Sunteți pe pagina 1din 11

DATA: 05.04.

2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic Amarastii De Jos, Structura Ocolna

ÎNVĂŢĂTOR: PENA MARIUS ADRIAN

CLASA: I

ARIA CURRICULARĂ : Matematică și științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

DISCIPLINE INTEGRATE: Arte vizuale și abilități practice

SUBIECTUL/TEMA LECŢIEI: Corpuri și figure geometrice

TIPUL LECŢIEI: Consolidare şi sistematizare de cunoştiinƫe, priceperi şi deprinderi

COMPETENŢE GENERALE:

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător ;

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat.


COMPETENTE SPECIFICE:

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI:

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra,
dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior;

2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile
(incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice).

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE:

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

Cognitive:

O1- să recunoască, să descrie şi să deseneze figuri geometrice (patrat, dreptunghi, cerc, triunghi.);

O2- să asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele plane învăţate;

O3- să selecteze figuri geometrice dupa criterii date;

O4- să participe activ la desfășurarea jocului.

Afectiv-atitudinale:

O5- să manifeste o atitudine pozitivă, interes pentru lecƫie şi dorinƫă de afirmare prin implicare activa;

O6- să finalizeze sarcina de lucru începută, respectând timpul alocat.

Psiho-motorii:

O7-să adopte o poziƫie adecvată a corpului pe parcursul desfăşurării lecƫiei.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
RESURSE PROCEDURALE:

 Metode şi procedee: conversaƫia, explicaƫia, jocul didactic.


 Resurse materiale: fişe de lucru, caiete, instrumente de scris, planșe, plic, bețișoare, jetoane figuri
geometrice.
 Forma de organizare : frontală şi individuală
RESURSE SPAŢIALE: sala de clasă

RESURSE TEMPORALE: 45 de minute

FORME DE EVALUARE: continuă

Material bibliografic:

 Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;


 .Lupu C., Săvulescu D., Lupu I., Aritmetică – Teorie. Probleme. Metode de rezolvare,
Ed. „Egal”, Bacău, 2002.
 Cîrjan F., Begu C., Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Ed. Paralela
45, Braşov, 2007.
 Săvulescu D., Lupu C. şi colaboratorii, Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul
primar, Ed. „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2006.
ETAPELE OB ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE
. EVALUAR
LECŢIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA RESURSE RESURSE FORME DE
PROPUNĂTORULUI ELEVILOR PROCEDUR MATERIALE ORGANIZAR E
OP.
ALE E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.Moment Se stabileşte un climat de Elevii pregătesc -conversația -manuale, -frontal


ordine şi disciplină optim materialele necesare în
Organizatori pentru buna desfăşurare a timpul lecţiei.
caiete
c lecţiei.
(1 minut) Se cere elevilor să-şi
pregătească materialele
necesare(cărţi, caiete,
instrumente de scris).

2.Reactualiz Se face verificarea temei Citesc câteva din -conversaţia -caiete -frontal, -evaluare
area din punct de vedere exercițiile rezolvate în orală
independent
Cunoştinţelo cantitativ şi calitativ, cu temă.
r(5 minute) aprecieri asupra efectuării
acesteia.

3.Captarea Se prezintă portretul fetei Ascultă cu atenție.


Atenției moșului care este alături de
noi în continuare pentru că
(3 minute) dorește să afle cât mai mult
O5 -conversaţia Portret -frontal -evaluare
despre matematică și despre
figure geometrice. Planșe orală

4.Anunţarea Se comunică elevilor titlul Elevii ascultă.


lecției care va fi studiată
temei şi a O5 astăzi:Figuri geometrice.

Se notează titlul la tablă. Scriu titlul în caiete. -conversaţia -manualul -frontal -continuă
obiectivelor

(1 minut)

5.Desfășura- O1 Prezint o poezie despre


rea figuri geometrice. (ANEXA
1)
Activității Pe măsură ce prezint fiecare
ME -evaluare
(20 de M vers al poeziei, voi desena orală,
pe tablă fiecare parte. -conversaţia tabla -frontal
minute) 2.2 continuă

