Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA
MARE

Nr………................
Avizat – Director adjunct, Avizat- Sef comisie metodica,
Prof. Conţ Laura Prof.inv.primar Giurgiu Adriana

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ INTEGRATĂ

CLASA PREGĂTITOARE D
Prof.inv.primar Gligan Claudia

TRÃISTUȚA CU
POVEŞTI ŞI
JOCURI
AN ŞCOLAR 2021-2022

Motto:

„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind


din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare”.
Eugen Ionescu

ARGUMENT

Copilăria, este vârsta tuturor posibilităţilor, este vârsta la care copiii iubesc
întâmplările cu plante şi animale, dar şi cu copii de vârsta lor şi au capacitatea de a prelua
exemplele pozitive şi de a-şi analiza propriul comportament prin analogie cu cel al
personajelor. Este vârsta la care pot înţelege că, o carte, poate deveni „o lumea minunată a
poveştilor”, primitoare şi darnică pentru cei care o răsfoiesc, înţeleaptă şi plină de mistere
care abia aşteaptă să fie descoperite. Dacă reuşim să trezim interesul copiilor pentru cărţi,
pentru bibliotecă, vor ajunge să identifice cartea cu un tărâm al fantasticului, un tărâm cu
mistere pe care ei ar trebui să aibă curajul să-l descopere.
Scopul urmărit este acela de a-i ajuta pe copii să descopere lumea minunată a
poveştilor din cărţi, să descopere frumuseţea şi expresivitatea cuvintelor:„Oricât de simple
şi uşoare ar părea aceste poveşti, ele nasc, fără îndoială, între copii, dorinţa de a fi
asemănători cu cei buni, care ajung fericiţi, în acelaşi timp se naşte în sufletul lor teama faţă
de nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei răi.” (Charles Perrault)
Opţionalul “Lumea Poveştilor” reprezintă o ofertă încântătoare pentru elevii clasei
pregătitoare.
Proiectarea acestui opţional este integrată cu comunicare, educaţie pentru societate,
dezvoltare personală, matematică şi explorarea mediului, muzică şi mişcare, arte vizuale.
Exemplu:după lecturarea unui text (poezie, poveste, basm) de scurtă întindere, urmează
discutarea acestuia şi apoi reprezentarea prin desen a unor fapte, personaje sau idei proprii
pe baza textului. În acest fel, prin acest aparent simplu exerciţiu de gândire, copilul învaţă,
fără constrângere, să perceapă un mesaj, apoi să-şi creeze o imagine proprie a ceea ce a
perceput, imagine pe care o va ,,filtra” apoi prin universul său cognitiv şi afectiv. În final va
reda imaginea mentală obţinută printr-un desen, care îi va solicita şi formarea unor
deprinderi estetice şi psihomotorii.
Competența generală a acestui opţional este dezvoltarea comunicării orale a copiilor,
precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative din punctul
de vedere al vârstei.
Pe parcusul întegrului proiect se urmăresc următoarele obiective:
Selectarea și structurarea unor texte cu valoare literară adecvate nivelului de vârstă;
Favorizarea valorificării informaţiilor, a lecturilor anteriare și a faptelor de viață ale
elevilor;
Formarea capacității de percepere a conţinutului de idei și a trăirilor afective
transmise de textele literare;
Îmbogățirea, precizarea, activizarea și nuanţarea vocabularului elevilor;
Valorificarea jocului didactic în procesul de învățare şcolară;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a conţinutului unui text de mică întindere;
Reprezentarea unor secvenţe din textele audiate si reprezentarea acestora prin desene.

COMPETENŢE GENERALE :

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2.Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3.Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4.Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
1.1.Sesizarea semnificației - stabilirea succesiunii intamplarilor si a
globale a mesajului oral din momentului cel mai captivant;
textul literar - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este
vorba în mesaj;
- formularea de răspunsuri la înrebări despre
conținutul unui text audiat;
1.2.Desprinderea semnificației - lectură după una sau mai multe ilustrații;
globale a mesajului literar din - exerciţii de formulare de propoziţii;
lecturarea imaginilor - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind
semnificația globală a mesajului literar;
1.3.Identificarea caracteristicilor - exerciţii de identificare a personajelor;
unui personaj din textele literare - exerciţii de enumerare și de comparare a
audiate caracteristicilor personajelor;
- jocuri de rol;
- jocuri de simulare;
1.4.Manifestarea curiozității față - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
de receptarea semnificației - vizionarea unor filme pentru copii;
mesajelor orale - audierea unor povești citite sau înregistrate;

2.Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
2.1.Redarea conţinutului textului - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
într-o formulare proprie, care să - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
cuprindă momentele - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul
semnificative învățătorului;
- redarea conținutului textului prin intermediul
desenului;
2.2.Exprimarea de idei, trăiri - exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
personale prin intermediul ajutorul desenului sau prin simboluri;
limbajului artistic - confecționarea unei mini-cărți cu imagini din
poveștile audiate;
- crearea de povestiri în grup, spuse și ilustrate de
copii;
2.3.Asocierea unor elemente - realizarea unor lucrări în care să se asocieze
simple de exprimare prin elemente de exprimare plastică, cu alte forme de
intermediul artelor vizuale, cu exprimare artistică
alte forme de exprimare: muzică (ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen);
și literatură - realizarea de scurte dramatizări (fragmente din
poveşti);
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate
pentru toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc,
loto cu imagini etc;
2.4.Manifestarea iniţiativei în - exerciţii de interpretare a textului literar,
comunicare față de situaţii exprimând propriile păreri, idei, sentimente;
prezentate în textul literar - discuţii și dezbateri în grup;

3.Dezvoltarea capacității imaginative și creative


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
3.1.Imaginarea unor întâmplări - realizarea unor dialoguri improvizate pe teme
și fapte prezentate în textele legate de textul literar;
literare - jocuri de mimică;
- interpretarea unui rol în mai multe variante;
- jocuri de rol;
- jocuri de simulare;
3.2.Exprimarea trăirilor - interpretarea unui rol în mai multe variante;
interioare ale personajelor din - audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce
textul literar conține textul și observarea imaginilor;
- exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de
cele neobişnuite;
3.3.Deosebirea însușirilor -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau
obişnuite de cele neobişnuite neobişnuite unor obiecte;.
- exerciţii de completare sau modificare a
secvenţelor textului;
3.4.Crearea de mesaje și - exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model
compoziţii artistice sau compoziţii libere;

4.Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
4.1.Manifestarea interesului - audierea unor povești citite, înregistrate sau
pentru lectura unor texte literare povestite de adulți;
variate - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei;
4.2.Formarea deprinde-rilor și - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat
atitudinilor pozitive față de actul sau a unei imagini;
lecturii - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau
imagini create de copii;
4.3.Valorificarea in activitatea - exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele
cotidiana a informaţiilor citite, cu situaţii din viata cotidiană;
dobândite din texte literare - exerciţii de recitare a unor poezii;
- exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători;
4.4.Manifestarea curiozităţii faţă - exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu
de mesajele literare transmise tematica asemănătoare textului studiat;
prin limbaj artistic - vizionarea de fragmente din filme de desene
animate, cu caracter educativ;
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de
păpuşi, adecvate vârstei.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII:

Cartea. Bun venit în lumea cărţilor! – alcătuire, păstrarea şi protejarea cărţilor,


importanţa lor, biblioteca;
Familia. Părinţi din poveşti – sentimente şi atitudini în familie, importanţa familiei în
societate;
Lumea magică a copilăriei – drepturi şi îndatoriri ale copilului, copii ascultători şi copii
neascultători;
Lumea necuvântătoarelor – plante și animale cu însușiri deosebite;
Călătorii fantastice – incursiuni în universul imaginar.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

INSTRUMENTE DE EVALUARE TRADIŢIONALE:


Probe orale :
-,,citirea “ imaginilor;
-redarea conţinutului textului cu suport ilustrat;
-caracterizarea personajelor;
-alcătuirea de scurte poveşti originale;
Probe practice :
-realizarea de desene potrivite conţinutului textului;
-aşezarea imaginilor repectând momentele subiectului;
-iniţierea de dialoguri pe teme date;
-dramatizări;
-jocuri de rol.
INSTRUMENTE DE EVALUARE ALTERNATIVE:
Proiectul (exemplu: “Lumea poveştilor”);
Portofoliul (exemplu: “Personajul meu preferat”);
Concursuri (exemplu: “Recunoaşte povestea …”, “Recunoaşte personajul…”, “Cel
mai bun povestitor”, “Cine ştie câştigă”).
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

S1 -Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor informaţii de detaliu din mesajul ascultat


S2 -Adaptarea mesajului la partener în situaţii de comunicare dialogată
S3 -Rezumarea unui text având ca mijloc imagini cronologice
S4 –Dezvoltarea imaginaţiei creatoare
S5 -Identificarea secvenţelor narative, descriptive şi dialogate dintr-un text

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. Săptămân


Crt ore a
.
1. Cartea.Bun venit în lumea 1.1,2.3,4.1 4 1-5
cărţilor !

2. Familia.Părinţi din poveşti 1.1,1.3,2.2,3.2,4.3 8 6-14

3. Lumea magică a copilăriei 1.1,1.2,1.4,2.3,3.2,3.3,4.1,4.3 7 15-22

4. Lumea necuvântătoarelor 1.1,1.2,1.3,1.4,2.3,3.2,3.3,4.1,4. 7 23-30


3
5. Călătorii fantastice 1.1,1.2,1.3,1.4,2.3,3.2,3.3,4.1,4. 4 31-34
3

S-ar putea să vă placă și