Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Instituția: Școala primară


Data: 15.10.2021
Clasa: IV-a
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educația plastică
Subiectul lecției: Arta populară - ,,Ia mea”
Tipul lecției: Formarea capacităților de dobândire a cunoștințelor
Locul desfășurării: Sala de clasă
Unități de competență: : 4.1. Explicarea în limbaj specific disciplinei a caracteristicilor
specifice creațiilor de artă populară.
4.2. Aprecierea valorică a creațiilor de artă populară.
Obiective operaționale
O.1 – Să recunoască elementele portului popular;
O.2 – Să enumere materialele necesare pentru lucru;
O.3 – Să identifice legătura dintre muzică populară, port popular și dans popular;
O.4 – Să aplice tehnici de lucru adecvate (pictare, decupare, lipire);
O.5 – Să organizeze elementele corespunzătoare în lucrarea plastică;
O. 6 – Să demonstreze competențe specifice disciplinei școlare educație plastică;
O.7 - Să descrie și să aprecieze lucrarea sa și a colegilor, argumentând alegerea
elementelor folosite.
Strategii didactice:
- Metode și procedee: observația, demonstrația, jocul didactic, explicația, conversația,
exercițiul, descoperirea, problematizarea.
- Mijloace didactice: planșe, imagini, filmulețe, materiale de lucru, audierea,
- Forme de organizare: activități de grup, activități individuale, activități frontale.
Strategii de evaluare: evaluare inițială, evaluare formativ-interactivă, evaluare reciprocă,
autoevaluare, aprecieri verbale.
Bibliografie:
1. Curriculum pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
2. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC,
2018.
3. Surse electronice.

SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice
Obie Forme
Etapele ctive Timp Activitatea Activitatea de
lecției opera învățătorului elevilor evaluare
țional Metode Mijloace Forme
e și didactice de
procedee organiza
re
Moment organizatoric
Asigur condiţiile
necesare desfăşurării  Elevii se Conversa Activitate
Evocarea O.1 10 optime a orei de pregătesc ția, frontală
min. educație plastică pentru oră explicația
-aerisesc sala de clasa,
-pregătesc materialele
didactice necesare .

Captarea atenției
Propun elevilor o Elevii
O.3 melodie tradițională dansează pe Jocul Audierea Activitate Aprecieri
prin care aceștia își ritmul unei didactic, muzicală frontală verbale
vor exprima starea de melodii conversaț
spirit și când muzica populare, iar ia
se oprește vor când muzica
răspunde întrebărilor: se oprește
-Ce părere aveți fiecare elev
despre această va răspunde
melodie? întrebărilor
- Ce vă inspiră adresate.
melodia respectivă?
- Cum apreciați jocul
popular?
- V-ar plăcea să fiți
dansatori
profesioniști?
Activitatea ,,Pe
ritmurile muzicii“-
Anexa 1

Reactualizarea
cunoștințelor
Propun elevilor
metoda R.A.I pentru a
O.6 verifica cunoștințele Elevii vor Conversa Minge Activitate Aprecieri
dobândite anterior. răspunde la ția, frontală verbale,
Ca model de întrebări întrebări și observați Evaluare
vom folosi vor adresa a, interactiv
următoarele: altele la explicația -
– Despre ce ai învăţat rândul lor formativă
în lecţia precedentă? astfel , evaluare
– Ce ai putea recapitulând reciprocă.
transmite altor cele
persoane din cele învățate.
învățate?
– Ce ai vrea să mai afli
în legătură cu tema
studiată?
– Ce ţi s-a părut mai
dificil de înțeles?
– Cum poţi aplica
cunoştinţele învăţate?
– Ce ţi s-a părut mai
interesant?

Predare-învățare
Anunț subiectul
Realizarea 25 lecției,,Portul popular
sensului min. – Ia mea” și anunț
obiectivele pe care le
avem de realizat.

Atașez la tablă și Elevii Observați Imagine


citesc următoare recepționeaz a
poezie: ă contextul
ROMÂNAȘII poeziei.
Suntem românași ce
știm,
Cu respect, să prețuim
Portul popular cu flori,
Îmbrăcat de sărbători,
O.1 Cântecele populare,
Dansurile-ncântătoare,
Limba cea Activitate
melodioasă, frontală
Țara noastră cea
frumoasă.
Iar la școală învățăm
Bine, ca să
demonstrăm
Că putem să fim
fruntași,
Cei mai vrednici
românași!
Vali Slavu
Anexa 3
Elevii își Explicați Aprecieri
Adresez întrebări: exprimă a, verbale
-Ce cunoașteți despre părerea conversaț
portul popular? răspunzând ia
O.1 -Câți dintre voi dețin la întrebări.
piese ce fac parte din
portul popular? De ce?
- Ce culori întâlnim
mai des pe portul
popular?

În continuare propun Elevii Demonstr Filmuleț


elevilor un filmuleț cu vizionează ația, Activitate
O.1 conținut ce le va filmulețul observați individua
permite să recunoască prezentat. a lă
mai multe elemente
ale portului, pe care le
vor aplica în lucrările
lor.
Anexa 4
Elevii iau Exercițiul Materiale Activitate
Voi oferi copiilor poziția , le individua
planșe în care este corectă în demonstr necesare lă
reprezentată ia bancă și ația, (creioane
O.4 tradițională și îi voi elaborează explicația simple și
O.5 îndemna să înceapă lucrarea colorate,
lucrul practic și anume plastică. carioci,
să aplice elementele Între timp se guașa,
potrivite fiecărui pot inspira pensulă,
model de ie atât din paleta,
(masculin/feminin). propriile Planșe de
Anexa 5 observații colorat).
făcute în
experiența
personală,
cât și din
filmulețul
propus
anterior.

Consolidarea materiei
și formarea Evaluare
capacităților reciprocă,
Le ofer șansa elevilor Elevii își Problema autoevalu
Reflecția O.7 7 de a-și expune prezintă tizarea, Lucrări area,
min. lucrările elaborate într- succint Expoziția plastice Activitate aprecieri
o expoziție pe care o lucrările și ,conversa frontală, verbale
vom analiza împreună. se ția, în grup
De asemenea, să se autoevaluea observați
autoevalueze în baza ză, dar în a,
criteriilor de succes și același timp descoperi
să se evalueze primesc rea
reciproc. evaluări și
din partea
colegilor.

Extinderea Anunțarea temei Elevii vor


pentru acasă interacționa
Voi organiza activ cu
O.6 3 activitatea ,,Cubul” învățătorul Jocul
min. repartizând casa în 6 și își vor didactic Cub Activitate
grupuri fiecărui grup face notițe frontală,
revenindu-i sarcini pe asupra temei de grup
care membrii grupului pentru
le vor realiza acasă acasă.
printr-o metodă
plastică la alegere.
De ex:
Grupul 1. Compară:
ce este asemănător, ce
este diferit la iile
feminine / masculine?
Grupul 2.
Analizează: din ce
este realizată o ie?
Grupul 3. Asociază: la
ce te îndeamnă să te
gândeşti portul
popular?
Grupul 4. Aplică:
lUnde se folosește
portul popular?
Grupul 5. Descrie:
cum ai vrea să arate
portul tău popular?
Grupul 6. Dacă aș fi:
dacă ai fi una din
piesele portului
popular care anume ai
fi?

ANEXE:

Anexa 1.

Activitatea : ,,Pe ritmurile muzicii“ Coordonatorul dă drumul muzicii. Participanții


dansează. Când muzica se oprește, participanții trebuie să răspundă la întrebările
adresate de către coordonator. Activitatea se desfășoară până pornește muzica din nou
și se reia dansul. După aceea pașii se repetă.
Anexa 2.
Metoda R.A.I. Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel:
 la sfârşitul sau începutul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, cadrul didactic,
împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării-învăţării,
printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul;
 cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o
prinde;  cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi o aruncă mai departe
altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident, elevul care interoghează trebuie să
cunoască şi răspunsul întrebării adresate;
 elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui
care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea şi, deci, de
a mai pune o întrebare;
 în cazul în care cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la
propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a fost adresată
întrebarea;
 eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un
răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi;
 învăţătorul supraveghează desfăşurarea jocului şi la final lămureşte problemele la
care nu s-au găsit soluţii.

Anexa 3.

Anexa 4.
https://www.youtube.com/watch?v=5lK77R1GFrg

Anexa 5.
Ie feminină Ie masculină.

Anexa
6.

Metoda ,, Cubul” presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt
recomandate următoarele etape:
- Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează,
asociază, aplică, dacă aș fi...
- Explicarea temei pentru acasă și repartizarea acesteia:
- Grupul de elevi se împarte în 6 subgrupe.
- Cubul se aruncă fiecărui grup o singură dată, iar cuvântul de pe fața cubului care rămâne la
vedere propune fiecărui grup sarcini pe care membrii acestuia le vor realiza acasă printr-o
metodă plastică preferată.

De exemplu:
Grupul 1. Compară: ce este asemănător, ce este diferit la iile feminine / masculine?
Grupul 2. Analizează: din ce este realizată o ie?
Grupul 3. Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti portul popular?
Grupul 4. Aplică: lUnde se folosește portul popular?
Grupul 5. Descrie: cum ai vrea să arate portul tău popular?
Grupul 6. Dacă aș fi: dacă ai fi una din piesele portului popular care anume ai fi?

S-ar putea să vă placă și