Sunteți pe pagina 1din 24

Acatistul Sfinţilor

Împăraţi, întocmai
cu Apostolii,
Constantin şi Elena
2

2
3

Acatistul Sfinţilor Împăraţi, întocmai


cu Apostolii, Constantin şi Elena

21 Mai

Rugăciunile începătoare, obligatorii:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de


Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,


Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul
bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru
noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,


miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi!

3
4

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi


acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi.


Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi
vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele


Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că,


nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem
Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Troparul Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu Apostolii,


Constantin şi Elena, glasul al 8-lea:
Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l, şi ca Pavel chemarea
nu de la oameni luând, cel între împăraţi Apostolul Tău,
Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale a pus-o. Pe care
păzeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.
4
5

Condacul 1
Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai
mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului
Domnului bine ţi-a descoperit, cu care
întrarmându-te pe toţi vrăjmaşii i-ai biruit, acum
şi nouă, celor ce ne plecăm genunchii înaintea
icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne, împreună cu
buna ta maică, Împărăteasa Elena, ajutor, celor ce cântăm
vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!
Icosul 1
Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru
Iisus Hristos, că este Dumnezeu şi Fiul lui Dumnezeu cel
adevărat; pentru aceasta cântăm ţie acestea:
Bucură-te, al creştinilor numit de noi tată;
Bucură-te, că singur Domnul Iisus în vis ţie S-a arătat;
Bucură-te, căci cu semnul Sfintei Cruci te-a înarmat;
Bucură-te, că pe Maxenţie, prin puterea cinstitei cruci, l-ai
biruit;
Bucură-te, că în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucură-te, că romanii cu bucurie împărat al lor te-au pus;
Bucură-te, că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de
piatră în mijlocul Romei ai pus;
Bucură-te, că pe Sfânta Cruce ai scris: „Iisus Hristos
NIKA”, adică, cu acest semn, vei birui;
Bucură-te, că prin puterea Crucii lui Hristos pe toţi
vrăjmaşii tăi i-ai biruit;
Bucură-te, căci cu ştirea şi voia lui Dumnezeu, de boala
leprei te-ai îmbolnăvit;
Bucură-te, că ţie sfinţii mai-marii apostolilor ţi s-au arătat;

5
6

Bucură-te, că prin învăţătura Sfântului Ierarh


Silvestru cu toată inima ai crezut în Domnul nostru
Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 2-lea
Văzându-te singur că eşti lepros cu trupul şi cu sufletul, ai
chemat în ajutor pe Dumnezeul creştinilor, iar Dumnezeu,
nezăbovind, ţi-a trimis pe Sfinţii Apostoli să te mângâie şi ţi-a
spus ce să faci ca să fii sănătos şi, bucurându-te de
dumnezeiasca cercetare, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Pe Împărăteasa Elena cea preacinstită, pe maica
Împăratului Constantin, cu bucurie să ne adunăm toţi
dreptcredincioşii creştini, împreună cu monahii şi monahiile, şi
să o lăudăm cu cântări ca acestea:
Bucură-te, că eşti născută din neam împărătesc;
Bucură-te, că eşti maica Sfântului Împărat Constantin;
Bucură-te, că în Iisus Hristos ai crezut;
Bucură-te, că în numele Sfintei Treimi te-ai botezat;
Bucură-te, căci cu sârguinţă şi cu multă evlavie la
Ierusalim ai plecat;
Bucură-te, că tu Crucea Domnului mult ai dorit;
Bucură-te, că acolo Crucea cea de viaţă făcătoare ai aflat;
Bucură-te, că Sfintei Cruci tu întâi ai zis: „Bucură-te, lemn
fericit”;
Bucură-te, căci cu mare veselie te-ai bucurat când Sfânta
Cruce pe cel mort l-a înviat;

