Sunteți pe pagina 1din 2

TEST GRILĂ

pentru verificarea cunoştinţelor asimilate după efectuarea instruirii


introductiv – generală în domeniul P.S.I.-S.U.

Nume şi prenume _________________________


Funcţia _________________________________
Calificativul obţinut _______________________

Citiţi cu atenţie întrebările şi încercuiţi răspunsul corect (poate să fie un singur răspuns corect,
sau mai multe, dar minim un răspuns este corect)!

1. În sensul L 307/2006 prin incendiu se înţelege:


a) arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară sub control în timp şi spaţiu, care produce
pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată
în scopul întreruperii procesului de ardere;
b) arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce
pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată
în scopul întreruperii procesului de ardere;
c) arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care nu produce
pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care nu necesită o intervenţie
organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.

2. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi


sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate,
organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere
a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea:
a) evacuării, salvării si protecţiei persoanelor periclitate de incendii;
b) protejării bunurilor împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii;
c) protejării mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii;

3. Construcţiile si amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele si instalaţiile tehnologice se


supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor
de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice. Când anume:
a) în toate fazele de cercetare şi proiectare;
b) în toate fazele de execuţie;
c) pe întreaga lor durată de existenţă.

4. În domeniul apărării împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de urgenţă private constituite
ca societăţi comerciale?
a) nu;
b) da;
c) nu este o reglementare în acest sens.

TEST GRILĂ după instruirea introductiv – generală în domeniul P.S.I.-S.U. Pagina 1 din 2
5. Care este numărul de telefon la care se anunţă un incendiu?
a) 112;
b) 121;
c) 981.

6. Cine, sunt obligate să nu primejduiască, prin deciziile si faptele lor, viaţa, bunurile si mediul?
a) numai persoanele fizice;
b) numai persoanele juridice;
c) persoanele fizice si juridice.

7. Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:


a) să respecte regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunostinţă, sub
orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de
conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor si
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor.

8. Planurile de protecţie împotriva incendiilor sunt:


a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind
periculoase;
c) plan propriu de securitate şi sănătate;
d) planul de intervenţie.

9. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se face:


a) la angajare;
b) periodic;
c) după preferinţa angajatorului.

10. Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de
specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau de
explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile,
precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mică de.
a) 2 ore;
b) 4 ore;
c) 8 ore.

Semnătura salariatului (persoanei instruite) ____________________________

1.b, 2.abc, 3.abc, 4.b, 5.a, 6.c, 7.abc, 8.abd, 9.ab, 10.c

TEST GRILĂ după instruirea introductiv – generală în domeniul P.S.I.-S.U. Pagina 2 din 2