Sunteți pe pagina 1din 72

EZECHIEL

Introducere
„De laprimulpana la ultimulsau capitol, cartea Ezechiel e strabatuta de gan-
dul suprem al suveranitatii si gloriei Domnului Dumnezeu. El este suveran in
Israel si in treburile natiunilor lumii - in pofida faptului ca pretentiile zgonw-
toase si laudaroase ale oamenilor par safi estompat acest adevar. In voia Sa
suverana, Dumnezeu a randuit ca noi sa-L slavim prin viata si mdrturia noas-
tra pond la marginile pdmdntului."
-Charles Lee Feinberg

I. Locul unic in Canon Pana prin anii 1920, profetiile lui


Gratie renumitelor cantece americane Ezechiel scapasera aproape neatinse de
gen spiritual" cum ar fi „Ezekiel Saw the „foarfecele" criticilor rationalisti - situatie
Wheel" (Ezechiel a vazut roata) si „Dry deplansa de liberali, care s-au grabit sa
Bones" (oasele uscate), personajul biblic „remedieze" din punctul lor de vedere situ-
Ezechiel este cunoscut de milioane de atia, elaborand numaidecat teorii prin care
oameni. Din nefericire, nivelul de cu- au negat unitatea si paternitatea lui Ezechiel
noastere a acestei card dificile din Biblie asupra cartii ce-i poarta numele, punand sub
nu depaseste acest prag. Desigur Ezechiel semnul tndoielii pana si data la care tradilia
nu este prima carte pe care crestinii ar tre- spune ca a fost redactata cartea.
bui s-o citeasca Tndata dupa convertire, in realitate Tnsa, punctul de vedere
desi eel putin unii literati au Tndragit Biblia iudeo-crestin din toate timpurile si de pre-
prin intermediul stilului remarcabil al aces- tutindeni, conform caruia cartea a fost
tui profet. scrisa de un profet poetic, „preotul Eze-
Ceea ce-1 deosebeste pe Ezechiel de chiel, fiul lui Buzi" este usor de sustinut,
leremia si mtr-o anumita masura de Isaia si prin argumente convingatoare de natura sa
de majoritatea profetilor minori este accen- infirme atacurile criticilorJ
tul pe care tl pune el nu asupra judecatii, Redam mai jos cele sase argumente ale
cat a mdngdierii copiilor lui Dumnezeu. lui John B. Taylor Tn favoarea unitatii
De la canalul Chebar, ce-va fi fost probabil cartii, asa cum au fost ele formulate de un
in timpurile stravechi un fel de lagar de alt autor:
concentrare in apropiere de Babilon,
Ezechiel si-a scris profetiile cu scopul de
a-i tncuraja pe exilatii evrei. 1. Cartea are continuitate, de la Tnceput
pana la sfarsit, producand un efect
II. Paternitatea binedefinit.
Ezechiel, al carui nume TnseamnS 2.Cartea are un mesa} consecvent: caderea
„Dumnezeu Tntareste" sau „intarit de Ierusalimului si distrugerea templului.
Dumnezeu," a facut parte din al doilea 3. Stilul si limbajul sunt de o remarcabila
grup de evrei dusi in captivitate in Babilon unitate, pe Tntreg parcursul cartii
cu unsprezece ani Tnainte de a fi avut loc repetandu-se o serie de expresii si sin-
distrugerea Ierusalimului. tagme cum ar fi: „fiul omului," „cuvan-

941
942 Ezechiel
tul Domnului a venit la mine," „vor sti ca Eu Dumnezeu, care staruia deasupra templului,
sunt Domnul" si „slava Domnului"). 4.- dupa care a parasit cu parere de rau aceasta
Ezechiel are o succesiune cronologicd unica zona - semnificatia fiind ca Dumnezeu nu
in randul Profetilor Majori (vezi Isaia si mai putea locui in mijlocul poporului Sau,
Ieremia). datorita pacatului sau. in consecinta sabia
5. Folosirea cu precadere a persoanei Tntai judecatii Sale urmand sa se abata curand
singular imprima carpi un caracter au- asupra templului intinat. Slava Domnului este
tobiografic prin excelenta. Scriitorul se unul din gandurile cheie care strabat cartea
identified pe sine, precizand ca este Ezechiel.
Ezechiel, la 1:3 si 24:24. in partea a doua, vecinii Iudei sunt con-
6. Personalitatea si caracterul lui damnati din pricina idolatriei lor si a cru-
Ezechiel sunt de o consecventa remar- zimii cu care i-au tratat pe copiii iui
cabila pe tot cuprinsul cartii, cum reiese Dumnezeu. Este vorba de amoniti, moabiti,
din seriozitatea sa, predilectia pentru edomiti, filisteni, tirieni, sidonieni si egipteni.
simbolism. preocuparea fata de detalii in fine in ultima sectiune Ezechiel
si respectul profund, uimirea si vorbeste despre refacerea si readunarea
Tnccintarea cu care priveste gloria si Intregii natiuni - atat a Israelului, cat si a
transcendenta lui Dumnezeu.2 Iudei. Cand oamenii se vor pocai de pacatele
lor, Dumnezeu Ti va umple din nou cu Duhul
ffl. Data Sau eel Sfant. Mesia va veni la poporul Sau
Ezechiel si-a datat cu precizie profetiile. si-i va nimici pe ultimii sai vrajmasi. Templui
Prima sa profetie (1:2) a survenit in al cin- va fi rezidit, in el Tntor-candu-se din nou
cilea an al exilului lui Iehoiachin (593 i.Cr.); slava Domnului. Aceste profetii Tnca nu s-au
ultima sa profetie datata a avut loc m anul implinit, ele avand de a face cu domnia de o
571 i.Cr. (29:17). Rezulta cS slujba sa a durat mie de ani a Iui Cristos pe pamant - Miieniul.
eel putin douazeci si doi de ani. Daca, preot Asemenea multor altor carti profetice,
fiind, si-a inceput slujba la varsta de treizeci Ezechiel nu respecta intru totul succe-siunea
de ani, inseamna ca la finele profetiilor sale cronologica a evenimentelor, desi o face intr-
va fi avut peste cinci-zeci de ani. o masura mai mare decat profetiile lui Isaia si
Ieremia. Va trebui sa notam datele sau
IV. Fondul si temele perioadele de timp precizate la inceputul
multor capitole. Albert Bames a a§ezat
Ezechiel §i-a slujit tovarasii in perioada profetiile in succesiunea lor cronologica,
imediat premergatoare si in timpul pri-milor dupa cum urmeaza:
circa douazeci de ani de captivitate. Animati
de o nadejde desarta, exilatii cre-deau ca se Profetiile sunt fmpaitite pe grupe Tn functie de
vor Tntoarce in curand la Ierusalim, dar date corelate cu diverse capitole. Tn contextul Tn
Ezechiel i-a invatat ca mai intai trebuie sa se care putem presupune ca acele prorerii ce nu
intoarca la Domnul. sunt datate au fost transmise la aceeasi data la
Profetia lui Ezechiel se Tmparte in trei care au fost transmise cele a ciiror data este pre-
parti. In prima, e! face o recapitulare a pa- cizatii sau ca, Tn once caz, au urmat la scuit
catelor lui luda, avertizandu-i pe evrei cu timp dupa aceea.
privire la judecata lui Dumnezeu ce sta sa se
abata peste ei prin ducerea lor in captivitate si 1. Al cincilea an a! captivitatii lui Iehoiachin.
prin distrugerea capitalei lor. Toate aceste Cap. l-7.Chcmarealui Ezechiel, prczicerea
sunt vestite cu lux de ama-nunte prin asedierii lerusalimului.
intermediul unor vedenii neo-bisnuite si a 2. Anul al ?aselea.
unor fapte simbolice. Astfel profetul a vazut Cap. 8-19. TrecereaTnrevistaastariitncare
un nor de o stralucire nemaipomenita, se afla poporul, insotita de preziceri referi-
simbolizand prezenta iui toare la pedeapsa ce se va abate peste ei.
Ezechiel 943
3. Anul a! saptelea. 13. Acelasi an.
Cap. 20-23. Not mustrari si noi preziceri Cap. 36-39. Vedenii de mangaiere. Infran-
despre nenorocirea ce va veni peste ei. gerea lui Gog.
4. Anul al noualea. 14. Anul al douazeci sj cincilea.
Cap. 24. Anul in care aTnceput asediul. De- Cap. 40-48. Vedenia templului.-1
clarative conform cSrora cetatea va fi Tn-
franta. Referitor la capacitatea lui Ezechiel de a
5. Acela§i an. transmite Cuvantul lui Dumnezeu peste
Cap. 25. Profetii Tmpotriva lui Moab, Amon spatiul urias ce despartea Babilonia de
si tmpotriva filistenilor. Iudeea, iata ce gasim scris Tn lnserrmarile
6. Anul al unsprezecelea. din lucrarea Daily Notes of the Scripture
Cap. 26-28. Profetii Tmpotriva Tiruiui. tn Union'.
anul acesta Ierusalimul a fost cucerit, dupa
un asediu de un an si jumatate, urmat de
distrugerea templului. Una din problemele pe care le TntSmpinam Tn
7. Anul al zecelea. aceasta carte este slujba desfasurata de Ezechiel
Cap. 29:1-16. Profetie Tmpotriva Egiptului. Tn exilul sau babilonean catre concetatcnii sai
8. Anul al douazeci §i §aptelea. din Tndepartatul lerusalim. Se impune coneluzia
Cap. 29:17-30:19. Profetie Tmpotriva Egip- ca cei ce fusesera deportati aveau libertatea de a
tului. comunica cu cei ramasi Tn patrie. In fapt, avand
9. Anul al unsprezecelea. Tn vedere f'aptul ca Tntreg teritoriul dintre celc
Cap. 30:20-31:18. Profetie Tmpotriva Egip- dou5 puncte geografice extreme fusese unit si
tului. pacificat de Babilon, comunicatiile se puteau
10. Anul al doisprezecelea. Tntretine acum cu mai multii u.surinta decat in
Cap. 32. Profetie Tmpotriva Egiptului. trecut. Era acum mai simplu pentru un sol sa
11. Acelasi an. descrie Tn propriile sale cuvinte o f'apta simbo-
Cap. 33-34. Mustrare adresata dregatorilor lica a lui Ezechiel decSt sa fie purt^torul unui
infideli. mesaj verbal care ar fi putut suferi dimituiari
12. Acelasj an sau un alt an situat Tntre a! doi datorate lipsei de tinere de minte a acestuia sau
sprezecelea si al douazeci si cincilea an. a unui mesaj scris, care ar fi putut atrage atentia
Cap. 35. Judecata de la Muntele Seir. autoritatilor babiloniene.
SCHITA
I. CHEMAREA §1 iMPUTERNICIREA LUI EZECHIEL (1:1-3:21)
A. Circumstantele lui Ezechiel (1:1-3)
B. Vedenia lui Ezechiel despre slava lui Dumnezeu pe tronul de pe car (! :4-28a)
C. Lui Ezechiel i se incredinteaza sarcina de a rosti profetii pentru poporu! Israel
l:28b-3:21)
1. Caracterul poporului -razvratit (l:28b-2:7)
1. Natura mesajului -judecata, reliefata de sul (2:8-3:3)
1. Caracterul poporului - neru§inat si Tmpietrit (3:4-11)
1. Rolul profetului - strajer (veghetor) 3:12-21)
II. DESCRIEREA JUDECATII LA CARE AU FOST SUPUSEIUDA SI
IERUSALIMUL (3:22-24:27)
A. Mijloace vizualeprin care este ilustrata judecata viitoare (3:22-5:17)
1. Lui Ezechiel i se porunce§te sa mimeze ca e mut pana cand ti va spune
Dumnezeu sa vorbeasca (3:22-27)
1. Asediul lerusalimului prefigurat prin imaginea caramizii (cap. 4)
1. Soarta poporului prezisa prin recurgerea la imaginea unei sabii ascutite si a
parului (cap. 5)
2. 944 Ezechiel
B. Distrugerea idolatriei si pastrarea unei ramasite a poporuiui (cap. 6)
C. Iminenta si asprimea invaziei babiloniene (cap. 7)
D. Vedenia groaznicei idolatrii din templu (cap. 8)
E. Indepartarea prezentei lui Dumnezeu, urmata de distrugerea Tnchinatorilor la
idoli (cap. 9)
F. Vedenia slavei lui Dumnezeu care se abate asupra lerusalimului cu judecata
(cap. 10)
G. Repudierea sfatului printilorrai (11:1-13)
H. Pastrarea ramasitei, conform fagaduintei (11:14-21) I. Stramutarea
norului de slava pe Muntele Maslinilor (11:22-25) J. Semnele lui
Ezechiel privind exilul ce urma (cap. 12)
l.Bagajulsau (12:1-16) 2.
TremuratuI sau (12:17-28)
K. Pierzarea profeteselor si profetilor falsi (cap. 13) L. Amenintarea
adresata de Dumnezeu batranilor idolatri (cap. 14) M. Parabola vitei
de vie neroditoare (cap. 1-5) N. Parabola casatoriei lerusalimului
(cap. 16) O. Parabola celor doi vulturi (cap. 17) P. Repudierea
parabolei strugurilor acri (cap. 18) Q. Lamentatia pentru ultimii regi
ai lui Iuda (cap. 19) R. Indreptatirea relatiilor lui Dumnezeu cu Israel
(20:1 -32)
l.Idolatria in Egipt (20:1-9)
2. intinarea sabatelor lui Dumnezeu (20:10-17)
2. Razvratirea in pustiu (20:18-26)
2. Idolatria (20:27-32)
S. Promisiunea lui Dumnezeu privitoare la o viitoare restaurare (20:33-44) T.
Imagini aleiminentei invazii (20:45-21:32)
1. Semnul incendiului din padure (20:45-49)
1. Semnul sabiei scoase din teacS (21:1-17)
1. Semnul bifurcarii drumului (21:18-32)
U. Trei oracole despre intinarea lerusalimului (cap. 22)
V. Parabola celor doua surori prostituate (cap. 23)
l.Ohola (23:1-10)
2. Oholiba (23:11-21)
2. Invazia babilonienilor (23:22-35)
2. Judecarea celor doua surori: Ohola si Oholiba (23:36-49)
W. Parabola cazanului ce fierbe (24:1-14)
Ezechiel

945

X. Semnul mortii sotiei lui Ezechiel (24:15-27)


PROFETII IMPOTRIVA A SAPTE NATIUNI NEEVREIESTI (cap. 25-32)
A. Profetie impotriva mi Amon (25:1-7)
B. Profetie Impotriva lui Moab (25:8-11)
C. Profetie Impotriva lui Edom (25:12-14)
D. Profetie Impotriva Filistiei (25:15-17)
E. Profetie Impotriva Tirului (26:1-28:19)
1. Distrugerea Tirului (cap. 26)
1. Cantarea de jale asupra Tirului (cap. 27)
1. Prabusirea printului Tirului (28:1 -19)
F. Profetie Impotriva Sidonului (28:20-26)
G. Profetie impotriva Egiptului (cap. 29-32)
1. Amenintare cu caracter general impotriva lui Faraon si a poporului sau
(cap. 29)
1. Lamentatie pentru caderea Egipului (30:1-19)
1. Prabusirea lui Faraon (30:20-31:18)
1. Lamentatia pentru Faraon si Egipt (cap. 32)

RESTAURAREA ISRAELULUI SI PEDEPSIREA DUSMANILOR SAI (cap. 33-39)


A. Profetul primeste o noua imputernicire ca strajer (cap. 33)
B. Pastorii falsi si pastoral eel bun (cap. 34)
C. Pierzarea Edomului (cap. 35)
D. Restaurarea tarii si a poporului (cap. 36)
E. Vedenia vaii oaselor uscate (37:1-14)
F. Reunificarea celor doua regate Israel si Iuda (37:15-28)
G. Distrugerea dusmanilor viitori ai Israelului (cap. 38, 39)
SCENE DIN MILENIU (cap. 40-48)
A. Templul din Mileniu la Ierusalim (cap. 40-42
1. Omul cu trestia de m&surat (40:1-4)
1. Poarta de ras3rit a curtii exterioare (40:5-16)
1. Curtea exterioara (40:17-19)
1. Celelalte doua porti ale curtii exterioare (40:20-27)
1. Cele trei porti ale curtii interioare (40:28-37)
1. Echipamentul pentru jertfe (40:38-43)
1. Camerele pentru preoti (40:44-47)
1. Porticul templului (40:48,49)
1. Templul si Locul Preasfant (41:1-4)
10. Camerele laterale (41:5-11)
11.0 cladire la vest de templu (41:12)
12. Masuratorile templului (41:13-15a)
12. Decorul interior §i mobilierul templului (41:15b-26)
12. Camerele de locuit ale preotilor (42:1-14)
12. M5suratorile curtii exterioare (42:15-20)
13. 94 Ezechiel
6
B. Inchinarea in timpul Mileniului (cap. 43,44)
C. Administratia in timpul Mileniului (cap. 45,46)
D. Tara in timpul Mileniului (cap. 47, 48)
1. Vindecarea apelor (47:1-12)
1. Hotarele tarii (47:13-23)
1. fmpartirea tarii (cap. 48)

Comentariu
I. CHEMAREA $1 slavei lui Dumnezeu a precedat chemarea lui
1MPUTERNICIREA LUI Ezechiel la slujba de profet.
EZECHIEL (1:1-3:21) Pasajul acesta evoca nispunsul din
superbul imn compus de Faber:
A. Circumstantele lui Ezechiel (1:1-3)
Cartea Tncepe cu Ezechiel aflandu-se deja Dumnezeul Meu, ce minunat esti Tu! Ce
in captivitate, unde fusese dus cu prilejul unei str&lucitii-Ti este maiestatea! Ce frumos e
deportari anterioare. Dar el a profetit despre scaunul T&u de indurare, tn adancimile
distrugerea lerusalimului cu circa sase sau lumii arzatoare!
sapte ani Tnainte ca aceasta sa fi avut loc.
Ezechiel avea probabil treizeci de ani in acest Ce infhcosStori sunt anii Tai etemi,
punct („in al treize-cilea an")- Primele O, Domn al ve$niciei,
douazeci de capitole au fost scrise tnainte de Clipa de clipa, netncetat,
caderca lerusalimului, dar dupa primele De ingeri prosternati inaintea Ta adorat!
deportari.
Tatal lui Isus, rasplata a iubirii, Ce
B. Vedenia lui Ezechiel despre slava lui
nespusa inc§ntare va fi. Cand prostemut
Dumnezeu pe tronul de pe car (l:4-28a)
'naintea tronului Tau Te voi privi fara
Primul capitol se ocupa de vedenia slavei 'ncetare.
lui Dumnezeu printre captivi. Ezechiel a -Frederick William Faber
vazut mai intai un vSnt napras-nic ce venea
din nord. Apoi a vazut patru fapturi vii, Ezechiel explica la 43:3 ca ceea ce a privit
fiecare avand patru fete (leu, bou, vultur, a fost vedenia pe care a vazut-o c^nd El 5
om)4 patru aripi, picioare drepte si maini sub [NKJV marg.] a venit sa distruga cetatea. Cu
aripile sale. F&pturile simbolizeaza acele alte cuvinte, vedenia L-a descris pe
atribute ale lui Dumnezeu care se vad in Dumnezeu in slava Sa venind din nord cu
cadrul creatiunii: maiestatea Sa, puterea, judecata asupra lerusalimului, babilonienii
iuteala si intelep-ciunea Sa. Multe natiuni ll fiind agentii prin care Si-a adus El la
dau uitarii pe Dumnezeul cc troneaza indepHnire judecata.
deasupra norilor. Ele se inchina atributelor
Sale, in loc sa I se inchine Creatorului fnsusi. C. Lui Ezechiel i se incredinteaza sarci-na
Deasupra firmamentului se afla un tron, de a rosti profetii pentru poporul Israel
pe care sedea Domnul slavei. Langa fiecare (l:28b-3:21)'
din fapturile vii era o roata sau mai degraba o /. Caracterul poporului - razvratit
roata in interiorul unei roti (sau poate o roata (l:28b-2:7)
era dispusa la nouazeci de grade fata - de Duhul a intrat Tn Ezechiel, I-a pus pe
cealalta roatS, ca un giro-scop). Astfel picioare si i-a spus sa profeteasca unei natiuni
viziunea pare sa reprezinte un car pe care sta razvratite, Iuda, cu privire la con-secintele
a^ezat tronul, cu ro|i... pe pamant, cu cele razvratirii sale. Ezechiel trebuia sS fie
patru fapturi vii sustinSnd o platforma, neinfricat si ascultStor.
deasupra aflandu-se tronul lui Dumnezeu. Or, Domnul l-a imputernicit pe Ezechiel, pe
tocmai aceasta vedenie a .care il numeste „fiul omului".6 Aceasta
expresie importanta apare de nouazeci de
Ezechie] 947
m
Viziunea lui Ezechiel cu tronul asezat pe un car. Desenul reprezint& modul in care a conceput autorul carul
cu tron din Ezechiel 1. Intr-o privinfa se deosebeste de descrierea din text, prin faptul ca fiecare din cele fapturi
are patru fete, pe cand in ilustrat,ie, in scopul simptificarii, fiecare fapturS prezinta doar o fata.
ori In cartea Ezechiel. Taylor explica modul plural este o expresie irecventa prin care este
in care este folositS: desemnata „omenirea'\7

Primele cuvinte pe care i le adreseaza Dum- Deja cSnd ajungem la Daniel (7:13, 14)
nezeu lui Ezechie! tl aseaza pe profet la locul acest titlu capata implicatii aproape me-
cuvenit tnaintea maiestatii pe care a vazut-o in sianice iar in veacul Tntai termenul Ii este
vedenia sa. ExpresiayiH/ omului este un ebraism aplicat lui Mesia:
ce subliniaza insignifianta lui Ezechiel, faptul
ca nu era decat un om. „Fiul lui" subliniaza Modul in care utilizeaza Domnul nostru acest
ideea de „a fi partas a! firii" lui... si astfei cand titlu pare sa profite de ambiguitatea dintre sen-
o combinam cu adorn, adica „om", sensul sul sau simplu si eel tehnic, a?a Tncat, Tntr-o
obtinut este acela de „fiinj:a omeneasca." La privinja, El nu putea fi acuzat de a fi pretins pe
948 Ezechiel
fata ca este Mesia, pe cand Tn alta privinta EI nu tivilor de la Tel-Abib a venit ca o Intreniperc
i-a oprit pe cei Tnzestrati cu Tntelegerea spiritu- neplacuta. El a simtit mana lui Dumnezeu
ala corespunzatoare de a accepta semnificatia asupra sa si a constientizat o chemare divina, o
mai deplina a persoanei Sale.s obligativitate cfireia nu putea sa i se opuna. Cu
toate acestea el a piecat sa-si ia tn primire
2. Natura mesajului -judecata, reliefata aceasta sarcina ingrata sub imperiul unui duh
de sul (2:8-3:3) plin de amaraciune. Din fericire pentru el si
pentru popor el nu a Tnceput sa predice imediat,
2:8-10 Apoi lui Ezechiel i se porunceste ci a stat jos alSturi de acesti oameni necajiti o
sa manSnce un sul pe care erau sense sSptamana Tntreaga. Experienta aceasta i-a
cumplitele judecati ce aveau sa se abatH daruit o Tntelegere clara a problemelor !or. a
peste natiune. necazurilor prin care treceau si a nevoilor acute
Ezechiel a fost prevenit sa nu se astepte ca ce-i framantau. Predicatorul care reuseste sa
mesajul sau sa fie Tndragit de oameni. SJ noi vadS viafa prin prisma enoriasilor sai va putea
suntem preveniti ca orice vestire fidelS a sa le vinS Tn ajutor, asigurandu-ie conducerea
evangheliei va trezi impotrivire in ran-durile de care au atata trebuinta.9
celor nemantuiti. Este ceea ce se numeste
ocara crucii. Pentru unii oameni noi suntem 3:16-21 Ezechiel a fost numit Tn postul de
mireasma mortii. strajer, avand responsabilitatea de a vesti
3:1-3 Ezechiel a mancat sulul, cum i s-a Cuvantul lui Dumnezeu si de a-i avertiza pe
poruncit. Un profet ulterior lui, „Ioan oameni cu toata soiemnitatea. Faptul solemn
Dezvaluitorul," avea sa faca acelasi lucru al vinovatiei de sange ne este predat nu doar
(Apo. 10:8-10). Orice profet sau predicator Tn Vechiul Testament (v. 18-20), ci sj Tn
trebuie sa interiorizeze mesajul, facandu-1 o Noul Testament (Fapte 20:26). Oricat de
parte integrants a vietii sale (cf. 3:10). mare ar fi responsabilitatea solului lui
Dumnezeu, crestinii nu trebuie sa interpreteze
3. Caracterul poporului - neritfinat $i aceasta Tn sensul ca li s-ar cere sa vare
itnpietrit (3:4-11) Evanghelia cu forta pe gMul oricarei
Apoi Dumnezeu a repetat ca Ezechiel este persoane ce le iese Tn cale sau sa
trimis la un popor care nu va asculta (luda marturiseasca Tn absolut orice loc. de pilda
este numita aici Israel). Obstacolele Tn lifturi. In pofida acestei mari
lingvistice pot fi invinse, dupa cum ne spun responsabilitSti, Dumnezeu i-a Tnchis gura
misionarii. Dar obstacolul unei inimi lui Ezechiel, el trebuind sa astepte prile-jurile
razvratite nu poate fi biruit. Ezechiel tre-buia nimerite harazite de Dumnezeu. La randul
sa dea dovada de curaj Tn cuvantarile sale nostru, $i noi trebuie sS fim sensibili la
cStre evreii din tara si cStre cei din clilSuzirea Sa in Iucrarea de marturisire.
captivitate. Uneori trebuie sa tacem. Trist e Tnsa ca cei
Adevaratii slujitori ai lui Cristos trebuie sa mai multi dintre noi tacem cand ar trebui sa
fie cu mintea ascutita, dar nu si cu inima vorbim, marturisindu-L.
Tmpietrita.
II. DESCRIEREA JUDECATH LA CARE
4. Rolul profetului - strajer (veghetor) AU FOST SUPUSE IUDA SI
3:12-21) IERUSALIMUL (3:22-24:27)

