Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educației, Cercetării și Culturii al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

Studiul Individual
Asigurarea de răspundere civilă profesională

A elaborat: Melnic Dorina, Fin1509g


A verificat: Colța Angela

-Chișinău 2018-
Cuprins:
Introducerea.........................................................................................................1
Capitolul I
1.1 Conceptul și difinirea Asigurării de Răspundere Civilă Profesionale...........2-
1.2 Argumentarea necesității și rolului ARC profesionale..................................
1.3 Identificarea conținutului ARC profesionale.................................................-6
Capitolul II
2.1 Modul de contractare.....................................................................................7-
2.2 Analiza principalilor indicatori......................................................................
2.3 Evoluția activității pe parcursul anilor 2016-2017.........................................-
2.4 ........................................................................................................................-14
Capitolul III
3.1 Practici internaționale.....................................................................................15-
3.2 Compararea între țări......................................................................................
3.3 Studiul de caz.................................................................................................-19
Concluzie..............................................................................................................20
Bibliografie...........................................................................................................21
INTRODUCERE
Asigurările s-au născut din nevoia de protecţie a omului împotriva calamităţilor naturale,
împotriva consecinţelor accidentelor, şi a oricăror pierderi sau limitări. Pe măsura dezvoltării
societăţii, omul a făurit treptat mijloace tot mai eficiente de prevenire şi limitare a calamităţilor
naturale, a accidentelor, bolilor etc. Originile asigurării se pierd în negura timpurilor, neputând fi
stabilite decât cu o mare aproximaţie. Poate, printre primii au fost negustorii chinezi care îşi
distribuiau marfa în mai multe vase, făcând astfel o dispersie a riscului, nu şi o protecţie.
Asigurarea de răspundere civilă profesională acoperă răspunderea asiguratului
angajată faţă de clienţi sau beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte,
fapte, săvârşite din culpa sa (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau
în legătură directă cu desfăşurarea activităţii profesionale pentru care este autorizat.

Asigurarea de răspundere profesională are ca scop despăgubirea celor ce suportă


diverse pagube (materiale, financiare etc.) din vina anumitor profesionişti. Această formă de
asigurare a apărut ca o necesitate impusă de implicaţiile practicării anumitor profesii care pot
produce altora pagube create din neglijenţă în practicarea profesiei. Aici se încadrează profesile
care oferă consultanţă sau prestează un serviciu specializat, cum ar fi : arhitecţii, constructorii,
medicii, avocaţii, contabilii, consultanţii şi, în general, toate profesile sau meseriile care
presupun o activitate de mare răspundere (inclusiv managerii). Prin activitatea lor, ei pot din
eroare, greşeală, neglijenţă, omitere sau orice culpă proprie să aducă prejudicii persoanelor
pentru care lucrează sau altor terţi. Asigurarea de răspundere profesională garantează plata
acestor pretenţii, evident dacă ele se încadrează în condiţiile de asigurare prevăzute în contract.

Asigurarea de răspundere civilă profesională are rolul de a proteja asiguratul, persoană fizică
sau juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor terţe persoane, ca urmare a
practicării unei profesii. Prin activitatea lor, din eroare sau neglijenţă, profesioniștii pot aduce
prejudicii terţelor persoane. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează
repararea prejudiciilor, evident dacă pretenţiile formulate în legatură cu acestea se încadrează în
condiţile de asigurare prevazute în contract. Astfel, persoanele păgubite nu mai aşteaptă pînă
cînd autorul faptei va fi în măsură să achite despăgubirea sau pînă va fi descoperit, dacă nu a fost
identificat imediat. Asigurările de răspundere civilă profesională vizează îndeosebi urmatoarele
categorii de profesii: constructorii, arhitecţii, medicii, experţi tehnici, contabilii, evaluatorii etc.,
în general acele profesii care implica o activitate de mare răspundere.
În multe ţări în care asigurările au tradiţie şi un nivel de dezvoltare remarcabil, acest tip de
asigurare este obligatoriu, conform legii şi practicilor locale, ca o condiţie pentru a practica
meseria sau profesia respectivă.

Acest tip deasigurare se referă la acoperirea creanțelor împotriva Asiguratului, prezentatede către
angajator sau orice terță parte, pentru presupusa neglijență, eroaresau omisiune în cadrul
activității sale profesionale. De fapt, sensul practiceal acestei asigurări este "furnizarea de
asistență juridică si acoperireafinanciară pentru remunerarea creanțelor care se încadrează în
raspundereacivilă a profesionistului asigurat".

În continuare, pe baza indicilor stabiliți, v-om efectua analiza asigurării de răspundere civilă
profesională.
CAPITOLUL I: ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE
RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ
1.1 Noțiuni generale privind asigurările de răspundere civilă profesională
Asigurarea de răspundere civilă profesională acoperă răspunderea asiguratului angajată faţă
de clienţi sau beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte,
săvârşite din culpa sa (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau în
legătură directă cu desfăşurarea activităţii profesionale pentru care este autorizat.

În multe ţări în care asigurările au tradiţie şi un nivel de dezvoltare remarcabil, acest tip de
asigurare este obligatoriu, conform legii şi practicilor locale, ca o condiţie pentru a practica
meseria sau profesia respectivă.

Necesitatea asigurarii de răspundere profesională este privită din mai multe puncte de vedere:

 Orice profesionist își asumă responsabilități care, în anumite circumstanțe, ar putea


conduce la producerea unei daune sau a unei pierderi financiare pentru clientul său.
Remunerarea cererilor de despagubire formulate împotriva sa s-ar putea dovedi
insuportabilăpentru capacitatea sa financiară;
 Eventualele erori sau omisiuni țin de natura umană și pot interveni chiar și în cariera celui
mai conștiincios și scrupulos profesionist;
 Odată cu evoluția societății și economiei, etica tranzacțiilor se schimbă și orice
profesionist poate fi acuzat, chiar si cu rea intenție, de erori sau omisiuni pe care nu le-a
înfăptuit;
 În mediul de afaceri actual asigurarea de răspundere civilă profesională este necesară nu
numai ca un element de siguranță, dar și ca o dovadă a soliditații, o “garanție” pentru
serviciile prestate;
 Profesioniștii moderni, persoane fizice sau juridice, au nevoie de protecție legală și
financiară pentru a-și desfășura activitatea nestingherită, fără niciun stress profesional
față de consecințele unor posibile erori sau omisiuni.

1.2 Tipurile de asigurări de răspundere civilă profesională


Asigurarea de răspundere profesională implică despăgubirea pentru pretenţiile emise
împotriva asiguratului pentru daunele care au loc în perioada de asigurare; ele se referă la orice
răspundere civilă în legătură directă cu activitatea profesională a asiguratului, aşa cum este
definită în legislaţia în vigoare la data emiterii poliţei, activitate executată de către şi în numele
asiguratului sau de către persoanele pentru care asiguratul răspunde potrivit legii. Atunci când
poliţa se încheie cu o persoană juridică în calitate de asigurat, condiţiile sale se extind asupra
directorilor şi angajaţilor, în legătură cu activitatea menţionată.

Doar câteva exemple privind aceste acoperiri:

 pentru medici: eroare în prescripţia unui tratament, neglijenţă în consultaţii, intervenţii


chirurgicale nereuşite;
 evaluatorii de active: neglijenţa în evaluarea unei proprietăţi;
 contabili: rezultatele unui audit reprezintă, de multe ori, baza pe care se fundamentează
decizii pentru strategia afacerilor; o eroare din neglijenţă poate duce la ruinarea
financiară a clientului;
 avocaţii pot oferi consultanţă din care clientul pierde bani;
 brokerii de asigurări care neglijează emiterea unei poliţe pot fi răspunzători pentru o
pierdere substanţială în faţa clientului.

