Sunteți pe pagina 1din 11
COMITETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATIL DE. URGENTA Secretatiatul Tehnic Permanent HOTARAREA nr, 80 din 26.10.2021 Avand in vedere ~ Prevederile Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificarile si completirile ulterioare; ~ Prevederile Legti nr. 136/2020 privind instituirea unor misuri in domeniul sinatijii publice in Situatit de rise epidemiologic si biologic, republicata, cu modificdrile si completatile ulterioare: ~ Hotérérea Guvernului nr 1.090 din 07.10.2021 privind prelungirea stdrii de alerta pe teritoriul Rominiei incepind eu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modifictile si completitile ulterioare; ~ Hotardrea Guvernului nr. $57/2016 privind managementul tipurilot de rise: - Ordinul comun al ministrului sanatay si al ministrului afacerilor interne nr. 2282/156/2021 Privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contamina cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stirii de alert: ~ Ordinul comun al ministrului culturii si ministrului sinatatii nr. 3.245/1.805 din 2020 privind masurile pentru prevenirea contaminérii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfagurarit activitailor in conditii de siguranja sanitard in domeniul culturii, cu. modificatile $i completirile ulterioare; ~ Ordinul comun al ministrului sinatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al Autoritajii Nationale Sanitari Veterinara si pentru Siguranfa Alimentelor nr. 966/1.809/105 din 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea masutilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitagile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice $i nealeoolice in spatile special amenajate din exteriorul clidirilor unitiyilor de alimentatie publica > Ordinul ministrului educayiei nr. 5490 din 22.10.2021 pentru instituirea unor masuri in invajamantul preuniversitar; ~ dispozitiile art. 181 din Codul de procedura civild, privind calculul termenelor; Luand in considerare adresele Directiei de Sindtate Publics Bucuresti nr, 47825/26.10.2021 inregistrata la Institujia Prefectului ~ Municipiul Bucuresti sub nr. 25397/26.10.2021 si nr. 48051/26.10.2021 Snregistrata la Institutia Prefectului ~ Municipiul Bucuresti sub nr. 25454/26.10.2021 prin care au fost comunicate propuneri fafa de masurile reglementate in HG nr, 1.090/2021 cu modificdrile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanja de Urgenji a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Najional de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare; Pagina tin 1 Tindnd cont de Hotirdrea Guvernului nr, 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana - Alexandra in functia de Prefect al Municipiului Bucuresti, in temeiul ar. 10 din Regulamental ~ cadru privind structure organizatoried, atributile, funcjionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situafii de urgenja, aprobat prin Hotirdrea de Guvern nr. 1491/ 09.09.2004, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgen{a, intrunit in sedinta extraordinard, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, adopta prezenta HOTARARE: Art. 1. in aplicarea prevederilor Hotararii de Guvem nr. 1.090/2021 privind prelungirea stiri de alert pe teritoriul Roméniei incepaind cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masutilor care se aplic& pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completirile ulterioare, de la data publicdrii pe site-ul Institujiei Prefectului Munieipiului Bucuresti pana la data de 08.11.2021, ora 24, se dispun urmatoarele masuri: Art. 2 (1) Se instituie obligativitatea purtirii mastii de protectie, astfel inca si acopere nasul si gura, in toate spajiile publice inchise si deschise, precum si la locul de munc& si in mijloacele de transport in comun, (2) Se excepteaza de la masura previizutd la alin. (1) urmatoarele eategorii de persoane: ~ copiii cu varsta mai mica de 5 ani; ~ persoanele care la locul de munea sunt singure in birou; ~ prezentatorii TV si invitafii acestora, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre persoane; ~ teprezentantii cultelor religioase, in timpul slujbelor, cu conditia respectaii distanjei de 3 metri intre persoane: ~ Persoanele care desfigoard activitaji fizice intense si/sau in condijii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc.) sau activitati sportives > persoana care sufera de boli ce afecteazii capacitaten de oxigenare, pe baza unei evaluari a riscului efectuata de medicul de medicina muneii/medicul curant; ~ personalul artistic in timpul reprezentaiiloi ~ copiii cu nevoi speciale in urma evalutri riscului de citre medicul curant, Art. 3. Pentru prevenirea raspindirii infectiilor cu virusul SARS- CoV-2 sunt interzise organizarea si desfésurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinje sau alte tipuri de intruniri, organizarea de evenimente private (nunfi, botezuri, mese festive si altele asemenea), precum si a intrunirilor de natura activititilor culturale, stiimtfice, artistice, sportive sau de divertisment in spajii deschise sau inchise, cu excepyia celor organizate gi desftigurate potrivit art. 4 ~11 din prezenta hotirare, Art. 4. (1) Activititile de pregitire fizicd tn cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legit educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificirile si completarile ulterioare, constdnd in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, pot fi desfaisurate numai in condijiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului gi Pagina 2¢in 14 sportului gi al ministrului sandai modificarile emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin, (2) din Legea nr, $5/2020, cu ‘ompletiirile ulterioare; si/sau de performanja a activitiilor de pregatire fizicd in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitijile de pregatire fizica in spatii nchise sunt permise in condifile stabilite prin