Sunteți pe pagina 1din 51

PACHETUL DE IGIENĂ

GARANŢIA UNOR ALIMENTE


SIGURE

1
►Incepând cu ianuarie 2005 la nivelul Uniunii
Europene există noi fundamente pentru
întreaga legislaţie alimentară.

►Acestea sunt reflectate si în legislaţia din


România:
● Legea nr. 150/2004 (legea generala a
alimentelor), revizuită şi cu modificări
ulterioare, delimitează principiile generale
şi obligaţiile la care operatorii cu activitate
în domeniul alimentar trebuie să adere.
● Pornind de la această bază a fost constituit
un pachet de reglementări numit „Pachet de
Igienă”, aplicabil la toate nivelele lanţului
alimentar, care a intrat în vigoare in
UE începând cu 1 ianuarie 2006 şi începând
cu 1 Octombrie 2006 în România. 2
Reglementări privind “PACHETUL DE
IGIENA”

 Reglementarea CE nr. 852/2004 (igiena


alimentelor) transpusă prin HG nr. 924/2005
 Reglementarea CE nr. 853/2004 (igiena
alimentelor de origine animală) transpusă prin
HG nr. 954/2005
 Reglementarea CE nr. 854/2004 (controlul
oficial al alimentelor de origine animală)
transpusă prin HG nr. 955/2005
 Reglementarea CE nr. 882/2004 (controlul
oficial al alimentelor şi furajelor) transpusă prin
HG nr. 925/2005.
3
Principiile Legii Generale a Alimentelor

● Siguranţă
● Corectitudine
● Responsabilitate
● Transparenţă
● Trasabilitate
● Retragere
● Colaborare

4
Principiile Legii Generale a Alimentelor

● Siguranţă
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să
garanteze că alimentele satisfac cerinţele tuturor
legilor în domeniul alimentar şi să implementeze
permanent aceste cerinţe, pentru a pune pe piaţă
numai alimente sigure.
● Corectitudine
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar nu trebuie
să mediatizeze, prezinte sau eticheteze alimentele
într-un mod care poate induce în eroare consumatorii.
● Responsabilitate
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar sunt
responsabili de siguranţa alimentelor pe care le
produc, transportă, depozitează sau le vând. 5
Principiile Legii Generale a Alimentelor

Transparenţă
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să
informeze imediat Autoritatea Competentă (Autoritatea
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor –
ANSVSA) în cazul în care au motive să considere că
alimentele puse pe piaţă prezintă un risc pentru
sănătatea publică.

● Trasabilitate
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să
păstreze înregistrările materiilor prime, materiilor
auxiliare, ambalaje etc., care intră în companie şi a
produselor pe care le furnizează (exceptând
consumatorul final), în scopul de a asigura trasabilitate
şi de a fi în stare să pună la dispoziţie rapid aceste
informaţii Autorităţii competente. 6
Principiile Legii Generale a Alimentelor

● Retragere
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să
iniţieze retragerea alimentelor nesigure şi să
informeze consumatorii despre motivele retragerii,
dacă este cazul. Operatorii trebuie să informeze
ANSVSA prin structurile sale teritoriale despre astfel
de retrageri.

● Colaborare
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar vor
colabora cu ANSVSA şi alţi operatori, în scopul de a
reduce sau de a înlătura riscurile privind sănătatea
publică.
7
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Domeniul de aplicare
– Regulamentul îşi propune să asigure igiena
produselor alimentare în toate etapele
procesului de producţie, de la producţia
primară până la vânzarea către
consumatorul final.
– Acesta nu acoperă aspectele legate de
nutriţie, nici cele legate de compoziţia şi
calitatea produselor alimentare.

8
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Domeniul de aplicare

– Regulamentul se aplică întreprinderilor


din sectorul alimentar, şi nu producţiei
primare sau preparării casnice a
produselor alimentare în scopul
consumului privat.

9
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare
 Dispoziţii generale şi specifice

– Toţi operatorii din sectorul alimentar


trebuie să se asigure că toate etapele de
care răspund, de la producţia primară până
la vânzarea sau punerea la dispoziţia
consumatorului final a produselor
alimentare, se desfăşoară într-un mod
igienic, în conformitate cu dispoziţiile
regulamentului.

10
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Dispoziţii generale şi specifice

– Operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară


activităţi de producţie primară şi anumite
activităţi conexe trebuie să se conformeze
dispoziţiilor generale privind igiena din partea A
a anexei I.