Ca regulă, despăgubirile se acordă pentru :

1. daunele materiale din culpa proprie – persoană fizică sau juridică – şi din culpa altor
persoane pentru care acesta este obligat să răspundă conform legii, vătămări corporale
sau deces, avarieri sau distrugeri de bunuri;
2. cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil (cheltuieli de judecată strict necesare
pentru buna desfăşurare a justiţiei şi încuviinţate de instanţă);
3. cheltuielile de judecată făcute de vătămat(terţ) pentru îndeplinirea formalităţilor legale în
vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost obligat prin
hotărâre judecătorească la plata acestora;
4. despăgubirile şi daunele apărute ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării unor
documente, furt prin efracţie sau calamităţi etc.;
5. pretenţiile emise împotriva asiguratului pentru daunele care au loc în timpul perioadei de
asigurare privind orice răspundere civilă (inclusiv răspunderea pentru costurile şi
cheltuielile reclamantului) în directă legătură cu activitatea desfăşurată, aşa cum este
definită în legislaţia în vigoare la data emiterii poliţei, activitate executată de către şi în
numele asiguratului sau de către persoanele pentru care asiguratul răspunde potrivit legii;
Pe întreaga perioadă de asigurare, răspunderea asigurătorului nu va depăşi limita răspunderii
civile conform contractului.

Asigurătorul va despăgubi şi toate celelalte cheltuieli efectuate de către asigurat cu


consimţământul scris al asigurătorului, cheltuieli legate de orice daună avizată şi aprobată de
asigurător, cu condiţia că în cazul în care costurile totale depăşesc limita răspunderii civile
(sumei de asigurare ) să se despăgubească o anumită proporţie a acestora.

Conform contractului, de regulă, asiguratul nu are dreptul să accepte răspunderea, să negocieze


sau să efectueze o plată sau cheltuială fără acceptul scris al asigurătorului, care în mod normal
are dreptul ca, pe cheltuială sa, să preia şi să conducă în orice moment în numele asiguratului
rezolvarea oricărei cereri de despăgubire şi să primească în orice moment sprijinul acestuia.

Ca orice contract de asigurare, şi în cazul asigurării răspunderii profesionale se enumeră în mod


expres situaţiile şi/sau cazurile pentru care asigurătorul nu este răspunzător faţă de asigurat , cum
ar fi:

 activităţi desfăşurate de asigurat în afara unui contract încheiat cu clientul său;


 cereri de despăgubire ca urmare a unui deces sau a unei vătămări corporale;
 pretenţii de despăgubire pentru pierderea sau distrugerea unor proprietăţi, pierderi
comerciale sau datorii ale asiguratului, ca urmare a unei vânzări, cumpărări, subscrieri
sau efectuării unor investiţii în calitatea de mandatar, agent sau principal, pierdere,
distrugere sau daună a unei proprietăţi sau orice cheltuială de orice natură sau cu orice
consecinţă;
 pagubele care au fost produse cu intenţie de către asigurat, beneficiarul asigurării, un
membru din conducerea asiguratului;
 pretenţiile referitoare la răspunderea asiguratului angajată pentru pagube produse hârtiilor
de valoare, documentelor, registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor
scumpe, obiectelor cu valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, mărcilor poştale, precum şi
pentru dispariţia sau distrugerea banilor;
 pretenţiile referitoare la pagube provocate de război, invazie, acţiunea unui duşman
extern, război civil, rebeliune, dictatură militară, confiscare, expropriere, naţionalizare,
rechiziţionare, sechestrare, distrugere ,sau avariere din ordinul oricărui guvern sau
autorităţi publice;
 răspundere civilă legală directă sau indirectă cauzată sau apărută ca urmare a: radiaţiilor
ionizante, contaminării radioactive, poluare, unde propagate de aeronave şi altele, după
caz;
 orice cerere de despăgubire ca urmare a desfăşurării unei activităţi de expertiză contabilă,
contabilitate sau audit care nu are la bază un contract de orice natură între asigurat şi
clienţii acestuia;
 orice cerere de despăgubire ca urmare sau în legătură cu pierderi comerciale, răspunderi
comerciale sau datorii ale asiguratului sau în calitatea sa de manager, cu excepţia
cazurilor normale de lichidare sau dizolvare;
 consecinţele oricăror circumstanţe, notificate sau nu la asigurătorul precedent, care
conduc la o cerere de despăgubire ca urmare a unei activităţi desfăşurate înaintea
începerii prezentei asigurări.