3:12-15 Apoi Domnul 1-a dus pe Ezechiel A. Mijloace vizuale prin care este ilus-
la captivii de la raul Chebar, unde profetul a trata judecata viitoare (3:22-5:17)
stat cu ei Tn tacere timp de sapte zile. Kyle
Yates descrie situatia lui Ezechiel: Judecata, ne spune apostolul Petru, trebuie
sa Tnceapa de la casa lui Dumnezeu (1 Pe.
Chemarea lui Ezechiel de a-si parasi caminul 4:17). §i astfel Dumnezeu Tncepe cu centrul
confortabil si de a se duce sa le predice cap- religiei revelate: templul din Ierusalim.
Ezechiel 949
1. Lui Ezechiel i se porunceste sa nti- secinta pacatului lui Iuda si a indepartarii
meze cd e mui pond cand ii va spune sale de Dumnezeu.
Dumnezeu sa vorbeasca (3:22-27)
Mai fntai Ezechiel a iesit in campie 3. Soarta poporului prezisa prin recur-
unde a privit slava Domnului. Apoi i s-a gerea la imagined unei sdbii ascutite
poruncit s8. se duca acasa, unde va fi Iegat si a pdrului (cap. 5)
si mut pana cand Dumnezeu ii va dezvalui 5:1-9 In cadrul unei lectii practice,
ce trebuie s& spuna. Ezechiel a aratat ca o treime din cetate avea
sa moara mistuita de foe sau foamete (v. 2).
2. Asediul lerusalimului prefigured prin o treime avea sa cada rapusa de sabie (cuti-
imaginea cdrdmizii (cap. 4) tul) iar ultima treime avea sa fie imprastiata
4:1-8 Ierusalimul a fost cladit cu pietre fn alte tari (comparati v. 2 cu v. 12). O
pe o temelie de stand CiSramida (facutii rama§ita avea sa fie crutata, dar chiar §i unii
din lut, aidoma tiglei) este un simbol al din aceasta categorie aveau sa piara ulterior
Babilonului (cf. Gen. 11:3, 9). Acum (v. 3, 4), aceasta fiind probabil o referire ia
Ierusalimul a devenit mai rau chiar decat cei ce au fost ucisi cand Ismael 1-a asasinat
Babilonul Tn imoralitatea si idolatria sa pe Ghedalia. Aceste nenorociri aveau sa se
(vezi 5:7). Prin urmare, Dumnezeu i-a abata peste Ierusalim din pricina faptului
poruncit lui Ezechiel sa tnfatiseze asediul c2 oamenii s-au purtat mai rau decat natiu-
lerusalimului, folosind o tablie din lut (o nile din jur, in pofida privilegiilor nespus de
tigla) care sa reprezinte cetatea si o farfurie mari de care au avut parte.
din fier (sau tigaie) care sa Tnfatiseze zidul Cat despre noi, crestinii, noua ne-au
de fier care avea sa taie cetatea, izol&nd-o fost incredintate privilegii si mai mari
de orice ajutor. De aici reiese ca Insusi decat ale evreilor. Domnul sa ne daruiasca
Dumnezeu era Cel care asedia Ierusalimul. harul de a nu le da o Tntrebuintare gresita,
Lui Ezechiel i s-a spus sa stea culcat pe pentru ca nu cumva sa ne atragem astfel o
partea stanga timp de trei sute nouazeci de judecata vremelnica si pierderea rasplatilor
zile pentru Israel si respectiv pe partea eterne!
dreaptli patruzeci de zile pentru Iuda. 5:10-17 Canibalismul avea sa se prac-
Fiecare zi reprezenta un an, dar nici o tice pe scara larga (v. 10). Din pricina fap-
explicate nu e m masura sa ofere o solutie tului ca templul a fost intinat, Dumnezeu
complet satisfacatoare. Septuaginta Tn- nu va avea mila (v. 11-13). Evreii aveau sa
cearca sa rezolve problema facand din fie dispretuiti printre natiuni, fiind supusi
,,390" ,,190", dar aceasta modificare nu-si la acte de violenta si nimicire (v. 14-17).
gaseste suport In manuscrisul ebraic. O altS
mtrebare careia nu i se da raspuns este daca B. Distrugerea idolatriei $i pastrarea
Ezechiel realmente a stat culcat pe o parte unei rama$ite a poporului (cap. 6) 6:1-7
si pe alta, zi si noapte, aceste doua perioade „Muntii Israelului" din aceste versete se
de timp. Multi comentatori sugereaza ca a refera la idolatrie, Tntrucat altarele idole?
stat culcat doar o parte din zi, cat a putut fi ti (inaltimile) erau construite de obicei in
vazut de public, deoarece acesta era un varful muntilor. Tara avea sa fie pedepsita
mijloc vizual de predare. din pricina idolatriei sale.
4:9-17 Aceste versete se refera la 6:8-14 O ramasita avea sa fie crutata;
foametea pe care a generat-o asediul, cand oamenii acestia aveau sa-si aduca aminte
s-a trecut la rationalizarea alimentelor si de Domnul in captivitatea lor, facfLndu-!i-
apei. La inceput fecalele umane trebuiau se sila de ei insi?i pentru uraciunile comise
folosite drept combustibil pentru cuptorul' (v. S-10). Idolatria avea sa fie pedepsita
de copt, desi ulterior s-a trecut la situatia prin ciuma, razboi si foamete {v. 11-14).
mai obisnuita a utilizarii gunoiului de vaci. In toate veacurile Dumnezeu Isi
Capitolul este o descriere plastica a asediu- pastreaza o ramasita care II marturiseste
lui, cu toate neplacerile, foamea si -nu majoritatea morala, ci minoritatea dis-
intinarea ce 1-au tnsotit - toate fiind con- pretuita.
950 Ezecbiel
C. Iminenta si asprimea invaziei moartea sa se vestejeau legumele.
babiloniene (cap. 7) 8:16-18 AI patrulea caz de idolatrie s-a
7:1-18 A venit vremea judecatii Jui aflat in curtea interioara a templului, undo
Dumnezeu si se va sti cu siguranta ca circa douazeci si cinci de barbati, reprezen-
Domnul este Cel care a lovit (v. 1-13). tandu-i pe preoti, se Tnchinau soarelui,
Nimeni nu va raspunde chemarii la batalie; luand parte la practicile desantate asociate
curajul si taria vor pali datorita cumplitei cu acel cult. Referirea la „ramura'L din ver-
distrugeri (v. 14-18). setul 17 este greu de descifrat. A-si apropia
7:19-22 Averile materiale nu vor fi de ramura de nas insemna probabil dispref la
nici un folos (v. 19). Intrucat templul adresa lui Dumnezeu. E posibil ca aceasta
(„frumusetea podoabelor sale") a fost ramura sa fi fost un simbol obscen de falus.
mtinat cu idoli, acum avea sa fie dat Adesea se Tntampla ca Iiderii religiosi
strainilor - babilonienii, care Tl vor prada si nemantuiti sa retina spatiile centrale ale
mtina (v. 20-22). primelor pagini ale ziarelor prin compona-
7:23-27 Toate categoriile sociale aveau mentul lor necrestin si ereziile lor
sa fie afectate de pustiire - de la rege, cumplite; dar Dumnezeu vede si va avea
printi, profeti, preoti si batrani pana la ultimul cuvant.
oamenii de rand. Oamenii de rand ar fi tre-
buit sa fie o marturie pentru Dumnezeu, E. Indepartarea prezentei lui
dar ei au esuat lamentabil. Singura mar- Dumnezeu, urmata de distrugerea
turie pe care o pot da ei acum lui inchinatorilor la idoli (cap. 9)
Dumnezeu este prin judecata. Ce gand
solemn! Judecata este completa acum, 9:1, 2 In capitolul acesta se vad sase
cuprinzand toate categoriile de oameni sj cSlai ce vin dinspre nord {directia din care
intreaga tara. Orice natiune care respinge aveau sa vina babilonienii) ca sa-i distrugu
cunostinta lui Dumnezeu Tsi pierde fibra pe idolatrii din capitolul precedent. Omul
morala si astfel nu mai dispune de nici un Tmbracat in haine de in ar putea simboliza
mijloc de sprijin cand se abat necazurile. harul.
Principiul e valabil §i in cazul persoanelor 9:3 Norul de slava (simboful prezentei
individuate. lui Dumnezeu) paraseste sfanta sfintelor
din templu, intristat de idolafria poporului.
D. Vedenia groaznicei idolatrii din tem- Norul de slava se deplaseaza Tn pragui
plu (cap. 8) templului unde stralucirea sa umple curtea.
8:1-6 Batranii au fost nevoid sa asiste la 9:4 Acei evrei credinciosi care s-au
judecata pe care ar fi trebuit sa Tncerce s-o opus idolatriei au fost pecetluiti printr-un
stavileasca. Cam asa stau lucrurile si in semn pe fruntile lor, ca sa nu fie ucisi. Cum
ziua de astazi. Domnul 1-a transportat pe reactionam noi daca unii nu-L urmeaza pe
Ezechiel din Babilon la Ierusalim... Tn Domnul? Ne vom uni oare cu ei? Ne vom
vedenii. Acolo a vazut cateva exemple lasa influentati de ei? li vom justifica?
cumplite de idolatrie a poporului. El a Vom fi nepasatori? Acesti credinciosi
vazut un chip de o abominabila idolatrie... -barbati si femei - suspinau si plangeau;
la intrarea in templu - care a starnit gelozia reactia aceasta a demonstrat ce era Tn inima
Domnului. lor si i-a pazit de judecata.
8:7-15 AI doilea lucru pe care 1-a vazut Semnul de pe frunte a fost ultima litem
profetul a fost in curtea templului. Batranii din alfabetui ebraic (tau), despre care
lui Iuda erau adunati acolo, fiecare avand rabinii spun ca ar reprezenta compleietea.
in mana o cadelnita, mchiniandu-se la Este Tn acelasi timp si prima litera din torn
imaginile murdare mfatisate pe pereti de (legea). Feinberg observa o „remarcabila
jurtmprejur. asemanare Intre ceea ce se spune aici si la
A treia vedenie a fost la poarta de nord Apocalipsa 7:1-3."'0 El adauga o paralela
- unde femeile Tl plangeau pe Tamuz, o fascinanta din vremurile mult mai apro-
zeitate babiloneana. Se credea ca la piate de epoca noastra:
Ezechiel 951
Talmacii crestini au vazut aici o aluzie profetica 10:6-17 In aceste versete ni se ofera o
la semnul crucii. In manuscrisul anterior ultima descriere detaliata a heruvimilor si a rotilor
litera a alfabetuiui ebraic (taw) avea forma unei carului-tron, despre care tot ce putem spune
cruci. Desigur Ezechiel nu putea s5 se fi gandit este ca e greu de vizualizat. Fata heruvimu-
la simbolismul crestin, dupS cum acest pasaj nu lui din versetul 14 ar putea fi aceeasi cu fata
este o prezicere directa a crucii lui Cristos. boului din 1:10.
Totusi trebuie subliniat c3 avem: de a face cu o 10:18,19 in continuare norul de slava se
remarcabila coincidenta.11 deplaseaza de la prag la poarta de est a ca-
sei Domnului.
9:5-7 Apoi calaii au Tnceput sa-i ucida 10:20-22 Apoi Ezechiel subliniaza ca he-
pe idolatri, Tncepand cu batrtinii. „Nu va ruvimii au fost identici cu faptura vie pe care
apropiati de nici unul care poarta sem- a vazut-o linga raul Chebar in capitolul 1.
nul," spune Dumnezeu. Nu stim daca erau Vedenia aceasta ne Tnvata sS nu pierdem
constienti de semn, dar credinciosii din niciodata din. vedere simtamantul cutre-
vremea noastrS pGt fi siguri, pe temeiul muratoarei puteri, intelepciuni si maiestati
Cuvantului, ca sunt la adapost fata de jude- a Dumnezeului nostru.
cata. Ce Tnfricosator poate fi sa nu ai
aceasta asigurare! G. Repudierea sfatului printilor rai
9:8-11 Cand Ezechiel a mijlocit pentru (11:1-13)
popor, Domnul a spus ca nu va cruta si nu 11:1-3 Cei douazeci si cinci de barbati
va avea mill Oamenii spuneau ca Tntrucat (reprezentand printii) Ti sfatuiau pe oamenii
Domnul Dumnezeu i-a parasit si nu a mai cetStii ca n-aveau de ce se teme. Si le-au
privit la jalnica lor stare, de-acum ei nu-I spus ca pot continua cu proiectele !or
mai datorau nici o loialitate. „Domnul nu obisnuite de constructii. Ca erau in sigu-
vede" suna foarte aproape de un citat con- ranta, ca si carnea din ceaunul de tier. Ast-
temporan! fel cei douazeci si cinci de barbati au con-
Judecand dupa aceasta si dupa alte texte trazis pe fata cuv^tntul Domnului, care a
(cf. Noe si area sa, de ex.), se pare ca spus: „Nu este inca timpul poirivit ca sa
Dumnezeu Tntotdeauna u izbaveste pe zidim..." Dumnezeu daduse ordine prin
credinciosii adevarati Tnainte de a-Si revar- Ieremia (ler. 29:4011) pentru construirea de
sa judecata asupra celor nelegiuiti. catre captivi a unor case Tn Babilon.
deoarece lerusalimul avea sa cada. Oa-
F. Vedenia slavei lui Dumnezeu care se menii care fac planuri nelegiuite au Tncer-
abate asupra Ierusalimului cu jude- cat sa trezeasca sperante false Tn randurile
cata (cap. 10) captivilor prin intermediui unor scrisori. in
Capitolul 10 se afla in str&nsa legatura pofida focului judecatii lui Dumnezeu,
cu capitolul 1, oferindu-ne informatii su- printii din Ierusalim s-au simtit Tn totala si-
plimentare despre carul-tron, despre fap- guranta acolo.
turile vii (a caror identitate este dezvaluita In acelasj timp, multi cre^tini nominali
- heruvimi) si despre slava Domnului. Dar se simt Tn siguranta fata de judecata lui
capitolul 1 s-a adresat exilatilor, pe cand Dumnezeu, in ciuda pacatului din viata lor,
capitolul 10 se adreseaza rebelilor din dar Domnul le va spune: „Niciodata nu
Ierusalim. v-am cunoscut."
10:1, 2 Domnul i-a poruncit barbatului 11:4-12 Lui Ezechiei i s-a spus sa rein-
imbracat Tn in sa ia carbunii aprin§i dintre terpreteze simbolismul lor Tn mod cu totul
heruvimi si sa-i imprastie deasupra diferit! Cetatea Ierusalimului era cazanul
Ierusalimului. Aceasta a Tnsemnat judecata iar oamenii ucisj carnea din el! Ei Tnsisi
lui Dumnezeu care urma sa fie varsata aveau sa fie scosi afara din cetate si judecati
peste cetate. la granita cu Israelul (vezi 2 Regi 25:18-21;
10:3-5 Aceste versete sunt o paranteza, ler. 5:24-27).
in care se reia tema stramutarii norului de 11:13 Cand Pelatia (probabil liderul
slava de la 9:3. celor douazeci si cinci de barbati) a cazut
952 Ezechiel
mort, dupa cate se pare ca urmare a sfatului S-a retras, dar nu de bunavoie. Tronul sau era
rau pe care 1-a dat, Ezechiel a mijlocit pe Locul Preasfant, 8:4; apoi s-a retras la pragul
langa Dumnezeu pentru poporul sau. templului, 9:3; apoi deasupra pragului, 10:4:
apoi s-a retras la Poarta de RSsarit, 10:19; si, in
H. Pastrarea rama^itei, conform faga- fine, pe muntele din partea de r&sarit a cetatii,
duintei(11:14-21) 11:23. Astfel Dumnezeul Israelului, in iubirea
11:14,15 Domnul a raspuns, spunandu-i Sa ce nu se stinsese inca, §i-a pariisit cetatea si
profetului ce zisesera locuitorii Ierusa- templul, nemairevenind decat in 43:2 (eveni-
limului, anume ca exilatii se ratacisera, Tn- mentplasatin viitor).^
departandu-se de Domnul si ca tara apartinea
celor care ramaneau in Iuda si in Ierusalim. J. Semnele lui Ezechiel privind exilul ce
11:16-21 Dar Domnul Dumnezeu a urma (cap. 12)
promis cS va fi un mic sanctuar pentru exi- 1. Bagajulsau (12:1-16)
lati si ca fi va strange din nou in tara Is-
raelului, curatata complet de idolatrie si cu o 12:1-12 Lui Ezechiel i s-a poruncit sa se
singura inima gata sa asculte de Domnul. mute impreuna cu bunurile sale din loc Tn
Yates comenteaza: loc, ca semn al faptului ca evreii aveau sa fie
dusi Tn captivitate. Facand o spartura Tn zid,
Ezechiel merge pe urmele lui Ieremia cand in- noaptea, cu ochii acoperiti, el a prezis ca
deamna poporul ia o religie spirituals. Fara in- Zedechia (printul) va fugi din cetate Tn
doiala ceea ce doreste Dumnezeu este o religie amurg (cand nu va putea vedea pamantul).
bazata pe inchinare din inima. Inima este insS 12:13-16 Dar el va fi prins si dus Tn Ba-
atat de stricata incat nu poate fi reparata, drept bilon, desi nu Tl va vedea cu ochii sai (v. 13).
care trebuie asigurata o alta inima noua. For- Exact asa s-a si Tntamplat. Zedechia a fost
malismul trebuie lepadat. Noua subliniere a lu- prins pe cand fugea din Ierusalim. La Ribla i-
crurilor spirituale Ti va pune din nou Tn legatura au fost scosi ochii si apoi a fost dus Tn
cu Iahve, care le va transforma gandirea, Caldeea (2 Regi 25:7). Oamenii aveau sa fie
Tnchinarea, conduita si loialitatea. Un duh nou Tmprastiati printre natiuni, multi dintre ei
va fi darul lor special din partea Dumnezeului murind de sabie, foamete si ciuma.
lorCCf. 18:31; 36:26f).'2
2. Tremuratul sau (12:17-28)
Adevarata nadejde a exilatilor se bazeazS 12:17-20 Dupa ce Ezechiel a mancal si
pe promisiunea Domnului. Promi-siunea unei abaut, tremurand... cu neliniste si groaza. el a
inimi integre (una de carne) si a unui duh nou prezentat un fel de avanpremiera a fricii si
sunt neconditionate; ele Tnca nu s-au nelinistii care aveau sa preceada exilul.
implinit, urmand sa se implineasca m Noul 12:21-28 Intre oameni circula proverbul
Legamant. conform caruia profepile de pierzare lansate
de Dumnezeu nu s-au Tmplinit ni-ciodata.
Isuse, Tnaintea fetei Tale ne prostemem
Dumnezeu le-a dat un alt proverb, anuntand
-Domnul nostru, viata noastra, nadejdea noas-
ca ziua Tmplinirii se apropia si ca orice
tra, tot ce este al nostru! Caci nu avem alt loc
profetie (vedenie) se va Tmplini. Cei ce
in care sa alergam -Nici un sanctuar, Doamne,
ziceau ca Tmplinirea era Tnca departe, Tn
decat in Tine!
viitor, aveau sa vada evenimentul implinin-
-Samuel Medley
du-se Tntr-o singura zi.
I. Stramutarea norului de slava pe Muntele Tendinta oamenilor de a desfiinta pro-
MaslinUor (11:22-25) La sfarsitul fetiile prin explicatii mestesugite sau de a le
capitolului, norul de slavS se ridica din cetate aplica la generatiile viitoare persista si in
si se deplaseaza pe Muntele Maslinilor, Tn zilele noastre. Cand Dumnezeu ne vorbestc
