Sunteți pe pagina 1din 6

M¥W¥U • CnuU uWW ¥ T ¥CT

ADMINIST T!A NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR


h/ationa/â ele Pregatire a Agenti/or de Penifenciare
Numele

Prenumele tatălui

*• •‹••t'° * “ -
'°’ ‹*”””“*‘CONCURS DE ADMITERE Prenumele
Sesiunea septembrie 2019
Istoria românilor
Penitenciarul
BAREM CORECTARE
N’. a b c d
Model de
completare a grilei 1

Notă:
1. Este obligatoriu să se marcheze cu „X" un singur răspuns
pentru fiecare întrebare conform modelului.
2. Nemarcarea grilei conform prezentei note și a modelului
alăturat la fiecare întrebare atrage anularea lucrării.

Nr. a bcd Nr. a bcd Nr. 41a bcd


1 21 42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

19 59
20 60
Ministerul Justiției
Administra t a Nat onală a Penitenciarelor
Şcoala Nation ala de Pregatire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

CONCURS DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019


ISTORIA ROMÂNILOR — Varianta 1

Notă:
Temp de lucru 3 ore
Fiecare räspuns corect se noteaza cu 0.15 puncte. Se acordă un punct din /Uode/ de completare
oficiu Fiecare întrebare are singui raspuns corect
Este obligatoriri sa se marcheze cu .,X’ rin singur räspuns pentru fiecare întrebare
conform modelului
Marcarea cu „X ’ a mai multor ràspuissuri la o singura întrebare atrage anularea
lucrarii Ráspunsurile greşite se marchează obligatoriu cu o linie orizontala. conform
nsodelului
Nemarcarea grilei conform prezentei note şi a modelului alàturat la fiecare întrebare atrage anLilarea lucràrli

I. Marca t* pe grila de räspuns litera corespunzătoare variantei corecte:

1 La baza procesului de organizare teritorială 2. Răscoala antibizantina a vlahilor și bulgarilor,


diferențiată a autonomiilor românești a stat: condusa de frații Petru și Asan, a avut loc in
a) Criteriul economic și cel cultural: a) 1118;
b) Criteriul economic și cel social; b) 1185;
c) Criteriul economic şi cel politic; c) 1165,
d) Criteriul economic și cel social-politic. d) 1190
3. 0 confirmare indirecta a formațiunilor politice
care opun rezistența ungurilor, in Transilvania, 4. Gyula a fost înfrânt cu greu de
o aduce in secolul al XII-lea a) Regele maghiar Ștefan I;
a) Legenda Sfântului Gerard; b) Tuhutum:
b) Alexiada, c) Regele maghiar Andrei al II-Iea,
c) Diploma Cavalerilor loaniti; d) Regele maghiar Bela at IV-lea
d) Cronica lui Nestor.
5. Voievodul Litovoi și fratele sau Bărbat Sł2
6. Ungaria a lost transformata in pasalâc in
ridică împotriva suzeranitații maghiare pe la
a) 1475;
a) 1247 — 1249
b) 1526,
b) 1241 — 1242
c) 1541;
c) 1267 — 1277
d) 1699
d) 1277 — 1279.
7. Mircea cel Bàtrân încheie înțelegere 8. Ștefan cel Mare revine la alianța cu Ungaria
diplomatica cu regele Ungariei. in anul:
a) Sigismund de Luxemburg ; a) 1475,
b) Vladislav I Jagello, b) 1476
c) Carol Robert de Anjou c) 1485,
d) Ludovic I de Anjou. 1489.
9. Ștefan cel Mare I-a trimis ca sol la Veneția, in 10. Actiunile lui Mihai Viteazul au fost luate
anul 1478, pe model de unii domni și principi, in secolul at XVII-
a) Hamza Pașa lea, precum
b) Preda Buzescu a) Alexandru cel Rău și Radu Șerban;
c) Grigore Țamblac ; b) Mihnea al III-Iea și Gabriel Bethlen;
d) Sigismund Bathory c) Simion Movilă și Rudolf al II-lea:
Familia Rakoczi si Soliman Ma nificul
11. Convenția de armistitiu a fost semnată între 12. In cel de-al doilea guvern Sănătescu,
România și URSS la data de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a fost:
a) 13 septembrie 1944; a) Generalul Alexandru Averescu;
b) 23 august 1944 b) Generalul Nicolae Radescu:
c) 9 octombrie 1944 c) Generalul Constantin Sanatescu
d) 6 martie 1944 d) Petru Groza
13. Emil Hațieganu a fost ministru in cabinetul 14 A constituit pretextul interzicerii PNT, in iulie
condus de Petru Groza, din partea 1947
a) PCR; a) Diversiunea de la Tămădău;
b) PNȚ; b) Diversiunea de la Bucuresti
c) PNL; c) Diversiunea de la Zimnicea
d) PSD d) Diversiunea din Munții Apuseni
16. Proiectul statului roman modern a început
15. PNL- Brătianu și-a suspend at activitatea in.
să se contureze in secolul
a) Mai 1946 ;
a) al XVII-lea;
b) August 1947
b) at XVIII-lea ;
c) lulie 1947,
c) al XVI-lea
d) Septembrie 1947
d) al XIX-lea
18 Cererile norodultii ron݉nesc a lost:
17 Eteria avea ca scop
a) Constituția Tării Româneşti până in 1822
a) Eliberarea românilor,
b) Act cu valoare juridică si socială
b) Eliberarea grecilor;
c) Combinație de program politic și act cu
c) Eliberarea ungurilor;
valoare constituțională
d) Eliberarea sârbilor.
d) Combinație de legi politice, etice, sociale
1 9. Instituirea oficială a protectoratului rusesc a 20 Singurul domn ales in conformitate cu
lost consacrată prin prevederile Regulamentului Organic a lost:
a) Convenția de la Balta Liman; a) Gheorghe Bibescu;
b) Conventia de la Akerman; b) Alexandru Ghica
c) Tratatul de la București; c) loniță Sandu Sturdza;
d) Tratatul de la Adrianopol d) Mihail Sturdza
21 Un prim proiect de constituție elaborat la
22. Constitutia din 1866 a avut ca model:
lași a lost
a) Constituția belgiană din 1831;
a) Constituția Cărvunarilor;
b) C onstitutia beïgiană din 1841
b) Regulamentele Organice ;
c) Constituția belgiană din 1851,
c) Petiția proclamație ,
d) Constitutia belgiană din 1861
d) Prințipurile noastre pentru reformarea patriei
23 in articolele 2 și 3 ale Constituției din 1866
24. Înfăptuirea statului național unitar român
se vorbea despre
reclama:
a) lnviolabilitatea teritoriului statului, care nu
a) 0 nouă lege a educației
putea fi modificată decât in virtutea unei
b) Constituirea unui plan urbanistic,
legi
c) Planificarea și centralizarea economiei,
b) Drepturi si libertăți cetățenești;
d) Unificarea organizării de stat și a
c) Obligativitatea votului cenzitar;
legislației.
d) Separarea puterilor
25. Conform Constituției din 1923, in articolul
19
a) Bogățiile subsolului sunt declarate
proprietate de stat; 26 Tratatul de la Kuciuk—Kainargi a lost
b) Căile de comunicatie, apele navigabile și încheiat in
flotabile și spațiul atmosferic sunt incluse in anul:
domeniul public; a) 1768;
c) Toti factorii de productie se bucură de o b) 1774;
egalà ocrotire și prevederea asigurării sociale a c) 1775
muncitorilor in caz de accidente d) 1812
d) Se precizează egalitatea între sexe.
27. Statutul juridic al Principatelor a lost
