Sunteți pe pagina 1din 7

Aviz director,

An școlar 2022-2023

Nr.înreg…………/………09.2022

PROCES- VERBAL

Încheiat astăzi.....……………........., între elevii clasei a……....a şi profesorul de educaţie


fizică şi sport ................................................................ , cu ocazia prelucrării și luării la
cunoștință a “Normelor de sănătate și securitate a muncii la orele de educație fizică și
activități sportive.”

La începutul anului şcolar, prima lecţie de educaţie fizică va fi lecţie teoretică, în care se vor
prezenta toate aspectele legate de normele de sănătate și securitate a muncii, elevii  semnând
procesul verbal , consemnând că au luat la cunoştinţă de prevederile privind protecţia
activităţilor de educație fizică și sport.
În conformitate cu Ordinul Comun M.E. M.S nr. 438/4629 / 2021 privind asigurarea
asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor si studenților. Publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 826 din 30 august 2021:nu mai este nevoie de adeverință medicală pentru
participarea elevilor la orele de educație fizică și activitățile sportive.
Elevii vor fi admişi la orele de educaţie fizică şi activităţi sportive numai în echipament
sportiv corespunzător ( tricou,trening, adidaşi sau tenişi ),adaptat condițiilor de vreme și
locului de desfășurare (în sală numai cu încălțăminte de schimb).
Elevii bolnavi sau care prezintă deficienţe fizice grave, inapţi temporar sau pe durata
întregului an şcolar, vor anunţa profesorul şi vor aduce scutire medicală.
Conform Ordinului nr.3462/ 06.03.2012 privind aprobarea Metodologiei organizării și
desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar și
Ordinul Comun MEdC-MS, nr. 204/520 din 2007 privind eliberarea scutirilor medicale
de la orele de educație fizicä si sport.
Scutirile medicale de la orele de educație fizicä și sport se eliberează de către medicul
unității de învățământ, iar în lipsa acestuia de către medicul de familie al elevului și se
consemnează pe adeverința medicală, al cărei formular tipizat este aprobat prin ordin al
ministrului sănătății.
Art. 12. -(1) Scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport pot fi:
a) anuale: totale sau parțiale;
b) temporare, pe durate mai mici: totale sau parțiale.
Art. 13. - Scutirile medicale de la activitățile sau orele de educație fizică și sport nu pot fi
eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordării lor, cu excepția situației în care elevul,
din cauză de boală, a absentat la toate disciplinele de învățământ
Conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preunivrsitar 2022
 Art. 112. Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație
fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la
această disciplină în anul în care sunt scutiți medical.
 Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în
catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în anul școlar”, specificând totodată
documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Adeverințele medicale pentru
scutirea de la orele de educație fizicä și sport se păstrează, pe tot parcursul anului
școlar, de către personalul didactic de predare a disciplinei.
 Elevii scutiți medical nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de
educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport.
Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.
 Elevii care sunt scutiți parțial sau total de efort fizic au posibilitatea să practice în orele
de educație fizică și sport, sub îndrumarea profesorului de educație fizică și sport,"
ȘAHUL. Programa școlarä pentru educație fizică și sport prevede la sporturi
alternative această disciplină sportivă.
 Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică
și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere
recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea
unor elemente tehnice, ținerea scorului etc.
 Elevii inapţi ocazional (pentru o oră de educaţie fizică), vor anunţa profesorul
înainte de începerea orei, având obligaţia să se prezinte în echipament sportiv şi
să nu părăsească terenul sau sala de sport, fără acceptul profesorului.
 Elevii care simt deteriorări ale stării de sănătate pe parcursul lecţiei , de tipul :(ameţeli,
senzaţii de vomă, dureri acute, sufocări etc.), au obligaţia să întrerupă exerciţiile şi să
anunţe personalul didactic de predare.
 Elevii au obligaţia să fie atenţi la modul de deplasare până la locul de desfăşurare a
orei.
 La începutul și finalul lecției de educație fizică, toți elevii trebuie să se spele pe mâini cu apă și săpun
timp de 20 sec. sau dezinfecția mâinilor cu un antiseptic pe bază de alcool.
 La învățământul primar, elevii de grupele pregătitoare și clasele I-IV vor fi însoțiți de
profesorii învățători până la spațiul în care se organizează lecția, iar la terminarea orei,
profesorul de educație fizică va supraveghea deplasarea elevilor la clasă.
 Este strict interzisă intrarea pe baza sportivă sau la sala de sport în absența
profesorului.
 Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzisă pe terenul
de sport sau sală de sport.
 Elevii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia pe baza sportivă, sala de sport, în
vestiare şi folosirea civilizată a grupurilor sanitare, să respecte personalul de întreţinere
al şcolii. .
Prejudiciile create sub orice formă vor fi suportate de cel în cauză, sau dacă nu este
depistat de toţi cei prezenţi la locul întâmplării.
 Elevii vor manifesta respect față de condițiile materiale avute la dispoziție, față de
profesori, colegi și față de sine și interes în procesul instructiv prin prezență, activitate