partea de rSsarit a Ierusalimului. George noua printr-un mesaj sau printr-o carte, nu
Williams comenteaza pe aceasta tema: stiu cum se face dar Tndata vom vedea mo-
dul Tn care fratele nostru sau sora noastra
trebuie sa aplice acest mesaj la viata lor,
Ezechiel 953
schimbandu-si purtarea. Este o tendinta tea si de aimpiedica judecata divina. Davidson
distructiva sa aplicam Cuvantul lui Dum- explica semnificatia acestei ilustratii:
nezeu la altii, si nu la propriile noastre vieti.
De asemenea trebuie sa fim cu deosebita Aceasta metafora descrie in spirit incisiv
bagare de seama la formulele noastre proiectele viitoare In care se vor angaja oamenii
stereotipe la care tinem atat de mult, dar care $i flatarile nesincere ale profetiior, con-
contrazic Cuvantul lui Dumnezeu sau amana simtamSntul dat de acesjtia. Cand un om slab nu
interventia Sa. poate sa gaseasca nici un lucru de valoare care
sa provina din el tnsusi, el dobandeste o anumita
K. Pierzarea profeteselor §i profetilor fal§i dozS de credit (eel putin in ochii sai) din puter-
(cap. 13) nicele tncurajari si aprobari pe care le obtine cu
viclesug de la altii, care spun: Excelent! Imi clau
13:1-3 Tema pasajului o constituie pro- tot acordul, aprob cu entuziasm aceasta actiune.
fetii falsi (v. 1-16) si profetesele false (v. 17- De fapt, eu insumi mS gandisem s-o propun.
23). Primii inventau profetii, nascocite din Ceea ce i-a facut pe profeti sS varuiasca zidul
inima lor - profetii care ft lasau pe oameni de construit de oameni a t'ost, Tn parte, sentimentu!
izbeliste cand aveau mai mare nevoie de ca, de la inaltimea pozitiei ocupate de ei, era de
ajutor. Profetii acestia falsi ros-teau formula: datoria lor sa faca ceva ca sil-si pastreze creditul
„Asa vorbeste Domnul," dar m gura lor de care se bucurau ca lideri, chiar atunci cand nu
aceste cuvinte erau o minciuna, profetiile lor mai conduceau, ci se lasau condusj. Si Tn parte
fiind false. izvora sj din laptul ca, neavandintelepciune pro-
in vremea noastra avem nevoie de pre- prie, neridicandu-se peste nivelul maselor, T?i
dicatori care sa nu ne prezinte propriile lor dadeau consimtamantul pentru lot ce faceau
ganduri si opinii, ci sa primeasca mesaje di- acestea. Fiind ptirtasi cu ele Tn spiritul vre-
recte din Cuvantul lui Dumnezeu, Tn ca- murilor, ei consimteau numaidecat la afacerile
maruta lor tainica. !or.'^
Denis Lane ne prezinta urmatoarele tra-
saturi ale predicarii in vremea lui Ezechiel: Exact a§a procedeaza si liderii religiosi
apostati din vremea noastra - ni§te pereti
Predicarea lor nu se ridica niciodata mai presus varuiti!16
de nivelul propriilor lor mind, pretinzand Tn mod 13:17-23 Profetesele practicau vrajito-ria,
eronat ca ar fi tost cuvantul lui Dumnezeu. cosand perne magice pentru subsuori si
Predicarea lor nu avea nici un efect practic sau voaluri pentru capetele oamenilor, ca sa-i
util. Caci oferea un har ieftin sj o pace falsa. Nu prinda Tn magie. Pe unii oameni Ti duceau la
era altceva decat o aprobare a ultimei opinii la pierzare prin descantecele lor, pe cand pe altii
modainlume.14 ti pastrau Tn viata. Dumnezeu avca sa-i
izbaveasca pe ai Sai, distrugandu-le pe aceste
13:4-7 Liderii religiosi falsi, asemenea profetese false. Traducerea Living Bible
vulpilor in mijlocul daramaturilor, mereu parafrazeaza versetele 17-19 dupa cum
cauta prada in mijlocul devastarii, satis- urmeaza:
facandu-si propriile nevoi si dorinte. Intr-o
situatia ca aceasta, predicatorul are datoria de Fiu al taranii, ridica-ti glasul si Tmpotri-
a sta la spartura pentru a mijloci §i a repara va profeteselor care pretind ca Domnul le-
zidul, conducandu-i pe oameni la pocainta si a dat mesajele sale. Spune-le ca Domnul
la o viata sfanta. Acest lucru se realizeaza zice: Vai de aceste l'emei care pierd
prin predicarea Cuvantului lui Dumnezeu. sufietele oamenilor, si tineri, si batrani,
13:8-16 Ei aveau sa fie distrusi, pentru ca legand talismane vrajile la Tncheietura
au predicat pacea, cand nu era pace; pentru ca mainii si Tmbracandu-i cu voaluri magice
au varuit un zid ce era gata sa se prabuseasca si vanzandu-le indulgence. Ele refuza
(1-au tencuit cu mortar necalit). Zidul chiar sa dea o mana de ajutor, daca nu se
reprezenta eforturile conducatorilor aleg cu profit din asta. Pentru cativa
pumni amSrati de orz sau
954 Ezechiel
o bucata de paine, veti rataci voi vita de vie este chiar poporul Ierusalimului
poporul meu de la mine? I-ati dus la (v. 6). tntrucat nu I-au adus lui Dumnezeu
moarte pe cei ce nu trebuiau sa moara! rod, locuitorii Ierusalimului an fost car-
§i le-ati promis viata celor care nu tre- bonizati de incendiul invaziei babiloniene.
buia sa ramana In viata, mintind Dar intr-un sens mai cuprinzator, vita
poporul meu - si cu cata placere! reprezinta intreaga natiune. Israelul si luda
(v. 4). Capatul de nord ai vitei a fost car-
L. Amenintarea adresata de Dumnezeu bonizat de asirieni. Capatul de sud a fost
batranilor idolatri (cap. 14) carbonizat de egipteni. Iar acuin mijlocul
14:1-11 Cand unii dintre batranii Is- vitei (Ierusalim) avea sa fie carbonizat de
raelului, oameni idolatri in inima lor, 1-au catre babilonicni (vezi 2 Re. 25:9). A!
vizitat pe Ezechiel ca sa primeasca sfaturi doilea foe din versetul 7 Tnfatiseaza capti-
din partea Domnului, Domnul a anuntat ca vitatea celor care au reusit sa fuga. Dum-
le va raspunde El Tnsusi idolatrilor, nu prin nezeu a hotarat ca tara sa fie pustiita (v. 8).
intermediul unui profet. Daca un profet Ca credinciosi avem parte de privilegii
le-ar fi raspuns idolatrilor, el ar fi fost foarte mari, dar si de responsabilitatea de a
inselat si astfel ar fi fost pedepsit la un loc produce rod pentru slava lui Dumnezeu.
cu solicitantii de sfaturi. Daca nu-L slavim cu viata noastra, exis-
14:12-20 Chiar daca trei oameni nepri- tenta noastra' este zadarnica si inutila. Este
haniti, precum Noe, Daniel si Iov s-ar afla ca vita fara rod si astfel si marturia noastra
in tara, Dumnezeu nu i-ar asculta, ci ar va fi distrusa (cf. loan 15:6). Ca ramuri in
trimite foamete, fiare salbatice, sabia si ciu- Cristos, Vila Adevarata, principala noastra
ma asupra larii. Daniel traia in vremea functie este de a rodi pentru Dumnezeu.
aceasta cand scrie Ezechiel, la curtea lui Asta inseamna in principal dezvoltarea ca-
Nebucadnetar, si totusi iata ca Dumnezeu il racterului crestin, as a cum se oglindeste
trece in randul oameniior neprihaniti din acesta in roada Duhului.
vechime! Nu este adevarat ca nu mai sunt
printre noi eroi si eroine ale credintei ca cei N. Parabola casatoriei Ierusalimului
din vechime. Nu vrei sa fii unul dintre (cap. 16)
acesti eroi? 16:1-7 Aici Domnul urmareste firul is-
14:21-23 Daca El va judeca aspru orice toriei Ierusalimului. tipul poporului. Acesta
tara, cu cat mai mult va judeca Ierusalimul, a Tncepul ca o copila gasita, nespalata si
unde se afla templul Sau! Dar o ramasita nedori.ta. Domnul s-a indurat de ea, Tngri-
avea sa fie lasata ca sa manuriseasca faptul jind-o cu tandrete. pana cSnd a crescut. s-a
ca Domnul a fost Intru totul Tndreptatit sS maturizat si a devenit foarte frumoasa.
procedeze cum a procedal. 16:8-22 Cand a ajuns fecioara gala de
Vinovatia lui luda era prea mare pentru marital, lehova (NKJV: Domnul) S-a lo-
a mai putea fi iertata, chiar prin mijlocirea godit cu ea, a purificat-o Tn vederea casato-
lui Noe, Daniel si Iov. Dar cu societatea riei, a eoplesit-o cu toate bunatatile si a im-
noastra de astazi, cu infractiunile sale, podobit-o. Dar pentru ca s-a increzut Tn pro-
crimele, violenta, avorturiie, imoralitatea, pria ei frumusete, s-a indepartat de El.
idolatria, drogurile si umanismul sau secu- alipindu-se de idoli, devenind o curva...
lar cum stam? pentru toti trecatorii.
16:23-34 In loc sa se increada Tn Dom-
M. Parabola vitei de vie neroditoare nul, ea a facut prostitutie printre Neamuri
(cap. 15) cum ar fi egiptenii, asirienii si negutatorii
O vita de vie este buna doar daca aduce din Caldeea. Dup;1 cum s-a exprimat cine-
rod, caci nu e de nici un folos pentru con- va: „A fost mai pagana decat paganii." S-a
fectionarea de mobila, ba nici macar un cui deosebit de prostituatele obisnuite, in sen-
intr-un cuier nu poate fi facut din ea. lar sul ca ea a fost cea care i-a platit pe altii ca
daca a fost carbonizata de un incendiu, eslc sa pacStuiasca cu ea! Cine ar fi Tn stare sa
cu atat mai nefolositoare. Intr-o privinta, faca una ca asta? Plateste oare o prostituata
Ezechiel 955
pe un om? Adica sa dea ea din rnana toatc o data viitoare. Versetu! 53 descrie restau-
lucrurile ei de pret? Si totusi multi din cei ce rarea cetatilor, dar nicidecum nu sugereaza o
spun ca merg pe urmele Domnului re-nunta la viitoare salvare a celor rai care au murk Tn
nespus de maretele lor rasplati si mostenirea aceste cetati.
incomensurabil de mare ce-i as, teapta in cer, 16:59-63 El va incheia un legamanl
pentru gunoaiele de aici jos, cheltuindu-si vesnic cu poporul Sau, iar Iuda se va rusina
banii si. timpul pe placerile lumesti, in loc sa- pentru ca L-a parasil si uitat pe Domnul.
si adune comori in cer. Ei fac compromisuri alipindu-se de idoli. Acesta este legamamul
cu lumea si-si pierd ras-platile §i neconditionat de binecuvantare pe care l-a
binecuvantarile lor ceresti. Acesta este incheiat Domnul cu palriarhii ce se va im-
adulterul spiritual si oricine se lasa prins de el plini in viitor.
va plati un pret nespus de mare. John Newton a avut dreptate cand a scris
16:35-43 Judecata ce s-a abatut asupra ei ca gloriile stralucite ale harului lui Dumnezeu
pentru murdaria ei a constat in faptul ca a fost de sus intrec in stralucire celelalte minunatii
nimicita de neamurile pagane pe care ea Ie-a ale Sale.
ademenit ca ibovnici ai ei, ca oa-meni platiti
de ea pentru ca sa pacatuiasca cu ei. Cei care O. Parabola celor doi vulturi (cap. 17)
se indeparteaza de Dum-nezeu, purtandu-se 17:1-6 Domnul i-a spus lui Ezechiel sa-i
ca un iubit infidel, facand compromisuri cu spunS casei lui Israel o ghicitoare. Un vul-tur
lumea, vor fi nimi-citi de lumea cu care au mare... cu aripile intinse... a venit Tn Liban si
tinut cu orice chip sa se Tmprieteneasca! Este a luat ramura cea mai de sus a unui cedru. A
un avertisment cat se poate de solemn ce ne rupt mladita cea mai inalia a lui, a dus-o mtr-
este adresat (cf. lac. 4:4-10). o tara straina. De asemenea a dus samanta
16:44-52 Uraciunile savarsite de Ieru- tarii si a sadil-o Tntr-un sol fertil. Acolo ea a
salim (Iuda) au fost mult mai grave decat cele crescut, devenind un butuc dc vita intinsa.
comise de predecesorii sai pagani, hi-titii, 17:7-10 Apoi vita a inceput sa creasca.
amoritii, Samaria sau Sodoma. Perver-siunea intinzandu-se spre un alt vultur mare, dar nu
sexuala n-a fost decat unul dintre pa-catele i-a mai mers bine.
Sodomei. Faradelegea Sodomei a constat si 17:11-21 Domnul Insusi este eel cc
din abundenta de aiimente si belsugul de timp talmacesteTnielesul acestei alegorii. Primul
liber de care a dispus. Este, iarasi, o descriere vultur a fost Nebucadnetar, regele Babi-
cat se poate de fi-dela a epocii moderne a lonului (v. 12). Acesta l-a dus pe Ieho-iachin,
crestinatatii! Fein-berg comenteaza: regele lui Iuda („ramura cea mai de sus") de
la lerusalim (Liban) in Babilon (tara
Observati cum mandria este scoasa in evidenta ca traficuiui) si in Babilon (cetatea
fund pacatul de baza al Sodomei, aflat la radaci- negutatorilor). De asemenca l-a dus pe
na relelor, de aici trfigandu-se toate uraciunile ei. Zedechia, vlastarul de neam Tmparatesc. si l-
Dumnezeu a binecuvantat-o din plin cu mare a instaurat ca rege vasal al sau Tn Iuda (v.
belsug depaine (Gen. 13:10), dar ea a monopo- 13). Un timp Zedechia, vita nu prea Tnalta. a
lizat aceste binecuvantari pentru ea msasi, ca sa- Tnflorit in patria sa, dar mai larziu a apelai la
§i poata satisface placerile si sa se poaia iafai in regele Egiptului (un alt vultur mare), cerand
huzur. Asigurandu-^i propriile nevoi, ea a uitat de sa-1 izbaveasca de Babilon. Cand Zedechia a
nevoile altora; n-a fost patrunsa de o constiinta so- calcat iegamantul cu Nebucadnetar (2 Cron.
cial! Apoi a comis uraciunile si enormitatile de 36:13), asta a echivalat cu calcarea
care se Ieaga pe veci numele ei. Dumnezeu a lu- legamantului cu Dumnezeu (v. 19). In
at-o apoi, printr-o naprasnica lovitu'ra finala cand consecinta, Zedechia avea sa Fie si el dus Tn
a vazut-o (Gen. 18:21).'7 Babilon, murind acolo; Faraonul Hofranu mai
puteasa-1 ajute (v. 16-21).
16:53-58 In harul Sau, Dumnezeu va 17:22-24 In aceste treisprezece versele
restaura Sodoma, Samaria si lerusalimul la este promisa venirea lui Mesia (..mladita
frageda"); El avea sa descinda din casa lui
956 Ezechiel
David. Avea sa fie un pom roditor si sa aduca Dumnezeu scoate Tnsa In evidenta fap-tul
siguranta poporului (v. 23). Dum-nezeul ca nu va fi de nici un folos sa aiba un tata
nadejdii nu-i lasa fara nadejde, ci le neprihanit, daca viata lor este rea. §i noi
Tndreapta ochii spre Mesia. $i noi trebuie sa avem tendinta de a ne bizui pe
avem in vedere viitorul §i sa ne mangaiem spiritualitatea altora. Dar viata nepri-
unii pe altii cu aceste adevaruri. Carl F. Keil hanita si sflnta a parintilor nostri si a
dezvolta ideea: liderilor evlavio^i trebuie sa devina o
realitate Tn propria noastra viata.
Cedrul,... Inaltatidu-se deasupra celorlalti arbori, 3. Fiul neprihanit al unui om rau va tr5i
este casa regala a lui David, iar mladi|a frageda negres.it (v. 14-17), dar tatal rau... va muri
pe care o rupe lehova si o sadeste nu este Tm- pentru nelegiuirile sale (v. 18).
paratia sau suveranitatea mesianica... ci Mesia 3. Un om rau care se pocaieste si se lasa de
Insusi.... Muntele Tnalt, descris in versetul 23 pacatele sale va trai (v. 21-23).
drept muntele inalt al Israelului, este Sionul, 3. Un om neprihanit care se indeparteaza de
privit ca scaun si centra al imparatiei lui Dum- neprihanirea sa si comite farade-lege...
nezeu, care urmeaza sa fie fnaltat de catre Mesia vamuri (v. 24).
mai presus de toti muntii pamantului (Isa. ii. 2,
etc.). Mladita sadita de Domnul va creste, de- Nu exista nici o contradictie Tntre versetul
venind un cedru slavit, sub care toate pasarile Tsi 20 §i Exod 20:5. E drept ca. asa cum ni se
vor gasi adapost. Mesia devine un cedru fn !m- arata in Exod, copiii sunt Tn general im-
par&tia Tntemeiata de El, tn care toti locuitorii plicati Tn consecintele faptelor rele ale
pamantului isi vor gasi at&t hrana (din roadele parintilor lor. Drept e si faptui ca, asa cum ni
pomului), cat si ocrotirea (la umbra sa).IS se arata aici, fiecare este raspunzator pentru
actiunile sale.
Problemele cu care se confrunta lumea nu In versetul 20, pedeapsa este vremel-nica,
pot fi rezolvate prin mijloace politice, care nu eterna. Este moartea fizica din pri-cina
esueaza intotdeauna. Numai Tntoar-cerea lui pacatului savarsit acum. Principiile afirmate
Cristos ofera vreo speranta acestei lumi Tn versetele 5-24 nu au de a face cu viata ve?
drogate de pacat. nica; altminteri am fi nevoid sa conchidem ca
mantuirea se capata prin fapte (v. 5-9) §i ca
P. Repudierea parabolei strugurilor acri omul neprihanit ar putea, pana la urma, sa se
(cap. 18) piarda - doua doctrine clar dezmintite de
18:1-4 Locuitorii regatului Iuda aveau un Domnul nostru Tn Noui Testament (de ex.,
proverb care dadea vina pacatelor lor pe Ef. 2:8, 9: loan 10:28).
esecul stramosilor lor: 18:25-32 Oamenii au continual sa-L
acuze pe Dumnezeu ca ar fi nedrept, dar El
„Parintii au mancat agurida si co-piilor arata ca nu este nici o nedreptate la mijloc
li s-au strepezit dintii." pentru ca pana §i un om rau poate ti mantu-it
Dumnezeu rastoarna proverbul, spu-nand daca se lasa de pacatele sale si negresit as-ta
ca persoanele individuale sunt res-ponsabile doreste Domnul sa faca ei.
pentru propriile lor pacate. Cand Dumnezeu iarta, EI §i uita (v. 22).
18:5-24 Apoi El le da cateva exemple cu Asta nu presupune o memorie defectuoasa
principiife la care recurge El m judecata: din partea Sa, ci perfecta Tmplinire a drep-
tatii Sale prin lucrarea de ispasire a lui
1. Un om care se feresje de p&cat §i trSieste Cristos. Pentru credincios dosarul este Tn-
o viata neprihanita va trai negresit (v. 5- chis.
9).
