse din diferite tipuri de -frontal,Ind.
hârtie: carton, hârtie colorată, creponată,
ondulată, cerată etc. cu scop decorativ, cu
ocazia sărbătorilor, a zilelor de naștere
JM- •JM pentru ●participarea la ștafete cu solicitări de obs.sist
1.3;2.1 dezvoltarea eforturi diferite
2.2 funcțiilor ● parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
cardiace și ● participarea la jocuri de orientare în spațiu
respiratorii
Jocuri: Leapşa pe
ghemuite, Uliul şi
porumbeii
VINERI LLR- ● Invitaţia ● identificarea unor elemente privind Materiale: obs.sist.
26.03. 3.1;4.2 p.41 elementele specifice invitaţiei ManualIntuitext, -tema de
2021 4.5 ● realizarea unei invitaţii la un eveniment caiete,culori,,coli lucru in
● expoziții de produse scrise realizate în Procedurale: clasa
AVAP urma activităților problematizarea -autoev.
- obs.dirijata -aprecieri
2.3 explicatia verbale
demonstratia
exercitiul
Organizare
-frontal
- in grup
MAT- •Fracții. ● identificarea de situații – problemă în Materiale: obs.sist.
2.1;2.2 •Compararea care fracțiile nu se pot compara, întregii ManualIntuitext, -tema de
2.3; fracțiilor cu nefiind identici caiete,culori, lucru in
același numitor ● scrierea unor fracţii subunitare pornind mere,coli, clasa
p.40,41 de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ Procedurale: -autoev.
reprezentare grafică sau de la un text problematizarea -aprecieri
● identificarea numitorului, respectiv obs.dirijata verbale
numărătorului din fracții date explicatia
● determinarea intuitivă a unei fracţii mai demonstratia
mici sau mai mari decât o fracţie dată exercitiul
●utilizarea semnelor <, >, = în compararea jocul
numerelor naturale sau fracțiilor Organizare
● compararea unor fracții cu același numitor, -frontal,Individ.
prin utilizarea unor mulțimi de obiecte sau - in grup
prin reprezentare grafic
Activități pe discipline: Religie
Activități pe discipline: EFS