si disciplină; vor respecta adversarul și rezultatul întrecerii.
 Vor începe activitatea de educație fizică în mod organizat, numai în prezența și sub
supravegherea profesorului.
 Profesorii și elevii vor controla înaintea începerii orelor și activităților sportive, cât și
pe parcursul acestora, corecta funcționare a instalațiilor și aparatelor folosite;
 Se vor lua toate măsurile ca activitatea de educație fizică să se desfățoare în condiții
igienico-sanitare corespunzătoare, pe terenuri amenajate și în condiții metreorologice
favorabile;
 Pentru lucru la aparate, sărituri și acrobatică se vor asigura saltele necesare, precum și
asistența și sprijinul din partea profesorului sau al șefului de atelier;
 Exercițiile și probele de aruncări, în special cele cu obiecte dure se vor efectua sub
stricta dirijare și supraveghere a profesorului;
 Manevrarea aparatelor se va face sub supravegherea profesorului;
 Elevii au obligația ca în timpul orelor de educaţie fizică și activități sportive
să execute numai exerciţiile indicate de profesor, să respecte regulile stabilite în
desfăşurarea orei, să fie atenţi, să nu discute cu colegii , să păstreze distanțarea fizică,
să nu părăsească terenul sau sala de sport în timpul orei de educaţie fizică;
 Elevii au obligaţia să folosească materialele sportive(în special mingiile) numai pentru
jocul respectiv, să respecte regulile stabilite în desfășurarea jocurilor, să primească și să
accepte responsabilități;
 Este interzis accesul la instalațiile sportive și aparatura existentă, din sala de sport si
baza sportivă din aer liber, fără încuviințarea profesorului;
 Elevii nu au voie să folosească aparatele defecte sau care se defectează pe parcursul
lecțiilor, se oprește exersarea și se anunță profesorul;
 Este interzisă, în timpul orei, urcarea, cățărarea pe aparatele de gimnastică, agățarea de
scara fixă (șpalier), de bara de tracțiune, de porțile de fotbal, panourile de baschet etc
 Elevii vor solicita după caz, explicaţii suplimentare, sprijin sau ajutor pentru execuţiile
cu grad ridicat de dificultate;
 Elevii nu au voie ca pe tot parcursul activităţii să îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu
mâinile neigienizate; 
 Elevii nu au voie să interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc
mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt); 
 In pauză elevii nu vor întreprinde nici o activitate sportivă, vor folosi vestiarul pentru
echipare sau dezechipare, consultă NPM și asteaptă sosirea profesorului;
 Este interzisă participarea la orele de educaţie fizică sau alte activităţi sportive, a
elevilor cu telefoane mobile, jocuri electronice, aparate foto sau camere video.
 Potrivit prevederilor art,272 alin.3-5 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare:înregistrarea prin orice procedee a activității
didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
 Este interzis să se fumeze în incinta  școlii și a bazei sportive;
 Este interzis să agresezi fizic sau psihic colegii de școală, clasă, echipă;
 Se interzice purtarea unor accesorii (ceas, brăţări, inele, cercei mari, lănţişoare), unghii
mari şi neîngrijiteîn timpul orei de educație fizică și sport;
 Este interzis consumul de alimente și mestecatul gumei pe baza sportivă/ sala de sport;
 Este interzisă intervenţia elevilor la comutatoare, prize, tablouri electrice, calorifere şi
instalaţiile de apă;
 După fiecare grupă de elevi se va aerisi sala de sport și se va efectua curăţenia,
dezinfecţia cu soluţii avizate. .
Fiecare elev are obligaţia de a adopta şi implementa normele de igienă.
 Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ:
a) cei confirmaţi cu infecţie cu Covid-19, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu Covid -19 și
se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
c) cei care au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și
care asteaptă rezultatele.
În situaţiile prevăzute la (alin. a,b,c) dacă starea de sănătate le permite,elevii pot continua
activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior.
Participarea la activitățile online
Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare
a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care
presupun prezenţa fizică a preșcolar/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual
și activități didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice,
acestea asigurând continuitateaprocesului didactic prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
Elevii au următoarele responsabilități:
 participă la activităţile stabilite de cadrul didactic și de către conducerea unității de
învățământ,
conform programului comunicat, precum și a informațiilor transmise .
 rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrul
didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și
internetului;
 au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să
se asigure un climat propice mediului de învăţare;
 nu comunică altor persoane, datele de conectare la platforma destinată învățământului prin
intermediul tehnologiei și al internetului;
 nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind
protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679,
precum și ale art.4 alin.(4) din prezenta metodologie;
 au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al
internetului,cu camera deschisă, în caz contrar, elevul este considerat absent şi se
consemnează absenţa în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
 au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor
de curs.

