Sunteți pe pagina 1din 3

MOLDCOOP

UNIVERSITATEA COOpERATIST-COMERCIAI.A nrN MOLDOVA

Catedra,,Contabilitate gi audit"
Se admite pentru zusfinere
$eful catedrei, conf, univ., dr.
eso{t t.CdPdfind
,re{ " tLt-1g!q-- 20t7

TNZA DE MASTER
Tema ,,CONTABILITATEA 9I ANALIZA CREANTELOR $I DATORIILOR
COMERCIALE"
Qte baza materialelor,, OHHEI-GAZ",S.R.Z., Orhei)

Elaboratd de studenta Hacina Rucsanda, anului 2,


a facultdfii ,,Contabilitate qi informatici economici"
specializdrii,,Contabilitate in corter{"
gr.4CC-l52lm

Conducitor gtiin{ific
CdpbJind Sofia s:ott
/conf. univ., dr./ /semndtura /

Chiginiu -2017
CUPRINS

ADNOTARE........................................................................................................................................3
INTRODUCERE.................................................................................................................................5

CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind creanţele şi datoriile comerciale

1.1 Componenţa, caracteristica şi clasificarea creanţelor şi datoriilor................................................10

1.2 Instrumente de plată şi forme de decontare prin virament….......................................................14

1.3 Recunoaşterea şi evaluarea creanţelor şi datoriilor.......................................................................19

CAPITOLUL II. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale ale entităţii

2.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea creanţelor comerciale….............................................30

2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea datoriilor comerciale..................................................36

2.3. Contabilitatea avansurilor primite şi acordate..............................................................................46

CAPITOLUL III. Analiza decontărilor comerciale

3.1. Modelare conceptuală privitoare la maximizarea creanţelor şi minimizarea duratei de încasare a


clienţilor.......................................................................................................................................49

3.2 Analiza factorială a creanţelor şi datoriilor comerciale.................................................................51

3.3 Analiza indicatorilor de lichiditate şi echilibru financiar.............................................................55

Concluzii şi recomandări..................................................................................................................61
Bibliografia........................................................................................................................................64
Anexe
ADNOTARE
la teza de master cu tema: „Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor
comerciale” autor Hacina Rucsanda, Chişinău, 2017

Structura lucrării. Teza cuprinde: introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări,


bibliografia din 33 de titluri, 43 de anexe, 64 de pagini de text de bază.
Cuvinte-cheie: creanţe comerciale, datorii comerciale, avansuri primite, avansuri acordate,
părţi afiliate.
Domeniul de studiu: contabilitate, analiza activităţii economico-financiară, management.
Actualitatea cercetării. Studierea acestei teme este actuală întrucât conturile ce reprezintă
creanţele şi datoriile comerciale furnizează informaţii privind existenţa şi mişcarea obligaţiilor
entităţii faţă de veniturile pe care ea trebuie sa le realizeze şi respective a cheltuielilor ce
urmează să le suporte. Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor face legătura dintre activităţile
economice şi factorii de decizie. În primul rând, contabilitatea cuantifică activităţile
economice, înregistrând datele necesare pentru o folosire ulterioară. În al doilea rând, datele
sunt stocate cât timp este necesar, urmând a fi prelucrate pentru a deveni informaţii utile. În
final, informaţiile sunt transmise, prin intermediul rapoartelor, factorilor de decizie.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei constă în examinarea contabilităţii creanţelor şi


datoriilor comerciale luate din cadrul întreprinderii ORHEI-GAZ S.R.L. Pentru realizarea
acestui scop au fost stabilite următoarele obiective:
 evaluarea şi clasificarea creanţelor şi datoriilor comerciale;
 studierea contabilităţii decontărilor comerciale;
 abordarea modalităţilor de plată;
 analiza soldurilor creanţelor şi datoriilor comerciale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în fundamentarea din punct de vedere


ştiinţific şi metodologic a decontărilor comerciale, abordarea modalităţilor de plată şi analiza
soldurilor decontărilor.
Semnificaţia teoretică a lucrării este determinată de importanţa economico-socială prin care
un agent economic intră în relaţii de colaborare cu terţe persoane fizice sau juridice. În
procesul de aprovizionare agentul economic cumpără bunuri economice de diverse forme de la
alte persoane fizice şi juridice, bunuri pentru care îşi creează datorii sau creanţe.

Valoarea aplicativă a lucrării. Considerăm că teza poate servi ca bază de pornire în cercetare
şi pentru alţi specialişti din domeniul contabilităţii sau din alte domenii.
Rezultatele ştiinţifice au fost implementate de către ORHEI-GAZ SRL.

Teza completă