11
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Dispoziţii generale şi specifice


– Activităţile conexe vizate sunt:
 transportul, manipularea și depozitarea produselor
primare la locul de producție, atât timp cât natura
lor nu a fost modificată în mod substanţial;
 transportul de animale vii, dacă este necesar;

 transportul, de la locul de producție la o unitate, a


produselor de origine vegetală, a produselor
pescărești și a vânatului sălbatic, atât timp cât
natura lor nu a fost modificată în mod substanţial.
12
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Dispoziţii generale şi specifice

– De asemenea, operatorii din sectorul alimentar


care desfăşoară alte activităţi decât cele
legate de producţia primară trebuie să se
conformeze dispoziţiilor generale privind igiena
din anexa II.

13
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare
 Dispoziţii generale şi specifice
– Anexa II detaliază cerinţele privind:
 incintele, inclusiv spaţiile exterioare;

 condiţiile de transport;

 echipamentele;

 deşeurile alimentare;

 alimentarea cu apă;

 igiena personală;

 produsele alimentare însele;

 împachetarea şi ambalarea;

 tratamentul termic, care permite prelucrarea


anumitor produse alimentare;
 formarea personalului din sectorul alimentar. 14
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Sistemul HACCP

– Operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară


alte activităţi decât cele de producţie primară,
aplică principiile sistemului HACCP (analiza
riscurilor şi controlul punctelor critice) introdus de
Codex Alimentarius.

15
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Ghiduri de bună practică şi de aplicare a


sistemului HACCP

– Statele membre încurajează elaborarea unor


ghiduri naţionale de bună practică ale
operatorilor din sectorul alimentar, conţinând
indicatii legate de respectarea normelor
generale de igienă şi a principiilor HACCP.

16
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Ghiduri de bună practică şi de aplicare a


sistemului HACCP

– Statele membre evaluează aceste ghiduri


naţionale pentru a se asigura că, conţinutul
lor poate fi aplicat în practică, că au fost
elaborate ţinând seama de principiile
generale de igienă alimentară ale Codex
Alimentarius şi că toate părţile interesate au
fost consultate.
17
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare
 Ghiduri de bună practică şi de aplicare a
sistemului HACCP
– Dacă un stat membru sau Comisia consideră că sunt
necesare ghiduri comunitare uniforme, Comisia
examinează oportunitatea acestora.
– Comitetele permanente care asista Comisia, se
asigură că aceste ghiduri
 pot fi aplicate în practică,

 au fost elaborate ţinând seama de principiile


generale de igienă alimentară ale Codex
Alimentarius şi de ghidurile naţionale,
18
 toate părţile interesate au fost consultate.
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Ghiduri de bună practică şi de aplicare a


sistemului HACCP

– Operatorii din sectorul alimentar se pot


referi atât la ghidurile naţionale, cât şi la
cele comunitare.

19
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Înregistrarea sau autorizarea unităţilor din


sectorul alimentar

– Operatorii din sectorul alimentar trebuie să


coopereze cu autorităţile competente şi, în
special, să se asigure că fiecare unitate aflată
sub responsabilitatea lor este înregistrată la
autoritatea competentă şi să o informeze pe
aceasta din urmă cu privire la orice schimbări
de situaţie (de exemplu, închiderea unităţii).
20
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Înregistrarea sau autorizarea unităţilor din


sectorul alimentar

– Dacă legislaţia naţională sau comunitară impune


acest lucru, unităţile din sectorul alimentar
trebuie să fie autorizate de autoritatea
competentă şi nu pot funcţiona fără o astfel de
autorizaţie.

21
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Trasabilitatea şi retragerea produselor


alimentare

– În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.


178/2002, operatorii din sectorul alimentar
instituie sisteme şi proceduri care să permită
trasabilitatea ingredientelor şi produselor
alimentare şi, după caz, a animalelor utilizate
pentru producţia de alimente.

22
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Trasabilitatea şi retragerea produselor


alimentare

– De asemenea, în cazul în care un operator din


sectorul alimentar constată că un produs
alimentar prezintă un risc grav pentru sănătate,
acesta îl retrage imediat de pe piaţă şi
informează autoritatea competentă şi utilizatorii
cu privire la aceasta.