6
7

Bucură-te, că în Ierusalim biserică mare şi


preafrumoasă ai poruncit să se zidească;
Bucură-te, că „Biserica Învierii Domnului
Iisus Hristos” ai poruncit să se numească;
Bucură-te, că tu creştinilor ne eşti ca o
maică;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 3-lea
Preacinstită împărăteasă, noi credincioşii, împreună cu
clerul şi cu toţi monahii, către tine năzuim în nevoile noastre; fii
acum şi nouă, păcătoşilor, grabnică folositoare, ca să cântăm
cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Râvnitor fiind la Împărăţia cea de sus, fericite Împărate
Constantin, Împăratului şi Stăpânului tuturor cu minte curată
crezând, te-ai botezat; pentru aceasta cântăm ţie aşa:
Bucură-te, că în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh te-ai botezat;
Bucură-te, că în timpul botezului mâna Domnului Hristos
de tine s-a atins;
Bucură-te, că boala leprei ca nişte solzi de pe tine a căzut;
Bucură-te, că, în haine albe îmbrăcându-te, împărat
creştin te-ai numit;
Bucură-te, că tuturor păgânilor a se boteza le-ai poruncit
şi creştini să se numească;
Bucură-te, că tu capiştile idolilor ai poruncit să se
risipească;

7
8

Bucură-te, că sfinte biserici în numele lui


Iisus Hristos ai poruncit să se zidească;
Bucură-te, că pe Sfânta maică Elena cu
multă cinste şi avere la Ierusalim ai trimis-o;
Bucură-te, între împăraţi cel dintâi creştin;
Bucură-te, că în toată lumea cu botezul tău
mare bucurie ai făcut;
Bucură-te, că păgânii, căutând la tine, creştini s-au făcut;
Bucură-te, că şi noi, clerul mirean şi călugăresc, deşi
păcătoşi fiind, îţi cântăm laude şi măriri totdeauna;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 4-lea
Pomenirea binecredinciosului Împărat Constantin, ca nişte
mir de mult preţ, astăzi a răsărit, căci pe Hristos dorind, pe idoli
a defăimat; pentru aceasta, după vrednicie, împreună cu tine
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Ţie, celei după vrednicie şi cu credinţă următoare
Cuvântului lui Dumnezeu, Care pentru bună cucernicia ta te-a
împodobit cu multă cinste, ca pe o împărăteasă a creştinilor, cu
bucurie îţi aducem aceste laude:
Bucură-te, că în Ierusalim optsprezece biserici ai zidit;
Bucură-te, că pe aceste biserici cu toate podoabele le-ai
înfrumuseţat;
Bucură-te, că împreună cu fiul tău, Împăratul Constantin,
Sfânta Cruce în mâini o ţii;
Bucură-te, că o parte din lemnul Crucii celei de viaţă
făcătoare la Constantinopol ai adus-o;

8
9

Bucură-te, că şi sfintelor piroane de pe


Cruce Domnul Iisus Hristos le-a dat putere
vindecătoare, iar tu în mâini le-ai purtat;
Bucură-te, că după botez cu dreaptă
credinţă lui Hristos ai slujit;
Bucură-te, că întotdeauna pe săraci ai
miluit;
Bucură-te, că tu cu toate faptele bune te-ai împodobit;
Bucură-te, că pentru viaţa ta cea bună pe pământ de multă
cinste te-ai învrednicit;
Bucură-te, că toate neamurile creştine ca pe o
împărăteasă binecredincioasă te cinstesc;
Bucură-te, că slăbind de osteneli şi de blândeţe, aproape
de sfârşitul vieţii ai ajuns;
Bucură-te, că bineplăcând lui Dumnezeu, te-ai mutat din
viaţa aceasta la viaţa cea veşnică;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 5-lea
Cu mare râvnă te-ai străduit, Sfinte Împărate Constantin,
să răspândeşti creştinismul în tot imperiul tău, precum şi în toată
lumea; drept aceea multe şi drepte hotărâri ai luat pentru a
aduce la bun sfârşit acest act creştinesc, precum şi de a curăţi
diferitele eresuri ce odată cu creştinismul întemeiat au răsărit ca
neghinele în holda dreptei credinţe; pentru aceasta, împreună
cu tine cântăm lui Dumnezeu cu dragoste: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Ai adunat, preafericite Împărate Constantin, sobor de
părinţi de Dumnezeu purtători şi, printr-înşii, inimile tuturor celor
înviforaţi de blestematul eres al lui Arie le-ai întărit să slăvească
9
10

pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu;


pentru care îţi aducem ţie laudele acestea:
Bucură-te, că soborul cel dintâi al celor trei
sute optsprezece sfinţi părinţi cu porunca ta în
Niceea s-a adunat;
Bucură-te, că prin lupte mari credinţa cea
dreaptă s-a luminat;
Bucură-te, că Arie de la sobor a rămas ruşinat;
Bucură-te, că necredinciosul Arie în veci cu diavolii este
băgat în iad;
Bucură-te, că noi creştinii de la tine cu dreapta credinţă
suntem luminaţi;
Bucură-te, că pe Domnul nostru Iisus Hristos în toată
lumea L-ai propovăduit a fi Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin creştinarea ta Crucea Domnului s-a
aflat;
Bucură-te, că prin aflarea Sfintei Cruci duşmanii ei se
tânguiesc;
Bucură-te, că prin însemnarea cinstitei Cruci diavolii se
izgonesc;
Bucură-te, că, împreună cu sfântă maica ta, Crucea
Domnului Iisus Hristos în mâini o ţii;
Bucură-te, că o parte din lemnul Crucii adus de sfântă
maica ta, Împărăteasa Elena, în sfintele tale mâini ai primit-o;
Bucură-te, că nouă, fraţilor în Hristos, eşti rugător mare
către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

10
11

Condacul al 6-lea
Ca şi cu o porfiră te-ai îmbrăcat, mărite, cu
milostivirea, şi ca şi cu o hlamidă cu bunele
blândeţi te-ai împodobit. Drept aceea, cinstind
pomenirea ta, preaslăvim pe Dumnezeu,
zicând: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte mai
potrivite vom lăuda frumuseţea bunătăţilor tale, cinstită Elena,
cele câştigate în ceruri, de la Dumnezeu, Cel ce ştie a cinsti pe
cei drepţi; pentru aceasta, noi îţi cântăm ţie:
Bucură-te, cea al cărei sfânt suflet cu mare cinste în ceruri
de îngeri este suit;
Bucură-te, că în lumina cea preastrălucită pe Dumnezeu
ai văzut;
Bucură-te, că lui Dumnezeu-Cuvântul şi preacuratei Maicii
Lui, căzând, te-ai închinat;
Bucură-te, că locaşurile cele preafrumoase ale sfinţilor le-
ai cercetat;
Bucură-te, că şi frumuseţile raiului toate ţi le-a arătat;
Bucură-te, că de cele pe care ochiul omenesc nu le-a
văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit
acum tu, luminată, te îndulceşti de ele;
Bucură-te, că întru Împărăţia cerurilor te-ai sălăşluit;
Bucură-te, împărăteasă, căci cu Împărăteasa cerurilor
împreună eşti petrecătoare;
Bucură-te, că împreună cu arhanghelii eşti vorbitoare;
Bucură-te, că împreună cu îngerii cânţi lui Dumnezeu
cântare;
11
12

Bucură-te, că şi noi nevrednicii îţi cântăm


cântare veselitoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 7-lea
Şi după deprinderi şi după ale tale fapte
bune ai fost iubitoare de Dumnezeu şi vrednică de minuni,
fericită Împărăteasă Elena; pentru aceasta cu credinţă şi cu
evlavie mare noi, cei ce suntem luminaţi prin harul lui
Dumnezeu, cântare veselitoare cântăm: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Popor al lui Dumnezeu ai făcut, prin dumnezeiescul Duh,
pe poporul cel vechi al iudeilor şi al păgânilor, cu baia botezului
luminându-i; pentru aceasta te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că, întocmai cu apostolii, de la Dumnezeu eşti
cinstit;
Bucură-te, căci cât ai trăit multe milostenii şi faceri de bine
ai făcut;
Bucură-te, că, după multe osteneli, nevoinţe şi griji, la
fericit sfârşit ai ajuns;
Bucură-te, că, după puţină boală, ai adormit şi sufletul de
trup s-a despărţit, zburând la cer;
Bucură-te, că arhanghelii cu frumoase cântări îngereşti la
ceruri te-au suit;
Bucură-te, că scaunului Sfintei Treimi te-ai închinat;
Bucură-te, că Sfinţii Apostoli înaintea lui Dumnezeu te-au
lăudat;
Bucură-te, că sfinţii mucenici şi cuvioşii şi toţi drepţii cu
cinste ţi-au ieşit înainte;