ordimul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sdnauatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, eu modificdrile si completirile ulterioare, Art. 5. in spatiile inchise sau deschise, competifiile sportive se pot desfasura pe t Municipiului Bucuresti fara participarea spectatorilor, in condifiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. Q) din Legea nr. $5/2020, cu modificarile si completatile ulterioare. Art. 6. (1) Activititile institujiilor muzeale, biblioteeilor, libriiilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizuala, institujiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor Populare de arta si meserii, precum si evenimentele culturale in spatii inchise sau deschise se pot desfigura numai in conditiie stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sinataii, emis in temeiul art, 44 si al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 55/2020, cu modifiedrile si completarile ulterioare; (2) Organizarea gi desftgurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte in spajii inchise sau deschise sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din capacitatca maximé a spafiului si cu purtarea mastii de proteclie. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 §i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflé in perioada cuprinsd intre a 15-a zi $i @ 180-a zi ulterioara confirmarii infectrii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatafii, emis in temeiul art, 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completitile ulterioare, Art. 7. (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si rugaciunile colective, se desfigoard in interioral lacagurilor de cult astfel inedt sd fie asigurata o suprafafa de minimum 2 mp pentru fiecare ersoand si o distant de minimum 2 m fntre persoane, cu respectarea regulilor de protectie sanitaré, stabilite prin ordinul comun al ministrului stndtaji si al ministrului afacerilor inteme, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin, (2) din Legea nr. $5/2020, cu modificarile si completirile ulterioare: (2) Slujbele oficiate de catre personalul de cult in aer liber (in curtea Licasului de cult) se desftisoara cu menginerea distangei de 2 m intre persoane; (3) Pentru prevenirea rispandirii infectillor cu virusul SARS-CoV. si/sau pelerinaje religioase este permis’ cu asigurarea unei distanfe minime de siguranja de 2 metri intre credinciosi, numai cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului Sindtaii si al Secretariatului de Stat pentru Culte, cu moditicdtile si completiile ulterioare. Art.8. Se permit organizarea si desfgurarea de catre institutile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si siguranjei publice, in aer liber, a activitafilor specifice, sub supravegherca unui medic epidemiolog. Art9. Se permit organizarea si destisurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiy la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, care au sediul pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, astfel incdt fie asigurate o suprafaja de minimum 4 mp pentru fiecare persoani participant si respectarea regulilor de protectie sanitara, Art.10. Activitijile reereative si sportive desfasurate in aer liber sunt permise cu participarea a Pagina 36m riul organizarea de procesiuni cel mult 10 persoane care nu locuiese impreund. Participarea este permis& doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflé in perioada cuprinsd intre a 15-a 7i Si a 180-a zi ulterioard confirmariiinfectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditile stabilite prin ordinul Comun al ministrului stnatati, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportulu, ministrul mediului, apelor si pdurilor sau ministrul agriculturi si dezvoltari rurale. Art. 11. Se permite, in condifiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfigurarea adunitilor publice, republicati, cu modificarile ulterioare, organizarea de mitinguri i demonstratii cu un ‘numar de participanji de maximum 100 de persoane gi cu: purtarea mastii de protectie, Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV. i pentru care au treeut 10 vile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afldi in petioada cuprinsd intre a 15-a 2i si a 180-a zi ultetioard confirmarii infeetarit cu virusul SARS-CoV-2: Art. 12, (I) Se interzice circulatia persoanelor in_afara locuinfei/gospodariei in intervalul orar 22,00—5,00, cu urmatoarele except: 4) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuint®/gospodirie si locul/locurile de desfigurare a activitatii profesionale si inapoi; b) deplasarea pentru asistent& medical care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum gi pentru achizifionarea de medicamente; ¢) deplasati in afara localitailor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueara calatorii al edror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alti modalitate de achitare a cdlatoriei; 4) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insofirea copilului, asistenja persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitafi ori decesul unui membru de familie. (2) Masurile instituite la alin, (1) nu se aplici persoanclor care sunt vaccinate Impotriva virusului SARS-CoV-2 yi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se aflé in perioada cuprinsi intre a 15-a zi si a 180-a zi Ulterioart confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si care fac dovada indeplinicii acestei conditii certificatului de vaccinare, pe suport hdrtie sau in format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; (3) Masurile instituite la alin. (1) si (2) nu se aplied persoanelor fizice provenite din state ale cAror autoritéqi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 vile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiy persoanelor care se afld in perioada ‘cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmérii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si care fae

S-ar putea să vă placă și