23
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Controale oficiale
– Aplicarea de către operatorii din sectorul
alimentar a principiilor HACCP nu
înlocuiește controalele oficiale efectuate
de autorităţile competente.
– Operatorii sunt obligaţi să coopereze cu
autoritățile competente în conformitate cu
dispoziţiile legislaţiei comunitare sau, dacă
aceasta nu există, cu dispoziţiile legislaţiei
naţionale.
24
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare

 Dimensiunea externă
– Produsele alimentare importate în
Comunitate trebuie să respecte normele
comunitare de igienă sau normele
echivalente.
– Produsele de origine animală exportate în
ţările terţe trebuie să respecte cel puţin
aceleaşi cerinţe ca cele aplicabile în cazul
comercializării în cadrul Comunităţii, pe
lângă eventualele cerinţe impuse de ţara
terţă în cauză. 25
HG nr. 924/2005 care transpune Regulamentul
nr. 852/2004 al CE (1)

Stabileşte cerinţele de igienă, după cum


urmează:

 Cerinţe generale de igienă


 Cerinţe de structură
 Cerinţe de transport
 Cerinţe de echipament
 Deşeuri alimentare
 Alimentare cu apă
 Igiena personalului
26
HG nr. 924/2005 care transpune Regulamentul
nr. 852/2004 al CE (2)
 Prevenirea contaminării încrucişate
 Controlul dăunătorilor

 Controlul materiei prime

 Ambalarea şi împachetarea produselor


alimentare
 Cerinţe privind controlul temperaturii

 Sistemul de management al Siguranţei


Alimentelor, bazat pe principiile HACCP
 Identificarea şi controlul punctelor critice în
producţie
 Instruire

Anexa HG descrie cerinţele ce trebuie îndeplinite.27


Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala

 Obligații generale

– Dispoziţiile regulamentului se aplică produselor


de origine animală prelucrate sau
neprelucrate, dar nu se aplică, cu excepţia
cazului în care există o indicaţie expresă
contrară, produselor alimentare care conţin
atât produse de origine vegetală, cât şi
produse de origine animală prelucrate.

28
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala

 Obligații generale

– De asemenea, dispoziţiile regulamentului nu se


aplică nici comerţului cu amănuntul, nici
producţiei primare destinate consumului
privat, pentru care dispoziţiile regulamentului
menţionat anterior privind igiena produselor
alimentare sunt suficiente.

29
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala

 Înregistrarea şi autorizarea unităţilor

– Unităţile care manipulează produse de


origine animală trebuie să fie
înregistrate şi, după caz, autorizate de
autoritatea competentă din statul
membru respectiv.

30
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala

 Înregistrarea şi autorizarea unităţilor

– Această obligaţie de autorizare nu se aplică


unităţilor care asigură numai activităţi de
producţie primară, operaţiuni de transport,
de depozitare a produselor care nu
necesită o reglare a temperaturii sau
activităţi de vânzare cu amănuntul care nu
intră sub incidenţa regulamentului.

31
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala

 Marcajul de salubritate şi identificarea

– Produsele de origine animală trebuie să


dispună de o marcă de salubritate, aplicată
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
854/2004 de stabilire a normelor specifice
de organizare a controalelor oficiale privind
produsele de origine animală destinate
consumului uman.

32
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala

 Importuri din ţările terţe

– Comisia elaborează liste ale ţărilor terţe


din care sunt autorizate importurile de
produse de origine animală, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
854/2004 privind controalele oficiale.

33
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala

 Informaţii privind lanţul alimentar

– Regulamentul conţine, de asemenea,


instrucţiuni destinate operatorilor
abatoarelor referitoare la obţinerea de
informaţii privind lanţul alimentar pentru
toate animalele, cu excepţia vânatului
sălbatic.

34
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare de origine animala
 Abordarea sectoriala

– În anexa II, regulamentul adoptă o


abordare sectorială pentru a defini
dispoziţiile specifice aplicabile igienei
produselor alimentare de origine animală.
– Pentru a ţine seama de metodele de
producţie tradiţionale, autoritatea
competentă poate admite condiţii specifice
de aplicare a normelor de igienă pentru
sectoarele în cauză.
35
HG nr. 954/2005 care transpune Regulamentul
nr. 853/2004 al CE (1)
Stabileşte cerinţe suplimentare după cum
urmează:
 Carnea proaspătă (inclusiv vânat sălbatic)
 Carnea tocată, preparate din carne etc.
 Produse din carne
 Livrarea de grăsimi animale şi jumări
 Lapte crud şi produse din lapte
 Ouă şi produse din ouă
 Moluşte bivalve vii
 Picioruşe de broască şi melci
 Produse din peşte
 Colagen
 Gelatină
36
HG nr. 954/2005 care transpune Regulamentul
nr. 853/2004 al CE (2)

 Cerinţe privind controlul temperaturii


 Sistemul de management al Siguranţei
Alimentelor, bazat pe principiile HACCP
 Identificarea şi controlul punctelor critice în
producţie
 Instruire
 Controlul dăunătorilor
 Controlul materiei prime
 Ambalarea şi împachetarea produselor
alimentare.

