Sunteți pe pagina 1din 14

EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN

EVOLUTII SI TENDINTE
ALE SECTORULUI IMM
IN CONTEXT EUROPEAN

REZUMAT

1
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
Intreprinderile mici si mijlocii ocupa un loc important in structurile
economice ale majoritatii tarilor lumii, avand ponderi apreciabile in
numarul, efectivul si cifra de afaceri a ansamblului intreprinderilor.
Dinamismul, supletea de adaptare, capacitatea de rezistenta la criza
reprezinta trasaturile caracteristice intreprinderilor mici si mijlocii,
considerate esentiale pentru coeziunea tesaturii economice, pentru cresterea
economica si pentru crearea de locuri de munca.
Statisticile din aproape toate ţările relevă că IMM-urile predomină absolut
în economie, reprezentând peste 99% din totalul firmelor şi având ponderi
substanţiale în obţinerea PIB-ului şi furnizarea de locuri de muncă.
In România dimensiunea medie a unui IMM este cu peste 70% mai mare
decât în UE. Explicaţia acestei situaţii rezidă: în procentul relativ mare al
firmelor mijlocii provenite, în principal, din fostele firme de stat, care erau,
în cea mai mare parte, firme mari; densitatea redusă a IMM-urilor în
România, de 3 ori mai mică decât în UE, diferenţa de număr de IMM-uri
fiind reprezentată, în cea mai mare parte, de microintreprinderi.
Întreprinderile mici și mijlocii joacă un rol decisiv în competitivitatea și
dinamica economiei europene. Pentru a le ajuta să conștientizeze potențialul
lor de creștere, UE acționează pentru a promova antreprenoriatul și a crea
un mediu de afaceri mai favorabil pentru întreprinderile mici
Ele sunt sursa principală pentru crearea de locuri de muncă şi un generator
de idei de afaceri. Eforturile Europei de a inaugura o nouă economie vor
reuşi numai dacă micile afaceri sunt pe primul plan în agenda de lucru.

CUVINTE CHEIE

2
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN

 CARTA ALBA A IMM-urilor din ROMANIA;


 Economie nationala;
 Economie europeana;
 Evolutie economica.
 Uniunea Europeana.

INTRODUCERE

3
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
În România, ca şi în multe alte ţări central şi est europene, trecerea la
economia de piaţă a însemnat evolutia a două componente:transferul
dreptului de proprietate asupra întreprinderilor de la stat la persoane de
drept privat, adică aşa numitul proces de privatizare, indiferent de metoda
care s-a aplicat, precum şi apariţia unor întreprinderi particulare noi, ca
rezultat al unor iniţiative particulare, independente, care au luat naştere ca
urmare a schimbărilor petrecute în unităţile aflate încă în proprietatea
statului.
Aceste două căi de evolutie s-au manifestat mai mult sau mai puţin
simultan, dar în ritmuri diferite ambele avand mari repercusiuni asupra
pieţei muncii. În timp ce privatizarea a dus la reducerea numărului de locuri
de muncă, amplificând astfel şomajul, mai ales pe termen lung, noul sector
particular a creat cea mai mare parte a noilor locuri de muncă.
Având în vedere faptul că majoritatea noilor întreprinderi sunt mici şi
mijlocii (IMM), reiese că acest sector a absorbit cea mai mare parte a forţei
de muncă disponibilizate, şi a contribuit, în acelaşi timp, şi la formarea unei
noi generaţii de patroni şi de angajaţi.
Pe lângă meritul de a fi contribuit la apariţia unui sector privat din ce în ce
mai puternic, unele dintre aceste întreprinderi se caracterizează printr-o
deosebită flexibilitate şi capacitate de adaptare la nou, manifestându-se ca o
forţă remarcabilă a progresului economic în România.

Categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM) este formata din


intreprinderi care angajeaza mai putin de 250 de persoane si care au o cifra
de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro si detin active totale
de pana la 43 de milioane de euro

4
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) joaca un rol esential in economia
europeana ele reprezinta o sursa de abilitati antreprenoriale, inovare si
creare de locuri de munca.
În România, evolutia economiei în anul 2009 si ulterior, în decursul
anului 2010, a fost puternic afectat de criza economica si financiara.Mediul
de afaceri autohton, în mod deosebit sectorul întreprinderilor mici si mijlocii
(IMM), a înregistrat schimburi semnificative ca urmare a impactului crizei
economice mondiale.
Aceasta explica faptul ca tendinta de concentrare a activitatii economice se
inverseaza adesea in favoarea micilor unitati de productie,al caror rol devine
major in restructurarea industriilor, echilibrul activitatilor pe teritoriul
national si avantul economic.
Accelerarea progresului tehnologic si “globalizarea” pietelor la nivel
regional, continental si mondial, produse in cursul ultimelor doua decenii, au
multiplicat atat posibilitatile IMM, cat si dificultatile cu care acestea se
confrunta.Aceste fenomene au deschis un camp de actiune mai
larg intreprinderilor mici si mijlocii,oferindu-le multiple oportunitati noi.

