Sunteți pe pagina 1din 4

TEMĂ DE SEMINAR

CONCEPTELE INTEGRARE ȘI INCLUZIUNE


MODELE, FORME ȘI NIVELURI DE INTEGRARE / INCLUZIUNE

Exercițiul nr.1. Completați spațiile goale din tabelul de mai jos pentru a ilustra diferența dintre
conceptele ,,integrare” și ,,incluziune”:

INTEGRARE INCLUZIUNE

Reprezintă: Reprezintă:
 modalitatea de atingere a …..………  orientarea şi concentrarea acţiunilor pe
şcoală ca instituţie deschisă pentru
………………..…….;
 esenţa unui sistem educațional
comprehensiv real;
 este opusă excluderii.

Presupune: Presupune:
 focalizare pe ....................;  focalizare pe ...........................;
 examinarea copilului de către  examinarea copilului de către factorii
specialişti; implicaţi în actul educativ;
 diagnosticul rezultatelor;  strategii pentru profesori și colaborare în
 programe pentru elevi; rezolvarea problemelor;
 plasarea în programe adecvate.  crearea unui mediu adaptativ şi a
condiţiilor de sprijinire a copiilor în clasă;
Pune accentul pe: Pune accentul pe:
 ....................copiilor speciali;  ........................tuturor copiilor;
 recuperarea .........................;  schimbarea.....................;
 beneficiile.................................;  beneficii pentru............................;
 expertiza specializată și suportul formal;  suportul informal și expertiza cadrelor
 intervenția specială. didactice specializate;
 predare-instruire pentru toți.

Exercițiul nr.2. Integrarea reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără CES în același spațiu
și în aceleași condiții, având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la activități școlare și
extrașcolare.
În sens larg, integrarea școlară constă în plasarea într-o clasă de elevi a oricărui copil.
În sens restrâns, integrarea școlară se referă la școlarizarea unor copii cu cerințe speciale / dizabilități
în unități școlare obișnuite sau în unități speciale de învățământ.

Precizați pe baza suportului de curs condiția esențială a integrării școlare.

_________________________________________________________________________________

Exercițiul nr.3. Menționați 3 elemente noi aduse de conceptul de ,,incluziune” (față de integrare)
(Din suportul de curs: În context social, incluziunea reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni din
numeroase domenii, prin care se urmăreşte combaterea excluziunii sociale şi asigurarea participării
active a persoanelor la toate aspectele vieţii economice, sociale, educaţionale, culturale şi politice ale
societăţii. În context educațional, şcoala trebuie să-şi extindă scopul şi rolul pentru a putea răspunde
unei mai mari diversităţi a copiilor. Învăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, trebuie să se
adapteze cerinţelor elevilor şi nu invers. Este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune)

__________________________________________________________________________________
Exercițiul nr.4. Explicați fiecare model de integrare / incluziune pe baza suportului de curs
Modelul cooperării şcolii de masă cu şcoala specială:.........................................................................
....................................................................................................................................................................

Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala de masă:................................................


....................................................................................................................................................................

Modelul bazat pe amenajarea în şcoala de masă a unui spaţiu / a unei săli de instruire şi resurse
pentru copiii cu dizabilităţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă:................
....................................................................................................................................................................

Modelul itinerant:.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Modelul comun:.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Modelul temporal: .....................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................

Exercițiul nr.5. Menționați forme și niveluri de integrare


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Exercițiul nr.6. Definiți caracteristicile şcolii incluzive:


- caracterul deschis (prin oferirea unui climat..............................................................);
- caracterul echitabil (prin respectarea.........................................................................);
- caracterul flexibil (prin adaptarea................................................................................);
- caracterul comprehensiv (prin înţelegerea..................................................................);
- caracterul tolerant (prin acceptarea.............................................................................).
Exercițiul nr.7. Specificați avantajele incluziunii educaționale a copiilor cu CES.

a) Pentru copiii / elevii cu CES:


__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b) Pentru copiii / elevii cu dezvoltare tipică din sala de clasă incluzivă:


__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

c) Pentru profesori:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

d) Pentru părinții copiilor cu și fără CES:


__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________