Sunteți pe pagina 1din 4

Sentinta civila nr.

104/2010 din 01-iun-2010, Tribunalul Arges

Sentinta civila
din 1 iunie 2010
104/2010
Text speţă

Anulare act
Acte ale autorităţilor publice
Dosar nr. 7154/280/2009
ROMÂNIA
TRIBUNALUL ARGEŞ
SECŢIA CIVILĂ
DECIZIA CIVILA Nr. 104
Şedinţa publică de la 01 Iunie 2010
S-a luat în examinare pentru soluţionare apelul declarat de pârâta
ASOCIATIA DE PROPRIETARI, împotriva sentinţei civile nr.65 din data de
07.01.2010, pronunţată de Judecatoria Piteşti în dosarul nr.7154/280/2009, ,
intimată-reclamantă fiind N.G..
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.
Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile
asupra apelului au avut loc în şedinţa publică din data de 18 Mai 2010, susţinerile
părţilor fiind consemnate în cuprinsul încheierii de şedinţă din aceea dată şi care
fac parte integrantă din prezenta decizie.
TRIBUNALUL
Prin cererea chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Pitesti, la
data de 5.06.2009, sub nr. 7154/280/2009, reclamanta N.G.a chemat în judecată pe
pârâta Asociaţia de Proprietari solicitând ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa,
să dispună anularea hotărârii privind rezilierea contractului civil nr. 23/2008 prin
care a fost angajată în calitate de administrator, hotărâre ce i-a fost comunicată la
data de 25.05.2009.
În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, hotărârea este nelegală, întrucât
contravine legii, culpa aparţinând Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari
compusă din preşedintele asociaţiei şi ceilalţi membrii care nu sunt numiţi de către
Adunarea generală, ci de către preşedinte.
În susţinere au fost ataşate, în copie, înscrisuri.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, cu
motivarea că reclamanta şi-a desfăşurat necorespunzător activitatea, întâmpinare la
care a anexat înscrisuri, în copie.
Prin sentinţa civila nr. 65/07.01.2010 a Judecatoriei Piteşti s-a admis acţiunea
formulată de către reclamanta N.G., în contradictoriu cu pârâta Asociaţia de
Proprietari , s-a anulat hotărârea Comitetului executiv al Asociaţiei de Proprietari
din data de 03.03.2009 si a fost obligata pârâta să plătească reclamantei suma de
613,5 lei cheltuieli de judecată.
Pentru a pronunţa aceasta soluţie, prima instanţa a reţinut că din conţinutul
înscrisurilor depuse de către pârâtă, prin reprezentat s-a constatat că, la data de
3.03.2009, a avut loc o şedinţă a Comitetului Executiv al Asociaţiei , în urma căreia
a fost încheiat procesul – verbal ,în care la punctele 4 şi 6, s-au prevăzut discuţii
pentru destituirea administratorului, precum şi pentru ridicarea atestatului luat la
recomandarea asociaţiei, discuţii ce s-au finalizat cu dispoziţia de reziliere a
contractului încheiat cu reclamanta, ce deţinea calitatea de administrator în cadrul
asociaţiei pârâte încă din data de 1.06.2005 (f. 19 – 22). S-a mai reţinut că această
hotărâre a fost luată cu 10 voturi pentru şi o abţinere, iar situaţia menţionată în
cuprinsul procesului verbal a fost confirmată de către reprezentantul pârâtei care a
afirmat, de altfel, că nu a existat o hotărâre a Adunării Generale care să mandateze
Comitetul Executiv pentru a lua măsura demiterii administratorului (f. 72).
S-a mai reţinut că potrivit art. 27 alin. 1 lit. d din Legea 230/2007, Adunarea
generală a proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari, are ca printre atribuţii
mandatarea comitetului executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de
proprietari, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia
de administrator imobile sau a altor angajaţi ori prestatori, în scopul administrării şi
bunei funcţionări a clădirii, concluzionându-se că pentru eliberarea din funcţie a
administratorului era absolut necesară mandatarea Comitetului executiv de către
Adunarea Generală a proprietarilor. S-a mai apreciat că nu a existat o Adunare
Generală a proprietarilor care să mandateze Comitetul Executiv să dispună
demiterea din funcţie a administratorului asociaţiei, în baza art. 27 lit. d din Legea
230/2007.
Împotriva acestei sentinţe în termen legal a formulat apel pârâta Asociaţia de
proprietari , apreciindu-se că sentinţa este nelegală întrucât prin procesul verbal
din data de 2.02.2010 al Adunării Generale a fost mandata comitetul executiv cu
destituirea administratorei N.G.
Tribunalul deliberând asupra apelului reţine că acesta este întemeiat pentru
următoarele considerente:
În mod corect a reţinut instanţa de fond că potrivit art.27 lit d) din Legea
nr.230/2007, atribuţia de destituire a administratorului revine adunării generale a
proprietarilor , care poate mandata comitetul executiv pentru luarea unei astfel de