Q. Lamentatia pentru ultimii regi ai lui
2. Fiul rau al unui om neprihanit va muri
Iuda (cap. 19)
negresit (v. 10-13). Evreii din timpul
captivitatii precum §i cei din timpul 19:1-9 Avem aici o lamenlatie pentru
Domnului Isus se laudau ca ii au pe ultimii regi ai lui Iuda. Nu toti sunt de acord
Avraam de tata (Luca 3:8; loan 8:39). cu privire la identitatea regilor, dar proba-
Ezechiel 957
bil ca este vorba de: Iehoahaz, lehoiachin si da in lara Egiptului (v. 4-8a), Dumnezeu
Zedechia. Iuda este leoaica. Celelalte na- nu i-a pedepsit, pentru ca Neamurile sa nu
tiuni sunt leii iar dreg&torii lor sunt puii de poata sa-si bata joe (v. 8b-9).
leu (v. 2). Puiul care a devenit un leu tanar
(v. 3) este, probabil, Iehoahaz, care a fost 2. Profanarea sabatelor lui Dumnezeu
capturat si dus in Egipt (v. 4). Celalalt pui (20:10-17)
(v. 5) ar putea fi lehoiachin. Iuda nu s-a Israel a profanat Sabatele lui
deosebit de celelalte natiuni, o leoaica intre Dumnezeu in pustiu (v. 10-13b). Din nou
legi. Liderii natiunilor sunt fiorosi si Domnul $i-a retinut mania si nu i-a nimi-
egoisti, „dar intre voi sa nu fie asa." Dom- cit, pentru ca pag^nii sa nu rada de ei (v.
nul a§teapta de la copiii Sai sa fie diferiti. In 13b-17).
caz contrar, ei isi vor atrage judecata Sa.
19:10-14 „Mama ta" (v. 10) este Iuda 3. Razvrdtirea din pustiu (20:18-26)
sau Ierusalim, o vita roditoare si incarcata R5zvratirea copiilor generatiei initiale
de mladite. CSndva ea avusese regi puter- pe cand umblau prin pustiu este rememo-
nici („ramurile tari"), dar acum era gata de rata aici (v. 18-21a); din nou Dumnezeu
a fi nimicita de Babilon („vantul de $i-a retinut mania pe care urma s-o
rasarit"), locuitorii sai fiind dusi in captivi- dezlantuie impotriva lor (v. 2lb-26).
tate („pustia", v. 11-13). Zedechia, focul
din versetul 14, este considerat un uzurpa- 4. Idolatria (20:27-32)
tor si ruinarea poporului sau. Groaznica lor idolatrie din tara promi-
Israel dorise sS aiba un rege ca celelalte siunii a cuprins, printre allele, si trecerea
natiuni. Aici Ezechiel trage cortina peste ul- fiilor lor prin foe, adica aducerea lor ca
timul act din cadrul monarhiei lor. Dum- jertfa umana pentru idoli.
nezeu doreste ca ai Sai sa fie diferiti de
lume, sa fie un popor sfSnt pentru El Insusi, 5. Promisiunea lui Dumnezeu privitoare
si sa-L recunoasca pe El ca Rege. la o viitoare restaurare (20:33-44)
R. Indreptatirea relatiilor lui 20:33-38 In pofida eforturilor lor,
Dumnezeu cu Israel (20:1-32) Dumnezeu nu-i va lasa niciodata sa devina
in perpetuitate ca Neamurile, care slujesc
1. Idolatria in Egipt (20:1-9) lemnul si piatra (v. 32). El Ti va strange
Cand batranii au venit la Ezechiel sa dintre popoarele captivitatii, Ti va aduce la
intrebe pe Domnul, El a refuzat sa Se lase judecata inaintea Sa, li va primi pe cei
intrebat de ei. Mai degraba, El le-a aratat neprihaniti (v. 37) §i-i va epura pe cei
de cate ori s-au razvratit impotriva Sa. razvratiti din mijlocul lor (v. 38).
Batranii acestia au fost conservatori si 20:39-44 Cand natiunea va fi readusS si
drept-credinciosi, caci iata, au intrebat pe restauratS in tara Israelului, evreii nu se vor
Domnul, dar inimile lor erau departe de El. mai inchina la idoli, ci se vor Tnchina
Idolii ne impiedica sa primim riispunsurile Domnului in sfintenie (v. 39-44).
lui Dumnezeu la intrebarile noastre. Cand Indemnul apostolului loan este actual
Dumnezeu enumera piicatele noastre si ne pentru toate timpurile: „Copilasilor, pa-
arata harul Sau, conducandu-ne la po- ziti-vade idoli."
cainta, multi dintre noi ne plictisim, spu-
nand: „Am tot auzit despre asta. Mi s-a T. Imagini ale iminentei invazii
spus de atatea ori" sau „Biblia e plina de (20:45-21:32)
interdictii" sau „Oare nu se gaseste altceva
in ea decit judecata?" §i astfel, in loc sa re- 1. Semnul incendiului din pddure
actionam cum se cuvine fata de Cuvantul (20:45-49)
lui Dumnezeu, suntem in pericol de a Versetul 45 marcheaza inceputui capi-
ramane in aceastS stare de „caldicel." tolului 21 in Biblia ebraica, acesta fiind un
In pofida idolatriei de care au dat dova- punct mult mai logic pentru inceputui unei
958 Ezechiel
noi sectiuni, asa cum reiese ?i din schita Nu voi- mai fi regi ai casei lui David dupa
noastra. In versetele 45-49, avem o pro-fetie Zedechia pSna la venirea lui Cristos, caruia ti
impotriva sudului (Tn ebraica: Neghev, tinut apartine de drept "imparatia, Ei eel din semintia
ce facea parte din teritoriul lui Iuda); acest lui David prin care urma sa-si gaseasca faga-
tinut va fi distrus de un incendiu forestier duin|a deplina ei implinire, El despre care
(invazia babiloneana). Domnu! spune: Lui li voi da imparatia. El va
domni pe tronul tatalui Sau David, Luca i.32....
2. Semnul sabiei scoase din teacd Si. av§nd acest drept, El va dobandi, la timpul
(21:1-17) potrivit, ?i stapanirea in adevaratul sens al
21:1-7 Dumnezeu Isi exprima hotararea cuvantului: I-o voi da Lui: si se va produce o
de a pustii Iuda si lerusalimul cu sabia Sa rasturnare a tuturor lucrurilor. dreptul Sau neti-
ascutita. Suspinele lui Ezechiel au avut rolul ind Tn nici un fel Tngradit. De asemenea. vor fi
de a-i avertiza pe oameni cu privire la rasturnati cei ce 1 se opun $i-I stau in cale,
Tnfrico?ata judecata a lui Dumnezeu ce avea Daniel ii.45: 1 Cor. xv.25. Lucrurile acestea
sa se abata peste ei. sunt mentionate aici pentru mangaierea celor
21:8-17 Sabia Babilonului se pregateste care se temeau ca iagaduinta facuta lui David
de macel (v. 8-13), urmand ca ea sa nu se va mai tmplini niciodata. .,Ba nu," spune
potoleasca mania lui Iehova (v. 14-17). Dumnezeu, „fagaduinta aceea este sigura, caci
Versetele 10c si 13 sunt deosebit de difi-cile. imparatia lui Mesia va dainui pe veci.1'19
Gandul care s-ar putea desprinde din ele ar
putea fi urmatorul: Nu era timpul ca Iuda sa 21:28-32 in continuare regele Babilonului
se veseleasca. Cu alte cuvinte, ei au dispretuit u va ataca pe amoniti, care vor fi nimiciti cu
toate celelalte arme avand me-nirea sa-i desavarsire.
smereasca, despre care editia NKJV spune ca Istoria si evenimentele actuale sunt pline
erau facute din lemn. Acum ei urmau sa aiba de cazuri Tn care vedem cum Dumnezeu
parte de o sabie facuta din otel, existand rastoarna guverne umane, pana cand va veni
posibilitatea ca sceptrul dispretuitor, adica Cristos, Cel care are dreptul de a domni.
Iuda, sa-isi Tnceteze existenta.
U. Trei oracole despre intinarea
Ierusalimului (cap. 22)
3. Semnul bifurcarii drumului (21:18-32) 22:1-12 Aici ni se prezinta un catalog al
21:18-24 !n continuare, regele Babi- pacatelor Ierusalimului - varsari de sange (v.
lonului este Tnfatisat marsaluind spre tara 9) (Tn context, fiind probabii o referire la
Israelului. El ajunge la o bifurcatie pe sosea, jertfele umane) si idolatrie (v. 3, 4); ucideri
un drum ducand la Ierusalim iar celalalt la (v. 6); dispret fata de parinti. asuprirea
Raba (capitala Amonului). Care dintre cetati strainilor, orfaniior si vaduvelor (v. 7);
o va ataca el mai intai? Pentru a gasi profanarea templului si calcarea Sabatelor
raspunsul el recurge la trei metode: (1) El (v. 8); imoralitate (v. 10); adulter, incest (v.
marcheaza cSte o sageata pentru Ierusalim si II); mituire, camata, extor-care si nepSsare
pentru Raba; (2) se consulta cu zeii sai; (3) fata de Domnul Dumnezeu (v. 12).
cerceteaza ficatul unui animal sacrificat. 22:13-22 Din pricina acestor plicate de
Decizia la care ajunge este: Ataca castig necinstit si varsari de sange ei vor fi
lerusalimul mai Intdi! risipiti printre natiuni (v. 13-16). lerusalimul
21:25-27 Zedechia este printul inti-nat... va fi ca un cuptor al topitoru-lui, Tn care
a carui nelegiuire este la culme din versetul oamenii, ca zgura fara valoare, vor fi topiti
25. El este rasturnat de pe tronul sau, el fiind (v. 17-22).
ultimul domnitor peste poporul lui Dumnezeu 22:23,24 Domnul Ti spune lui Ezechiel sa
pana cSnd va veni Mesia, care are dreptul sa Tn^tiinteze cetatea ca se afla Tntr-o stare
domneasca. Matthew Henry face in aceasta jalnica. Taylor explica ce inseamna acest
privinta urmatoarele comentarii: lucru pentru cetate:
Ezechiel 959
Tara este descrisa in cadrul acestui oracol ca bilonienilor si savarsind acte cumplite de
fund privata de binecuvantarile ploii. Cei mai imoralitate.
mul|i comentatori prefer! sa se ia dupa textul
Septuagintei tn privinta versetului 24, unde ter- 3. Invazia babilonienilor (23:22-35)
menul „necuratita" este tradus prin „ne- Prin urmare, Dumnezeu avea s-o dis-
plouata": si astfel „tara va fi farS ploi."20 truga pe Oholiba chiar prin mana amantilor
s3i babilonieni. Acei tineri chipesi pe care
22:25-31 Toate categoriile sociale s-au i-a poftit ea o vor trata cu ura. Ea a Tncer-
facut vinovate Tnaintea Domnului - drega- cat sa gaseasca satisfactie Tn lumea
torii (v. 25) [termenul profetii din KJV si simturilor si a poftelor trupului, despartita
NKJY este tradus Tn Septuaginta prin de Dumnezeu. Acum pacatele ei trebuie sa
„printii"];21 preotii (v. 26); magistrate (v. fie judecate. Versetele 33 si 34 descriu
27); profetii (v. 28); oamenii (v. 29). Nu simptomele deprimarii si disperarii, de
s-a gasit nici un om drept, nici un reforma- care ne lovim la tot pasul Tn zilele noasire.
tor, nici un mijlocitor care sa stea pentru Numai daca bem din apa vie a lui
Dumnezeu (v. 30, 31). Dumnezeu suntem asigurati ca nu vom
Dumnezeu nu vrea sa vada la noi mai Tnseta niciodata!
metode noi, programe noi, ci Tntotdeauna
cautS sa gaseasca pe cineva care sa stea la 4. Judecarea celor doua surori: Ohola si
spartura. O singura persoana poare avea Oholiba (23:36-49)
rolul hotarStor.
Ambele surori s-au facut vinovate de
V. Parabola celor doua surori prostitu- acelea?i pacate: adulter (literal $i spiritu-
ate (cap. 23) al), ucidere, aducerea de jertfe omene§ti (v.
1. Ohola (23:1-10) 37); profanarea templului, calcarea sabatu-
lui (v. 38); imixtiunea idolatriei Tn
23:1-4 Avem aici parabola celor
Tnchinarea la Dumnezeu (v. 39); comiterea
doua surori prostituate: Ohola, cea mai
adulterului spiritual cu natiunile straine (v.
mare, si Oholiba, sora ei. Ohola a fost
40-44). Oamenii neprihaniti (natiunile
Samaria iar Oholiba a fost Ierusalimul.
alese de Dumnezeu) aveau sa le plateasca
23:5-10 Ohola inseamna [ea are] surorilor acestora pentru desfraul lor,
propriul ei cart. Samaria Tsi infiintase sis- aducand peste ele binemeritata distrueere
temul propriu de Tnchinare, stabilindu-se (v. 45-49).
ca centru al acestei inchinari. Dar templul Religia lui Iuda era marcata de sin-
lui Dumnezeu se afla la Ierusaiim. 22 Ohola cretism, adica Tn Tnchinarea la Iehova
s-a prostituat fata de calaretii aratosj si patrunsesera si elemente de idolatrie si
fainici ai Asiriei; prin urmare, ea a fost paganism. 0 mare parte a crestinismului
abandonata de Dumnezeu si lasata in voia din zilele noastre combina, din piScate, ele-
amantilor ei, care au dezgolit-o sj au ucis-o mente biblice cu iudaism, paganism, religii
cu sabia. orientale, umanism si psihologie.
2. Oholiba (23:11-21)
Oholiba (cortul meu este in ea) a mers W. Parabola cazanului ce fierbe (24:1-14)
chiar mai departe in prostitutia ei idolatra In ziua Tn care a Tnceput asediul
si imoralitatea ei. Mai Tntai, i-a poftit pe lenisalimului Bzechiel a relatat parabola
asirieni, exact asa cum facuse si Israelul (v. cazanului care fierbe. Cazanul era Ieru-
12, 13). Apoi i s-au scurs ochii dupa salimul; bucatile de carne erau locuitorii
chipurile oamenilor din Babilon, pictate cu sai. Cazanul era gata sa dea in clocot, fiind
maiestrie pe zidurile cetatii. 1,-a poftit si le- plin de scursuri (sau rugina) - adica de des-
a trimis soli, invitandu-i in tara sa (2 Regi frau §i idolatrie. Abia dupa ce cazanul va fi
16:7). Aducandu-si aminte de pacatele ei fost golit de tot, urma sa fie ars si curatit cu
din tinerete, comise in tara Egiptului, i-a desavar^ire de zgura. A?a !§i va curati
si-a Tnmultit prostitutia, daruindu-se ba- Domnul poporul Sau de idolatrie!
960 Ezechiel
X. Semnul raortii sotiei lui Ezechiel B. Profetie impotriva lui Moab (25:8-11)
(24:15-27) A doua natiune este Moab, care lmpre-
24:15-18 Ezechiel a fost Tn§tiintat ca una cu Seir avea o atitudine ostila fata de
„dorinta ochilor sai", adica sotia sa, va luda. Tara lui Moab avea s& fie descope-
muri. Ea a murit in seara acelei zile si, con- rita si pradata de babilonieni, avand
trar asteptarilor, lui Ezechiel i s-a spus sa aceeasi soarta ca si Amon. Teritoriul ei va
n-o jeleasca. fi vaduvit de cetatile sale iar Moabul va
24:19-24 Cand oamenii au Intrebat care cunoaste ca Dumnezeu este Domnul.
sa fie semnificatia acestui purtari stranii, el
le-a spus ca atunci ciand dorinta ochilor C. Profetie impotriva lui Edom (25:12-
lor (adica templul) avea sa fie distrusa iar 14)
fiii si fiicele lor aveau sa fie ucisi, nici ei nu A treia natiune este Edom. Din pricina
aveau voie sa jeleasca. faptului ca s-a razbunat impotriva casei lui
Unul din scopurile profetiilor implinite luda, Domnul Dumnezeu a spus ca va
este de a le da oamenilor posibilitatea sa cunoaste si ea razbunarea Sa.
cunoasca cine este Domnul Dumnezeu (v.
24).
24:25-27 Ezechiel a primit tnstiintarea D. Profetie impotriva Filistiei (25:15-17)
de a Tnceta sa mai rosteasca profetii catre Filistenii sunt cea de-a patra natiune.
luda pana cand un fugar va fi adus vestea Ura lor tnversunata si nepotolita impotriva
ca cetatea lor a cazut. Evenimentul este lui luda va aduce peste ei razbunarea
consemnat la 33:21,33. Capitolele interca- Domnului.
late, 25-32, se adreseaza natiunilor Dupa cum aceste natiuni vor cunoaste
neevreiesti, nu lui luda. ca daca se atinge cineva de poporul lui
Dumnezeu se atinge de El, tot asa cei ce se
m. PROFETII IMPOTRIVA A angreneaza in zilele noastre in prigoane §i
SAPTE NATIUNI NEEVREIESTI hSrtuieli impotriva crestinilor vor atla
(cap. 25-32) Tntr-o zi ca acesti credinciosi sunt lumina
ochilor lui Dumnezeu. Lucrul acesta este
in aceste capitole citim despre judecata valabil chiar atunci cand copiii lui
lui Dumnezeu asupra a sapte natiuni Dumnezeu cad in pacat si sunt judecati
pagSne. Aceste natiuni sunt judecate pen- pentru asta. Noi trebuie sa fim atenti sa nu
tru diferse forme de razvratire impotriva ne bucuram de caderea nimanui, sa nu
lui Dumnezeu. Ele au avut contacte cu jubilam si sa nu fim stapaniti de ganduri de
poporul lui Dumnezeu, au avut cunostinte razbunare. Mai degraba, ca Ezechiel, tre-
despre El, dar n-au vrut sa se Tntoarca la El. buie sa plangem, sa mijlocim si sa martu-
Sa luam aminte la aceste capitole, c&ci risim pacatele altor credinciosi si, desigur,
caile lui Dumnezeu Tntotdeauna ne propriile noastre pacate.
dezvaluie gandurile Sale, fie sub forma de
judecata, fie in har.
E. Profetie impotriva Tirului (26:1-28:19)
A. Profefie impotriva lui Amon (25:1-7) 1. Distrugerea Tirului (cap. 26)
26:1,2 Al cincilea obiect al judecatii lui
Prima natiune peste care este rostita Dumnezeu este cetatea de coasta Tir. Cu
judecata este Amon. Din pricina faptului pedepsirea ei se ocupa textul de la 26: i
ca amonitii s-au bucurat de prabusirea pana la 28:19. Tirul, acest centru infloritor
lacasului de tnchinaciune al lui Dumnezeu, al comertului, s-a bucurat cand a auzit ca
Israelul si luda, precum si de captivitatea rivalul sau lerusalim a cazut, crezand ca
babiloneana, ei vor fi distrusi de va beneficia de pe urma acestei caderi, pre-
babilonieni (oamenii din rasarit). Raba luSnd toate schimburile sale comerciale!
va deveni un grajd de camile iar Amon Anterior, lerusalim detinuse controlul
un popas pentru turme. asupra tuturor traseelor comerciale terestre
Ezechiel 961
dar odata cu caderea sa, au crescut schim- Insula, ca atare, nu depaseste o mila Tn lungime.
burile comerciale dintre Tir si Egipt pre-cum Partea proeminenta ce iese in afara istmului este
si alte tari din sud. probabil de circa o patrime de mila Ifitime, cu
26:3-11 Dumnezeu Se va folosi de multe teren stancos si denivelat. In prezent este
natiuni pentru a pedepsi acest oras-stat. nelocuita, cu exceptia unor pescari, care o
Prezicerile din versetele 4-6 s-au Tmplinil folosesc ca „loc Tn care sa-si intinda plasele de
literal. Mai intai, Nebucadnetar, regele pescuit"25
Babilonului, rege al regilor,23 a marsaluit
