Sunteți pe pagina 1din 8

Instructaj pentru personalul cu atributii de paza si control al fondurilor cinegetice, intocmit in conformitate cu prevederile Legii privind regimul armelor

si al munitiilor nr. 295/2004 cu modificarile si completarile ulterioare

1. CONDITII DE PORT, FOLOSIRE SI PASTRARE A ARMELOR DIN DOTARE Armamentul destinat pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, poate fi detinut de persoanele juridice in baza Autorizatiei eliberate in conditiile legii de organelle de politie competente. Armele letale si neletale pot fi purtate si folosite de personalul cu atributii de paza in baza unui contract individual de munca. Semnarea contractului de munca presupune si acordul implicit la persoanelor care urmeaza a fi dotate cu arme de aparare si paza, pentru testarea integritatii lor profesionale si morale prin efectuarea unor verificari de specialitate, care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor in care aceste persoanepot folosi armele din dotare si in alte scopuri decat cele prevazute de lege. Personalul cu atributii de paza mai trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - au absolvit un curs de calificare, in urma caruia li s-a eliberat certificatul de Calificare Profesionala in meseria de Agent de Paza. - au obtinut Atestatul Profesional de la Serviciul Politiei de Ordine Publica al Politiei Judetene Arges - sunt declarati apt din punct de vedere medical si psi!ologic", pentru ocuparea functiei de agent de paza #narmat", de catre $edicul de $edicina $uncii, care le elibereaza in acest sens %isa de Aptitudine& - au semnat Angajamentul , dupa prelucrarea si insusirea prezentului instructaj&

- au obtinut Avizul se Port Arma eliberat de S.P.O.P. Armele letale destinate serviciului de paza, pot fi detinute in proprietate sau sub forma de inc!iriere, in baza unui contract si numai dupa avizarea Planurilor de Paza. Armele neletale destinate serviciului de paza, pot fi detinute sub orice forma si dupa caz, purtate si folosite de personalul cu atributii de paza cu respectarea conditiilor de mai sus si numai dupa inregistrarea acestora la autoritatile competente. 1.1 Reguli si instructiuni de folosire !i"lo celor te#nice de $ % din dot re

#' #n conformitate cu prevederile (egii )*+,)--., cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum si la conditiile /n care trebuie purtat0 si folosit0 arma, cu aplicarea corespunz0toare a prevederilor art. 11 alin. 21', art. 1., se preved urmatoarele : - a' arma trebuie s0 fie asigurat0 si s0 nu fie armat0& - b' arma s0 aib0 efectuat0 inspectia te!nic0 periodic0 si s0 nu prezinte defectiuni, cu e3ceptia situatiei /n care este transportat0 la armurier& - c' arma trebuie s0 stea /n permanent0 introdus0 /n toc, cu e3ceptia situatiilor /n care persoana este autorizat0, potrivit legii, s0 o utilizeze& - d' arma s0 se afle /n permanent0 numai asupra sa si s0 nu fie /nm4nat0, sub nici o form0, altor persoane, cu e3ceptia armurierilor, organelor de politie competente, precum si personalului abilitat prin lege s0 p0streze si s0 asigure securitatea temporar0 a armelor, la intrarea /n institutiile publice, /n mijloacele de transport naval sau aerian, precum si /n alte locuri unde portul armei este interzis prin lege& - e' detin0torul s0 nu se afle sub influenta b0uturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori /n stare avansat0 de oboseal0 sau s0 nu sufere de afectiuni temporare, de natur0 s0 genereze o stare de pericol, /n conditiile /n care poart0 arma asupra sa. - 25'6itularii dreptului de a purta si folosi armele de ap0rare si paz0 pot face uz de arm0 numai /n poligoanele autorizate /n condi7iile prezentei legi sau /n caz de legitim0 ap0rare ori stare de necesitate. - 2)' %olosirea armelor de ap0rare si paz0 /n poligoanele autorizate se poate face numai /n conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioar0 ale acestora. ##' #nstructiuni privind portul armamentului si munitiei in serviciu de catre personalul dotat cu arme si munitii. 1.& Pred re '$ri!ire )iesire * in )din* ser(iciu r! !entului si !unitiei in ser(iciu l intr re

