Sunteți pe pagina 1din 5

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a


circulației rutiere
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
2. IDNO: 1013601000521
3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alexandri,42
4. Numărul de telefon/fax: (022)255 528
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sti@mai.gov.md
mariana.ciobanu@mai.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Instituție de stat din subordinea MAI
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Specificarea tehnică Valoarea estimată
Denumirea Unitatea
Nr. Cantit deplină solicitată,
Cod CPV bunurilor/serviciilor/lucrăr de
d/o atea Standarde de Total, fără TVA
ilor solicitate măsură
referință
Lotul I: Achiziționarea de bunuri și servicii pentru Extinderea Sistemului de supraveghere a
circulației rutiere
Post central de dirijare
Unitate centrala specializată
pentru gestiunea și
managamentul unităților de
Conform cerințelor
1. supraveghere de monitorizare a Buc. 1 Caietului de sarcini
traficului rutier și
32323300-6 componentelor acestora,
precum și a fluxului 20 000 000,00
informațional de date
Extinderea sistemului de
monitorizare a traficului
Conform cerințelor
2. rutier Buc. 23 Caietului de sarcini
Posturi de supraveghere a
circulației rutiere

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.12.2021;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021;
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu;
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu;

1
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul minim/
d/o criteriului/cerinței: Obligativitatea
1. DUAE Semnat electronic de către operatorul economic. Da
2. Formularul ofertei Original în conformitate cu Formularul F3.1,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de Da
către operatorul economic.
3. Specificația tehnică Original în conformitate cu Formularul F4.1,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de Da
către operatorul economic.
4. Specificația de preț Original în conformitate cu Formularul F4.2,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de Da
către operatorul economic.
5. Garanţia pentru ofertă 1% Original în conformitate cu Formularul garanției
bancare F3.2, sau prin transfer la contul autorității
contractante confirmată prin transfer de plată, prin Da
aplicarea semnăturii electronice de către operatorul
economic.
6. Certificat privind existența sau Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
lipsa datoriilor față de bugetul electronice de către operatorul economic.
Da
public național (eliberat de
Inspectoratul Fiscal)
7. Autorizație/Declarație de la Original/copie, confirmată prin aplicarea
producător pentru echipamentul semnăturii electronice de către operatorul Da
ofertat economic.
8. Demonstrarea accesului la Declarație privind personalul de specialitate propus
personalul necesar pentru pentru implementarea contractului, confirmată prin
îndeplinirea corespunzătoare a aplicarea semnăturii electronice de către operatorul
obiectului contractului ce urmează economic. Da
a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol
esenţial în îndeplinirea acestuia)
9. Certificat de conformitate, din țara Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
de origine electronice de către operatorul economic. Da

10 Informații generale despre ofertant Original, confirmată prin aplicarea semnăturii


(adresa juridică, date bancare, etc.) electronice de către operatorul economic. Da

11. Certificat de atribuire a contului Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; cu


bancar aplicarea semnăturii electronice de către operatorul Da
economic.
12. Extras din registru persoanelor Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
Da
juridice electronice de către operatorul economic.
Garanția de bună execuție 5% Formularul 3.3 originalul garanției pentru ofertă
emis de o bancă deținătoare de cont sau transfer la Da
contul beneficiarului (originalul garanției pentru
ofertă va fi prezentat la sediul autorității
contractante str. V. Alexandri, 42, mun. Chișinău).
Operatorii economici, interesați să depună oferte, vor indica în ofertă numărul de înregistrare din „Lista
producătorilor”, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile,
punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare -
Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au
obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a
producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată
a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”.

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică;

2
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică;
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-
cost;
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr. Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
d/o
1. Oferta financiară 60%
2. Oferta tehnică 40%

Oferta financiară va fi evaluată conform formulei:


= Punctaj

Valoarea de referință reprezintă valoarea ofertei cu cel mai mic preț, fără TVA.
Oferta tehnică va fi evaluată conform formulei:
= Punctaj

Punctajul acumulat pentru oferta tehnică va fi stabilit conform următoarei grile de evaluare:
Corespunderea cerințelor și specificațiilor tehnice față de Postul central
de dirijare și Posturile de supraveghere prevăzute la Capitolele VII - Total: 365 pct
VIII
N/O Obligativitate Cerință Punctaj
Cerințe și specificații tehnice pentru Postul Central de Dirijare 80
1. Obligatorie Corespunderea cu cerințele generale față de postul 40
central de dirijare prevăzute în Capitolul VII
tabelele nr.1-9 *
2. Obligatorie Corespunderea cu cerințele non-funcționale față de 40
postul central de dirijare prevăzute în Capitolul VII
tabelul nr.10 *
Cerințe și specificații tehnice pentru Posturile de supraveghere conform 240
Capitolului VIII, tabelul nr. 11
3. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.01 5
4. Opțională Corespunderea cu prevederile cerinței C11.02 25
5. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.03 5
6. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.04 5
7. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.05 5
8. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.06 5
9. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.07 5
10. Opțională Corespunderea cu prevederile cerinței C11.08 25
11. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.09 5
12. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.10 5
13. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.11 5
14. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.12 5
15. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.13 5
16. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.14 5
17. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.15 5
18. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.16 5
19. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.17 5
20. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.18 5
21. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.19 5
22. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.20 5
23. Opțională Corespunderea cu prevederile cerinței C11.21 25
24. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.22 5
25. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.23 5
26. Opțională Corespunderea cu prevederile cerinței C11.24 5
27. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.25 5

3
28. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.26 5
29. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.27 5
30. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.28 5
31. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.29 5
32. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.31 5
33. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.32 5
34. Obligatorie Corespunderea cu prevederile cerinței C11.32 5
35. Obligatorie Corespunderea cu cerințele C11.34 – C11.38 10
privind iluminarea ambiantă
36. Obligatorie Corespunderea cu cerințele C11.39- C11.47 privind 10
afișajul electronic LED
Cerințe specifice pentru Posturile de supraveghere 45
37. Opțională Deținerea certificatului de aprobare de model 25
eliberat de autoritatea națională MD la momentul
depunerii ofertei
38. Opțională Deținerea certificatului de aprobare de model 20
eliberat de una din țările UE la momentul depunerii
ofertei

Neîndeplinirea cerinței/cerințelor obligatorii va rezulta în descalificarea ofertantului


Evaluarea ofertelor va fi efectuate conform următoarei formule de calcul:
Punctaj oferta financiară + Punctaj oferta tehnică = Total puncte
Cea mai avantajoasă ofertă va fi oferta cu cel mai mare punctaj acumulat.
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;
- pe: Informația o găsiți în SIA “RSAP”;
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP” ;
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română;
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică;
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul): nu se aplică;
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică;
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: BAP nr. 08 din 02.02.2021;

4
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.03.2021;
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de accepta
participare
sistemul de comenzi electronice nu
facturarea electronică accepta
plățile electronice nu
33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.
34. Alte informații relevante: nu sunt.
Conducătorul grupului de lucru:
Igor BIVOL_____________ L.Ș.

Digitally signed by Bivol Igor


Date: 2021.03.04 10:31:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova