Sunteți pe pagina 1din 5

Nr. 9267/25.11.

2020

SCRISOARE METODICĂ
adresată profesorilor de educaţie fizică din judeţul Iaşi

I. Pentru realizarea unui proces educațional performant vă recomandăm studierea şi


punerea în practică a ”Reperelor metodologice privind consolidarea achizițiilor din
anul școlar 2019-2020 şi proiectarea activităților la disciplina Educație fizică şi sport
pentru anul școlar 2020-2021”.

Documentul, realizat de către Ministerul Educației și Cercetării, oferă linii orientative


pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea procesului de predare-învățare, precum și
pentru evaluarea elevilor în condițiile învãțământului online. Pornind de la aceste repere și
în baza autonomiei de care dispun, profesorul va lua propriile decizii privind elaborarea
documentelor de planificare, modul de organizare și desfășurare a lecțiilor de educație fizică
și acordarea notelor.

II. Studierea și punerea în aplicare a prevederilor OMECTS nr. 3462/20I2,”Metodologia


organizării şi desfăşurării activităţilor de educație fizica şi sport în învățământul preuniversitar”
este o obligație a tuturor profesorilor de educație fizică și sport.
Prezentăm aici o parte din prevederile acestui ordin.

Organizarea activităților de educație fizică şi sport in învățământul preuniversitar


 activitățile de educație fizică şi sport se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu
prevederile programelor şcolare elaborate de Ministerul Educației Naționale pentru
formele de organizare a activităților de educație fizică şi sport, care nu beneficiază de
programe şcolare elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, catedrele metodice de
educație fizică şi sport/profesorii de educație fizică şi sport au obligația de a le elabora şi a
le supune avizării inspectorului şcolar de educație fizică şi sport;
 pe parcursul semestrului al II-lea al fiecărui an şcolar, catedre1e/ comisiile metodice de
educație fizică şi sport/profesorii de educație fizică şi sport, în urma exprimării opțiunilor

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
elevilor şi părinților acestora, vor stabili formele de activitate şi conținuturile pentru care
au optat elevii în cadrul curriculumului la decizia şcolii; opțiunile exprimate de fiecare
clasă se vor înregistra la secretariatul unității de învățământ şi vor fi înaintate spre
aprobare conducerii acesteia.

În vederea organizării extracurriculare a activităților de educație fizică și sport în


învățământul preuniversitar trebuie respectate următoarele cerințe:

a) activitățile extracurriculare se vor organiza cu respectarea prevederilor legislației în


vigoare, de către:
• profesorul de educație fizică şi sport — pentru învățământul primar, gimnazial şi
liceal;

• profesorul de educație fizică şi sport/antrenorul - pentru învățământul cu


program sportiv suplimentar.

b) activitățile de educație fizică şi sport, organizate în regim extracurricular, trebuie să


aibă un caracter diversificat şi continuu şi să cuprindă majoritatea copiilor/elevilor
din unitățile de învățământ;
c) conducerile unităților de învățământ au obligația de a sprijini catedrele/
comisiile metodice de educație fizică şi sport/profesorii de educație fizică şi sport,
in vederea înființării asociaților sportive şcolare;
d) conducerile unităților de învățământ au obligația de a sprijini înființarea
Cercurilor Olimpice;
e) catedrele/ comisiile metodice de educație fizică și sport/profesorii de educație
fizică și sport, împreună cu factorii responsabili ai Asociației Sportive Școlare și,
după caz, ai Cercului Olimpic, vor elabora, anual/semestrial, Calendarul
activităților sportive extracurriculare pe care îl vor supune aprobării conducerii
unității de învățământ. Calendarul activităților sportive extracurriculare va fi
afișat, pentru elevi, la loc vizibil, de regulă la avizierul catedrei/ comisiei metodice
de educație fizică și sport;
f) toate cadrele didactice care predau disciplina educație fizică au obligația de a
sprijini acțiunile de selecție inițiate de unitățile de învățământ cu program sportiv
integrat și unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar și de a
recomanda/semnala acestora, elevii cu disponibilități de practicare a sportului de
performanță;

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
g) catedrele/ comisiile metodice de educație fizică și sport/profesorii de educație fizică
și sport vor afișa periodic, la loc vizibil, de regulă la avizierul catedrei/ comisiei
metodice de educație fizică și sport, rezultatele obținute de elevii unității de
învăţământ în cadrul concursurilor/ competițiilor la care au participat.
Participarea elevilor la activitățile de educație fizică și sport în funcție de starea lor de
sănătate
Funcția principală a educației fizice și sportului este de a optimiza sănătatea elevilor,
folosind mijloace, metode și tehnologii diferențiate, astfel încât de efectele acestor activități
să beneficieze toți elevii, indiferent de nivelul aptitudinilor sau al capacităților de mişcare.

Participarea elevilor la activitățile de educație fizică și sport este condiționată de


prezentarea avizului medical „apt pentru efort fizic” sau „clinic sănatos”. O situație
particulară este aceea în care unii elevi sunt în incapacitate de a depune eforturi fizice,
fiind scutiți medical.

Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport


pentru elevi și Baremul medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile
medicale de la orele de educație fizică și sport, aprobate prin Ordinul Comun MEdC-MS,
nr. 204/520 din 2007, sunt obligatorii pentru toate unitățile de învățământ.

Elevii care sunt scutiți parțial sau total de efort fizic au posibilitatea să practice în orele de
educație fizică și sport, sub îndrumarea profesorului de educație fizică și sport, ȘAHUL.
Programa școlară pentru educație fizică și sport prevede la sporturi alternative această
disciplină sportivă.

Scutirile medicale de la orele/lecțiile de educație fizică și sport se eliberează de către


medicul unității de învățământ, iar în lipsa acestuia de către medicul de familie al
elevului și se consemnează pe Adeverința medicală, al cărei formular tipizat este aprobat
prin ordin al ministrului sănătății.

Scutirile medicale de la orele/lecțiile de educație fizică și sport pot fi:

a) anuale (totale sau parțiale);


b) semestriale (totale sau parțiale);
c) temporare (totale sau parțiale), pe durate mai mici decât un semestru.

Scutirile medicale de la orele/lecțiile de educație fizică și sport nu pot fi eliberate retroactiv,


ele fiind valabile din ziua acordării lor, cu excepția situației în care elevul, din cauză de

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
boală, a absentat la toate disciplinele de învățământ.

În vederea participării elevilor la activitățile de educație fizică și sport, în funcție de starea


lor de sănătate, trebuie respectate următoarele cerințe:

a) elevii/copiii (părintii acestora) au obligația de a prezenta cadrului didactic care


predă disciplina educație fizică și sport, la începutul fiecărui an școlar, avizul
medical cu specificația “apt pentru efort fizic/clinic sănătos în anul școlar .....”;
acest aviz poate fi eliberat de către medicul de familie, de medicul de
circumscripție, de unitatea sanitară, purtând obligatoriu semnătura, parafa
medicului și ștampila unității/cabinetului;
b) adeverințele medicale pentru scutirea de la orele/lecțiile de educație fizică și sport se
păstrează, pe tot parcursul anului școlar, de către personalul didactic de predare a
disciplinei;
c) elevii inapți total, scutiți medical de la orele/lecțiile de educație fizică și sport, au
obligația de a fi prezenți la acestea în ținuta vestimentară pe care o doresc, având
încălțăminte adecvată lecțiilor desfășurate în sală; absențele lor de la aceste ore se
consemnează în catalog și generează efectele prevăzute de legislația în vigoare;
d) în timpul orei/lecției de educație fizică și sport, cadrul didactic poate atribui elevilor
scutiți medical sarcini organizatorice, pentru o firească integrare în colectiv: arbitraj,
cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea
scorului, distribuirea și recuperarea de material didactic, montarea și demontarea
instalațiilor sportive ușoare etc.;
e) în clasele/școlile generale și liceele cu program sportiv integrat, elevii cu scutiri
medicale, declarați inapți total pe întregul an școlar, vor fi declarați inapți pentru
acest profil și îndrumați spre alte profile/forme de școlarizare, cu excepția elevilor
din clasele terminale (IV-VIII-XII);
f) la fiecare lecție/activitate de educație fizică, cadrul didactic se va informa, în veriga
de organizare a colectivului, asupra stării momentane de sănătate a elevilor, luând
măsurile care se impun, în cazul unui/unor elevi care reclamă un disconfort fizic
(elevii vor fi reținuți de la efort, trimişi la cabinetul medical etc.);
g) în procesul verbal de protecția muncii care va fi prelucrat și semnat de elevi, va exista
cerința ca elevii care simt deteriorări ale stării de sănătate (amețeli, senzații de vomă,
dureri acute, sufocări etc.), pe parcursul lecției, să anunțe imediat profesorul.

NOTĂ: În vederea contextului pandemic în care ne aflăm, pentru buna organizare și


desfășurare a activităților specifice disciplinei Educație fizică și sport, ne revine obligația de

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
a respecta legislația în vigoare, prevederile Ordinului comun MS – MEC, Nr.
5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a Ordinului comun MTS – MS, Nr.
780/1432/2020 pentru aprobarea Regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru
accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru
practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea
activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber în România, în vederea desfășurării de către
sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați, a activităților de pregătire fizică
organizare în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și
aerobic.

Inspector școlar de educație fizică,


Prof. Sorin Popovici

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro