Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTIUNI PROPRII DE PROTECTIA MUNCII  

PENTRU AGENTUL DE
PAZA

  Art.1. Prevederi generale


  Art.1.1. Continut
  Art.1.1.1. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea agentului
de paza cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor
profesionale.
  Art.1.1.2. Scop
  Art.1.1.3. Masurile de prevenire din prezentele instructiuni proprii au drept scop
eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala
existente in cadrul acestei activitati, proprii celor 4 componente ale sistemului de
munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).
  Art.1.1.4. Domeniu de aplicare
  Art.1.2. Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se aplica in cadrul
punctelor de paza care sunt organizate de firma.
  Art.1.3. Conexiuni cu acte normative in vigoare
  Art.1.4. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru agentul de paza se
aplica cumulativ cu prevederile Normei generale de protectia muncii din anul
2002 si a Legii nr.90/96 republicata.
  Art.1.5. Organizarea si desfasurarea activitatii agentului de paza se va face pe
baza respectarii stricte a normelor de P.S.I. in vigoare.
  Art.1.6. Revizuirea instrucitunilor proprii
  Art.1.7. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru agentul de paza se
revad periodic si se modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu
modificarile de natura legislative, tehnica, etc., survenite in procedura activitatii.
  Art.1.8. Masuri de securitate a muncii specifice agentului de paza.
  Art.1.9. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca agentul de paza
  Art.2. Personalul care desfasoara activitatea ca agent de paza trebuie sa
indeplineasca
urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun:
a)sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic  
b)sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar
putea conduce la accidentarea sa, sau a altor personae
c)sa aiba virsta de 18 ani impliniti
d)se va prezenta la examennul medical la angajare care va fi consemnat si in
fisa individuala de instructaj de protectia muncii cit si anual
e)se va prezenta la examenul medical annual si ori de cite ori conducerea firmei
apreciaza ca fiind necesar
f)sa posede calificarea profesionala pentru activitatea de agent de paza
g)sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in
munca si masurile de aplicare ale acestora 
h)sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului
ajutor in caz de accident , sa-si insuseasca si sa respecte procedeele de
acordare a primului ajutor si transportul de urgenta a accidentatilor
i)sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare.In sensul in care se
constata utilizarea echipamentului de protectie si de lucru in alt scop, sau
pierderea, instrainarea sub orice forma, persoana care se va face vinovata de
prejudicul cauzat va fi sanctionata potrivit legii
j)sa-si insuseasca sis a respecte normele de P.S.I.
k)periodic are obligatia sa participle la instructajele p.s.i.
l)sa participle la instructajele si testarile periodice.
Instructajul de protectia muncii si p.s.i. se va efectua numai in timpul programului
de lucru.
  Art.3. Masuri tehnice de securitate a muncii
  Art.3.1. In timpul serviciului agentul de paza are urmatoarele obligatii ;
a)sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator
pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate;
b)sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a
preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite
c)sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa
asigure integritatea acestora
d)sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si
cu dispozitiile interne
e)sa opreasca si sa legitimize persoanele despre care exista date ca au savirsit
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele
interne stabilite prin regulamente proprii , iar in cazul infractiunilor fragrante sa
opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau obiectele care fac
obiectul infractiunii, luind masuri pentru conservarea lor, intocmind totodata un
proces-verbal pentru luarea acestor masuri
f)sa instiinteze de indata pe seful ierarhic si conducerea unitatii beneficiare
despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre
masurile luate
g)in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa,
combustibili, ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice sa
aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia
primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului conform OG.60/97
h)in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor,
a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii
conform O.775/97 
i)sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a
valorilor in caz de dezastre conform OG 775/97
j)sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura de a prejudicia
patrimonial unitatea si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin
politiei pentru prinderea infractorilor , luindu-si toate masurile pentru a nu se
expune la accidente
k)sa pastreze secretul de serviciu daca prin natura atributiilor sale are acces la
asemea date si informatii
l)sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si/sau
armamentul din dotare si sa faca uz de acesea numai in cazurile si in conditiile
prevazute de lege 
m)sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului
n)sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu
consume astfel de bauturi in timpul serviciului
o)sa respecte dispozitiile D.G.001 ale Ministrului de Interne privind utilizarea
focului deschis si a fumatului
p)sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil
conducerea despre aceasta
q)sa execute si alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza
r)sa respecte consemnul general si particular al postului de paza
s)sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele
produse pe timpul activitatii de paza si sa tina evidenta acestora
t)sa propuna conducerii firmei masuri pentru perfectionarea activitatii de paza
u)sa participle la programul de pregatire profesionala specifica
v)sa participle lunar la instructajele de protectia muncii si p.s.i.; sa participle la
instructajele de protectia muncii si p.s.i. cu ocazia schimbarii locului de munca
corespunzatoare noilor conditii de munca
w)pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau
imbolnavire profesionala 
x)sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte
improvizate.In cazul in care prin natura sarcinilor de serviciu, functie de cerintele
obiectivului de paza, este nevoit sa se urce la inaltime (peste 2 metri de la nivelul
talpilor), in mod obligatoriu va avea mentionat in fisa individuala de protectia
muncii avizul doctorului de medicina muncii si a psihologului cu inscrisul “apt
lucru la inaltime”
y)in cazul in care prin sarcinile de serviciu, agentului de paza ii revine obligatia sa
procedeze la inchiderea/deschiderea anumitor porti,usi, cai de acces, etc.,acesta
va fi instruit suplimentar de catre seful ierarhic superior de modul in care sa
indeplineasca sarcina de serviciu si prin probe practice, astfel incit sa nu fie
expus la riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala, atit agentul de paza
cat si alte persoane
z)sa nu foloseasca echipamente electrice improvizate sau cu defectiuni
aa)sa nu intervina la echipamentele electrice 