modificat prin seria de firmane și hatișerifuri din 28 Printre puterile prounioniste se numara si:
perioada a) Anglia ;
a) 1718 — 1774; b) Sardinia ;
b) 1718 — 1821, c) Austria ;
c) 1774 — 1802; d) Turcia
d) 1802 — 1821
29. Referitor la Bosnia și Hertegovina, Tratatul 30. La Stockholm avea convorbiri cu legația
de la San Stefano prevedea: sovietică:
a) independenta: a) Iuliu Maniu,
b) autonomia ; b) Frederic Nanu;
c) anexarea de càtre Serbia, c) Mihail Manoilescu;
d) anexarea de catre Bulgaria. d) Nicolae Titulescu
“. ” , ,.“
II. Marcați pe grila de răspuns litera corespunzătoare ordinii cronologice: "’
31. 32
A. Descalecatul lui Bogdan; A. Prăbușirea regatului Ungariei;
B. Așezarea Cavalerilor Teutoni in Țara Bârsei; B Înființarea Mitropoliei la Severin de càtre
C Carol Robert de Anjou Vladislav Vlaicu;
recunoaște conducerea lui Menționarea lui Leustachius Voievod in
Basarab I; izvoare ;
D Anihilarea autonomiei Fagarașului de D Emiterea Diplomei Leopoldine care ii
regele Andrei al III-Iea enumera pe uniți între privilegiati
a) BDCA b) DCAB c) CBDA d) ABCD a) CBAD b) DCAB c) DABC d) ACBD
34
33 A Bula papală a lui Grigore al IX-lea către
A Mitropolia Moldovei a lost recunoscută de viitorul rege Bela al IV-lea ;
Bizanț: B Basarab I oferă regelui maghiar 7000 de
B Constituirea comitatului de Timiș; mărci de argint;
c Organizarea sistemului națiunilor privilegiate C În nordul Moldovei este creatà o marca de
in Transilvania aparare condusă de voievodul Drago ș;
D Constituirea comitatului Crasna D Aducerea Cavalerilor loaniți în Țara
a) BDAC b) DCAB c) DBAC d) ACDB Severinului
a) BDCA b) DBCA c) CDBA d) ADBC
36
35 A Victoria de la Guruslău;
A Statul Vlaho-Bulgar este condus de loan B. Imperiul otoman recunoaşte lui Mihai
Asan al II-lea Viteazul domnia pe viața;
B Dobrotici primește titlul de despot; C Mihai Viteazul se intituleaza „domnul
Constituirea comitatului Cluj; Țării Românești, al Ardealului și a toata
D Transilvania devine provincie a Imperiului Țara Moldovei' ;
Habsburgic. D Papa Pius at II-Iea relanseaza ideea de
a) DABC b) DCAB c) CABD d) ABCD cruciade
a) DBCA b) BDCA c) CBDA d) ABCD
37 38
A Papa Clement al VIII-lea lanseaza Liga A. Ștefan cel Mare adreseaza o scrisoare
Sfânta principilor creștini:
B Ungaria este transformatâ in pașalâc; B Petru Aron este îndepartat de la hotarul
c Stefan cel Mare obține victoria de la Baia ; Moldovei de către regele Cazimir;
D Mircea cel Bátrân încheie tratatul de la C Ungaria este zdrobită la Mohacs;
Brașov D Baiazid I cucerește țaratul de Târnovo
a) BDCA b) DCBA c) CDAB d) ADBC a) BCDA b) ADCB c) CDBA d) DBAC
39
A Lux Mihai Viteazul i se recunoaşte domnia n
40.
schimbul tributului:
A Ducatul de Mantua se alàturà Ligii creștine:
B Sigismund Bathory devine suzeran al Țarii
B Banatul este transformat în pașalâc;
Românești
c Se încheie primul tratat antiotoman din sud-
c Mihai Viteazul redevine stăpân
estul Europei;
at Transilvaniei;
D Transilvania devine principat autonom sub
D Mihai Viteazul este asasinat pe Câmpia
suzeranitate otomană
Turzii
a) BACD b) DBCA c) ACBD d) CBDA
a) CBDA b) ADBC c) BACD d) DABC
41 42
A Arestarea Maresalului ton Antonescu; A Diversiunea de la Tămadău;
B Intrarea trupelor sovietice in Bucureşti; B. Congresul de absortie a PSD de către
C Moscova impune guvernul Petru Groza; PCR C Dizolvarea PNL-Brătianu
D. Începutul „grevei regale D Abdicarea regelui Mihai
a) DBAC b) CDBA c) ABCD d) ACDB a) ABCD b) CDBA c) DBAC d) ACDB
44
43
A. Organizarea primelor nuclee de luptà
A. Retragerea trupelor sovietice din România;
anticomunistă in România
B. Execuția lui Lucrețiu Pătrășcanu;
B. Revolta anticomunistă din Ungaria
C. Înființarea Direcției Generate a Securității
C. Declarația din aprilie a conducerii PMR
Poporului,
D. Înființarea Directiei Generate a Securitatii
D Au Doc primele deportari in Bărăgan
Poporului
a) ABDC b) CDBA c) DBAC d) ACDB
a) BADC b) CDAB c) DBCA d) ADBC
46
4S
A. Începutul domniilor fanariote ;
A. „Scrisoarea celor sase";
B. Proclamația de la Padeș;
B. Manifestația muncitorilor de la Uzina
,Steagul Rosu din Brasov: C. loniță Sandu Sturdza devine domn al
C Semnarea Acordului de la Helsinki, Moldovei;
D Greva minerilor din Valea Jiului. D. Alexandru Ghica devine domn al Țării
a) ABCD b) CDBA c) DBAC d) BACD Românești
a) ABCD b) BCDA c) CDAB d) DABC
48
A. Elaborarea Codului Civil;
47. B. Abdicarea lui Alexandru loan Cuza
A. Conventia de la Paris; C. Adoptarea Statutului Dezvoltàtor at
B. Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris; Convenției de la Paris;
C Proclamația de la Islaz; D. Legea rurală care recunostea drepturile
D. Conventia de la Balta Liman. depline de proprietate ale clăcasilor asupra
a) ADBC b) BCAD c) CDAB d) DACB pământului
a) ABDC b) BACD c) CDAB d) DBCA

