Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala cu clasele I-VIII

Comuna Cuza Vodă


JudeŃul Călăraşi

CERC TEHNICO – APLICATIV

BRICOLAJUL
ACTIVITATE UTILĂ ŞI PLĂCUTĂ

Coordonator de cerc
Prof. gr.I MARIN GEORGETA VIRGINIA

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
CUPRINS

1. Argument

2. CompetenŃe specifice - ActivităŃi

3. ConŃinuturi tematice

4. Evaluarea activităŃii

5. Planificarea activităŃilor

6. Anexe

7. Bibliografie

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
1. ARGUMENT

Elevii, atenŃi la lumea înconjurătoare, încearcă şi de cele mai multe


ori reuşesc să realizeze diferite obiecte prin observarea şi apoi reproducerea
a ceea ce văd în jurul lor. Folosind imaginaŃia specifică vârstei, crează cu
multă îndemânare din materiale găsite în natură, sau din obiecte scoase din
uz şi nu în ultimul rând din materiale refolosibile, adevărate opere de artă
pline de originalitate.
Prin realizarea de activităŃi practice, într-un cadru organizat, copiii îşi
dezvoltă abilităŃile de mânuire a instrumentelor de lucru, aptitudinile practice
şi simŃul estetic.
Scopul realizării cercului “Bricolajul – activitate utilă şi practică”, este
de a petrece o parte a timpului liber într-un mod plăcut, recreativ care aduce
satisfacŃia aplicării în practică a fanteziei, îndemânării, dezvoltării
deprinderilor practice, într-un mod practic şi nu în ultimul rând economic.
Adresat disciplinei EducaŃie tehnologică, activităŃile desfăşurate vor
cuprinde activităŃi variate: de la alegerea materialului de lucru, realizarea
documentaŃiei tehnice (folosind noile tehnologii care presupun utilizarea
computerului) până la realizarea practică a obiectelor.
Programa pentru cercul şcolar a fost concepută în concordanŃă cu
particularităŃile de vârstă ale elevilor, cu noile planuri-cadru de învăŃământ
specifice disciplinei EducaŃie tehnologică şi se adresează elevilor care dau
dovadă de imaginaŃie, creativitate, ingeniozitate şi nu în ultimul rând de
îndemânare.
Prin activităŃile care se desfăşoară în cadrul cercului, sunt vizate
aprofundarea cunoştinŃelor dobândite în studiul disciplinei EducaŃie
tehnologică, aplicarea lor în realizarea de noi obiecte, de refolosire a
obiectelor ieşite din uz şi a deşeurilor de materiale cât şi obŃinerea de
performanŃe şcolare în domeniul tehnologiilor tradiŃionale din diferite
domenii de activitate. Materialele necesare desfăşurării activităŃii sunt
deşeuri ale diferitelor materiale (textile, lemn, pielărie, carton, hârtie, plastic,
cauciuc, materiale diverse), obiecte ieşite din uz cărora li se dă o
întrebuinŃare nouă şi materiale pe care le găsesc în natură.
Activitatea cercului se va desfăşura pe toată durata anului şcolar, în
fiecare săptămână, timp de 1 oră.

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
2. COMPETENłE SPECIFICE - ACTIVITĂłI

COMPETENłE SPECIFICE ACTIVITĂłI


La sfârşitul anului, elevul va fi capabil: Pe parcursul anului, se recomandă:
1.- să manifeste interes pentru - conversaŃii pe tema tehnologiilor
cunoaşterea tehnologiilor tradiŃionale tradiŃionale de obŃinere a diferitelor
obiecte;
2. - să stabilească posibilităŃile de - realizarea unui chestionar pe tema
valorificare a produselor ieşite din uz materialelor refolosibile şi a
deşeurilor
3. - să utilizeze tehnologii tradiŃionale în - realizarea de activităŃi practice de
scopul obŃinerii de produse simple obŃinere a unor produse ;
4. - să realizeze singur sau în grup - realizarea de proiecte pe baza cărora
documentarea şi proiectarea unui obiect să confecŃioneze obiectele propuse
5. - să realizeze produse din materiale - proiectare şi confecŃionare de
refolosibile produse
6. - să fie capabil să aprecieze şi să - organizarea unei expoziŃii
valorifice produsul realizat
7. - să participe la muncă în echipă în - stabilirea rolurilor în echipă şi
vederea realizării sarcinilor care îi revin colaborarea în vederea realizării
obiectelor
8. - să utilizeze computerul în scopul - folosirea reŃelei Internet şi a
obŃinerii de informaŃii motoarelor de căutare
9. - să întocmească materiale de - redactare de referate, proiecte şi
informare, de documentare, de realizarea de prezentări în format
prezentare în format electronic electronic