EXPUNEREA PROBLEMEI
.

Întreprinderile mici şi mijlocii, alături de ştiinţă şi tehnologie, pot fi un


factor hotărâtor în transformarea economiei naţionale. Ele şi-au câştigat deja

5
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
o poziţie bine definită, mai ales datorită posibilităţilor de adaptare, a
numărului mare de locuri de muncă asigurate, a flexibilităţii în tehnologie şi
management, precum şi a abilităţii în conlucrarea cu giganţii industriali.
Una din cele mai vechi definiţii ale intreprinderilor mici si mijlocii este cea
dată prin Legea micilor afaceri din 1934 din S.U.A.: "o mică afacere este
aceea care este deţinută şi condusă în mod independent şi nu este dominantă
în domeniul ei de activitate".
Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii
• au un numãr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
• realizeazã o cifrã de afaceri anualã echivalentã cu pânã la 50 milioane
de euro sau au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu
depãşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;
• sunt considerate independente întreprinderile mici şi mijlocii care nu
sunt deţinute în proporţie de peste 25% din capitalul social sau din
drepturile de vot de către o altă întreprindere ori de mai
multeîntreprinderi împreună,care nu fac parte din categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Sectorului IMM-urilor, se diferenţiază de firmele mari în multe privinţe,
dacă firma devine mai mare, nevoia de descentralizare şi comunicare între
salariaţi şi departamente se mareşte,aceasta necesită un anumit nivel de
standardizare, specializare şi formalizare.
De asemenea, firmele mici au mai puţine resurse financiare decât firmele
mari, şi adesea au dificultăţi mai mari în obţinerea acestor resurse.
O diferenţă importantă între întreprinderile mici şi cele mari este relaţia
dintre proprietari şi forţa de muncă. În timp ce în firmele mari, proprietarii
şi forţa de muncă sunt, în general, independenţi unul faţă de altul, în firmele

6
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
mici proprietarul are o poziţie dominantă în firmă şi ia parte în mod direct la
procesul de producţie.
Întreprinderile mici şi mijlocii îndeplinesc multiple funcţii economice,
tehnice şi sociale.Argumentele prin care se relevă numeroasele roluri ale
IMM-urilor contribuţia lor esenţială la dezvoltarea economică şi socială, sunt
urmatoarele:
 generează cea mai mare parte a PIB din fiecare ţară, de regulă, între
55% - 95%;
 oferă locuri de muncă pentru majoritatea populaţiei ocupate;
 generează într-o mare proporţie inovaţiile tehnice aplicabile în
economie, inclusiv în Uniunea Europeana, IMM-urile sunt singurele
care, în ultimii ani, generează noi locuri de muncă;
 prezintă cel mai ridicat dinamism în condiţiile economiei de piaţă,
situaţie atestată de evoluţia numarului lor, a volumului cifrei de afaceri
şi a mărimii forţei de muncă ocupate, sensibil superioare
întreprinderilor mari;
 realizează produse şi servicii la costuri mai reduse decât firmele mari,
factorii principali care determină această diferenţă fiind cheltuielile
constant convenţionale mai mici;
 dovedesc flexibilitate şi adaptabilitate ridicate la cerinţele şi
schimbările pieţei;
 reprezintă una dintre principalele surse de venituri ale bugetului
statului (impozite, TVA)
 ofera posibilitatea împlinirii profesionale şi sociale a unei părţi
apreciabile a populaţiei;
 asigură componenţa principală a unui fundal economic propice
economiei de piaţă, caracterizat prin flexibilitate, inovativitate şi
dinamism;

7
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
Orice economie de piaţă autentică este formată atât din întreprinderi mici
şi mijlocii, cât şi din întreprinderi mari. Analizele efectuate au relevat
existenţa unor intense relaţii de complementaritate între IMM-uri în
întreprinderile mari.
Întreprinderile mici şi mijlocii sunt esenţiale pentru întreprinderile mari
întrucât:
• IMM-urile furnizează întreprinderilor mari, majoritatea pieselor,
subansamblelor, ansamblelor, şi o parte apreciabilă din materiile
prime, materialele, energia şi utilităţile de care au nevoie;
• o parte din forţa de muncă utilizată în întreprinderile mari a lucrat
înainte în IMM-uri;
• IMM-urile “absorb” majoritatea şomeriilor “produşi” de
întreprinderile mari;
• IMM-urile generează cea mai mare parte din întreprinderile mari.
IMM-urile joacă un rol important nu numai în crearea de locuri de muncă
şi în dezvoltarea economică, dar şi în societate.Observatorul IMM-urilor
oferă informaţii utile din perspectiva IMM-urilor privind dezbaterea
europeană aflată în curs de desfăşurare pe problema responsabilităţii sociale
a companiilor. Jumătate dintre IMM-urile europene sunt implicate, într-o
mai mica sau mai mare măsură, în activităţi asociate responsabilităţii sociale
în afara lor.