Notele la disciplina Educaţie fizică şi sport:


Calificative de la Insuficient la Foarte Bine învățământul primar și cu note de la 1-10
învățământ gimnazial –liceal
Procesul de evaluare va îmbina formele tradiţionale cu cele alternative (proiectul, portofoliul,
autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevului) şi va pune
accent pe: - corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară; -
valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev; - utilizarea unor metode
variate de comunicare a rezultatelor şcolare; - recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a
competenţelor dobândite în contexte non-formale sau informale. În realizarea unei evaluări eficiente, se va
utiliza ”Sistemul de evaluare” care cuprinde domeniile evaluate, instrumentele (probele), repartizarea acestor pe
clase, descrierea probelor şi criteriile utilizate în evaluarea fiecărei probe.
 Susţinerea probelor de evaluare este obligatorie pentru toţi elevii APŢI.
Sustragerea de la susţinerea probelor de evaluare atrage după sine neîncheierea
situaţiei şcolare la disciplina Educaţie fizică

Conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ


preunivrsitar 2022

Art.107(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în


catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă

Art.107- (4)Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de


studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților tematice și de numărul
săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note
acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal
disciplinei în planul-cadru de învățământ.
(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie corelat
cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura
modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate
elevului la un modul este de două.
(6) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față
de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind
acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului școlar

Art. 109. — (1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie,
calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o
diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(2) Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roșie.
La clasele I—IV se stabilesc calificative anuale la fiecare disciplină de studiu.
(2) Pentru aceste clase, calificativul pe disciplină se stabilește astfel: se aleg două calificative
cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul anului școlar, după care, în perioadele de
recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă,
cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative, în baza următoarelor
criterii: a) progresul sau regresul elevului;
b) raportul efort-performanță realizată; c) creșterea sau descreșterea motivației
elevului; d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare,
stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau
reprezentantului legal

Art.106(5)Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat
de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către
cadrul didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor
acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare.

Am luat la cunoştinţă de normele de securitate şi protecţia muncii, a regulilor stabilite în


desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi mă oblig să le respect cu stricteţe și
semneaz pentru acest lucru, în tabelul anexat procesului verbal aprobat de către
direcția școlii și înregistrat în cadrul unității noastre școlare.
ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR, ELEVII POT FI SANCŢIONAŢI CONFORM
PREVEDERILOR DIN REGULAMENTUL ŞCOLAR.

Notă: La prezentul proces-verbal, se anexează lista nominală pe clasă cu semnăturile de luare


la cunoştinţă.Fiecare cadru didactic din catedra de educație fizică îl va prezenta fiecărei clase
și va fi responsabil de prezentarea acestuia și de aducerea la cunoștința elevilor și părinților
acestora(în ședințele cu părinții).
TABEL NOMINAL cu elevii clasei a------a care au luat la cunoștință despre “Regulile de
protecţie a muncii și de prevenire a accidentelor la orele de educație fizică și activități
sportive”, prelucrate în fața clasei la data de………………………………..

Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI SEMNĂTURA ELEV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Prof. educație fizică și sport,

S-ar putea să vă placă și