12
13

Bucură-te, că bunătăţile raiului le


moşteneşti acum şi în vecii nesfârşiţi;
Bucură-te, că întru Împărăţia cerurilor
acum şi totdeauna vieţuieşti;
Bucură-te, că şi noi, împreună cu monahii
şi cu pustnicii, toţi într-un glas îţi cântăm aşa:
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 8-lea
Mormântul tău, unde odihneşte sfinţitul şi cinstitul tău trup,
Împărate Constantin, raze de dumnezeieşti vindecări izvorăşte
celor ce cu credinţă se apropie, iar nouă, celor ce vieţuim în
dreapta credinţă, te rugăm ca, împreună cu buna ta maică
Elena, să ne dai mână de ajutor, celor ce cântăm lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul al 8-lea
Cât este de luminat sufletul tău, mărită Împărăteasă Elena,
lauda femeilor, că acum eşti în ceruri, primind plata ostenelilor;
pentru aceasta îţi cântăm aşa:
Bucură-te, aflarea cinstitei Cruci;
Bucură-te, a ei vrednică închinătoare;
Bucură-te, că prin al Crucii ajutor creştinilor ai fost
izbăvitoare;
Bucură-te, că prin Cruce te-ai făcut lui Hristos următoare;
Bucură-te, a stăpânirii iadului şi a satanei învingătoare;
Bucură-te, a cereştii măriri moştenitoare în veci;
Bucură-te, a celor greşiţi şi păcătoşi către Dumnezeu
mijlocitoare;
Bucură-te, a judecătorilor celor răi bună îndreptătoare;
13
14

Bucură-te, a celor din nevoi grabnică


ajutătoare;
Bucură-te, de patimile noastre trupeşti şi
sufleteşti izbăvitoare;
Bucură-te, a bolnavilor bună tămăduitoare;
Bucură-te, a tuturor binecredincioşilor
creştini bună ajutătoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 9-lea
Cu sfinţenie a ta viaţă săvârşindu-ţi, cu sfinţii acum eşti
sălăşluită, plină fiind de sfinţenie şi de lumină nespusă; pentru
aceasta ne luminezi şi pe noi, cei întunecaţi cu păcatele, ca,
luând prin tine iertare, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Pe Împăratul şi Ziditorul tuturor cinstindu-L, Împărate
Constantin, ca dar pentru osteneli te-a învrednicit pe tine în
ceruri de mare slavă; pentru aceasta îţi cântăm ţie aceste laude:
Bucură-te, că Preacuviosului Paisie singur i-ai spus că eşti
cinstit împreună cu sfinţii;
Bucură-te, că, sfânt fiind, te rogi pentru noi către Domnul
Dumnezeu;
Bucură-te, că noi păcătoşii avem mare nădejde în
rugăciunile tale;
Bucură-te, că noi în nevoi chemăm numele tău şi tu ne
auzi;
Bucură-te, că în necazuri ne eşti nouă mare bucurie;
Bucură-te, mărgăritarul nostru cel de mult preţ;
Bucură-te, cel ce eşti pentru noi soare luminos;
14
15

