Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Inginerie și Management Industrial

RAPORT
despre lucrarea Nr.5
la disciplina: Fundamente Economice ale Ramurii
Tema:
Costul de producție
Varianta - 33

A efectuat: Onisim Ariadna,


Gr. TI-191 F/R

A verificat: Dodu Aliona,


dr.lec. universitar

Chișinău, 2020
Scopul lucrării: Însuşirea şi dezvoltarea elementelor introductive de bază referitoare la
Costul de producție (CP)
Întrebări și răspunsuri:
1. Prezentați difiniția costului.
Costul este definit ca totalitatea cheltuielilor de producție efectuate de o firmă, într-o
anumită perioadă de timp, în vederea realizării produselor finite, a lucrărilor sau prestării
serviciilor, potrivit obiectivului de activitatea al firmei.
2. Ce reprezintă costul de producție?
Costul de producție reprezintă totalitatea cheltuielilor, corespunzătoare consumului de
factori de producție, pe care agenții economici le efectuează pentru producerea și vânzarea de
bunuri materiale sau prestarea de servicii.

3. Numiți și descrieți care este scopul costului de producție.


Scopul costului de producție îl constituie determinarea economică argumentată a măririi
cheltuielilor, necesare pentru fabricarea producției, prestarea serviciului, asigurarea creșterii
profitului și rentabilității. Costul servește drept instrument în determinarea performanțelor
întreprinderii de aceea este foarte important ca acestea să fie gestionate corect.

4. Prezentați clasificarea indicatorilor a consumurilor factorilor de producție.


Indicatorii de clasificare a consumurilor factorilor de producție sunt:
a) Consumul capitalului FIX, se exprimă numai valoric, prin amortizare(A).

Unde: K Fix – costul utilajului (lei);


n – durata de folosință ( ani ).
b) Consumul de capital circulant este pus în evidență
 Fizic ( kg, tone, metri) – prin consum specific sau tehologic
 Valoric (u.m.)
Cheltuielile cu capital circulant (CH.C.C) și amortizarea (A) formează cheltuielile materiale ale
firmei (CH.mat.):
CH.mat. = CH.C.C + A
c) Consumul factorului de muncă
 Fizic – prin numărul de lucrători sau prin timpul lucrat;
 Valoric – prin plățile făcute pentru salarizarea angajaților;
Cheltuielile salariale ale unei firme includ:

Onisim Ariadna, st. Gr. TI-191 F/R 2| P a g e


 Salarii directe(SD) – salariile lucrătorilor direct productivi
 Salarii indirecte (SI) - salariile lucrătorilor indirect productivi
d) Cosumul factorului pământ – este pus în evidență numai valoric, fie prin suma necesară
cumpărării acestuia, fie prin sumele plătite pentru utilizare (arendă).

5. Prezentați componența ( cheltuielilor) planificării costului unitar și total.


Mulțimea cheltuielilor determină necesitatea unei clasificări în funcție de diverse criterii.
Totalitatea cheltuielilor se divizează după doua grupe mari:
 Pe elemente economice;
 Pe articole de calculație, fiecare din ele având o destinație bine determinată.
Cheltuielile după conținutul economic caracterizează tot volumul de producție a întreprinderii și
nu permite determinarea indicatorilor costului de producție , și anume costul unitar de producție.
Costul de producție se calculează ca suma cheltuielilor pentru fabricarea produsului.
Poate fi calculat pentru o unitate sau pentru o serie de produse. Pentru calcularea costului de
producție pentru o unitate sau pentru o serie de produse. Pentru calcularea costului de producție
pentru o unitate de produs sau seviciu, cheltuielile se clasifică pe articole de calculație a costului,
după cum este reflectat în tabelul de mai jos:

6. Formulați difiniția costului total.

Onisim Ariadna, st. Gr. TI-191 F/R 3| P a g e


Costul total ( global ) – cuprinde toate cheltuielile efectuate de întreprindere, necesare pentru
producerea unui produs, lucrate sau serviciu în anumite condiții concrete.
El cuprinde deci cheltuieli legate de aprovizionarea, fabricația și desfacerea mărfurilor.
În funcție de modul cum se modifică diferitele elemente de cheltuieli în raport cu evoluția
volumului producției, costul total este format din:
Costuri fixe (CF);
Costuri variabile (CV).