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline; Resurse si


Ziua Evaluare
Specif. conţinut organizarea colectivului de elevi materiale
LUNI,
29.03 Activități pe discipline: Lb.engleză
2021
LLR- • Verbul ● joc Vânătoarea de verbe - identificarea Materiale: obs.sist.
1.3;3.5 Numărul substantivelor dintr-un text audiat ManualIntuitext, -tema de
4.5 verbului ● identificarea unor verbe dintr-un caiete,culori, lucru in
Ascultam si fragment dat; transformarea acestora dictionar,jetoane clasa
AVAP comunicam conform jocului De la unul/una, la mai Procedurale: -autoev.
- Ortogramele mulți/multe și invers conversatia, -aprecieri
2.3 sa,s-a, ●gruparea unor verbe dintr-un text dat, în exercitiul verbale
sau,s-au; funcţie de număr jocul
Lectură:” Apă, ● transformarea unor enunțuri prin Organizare
aer, sol-viață” schimbarea numărului verbelor -frontal,Individ.
● completarea unor enunțuri cu verbe, la - in perechi
numărul singular sau plural, în funcție de
contextul dat
● joc Aceleași cuvinte, povești diferite –
fiecare grup primeşte jetoane pe care sunt
scrise cuvinte (diferite părți de vorbire):
● selectarea, în cadrul fiecărui grup de elevi,
a jetoanelor pe care sunt scrise verbe
● gruparea verbelor selectate în funcție de
număr
AVAP •Învăţăm de la ●asamblarea a şapte figuri geometrice: două Materiale: obs.sist.
- animale triunghiuri mari, un triunghi mijlociu, două ManualLLitera -tema de
2.1;2.3 Tehnică de triunghiuri mici, un pătrat şi un paralelogram coli colorate, lucru in
2.5 lucru: Tangram ●realizarea unui colaj combinând tehnici de carton,lipici, clasa
Subiect lucru cu hârtia imagini,model -autoev.
aplicativ: ●realizarea unei scene din poveşti Procedurale: expunerea.
MM- „Prieteni observatia prod.
2.1 necuvântători” explicatia -aprecieri
munca ind. verbale
Organizare
-frontal,Ind
MM- •Inăltimea ●audierea unor piese muzicale de mici Materiale: obs.sist.
1.1;1.2 sunetelor dimensiuni cu observarea diferenţierii de ManualIntuitext -tema de
2.1;2.2 muzicale expresivitate- tempo, aspecte dinamice şi CD,laptop,jucarii lucru in
3.1 •Sunetul și nota timbrale muzic.maculator clasa
SI ●audierea unor cântece de mică dificultate, Caiet muzica, -autoev.
JM- -repetarea cu observarea direcţiei înălţimilor Procedurale: -aprecieri
1.2 sunetelor ●exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea observatia, verbale
invatate noţiunilor de portativ, cheie sol, înălţimi de explicatia
EC- Evaluare note de la do1 la do2 conversatia,
2.1;2.2 ● exersarea citirii înălţimilor sunetelor din jocul muzical
fragmente de melodii cunoscute Organizare
● jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor -act,frontală
melodii simple în ştafetă -act,in grup
● jocuri de mimare a unor atitudini
corespunzătoare expresivităţii fragmentului
muzical audiat
●acompanierea cântecelor cu orchestra de
jucării muzicale, percuţie corporală
MARTI, MAT- ••Fracții. ● identificarea numitorului, respectiv Materiale: obs.sist.
30.03 2.1;2.4 •Numitor. numărătorului din fracții date ManualIntuitext, -tema de
2021 5.1 Numarator. ●scrierea fracțiilor citite în diverse modalități caiete,culori, lucru in
Compararea ● identificarea de situații – problemă în mere,coli, clasa
AVAP fracțiilor cu care fracțiile nu se pot compara, întregii Procedurale: -autoev.
- același numitor nefiind identici problematizarea -ev.
2.3 •Adunarea și ● scrierea unor fracţii subunitare pornind obs.dirijata reciproca
scăderea de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ inv prin desc. -aprecieri
fracțiilor (pe reprezentare grafică sau de la un text explicatia verbale
● identificarea numitorului, respectiv exercitiul
baza suportului
numărătorului din fracții date jocul
intuitiv) ● determinarea intuitivă a unei fracţii mai Organizare
mici sau mai mari decât o fracţie dată -frontal,Individ.
●utilizarea semnelor <, >, = în compararea - in grup
numerelor naturale sau fracțiilor
● compararea unor fracții cu același numitor,
prin utilizarea unor mulțimi de obiecte sau
prin reprezentare grafica
● descompunerea unei fracții date pe
baza suportului imagistic al întregilor
● intuirea echivalenței unei fracţii
subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de
fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor
reprezentări grafice sau exemple familiare
LLR- •E-mailul ● formularea de întrebări şi răspunsuri prin Materiale: obs.sist.
2.3;3.1 diferite procedee (interogare reciprocă, ManualIntuitext, Portofoliul
4.4 procedeul recăutării) (3.1); laptop,caiete, -tema de
● antrenamente de scriere creativă (4.4); culori, lucru in
●formulare de răspunsuri la întrebări simple Procedurale: clasa
AVAP de control (2.3). obs.dirijata -autoev.
- ● formulare de răspunsuri la întrebări simple explicatia -aprecieri
2.3 de control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai experimentul verbale
întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” exercitiul
● prezentarea unor evenimente ale clasei Organizare
(excursie, concurs, târg de mărţişoare etc.) -frontal,Individ.
In grup
STIIN •Efectele ● observarea efectelor interacțiunilor dintre Materiale: obs.sist.
ȚE- diferitelor corpuri în imagini și în mediul înconjurător ( ManualIntuitext, -tema de
2.2;2.3 interacțiuni ● parcurgerea etapelor unor activități caiete,culori, lucru in
dintre corpuri. practice pentru a evidenția schimbarea Procedurale: clasa
AVAP Mișcarea poziției unui corp ; obs.dirijata -autoev.
- corpurilor. ● identificarea, în jurul lor și în filme, a unor explicatia -aprecieri
2.3 Mișcare și corpuri aflate în repaus/în mișcare experimentul verbale
repaus ● realizarea unor fișe de observații despre exercitiul
fenomenele și procesele mediului Organizare
înconjurător -frontal,Individ.
● identificarea forțelor care determină
mișcarea unor corpuri
Activități pe discipline: LB. ENGLEZĂ

LLR- •Textul narativ ● citirea individuală, în gând, a textului Materiale: obs.sist.