37
Puncte cheie ale acestor două acte
normative

Structură şi clasificare

 Regulamentele transpuse specifică o gamă de


cerinţe privind structura şi desfăşurarea
activităţilor din domeniul alimentar.

38
Ce este o activitate în domeniul alimentar ?

 Activitatea în domeniul alimentar este înţeleasă ca o


activitate ce se desfăşoară în orice întreprindere, fie că
este pentru profit sau nu, fie că este particulară sau de
stat, care include orice etapă a producţiei, procesării,
depozitării şi a distribuţiei de alimente (HG nr. 924/2005 şi
HG nr. 954/2005).

 Operator cu activitate în domeniul alimentar este


orice persoană fizică sau juridică ce răspunde de
îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniul alimentelor în
unitatea cu profil alimentar aflată sub controlul acesteia
(Legea nr. 412/2004).
39
Înregistrare şi Aprobare
 Toţi operatorii cu activitate în domeniul alimentar
trebuie să fie înregistraţi de către ANSVSA, înainte ca
producţia de alimente să înceapă.
 Operatorii care se ocupă de manipularea alimentelor
de origine animală, cu câteva excepţii, trebuie aprobaţi
de către inspectorii oficiali. Aceasta presupune
deplasări pe teren şi evaluări.
Autorizarea
 Pentru a fi autorizaţi operatorii trebuie să îndeplinescă
cerinţele generale şi specifice de igienă precizate în
Hotărârile de Guvern. Acestea vor varia în funcţie de
tipul produselor procesate.
Identificare şi Mărci de Sănătate
 Toate produsele de origine animală trebuie să poarte
marca de sănătate, în conformitate cu cerinţele
specifice. 40
Sistemul de management pentru siguranţa
alimentelor
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să
demonstreze că deţin un sistem funcţional de
management pentru siguranţa alimentelor, bazat pe
principiile HACCP. Acesta va include următoarele
elemente:

 Identificarea riscurilor pentru siguranţa alimentelor care


pot fi prezente sau pot surveni în timpul activităţii
 Să aibă implementate proceduri de control care să
reducă la nivel acceptabil sau să elimine aceste riscuri
 Să deţină proceduri clare, care trebuie respectate de
întreg personalul
 Înregistrările sau documentele să fie în conformitate cu
activitatea desfăşurată zilnic în unităţile de producţie
 Să păstreze înregistrările procedurilor şi a verificărilor
efectuate
 Personalul responsabil de sistemul de management
pentru siguranţa alimentelor va trebui să fie instruit 41
corespunzător.
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (1)

● Clădiri, utilităţi şi echipamente


● Echipamentul de producţie
● Igienizare
● Controlul dăunătorilor
● Igiena personalului
● Recepţia şi controlul materiilor prime
● Controlul producţiei
● Depozitarea, transportul şi distribuţia alimentelor
● Instruire
● Etichetarea
● Trasabilitate şi retragerea de produs
● Investigarea reclamaţiilor
42
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (2)

● Clădiri, utilităţi şi echipamente

Planul fabricii trebuie întocmit astfel încât fluxul de


producţie să curgă într-o singură direcţie.
Interiorul clădirilor, amplasarea şi designul
echipamentelor, ventilaţia şi iluminatul trebuie luate în
considerare din punct de vedere al funcţionării,
igienizării şi intreţinerii.
Trebuie luată în considerare alocarea de spaţiu
suficient pentru activităţile de producţie, echipamente
şi activităţile de igienizare a acestora, în faza de
proiectare sau când se renovează fabrica.

43
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (3)

● Echipamentul de producţie
Echipamentele utilizate trebuie să fie proiectate
astfel încât să prevină:
– contaminarea alimentelor;
– acumularea de reziduuri alimentare care
facilitează dezvoltarea de microorganisme în
timpul producţiei;
– să fie uşor accesibile şi uşor de igienizat.

● Igienizare
Trebuie să existe proceduri scrise, aplicate regulat
pentru igienizarea tuturor echipamentelor de
producţie, a suprafeţelor în contact cu alimentele,
ariilor de producţie, traseelor tehnologice,
instalaţiilor etc.
44
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (4)

● Controlul dăunătorilor
Este necesar să existe un program eficient,
monitorizat regulat, de prevenire a pătrunderii
dăunătorilor în fabrică care să includă utilizarea
mijloacelor de protecţie precum site, perdele de aer,
uşi etc.