50
49 A. Este proclamată Republica Democratică
A. Lui Carol de Hohenzolern i se acorda titlul de Moldovenească;
,altetă regalà '; B. Sfatul Țării voteaza unirea Basarabiei cu
B. Carol de Hohenzolern devine rege al România;
României; C. Formarea la Chișinău a Partidului National
C. Biserica ortodoxă își proclamă autocefalia in Moldovenesc;
raport cu Patriarhia din Constantinopol, D. Congresul ostașilor moldoveni proclamă
D. Moare regele Carol l. autonomia Basarabiei
a) ABCD b) BCDA c) CDAB d) DABC a) ADBC b) BADC c) CDAB d) DABC

A. Fraudarea alegerilor câștigate de Blocul


Partidelor Democratice: 52
B. Adoptarea noii Constituții care consfințea A. Intrarea în vigoare a Regulamentului Organic
noua titulatură a statului, de Republica Populară in Țara Româneasca;
Română; B. Intrarea in vigoare a Regulamentului Organic
C Înființarea Consiliului Economic și de Ajutor in Moldova;
Reciproc; C Semnarea Convenției de la Balta Liman:
D. Adoptarea Constituției care proclama D, Jzbucnirea războiului Crimeii
Republica Populară Română ca „un stat b) BCDA c) CABD d) DBCA
oamenilor muncii de la orașe și sate'
a) ABCD b) BCAD c) CADB d) DCAB '
53
A. Tratatul care stipula faptul cà „Principatul
României retrocedeazä m s. împaratului Rusiei
portiunea teritoriului Basarabiei despărtita de
54
Rusia (. . . )
A. Convenția de la Paris;
B Adoptarea Constituției care cuprindea 8 titluri
B. Statutul Dezvoltător at Conventiei de la Paris:
și 133 articole ,
C. Constituția Càrvunarilor;
C. Constituția otomanà care califica România
D. Regulamentele Organice.
drept ,.provincie privilegiat ă",
a) ABDC b) BCDA c) CDAB d) DBAC
D Adoptarea de către Mihail Kogalniceanu a
unei Rezolutii care confirma „independența
absoluta a țarii
a) ABDC b) BCDA c) CDAB d) DABC
55
A. Abdicarea regelui Mihai I
B Adoptarea Constituției care consfințea noua
A. România cedeaza Bulgariei sudul Dobrogei,
titulatură a statului de Republica Popularà
B Carol al II-lea abdica în favoarea fiulu sau
Româna
Mihai;
C. Plenara CC al PCR unde Nicolae Ceaușescu
c Este parafat Tratatul de alianța şi amiciție
aducea grave acuzații lui Gheorghe Gheorghiu
româno-francez:
Dej privind implicarea sa in cazurile Ștefan
Foris si Lucretiu Patrașcanu D Tratatul de la Paris recunoaște unirea
D Formarea primului guvern condus de Basarabiei cu Romania
Generalul Constantin Sănatescu a) DCBA b) BDCA c) CBDA d) ABCD
a) ABCD b) BDAC c) CBDA d) DABC
58
57
A Cad in lupta maiorul George Sontu si
A România aderă la Pactul Tripartit;
cäpitanul Valter Mărăcineanu;
B României i se impune semnarea dictatului
B Au loc tratativele româno-ruse la Livadia
de la Viena
C Osman Pașa se preda dupa 3 luni de
Regele ordonä arestarea lui Antonescu;
D Armata Roşie ocupa Bucureștiul
asediu;
D Imperiul Otoman încheie armistițíu cu Rusia
a) DABC b) CBAD c) BACD d) ABDC
a) ADBC b) DBCA c) CBDA d) BACD
59
60
A Moscova trimite note ultimative guvernului
A. România se retrage din Liga Națiunilor;
român,
B Ungaria primește, prin decizia lui Hitler, o
B România intra in razboi împotriva URSS,
regiune din nord-vestul Transilvaniei;
c Nicolae Titulescu este ales pentru prima
C Este semnat Tratatul cu Austria și cel al
dată președintele Adunarii Generale a
minorităților;
Societătii Natiunilor
D În cadrul Conferinței de pace de la Paris,
D luliu Maniu trimite mesaje guvernului britanic
Gheorghe Tătărascu nu a ridicat problema
pentru a obtine scoaterea României din
Basarabiei
război
a) DABC b) BADC c) CABD d) ADBC
a) CABD b) BCDA c) DCBA d) ADBC

Comisia de verificare a cunoștințelor la Istoria Românilor:


Presedinte Comisar şef de poliție penitenciara Valeriu STEFĂNESCU

Membri Comisar șef de poliție penitenciara Claudiu Florin LAZAR


Profesor dr. Jeny GHIOC
Profesor Dana - Elena STURZU
Profesor dr. Nicoleta ZARNESCU .....