Pentru obiectivele :

in afara instructiunilor de mai sus , avind in vedere masurile de protectie a muncii


specificate in cartea tehnica a echipamentelor tehnice utilizate de catre agentul
de paza la acest obiectiv, vor fi precizate actiunile ce trebuiesc intreprinse de
agentul de paza precum si interdictiile pe care acesia trebuie sa le respecte la
utilizarea echipamentului tehnic astfel incat, sa nu ii fie afectate securiatea si/sau
sanatatea conform NPGM/2002 art.292. 
Angajatorul trebuie sa detina pentru fiecare echipament tehnic cartea
tehnica/manualul de utilizare/instructiunile de utilizare a acestia astfel incat
acestea sa poata fi consultate in bune conditii pe toata perioada de utilzare a
echipamentelor tehnice conform N.G.P.M./2002 Art.293(2), tinind cont de faptul
ca echipamentul tehnic trebuie utilizat numai pentru operatiile si in conditiile
pentru care a fost destinat, precizate in cartea tehnica/manualul de
utilizare/instructiunile de utilizare, conform N.G.P.M./2002 Art.294, precum si de
instructiunile tehnice interne de protectia muncii specificate in scris de catre
beneficiar, se impun agentului de paza, luind in considerare art.nr.311 din
N.G.P.M./2002 :
“Se interzice punerea in vinzare,vinzarea,importarea,inchirierea,punerea la
dispozitie, cumpararea, transferarea, achizitionarea, cedarea/primirea cu orice
titlu, a echipamentelor tehnice care nu sunt insotite de documente in care sa fie
specificate masurile de protectie a muncii”,
  urmatoarele :

sa nu se urce in autoturismele parcate in incinta


sa nu porneasca si sa nu plece sub nici un motiv cu autoturismele
sa nu execute nici un fel de lujcrari/operatii la autoturisme
sa nu stea in raza de actiune a trailerelor si autoturismelor pe timpul
descarcarii/incarcarii acestora
sa pastreze in permanenta scarile de la foisor in bune conditii si sa anunte
imediat conducatorul direct al locului de paza asupra eventualelor defectiuni sau
anomalii ale acestora

Art.4. Dispozitii finale si tranzitorii


Art.4.1. Orice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si
sanatatii in munca poate fi comunicata Compartimentului de protectia muncii din
cadrul firmei.
Art.4.2. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toti agentii de paza din cadrul
firmei de catre conducatorii directi ai locurilor de munca si vor fi consemnate in
mod obligatoriu in fisele individuale de instructaj lunar, sub semnatura.
Prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatorie pentru toti conducatorii
locurilor de munca.
Art.4.3. Insusirea prezentelor instructiui este obligatorie pentru agentii de paza,
deoarece constituie obiectul testatii anuale din punct de vedere al protectiei
muncii.

Compartiment protectia muncii,

S-ar putea să vă placă și