26:15-21 Vestea despre caderea Tirului
impotriva Tirului venind din nord si
avea sa umple de consternare celelalte
atacandu-1 (v. 7-11). Asediul a fost extrem
natiuni. Toata frumusetea sa, pe care ele au
de lung - din aproximativ 587 T.Cr. pana ?n
admirat-o, avea sa fie nimicita. Dar
574 T.Cr. Feinberg ne prezinta o imagine vie
Dumnezeu Isi va Tntemeia slava vesnica Tn
a asedierii renumitului oras:
tara celor vii, ce face parte din aceeasi
Tmparatie careia Ti apartinem si noi.
Forturile, movila §i pavaza au fost metodele cele
Tirul nu a fost recladit niciodata - din nou
mai uzitate in cazu! asediilor. Pav3za sau testu-
o Tmplinire a versetului 21. In cartea sa
do sau acoperisul de scuturi cum s-a mai numit
Science Speaks („$tiin(a vorbeste") Peter
aceasta metodii a avut drept rol protejarea de
Stone spune ca Tntreaga profetie despre Tir,
proiectilele aruncate de pe metereze. Pentru
Tmpreuna cu toate detaliile, ar avea, conform
spargerea zidurilor se foloseau asa-numitii
legilor probabilitatilor, cam o sansa Tn patru
berbeci. Axele sau sabiiie se foloseau tn chip
sute de milioane de a se Tmplini.26
simbolic pentru toate armele de lupta. Unii au
considerat prima parte a versetului 10 cu valoare
de hiperbola, dar nu e exclusa implinirea ei lite- 2. Cantarea dejale asupra Tirului (cap. 2 7)
ral a. Din pricina multimii de luptatori de cava- 27:1-9 Tirul este asemuit cu o corabie
lerie ai inamicului, praful era atat de mare Tncat frumoasS, minunat construita, cu materiale
acoperea Tntreaga cetate, Tn acelasi timp facand aduse de prin toata lumea. Tirul nu a fost o
sa se clatine zidurile datorita vuietului mare al forta militara care sa fi cucerit lumea. Ci
calaretilor si carelor de luptS. Fiecare strada tre- forta Tirului a constat Tn deprinderile
buia cucerita iar locuitorii sSi ucisi cu sabia. extraordinar de bune de comercianti ale
StSlpii de care se vorbeste Tn text au fost de fapt locuitorilor sai. Tot felul de produse de
obeliscuri, Mind probabil identici cu cei men- comert precum si expertiza au adus un venit
tionati de istoricul Herodot despre care acesta exceptional de mare acestor negus-tori. Se
afirma ca se aflau Tn templul lui Heracle din Tir. stie ca toata frumusetea si cunostinta fara
Unul era din aur, celalalt din smarald si erau Dumnezeu sunt cu totul desarte. Daca ai
Tnchinati lui Melkart, zeul lui Tir (cf. 1 Regi castiga lumea Tntreaga si ti-ai pierde sufletul,
7:15). Acesti stalpi impresionanti aveau sa fie ce ai da Tn schimbul sufletului tau?
demolati de invadatori.24 27:10-36 Armata Tirului, ce cuprindea
militari din Persia, Lidia si Libia, este
26:12-14 Dar oamenii s-au refugiat descrisS Tn versetele 10 si 11. Dimensiu-nile
Tmpreuna cu bunurile lor pe o insula din extraordinar de mari ale acestui im-periu
largul marii, numita de asemenea Tir. Ei au comercial Tntesat de bunuri de lux sunt
ramas acolo Tn siguranta timp de 250 de ani. prezentate Tn versetele 12-27a. Dar tot acest
Apoi Alexandru eel Mare a construit un dig imperiu avea sa fie maturat de v&ntul de la
de legatura cu insula respectiva, prin raderea rasarit (babilonienii, v. 26b, 27). Celelalte
de pe fata pamantului a cetatii initiale si natiuni aveau sa fie umplute de consternare la
aruncarea daramaturilorin mare. Aceasta auzul vestii despre caderea cetatii (v. 28-36).
actiune a soldatilor lui Alexandru (332 T.Cr.)
este descrisa Tn acest paragraf. In urma cu o 3. Prdbu$irea prinpdui Tirului (28:1-19)
suta de ani un calator ab&tut prin partea 28:1-10 MSndria, Tntelepciunea si bo-
locului a descris ruinele Tirului m termeni
identici cu cei ai profetiei:
962 Ezechiel
ga|ia printului Tirului sunt descrise in ver- sau geniu al Tirului comparabil cu puterile
setele 1-6, iar apoi ne este prezentata dis- tngeresti si printii din canea Daniel care dirijcaza
trugerea pricinuita de babilonieni (v. 7-10). de fapt afacerile naliunilor.-7
Fara Tndoiala printul acesta este o prefigu-
Daca mandria este atat de periculoasa si
rare a lui Anticrist.
de mortala Tncat poate distruge pana si pe cei
28:11-19 In versetul 11 se face trecerea de
mai puternici si mai Tntelepti. cu cat mai
la printul Tiruiui la regele Tirului. Acesta
mult trebuie sa ia seama muritori i
din urma este spiritul care Tl anima pe print.
derandcanoi canu cumva saumble des-partiti
Regele Tirului este renumit pentru
de Domnul. Tn neatarnare de El!
frumusetea sa, dar mandria sa 1-a dus la
pierzare. F. Profetie impotriva Sidonului (28:20-26)
Descrierea regelui Tirului ca pecete a
28:20-23 Al $aselea obiect al judecatii lui
perfectiunii, plin de intelepciune si
Dumnezeu este Sidonul, orasul de pe coasta
desavar§it in frumusete, avandu-si ori-ginea
in Eden, gradina lui Dumnezeu, fiind acoperit aflat in vecinatatea Tirului- Dumnezeu a
cu toate pietrele pretioase, ca heruvim uns, si avertizat ca acest oras va fi supus ciu-raii si
ca unul care s-a aflat pe muntele sfant al lui sabiei, dar n-a spus ca va fi nimicit pe veci.
Dumnezeu - ei bine, toate aceste atribute sunt Sidon exista si Tn zilele noastre, ca oras din
prea impresio-nante pentru oricare dintre Liban, desi Tirul despre care vorbeste Biblia
dregatorii pamanteni, chiar admitand ca ar a fost ras cu desavar?ire de pe lata
putea fi vorba de un limbaj figurat, de licente pamantului (vezi 26 :21).
poe-tice .si de mijloace stilistice, precum 28:24-26 Versetele acestea prezic
hiper-bola. restaurarea Israelului cand Domnul
Din aceasta pricina multi cercetStori ai Dumnezeu Isi va intemeia Tmparatia pe
Bibliei vad in versetele 11-19 o descriere a pamant.
Satanei si a caderii sale din cer. Feinberg
explica: G.Profetie tmpotriva Egipului (cap. 29-32)
A saptea si ultima natiune din aceasta lista
Ezechiel avea, dupa cate se pare, in vedere situ- a judecatiior este Egiptul (cap. 29-32).
atia existenta Tn zilele sale, atentia tuturor fiind Acestea par sa fie cele mai necrutatoare
Tndreptata asupra dregatoruiui Tirului, in- judecati dintre toate. FarS flu-viul Nil Egiptul
truchiparea mandriei si faradelegii oamenilor. ar fi ca mort si ne-am astepta ca locuitorii sai
Dar pe masura ce a cumpanit gandurile sale si sa iubeasca viata. Dar nu asa este. Egiptul
caile acelui monarh, e limpede ca a vazut dincolo este tara mortii. Cartea sa cea mai renumita
de el forfa motrice si.personalitatea celui ce-i este Cartea Mortilor. Monumentele sale cele
statea tmpotriva, prin opozitia sa fata de mai ren-umite sunt piramidele, care sunt Tn
Dumnezeu. Pe scurt, el a vazut lucrarea si acti- realitate adevarate morminte. Regii sai au
vitatea lui Satan, pe care regele Tirului tl emula tn construit palate mici, dar morminte uria$e si
atatea privinte. Amintifi-va de incidentul de la au fost Tmbalsamati pentru a avea parte de
Matei 16:21-23 unde Petru a fost mustrat de un timp minunat Tn mormdnt! Inima
Domnul nostru Isus. Nu mai fusesera rostite egipteanului ramane nepasatoare m fata
cuvinte atat de aspre catre nici o afta persoana tn mortii, plina de afirmare de sine. Prin urmare.
tot timpul lucrarii lui Cristos pe pamant. Dar judecata a trebuit sa se abati si peste Egipt,
Domnul nu a vrut sa spunii ca Petru tnsusi care Tn Biblie este o Tntruchipare a lumii, Tn
devenise tntr-o oarecarc masurii Satana tnsu§i, ci special a lumii fara Dumnezeu.
El a vrut sa arate ca motiva|ia din spatele opozitiei
manifestate de Petru fata de ideea ca Domnul sa /. Amenintare cu caracter general impo-triva
Se duc3 sa" moara pe cruce nu era alta decat cea a lui Faraon $i a poporului sau (cap. 29)
lui Tnsusi Satana, printul demonilor. Aici se pare 29:1-12 In versetele 1-5, Faraon este
ca avem de a face cu o situafie similara tn sensul comparat cu fluviul Nil. Crocodilul acesta
ca Ezechiel a avut, probabil, tn vedere un spirit
Ezechiel 963
este mSndru, dar miop. Pes/tii sunt Tncepand din acel moment. Regele Faruk a
locuitorii Egiptului. Toti urmeazS sa fie apartinul unei dinastii ce a fost iniemeiata
pedepsiti de catre Dumnezeu. Solicitand de un albanez de pe la inceputul anilor
ajutor Egiptului. Israel s-a rezemat pe o 1800. Faruk a fost primul membru al
trestie franta" (v. 6-9a). Egiptul are parte de dinastiei care a stiut bine limba araba!
cca mai aspra pedeapsa din pricina faptului
ca era nestatornic si nevrednic de in- 5. Prabu$irea lui Faraon (30:20-31:18)
credere. Daca noi, credinciosii, avem acest
defect de caracter, cu ajutorul Domnului 30:20-26 Aici prabusjrea Egiptului este
trebuie sa ne schimbam. In fond, cu asta Se vazuta in doua etape. Unui din bratele lui
ocupa El: cu schimbarea caracterului. Faraon a fost frant, in mod figurat, cand el
Din pricina mandriei lui Faraon. tara a fost infrant in cadrul bataliei de la
Egiptului va fi pustie timp de patruzeci de Carchemis din anul 605 i.Cr. Celalalt a fost
ani(v. 9b-12). Mnt cSnd babilonienii au invadat Egiptul,
29:13-21 Apoi Dumnezeu ii va strange cucerindu-1.
pe oameni, dar Egiptul nu va mai fi nicio- 31:1-9 Cu cine s-a asemanat Faraon in
data o imparatie mare iar Israelul nu-i va maretia sa? A fost asemenea regelui
mai solicita ajutorul (v. 13-16). Ne- Asiriei, un cedru falnic. Regele aceia a
bucadnetar muncise din greu la asediul crescut mult, asa incat a ajuns ca nimeni
Tirului, dar nu primise nici o rasplata pen- altul, un arbore urias sub a carui umbra
tru asta (din pricina faptului ca locuitorii sai toate natiunile pamantului s-au adapostit.
s-au refugiat pe insula-fortareata impreuna 31:10-14 Dar din pricina faptului ca
cu averile lor). Prin uimare, Dumnezeu Ti inima lui i s-a umplut de aroganta,
va da ca rasplata Egiptul (v. 17-20). In ziua Dumnezeu 1-a dat pe mana babilonienilor.
in care Nebucadnetar a primit Egiptul ca 31:15-18 Asirianul a fost zdrobit si
plata, Dumnezeu a facut in asa fel incat cor- aruncat in iad (ebr.: $eol), pe cand afte
nul casei lui Israel sa infloreasca. (adica sa natiuni au privit cum se desfasoara acest
aiba loc un reviriment de putere despre care lucru (v. 15-17). Natiunile s-au mangaiat
nu ga^im nici o mentiune in nici un alt loc) (v. 16) in sensul ca au fost satisfacute sa
iar Ezechiel a vestit mesajul lui Dumnezeu vada umilirea Asiriei, natiunea care ii
catre popor(v. 21). asuprise si-i dispretuise. Faraon este ca
asirianul prin faptul ca, de§i a devenil
2. Lamentafie pentru cdderea Egiptului mare, sj el va fi aruncat in adSncimile
(30:1-19) Gropii(v. 18).
30:1-12 Egiptul si toti aliatii sai
-Etiopia, Libia sj Lidia - vor cadea rapusi 4. Lamentatia pentru Faraon ^i Egipt
de sabia babilonienilor (v. 1-9). Nebu- (cap. 32)
cadnetar, regele Babilonului, este mentio- 32:1-16 Faraon s-a crezut un pui de leu,
nat aici ca eel care va distruge tara (v. 10- dar Dumnezeu 1-a considerat un monstru,
12). pe care avea sa-I prinda in plasa Lui si sa-1
30:13-19 Cetatile principale ale ucidil. Regele Babilonului avea sa reduca
Egiptului sunt mentionate aici ca fiind sor- la zero toata faia Egiptului, tara unnand sa
tile distrugerii impreuna cu idolii si ima* fie pustiita si redusa la tacere. Natiunile au
ginile: Nof (Memfis), Patros (probabil si- jelit acest lucru, varsand lacrimi. Domnul
tuat in partea superioara a jumatatii de sud i-a poruncit lui Ezechiel sa rosteasca o
a Egiptului), Zoan (Tanis), No (Teba), Sin lamentatie pentru Egipt, pentru toata
(Pelusium), Aven (Heliopolis), Pi Beseth multimea sa.
(probabil stravechca cetate Dafne, v. 13- Si Domnul Isus a varsat lacrimi pentru
19). Profetia conform careia nu vor mai fi o cetate de ucigasi ce nu a vrut sa-L
printi din tara Egiptului (v. 13) s-a Tmplinit primeasca si sa se adaposteasca sub aripile
literalmente. Nici un egiptean pur-sange Sale. Lui Dumnezeu Ii pasa de creaturile
din familia regala nu a mai domnit in Egipt Sale si nu-Si gaseste placerea in judecata
964 Ezechiel
pe care trebuie s-o aduca peste ele. O, eel mai rau pacatos, dar singura nadejde
Doamne, daruieste-ne lacrimi de compa- este Tn Tndepartarea de pacat, iar nu Tn to-
siune pentru cei pierduti! lerarea sa. Oamenii se plangeau ca
32:17-32 in versetele 17-31 avem o Dumnezeu nu S-ar fi purtat drept cu ci. dar
imagine a Seolului (Groapa) unde este El neaga acest lucru, amintindu-le ca El T!
aruncat Egiptul. Acolo se afla si Asiria (v. va ierta pe omul rau care Tsi marturisesie
22, 23) si Elamul (v. 24, 25), Mesec si pacatul si se lasa de el. Tot a§a. El Tl va
Tubal (v. 26, 27), Edomul {v. 29) si pedepsi pe un om drept care se Tntoarce
sidonienii (v. 30). Egiptul fusese o forta inapoi la faradelege.
formidabila Tn lume, dar in §eoI ea este 33:21, 22 Gura lui Ezechiel a fost
redusa la aceeasj pozitie de umilire si deschisa, el nemaifiind mut cand un om
rusine ca si celelalte natiuni (v. 28, 31, 32). care a reusit s& evadeze din Ierusalim a
Cu aceasta se tncheie oracolele lui venit si a anuntat: „Cetatea a fost cap-
Ezechiel Tmpotriva a sapte natiuni (si
turata!" (vezi 24:27).
orase-state).
33:23-29 Dupa cate se pare, versetele
IV. RESTAURAREAISRAELULUI $1 acestea se ret'era la putinii evrei ce au fost
PEDEPSIREA DUSMANILOR lasati sa locuiasca mai departe Tn tara
SAI (cap. 33-39) Israelului dupa caderea Ierusalimului. Ei
au argumentat ca daca un singur om
De la capitolul 33 pana la sfarsitul
-Avraam - a mo^tenit tara, cu cat mai
cartii, Ezechiel se ocupa in principal de
mare este dreptul unui grup ca al lor s-o
restaurarea Israelului si de rezidirea tem-
mosteneasca. Dar pe Dumnezeu II inlere-
plului.
sa calitatea, nu cantitatea. Chiar Tn acel
A. Profetul primeste o noua imputerni- timp ei comiteau tot felu! de pacate dc
cire ca strajer (cap. 33) idolatrie, tara urmand sa fie curalita de
aceste urSciuni, care marturiseau Tmpotri-
33:1-9 In capitolul acesta Ezechiel este va lor. Ei nu erau descendenti adevarati
comparat cu un strajer. Daca Ti va averti- (spirituali) ai lui Avraam. Marturisirea lor
za pe oameni, facSndu-si datoria in aceasta exterioara, doar cu gura, nu i-a salvat de
privinta, dar ei vor refuza sa ia seama, judecata, deoarece pe Dumnezeu nu-L
atunci vor purta raspunderea pentru pro- intereseaza doar vorbele rostite de cineva.
pria lor nimicire. Pe de alta parte, daca nu- ci si viata acelui om (cf. Iacov 2:14).
i va avertiza pe oameni si acestia vor pieri, 33:30-33 Oamenilor le placea set
Dumnezeu va cere sangele lor din mana asculte pe Ezechiel vorbindu-le, dar nu
strajerului. aveau de gand sa puna in apUcare cuvin-
Dumnezeu 1-a facut pe Ezechiel raspun- tele sale! Cand profetiile sale aveau sa se
zator pentru casa lui Israel. Intrebarea se Tmplineasca, ei aveau sa stie ca in mijiocul
ridica in cazul fiecarui credincios: Pentru lor s-a aflat un profet.
cine ne va face Dumnezeu raspunzStori? Noi trebuie sa ne apropiem de Cuvantul
Caror persoane trebuie sa le dam marturie? lui Dumnezeu cu intentia de a-1 pune Tn
Pe cine sa avertizam? Rudele noastre, aplicare Tn viata noastra si de a ne verifica
colegii de serviciu, vecinii, prietenii? Este mereu inimile, ca nu cumva sa nu aplicam
o raspundere cat se poate de solemna si ne ceea ce am auzit. Cel mai bun raspuns la o
vom pricinui daune sufletului nostru daca predica nu este: „0, ce predica frumoasa a
nu ne-o vom duce la indeplinire cu credin- fost!" ci „Dumnezeu mi-a vorbit, acum tre-
ciosie. buie neaparat sa fac ceva."
33:10-20 Oamenii Tntreaba dispera|i:
„Atunci cum sa traim?" O, cat de multi
oameni nu si-au pierdut Tn vremea de acum B. Pastorii falsi si pastoral eel bun (cap. 34)
orice nadejde, fiind cuprinsi de disperare si 34:1-6 Pastorii (dregStorii) erau intere-
deprimare! Raspunsul Domnului este: sati doar pentru binele lor, iar nu si pentru
Pocaiti-va! Exista speranta chiar si pentru binele oilor (oamenii). Ei domneau cu
Ezechiel 965
asprime iar oile s-au risipit. Unii oameni, inclusiv un anumit tip de
Pana in ziua de azi multi conduc&tori predicatori, incearca sa sugereze ca
religiosi nu au invatat lectia ca trebuie sa Dumnezeul Vechiului Testament ar fi o
slujeasca oile pe care le pastoresc. Ei con- Zeitate asprS §i neiubitoare, in contrast cu
fundS „serviciul" cu un mijloc de castig. Dumnezeul prezentat in Noul Testament. 31
Putem da slava lui Dumnezeu pentru lideri John Taylor reuneste minunat revelatiile
care slujesc cu evlavie, dandu-se exemple pe despre Dumnezeu ca pastor in Vechiul si
ei insjsj In fata turmei. Noul Testament:
Domnul a permis risipirea turmei in
Imaginea p&storului care cauta pe eel ratScit din
primul rSnd pentru a impiedica provocarea
versetul 12 este o remarcabilS anticipare a pildei
unor daune si mai mari (v. 10). Yates descrie
oii pierdute (Luca 15:411), pe care negresit
situatia foarte bine:
Domnul nostru §i-a !ntemeiat-o avand ca punct
Ni se Tnfatiseaza un tablou sfasietor al predi- de plecare acest pasaj din Ezechiel. In el sunt
catorilor necredinciosi din vremea lui ilustrate clt se poate de limpede calitStile pline
Ezechiel. Turma este risipita, neglijatS si de duiosie si de iubire ale Dumnezeului Ve-
flamSnda, in timp ce pastorii egoisti se l&faie chiului Testament, dandu-se o lovirurS de
Tn huzur, benchetuind fara sa le pese de re- moarte celor care incearcii sa introduca o linie
sponsabilitatile ce le revin. Ei au grija sS-si de demarcate intre Iahve, Dumnezeul Israelu-
procure mSncarea lor, hainele lor si toate con- lui, §i Dumnezeul §i Tatal Domnului nostru Isus
forturile, dar de altfi nu le pasa nici o clipa1.29 Cristos. De altfel, acesta nu e singurul pasaj [din
Vechiul Testament] care vorbeste despre pas-
34:7-10 Prin urmare, Dumnezeu este
torul plin de dragoste si tandrete (cf. Ps. 78:52f.;
hotarat sa-§i salveze oile din mana acestor
79:13; 80:1; Is. 40:11; 49:9f.; ier. 31:10).-^
p&stori falsi. Dar tot timpul El are in vedere
binecuvantarea si astfel va strange oile si va 34:17-24 Domnul Dumnezeu £si va
purta de grija, ocupandu-Se de nevoile salva de asemenea oile Sale adevarate de
individuale ale persoanelor. Cea mai mare pastorii falsi, care sunt plini de egoism si
binecuvantare va consta Tn relajia dintre cruzime. „Robul meu David" din ver-setele
Domnul si oile Sale, o partasie intima Tntre 23 si 24 se refera la Domnul Isus, care este
Dumnezeu §i om. descendent al lui David. Evreul crestin David
34:11-16 EI va fi Pastorul lor si-i va duce Baron explica:
tn tara lor. domnind peste ei (tn timpul
Mileniului). Evanghelistul D. L. Moody Chiar §i evreii au explicat numele „David" din
reliefeaza minunat slujba lui Dumnezeu fata aceste pasaje ca o referire la Mesia - marele Fiu
de oile Sale: al lui David Tn care ?sj gasesc implinirea toate
promisiunile facute catre casa lui David. Astfel
Observati aceasta serie de afirmatii care Tncep Kimchi, Tn comentariul sau asupra textului de la
toate cu promisiunea Domnului: „voi face Ezechiel 34:23, spune: „Robul Meu David
cutare si cutare lucru": -adicS, Mesia care va iesi din samanta sa in
vremea mantuirii": iarTn versetul 24 din
Pastorul si oile - capitolul 37 el face urmatoarea observatie:
v. 11. Le voi cauta cu staruin|a. „Regele Mesia- numele S5u se va numi David
v. 12. Le voi izbavi. deoarece El va fi din s3man(a lui David." $i tot
v. 13. Le voi scoate afara. asa pro-cedeazS, praede, toti comentatorii.33
v. 13. Le voi aduna.
v. 13. Le voi aduce Tnauntru. 34:25-31 Sunt descrise aici siguranta si
v. 14. Le voi hrani. prosperitatea turmei lui Dumnezeu in timpul
v. 15. Le voi duce la odihna. viitoarei domnii a lui Cristos. In cadrul unui
v. 16. Le voi lega pe'cele ranite. legamant de pace (v. 25) vor fi suvoaie de
v. 16. Le voi Tntari pe cele slabe. binecuvantare (v. 26) si o gra-dina renumitS
Exists multe oi slabe Tn stana lui Dumnezeu, (v. 29).
dar nici una in pasunea Lui.30 Forma ideala de guvernamant este o
966 Ezechiel
monarhie benefica si absoiuta, avandu-L printre natiunile Tn mijlocul carora au
pe Cristos ca Rege. umblat.
36:22, 23 Pavel citeaza versetul 22 la
C. Pierzarea Edomului (cap. 35)
Romani 2:24, cand face un recbizitoriu
35:1-7 Muntele Seir este Edom. Acea aspru la adresa inconsecventei evreilor Tn
tara" este Tnfierata aici de Domnul dirt prici- rapoit cu Neamurile si cu legea. Pentru a-
na urii nepotolite pe care a avut in perma-
nenta fata de evrei. pentru ca s-a bucurat de 5i razbuna numele, iar nu de dragul lui
caderea Ierusalimutui, s-a purtat cu cru- Israel, Ti va readuce Dumnezeu pe israelii!
zime fa|a de fugari si pentru ca a complotat Tnapoi Tn patria lor.
sa puna mana pc tara Israelului. Edomul 36:24-29a Versetele 24-29 descriu
dorea binecuvantarea dar pe Domnul nu-L regenerarea spirituals a Israelului. Dum-
dorea. Despartiti de Domnul Isus nu putem nezeu Ti va curati, le va darui o inima noua
fi binecuv&ntati, adevar valabil sj in zilele si un duh nou (nasterea din nou) si-i va
noastre. Edom este sortit vesnicei pustiiri si salva de necuratie. Keil comenteaza pe
pierderii oricaror legaturi comerciale (v. 7). marginea acestui important pasaj:
35:8-15 Edomul i-a blasfemiat pe evrei, Curatirea de pacate, care corespunde cu
tratSndu-i ca pe niste dusraani. Dar Tndreptatirea, §i nu trebuie confundata cu
Domnul Tnca Se identifica pe Sine cu sfintirea..., este urmata de reTnnoirea cu
poporul Sau. Copiii Lui au fost disciplinati Duhul Sfant, care Tndeparteaza inima
de El, dar nu si respinsi. Edomul a facut veche de piatra, punand Tn locul ei o in-
greseala mare de a nu fi observat aceasta ima noua de carne, pentru ca omul sa
importanta distinctie. poatS aduce la Tndeplinire poruncife lui
Dupa cum s-a bucurat Edomul de pusti- Dumnezeu si sa umble Tn noua viata.34
irea Israelului, tot asa se va bucura Tntregul
pamant de nimicirea Edomului. C^nd Domnul nostru S-a minunat de
Lui Dumnezeu nu-I face placere cand ignoranta lui Nicodim cu privire ia
credinciosii se bucura In taina de cSderea nasterea din nou, negresit El Se va fi astep-
dusmanilor credintei. Dragostea adev&rata tat ca acest pasaj din Ezechiel sa-i fie
r.u simte nici o satisfactie, nici macar Tn cunoscut acestui Tnvatator al Israelului
taina, cand altii sunt coplesiti de durere (loan 3:10).
-fie prleteni, fie dusmani. 36:29b, 30 Se va produce o crestere
D. Restaurarea tarii si a poporului (cap. 36) substantiala a recoltelor dc grane si de
fructe, israelitii nemaisuferind niciodnta de
Capitolul 36 a fost numit „Evanghelia fcame. Toate acestea le va realizaDomnul,
dupa Ezechiel," Tn mare masura datorita nu pentru meritele lor, ci pentru a-$i da
versetelor 25-30. cinste Numelui Sau.
36:1-7 Natiunile care au luat cu japca 36:31-38 Natiunile din jur vor cunoaste
tara Israelului, batSndu-si joe de poporul ca Dumnezeu a repopulat si resSdit tara.
lui Dumnezeu, Tn special natiunea Edom, Oamenii vor fi din nou numerosi ca
vor fi pedepsite de lehova. turmele de animate Tn lerusalim Tn zilele de
36:8-15 Cetatile Israelului si targurile saibStoare. Aceste profetii au cunoscut o
sale vor fi locuite, tara urmand sa fie mai Tmplinire partiala cand s-au Tutors evreii
manoasa §i mai prospera decat Tn orice din exilul babilonean, dar Tmplinirea tor
perioada anterioara; iar celejalte natiuni nu deplina este Tnca Tn viitor. Tn timpul dom-
vor mai lovi Israelul cu tot felul de Impun- niei viitoare a lui Cristos.
saturi rautacioase. Israelul modern a dobandit statutul dc
36:16-21 Dar nu numai tara va fi stat independent Tn anul 1948. Evreii se
restaurata, ci si oamenii, fiind repatriati. intorc chiar Tn prezent, Tn numar destul dc
lata motivele pentru care au fost exilati: mic Tn tara lor, cuprinsi de necredinta. Prin
varsarile de sange si idolatria; ei au facut sa urmare acesta este un indiciu a! faptului ca
fie vorbit de rau numele lui Dumnezeu se apropie verirea Domnului.
Ezechiel 967
E. Vedenia vaii oaselor uscate (37:1-14) Capitolul de fata impreunS cu urma-torul
37:1-8 In vedenia din versetele 1 si 2, prezic nimicirea viitoare a vraj-masilor Iui
Ezechiel a vazut oasele uscate ale iui Israel si Israel. Gog este Tn fruntoa accs-tor dusmani
Iuda, Tnlr-o vale. I s-a poruncit sa iar Magog este tara acestuia. Nu exista un
proroceasca oaselor sa Tnvie. Yates aplica acord de pareri Tn randuriie cercetatorilor
acest lucru la propria noastra nevoie din' Bibliei asupra identitatii Iui Gog. Se pare ca
zilele noastre de a avea suflarea vietii: timpul desfasurarii eveni-mentelor descrise
aici va fi dupa re venirea Israelului Tn tara.
Intr-o maniera neobisnuita, stranie §i dramatica, dar Tnainte de a Tncepe Mia de ani
profetul aduce vesten plina de bucurie conform (Miieniul). Gogul si Magogul despre care
careia mai este nadejde pentru Israel. Da, inca vorbeste Apocalipsa 20:8 apartin Tnsa
mai e loc penlru o trezire! Chiar oasele uscate, perioadei de dupa Mileniu.
lira tendoane, lipsite de came si sange, pot Tnvia.
Venirea Duhului Iui Dumnezeu aduce viata. G. Distrugerea dusmanilor viitori ai
Acelasj adevar extraordinar este necesar si astazi Israelului (cap. 38, 39)
intr-o lume plina de oase uscate. Avem nevoie sa
vina Duhul Slant cu puterea Sa dataware de 38:1-16 Dumnezeu va ademeni pe Gog si
viata, pentru ca o trezire adevilrata sa cuprinda pe aliatii sai ca sa-si striinga trupele (v. 1-6).
intregui pamant. (Cf. si Gen. 2:7: Apo. 11:1 l)P Despre Gog se spune ca este printul
Rosului,38 Mesecului si Tubalului, denu-
Prima oara cand a rostit Cuvantul Iui miri pe cai'e unii le-au interpretat ca fiind
Dumnezeu oasele au fost acoperite de ten- termenii din care provin Rusia, Moscova si
doane, carne si piele. Tobolsk. Este o posibilitate fascinantS, dar
37:9-14 In continuare el a prorocit v&n- nici pe departe dovedita. Acestia se vor
tuiui sau suflarii si trupurile au fost pairunse deplasa Tn sud, atac§nd Israelul. Evreii vor
de suflare. Lucrul acesta Tsi gaseste locui in acest timp Tn siguranta, Tn sate fara
Tmplinirea in restaurarea nationals a ziduri. Dumnezeu cunoaste planurile
Israelului (v. 11-14), mai Tntai restaurarea dusmanului chiar cu mii de ani Tnainte. El
unui popor mort din punct de vedere spiritual, are un plan pentru izbavirea poporului Sau,
si apoi reganerarea lor. ceea ce-i- umple de mangaiere pe credin-
Sa nu ne scape paralela cu propria noastra ciosi.
regenerare. Trebuie sa fie prezent Cuvantul 38:17-23 Apoi fortele Iui Gog se vor
Domnuiui (v. 4) si Spiritul (suflarea) Iui napusti asupra tarii. Dar vor fi Tntampinate
Dumnezeu (v. 9). de mania si gelozia Iui Dumnezeu. Tara va fi
groaznic zguduita de un mare cutremur;
F. Reunificarea celor doua regate Israel oamenii Iui Gog vor fi ingroziti de ciuma,
si Iuda (37:15-28) sange, ploi torentiale, grin-dina, foe si
37:15-23 Ezechiel primeste in continuare pucioasa (v. 17-23).
porunca de a lua doua bete, unul Distrugerea dusmanilor Iui Dumnezeu ne
reprezentand pe Iuda si celalalt pe Israel aminteste de promisiunea Iui Dumnezeu din
(Iosif si Efraim). Punandu-le cap la cap, el a Isaia 54:17: „Nici o arma fSurita Tmpotriva
facut din ele un singur bat. Asta Tnseam-na ta nu va propasi.... Aceasta este mostenirea
ca cele doua regate, rupte Tn doua in timpul sSujitorilor Domnuiui."
domniei Iui Roboam, vor fi reunite. Un 39:1-6 Hoardele Iui Gog vor fi total
singur rege (Mesia) va domni peste ele. Ele nimicite pe-muntii Iui Israel. Mentionarea
vor fi salvate, curatite si restaurate. arcurilor si sagetilor din versetul 3 nu
37:24-28 David (aid Domnul Isus) va fi Tnseamna neaparat ca aceste armate din
regele iar oamenii il vor asculta implicit. viitor vor recurge la tipul acesta de anne
Dumnezeu va incheia un legamant vesnic de primitive, de§i nu este exclus sa se intam-ple
pace cu ei iar templul va fi stabilit Tn asa. Dar de ce ar proceda vreo naiiune in felul
mijlocul lor. Aceasta profetie inca nu s-a acesta? - s-ar putea cineva Tntreba.
implinit.
968 Ezechiel
O explicate posibila ar fi faptul ca de ani de V. SCENE DIN MILENIU (cap. 40^18) A.
ziie diverse puteri militare lucreaza de zor, Templul din Mileniu la lerusalim (cap. 40-
Tncercand sa inventeze arme care sa faca 42)
total inutile orice arme mecanice, cum ar fi Capitolul de fata si urmatoarele doua ne
tancul, avionul etc. Daca aceasta inventie va ofera detaliile privitoare la templul care va fi
reusj, atunci va fi nevoie din nou sa se revina construil la Ierusaiim. Multe din descrierile
la cai si la arme ne-mecanice in cursul aflate in aceste texte sunt intr-adevar greu de
razboaielor. Tnteles, dar nu este imposi-bil sa ne facem o
Pe de alta parte, S. Maxwell Coder sustine idee globala despre ceea ce ni se prezinta.
ca termenii din originalul ebraic sunt suficient Paul Lee Tan scrie:
de labili pentru a permite existenta unor Adep|ii interpretarii neliterale sustin cii aceasta
armamente moderne, sofisticate. Astfel profetie ar fi un simbol al bisericii crestine. Dar
arcurile sj sagetile ar putea Insemna aceasta protetie majora din cartea Ezechiel
dispozitive de lansare si proiectile. „Caii" de contine descrieri, specificatii si masuratori ale
la 38:4 (textual „saritorii") ar putea fi templului din timpul Mileniului care sunt alat
vehicule auto-propulsate ca de exemplu de exhaustive incSt se poate chiar Tntocmi o
tancuri sau eli-coptere. Armele de la 39:9, 10 schita dupa ele, dupa cum se putea face si Tn
nu sunt neaparat facute din lemn. Termenul cazul istoricului templu a! lui Solomon. De
din original ar putea Insemna, conform mul- fapt, F. Gardiner in comentariul lui Ellicott
tor comentatori, echipament militar cum ar fi asupra Tntregii Biblii (Commentary on the
carburant sau propulsoare de rachete.37 Whole Bible) reuseste sa schiteze alcatuirea
39:7,8 Domnul Isi va razbuna numele templului din Mileniu - desi sustine ca nu este
Sau eel sfant in ziua aceea. posibil. Asta !-a determinat pe Alva J. McClain
39:9, 10 Armele lui Gog, Tmprastiate pe sa comenteze ca „daca un comentator neinspi-
munti, vor asigura combustibil pe o perioada rat poate sa dea de capat planului arhitectural,
de sapte ani. Faptul ca nu vor avea nevoie de negresit constructorii viitori, ce vor lucra sub
lemne de pe camp sau din padure cu care sa calauzirea divina, nu vor avea nici o probiema
faca focuri de tabara ar parea sa vina in in a ridica acest edificiu."38
sprijinul parerii ca abun-dentele arme
abandonate vor fi totusi con-fectionate din 1. Omul cu trestia de masurat (40:1-4)
lemn. Inca de la primele versete aflam ca lui
39:11-16 Ingroparea trupurilor moarte va Ezechiel i s-a daruit o vedenie a cetatii
avea loc in Valea lui Hamon Gog (Multimea Ierusaiim si a templului din timpul
lui Gog), la rasarit de Marea Moarta. Mileniului. tn al paisprezecelea an dupa
Aceasta operatie va dura sapte luni. ce a fost capturat lerusalimul, Ezechiel a fost
39:17-20 Trupurile moarte ale cailor si rapit In cadrul unor vedenii §i a§ezat pc un
calaretilor vor asigura un mare ospat pentru munte foarte inalt. I s-a aratat o vedenie a
pasarile sj animalele de prada. cetatii Ierusaiim §i a templului milenar de
39:21-24 In ziua aceea, Neamurile vor sti catre un om a carui mfati^are era ca de bronz.
ca robia Israelului s-a datorat nu faptului c5 Profetului i s-a poruncit sa-si fixezc in minte
Dumnezeu ar fi fost neputin-cios in a o tot ce a vazut si sa faca cunoscul casei lui
impiedica sa se intample, ci din pricina Israel. Exact acest lucra II face el in
faptului ca necuratia si faradelegile capitolele ce urmeaza.
poporului lui Dumnezeu au reclamed acest
lucru. 2. Poarta de rasarit a curtii exterioare
39:25-29 Restaurarea. lui Israel va fi astfel (40:5-16)
completa. Israelitii vor uita rusinea lor s>L tntrucat templul era dispus de la est la
vor recunoa?te pe Domnul, care Isi va vest, intrarea naturals a fost poarta de est, §i
revaisa Duhul Sau peste casa lui Israel tocmai cu acest amanunt arhitectural tncepe
descrierea. Mai Intai, zidul din jurul
exteriorului templului este masurat (v. 5).
Apoi este descrisa poarta de est a
Ezechiel 969
COMPLEXUL TEMPLULUI
ZE Zldul curtii exterioare (40:5)
Poarta exterioarS de est (40:6-16)
Curtea oxter loiarS (40:17)
Camerele din curtea exterioara {40:17)
Pavimentul (40:17,18}
Curtea exterioara de nord (40:20-22)
Curtea inlerioari de nord (40:23, 35-37)
Curtea extarloara de sud (40:24-26)
Curtea interioari de sud (40:27-31)
Curtea interioari (40:32)
Poarta interioari de est (40:32-34)
Mese pentru junghierea snlmalelor
(40:30-43)
PSD Came re pentru cant5re|i si preoji
(40:44-46)
Altar (40:47; 43:13-27)
Vestibulul templului (40:48,49)
Sanctuarul sau locul sfSnt (41:1, 2)
Locul prea sfant (41:3, 4)
Camere laterals (41:5-7)
Elevafia din lurol templului (41:8)
C5 Curta de separable (41:10)
CO Cladirea de la capatul de vest (41:12)
CP Camerele preotllor (42:1-4)
Zl Zidut curjii interioare (42:10)
CP Locurile de gatlt ale preo(ilor (46:19, 20)
B BucStSrit (46:21-24)

