Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXĂ LA FIŞA POSTULUI

Subsemnatul/a ____________________________, angajat/ă la ________________________,


am luat la cunoştinţă obligaţiile şi responsabilităţile pe care le am, atât în domeniul securităţii şi sănătaţii
în muncă, precum şi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

I. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

A. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate lucrătorilor, pentru prevenirea


accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii
în muncă nr.319/2006, conducerea Societăţii are următoarele obligaţii:
a) să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
b) să ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea
lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în
muncă;
c) să implementeze o politică de prevenire coerentă care să cuprindă tehnologiile, organizarea
muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
d) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie
individuală;
e) să asigure şi să controleze, prin lucrătorii desemnaţi sau prin serviciul intern de prevenire şi
protecţie sau prin serviciul extern de securitate şi sănătate în muncă, atât cunoaşterea, cât şi
aplicarea, de către toţi angajaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum
şi prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

B. Fiecare lucrător, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.


319/2006, trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
În acest scop, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei, precum şi instrucţiunile proprii de securitate
şi sănătate în muncă, şi măsurile de aplicare ale acestora;
b) să participe la instruirile periodice de securitate şi sănătate în muncă, organizate la intervale
stabilite prin instrucţiuni proprii, cel puţin o dată pe an, şi să aibă toate cunoştinţele necesare
despre reglementările referitoare la securitatea şi sănătatea muncii, pentru a putea preveni orice
accident care s-ar putea întâmpla în locul unde îşi desfăşoară activitatea;
c) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului acestuia;
d) în timpul programului de lucru, să se preocupe permanent de buna desfăşurare a activităţii;
e) să respecte regulile de acces în Societate şi să nu primească persoane străine în incinta Societăţii,
decât în conformitate cu dispoziţiile in vigoare;
f) să nu se prezinte la locul de muncă obosit, sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor
halucinogene; respectiv, să nu introducă băuturi alcoolice sau substanţe interzise în incinta
Societăţii;
g) să solicite şefului direct fişa individuală de instructaj, la schimbarea locului de muncă în cadrul
Societăţii, pe care o va prezenta conducătorului noului loc de muncă;
h) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
i) să utilizeze echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să-
l pună la locul destinat pentru păstrare. Nepurtarea echipamentului individual de protecţie,
degradarea, pierderea sau înstrăinarea acestuia, de către salariat, atrage răspunderea disciplinară
a acestuia, conform legii;
j) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor
tehnice şi clădirilor, cu excepţia cazului în care sunt autorizaţi în acest scop, şi să utilizeze corect
aceste dispozitive;
k) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
l) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, în cel mai scurt timp posibil, accidentele
de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi;
m) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze
de îndată conducătorul locului de muncă;
n) să refuze întemeiat executarea oricărei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de
producţie;
o) să coopereze cu Angajatorul şi/sau angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da Angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate
şi sănătate la locul de muncă;
p) să coopereze cu Angajatorul şi/sau angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe
impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
q) să dea relaţii, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare, în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
r) să nu transporte, depoziteze şi manipuleze substanţe explozive, toxice sau inflamabile în condiţii
contrare prevederilor în vigoare şi dacă nu au fost instruiţi şi numiţi special în acest scop;
s) să respecte interdicţiile privind fumatul şi utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de
aprindere a materialelor şi a substanţelor combustibile şi inflamabile;
t) să se deplaseze numai pe traseele de acces stabilite şi să depoziteze materialele şi echipamentele
numai în spaţiile recomandate de către şeful locului de muncă;
u) să verifice zonele de depozitare şi echipamentele de muncă atât la începerea, cât şi la terminarea
activităţii, în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole de accidentare, incendii,
explozii sau alte accidente generatoare de astfel de evenimente.

ATENŢIE!
Încălcarea dispoziţiilor legale, privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, atrage
răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
Nerespectarea de către orice lucrător a obligaţiilor şi măsurilor stabilite cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere
a unui accident de muncă sau îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la un an la doi ani sau cu amendă.
Contravenţiile se sancţionează cu amendă, de la caz la caz, fiind cuprinse între 2000 şi 10000
ron.

II. OBLIGAŢII PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

A. Angajatorul are următoarele obligaţii, în conformitate cu prevederile legii nr.307/2006:


a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă
la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să
asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva
incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să
obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţe
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni
privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru
sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor,
substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) să elaboreze intrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce le revin
salariaţilor la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare
împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin
indicatoare de avertizare;
i) să asigure constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi
funcţionarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare sau să încheie un contract cu un alt
serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea
incendiilor;
j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea
acestora;
k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa, în scop de recunoaştere,
instruire sau antrenament, şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie
organizate de acesta;
l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva
incendiilor cu personal atestat, conform intrucţiunilor furnizate de proiectant;
m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
n) să asigure şi să pună, în mod gratuit, la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, mijloacele tehnnice
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care
decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru
acordarea primului ajutor;
o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale
regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la
utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi
mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită
acestuia, raportul de intervenţie;
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate;
r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

B. Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale, conform legii
nr.307/2006:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de administrator sau de conducătorul locului de muncă (şeful direct);
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul locului
de muncă;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui
pericol de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate, toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare
la producerea incendiilor.

Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar,


Angajator: Angajat:
___________________ ________________________

Semnătură:__________ Semnătură: ______________


Data: ______________ Localitatea: _____________