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
3. CONłINUTURI TEMATICE

1. NoŃiuni introductive
 Prezentarea normelor de protecŃia muncii

2. Reciclarea materialelor (Recuperare, RecondiŃionare, Refolosire)


 Rolul reciclării materialelor
 Impactul deşeurilor asupra mediului

3. AplicaŃii practice
 Realizarea de obiecte din materiale refolosibile;
 Realizarea de obiecte din materiale naturale;
 RecondiŃionarea unor obiecte ieşite din uz

4. Utilizarea programelor Word şi Power Point


 Redactare referate;
 Intocmirea fişelor tehnologice;
 Realizare de prezentări Power Point;
 Realizarea de materiale informative din activitatea cercului

6. EVALUAREA ACTIVITĂłII

 Portofolii;
 Proiecte;
 Prezentarea activităŃii cercului în format electronic;
 ExpoziŃie cu obiectele realizate;

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
5. PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR
Nr crt Tema Comp ConŃinut Nr. ore Săpt Evaluare
1 NoŃiuni Prezentarea activităŃii cercului 1 1 Intrebări orale
introductive Instructajul de protecŃia muncii 1 2
2 Reciclarea 2 Rolul reciclării materialelor 2 3-4
materialelor Impactul deşeurilor asupra mediului 2 5-6 Portofoliu
3 7-9 Intocmirea fişelor tehnologice pentru 2 7-8 Observare
produse din materiale refolosibile
1-6 Realizarea de obiecte din materiale 7 9-15 Proiecte
refolosibile
7-9 Intocmirea fişelor tehnologice pentru 2 16-17
AplicaŃii practice produse din materiale naturale
1-6 Realizarea de obiecte din materiale naturale 7 18-24 Proiecte

7-9 Intocmirea fişelor tehnologice pentru 2 25-26


recondiŃionarea unor obiecte ieşite din uz
1-6 RecondiŃionarea obiectelor ieşite din uz 8 27-34 Proiecte
1-9 Evaluare 1 35 ExpoziŃie

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
6. ANEXE

1. Tabel cu elevii participanŃi la activităŃile cercului


2. Necesar de materiale
3. Norme de ProtecŃia muncii
4. Fişe de Instructaj pentru ProtecŃia muncii
5. Fişe tehnologice
6. Normativ de dotare a Cabinetelor de EducaŃie tehnologică
7. Desene ale obiectelor
8. Modele de obiecte pentru uz didactic
9. Scrisoare către părinŃi
10. Materiale de informare
11. Portofoliu de prezentare a activităŃii cercului
12. Prezentare Power Point a activităŃii din cadrul cercului

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
8. BIBLIOGRAFIE

Nr. Autor Titlu


crt.
1. CHETRARU Materialele plastice în casa şi grădina noastră
Dumitru Ed. Ceres, Bucureşti, 1983
2. GUGLEŞ Mihai Traforajul şi pirogravura
Ed.Ceres, 1993
3. LĂZĂRESCU Atelierul micului tâmplar
Claudia Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1983
4. MĂRGINEAN V. Lucrări practice de prelucrarea metalelor
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978
5. MUNTEANU Mici recuperări pentru meşteri mari
Mircea Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1988
6. NEAGU Draga Cu aŃa şi acul
Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1974
7. NEAGU Draga Fantezie şi îndemânare
Ed. Tineretului, Bucureşti
8. PATIłA Silvestru Enciclopedia practică a copiilor – InteligenŃă şi
îndemânare tehnică
Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1981
9. PECE Ştefan ProtecŃia muncii pentru învăŃământul
preuniversitar
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998
10. POPESCU Stelian Catalog cu proiecte de lucrări pentru activităŃile
de electrotehnică pentru şcoli generale
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973
11. STOEAN Georgeta Croitorie – carte pentru tineret
Ed. Ceres, Bucureşti, 1980
12. TARAŞ – OITUZ Micii ingineri constructori
Eugen Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1986
13. VLĂDUł Daniela Propuneri de opŃionale cu caracter practic pentru
aria curriculară “Tehnologii” primar-gimnaziu
Ed. Lumen, Iaşi, 2008
14. VODĂ Claudiu RecuperaŃi şi refolosiŃi
Ed. Albatros, Bucureşti, 1986
15. VODĂ Ştefan Magazin cu jucării şi alte minunăŃii
Ed. Aramis, Bucureşti, 2002

Cerc “BRICOLAJ” – prof. MARIN Georgeta Virginia


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi