Sunteți pe pagina 1din 10

Data: 20.III.

2012
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clase I – VIII, „Nicolae Iorga”
Clasa: a III-a A
Prof. în înv. primar: Adam Gabriela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100
Subiectul: Aflarea numărului necunoscut;
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Obiective de referinţă:
1.4. să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici decât 100;
3.1. să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme;
Obiective operaţionale:
O1: să efectueze operaţiile de împărţire prin respectarea paşilor daţi;
O2: să afle termenul necunoscut dintr-un exerciţiu dat;
O3: să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
O4: să rezolve probleme ce presupun una sau două operaţii;
O5: să exprime oral în cuvinte proprii, demersul parcurs în rezolvarea unei probleme;

Obiective afective:
O.af.:să manifeste curiozitate pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme;

Obiective psiho-motorii:
O. psh. : să manifeste capacitatea de a-şi controla mişcările şi gesturile în conformitate cu cerinţele disciplinei şcolare;

Elemente de strategie didactică:


 Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia ,observaţia, problematizarea, munca independentă, jocul didactic, metoda Mozaic
 Resurse materiale: tablă, cretă, manual, planşe, flip-chart, fişe de lucru, fişe de evaluare, plicuri colorate, bileţele cu exerciţii;
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
Durata: 45 minute
Bibliografie:
 M.E.I., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P., Bucureşti, 1988.
 Manual de matematica clasa a III –a , Ed. Didactica si Pedagogica, Victoria Padureanu, Bucuresti , 2011
***Curriculum Naţional- Programa şcolară pentru clasa a III-a, 2005-2006
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Secvenţele Ob Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii . Metode şi Material Forme de Evaluare
Op Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor procedee didactic organizare
.
1. Moment Stabileşte ordinea şi Se pregătesc pentru ora conversaţia frontal
organizatoric pregăteşte materialele necesare de matematică.
1' pentru lecţie .

2. Verifică tema cantitativ. munca fişe de individual


Verificarea Citesc tema, urmăresc independen- lucru
temei Verifică calitativ tema dacă este realizată corect. tă, exerciţiul frontal şi
3' pentru acasă. individual

3. - Cum se numeşte primul frontal


Verificarea număr al împărţirii? Răspund oral exerciţiilor
cunoştinţelor - Dar al doilea? propuse.
5' - Cum se numeşte rezultatul conversaţia
împărţirii?

Propune câteva exerciţii orale


O1 de antrenament matematic:
1. 24 : 4 =
36 : 9 = 6, 4, 9, 0, 6, 1.
72 : 8 = exerciţiul
0 : 10 =
48 : 8 = frontal
1:1=
2. Aflaţi numărul:
a)de 3 ori mai mic decât 27;
b)cu 3 mai mic decât 27; 9, 24, 30.
c)cu 3 mai mare decât 27.

3.Mă gândesc la un număr îl 5.


înmulţesc cu 8 şi obţin 40. La
ce număr m-am gândit? Răspund :
Solicită elevilor să verbalizeze Efectuăm împărţirea si apoi
modalităţile de înmulţire. înmulţirea

problemati-
zarea
frontal
4. observarea
Captarea Trecerea la noua lecţie se face Rezolvă rebusul. conversaţia flip chart frontal sistematică
atenţiei pe baza unui rebus matematic. coli albe a comporta-
5' Anexa 1 - Rebus marker mentului
-Titlul rebusului este una din elevilor
cele patru operaţii.

5. frontal
Anunţarea - Astăzi, la ora de matematică, Ascultă.
temei şi a vom vorbi despre Aflarea
obiectivelor tnumărului necunoscut - vom
1' rezolva diverse exerciţii şi
probleme. Scriu data şi titlul caiete de
Scrie data şi titlul lecţiei pe lecţiei pe caiete. notiţe
tablă. cretă

6. observaţia frontal
Dirijarea Învăţătoarea le explică
învăţării metoda de calcul în scris:
20'
De
35 : a = 7 D : Î = C
O1 a= 35 : 7 Î=D:C Ascultă cu atenţie explicaţia planşă
a=5 precizările făcute, luând
35 : 5 = 7 parte la discuţii.
observaţia
De observa-rea
a:5=7 D : Î=C sistematică
a=7x5 D=CXÎ a comporta-
a = 35 bileţele cu frontal şi mentului
35 : 5 = 7 exerciţii individual elevilor
exerciţiul,
Se trece la tablă:
O2 Află numărul
necunoscut:
Respectă ordinea
42 : a = 6 a:4 =4 operaţiilor.
a: 5=8 24 : a = 3
63 : a = 9 a:1=4

Câtul a două numere este 9.


O3 Află descăzutul ştiind că
scăzatorul este egal cu diferenţa
numerelor 90 şi 45
exerciţiul,
creta
Elevii sunt împărţiţi în cinci Elevii fiecărei grupe vor tabla frontal şi
grupe. Fiecare grupă va avea pe comunica rezultatele Floarea lotus individual
bancă o petală de floare şi le voi obţinute, iar dacă este
propune elevilor să rezolve corect se va lipi petala pe aprecieri
exerciţiile scrise pe petale. tablă, verbale
O4 Anexa 2 .

Ştiu, Vreau să
ştiu, Am aflat
Se distribuie o fişă pe care vor
rezolva problema data Rezolvă problema cu plan pe grupe
O5 Anexa 3 de rezolvare exerciţiul

problemati-
zarea

7. O4 Vor primi o fişă lipită de un Rezolvă fişele exerciţii individual probă scrisă
Realizarea fluturaş. Fisele rezolvate corect fişă
feed-back-ului vor fi lipite de floricele Mozaic
7' Anexa 4

8. - Ce am lucrat astăzi la conversaţia


Încheierea matematică? Ascultă cu atenţie.
lecţiei - Cum aflăm termenul notare prin
necunoscut dintr-o operatie de calificative
3' impărtire?
frontal şi
Tema pentru acasă din manual individual
Se fac aprecieri generale si
individuale asupra modului de
participare al elevilor la lecţie Îşi notează tema.
manualul
REBUS
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.

1. Prima operaţie ce se rezolvă într-un exerciţiu ce conţine o adunare, o scădere şi o înmulţire;


2. Rezultatul adunării;
3. Rezultatul înmulţirii;
4. Rezultatul împărţirii;
5. Numărul 52 este un număr…….;
6. Numerele care se înmulţesc se numesc…….;
7. Semnul înmulţirii;
8. Numărul pe care-l împărţim se numeşte…….;
9. Numerele care se adună se numesc…….;
10. Numărul la care împărţim se numeşte………
FLOAREA DE LOTUS

GRUPA 1

La un concurs au participat 30 de băieţi şi de GRUPA 3


5 ori mai puţine fete. Calculaţi:
Câţi copii au participat la concurs? a +( 6X2-36:6 )=38

GRUPA 4
GRUPA 2 Aflaţi câtul perechilor de numere: 28 şi 4, 32 şi
4, 16 şi 4.
Mama are 28 de ani, iar vârsta fiului
reprezintă a patra parte din vârsta mamei. GRUPA 5
Câţi ani are fiul? Află numărul necunoscut
42:a=7
ANEXA 3

Vlad are 75 fire de ghiocei . După ce îi dă 19 fire mamei, restul le împarte în mod egal celor 8 colege.
Câte fire de ghiocei a primit fiecare colegă ?

Ştiu Vreau să ştiu Am aflat


ANEXA 4
( 24 + 8) : a = 8

S-ar putea să vă placă și