MIERC 2.2;3.1 -lectura textului suport ManualIntuitext, -tema de
URI 3.2 „Aurel Vlaicu,” ● folosirea jurnalului cu dublă intrare caiete,culori, lucru in
31.03 după Mihail ● stabilirea sensului cuvintelor necunoscute dictionar clasa
2021 Drumeş și a expresiilor din text prin raportare la Procedurale: -autoev.
p.49 contextul în care apar şi confruntarea cu conversatia, -aprecieri
AVAP sensurile oferite de dicţionar lectura verbale
- Recapitulare ● citirea în forme variate a unor enunţuri din explicativă
2.3 text - în lanţ, ştafetă explozia stelară
● formularea de întrebări și răspunsuri ce Jurnalul dublu
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu exercitiul
desprinse din textul citit jocul
●- citirea selectivă a textului pe baza unor Organizare
repere date de învățător (enunțuri din text în -frontal,Individ.
care se regăsesc cuvinte cu același sens celor - in perechi
date)
● transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc verbe cu sens opus unor cuvinte
precizate de învățător
● relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce
● exerciţii de exprimare a primelor reacţii
faţă de cele citite folosind modalităţi diverse
MAT- •Recapitulare ●citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a Materiale: obs.sist.
2.1;2.2 celor echiunitare (fără terminologie) ManualIntuitext, Proiectull
2.3;2.4 ● scrierea unor fracţii subunitare pornind de caiete,culori, -tema de
la mulţimi de obiecte, de la un desen/ mere,coli, lucru in
AVAP reprezentare grafică sau de la un text Procedurale: clasa
- ● compararea unor fracţii cu acelaşi numitor problematizarea. -autoev.
2.3 cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor explicatia -aprecieri
reprezentări grafice exercitiul verbale
● ordonarea fracțiilor subunitare, folosind jocul
exemple practice din viața cotidiană sau Organizare
reprezentări grafice -frontal,Individ.
● intuirea echivalenței unei fracţii subunitare - in grup
cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
acelaşi numitor, cu ajutorul unor reprezentări
grafice sau exemple familiare
Autoevalua
– recunoașterea, în situații diferite, a rea,
trăsăturilor morale ale unor persoane; Resurse
activități cu suport imagistic, video și literar; materiale: inter-
– discutarea, în grupuri mici, a moralei unor manualul
evaluarea,
ED. texte literare; tipărit/digital,
– exerciții de identificare a trăsăturilor imagini, caietul realizarea
CIV.
persoanei, manifestate în contexte familiare elevului, video-
Relații, atitudini, de
1.1. elevilor; proiector,
comportamente – exerciții de apreciere a propriilor trăsături, calculator, cd proiecte,
1.2 față de oameni manifestate în contexte familiare; educativ
– exerciții de argumentare; portofoliul
1.3 – simularea modului în care este necesar să Resurse
și
se comporte membrii unui grup în rezolvarea procedurale:
2.3. 5. Despre adevar lectura investigația
unei sarcini de lucru, atunci când membrii
si minciuna explicativă, ,
grupului au opinii diferite.
3.1 – joc de rol; conversaţia,
explicaţia, fise de
– ilustrarea prin desen a unor comportamente
3.2  procedee de lucru
morale ale unor personaje.
3.3 citire activă,
selectivă, observarea
conștientă, harta sistematică
textului, explozia a activității
stelara, și
brainstorming; comportam
entului
elevilor
Activitate pe discipline: EFS

JOI MAT- • Evaluare Itemii probei : Materiale: obs.sist.


01.04. -Scrierea fracției corespunzătoare părților Teste de -autoev.
2021 colorate din întregi ilustrați: evaluare Proba
-Alegerea fracțiilor corespunzătoare unor Procedurale: scrisa
reprezentări date; explicatia -aprecieri
-Identificarea numitorului și a munca ind verbale
numărătorului unor fracții;
-Compararea fracțiilor cu același numitor,
fără imagini date;
-Ordonarea unor fracții cu acelasi numitor
LLR- •Evaluare Itemii probei : Materiale: obs.sist.
I.1.Completarea unor enunturi lacunare cu Teste de -autoev.
informatii din text evaluare Proba
I.2.Realizarea unei invitaţii la un eveniment Procedurale: scrisa
I.3.Identificarea verbelor explicatia -aprecieri
I.4.identificarea numarului verbelor munca ind verbale
I.5.Scrierea unui mesaj pe monitorul din Organizare
imagine frontal, ind
AVAP ●Învăţăm de la ●lecturarea poeziei Ce este şi ce face un Materiale: obs.sist.
- animale maidanez? de Ana Blandiana ManualLLitera -tema de
2.1;2.3 Subiect ● ilustrarea printr-un desen a fiecărei strofe coli colorate, lucru in
2.5 aplicativ: din poezie carton,lipici, clasa
2 ore „Animale din ● selectarea de diverse materiale (culori de imagini,model -autoev.
farfurii de apă, tușuri, creioane, pensule,etc.), în Procedurale: expunerea.
MM- carton” vederea utilizării acestora observatia prod.
2.1 Tehnici ● asocierea tehnicilor adecvate materialelor explicatia -aprecieri
combinate selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici munca ind. verbale
mixte, tehnici ale colajului etc.) Organizare
● realizarea de produse din diferite tipuri de -frontal,Ind.
hârtie: carton, hârtie colorată, creponată,
ondulată, cerată etc. cu scop decorativ, cu
ocazia sărbătorilor, a zilelor de naștere
JM- Jocuri de ● parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obs.sist.
1.1;1.2 mişcare participarea la jocuri de orientare în spațiu -tema de
1.3 constituite ● realizarea unor sarcini motrice de lucru in
spontan, în manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul clasa
timpul liber, unui grup -autoev.
incluzând ● implicarea în jocuri de mișcare cu -aprecieri
întrecerea între manevrarea obiectelor, desfășurate între verbale
grupuri; Jocuri: echipe, sub formă de întrecere
Mingea la ● realizarea unor sarcini de colaborare în
căpitan, Raţele practicarea activităților de joc și mișcare
şi vânătorii ● implicarea activă în evitarea/ medierea
Evaluare conflictelor în activitățile de joc și mișcare
● participarea la stabilirea rolurilor și
sarcinilor în echipă