Un cerc mic am aşezat,


Lipit de el un dreptunghi
AV mare
AP Care sta in picioare.
Din dreptunghiuri mici Ascultă cu atenție și
1.1 răspund la întrebări.
apoi, braţe şi picioare.
Din triunghiuri nasturi
faci,
Iar din cercuri nas, ochi,
gură.
Dacă le aşezi cu tact
Obţii sigur o figură.
Vezi, apoi de mi-l încalţă
Cu papuci, triunghiuri
O1 două
Şi-unul mare pus pe cap, Ascultă cu atenție și
Coif ca să nu-l plouă. răspund la întrebări.
Cer elevilor să răspundă la
întrebări:
- Ce reprezintă
ME desenul? (un robot, Tablă
M copil etc)
- Din ce este
2.2 construit? (figuri Evaluarea
geometrice) continuă
Ce figuri geometrice -explicația Frontal
AV cunoașteți? (pătrat, Ascultă explicațiile
AP dreptunghi, triunghi, cerc)
1.1
Se explică:
 Pătratul are patru
O1 laturi egale. -conversația

 Dreptunghiul are
patru laturi, egale
două câte două.
 Triunghiul are trei
latrui(pot fie gale
O1 sau nu).
 Cercul este o linie
O2
curbă închisă.
ME Desenează figurile
Se prezintă imagini cu
M
2.2 figurile geometrice. geometrice în caiet.

AV Fiecare elev are pe bancă Caiete,


AP bețișoare din care fa forma table
1.1 pătrat, triunghi, dreptunghi.
-explicația
ME Se desenează figurile
M geometrice în caiete și la Dau exemple. Evaluare
2.1 continuă,
tablă.
orală
Se cere elevilor să dea
Frontal
exemple de obiecte din sala
Bol cu
de clasă care se aseamănă
imagini,
O3 cu figurile geometrice
-conversația căsute
învățate.(tabla, catedra,
ferestre, banca, ceasul etc.).
Recunosc obiectele din
Se va juca jocul „Aşează- imagini și precizează -jocul
mă la căsuţa mea”(ANEXA figura geometric cu care didactic
2). Se vor menţiona regulile seamănă, apoi o așează la
jocului: Fiecare copil va căsuța potrivită.
extrage dintr-un bol un
O4
bileţel pe care desenat un
obiect. În faţa clasei vor fi
aşezate forme geometrice:
triunghi, pătrat, cerc şi
dreptunghi. Elevul după ce
ME
va citi obiectul de pe bileţel
M
va trebui să se aşeze la Explicatia
2.2 figura geometrică care este
AV asemănătoare cu obiectul Table, fise Evaluare
AP respectiv. orală,
Recunosc figurile Frontal continuă
O3 Jocul ,,Casa de geomtrice și precizează
vanzare”(ANEXA 3) Se numărul lor prin numărare.
O4 prezinta o plansa cu o casa Jocul
din figuri geometrice. didactic

Scopul este de a da un
anunt . Se compune pe tabla
, impreuna cu ei anuntul de
tipul: Casa are : 2
triunghiuri rosii, doua
cercuri galbene, trei
dreptunghiuri...”

6. Obținerea În această etapă se va


performanței efectua un joc de mișcare.
ME Pe catedră se află 4 plicuri
(20 de M numerotate cu numerele de Își aleg numărul, își aleg -explicația -evaluare
minute) la 1 la 4 în care se află
2.2 figura geometric și ascultă orală,
figurile geometrice Plic cu -frontal
indicațiile. continuă
AV învățate: pătrat, dreptunghi, jetoane
-conversația
AP triunghi și cerc. Din plicul
colorat elevii vor trage câte
O3
un bilețel pe care sunt scrise
O4 numerele 1, 2, 3, 4 ce îi
corespund figurilor
geometrice. Fiecare elev va
primi figura geometrică
corespunzătoare numărului
ales.
Evaluare
Se va anunța figura continuă
O7 geometrică și locul unde se
Conversatia Frontal

O8 adună:

- Pătratele la tablă!
- Triunghiurile la ușă!
O6 - Cercurile la
fereastră!
- Dreptunghiurile la
cuier!
Astfel se evaluează dacă
elevii cunosc figurile
geometrice învățate.

Se fac aprecieri verbale.

7.Încheirea Se fac aprecieri asupra


lecției și felului în care au răspuns la
anunțarea O7 întrebări și su participat la Ascultă cu atenție și
temei lecție. fiecare primește câte o
-conversația -fişe de -frontal
recompensă.
lucru,caiet
Se dă recompensă tuturor
e
elevilor.

Se împarte elevilor câte o Primesc fișele de lucru pe


fișă de lucru pe care o vor care le vor avea ca temă și
avea ca temă pentru acasă. își notează tema în caiet.
(ANEXA 4)

S-ar putea să vă placă și