5.Predarea-primirea armanentului si munitiei se face numai pe baza de semnatura& ).Operatiunile de descarcare-incarcare se efectueaza numai in locurile special amenajate, stabilite in consemnul particular al postului, cu respectarea succesiunii

acestora si sub supraveg!erea reciproca atat a celui care preda cat si a celui care primeste armamentul. 1.+ Portul r! !entului si !unitiei in ti!$ul e,ecut rii ser(iciului #n timpul serviciului armamnetul se poarta dupa reguli militare, astfel: 5.Pistolul se poarta in toc, incarcat si asigurat, fara cartus pe teava, tocul fiind inc!is& ).6ocul se poarta numai la centura, la vedere 2portul le vedere constituind un mijloc de de descurajare a posibililor faptuitori'& 1.-. P str re r! !entului si !unitiei $e ti!$ul c t nu este folosit in ser(iciu

Pastrarea armelor si munitiilor se face in spatii special destinate si omologate in conditiile prevazute de lege.

&. ./.L DE ARMA Prin uz de arm0 se /ntelege e3ecutarea tragerii cu arm0 de foc asupra persoanelor sau bunurilor. Agentul de paza poate face uz de arma din dotare /n caz de legitim0 ap0rare, stare de necesitate ori pentru /ndeplinirea atributiilor de serviciu. Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de arm0 pentru /ndeplinirea atribu7iilor de serviciu /n urm0toarele situatii: a. /mpotriva acelora care atac0 personalul aflati /n serviciul de gard0, paz0, mentinerea si restabilirea ordinii de drept, precum si /mpotriva celor care, prin actul s0v4rsit, prin surprindere, pun /n pericol obiectivul p0zit& b. /mpotriva acelora care ataca persoanele /nvestite cu e3ercitiul autorit0tii publice sau c0rora, potrivit legii, li se asigur0 protectie& c. /mpotriva persoanelor care /ncearc0 s0 p0trund0 ori s0 ias0 ilegal /n sau din perimetrele sau zonele p0zite stabilite prin consemn& d. pentru imobilizarea infractorilor care, dup0 s0v4rsirea unei infractiuni, /ncearc0 s0 fug0& e. /mpotriva oric0rui mijloc de transport folosit de persoanele prev0zute la punctele b' si c', precum si /mpotriva conduc0torilor acestora care refuz0 s0 opreasc0 la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, e3ist4nd indicii temeinice c0 au s0v4rsit o infractiune ori c0 este iminent0 s0v4rsirea unei infractiuni& f. pentru imobilizarea sau re7inerea persoanelor cu privire la care sunt indicii temeinice c0 au s0v4rsit o infractiune si care riposteaz0 sau /ncearc0 s0 riposteze cu arma sau cu alte obiecte care pot pune /n pericol viata ori integritatea corporal0 a persoanei& g. pentru a /mpiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflati /n stare legal0 de detentie&