Întreprinderile mici sunt cele mai sensibile la toate schimbările din mediul
de afaceri. Sunt primele care vor suferi de pe urma birocraţiei şi sunt
primele care vor beneficia de pe urma iniţiativelor şi a recunoaşterii
succeselor lor.
Priorităţile şi recomandările referitoare la IMM-uri au la baza urmatoarele

8
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
premise:
• IMM-urile în România sunt confruntate cu numeroase şi ample
dificultăţi generate de situaţia economiei naţionale în ansamblu sau, de
întârzierea privatizării şi restructurării economiei şi de insuficienta
luare în considerare a particuarităţilor sale;
• IMM-urile constituie sectorul economic cel mai potent, dinamic şi
profitabil din România şi cu cele mai mari perspective de dezvoltare;
• dezvoltarea rapidă şi amplă a IMM-urilor reprezintă condiţia finalizării
restructurării privatizării şi demonopolizării integrale a economiei
româneşti;
• Crearea unui sector de IMM-uri similar din punct de vedere structural,
dimensiunal functional, contextual şi al perfomantelor cu cel din UE,
este garanţia integrarii reale şi eficace a României în Uniunea
Europeană.
Soluţionarea coerentă şi eficace a multiplelor probleme cu care este
confruntat sectorul de IMM-uri în prezent, pornind de la cauzele care le
generează, este conditionată de acţionarea în principalele domenii care
determină, în fapt, funcţionalitatea şi performanţele lor.
Performanţele şi funcţionalitatea IMM-urilor depind tot mai mult de
accesul rapid şi ieftin la informaţii, care reprezintă în economia actuală un
vector de bază al dezvoltării.Resursele şi personalul de care dispun
majoritatea IMM-urilor nu le conferă capacitatea necesară pentru a obţine,
pe baze economice, informaţiile vitale de care au nevoie.
Secolul XXI este considerat de mulţi specialişti ca un secol al
întreprinderilor mici şi mijlocii.Fără dezvoltarea acestui sector se consideră
că evoluţia economică la nivelul oricărei ţări, dar şi la nivelul globului, nu va
putea fi considerată mulţumitoare.Pentru a reuşi acest lucru, în aproape

9
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
toate ţările lumii, se încearcă realizarea un cadru legislativ care să favorizeze
dezvoltarea cât mai puternică a acestui sector.
Un alt factor important este acela că o întreprindere ce nu este IMM nu
poate deţine mai mult 25% din capitalul social (sau dreptul de vot) al unei
întreprinderi consideratăîntreprindere mică sau mijlocie. Dacă se întâmplă
acest lucru atunci acea întreprindere nu mai este considerată ca făcând parte
din categoria IMM-urilor.

REZOLVAREA PROBLEMEI

10
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
Soluţionarea coerentă şi eficace a multiplelor probleme cu care este
confruntat sectorul de IMM-uri în prezent, pornind de la cauzele care le
generează, este conditionată de acţionarea în principalele domenii care
determină, în fapt, funcţionalitatea şi performanţele lor.
Principalele soluţiile conturate prezentate sub forma de recomandari, ţinând
cont de impactul anticipat asupra activităţilor IMM-urilor şi asupra
economiei şi populaţiei sunt urmatoarele :
1. DIMINUAREA FISCALITĂŢII ASUPRA IMM-URILOR
2. STIMULAREA PUTERNICĂ A CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ,
EXPORTULUI ŞI IMPLEMENTĂRII TEHNICII ŞI TEHNOLOGIEI DE VÂRF.
3. INTENSIFICAREA ÎNFIINŢĂRII DE NOI IMM-URI ŞI A CONSOLIDĂRII
CELOR EXISTENTE ;
4. STIMULAREA INVESTITIILOR CU CARACTER PRODUCTIV ;
5. ACCELAREA ŞI AMPLIFICAREA ACCESULUI IMM-URILOR PRIVATE, PRIN
CUMPARARE, INCHIRIERE ŞI LEASING, LA SPAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE
DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALE NEUTILIZATE ÎN COMPANIILE
NAŢIONALE DE STAT ŞI PUBLICE ;
6. TRANSFORMAREA UNEI BĂNCI DE STAT ÎNTR-O BANCĂ DE DEZVOLTARE
(INVESTIŢII) PENTRU IMM-URI ;
7. TITUIREA TREPTATĂ A UNUI SISTEM DE FONDURI DE
GARANTARE ŞI COGARANTAREA LA NIVEL NAŢIONAL ŞI REGIONAL PENTRU
FINANŢAREA ÎNTREPRINZĂTORILOR ;
8. PARTICIPAREA DIRECTĂ ŞI PERMANENTĂ A ÎNTREPERINZĂTORILOR LA
ÎNTÂLNIRILE ECONOMICE GUVERNAMENTALE BILATERALE ŞI
MULTILATERALE CU ALTE ŢĂRI
9. ÎNFIINŢAREA UNEI BĂNCI DE INFORMAŢII NAŢIONALE, SPECIALIZATĂ
PE PROBLEMELE IMM-URILOR ;
10. ORGANIZAREA SISTEMATICĂ DE PROGRAME DE TRAINING PENTRU
ÎNTREPRINZĂTORI, MANAGERI ŞI PERSONAL DE EXECUŢIE DIN CADRUL
IMM-URILOR ;

