Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele Data

Clasa

TEST model bacalaureat 1


( topografia organelor, sistem nervos, analizatori, respiraţia, reproducerea, acizii nucleici , codul genetic, sinteza de
proteine, organizarea materialului genetic )

Subiectul I ( 30 p )
A. Itemi de completare ( scrieți noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate ) ( 12 p )
1. Sistemul nervos central este alcătuit din ...................................................... şi .......................................
2. După localizare, sistemul nervos se clasifică în ........................................... şi .......................................
3. Cataracta reprezintă opacifierea ............................. şi duce la pierderea treptată a .................................
4. Celulele cu .......................... au rol în vederea nocturnă şi conţin pigmentul numit.................................
5. Ovarul este localizat în ....................................şi este o glandă ...............................................................
6. Translaţia are ca rezultat un lanţ ...................................şi se desfăşoară în ..................................celulei.
B. Itemi cu răspuns scurt ( 4p )
1. Numiţi 2 organe interne; precizaţi, pentru fiecare organ, câte un efect al stimulării parasimpaticului
2. Numiţi tipurile de baze azotate din structura acizilor nucleici; precizaţi câte un exemplu pentru
fiecare tip de bază.
C. Itemi cu alegere simplă ( scrieți litera corespunzătoare raspunsului corect ) ( 4p )
1. Stimularea simpatică produce:
a.creşterea secreţiei lacrimale c.micşorarea pupilei
b.dilatarea bronhiilor d.scăderea frecvenţei cardiace
2. A.D.N denaturat
a. are compoziţie identică cu A.R.N –ul c. se formează pe bază de complementaritate
mesager d. se obţine prin ruperea punţilor de hidrogen la
b. nu conţine timină temperaturăridicată
3. Celulele cu bastonaşe
a. se găsesc în pata oarbă c. sunt receptorii vederii nocturne
b. conţin pigmentul iodopsina d. furnizează detalii despre culoarea obiectelor
4. Ovulaţia este stimulată de hormonul:
a. ADH c. FSH
b. LH d. TSH
D. Itemi cu alegere duală. ( 10 p )
Citiţi următoarele fraze şi notați A, dacă afirmația este adevărată și F, dacă este falsă. În cazul în care
afirmaţia este falsă, modificaţi parţial afirmaţia astfel încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă
folosirea negației.
1. Diafragma separă cutia toracică de cavitatea abdominală.
2. Centrii reflecşi primesc impulsuri nervoase motorii şi descarcă impulsuri nervoase senzitive.
3. Materialul genetic al bacteriilor este reprezentat de o moleculă circulară de A.R.N.
4. A.R.N-ul mesager transportă aminoacizii la locul sintezei proteice.
5. Acomodarea vizuală la distanţă se face prin modificarea curburii cristalinului.
Subiectul II ( 30 p )
1. Capacitatea reproductivă depinde de activitatea secretorie a gonadelor ( 12 p )
a. numiţi doi hormoni secretaţi de ovar ( 2p )
b. stabiliţi o asemănare şi o deosebire între ovar şi testicul( 4p )
c. o femeie de 46 de ani are un ciclu menstrual regulat de 28 de zile. Prima ovulaţie a avut loc la vârsta
de 12 ani şi la fiecare ciclu s-a maturizat un singur ovul. Stabiliţi: ( 6p )
- perioada în care femeia a fost fertilă
- numărul minim de ovule care s-ar putea maturiza până la această vârstă
- denumirea etapelor ciclului uterin
Scrieţi toate etapele necesare rezolvării cerinţelor problemei.
2. Glandele lacrimale sunt anexe ale globului ocular ( 18 p )
Un impuls nervos ajunge de la centrul lacrimal la fanta sinaptică cu glandele lacrimale prin fibre
nervoase de 0,048 m lungime , cu o viteză de 120 m / s şi prin fibre nervoase de 24 mm lungime, cu o
viteză de 12 m / s. Ştiind că întârzierea sinaptică din ganglionul de pe traseu este de 0,5 ms, stabiliţi
următoarele:
a. ce substanţă nervoasă participă la realizarea funcţiei reflexe( 1p )
b. care sunt componentele arcului reflex( 5p )
c. în cât timp ajunge comanda la efector prin cele 2 tipuri de fibre. ( 6p )
d.completaţi problema cu o cerinţă pe care o formulaţi voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. ( 6p )
Subiectul III ( 30 p )
A. Respiraţia este procesul prin care la nivel celular au loc procese de oxido – reducere a substanţelor
organice ( 12 p )
a. numiţi structura pulmonară la nivelul căreia se realizează schimburile gazoase ( 2p )
b. definiţi noţiunile: volum rezidual, volum expirator de rezervă ( 2p )
c. caracterizaţi o boală a sistemului respirator, precizând: denumirea bolii, o cauză, o manifestare, un
mod de prevenire sau de combatere ( 4p )
d .construiţi patru enunţuri afirmative, folosind în acest scop, informaţii referitoare la următoarele
conţinuturi:
- Inspiraţia
- Expiraţia
Se vor construi câte două enunţuri din fiecare conţinut. ( 4p )
B. Organismele procariote şi eucariote prezintă material genetic. ( 18 p )
a. localizaţi materialul genetic în celula procariotă şi în cea eucariotă( 5p )
b. enumeraţi trei caracteristici ale materialului genetic la procariote( 3p )
c. alcătuiţi un minieseu cu titlul „Cromatina la eucariote”. În acest scop, enumeraţi 6 noţiuni
specifice acestei teme şi construiţi, cu ajutorul acestora, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind
corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. ( 10 p )