!. /mpotriva grupurilor de persoane sau a persoanelor izolate care /ncearc0 s0 p0trund0 f0r0 drept /n sediile sau /n perimetrele autorit0tilor sau institutiilor publice& i. /n e3ecutarea interventiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroristi, /n scopul retinerii sau ani!il0rii acestora, eliber0rii ostaticilor si restabilirii ordinii publice& Persoanele autorizate s0 detin0, s0 poarte si s0 foloseasc0 arme pentru paz0 sau autoap0rare pot face uz de arm0 si /n legitim0 ap0rare sau /n stare de necesitate, potrivit legii. Pentru ca agentul de paza, s0 poat0 folosi armamentul din dotare /n conditiile prev0zute de lege, trebuie /ndeplinite urm0toarele conditii: 5.S0 e3iste un atac material, direct iminent, injust, care s0 pun0 /n pericol viata si s0n0tatea sa, ori a altor persoane sau s0 e3iste ostatici& ).Obiectivul, perimetrul sau terenul sa fie vizibil delimitat& 1.S0 e3iste un atac material, direct, injust si iminent asupra obiectivului, perimetrului sau terenului& ..Prin folosirea armamentului s0 nu fie pus0 /n pericol viata altor persoane& +.#nfractorul s0 fie surprins /n flagrant& 8.9up0 somatie s0 /ncerce s0 fug0& /n acest caz poate fi e3ecutat foc si asupra pneurilor ve!iculelor folosite de infractori pentru a fugi& :.S0 nu poat0 fi folosit un alt mijloc pentru imobilizarea infractorului. Agentul de paza care face uz de arm0 trebuie s0 respecte urm0toarele reguli: 5.Se face uz de arm0 numai dup0 efectuarea somatiilor legale. Somatiile legale sunt: ;Stai; < /n caz de nesupunere a celui somat& ;Stai, c0 trag; - dac0 persoana nu se supune nici acestei somatii verbale, se va trage un foc de avertisment /n sus, /n plan vertical& ).%ocul de avertisment trebuie astfel realizat /nc4t pericolul pentru persoan0 s0 fie c4t mai mult evitat& 1.#n cazul /n care, dup0 e3ecutarea somatiei legale, persoana /n cauz0 nu se supune, se poate face uz de arm0 /mpotriva acesteia, tr0g4nd pe c4t posibil, la picioare, astfel /nc4t s0 se realizeze imobilizarea si s0 se evite uciderea& ..9ac0 persoana somat0 se supune, nu se mai face uz de arm0. =n acest caz, se va cere celui /n cauz0 s0 ridice m4inile si se va trece la e3ecutarea controlului corporal si al /mbr0c0mintei, dup0 care va fi retinut, p4n0 la venirea Politiei, proced4nd dup0 regulile specifice acestei activit0ti. =n situatiile prev0zute de literele a', b', f' si j' se poate face uz de arm0 f0r0 somatie, dac0 lipseste timpul necesar pentru aceasta. =n cazul folosirii armelor /mpotriva autove!iculelor se e3ecut0 un foc /n plan vertical, iar apoi se trage /n pneurile acestora /n scopul imobiliz0rii. >zul de arm0 se poate face f0r0 somatie /n cazul atacului prin surprindere e3ercitat asupra agentului de paza, precum si pentru retinerea infractorilor care riposteaz0 cu arme albe, de foc daca lipseste timpul real pentru somatie. Atunci c4nd utilizarea armelor nu poate fi evitat0, agentul de paza este obligat s0 aib0 /n vedere urm0toarele reguli:

5.Se interzice utilizarea arbitrar0 sau abuziv0 a fortei si a armelor& ).Se va da dovad0 de retinere /n utilizarea armelor de foc si se actioneaz0 proportional cu gravitatea ofensei si cu obiectivele legitime care se urm0resc a fi atinse& 1.9ac0 folosirea armamentului si-a atins scopul, se /nceteaz0 imediat recurgerea la acest mijloc& ..Se va actiona pentru acordarea de urgent0 a primului-ajutor tuturor persoanelor r0nite sau afectate /n urma utiliz0rii armelor. Se inter%ice u%ul de r!01 5.#mpotriva copiilor, femeilor vizibil gravide si persoanelor cu semne v0dite de invaliditate, cu e3ceptia cazurilor /n care /nf0ptuiesc un atac armat sau /n grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporal0 a unei persoane& ).#n situatiile /n care s-ar primejdui viata altor persoane sau s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin. Agentul de paza care a f0cut uz de arm0 este obligat: 5.S0 raporteze evenimentul de /ndat0 sefului s0u ierar!ic& ).S0 identifice martorii oculari& 1.S0 asigure, de urgent0, primul ajutor persoanei r0nite prin: oprirea !emoragiei, pansarea pl0gilor, imobilizarea membrelor fracturate, transportarea victimei la spital si internarea ei sau s0 asigure, c4nd este cazul, paza cadavrului, acoperindu-5 pentru a fi ferit de persoanele curioase, s0 asigure paza locului faptei si a bunurilor personale ale persoanei r0nite, s0 /nl0ture curiosii, s0 p0r0seasc0 locul respectiv pentru a nu fi agresat de prietenii si rudele victimei. %olosirea abuziv0 a armei atrage r0spunderea disciplinar0 sau penal0 a agentului de paza si creeaz0 o atmosfer0 defavorabil0 la adresa institutiei. ?rav0 este /ns0 situatia /n care agentul de paza nu foloseste armamentul din dotare, desi sunt /ntrunite conditiile legale pentru aceasta, fiind ultragiat sau pus /n imposibilitate a de a e3ecuta atributiile de serviciu, c!iar dezarmat. #n conformitate cu prevederile art.1. din (egea nr.)*+,)--., titularii dreptului de a purta si folosii arme de aparare si paza pot face uz de arma numai in poligoanele autorizate in conditiile prezentei legi sau in caz de legitima aparare ori stare de necesitate. %olosirea armelor de aparare si paza in poligoanele autorizate se poate face numai in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioare ale acestora. Potrivit art.518 din (egea nr.)*+,)--., uzul de arma letale, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inc!isoare de la 5 la + ani.#n conformitate cu prevederile legale, agentii de paza sunt dotati si pot face uz de mijloacele te!nice de paza din dotare.Cele mai eficiente mijloace te!nice din dotarea agentului de paza sunt pistolul si bastonul de cauciuc.#ntrucat aceste mijloace pot produce agresorilor vatamari corporale si c!iar moartea, in cadrul reglementarilor legale se prevad limite obligatorii ale cazurilor in care pot fi folosite, depasirea acestor limite constituind de cele mai multe ori infractiune.