11
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN
11. NTRODUCEREA ÎN PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI
UNIVERSITAR, INDIFERENT DE PROFIL, A UNOR DISCIPLINE
INTREPRENORIAL – MANAGERIALE ;
12. REALIZAREA UNEI PUTERNICE REŢELE NAŢIONALE DE CENTRE DE
CONSULTANŢĂ ŞI PREGĂTIRE MANAGERIAL – INTREPRENORIALĂ
PENTRU IMM-URI ;
13. DIRECŢIONAREA UNEI PĂRŢI SEMNIFICATIVE DINTRE ACTIVITĂŢILE DE
CERCETARE – DEZVOLTARE FINANŢATE DE LA BUGETUL STATULUI
PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR CU CARE SE CONFRUNTĂ IMM-
URILE ;
14. DEZVOLTAREA UNEI REŢELE NAŢIONALE DE INCUBATOARE DE AFACERI
ŞI PARCURI ŞTIINŢIFICE ;
15. EXTINDEREA PARTICIPĂRII REPREZENTANŢILOR ORGANIZAŢIILOR DE
IMM-URI ÎN ORGANISMELE DE CONDUCERE ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE CENTRALE ŞI LOCAL ;
16. ORGANIZAREA UNEI CAMPANII NAŢIONALE ÎN MASS MEDIA, ÎN
VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII IMAGINII ÎNTREPRINZĂTORILOR, A
PERCEPERII SALE CA UN SIMBOL, PERSONAJ CHEIE AL ECONOMIEI DE
PIAŢĂ ;
17. FAVORIZAREA DEZVOLTARII ORGANIZATIILOR DE IMM-URI
REPREZENTATIV ;
18. REVIZUIREA COMPLETĂ ŞI OPERATIVĂ A LEGISLAŢIEI ECONOMICE
REFERITOARE LA IMM-URI ÎN VEDEREA ELIMINĂRII ELEMENTELOR
BIROCRATICE, CONTRADICTORII ŞI NECONCORDANŢE ;
19. ELABORAREA UNEI STRATEGII NAŢIONALE A IMM-URILOR COMPLETE ŞI
RIGUROASE, POTRIVIT CERINŢELOR ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI.

12
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN

CONCLUZII

Din punctul de vedere al dezvoltării şi al mărimii întreprinderilor, trebuie


semnalat un aspect pozitiv, acela că IMM-urile româneşti nu mai sunt nişte
entităţi neglijabile ca în urmă cu câţiva ani, ele sunt acum comparabile ca
cifră de afaceri şi ca valoare patrimonială cu IMM-urile din UE, ceea ce le
oferă şanse aproape egale în competiţia antreprenorială
Existenţa IMM-urilor este necesară pentru funcţionarea cât mai
armonioasa a economiei moderne, acestea fiind prezente aproape în toate
sectoarele economice şi adaptându-se mult mai uşor schimbărilor survenite
în condiţiile economice şi sociale.Ele îşi desfăşoară activitatea în special la
nivel naţional, însă sunt afectate de legislaţia comunitara privind taxele şi
impozitele, concurenţa, legislaţia societăţilor comerciale, politicile sociale şi
regionale precum şi legislaţia cu privire la formalităţile vamale.
Ca urmare, politica Uniuni Europene în acest domeniu constă în măsuri
menite să promoveze interesele IMM-urilor şi să elimine barierele care le pot
bloca accesul pe piaţa.

13
EVOLUTII SI TENDINTE ALE SECTORULUI IMM IN CONTEXT EUROPEAN

BIBLIOGRAFIE

 www.aippimm.ro

 http://www.postprivatizare.ro/romana/wp-

content/uploads/2011/02/Raport_FPP_RO-13022011_web.pdf
 http://www.cnipmmr.ro/publicatii/Carta/carta.htm

 http://www.cnipmmr.ro/publicatii/Carta/capitolul%20VIII.pdf
 http://ec.europa.eu

14