Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie


Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 4

Filiera teoretică – profilul real;


Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
B 6 puncte
- numirea a două vase de sânge care aparţin circulaţiei mari a sângelui; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea fiecărui vas de sânge numit cu tipul de sânge transportat. 2 x 2p.= 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2b; 3b; 4a; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1A; 2F; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A 18 puncte
a) Precizarea:
- a două tipuri de ARN implicate în realizarea sintezei proteice la eucariote; 2 x 1p.= 2 puncte
- câte unei caracteristici pentru fiecare tip de ARN; 2 x 1p.= 2 puncte
b) - numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (98); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (196); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (372); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (186); 1 punct
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TTTCGA; 2 puncte
- numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (98); 2 puncte
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (186). 2 puncte
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.
c) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
B 12 puncte
a) antigenele/aglutinogenele caracteristice grupei de sânge AB; 2 x 1p.= 2 puncte
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient;
2 x 1p.= 2 puncte
- motivarea corectă; 2 puncte
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul
de vedere al sistemului Rh; 2 puncte
d) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
a) precizarea cauzei și a două caracteristici ale diabetului zaharat; 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest scop,
informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

2. 16 puncte
a) înlocuirea cu noţiunile corespunzătoare a literelor A, B și C; 3 x 1p.= 3 puncte
b) scrierea unui argument; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu
celelalte noţiuni, se acordă 2 p. 2 puncte
- pentru respectarea lungimii textului - maxim trei-patru fraze - se acordă 2 p. 2 puncte

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și