Sunteți pe pagina 1din 6
REPUBLICA MOLDOVA. ‘MUNICIPIUL CHISINAU PRIMAR GENERAL DISPOZITIE din Dpto Brae dat ‘misuri de securizare a pietonilor ‘Aviind in vedere nota informativa a Directiei generale transport public si oi de comunicatie, dar si statistice accidentelor rutiere cu implicare @ pietonilor, prezentati de Direofia de Politie a municipiului Chisinéu, in temeiul art. 17 alin. (S), art. 15 si_art. 16 din Legea nr-136 din 17.06.2016 ,Privind statutul municipiului Chisinau”, art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (1), art. 32 alin, (1) si art. 34 alin. (2) din Legea nr.436- XVI din 28.12.2006 ,Privind administratia publica locale”, dispozifiei nr. 636-de din 04.12.2019 Cu privire la delegarea unor atribufii ale Primarului General, viceprimarilor si secretarului interimar al sind", vieeprimarul de ramur& al municipiului Chisinau: 1. Se aprobitschija-model de amenajare a trecerilor pentru pietoni suprainilate conform enexei nr. 1 2. Se aprobli parametrii de bazi ai trecerilor pentru pictoni supraintlate, ‘conform anexei nr. 2. 3. Se aproba lista trecerilor pentru pictoni care urmeazi a fi reamenajate conform anexelor nr. 1 sine. 2, anexei nr. 3 4. Se aprobii lista trecerilor pentru pietoni, unde urmeaz& a fi amenajate spafii de refugiu pentru pietoni, conform anexei nr. 4 5. Directia general transport public i o3i de comunicafie va asigura elaborarea projectelor de execufie pentru amenajarea spafilor de refugiu la trecerile pentru pietoni, conform anexei nr. 4. 6. Regia de exploatare a drumutilor gi podurilor ,Exdrupo” va amengja trecerile pentru pietoni supraindltate, conform schifei-model si spatiile de refugiu pentru pietoni conform schitelor de proiect. 7. Ukerior, reeerile pentra pietoni suprainiliate vor fi amenajate dup cum 4. in adiacentul instituilor de invajmant sau alte institufii de concentrare a celor mai vulnerabili pietoni, dack ecestes sunt dislocate nemijlocit in apropierea strlzii; ». locuri cu pericol sporit de producere a aecidentelor rutire; ¢. fn locurile unde fluxul de pietoni este mare, inclusiv inte orele 09:00 — 16:00; 8. Se interzce amenajarea trcerlor pentru pietoni suprainslate in urmitoarele pe drumurile cu 4 sau mai multe benz de ciculatie; pe drumutile cu 3 si mai multe benzi de circulaje intr-un sens; in adiacentul stailor de transport pubic; in adiacentul institujiilor medicale, parcuri auto, servicii de interventie urgent; pe canalele de viztare ale rejelelor subteranc; pe podur si vinducte; . in curbe periculoase; |. lao distant mai mica de 200 meti de intersectile semaforizate 9. Direcjia relat publice si buget civil va aduce la eunostinta popula municipiului Chiginiu, in termen de 5 zile, prevederile prezentei dispoziti prin intermedial mass-mediei. tia general transport public si c&i de comunicajie i Directa de Polite peor VICEPRIMAR

S-ar putea să vă placă și