Sunteți pe pagina 1din 2

1

S.C. ______________________________ SRL

CONVENTIE
PRIVIND RASPUNDERILE PE LINIE DE SU PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE IN
COMUN LA ______________________________________

Intre ____________________ -_____________________ i_________________________


__________________, in conformitate cu legile in vigoare intervine prezenta conventie care are drept
scop stabilirea responsabilitatilor privind organizarea si conducerea activitatii de prevenire si aparare
impotriva incendiilor pe timpul desfasurariii activitatilor in comun pe teritoriul
_________________________________ respective la
_____________________________________________________________________________.
Cap.I SARCINILE SI OBLIGATIILE ___________________________________________
- La inceperea activitatilor sa faca evaluarea riscurilor de incendiu pentru intreaga activitate si sa comunice
rezultatele participantilor la lucrarea efectuata in comun.
- Sa intocmeasca documentele conform OMIRA 163 din 2007 privind activitatea pe
_______________________________________________________________ si sa le comunice intr-un
exemplar cadrului tehnic S.U. al ____________________________
- Sa stabileasca responsabilitatile privind supravegherea lucrarilor periculoase si instruirea personalului pentru
prevenirea incendiilor si diminuarea efectelor calamitatilor si catastrofelor in situatii de urgenta
- Sa interzica folosirea echipamentelor, sculelor si utilajelor defecte sau necorespunzatoare si sa nu permita
efectuarea de manevre gresite, necorespunzatoare ori sa fie folosite in alte scopuri pe timpul sau in afara
programului de lucru.
- Sa stabileasca prin instructiuni proprii modul de aplicare a legislatiei in domeniu precum si regulile de
comportament pe timpul derularii activitatilor zilnice.

- Sa coopereze cu reprezentantii _____________________in vederea solutionarii problemelor


constatate pe linia situatiilor urgenta in perioada colaborarii.
- Sa preia sis a mentina in stare de functionare instalatiile aparatele si dispozitivele de prevenire si stingere a
incendiilor si de aparare impotriva S.U..
Cap. II. SARCINILE SI OBLIGATIILE
- Sa instruiasca salariatii proprii, informandu-i cu privire la situatia nou creata si asupra faptului ca apar noi
pericole si riscuri fata de cele identificate anterior, pentru perioada de lucru in comun cu salariatii si
personalul contraactual cu care intrvine in zona

_____________________________________________
- Sa solicite de la conducerea ______________________________________________________ documentele
prevazute de OMIRA 163 din 2007 privind organizarea activitatii de aparare ipotriva S.U.
- Sa numeasca un responsabil cu apararea impotriva S.U. pe santier care sa tina legatura cu
reprezentantul______________________________________________________________________
- Sa urmareasca in permanenta respectarea regulilor de prevenire a incendiilor si aparare impotriva S.U. si sa
comunice constatarile facute conducerii ____________________________________ pentru a lua masuri de
remediere.

2
- Sa asigure instruirea salariatilor proprii in partile ce privesc activitatea si sa solicite
reprezentantilor________________________________________________ sa-i instruiasca atunci cand au loc
activitati in comun sub indrumarea acesteia.
- Sa predea in stare de functionare mijloacele tehnice de stingere a incendiilor, acolo unde sunt, reprezentantilor
_________________________________________________________________
Cap. III. CERCETAREA SI INREGISTRAREA EVENIMENTELOR
- In cazul producerii de evenimente pe linia S.U. raspunderea revine dupa caz titularului de activitate si se vor
cerceta si inregistra in conformitate .
- Prin titular de activitate in sensul prezentei conventii se intelege societatea care are ca sarcina contraactuala
sau de serviciu indeplinirea sau executarea acesteia sau a unor lucrari.
- Informarea despre producerea evenimentelor se va face imediat in conformitate cu legislatia in vigoare si se
vor lua masuri de prezervare a locului evenimentului astfel incat sa nu se schimbe pe cat posibil starea de fapt.
Cap. IV DISPOZITII FINALE
- In cazul in care apar divergente intre societati pe linia apararii impotriva S.U. acestea se vor rezolva in
favoarea celor care prevad un nivel mai sporit de securitate la incendii si de aparare impotriva S.U. Daca si
atunci persista aceste neantelegeri se va cere arbitrajul ISU a judeului Timi.
- Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte semnatara.

ADMINISTRATOR,
____________________

ADMINISTRATOR
__________________________