Sunteți pe pagina 1din 1

Plîngere

Subsemnatul(ă) _________________________________________________________,
Domiciliat(ă) în (localitatea) _____________________________________________________,
strada______________________, nr. ________________, bl. ___________, ap. ___________,
titular al buletinului de identitate seria _______, nr. _____________, IDNP _______________,

Formulez prezenta plîngere împotriva numitului(ei) _____________________________


______________________________, domiciliat(ă) în (localitatea) _______________________,
strada ________________________________, nr.__________, bl.____________, ap.________,
care la (se descriu faptele si împrejurarile) ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________.
Dovada săvîrșirii infracțiunilor o fac următorii martori/ mijloace de probă:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________ (semnătura)
(numele, prenumele)

______________________________
(data)
Sesizările anonime nu se examineaza**
In cazul în care nu se cunoaste identitatea făptuitorului, se descriu faptele și împrejurarile***

S-ar putea să vă placă și