POARTA
T Trepte (40:6)
P Praguri (40:6, 7)
C Camerele portii (40:7,10,12)
F Ferestre (40:16)
V Vestibul (40:8, 9)
SP Stalpll portii (40:10,14)

Templul lui Ezechiel

acestei curti exterioare (v. 6-16). porti: poarta de sud (v. 28-31); o a doua
poarta spre est (v. 32-34); si o poarta spre
3. Curtea exterioara (40:17-19) nord (v. 35-37).
In fata pavimentului, care ar putea fi
un fel de mozaic, ca la 2 Cronici 7:3 §i 6. Echipamentul pentru jertfe (40:38-43)
Estera 1:6, urmeaza sa se afle treizeci de Opt mese din portic vor fi la poarta de
camarute. nord pentru animalele de jertfa. De aseme-
nea, patru mese din piatra cioplita vor fi
4. Celelalte doudporti ale curtii exte folosite pentru arderile-de-tot. Vor exista
rioare (40:20-27) instrumente pentru sacrificarea animalelor
Poarta indreptata spre nord urmeaza sa si carlige de un lat de palma.
fie ca cea de est, cu bolti sj palmieri. Poarta
de sud are aceleasi dimensiuni s.i aceeasi 7. Camerele pentru preoti (40:44-47)
structura. Spre vest nu exista nici o poarta. Vor fi camere pentru cantareti, una spre
sud si alta spre nord. Prima va fi pentru
5. Cele treiportiale curtii interioare preotii care au m grija lor templul; cealaita
(40:28-37) dinspre nord este pentru preotii care au Jn
Curtea interioara are de asemenea trei grija lor altarul (fiii lui Tadoc).
970 Ezechiel
8. Porticultemplului (40:48, 49) 12. Masuratorile templului (41:13-15a)
Porticul sau pridvorul templului pare Calauza lui Ezechiel la templu 1-a
sa fie proiectat ca eel din templul lui masurat si a constatat ca are o suta de coti
Solomon. Stalpii ne amintesc de cei numiti lungime si o suta de coti latime.
Iachin §i Boaz din templul lui Solomon (1
Regi7:21).
Capitolul 40 se ocupa in principal de 13. Decorul interior si mobilierul templu
zona din jurul templului; capitolul 41 lui (41:15b-26)
descrie templul propriu-zis. Interiorul templului urmeaza sa lie pre-
Masuratorile detaliate din capitoleie vazut cu galerii de ambele parti, stalpi ai
40-43 ne amintesc ca In toata slujirea noas- u$/ilor si cadre de ferestre tesjte.
trS. trebuie sa construim conform datelor Heruvimi si palmieri vor avea rof de-
prescrise de Dumnezeu (vezi Ex. 25:40). corativ, allernand de ji:r imprejurul
Aceste masuratori precise nu ar avea nici cladirii. Heruvimii, care ne amintesc de
un sens, dac& nu am avea de a face cu o sfintenia lui Dumnezeu (vezi Geneza 3)
cladire tn sens literal. O cladire alegorica vor ave;1. o fata de pui leu Tntoarsa catre un
sau simbolica' nu ar fi prezentata cu atatea
palmier si o fata de om catre celalalt pal-
detalii arhitectonice. De asemenea, nimeni
mier. Palmierii simbolizeaza victoria si
nu a putut sa ofere o explicate satisfaca-
toare a diverselor componente, daca mtr- neprihanirea in Scriptura.
adevar acestea ar fi doar simbolice, cum Altarul, ce trebuie sa. fie din lemn, cste
sustin unii. numit de calauza lui Ezechiel: „masa ce
este in fata Domnului."
9. Templul si Local Preasfdnt (41:1-4) Templul urmeaza sa fie prevazut cu
Masuratorile lacasului de Tnchinaciune doua u.si din cale doua panouri fiecare.
urmeaza a fi exact ca cele din templul lui de asemenea sculptate cu heruvimi si
Solomon §i de doua ori mai inari decat cor- palmieri.
tul (tabernacolul) din pustie. Omul cu Porticul din afara va fi acopcrit cu un
infati§are de bronz 1-a dus pe Ezechiel in coviltir de lemn.
l&ca^ul de inchinaciune (sanctuar), dar Nu se spune nimic despre vreo cata-
numai el singur a intrat in Locul Preasfant, peteasma, sau despre chivot sau despre
amintindu-ne din nou despre restrictiile ce vreun mare preot. Catapeteasma a fost
guvemau templul din vechime si din cortul sfa§iata in doua la Calvar. Simbolismul
intalnirii cu privire la intrarea in Sfanta chivotului este implinit de Crislos iar acolo
Sfintelor (vezi Ev. 9:8, 12; 10:19). Aceeasi El va fi Slavitul Mare Preot.
divizare dubla a templului stravechi se
pare ca va continua §i in templul din timpul 14. Camerele de locuit ale preotilor
Mileniului. (42:1-14)
Preotii vor locui in partea de nord si de
10. Camerele laterale (41:5-11) sud a templului. In aceste zone preotii vor
Templul va fi foarte masiv sj incapator; manca jertfele prea sfinle si-si vor Inlretine
va avea trei caturi cu treizeci de camere la vesmintele sacre pentru slujba.
fiecare cat. Pe lime ascendent! eie vor
crestfi in marime, probabil printr-o patrun-
dere mai mare Tn interiorul structurii pro- 15. Masuratorile curtii exterioare (42:15-20)
priu-zise, in gen de scara (v. 7). Masuratorile curtii exterioare vor fi de
cinci sute de trestii de fiecare din cele
11. O cladire la vest de templu (41:12) patru laturi. Distinctia dintre sfSnt si eel
In fata laturii de vest a complexului tem- nesfant (sau comun) din versetul 20 este
plului se va afla o cladire separata de deosebirea dintre ceea ce noi am numi
§aptezeci de coti pe nouazeci de coti. Nu sacru si secular. Este deosebirea dintre
se precizeazli scopul acestei cladiri. tnchinare si treburile obisnuite de fiecare zi.
Ezechiel 971
B. Inchinarea in timpul Mileniului Capitolul se incheie pe o nota de TmbSr-
(cap. 43,44) batare: nu numai cS Dumnezeu va accepta
43:1-5 Anterior in cuprinsul cSrlii ofrandele oamenilor, ci „Eu va voi accep-
Ezechiel (11:23) am vazut norul de slava ta," spune Domnul Dumnezeu.
parasind cu reticenta templul din leru- Observafi ca preotii Tn ziua aceea vor fi
salim. Dar slava Dumnezeului lui Israel fiii lui Tadoc (v. 19), o onoare ce va izvorT
se va Tntoarce in Persoana Domnului Isus, probabil din loialitatea neclintita a lui
cand El va veni sa domneasca, Tadoc fata de David si Solomon.
43:6-9 E! va locui pe veci Tn mijlocul 44:1-3 Poarta de est a curtii exte-
popomlui Sau; nu se va mai practica des- rioare trebui e sa stea in permanent a
fraul (idolatria) si toate uraciunile ce inso- mchisa deoarece odata ce Domnul va
tesc aceasta practica la umbra templului. reveni Tn templu, nu va mai pleca nicio-
43:10-12 Cand Casa lui Israel se va data. Doar printul va putea sta in porti-
rusina de tot ce au facut, vor vedea culul portii si manca jertfa acolo. Unii
tiparul, proiectul si aranjamentul noului cred ca printul este Mesia Insusi, altii ca
templu. De indata ce se vor pocai, este un descendent al lui David care va
Dumnezeu le va darui o noua speranta. (§i sluji de vice-regent sub Cristos. Regele.
aoi ar trebui sa reactionam in felul acesta Dar F. W. Grant scoale Tn evidenta faptul
cSnd se poc5ieste cineva.) Oamenilor a tre- ca el nu poate fi Mesia, deoarece are fii
buit sa li se spuna ca intreaga zona din (46:16) ?i aduce o jertfa de pacat pentru el
jural varfului muntelui pe care se va insusi (45:22).39
cladi templul va fi preasfanta. 44:4-9 Cand Domnul I-a adus pe
Adevaraia vedere a slavei Domnului ne Ezechiel Tn partea din fata a templului. pro-
face sa ne rusinam de nelegiuirile noastre fetul a fost izbit de gloria Domnului, Tn
(v. 10): timp ce aceasta a umplut casa. Versetul 4
ar trebui sa genereze o dorinta aprinsa de a
Privirea ce 1-a topic pe Petru, avea adunari de inchinaciune Tn care slava
Fata ce Stefan a vSzut-o, Domnului sa fie atat de evidenta incat
Inima ce a pl^ns cu Maria inchinatorii sa se prosteamS Tnainlea Lui.
E singura ce de idoli ne poate Tndeparta. Domnul 1-a instruit sa ia aminte
-Autor anonim Tndeaproape la noile randuicli privitoare la
43:13-17 In continuare sunt date templu, ia intrarea §i ies,irile sale (v. 5), si
masuratorile altarului, care se pare cS este sa-i previna pe oameni ca trebuie sa
ca o platforma terasata. Vatra altarului este inceteze folosirea oricarui strain Tn cadrul
chiar suprafata altarului, unde se face focul. slujbei de la templu (v. 6-9).
Altarul va avea patru coarne ce se ridica din 44:10-16 De aici Tnainte Iucrarile de
vatra. 0 trasatura neobisnuita a acestui altar corvoada vor fi repartizate levitilor, care'
va fi faptul ca va avea patru trepte ce vor cazusera odata in idolatrie. Numai fiii lui
conduce la el; or, acest lucru fusese interzis Tadoc vor putea sluji ca preoti, apropiin-
in cadrul primului templu. Acesta va fi Tnsa du-se si slujind lui Dumnezeu. Fiii lui
atat de Tnalt meat va fi nevoie de o modali- Tadoc au fost credinciosj Tn vremurile de
tate de a se ajunge pana sus. necaz prin care a trecut David (2 Sam.
43:18-27 fn continuare se prescrie ritu- 15:24; 1 Regi 1:32 etc.; 2:26, 27, 35). S-ar
alul ce va trebui respectat pentru con- putea ca levitii sa fie suspendati din slujba
sacrarea altarului prin sange. Asta va dura lor preoteasca din pricina blestemului ros-
sapte zile si importanta .sa in inchinarea tit impotriva familiei lui Eli, datorita necre-
publica a Israelului se poate vedea din mai dinciosiei sale din perioada regilor. Aflam
multe texte din Vechiul Testament: Exod din toate acestea ca pacatul are adesea con-
29:37; Levitic 8:11, 15, 19, 33; 1 Regi secinte amare si ca credinciosia va fi ras-
8:62-65; si 2 Cronici 7:4-10. Dupa toate platita.
aceste rituri, in ziua a opta vor incepe jert- 44:17-19 Preotii vor fi obliga|i sa
fele regulate. poarte haine de in, nu de lana. Expresia
972 Ezechiel
„ln hainele lor sfinte ei nu vor sfinti oamenii (v. 9), folosind balante si masura-
poporul" (v. 19b) se refera la o sfintenie tori drepte.
ritualista rezervata doar pentru slujba sanc- 45:13-17 In aceste versete tuturor
tuarului, nu pentru Tndatoririle obisnuite oamenilor li se cere sa aduca un anumit
ale preotilor (Ex. 29:37; 30:29; Lev. 6:18, procent din recoltele lor printului din
27; Hag.'2:10-12). Israel, pentru ca din aceste ofrande sa se
44:20-22 Se dau reguli pentru tunsori aduca jertfele obisnuite, la timpurile pre-
corecte, cu privire la vin si la casatoriile vazute.
corespunzatoare pentru preo|i. 45:18-20 In prima zi a lunii intai,
44:23, 24 Fiii lui Tadoc vor sluji si in sanctuarul urmeaza sa fie curatit iar in a
rolul de invatStori si judecatori, facandu-i sapteazi a aceleasi luni, oamenii urmeaza
pe copiii lui Dumnezeu sa discearna Tntre sa fie curatiti de pacatele comise nein-
ceea ce e sfant si curat pe de o parte si ceea tentionat sau din ignoranta.
ce e nesfant si necurat, pe de alta parte. 45:21-25 Pastele trebuie serbat Tn ziua a
44:25-27 Contactul necesar cu un mort paisprezecea a lunii intiai iar Sarbatoarea
va necesita anumite ritualuri de curatire. Corturilor in ziua a cincisprezecea a lunii a
44:28-31 Ei vor fi Tntretinuti din saptea.
lucrurile Tnchinate Domnului. Domnul vrea Nu se mentioneaza Sarbatoarea Rusa-
sa fie mostenirea lor, iar ei nu vor avea liilor, Sarbatoai'ea Trambitelor sau Ziua
nimic pe pamant. Acest lucru este valabil In Ispasirii.
cazul slujitorilor lui Dumnezeu astazi; El In lumina tuturor acestor ritualuri si zile
dore§te sa ne gasim desfatarea deplina in sfinte, ce recunoscatori trebuie sa fun noi
El, si astfel sa putem fi liberi sa slujim si pentru lucrarea tnlocuitoare adusa odata
neimpovarati de atasamente lumesti. Ca pentru totdeauna de Cristos pentru noi!
Pavel si noi putem invata sa fim multumiti
in orice stare ne-am afla (Fil. 4:11), dar este Jertfele din timpul Mileniului
un lucru pe care trebuie sa ne deprindem In Ezechiel 43:20, 26; 45:15, 17 despre
sa-1 invatam, deoarece nu se obtine de la unele din jertfe ce vor fi aduse Tn timpul
sine. Un om frant poate spune „Nu doresc Mileniului se spune clar ca vor fi in scopul
pe nimeni pe pamant in afara de Tine.... ispasirii. Cum putem reconcilia atunci
Dumnezeu este taria inimii mele si por- acest text cu eel de la Evrei 10:12: „Dar
tiunea mea pe veci" (Ps. 73:25, 26). Omul acesta, dupa ce a adus o singura jert-
fa pentru pacate pe veci, S-a asezat la
C. Administratia in timpul Mileniului dreapta lui Dumnezeu." Sau Evrei 10:18:
(cap. 45,46) „Dar acolo unde este iertare de pacate, nu
45:1 in centrul tarii Israelului, se va • mai este jertfa pentru pacat."?
pune deoparte o portiune de teren ca dis- in sensul pe care-1 are Tn VT,
trict sfant pentru Domnul. Acest teren va fi termenul ,jspasire" (textual „acoperire") nu
de douazeci $i cinci de mil de coti pe zece Tnseam-na niciodata Tndepartare a
mii. pacatelor. Evrei 10:4 ne aminteste ca „...nu
45:2-5 Va fi Tmpartit Tn doua fasii. este posibil ca sa^igele taurilor si al
Jumatatea de sus va contine sanctuarul si caprelor sa Tnde-parteze pacatele." Mai
va fi in acelasi timp pentru preoti. degraba jertfele au fost o amintire anuala
Jumatatea de jos va fi pentru leviti. a pacatelor (Ev. 10:3). Ce a msemnat
45:6 In partea de jos a patratului va fi o atunci atonement (ispa$ire)l A Tnsemnat
a treia fasie, un loc comun, care va ca jertfele pro-duceau o curatie exterioara,
cuprinde cetatea Ierusalim. ceremoniala. Ele le confereau oamenilor o
45:7, 8 Tot terenul din partea de est si purificare ri-tuala, Tnvrednicindu-i sa se
de vest a acestui patrat, pana la hotarele apropie ca Tn-chinatori Tn partasie cu
tarii, va apartine printului. Dumnezeu. Jertfele faceau ispasire chiar
45:9-12 Printii Israelului trebuie sa pentru lucruri inanimate, cum ar fi altarul
aplice dreptatea in toate relatiile lor cu (Ex. 29:37), unde nu se punea problema
iertarii de pacate. Tot
Ezechiel 973
ce InseamnS este c2 altarul era curatit din In versetele 13-15 jertfele zilnice. Legi
punct de vedere ceremonial si astfel deve-nea privitoare la averea printului Tl Tmpiedica de
potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu. a o pierde pentru totdeauna sau de a si-o mari
Cand citim despre iertarea de pacatul pe cai necinstite.
neintentionat in legatura cu ispasirea (Lev. 46:19-24 Sunt prevazute bucatarii
4:20), aceasta nu poate sa Tnsemne decat pentru preoti si pentru popor.
Tndepartarea mtinarii ceremoniale, pentru ca
persoana sa se poatS apropia la Tnchi-nare.
in zilele noastre termenul atonement D. Tara in timpul Mileniului (cap. 47,48)
(ispasire) a capatat un sens mult mai larg si 1. Vindecarea apelor (47:1-12)
mai profund. Este folosit, de pilda\ pentru a Ezechiel a vazut o vedenie a unui rau care
descrie lucrarea jertfitoare a lui Cristos prin curgea de la usa templului, curgand pe langa
care pacatele noastre sunt indepartate iar noi
altar si ajungand la zidul de sud al portii de
suntem Tmpacati cu Dumnezeu. Dar nu are
est, dupa care se varsa Tn Marea Moarta.
niciodata sensul acesta Tn Biblie. (La Romani
5:11 in traducerea KJV, termenul atonement Apele m3rii... vor fi vindecate ?i vor fi pline
(ispasire) ar fi trebuit sa fie tnlocuit cu de pesti. Yates scrie:
reconciliation (impacare)*® ca in NKJV si
Apa vietii este un simbol folosit cu precadere
Tn alte versiuni.)
Tn Vechiul Testament. Zonele aride au nevoie
Jertfele in istoria Israelului Tndreptau
de apa ca sa Tntretina viata. Ezechiel vede
privirile spre jertfa perfecta si completa a lui
curgand din Templu un parau care trece prin
Cristos. Jertfele din timpul Mileniului vor
zonele aride din Arabah. Crescand Tn volum,
comemora lucrarea Sa de pe Calvar. Ele vor
parSuI acesta aduce viata si sanatate si rodni-
fi memoriale pentru Israel cum este Cina
cie pretutindeni pe unde trece. Este singurul
Domnului pentru noi.
remediu de care este nevoie. Isus S-a folosit
Pasajele din Evrei nu exclud nici o
de acest simbol ca punct de plecare pentru
ceremonie de aducere de jertfe Tn viitor. Dar
predica tinuta femeii de la fantana. (Cf. si Ps.
ele insista ca nici un fel de jertfe viitoare nu
1:3; 46:4; Ioel 3:18; Zah. 14:8; loan 4:7-15;
vor putea fi Tn stare sa se ocupe Tn mod
7:38; Apo. 22:1.2)41
eficace de pacate, dup£ cum n-au putut sa o
faca nici Tn trecut4 Acest parau (sau rau Tn adevarat sens
geografic) este un minunat simbol al
46:1-8 Versetele 1-8 ne spun cum binecuvantarii, larg raspandite, dar incom-
printul urmeaza sa stea la poarta de est a plete (v. 11) ce se va revarsa Tn timpul
curtii interioare pentru a se Tnchina cSnd Tsi Domniei lui Cristos din Mileniu. Dumnezeu
aduce jertfele pentru Sarb&toarea Sabatului si va locui in templu si, prin urmare, va fi un rau
cea a Lunii Noi (v. 6). El nu poate intra Tn de binecuvantare, crescand mereu, care se va
curtea interioara. Oamenii trebuie sa stea Tn Tntinde si spre alte locuri. Astazi Dumnezeu
spatele printului si sa se Tnchine Tn timp ce locuieste Tn trupurile noastre (1 Cor. 6:19) si
preotii aduc jertfa. Nici printul, nici oamenii prin urmare ar fi normal ca un r&u de binecu-
nu au voie sa intre Tn curtea interioara\ vantare sa se reverse de la noi spre altii din
In Mileniu, Israel II va vedea pe Cristos jurul nostru (loan 7:37, 38). „Daca un om este
Tn jertfe, ceea ce natiunea integrala n-a facut umplut cu Duhul Sfant si viata lui atinge alte
Tn trecut. vieti, se vor produce numai-decat lucruri
46:9,10 Oamenii trebuie sa iasa din semnificative pentru Dumnezeu." Ce
curtea exterioara prin poarta1 opusa celei prin provocare pentru noi sa Tndeplinim conditiile
care au intrat. Ei trebuie sa urmareasca care sa poata produce binecuvantarea!
miscarile printului. Raul va aduce viatl pretutindeni pe unde
46:11-18 In versetele 11 si 12 sunt va trece - o imagine vie a lucrarii datatoare de
descrise jertfele de bunavoie ale printului. viata a Duhului Sfant.
974 Ezechiel
2. Hotarele tarii (47:13-23) fiecare latura, una pentru fiecare din cele
47:13-20 Hotarele viitoare si diviziu-nile douasprezece triburi ale Israelului. Numele
tarii sunt prezentate in continuare. Aici sunt cetatii va fi: lehova Sarnah - DOMNUL
descrise hotarele. ESTTE ACOLO.
Mentionarea de catre Ezechiel a r&ului Numele acesta ne aminteste de ceea ce a
Iordan ca hotar al tarii (v. 18) nu poate fi o fost intotdeauna in inima lui Dumnezeu: El ?
greseala. Negresit el stia ca Jara se va intinde si iubeste creaturile atat de mull incSt din-
spre rasarit pana la Eufrat (Gen. 15:18). totdeauna a inten|ionat sa le aiba in apropiere
Probabil ca aici el se refera la ocu-parea de El. El cauta mereu, intreband: „Unde
preliminara a Palestinei insasi. Sau ar putea fi esti?", chemand la pocainta si cre-dinta. Ca
un indiciu al faptului ca Iordanul forma Fiu al lui Dumnezeu El s-a coborat chiar aici
odinioara doar o parte din hotarul de rSsarit, jos pe pfimant ca sa moara pentru noi.
pe cand restul teritoriului mergea mai departe, Dorinta Lui va fi implinita: omul va fi
spre nord, nord-est pana la Eufrat. A doua aproape de inima Lui. Noi ne putem angrena
explicatie este mai putin populara, dar si participa alaturi de El in cautarea de suflete
intrucat descrierea data de Ezechiel este atat pierdute chiar acum in timp ce traim aproape
de detaliata si el nu mentioneaza deloc de inima Lui aici pe pamant. Asta doreste
Eufratul, merita siS fie luata in considerare. Dumnezeu pentru noi.
47:21-23 In cadrul portiunii alocate Incheiem comentariul asupra cartii
fiecarui trib in parte, terenurile vor fi Ezechiel cu un rezumat alcatuit de cartu-rarul
imp&rtite prin tragere la sorti, potrivit cu crestin evreu in materie de Vechiul
semintiile lui Israel, dar strainii nu vor fi Testament Charles L. Feinberg:
exclusi de la o mostenire.
Aceasta profe{ie fara egal a inceput cu o vede-
3. tmparprea tarii (cap. 48) nie a slavei lui Dumnezeu si se incheie cu o
48:1-7 Se pare ca tara va fi Tmpartita in descriere a slavei Domnului in cetatea
fasii orizontale, de la Marea Mediterana spre proslavita Ierusalimul. Ezechiel Tncheie. aseme-
hotarul de rasarit al tarii. Fasia cea mai de nea lui loan in Apocalipsa, cu Dumnezeu
nord va fi alocata tribului lui Dan (v. 1). Apoi locuind cu omul in sfinfenie si slavS. Dincolo
sub ea va fi cea a lui Aser (v, 2), pentru de asta nu mai exista nici un tel mai mare al
Neftali (v. 3), pentru Manase (v. 4), pentru istoriei si al relatiilor lui Dumnezeu cu omul.42
Efraim (v. 5), pentru Ruben (v. 6) si pentru
Iuda (v. 7). NOTE FINALE
48:8-22 La sud de Iuda va fi portiunea
deja repartizata printului, ce va cuprinde KIntro) De ex., de Gleason Archer, in A
sanctuarul si cetatea Ierusalim. Acest „dis- Survey of Old Testament Introduction, sub
trict sfiint" va ft un patrat mare ce se va "Ezekiel."
2
invecina cu partea de nord a Marii Moarte. (Intro) John B. Taylor, Ezekiel: An
Va fi impartit in trei fasii orizontale, partea Introduction and Commentary, Tyndale Old
cea mai de nord apartinand preotilor si avand Testament Commentaries, p. 14-16.
templul milenar in centru. Fasia din mijloc va 3(Intro) Albert Barnes, The Bible
fi pentru leviti, iar fSsia de sud pentru Commentary, Proverbs-Ezekiel, p. 302.
4
oamenii de rind, avand in centru Ierusalimul. (l:4-28a) Aceste patru fete au fost de
Restul teritoriului la est si vest de patrat va obicei asociate cu cele patru portrete ale
aparjine printului. Domnului in Evanghelii: Matei - leul (Cristos
48:23-27 Apoi la sud de acest district vor ca Rege); Marcu - boul (Cristos ca rob,
fi sectiuni pentru triburile Beniamin (v. 23), slujitor); Luca - omul (Cristos ca Omul
Simeon (v. 24). Isahar (v. 25), Zebu-Ion (v. desavarsit); loan - vulturul (Cristos ca Fiul lui
26) si Gad (v. 27). Dumnezeu). A se vedea Comentariul
48:28-35 Cetatea Noul Ierusalim va avea Credinciosului asupra Noului Testament,
douasprezece porti, cate trei de Introducerea la Evanghelii, p. 13.
Ezechiel 975
5(l:4-28a) Traducerea NKJV, urmand the Whole Bible, IV:878, 879.
textul masoretic, spune: „Cand am venit." 20(22:23, 24) Taylor, Ezekiel, p. 168,
Nota din editia The New Scofield asupra 169.
acestei probleme textuale suna astfel: 21(22:25-31) Ibid., p. 169. Accasta
„Evident nu Ezechiel a fost eel care a venit sa straveche versiune greaca uneori pastreaza
distruga cetatea Ierusalim din pricina varianta din originalul ebraic, Tn aiara de
pacatelor sale, ci Domnul Insusi. Pe baza cele din textu! ebraic traditional (masoretic).
cermtelor contcxtului, dupa consultarea a sase Notele de subsol pentru verseiele 24 si 25 din
manuscrise, a versiunii lui Theodotion NKJV dau doua exempie, precum si variante
precum si a Vulgatei, cea mai buna variants la din a!te versiuni stravechi.
care se poate ajunge este «Cand El a venit sa 22
(23:5-10) Un centru rival de Tnchina-
distruga celatea.» 0 redare posi-bila si ciune falsa a continuat sa existe. Femeia
probabil de preferat ar fi sa citim ultima litera samariteanca pare sa faca la loan 4:20
din cuvantul controversat drept o abreviere apologia sistemului lor de mchinaciune,
des folosita a termenului „Domnul". In acest scotand Tn evidenta „diferentele dintre cele
caz am avea varianta: «cand Domnul a venit doua denominatii," cum ne-am exprima noi
sa distruga. cetatea.»" The New Scofield Tn zilele noastre.
Study Bible, New King James Version, p. 995. 2?
(26:3-11) Nebucadnetar a primit acest titlu
6( 1:28b-2:7) Traducerea NRSV din pricina faptului ca a obligat multi alti regi
parafrazeaza sintagma „fiu al omului", sa se supuna domniei sale. ' 24(26:3-11)
spunand „muritor" pentru a evita folosirea Feinberg, Ezekiel, p. 149
unor termeni pe care-i numeste „cu orien-tare 2
^(26:12-14) Citat de W. M. Thomson Tn
masculina", adic&fiu si om; dar asta The Land and the Book, p. 155n.
estompeaza legatura cu Daniel si cu modul 26(11:22-25) Peter Stoner, Science
Tn care foloseste Domnul nostru acest text. Speaks, p. 76.
7(l:28b-2:7) Taylor, Ezekiel, p. 60. 27(28:11-19) Feinberg, Ezekiel, p. 161,
H\:2%b-2:1) Ibid. 162.
9(3:12-15) Kyle M. Yates, Preaching 28
{30:13-19) Aceasta.e binecunoscuta
from the Prophets, p. 181. cetate de frontiers Tn care a fost siramulat
10(9:4) Charles Lee Feinberg, The Ieremia dupa asasinarea guvernatorului
Prophecy of Ezekiel: The Glory of the Lord, Ghedalia (Ier. 43:7; cf. 44:1)
p. 56. 29(34:1-6) Yates, Preaching, p. 183.
n(9:4) Ibid. 30(34:11-16) D. L. Moody, Notes from
12(11:16-21) Yates, Prophets, p. 182. My Bible, p. 90.
13(11:22-25) George Williams, The 31(34:11-16) Un asa-zis .,episcop"
Student's Commentary on the Holy protestant liberal din Washington, D.C. L-a
Scriptures, p. 579. biasfemiat Tn anii 1950 pe Dumnezeul
14(13:1-3) Denis Lane, The Cloud and Vechiului Testament, numindu-L un „bully"
the Silver Lining, p. 53-62. (ceea ce s-ar putea traduce prin „tiran." n.tr.).
15(13:8-16) A. B. Davidson, The Book of 32(34:11-16) Taylor. Ezekiel, p. 220, 221.
the Prophet Ezekiel, p. 88. 33(34:17-24) David Baron, The Shepherd
!6
(13:8-16) Domnui nostru ?i defineste pe of Israel, p. 8, 9.
farisei cu un cuvant similar (dar mult mai 34(36:24-29a) Keil, "Ezekiel," p. 110.
aspru!): „morminte varuite" (Mat. 23:27). 35(37:1-8) Yates, Preaching, p. 184.
17(16:44-52) Feinberg, Ezekiel, p. 91. 36(38:1-16) Versiunea KJV, care rcda
18(17:22-24) Carl F. Keil, "Ezekiel," in termenul ebraic ros ca adjectiv cu sensul
Biblical Commentary on the Old Testament, de .principal" modificand sensul lui „print",
XXI:244, 255. se bazeaza pe textul latin a! tra-ducerii
i*(21:25-27) Matthew Henry, "Ezekiel," Vulgata si pe Targum, si nu este o redare
Tn Matthew Henry's Commentary on exacta. Surprinzator este faptul ca
976 Ezechiel
tocmai aceasta varianta a fost adoptata de Bible Commentary. Chicago: Moody
traducerea NIV, poate de teama ca nu Press, 1976.
cumva oamenii sa interpreteze termenui Davidson, A. B. The Book of the Prophet
Ros drept Rusia. Dar interpretarea lui Ro§ Ezekiel. The Cambridge Bible for
ca nume propriu nu rezolva problema, Schools and Colleges. Cambridge: The
neputand stabili la ce domeniu se aplica University Press, 1900.
termenui. S-ar putea, mtr-adevaY, referi la Feinberg, Charles Lee. The Prophecy of
Rusia, dar nu este deioc cert. Cei mai multi Ezekiel: The Glory of the Lord.
istorici si geografi precizeaza ca Mesec si Chicago: Moody Press, 1969.
Tubal ar fi regiuni din zona centrala a Grant, E W "Ezekiel." tn Numerical
Turciei actuale. Bible. Vol. 4. Neptune, N.J.: Loizeaux
"(39:1-6) S. Maxwell Coder, "That Bros., 1977.
Bow and Arrow War," Moody Monthly, Henry, Matthew. "Ezekiel." In Matthew
aprilie 1974, p. 37. Henry's Commentary on the Whole
3S(40:Intro) Paul Lee Tan, The Bible, Vol. IV McLean, VA:
Interpretation of Prophecy, p. 161. MacDonald Publishing Company, n.d.
39(44:1-3) F. W. Grant, "Ezekiel," Tn Keil, C. E "Ezekiel." In Biblical
The Numerical Bible, IV:273. Commentary on the Old Testament.
40
(Eseu) In 1611 atonement (ispasire) Vols. 22, 23. Retiparire. Grand
era „at-one-ment" si insemna „recon- Rapids:Wm. B. Eerdmans Publishing
ciliere." La vremea respectiva a fost tra- Co. 1971.
ducerea corecta, dar limba noastra Mills, Montague S. Ezekiel: An Overview.
(engleza, n.tr.) s-a modificat foarte mult m Dallas: 3E Ministries, n.d.
intervalul scurs de la anii 1600 si pana Tn Tatford, Frederick A. Dead Bones Live:
prezent. An Exposition of the Prophecy of
41(47:1-12) Yates, Preaching, p. 184. Ezekiel. Eastbourne, East Sussex:
42(48:28-35) Feinberg, Ezekiel, p. 239. Prophetic Witness Publishing House,
1977.
Taylor, John B. Ezekiel: An Introduction
BIBUOGRAFIE and Commentary. The Tyndale Old
Testament Commentaries. Downers
Alexander, Ralph. Ezekiel. Everyman's Grove, IL: InterVarsity Press, 1969.

S-ar putea să vă placă și