Atât acoperirea prin asigurare, cât şi excluderile nu se regăsesc în mod identic la toate societăţile
de asigurare, fiecare dintre ele având libertatea de a include şi, respectiv, exclude acele riscuri şi
răspunderi pe care le consideră utile, în funcţie de nevoile şi interesele asiguratului, dar şi ale
sale. În afara unor condiţii generale, fiecare tip de poliţă de răspundere profesională pentru
fiecare dintre profesiile amintite mai sus cuprinde condiţiile specifice legate de fiecare activitate
în parte (erori de proiectare în cazul arhitecţilor, erori de execuţie în cazul constructorilor,
tratamente inadecvate prescrise pacienţilor în cazul medicilor, pierderea oportunităţii de afaceri,
pierderi de profit din cauza unor recomandări greşite date de către consultanţi, etc.).

Ca în orice contract de asigurare, sunt incluse şi limitele răspunderii (a despăgubirii maxime pe


care o va suporta asigurătorul) şi primele aferente ce vor fi plătite de asigurat.

Acoperirea oferită va fi limitată la o sumă totală în orice perioadă a asigurării şi primele tind să
fie foarte mari pentru această asigurare. Este o piaţă restrictivă, deşi există scheme de acoperire
pentru majoritatea profesiilor.

CAPITOLUL II: ASPECTE PRACTICE PRIVIND ASIGURĂRILE DE


RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1 Analiza și indicatori de eficiență economică a asigurărilor de răspundere civilă
profesională
Așa cum asigurarea de răspundere profesională implică despăgubirea pentru pretenţiile emise
împotriva asiguratului pentru daunele care au loc în perioada de asigurare; ele se referă la orice
răspundere civilă în legătură directă cu activitatea profesională a asiguratului, aşa cum este
definită în legislaţia în vigoare la data emiterii poliţei, activitate executată de către şi în numele
asiguratului sau de către persoanele pentru care asiguratul răspunde potrivit legii. Atunci când
poliţa se încheie cu o persoană juridică în calitate de asigurat, condiţiile sale se extind asupra
directorilor şi angajaţilor, în legătură cu activitatea menţionată.

Tabelul 2.1:Contractelele de asigurare de răspundere civilă profesională încheiate în anul 2011

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din Rapoartele privnd contractele asigurării de
răpundere civilă profesională încheiate în RM, anul 2011
Din acest tabel putem observa că în anul 2011 în Republica Moldova au fost încheiate 15 777 de
contracte a asigurării de răspundere civilă profesională în valoare totală de 142 158 000 lei.
Deasemenea putem constata că pentru acea perioadă aceste date jucau un rol destul de
semnificativ pentru companiile de asigurări, deasemenea contractele încheiate a asigurării de
răspundere civilă profesională dețin în această perioadă 15,17% din totalul contractelor încheiate
a asigurării de răspundere civilă.

Evoluția contractelor de asigurare de răspundere civilă


profesională în perioada 2010-2015

Graficul 2.1:Evoluția contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională în perioada


2010-2015.
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din Rapoartele privnd contractele asigurării de
răpundere civilă profesională încheiate în RM, anul 2011-2015
Din acest grafic putem observa că contractele de asigurare profesională pe parcursul a acestor 5
ani au evoluat considerabil. Astfel cea mai mare pondere a fost înregistrată în anul 2015, iar cea
mai mică în anul 2013. Începând cu anul 2014 acestea au înregistrat o creștere considerabilă,
ceea ce a avut ca rezultat evoluția și dezvoltarea asigurărilor pe teritoriul țării noastre.