● Igiena personalului
Pot fi dezvoltate pentru toţi lucrătorii din fabrică
ghiduri scrise de igienă a personalului, care vor
conţine informaţii referitoare la echipamentul de
protecţie, spălatul mâinilor, comportament şi aspecte
legate de sănătatea personalului.
45
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (5)

● Recepţia şi controlul materiilor prime


În momentul recepţiei toate materiile prime şi alte
materiale trebuie inspectate înainte de a fi
acceptate şi depozitate.
Inspectarea mijloacelor de transport este, de
asemenea, necesară.

● Controlul producţiei
Controlul procesului de producţie debutează cu
identificarea şi analiza riscurilor specifice liniei de
producţie în cauză.
Controlul circulaţiei personalului, al echipamentului
şi controlul fluxului tehnologic este necesar pentru
reducerea contaminării semifabricatelor şi
produselor finite.
46
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (6)

● Depozitarea, transportul şi distribuţia


alimentelor

Materiile prime, semifabricatele trebuie depozitate la


temperaturi şi umiditate relativă adecvate, conform
specificaţiilor tehnice de produs, separat de
produsele finite.
Vehiculele trebuie să fie menţinute curate şi în bună
stare de întreţinere şi funcţionare pentru ca
alimentele să fie protejate împotriva contaminării şi
să fie concepute şi construite pentru a se permite
igienizarea.
47
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (8)

● Instruire
Toţi angajaţii trebuie instruiţi cu privire va include
informaţii despre Bunele Practici de Producţie
(Good Manufacturing Practices GMP) şi Bunele
Practici de igienă (Good Hygiene Practices GHP),
igiena personalului, practicile angajaţilor,
incluzând programul HACCP, la un nivel adecvat
activităţilor desfăşurate.

● Etichetarea
Este esenţial ca fiecare ambalaj să fie etichetat
corect.
48
CONDIŢII ŞI PROGRAME PRELIMINARE (9)

● Trasabilitate şi retragerea de produs


Orice companie trebuie să aibă capacitatea de a
identifica şi urmări traseul intern şi extern pentru toate
materiile prime, materialele auxiliare, ambalaje etc.
recepţionate, precum şi pentru produsele finite, pentru
a putea retrage produsele care prezintă un risc pentru
sănătatea publică.

● Investigarea reclamaţiilor
Reclamaţiile consumatorilor trebuie trecute în revistă
cu atenţie. Feed-back-ul de la consumator poate
identifica arii cu probleme care trebuie să fie
corectate, ducând la îmbunătăţirea eficacităţii
programelor preliminare respective. 49
Sistemul HACCP - Cerinţe legislative
Operatorii cu activitate în domeniul alimentar
trebuie să pună în aplicare, să implementeze
şi să menţină o procedură sau proceduri
permanente bazate pe principiile HACCP.
HG nr. 924/2005, Anexă - Reguli generale pentru
igiena produselor alimentare, capitolul I, Prevederi
generale, articolul 5, punctul 1 .

Sistemul HACCP este un instrument care ajută


operatorii din industria alimentară să
realizeze un standard mai înalt de siguranţă
a alimentelor. Sistemul HACCP nu trebuie
privit ca o modalitate de auto-reglementare
şi nu va înlocui controlul oficial.
R .nr.852/2004, preambul

50
Beneficiile pentru procesatori privind
aplicarea sistemului HACCP
1. Abordarea “pas cu pas” asigura controlul tuturor factorilor
de care este dependentă siguranţa alimentelor şi a acţiunilor
corective necesare în cazul unor incidente
2. Abordarea care presupune planificarea activităţilor permite
ca problemele posibile să fie anticipate şi evitate sau, în
cazul în care survin, rezolvate rapid şi cu costuri minime
3. Se iau în considerare cei mai importanţi paşi din cadrul
procesului de producţie pentru a se realiza siguranţa
alimentelor eficient, economic şi cu optimizarea utilizării
resurselor de personal
4. Înregistrările corecte şi complete sunt o dovadă a unui
management eficient al siguranţei alimentelor
5. Personalul de producţie este motivat de recunoaşterea
eforturilor de a menţine siguranţa alimentelor
6. HACCP este un sistem de management al siguranţei
alimentelor recunoscut internaţional si de aceea clienţii
companiei trebuie sa solicite implementarea acestuia. 51

S-ar putea să vă placă și