7. Formulați difiniția costului fix.


Costul fix este format din acele consumuri de factori de producție, care rămân
nemodifcate indiferent de variația volumului de producție, ca de exemplu: amortizarea
capitalului fix, chiriile, asigurările, salariile personalului de conducere, cheltuieli de întreținere,
dobânzi.
Într-un orizont scurt de timp acestecosturi nu se modifică dacă nu intervin alte modificări
ca de exemplu: de legislație, în nivelul prețurilor, în regimul de amortizare a capitalului fix, etc.
8. Formulați definiția costului variabil.
Costul variabil (CV) inglobează acele consumuri de factori de producție care sunt dependente
de volumul producției, și anume: materii prime, energie, apă industrială, semifabricate, salariile
lucrătorilor direct productivi,etc. Unele dn aceste elemente de cost se pot modifica direct
proporțional cu producția, ca de exemplu: consumul de materii prime, de semifabricate
incorporate în produs etc., altele nu variază strict proporțional cu producția, cum sunt: salariile
pentru plata orelor suplimentare, cheltuielile cu combustibilul, etc.

9. Formulați difiniția costului marginal.


Costul marginal – reprezintă sporul de cheltuieli totale determinat de creșterea producției
cu o unitate și se determină ca un raport între variația costurilor totale și variația producției.
Cunoașterea nivelului și a evoluției costului marginal are o importanță deosebită în
fundamentarea deciziilor producătorului privind stabilirea nivelului optim al producției, deci în
vederea maximizării profitului.
10. Explicați esența metodei de calculare a costului marginal în baza unei unități de
producție/serviciu.
În opinia mea calcularea costului marginal în baza unei unități de producție/ seviciu este foarte
importantă , deoarece aceasta ne poate ajuta să determinăm costurile în cadrul întreprinderiiși să
reprezentăm mai corect sporul de cheltuieli în creșterea costurilor.

Cunoașterea nivelului și a evoluției costului marginal are o importanță deosebită în fundamentarea


deciziilor producătorului privind stabilirea nivelului optim al producției, deci în vederea maximizării
profitului.
Onisim Ariadna, st. Gr. TI-191 F/R 4| P a g e
Cm = Creșterea costului total / Creșterea producției

Costul marginal ne arată ca ea atinge un punct minim în cazul unei producții produse pe săptămâni.

DE REZOLVAT PROBLEMA:
Despre activitatea unei firme se cunosc următoarele informații:
 Dispune de mașini și utilaje în valoare de 6000000 lei, cu o durată de folosință de 5 ani.
 Înregistrează următoarele cheltueli
 Salarii personal de conducere, administrație și pază = 10 000 lei
 Salarii personal direct productiv = 30 000 lei
 Materii prime și materiale = 90 000 lei
 Energie în scop tehnologic = 15 000 lei
 Chirii = 5000 lei
Știind că producția lunară este de 25 000 bucăți, să se determine costurile globale( CT,
CF și CV ) și unitare.

REZOLVARE:
a. Calculul amortizării lunare:
a = 6 000 000 lei / 60 luni = 100 000 lei / lună

Această sumă se va include lunar pe costuri drept consum al materiilor și utilajelor.

b. Calculul costului fix (CF):

CF = amortizarea capitalului fix + salarii personal de conducere, administrative și pază + chirii


CF = 100 000 + 10 000 + 5000 = 115 000 lei

c. Calculul costului variabil (CV):

CV = salarii personal directiv productiv + materii prime și materiale + energie în scop tehnologic
CV= 30 000 + 90 000 + 15 000 = 135 000 lei

d. Calculul costului total (CT):

CT = CF + CV
CT = 115 000 lei + 135 000 lei = 250 000 lei

e. Calculul costurilor unitare:

Cmt = CT /Q
Cmt = 250 000 lei / 25 000b = 10 lei/b.
Onisim Ariadna, st. Gr. TI-191 F/R 5| P a g e
Concluzie:
În această lucrare am studiat esența costurilor de producție, am înțeles
conceptul de cost mediu , am analizat indicatorii de clasificare a consumurilor
factorilor de producție si am investigat planificarea calculațiilor costului de
producție. Am examinat calculației costului pe unitatea de produs sau serviciu și
am dedus anumite semnificații de bază precum: determinarea marjei de
contribuție pentru fiecare unitatea de produs, care mai apoi servește drept bază
informatică pentru luarea deciziilor, servește drept bază pentru determinarea
prețului pe unitate de produs și ne permite să apreciem profitabilitatea prețului pe
unitate de produs. Prin urmare am rezolvat și o problemă cu referire la costurile
de producție și anume am determinat costurile globale ( CF, CV și CT ) și
costurile unitare . Astfel cunoașterea niveluli și a evoluției costurilor globale sau
unitare are o importanță majoră pentru luarea deciziilor corecte , privind
anumite niveluri ale producției, pentru a mări profitul.

Onisim Ariadna, st. Gr. TI-191 F/R 6| P a g e

S-ar putea să vă placă și