90 p + 10 p oficiu = 100 p
Rezolvare test model bac 1
( topografia organelor, sistem nervos, analizatori, respiraţia, reproducerea, acizii nucleici, codul
genetic, sinteza de proteine, organizarea materialului genetic )

Subiectul I ( 30 p )
A. Itemi de completare ( 12 p )
( 2p ) 1. măduva spinării , encefal.
( 2p ) 2. sistem nervos central , sistem nervos periferic.
( 2p ) 3. cristalinului , vederii.
( 2p ) 4. bastonaşe , rodopsină
( 2p ) 5. cavitatea pelvină, mixtă.
( 2p ) 6. polipeptidic ( de aminoacizi ), citoplasma

B. Itemi cu răspuns scurt ( 4p )


( 2p ) 1. - inimă ( cardiomoderaţie )
- stomac ( creşterea motilităţii )
( 2p ) 2. - purinice ( adenina sau guanina)
- pirimidinice ( timina, uracil sau citozina )

C. Itemi cu alegere simplă ( 4p )


( 1p ) 1. b.
( 1p ) 2. d.
( 1p ) 3. c
( 1p ) 4. b

D. Itemi cu alegere duală ( 10 p )


( 2p ) 1. A
( 2p ) 2. F - senzitive, motorii
( 2p ) 3. F - A.D.N
( 2p ) 4. F - A.R.N-ul de transport
( 2p ) 5. A

Subiectul II ( 30 p )
1. Capacitatea reproductivă depinde de activitatea secretorie a gonadelor ( 12 p )
( 2p ) a. estrogeni şi progesteron
( 4p ) b. ( 2p ) asemănare – ambele sunt glande mixte
( 2p ) deosebire – gameţii produşi de ovare sunt ovulele
- gameţii secretaţi de testicule sunt spermatozoizii
( 6 p ) c. ( 1p ) perioada în care femeia a fost fertilă = 46 ani – 12 ani = 34 ani
( 1p ) nr de zile fertile = 34 ani x 365 zile = 12.410 zile
( 1p ) nr de ovule produse = 12.410 zile / 28 zile = 443 ovule
( 3p ) etapele ciclului uterin : faza menstruală, faza proliferativă, faza secretorie
2. Glandele lacrimale sunt anexe ale globului ocular ( 18 p )
( 1 p ) a. substanţa cenuşie
( 5 p ) b. componentele arcului reflex
 receptor
 cale aferentă
 centru nervos
 cale eferentă
 efector
( 6 p ) c. v = d / t; 1 ms = 0,001 s
( 2p ) v1 = 12 m / s ; d1 = 0,024 m  t 1 = 0,024 / 12 = 0,002 s
( 2p ) v 2 = 120 m / s ; d 2 = 0,048 m  t 2 = 0,048 / 120 = 0,0004 s
( 2p ) timpul total = t1 + t2 + 0,0005 s ( întârziere sinaptică ) = 0,002 + 0,0004 + 0,0005 = 0,0029
s
( 6p ) d. ( 3p ) cerinţă formulată : care sunt tipurile de receptori după localizare
( 3p ) rezolvarea cerinței
( 1p ) - exteroceptorii – localizaţi spre periferia organismului
( 1p ) - proprioceptori – localizaţi în muşchi, tendoane şi articulaţii
( 1p ) - interoceptori = visceroceptori – localizaţi în pereţii organelor interne

Subiectul III ( 30 p )
A. Întrebări structurate( 12 p )
( 2p ) a. alveola pulmonară
( 2p ) b.
( 1p ) volumul rezidual = volumul de aer care rămâne permanent în plămâni şi care nu poate fi
eliminat decât prin deschiderea cutiei toracice
( 1p ) volumul expirator de rezervă = volumul suplimentar de aer care este eliminat din
plămâni în urma unei expiraţii forţate
( 4p ) c. - boala = emfizem pulmonar ( sau fibroza pulmonară sau gripa )
- cauză = boli cronice: bronşite, T.B.C ( sau unele profesii: sticlari, instrumentişti )
- manifestare = dilatarea alveolelor( sau scăderea elasticităţii pulmonare, tuse, cianoză,
torace cu aspect globulos )
- mod de prevenire = călirea organismului pentru mărirea rezistenţei la îmbolnăviri (sau
evitarea frigului şi aglomeraţiei, evitarea fumatului activ sau pasiv )
( 4p ) d. ( 2p ) – două enunţuri despre inspirație:
Inspiraţia este rezultatul măririi volumului cutiei toracice.
Inspirația are loc în urma contracţiei muşchilor intercostali şi a diafragmei.
( 2p ) - două enunţuri despre expirație:
Expiraţia este un proces pasiv în condiţii de repaus.
Expirația are loc în urma relaxării mușchilor intercostali și a diafragmei

B. Întrebări structurate şi minieseuri( 18 p )


( 5p ) a.
( 2p ) la procariote – materialul genetic este localizat în citoplasmă, formând nucleoidul
- material genetic suplimentar, localizat în citoplasmă, reprezentat de plasmide
( 3p ) la eucariote ( 1p ) – materialul genetic este localizat în nucleu, sub formă de cromatină
( 2p ) - materialul genetic extranuclear este localizat în cloroplaste şi mitocondrii
( 3p ) b. trei caracteristici ale cromozomului la procariote
conţine o moleculă de A.D.N
este circular
conţine bucle şi superrăsuciri
( 10 p ) c. minieseu „Cromatina la eucariote ”
( 6 p ) șase noţiuni specifice:
eucromatina
heterocromatina
nucleosom
proteine histonice
A.D.N – linker
secvenţe informaţionale
( 4p ) – corelarea noţiunilor