Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. 1438 din 07.03.2022


INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN CONSTANŢA

APROB
Postarea pe site-ul de internet al
unităţii şi afişarea la avizierul unităţii

ŞEFUL
I.P.J.
CONST
ANȚA,

Chestor de poliţie

GLUG
Ă Constantin-Adrian

A N U N Ţ
privind recrutarea şi selecţia candidaţilor în vederea participării la
concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal din subordinea
Inspectoratului General al Poliției Române, sesiunea martie-mai 2022

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa,


Bulevardul MAMAIA, nr. 106, (lângă SPITALUL MILITAR) recrutează candidaţi pentru
admiterea unitățile de învățământ postliceal din subordinea I.G.P.R., în raport de locul
de domiciliu/reşedinţă, înscris/ă în cartea de identitate a candidaţilor, potrivit opţiunii
acestora;
Cererea tip de înscriere, prevăzută în Anexa 1, precum și, după caz, consimțământul
privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se
completează de către candidați în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în
format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@ct.politiaromana.ro, în perioada
07.03-18.03.2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
La primirea cererii-tip de înscriere, candidaților li se va atribui codul unic de
identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, va fi completat centrul zonal la care
aceștia sunt arondați, iar cererea va fi scanată și comunicată candidaților printr-un e-
mail de confirmare, precizându-se și numărul de înregistrare.
În situația în care un candidat nu primește confirmarea în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la transmiterea cererii, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane
la nr. de tel 0241/502038 sau 0241/502115, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are
posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din Bld. Mamaia nr. 106,
mun. Constanța, în vederea clarificării.

CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679


Constanta, B-dul Mamaia nr. 106,
Precizări privind condițiile și criteriile pentru participare la concursul de
admitere:
Condiții de înscriere
Candidaţii care optează pentru admiterea la unitățile de învățământ postliceal din
subordinea I.G.P.R. în sesiunea septembrie-octombrie 2021 trebuie:
a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale
şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele
concursului de admitere;
b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specializării
pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;
d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru
recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt
psihologic”, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în
vigoare;
f) să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, conform prevederilor din
actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
g) să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în MAI completată la toate
capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele
normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare; (doar candidații declarați ,,admis” la
proba scrisă);
h) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în
actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare.

Condiţiile legale de recrutare:


 a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
a) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
d) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în
care participă la concursul de admitere; să nu depășească limita de vârstă pentru care
polițiștii pot fi menținuți în activitate.în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea
360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulteriorare,
coroborate cu prevederile Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat cu
modificările și completările ulteriorare;
e) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de
poliţist;
    g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
    h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679
Constanta, B-dul Mamaia nr. 106
    Criteriile specifice:
    a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (se realizează cu
ocazia examinării medicale);
    b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu
excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre
ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
    c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.
ATENȚIE! Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de
recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia, este 27.03.2022, orele
16.00.

Documentele cuprinse în dosarul de recrutare (dosar plic) al candidaţilor sunt:

a) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare,


prevăzută în Anexa 2;
b) consimțământul informat, prevăzut în Anexa 3;
c) CV-ul, model Europass, prevăzut în Anexa 4;
b) diploma de bacalaureat în original și xerocopie (față-verso); candidaţii cărora nu le-
a fost eliberată diploma de bacalaureat, depun o adeverinţă eliberată de către instituţia de
învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat în care se menţionează media
generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă de la liceu, în original și xerocopie (față-verso);
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României , cu diplomă de
bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
- copis diplomei echivalente obținute în străinătate;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei;

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt
prezentate din iniţiativa candidatului;
d) copii ale actului de identitate, carnetului/contractului de muncă şi, dacă este cazul,
livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a
certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
f) autobiografia prevăzută în Anexa 5;
g) tabelul nominal cu rudele candidatului prevăzut în Anexa 6;
h) 3 fotografii tip buletin de identitate 3x4 cm şi o fotografie 9x12 cm;
i) adeverința medicală eliberată de medicul de familie, printată față-verso, prevăzută
în Anexa 7;
j) copia permisului de conducere (în cazul în care candidatul posedă acest document);

Suplimentar documentelor prevăzute mai sus, candidaţii etnici/minoritari care se


înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, depun la dosarul de recrutare şi o
CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679
Constanta, B-dul Mamaia nr. 106
adeverinţă din partea unei organizaţii etnice/minoritare, constituite potrivit legii, care să
ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declarația prevăzuta la Anexa 8.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de


actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

A. Completarea adeverinței medicale eliberată de medicul de familie


Adeverința medicală prevăzută în Anexa 8, va fi completată de către medicul de
familie al candidatului, doar față și depusă la dosarul de recrutare. Aceasta se va transmite
de către compartimentul cu sarcini de recrutare, medicului de unitate. După primirea
documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează
candidații declarați INAPT, cu privire la încetarea activităților de recrutare.