Bucură-te, că pe idoli i-ai dat iadului celui


întunecos;
Bucură-te, că demonii fug, izgoniţi fiind cu
puterea rugăciunii tale;
Bucură-te, că tu eşti lauda cârmuitorilor
creştini;
Bucură-te, turnul cel nebiruit al creştinilor ortodocşi;
Bucură-te, al mănăstirilor şi al bisericilor noastre mare
apărător;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 10-lea
Din cer ca şi Pavel te-a vânat Hristos Domnul, Sfinte
Constantin, învăţându-te ca să-L cinsteşti pe Acesta ca pe
Împăratul cel Unul; şi cu adevărat crezând întru El, L-ai cinstit,
aducând lumea toată la credinţa Lui, ca să-I cânte neîncetat:
Aliluia!
Icosul al 10-lea
Împărăteasă Elena, sfântă de Domnul Hristos aleasă,
milostiveşte-te spre noi şi luminează sufletele noastre cele
întunecate cu păcatele, netrecând cu vederea sufletele şi
rugăciunile noastre şi primind mulţumirile noastre acestea:
Bucură-te, trandafir preafrumos mirositor al raiului;
Bucură-te, crin alb răsărit în grădina cea de sus a raiului
ceresc;
Bucură-te, împărăteasă duhovnicească;
Bucură-te, a dreptei credinţe propovăduitoare;
Bucură-te, a închinării de idoli surpătoare;
Bucură-te, a eresurilor pierzătoare;
15
16

Bucură-te, a răutăţilor duşmanilor


izgonitoare;
Bucură-te, în nevoile noastre ajutătoare;
Bucură-te, către Dumnezeu a noastră
mijlocitoare;
Bucură-te, de bucurii duhovniceşti
aducătoare;
Bucură-te, de fapte bune pilduitoare;
Bucură-te, a obştii creştineşti povăţuitoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 11-lea
Acestea zicând, mă liniştesc cu sufletul şi mă bucur; nu
mă tem de tot ce vor urzi împotriva mea vrăjmaşii mei, pentru
că te am pe tine, Împărăteasă Elena, puternică ajutătoare în
toate nevoile; drept aceea împreună cu îngerii preaslăvesc pe
Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Dat-ai, preadulce, Iisuse, binecredinciosului Împărat
Constantin, înţelepciunea lui Solomon, blândeţile lui David,
dreapta credinţă a apostolilor şi puterea lui Samson asupra
vrăjmaşilor; pentru aceasta şi noi îl cinstim cu laude, zicând:
Bucură-te, decât toţi împăraţii mai întâiule şi alesule al lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că pe Domnul nostru Iisus Hristos ţie Tatăl ţi L-
a descoperit;
Bucură-te, că pe Acesta Dumnezeu adevărat L-ai
propovăduit;
Bucură-te, luminătorule al cereştii cunoştinţe;

16
17

Bucură-te, că prin tine Domnul Iisus


Hristos S-a slăvit;
Bucură-te, că prin tine Crucea Domnului
Hristos se cinsteşte;
Bucură-te, al luminii celei nemărginite
privitorule;
Bucură-te, că prin tine lumea s-a luminat cu dreapta
credinţă;
Bucură-te, că prin tine s-a izgonit întunericul relei credinţe;
Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat cu inima şi
luminat cu sufletul;
Bucură-te, că pe noi cei slabi ne întăreşti cu răbdare;
Bucură-te, că de la milostivul Dumnezeu ne mijloceşti
nouă mântuire;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 12-lea
Darurile cele preabogate şi mai bune le primeşti acum de
la Dumnezeu, Sfinte Împărate Constantin, veselindu-te ca un
împărat în ceruri; pentru aceasta şi binecredinciosul domn
Brâncoveanu Constantin întru al tău nume a zidit sfinte
mănăstiri Domnului, iar noi, bucurându-ne, cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale; în glas mare
vom cânta prăznuirea ta şi după cuviinţă îţi aducem mulţumire
pentru toate facerile de bine ce ne faci nouă, Sfântă
Împărăteasă Elena, cinstind pomenirea ta cu aceste laude:
Bucură-te, împărăteasă smerită şi preaiubită;

17
18

Bucură-te, comoară de bunătăţi


nedeşertată;
Bucură-te, a celor ce te roagă cu credinţă
ocrotitoare neobosită;
Bucură-te, a vrăjmaşilor sfintelor mănăstiri
izbăvitoare;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc pe tine le eşti bună
mângâietoare;
Bucură-te, că de sus din ceruri priveşti şi le ajuţi celor ce
se roagă ţie;
Bucură-te, că, înaintea Preasfintei Treimi stând, te rogi
pentru noi;
Bucură-te, că şi la preacurata Născătoare de Dumnezeu
mijloceşti pentru noi;
Bucură-te, că a ta fericire în ceruri în veci nu se sfârşeşte;
Bucură-te, că împreună cu fiul tău, Împăratul Constantin,
întru împărăţia lui Dumnezeu te veseleşti;
Bucură-te, a trupurilor noastre de patimi tămăduitoare;
Bucură-te, că sfintele tale rugăciuni sunt pentru noi toţi
folositoare;
Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena!