Prevederile art..8-+) din (egea 5:,5**8 privind regimul armelor si munitiilor raman in vigoare pentru fiecare institutie care are incadrate persoane ce ocupa functii care implica e3ercitiul autoritatii publice, inarmate cu arme de aparare si paza, pana la stabilirea in legi speciale a conditiilor in care acestea pot purta si folosi armele din doatre.

. MODALITATI DE INTER2ENTIE IN DIFERITE SIT.ATII APAR.TE PE TIMP.L DESFAS.RARII ATRI3.TIILOR DE SER2ICI.

!"I#$I %& '( !)$ * !I$&+&"I! - se deplaseazA rapid la locul faptei, incercand sa opreasca si sa imobilizeze

Atribu@iile personalului de pazA sunt urmAtoarele : infractorii, pe care ii preda organelor de poli@ie& - colaboreazA cu for@ele de ordine care intervin pentru prinderea infractorilor& - stabileste eventualele pagube produse, recupereaza vanatul impuscat sau pestele prins, pe care il preda conducerii unitatii pentru valorificare - consemneazA evenimentele /n condica de serviciu specific4nd data, ora, locul Bi modul de ac@iune al elementelor infractoare si intocmeste un raport catre seful ierar!ic superior. II ,$!&(! (& %& -#-"( +&(& %& '#$#(I . "&(I L& , Atribu@iile personalului de pazA sunt urmAtoarele : - se deplaseazA urgent la locul respectiv, eventual /mpreunA cu alte for@e de ordine cu care colaboreazA, intervine pentru stoparea ac@iunii de sustragere, imobiliz4nd Bi pred4nd autorii organelor de poli@ie& - contacteazA conducerea A.C.P. ?.6.S. $untenia Bi comunicA evenimentul, solicit4nd la nevoie Bi interven@ia altor for@e de ordine din zonA, /ntocmind un proces verbal de constatare&

- informeazA conducerea societA@ii, inscriind in condica de serviciu evenimentul Bi ac@iunile /ntreprinse& III I$!&$%I#, ! L .I"/0I $ "#( L&, "#L'#( (& )(%I$II 1I

LI$I1"II 2#'LI!& Personalul de pazA are urmAtoarele obliga@ii: anun@A imediat seful ierar!ic superior, care la r4ndul lor mobilizeazA personalul necesar pentru lic!idarea evenimentului, inform4nd concomitent Bi organul de poli@ie & dacA evenimentul nu poate fi lic!idat cu for@e proprii se contacteazA dupA sosirea pompierilor militari, personalul e3istent va ac@iona sub pompierii militari la nr. de tel. 55) & comanda acestora, contribuind la lic!idarea evenimentului. Personalul de pazA asigurA securitatea bunurilor Bi interzice pAtrunderea persoanelor strAine sau ieBirea nejustificatA a personalului din fondul cinegetic, lu4ndu-se concomitent mAsuri de intensificare a pazei Bi supraveg!erii obiectivului & tel. 55) & /n cazul tulburArii ordinii publice, personalul de pazA va alarma unitatea anun@4nd imediat conducerea, care va constitui ec!ipaje pentru /ntArirea pazei Bi lic!idarea situa@iei create, anun@4nd organele de poli@ie& se vor lua mAsuri de salvare a vanatului, bunurilor Bi valorilor de@inute /n /n cazul e3isten@ei unor persoane rAnite, ajutA la deplasarea acestora /n afara fondul cinegetic, prin scoaterea acestora din zona incendiului, zonelor calamitate& zonei incendiului 2zonei calamitate' acord4ndu-le primul ajutor Bi anun@4nd salvarea la

S-ar putea să vă placă și