B. Evaluarea psihologică
Examinarea psihologică se va realiza de către ofițerii specialişti din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 22.03.2022 candidaţii recrutaţi urmând a
se informa asupra locului, datei şi orei la care se va susţine evaluarea psihologică,
telefonic (0241.502.115 şi 0241.502.038) sau pe site-ul www.ct.politiaromana.ro,
secţiunea Carieră – Admitere.

Susținerea probelor de admitere

Candidaţii recrutați de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța susțin proba


eliminatorie de evaluare a performaței fizice la Academia de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza” București, aleea Privighetorilor nr. 1-3, în perioada 31.03-06.04.2022.
Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința
candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru
care au optat candidații, precum și al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
București.
ATENȚIE! La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații,
repetări sau reexaminări.

Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 09 aprilie 2022 în


municipiul Constanța, informații privind locația, fiind postate ulterior, printr-un
anunț pe site-ul de internet al I.P.J. Constanța www.ct.politiaromana.ro, secţiunea
Carieră – Admitere.
În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de
identitate/permisul de conducere/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței
fizice și echipamentul sportiv necesar.
Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților se afișează pe site-ul fiecărei unități de
învățământ. Pentru a promova proba de verificare a cunoștințelor, candidații trebuie să
obțină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5. Departajarea candidaţilor cu
medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului
național de bacalaureat;

CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679


Constanta, B-dul Mamaia nr. 106
c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național
de bacalaureat;
d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul
examenului național de bacalaureat;
e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima
limbă străină, potrivit foii matricole;
f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua
limbă străină, potrivit foii matricole.
În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare,
comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un
criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.
În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de
bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a
studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii
egale.
Rezultatele obținute de candidați se afișează pe site-ul fiecărei instituții de
învățământ.
Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa de email
a unității de învățământ (pentru Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina
adresa campina@scoalapolitie.ro și pentru Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan”
Cluj- Napoca adresa scoala.cluj@cj.politiaromana.ro) și se soluționează în termenul
prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia.
Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor, se
afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.
ATENȚIE! Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare
sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma
susţinerii probelor de concurs.
Examinarea medicală
Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I.
nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul
de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 18
aprilie-20 mai 2022.
Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la
continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la I.P.J. Constanța în vederea înmânării
adresei către Centrul Medical Judeţean Constanţa al M.A.I., situat pe bld. Mamaia nr. 273,
judeţul Constanţa, precum și a copiei adeverinței medicale eliberată de medicul de familie,
existentă în dosarul de recrutare.
Unitățile de învățământ afișează la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au
finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la
concursul de admitere.
Afișarea rezultatelor finale
Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere.
Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe
site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 27 mai 2022.

Candidaţii declaraţi “admis” au următoarele obligaţii:


- să depună diploma de bacalaureat, în original, în vederea înmatriculării;
CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679
Constanta, B-dul Mamaia nr. 106
- să încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să
îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau
mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie
cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care
sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau
pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în
eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai
sus.
Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor
răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a
copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori,
după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de
sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor
poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate
personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi
familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și
completările ulterioare, se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind
activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale dispozițiilor D.G.M.R.U. din cadrul
M.A.I. și ale prezentei dispoziții.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de


recrutare, care transmite la D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. cererea scrisă adresată ministrului afacerilor
interne, propunerea privind înmatricularea solicitantului şi documentaţia care fundamentează aceasta, în
copie.
Unitatea de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, constituie
dosarul de recrutare pentru candidaţii aflaţi în situaţia de la alin. (1) şi alin. (2) ale prezentului articol.
Dosarul de recrutare se transmite instituţiei de învăţământ şi conţine:
a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de
învăţământ din cadrul M.A.I.;
b) adeverinţă care să ateste faptul că solicitantul, copil devenit major, se află în continuarea studiilor, până
la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani (persoanele îndreptățite să beneficieze de
prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014, cu modificările și completările ulterioare);
c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de
cercetare a evenimentului, în fotocopie;
d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al
poliţistului decedat, în fotocopie;
e) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.
Unităţile de recrutare inventariază informările privind soluționările anterioare transmise de către
D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I.. şi informează candidaţii în legătură cu rezervarea locurilor din prezenta
sesiune la instituția de învățământ pentru care au optat, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor și
criteriilor de recrutare.

ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE


Comisar-şef de poliţie,
CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679
Constanta, B-dul Mamaia nr. 106
ALEXANDRU DUMITRU-DIDEL

CONFIDENTIAL, Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679


Constanta, B-dul Mamaia nr. 106