Condacul al 13-lea
Luminători care aţi luminat lumea cu dreapta credinţă voi
cu adevărat v-aţi arătat, de Dumnezeu încununaţilor Împăraţi
Constantin şi Elena; primiţi acum şi rugăciunile noastre şi le
duceţi Împăratului Hristos, pe Care Îl slăvim ca pe Unul ce v-a
încununat pe voi, cântându-I cu voi şi cu toate oştile cereşti:
Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

18
19

Apoi se zice Icosul întâi: Ca un înger


luminos..., Condacul întâi: Cel ce chipul Crucii
strălucind pe cer...,

Icosul 1
Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe
Domnul nostru Iisus Hristos, că este Dumnezeu şi Fiul lui
Dumnezeu cel adevărat; pentru aceasta cântăm ţie acestea:
Bucură-te, al creştinilor numit de noi tată;
Bucură-te, că singur Domnul Iisus în vis ţie S-a arătat;
Bucură-te, căci cu semnul Sfintei Cruci te-a înarmat;
Bucură-te, că pe Maxenţie, prin puterea cinstitei cruci, l-ai
biruit;
Bucură-te, că în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucură-te, că romanii cu bucurie împărat al lor te-au pus;
Bucură-te, că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de
piatră în mijlocul Romei ai pus;
Bucură-te, că pe Sfânta Cruce ai scris: „Iisus Hristos
NIKA”, adică, cu acest semn, vei birui;
Bucură-te, că prin puterea Crucii lui Hristos pe toţi
vrăjmaşii tăi i-ai biruit;
Bucură-te, căci cu ştirea şi voia lui Dumnezeu, de boala
leprei te-ai îmbolnăvit;
Bucură-te, că ţie sfinţii mai-marii apostolilor ţi s-au arătat;
Bucură-te, că prin învăţătura Sfântului Ierarh Silvestru cu
toată inima ai crezut în Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

19
20

Condacul 1
Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai
mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului
Domnului bine ţi-a descoperit, cu care
întrarmându-te pe toţi vrăjmaşii i-ai biruit, acum şi
nouă, celor ce ne plecăm genunchii înaintea
icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne, împreună cu
buna ta maică, Împărăteasa Elena, ajutor, celor ce cântăm
vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!
şi se citesc aceste rugăciuni:

Rugăciunea întâi către Sfinţii Împăraţi Constantin şi


Elena
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi
Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii
noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne
ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le
sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu
lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă
neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la preacurata Lui
Maică şi pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească
fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la
sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Rugăciunea a doua către Sfinţii Împăraţi Constantin şi


Elena
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei ce sunteţi mai
cinstiţi decât toţi împăraţii, aleşii lui Dumnezeu, căzând înaintea
voastră, cu lacrimi vă rugăm: Daţi-ne mângâiere şi nouă, celor
ce suntem în necazuri; voi sunteţi mijlocitori Sfintei Treimi şi
puteţi să ne ajutaţi nouă. Auziţi-ne şi pe noi acum, alungaţi de
20
21

la noi necazurile şi nevoile ce vin asupra


noastră în această vremelnică viaţă şi vindecaţi
neputinţele noastre, tămăduiţi bolile noastre,
potoliţi răutatea noastră, izgoniţi pe vrăjmaşii
noştri văzuţi şi nevăzuţi. Daţi-ne nouă ca în
pace şi în linişte să trăim; ajutaţi-ne nouă cu
sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea
sufletelor noastre faceţi milă cu noi acum, când cu frică şi cu
umilinţă zicem către voi aşa: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!
Amin.

21
22

Încheierea:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în


veac. (de 3 ori)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse


Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe
noi, amin!

Biserica „Sfinții Împărați Constantin şi Elena şi Sf. Corneliu Sutaşul”


Răcădău

22
23

23
24

24

S-ar putea să vă placă și