măsuri. Prin urmare, în cazul în care demiterea administratorului este dispusă de
comitetul executiv, acesta nu acţionează în nume propriu, ci în baza mandatului
încredinţat de către adunarea generală a proprietarilor. În cazul , în care se dispune
demiterea unui administrator de către comitetul executiv, în lipsa unui mandat din
partea adunării generale, atunci intervine sancţiunea nulităţii absolute a actului de
demitere, sub condiţia ca între timp să nu fi intervenit ratificarea mandatului din
partea adunării generale a proprietarilor.O asemenea concluzie este justificată de
faptul că ratificarea valorează mandat (retihabitio mandato aequiparatur) şi produce
efecte retroactive între părţi şi succesorii lor de la data încheierii actului juridic.
În cauză, prin hotărârea Comitetului Executiv din data de 3.03.2009, s-a
decis demiterea din funcţie a administratorei N.G., fără a exista un mandat al
adunării generale a proprietarilor. Prin hotărârea adunării generale a proprietarilor
din data de 2.02.2010 (f.5-8 , recurs) s-a decis mandatarea comitetului executiv
pentru demiterea administratorului, indiferent de persoană. Este real că prin
hotărârea mai sus menţionată nu s-a decis, în mod expres, ratificarea mandatului
dat comitetului executiv pentru demiterea administratorei N.G., însă este de
menţionat că potrivit art.977 c.civ., actele juridice nu se interpretează după sensul
literal al termenilor , ci după voinţa reală a părţilor, voinţă care poate fi dedusă atât
din elemente intriseci actului juridic dedus judecăţii, cât şi de elemente extrinseci
actului juridic dedus judecăţii. Or, astfel cum rezultă din partea introductivă a
procesului verbal al adunării generale a proprietarilor din data de 2.02.2010, pe
ordinea de zi a fost şi discutarea hotărârii comitetului executiv din data de
3.03.2009, prin care s-a demis intimata N.G..Or, faţă de acest aspect tribunalul
apreciază că voinţa reală a adunării proprietarilor din data de 2.02.2010 a fost şi
aceea de a ratifica mandatul acordat comitetului executiv pentru demiterea şi a
administratorei N.G.
Susţinerea intimatei potrivit căreia ratificarea intervenită, în cursul apelului,
este lipsită de relevanţă juridică, este neîntemeiată, având în vedere că potrivit
art.294 alin 1 teza a II c.proc.civ., în faza apelului, pot fi invocate mijloace de
apărare noi, iar invocarea ratificării mandatului acordat comitetului executiv
pentru demiterea administratorei N.G., reprezintă un mijloc de apărare, admisibil
în faza apelului. Deasemenea nu poate fi primită nici apărare conform căreia
hotărârea din data de 2.02.2010, este nelegală, pentru nerespectarea cvorumului
legal, având în vedere că nu s-a obţinut desfiinţarea acesteia în conformitate cu
art.26 din Legea nr.230/2007.
Deasemenea nu poate fi reţinută nici critica privind faptul că nu se putea
dispune revocarea mandatului, întrucât intimata şi-a îndeplinit obligaţiile în mod
corespunzător, având în vedere că între părţi s-a încheiat contract de administrare
încă din data de 1.06.2005, contract care a avut o natură civilă , fiind prelungit
succesiv. Într-o asemenea ipoteză nedemonstrându-se că între părţi s-a încheiat un
contract individual de muncă , în conformitate cu art.35 alin (2) din Legea
nr.230/2007, existând doar o convenţie civilă de prestări servici, sunt aplicabile
regulile din materia mandatului, pentru identitate de raţiune. Or, este de observat
că în conformitate cu art.1553 c.civ. este posibilă revocarea mandatului oricând,
fără ca mandantul să-şi justifice opţiunea, soluţie aplicabilă şi în cazul contractului
de administrate, încheiat sub forma convenţiei civile de prestări servicii. Prin
urmare invocarea de către intimata N.G. a nerespectării dispoziţiilor art.78 c.muncii>, este
lipsită de relevanţă, câtă vreme între părţi nu a existat un contract
individual de muncă.
Pentru considerentele expuse, tribunalul în baza art.296 c.proc.civ. va
admite apelul, va schimba în tot sentinţa, în sensul că va respinge acţiunea ca
neîntemeiată.
În baza art.274 c.proc.civ.va fi obligată intimata la plata cheltuielilor de
judecată
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Admite apelul declarat de pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI, împotriva
sentinţei civile nr.65 din data de 07.01.2010, pronunţată de Judecatoria Piteşti în
dosarul nr.7154/280/2009, intimată-reclamantă fiind N.G. .
Schimbă în tot sentinţa în sensul că respinge acţiunea ca neîntemeiată.
Obligă intimata-reclamantă N.G.la plata către apelanta Asociaţia de
Proprietari a sumei de 406 lei, cheltuieli de judecată în apel.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 01.06.2010, la Tribunalul Argeş-Secţie
Civilă.
Preşedinte,
Judecător,
Grefier,
1
Sursa: portal.just.ro

S-ar putea să vă placă și