2.2 Inovațiile și destinația asigurărilor de răspundere civilă profesională


Asigurările de răspundere civilă acoperă prejudiciul produs de asigurat – persoana fizică sau
juridică – unor terțe persoane (in aceste asigurări, pe lângă asigurat şi asigurator mai intervine şi
a treia persoană, şi anume terțul păgubit).
Asigurarea de răspundere civilă are caracteristici specifice domeniului asigurărilor în general şi
caracteristici specifice clasei de asigurări pe care o reprezintă.
Asigurarea de răspundere civilă are următoarele caracteristici generale specifice domeniului
asigurărilor:
a. este o asigurare de indemnizare, în sensul că are drept obiectiv acoperirea pagubei
efective suferite de terţul păgubit. Asigurarea de răspundere nu îmbogățește pe terț sau pe
asigurat, acesta numai repară dauna suferită de respectiva persoană îndreptăţită la despăgubire şi
pe care aceasta o justifică legal;
b. se încheie în aplicarea principiului limitării răspunderii asiguratorului pîna la nivelul
sumei asigurate.
Dintre caracteristicile specifice ale asigurărilor de răspundere civilă se pot menționa:
a. asigurarea de răspundere civilă stabilește o legătura juridică directa intre asigurator si
terțul îndreptăţit la primirea compensației, în sensul că terțul poate acționa asiguratorul direct în
judecată pentru a obține de la acesta compensarea daunelor suferite;
b. în asigurarea de răspundere civilă funcționează principiul invers al subrogării. Aceasta
înseamnă că asiguratorul, despăgubindu-l pe terț dintr-un raport direct cu acesta, se poate
întoarce pentru recuperare la asiguratul său, dacă despăgubirea a fost urmarea unei fapte ale cărei
efecte s-au datorat culpei grave a asiguratului sau a altor cauze prevăzute de lege.
Pentru ca să fie achitate despăgubirile se impugn următoarele condiţii:
1. Este necesară săvârșirea de către asigurat a unei fapte ilicite (care contravine prevederilor
legale). De exemplu, producerea unui accident de către conducătorul unui autovehicul prin
nerespectarea regulilor de circulație.
2. Trebuie să se poată dovedi existenţa unui prejudiciu, deci a unei pagube produse de
asigurat unui terț.
3. Se impune să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului, care a produs
accidentul, şi prejudiciul adus terței persoane păgubite.
4. Este necesar să se poată constata culpa (vinovăția) asiguratului care a săvârșit fapta ilicita ce
a condus la producerea accidentului.

Ponderea contractelor de asigurare de răspundere civilă


profesională în perioada 2010-2015

anul 2010
anul 2011
anul 2012
anul 2013
anul 2014
anul 2015

Figura 2.1:Ponderea contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională în perioada


2010-2015.
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din Rapoartele privnd contractele asigurării de
răpundere civilă profesională încheiate în RM, anul 2011-2015
Din acestă figură putem observa că contractele de asigurare profesională pe parcursul a acestor 5
ani au evoluat considerabil. Astfel cea mai mare pondere a fost înregistrată în anul 2015, iar cea
mai mică în anul 2013. Începând cu anul 2014 acestea au înregistrat o creștere considerabilă.

CAPITOLUL III: PARTICULARITĂȚI PRIVIND ASIGURĂRILE DE


RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
COMPRATIV CU CELE DIN ROMÂNIA
3.1 Asigurările de răspundere civilă profesională în Republica Moldova
comparativ cu cele din România
Asigurările de răspundere civilă profesională fac parte din clasa XIII – Asigurări de răspundere
civilă generală. Potrivit ultimelor date oficiale ale Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF),
primele brute subscrise pe această clasă au scăzut cu 25,8% în primele şase luni din 2013,
comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 198,19 milioane lei. În acelaşi timp, volumul
indemnizaţiilor brute plătite a crescut cu 20,6%, la 17,26 milioane lei.
Din datele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR)
rezultă că, în primul semestru al acestui an, liderul pieţei de răspundere civilă generală a fost
ASTRA Asigurări, cu prime subscrise de 42,86 milioane lei, urmată de OMNIASIG (18,23
milioane lei) şi ALLIANZ-ŢIRIAC (14,09 milioane lei). 

Potrivit ofertei prezentate pe site-ul ANEVAR, atât pentru evaluatorii persoane fizice, cât şi
pentru firmele de evaluare, se oferă acoperiri care merg de la minimul legal de 10.000, respectiv
50.000 euro, până la 1 milion euro. Poliţele respective includ şi franşize deductibile, de 150 euro
pe eveniment pentru persoane fizice şi de 500 euro pe eveniment pentru persoane juridice.
Asigurarea oferă despăgubiri pentru eventualele prejudicii pe care un evaluator le cauzează
clienţilor săi prin eroare, omisiune sau neglijenţă, inclusiv cheltuieli de judecată în caz de proces
la tribunal.
Pentru persoane fizice, acoperirea minimă legală, de 10.000 euro, înseamnă o primă de asigurare
de 15 euro. La o sumă asigurată de 50.000 euro, prima de asigurare este de 36 euro pentru
evaluatori individuali şi de 55 euro pentru firmele de evaluare. Preţul creşte la 107 euro pentru
persoane fizice şi 208 euro pentru persoane juridice atunci când suma asigurată este de 500.000
euro. 
Dacă se alege limita de acoperire maximă, de 1 milion euro, asigurătorul va cota în mod
individual în fiecare caz în parte, pe baza informaţiilor furnizate de solicitantul de asigurare în
chestionar. Contra unei prime suplimentare de asigurare, persoanele sau firmele pot extinde
acoperirea de răspundere civilă profesională şi pentru profesiile de expert contabil, auditor
autorizat, practician în insolvenţă şi consultant fiscal. În acest caz, pentru persoane fizice, la o
acoperire minimă, de 10.000 euro, prima de asigurare creşte la 20 euro, iar pentru persoane
juridice (acoperire minimă de 50.000 euro) – la 67 euro.

Asigurarea de răspundere civilă profesională se adresează cadrelor medicale, avocaţilor, notarilor


publici, executorilor bancari, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, managerilor,
proiectanţilor de inginerie civilă, brokerilor etc. Acest tip de asigurare are rolul de a proteja
asiguratul, persoana fizică sau juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor
terţe persoane ca urmare a practicării unei profesii. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă
profesională garantează repararea prejudiciilor evident, dacă pretenţiile formulate în legatură cu
acestea se încadrează în condiţiile de asigurare prevăzute în contract.
Pentru acest tip de asigurare despăgubirile se acordă în general pentru:

 Daune materiale produse din culpa asiguratului, precum şi din culpa acelor persoane
pentru care asiguratul răspunde potrivit legii;
 Cheltuieli suportate de asigurat în procesul civil;
 Despăgubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau
deteriorării unor documente, furt prin efracţie etc.
 Pretenţii emise împotriva asiguratului privind activitatea desfăşurată de el sau de către
persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii.

Despăgubirile acordate de asigurător acoperă sumele pe care asiguratul este obligat să le


platească pentru prejudiciile de care răspunde în baza legii ca urmare a vătămării corporale, a
decesului şi / sau a pagubelor materiale produse unuia sau mai multor pacienţi. Este cazul
prejudiciilor cauzate din greşeală, eroare, omisiune sau neglijenţă în îndeplinirea obligaţiilor
profesionale de către asigurat sau prepuşi acestuia, în cazul persoanelor juridice.

3.2 Căi de creștere a eficienței activității societăților de asigurări de răspundere


civilă în Republica Moldova

Asigurarea de răspundere civilă profesională are rolul de a proteja asiguratul, persoană fizică sau
juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor terţe persoane, ca urmare a
practicării unei profesii.

Cunoaşterea posibilelor erori, a cauzelor şi condiţiilor de apariţie a lor de către organele


judiciare, constituie o garanţie pentru realizarea efectivă a justiţiei.

Erorile procesuale constau în încălcarea de către expert a regulilor procesuale şi procedurilor de


cercetare criminalistică. La ele se pot referi:

 colectarea de sine stătătoare a materialelor pentru expertiză;


 trecerea peste limita de competenţă a expertului;
 necorespunderea răspunsurilor expertului cu întrebările puse în cadrul cercetării;
 nerespectarea cerinţelor procesuale faţă de raportul de expertiză, etc.
Erorile gnoseologice provin din procesul de cunoaştere a expertului, fiind condiționate de
complexitatea lui. Ele au loc atât în procesul cercetării obiectului, cât şi la aprecierea rezultatelor
obţinute. De aceea erorile gnoseologice pot fi subclasificate în:

 erori de fapt;
 erori de logică.

Erorile de activitate sau operaţionale sunt nişte încălcări ale procedurilor de consecutivitate, ale
utilizării incorecte a mijloacelor aplicate la cercetare sau folosirea mijloacelor
necorespunzătoare, obţinerea mostrelor de comparaţie necalitative etc.

CONCLUZII

Reieșind din situațiile descrise în prezentul studiu, putem conchide cu certitudine faptul, că
asigurarea de răspundere civilă profesională are rolul de a proteja asiguratul, persoană fizică sau
juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor terţe persoane, ca urmare a
practicării unei profesii. Prin activitatea lor, din eroare sau neglijenţă, profesioniștii pot aduce
prejudicii terţelor persoane. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează
repararea prejudiciilor, evident dacă pretenţiile formulate în legatură cu acestea se încadrează în
condiţile de asigurare prevazute în contract. Astfel, persoanele păgubite nu mai aşteaptă pînă
cînd autorul faptei va fi în măsură să achite despăgubirea sau pînă va fi descoperit, dacă nu a fost
identificat imediat. Asigurările de răspundere civilă profesională vizează îndeosebi urmatoarele
categorii de profesii: constructorii, arhitecţii, medicii, experţi tehnici, contabilii, evaluatorii etc.,
în general acele profesii care implica o activitate de mare răspundere.

Am observat că în Romănia față de Republica Moldova asigurările de răspundere civilă


profesională pentru practica medicală se referă la răspunderea civilă profesională a furnizorilor
de servicii medicale, persoane fizice sau unităţi medicale. Despăgubirile acordate de asigurător
acoperă sumele pe care asiguratul este obligat să le platească pentru prejudiciile de care răspunde
în baza legii ca urmare a vătămării corporale, a decesului şi / sau a pagubelor materiale produse
unuia sau mai multor pacienţi. Este cazul prejudiciilor cauzate din greşeală, eroare, omisiune sau
neglijenţă în îndeplinirea obligaţiilor profesionale de către asigurat sau prepuşi acestuia, în cazul
persoanelor juridice.

Pot conchide că Guvernul trebuie să asigure un proces participativ, cu implicarea întreprinderilor


naţionale pentru a evita consecinţe sociale nefavorabile, inclusiv preluarea unor angajamente
care ar schimba prea rapid modul de intrare şi activitate pe piaţa de asigurări.

Iar spre final pot spune că atât acoperirea prin asigurare, cât şi excluderile nu se regăsesc în mod
identic la toate societăţile de asigurare, fiecare dintre ele având libertatea de a include şi,
respectiv, exclude acele riscuri şi răspunderi pe care le consideră utile, în funcţie de nevoile şi
interesele asiguratului, dar şi ale sale. În afara unor condiţii generale, fiecare tip de poliţă de
răspundere profesională pentru fiecare dintre profesiile amintite mai sus cuprinde condiţiile
specifice legate de fiecare activitate în parte (erori de proiectare în cazul arhitecţilor, erori de
execuţie în cazul constructorilor, tratamente inadecvate prescrise pacienţilor în cazul medicilor,
pierderea oportunităţii de afaceri, pierderi de profit din cauza unor recomandări greşite date de
către consultanţi, etc.).

BIBLIOGRAFIE

I . Acte legislative

1. Legea nr.1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară şi constatările tehnico-


ştiinţifice şi medicolegale
2. Legea României nr.95 din 14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății.
3. Legea nr.136 din 29.12.1995 privind asigurările și reasigurările în România, modificată şi
completată prin Legea nr. 172/2004 (art. 1 pct. 1) şi O.U.G. nr. 61/ 2005
4. Legea ”CODUL FISCAL” nr 1163-XIII din 24.04.1997
5. Legea Republicii Moldova nr.1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură

II. Cărţi, monografii, dicţionare

1. Note de curs, expertiza judiciară (ciclul I), Angela Cuciurcă, Chișinău 2013, pag.5
2. R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniţă, Asigurea de răspundere civilă, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2000.
3. Grigoruţ M. Asigurea de răspundere civilă – mică enciclopedie. - Bucureşti: Expert,
2001
4. Walls B., Burghardt G. (2011), Analysis and Portfolio Construction, Bloomberg
Financial, 2011

III. Referinţe internet


1. www.cnpf.md
2. www.conspecte.com
3. www.paginiaurii.md
4. md.compas.com