Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Macașoi Mirela

Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic Nicolae Istrățoiu

Data: 29.03.2019

Clasa: a V-a

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Descrierea

Tema lecţiei: Adjectivul

Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

Durata: 50 de minute

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din - părţi de vorbire şi categorii gramaticale
punct de vedere gramatica specifice acestora: adjectivul (adjective variabile
şi invariabile, acordul cu substantivul, topica
adjectivului);
- părţi de propoziţie: atributul
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor adjectivul (adjective propriu-zise şi adjective
gramaticale învăţate provenite din verbe la participiu, adjective
variabile şi invariabile, acordul cu substantivul,
topica adjectivului)
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din dificultăţi în scrierea unor categorii morfologice
punct de vedere gramatical, folosind corect studiate;
semnele ortografice şi de punctuaţie

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1. să definească adjectivul;

O2. să recunoască adjectivele din diferite texte;

O3 să diferenţieze adjectivele propriu-zise de adjectivele provenite din alte părţi de vorbire;

O4. să realizeze acordul între adjective şi substantivele determinate;

O5. să analizeze adjective identificate în diferite texte ;

O6. să ortografieze corect diferite adjective;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse: colectivul eterogen de elevi ai clasei a V-a B; cabinet de limba şi literatura română
2. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, ciochinele, Gândiţi! Lucraţi în
perechi! Comunicaţi!
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, tabla.
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări),
observarea sistematică
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi şi activitate pe grupe.
6. Material bibliografic:
Chiriţă, Cornelia, Trofin, Eliza-Mara, Gramatică 5.Fişe de lucru pe unităţi de învăţare cu
itemi şi teste de evaluare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014.
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a V-a, Bucureşti, 2009.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Kuttesch, Nicoleta, Limba şi literatura română
pentru clasa a V-a, Editura ART, Bucureşti, 2011.
Scenariu didactic
Secvenţele Ob. Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare
lecţiei/ Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee/
alocat Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia
organizatoric catalog elevii absenţi. pregătesc materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de limba frontală
asigură climatul necesar şi literatura română
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea Profesorul îi roagă pe elevi Elevii caracterizează Conversaţia Aprecierea
atenţiei să caracterizeze în câteva prin câteva cuvinte Activitate răspunsurilor
6’ cuvinte colectivul lor. colectivul lor. frontală
Cuvintele rostite de elevi
vor fi notate de profesor pe
tablă. După notarea Ei răspund întrebării
cuvintelor, cadrul didactic adresate de profesor.
îi întreabă pe elevi ce parte
de vorbire au folosit.
3. Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul Conversaţia
Nominalizarea elevilor faptul că urmează o lecţiei. Activitatea
lecţiei noi şi a lecţie de consolidare a frontală
obiectivelor cunoştinţelor despre
operaţionale adjectiv.
2’ Se va scrie pe tablă titlul
lecţiei- Adjectivul-, iar
profesorul va enumera
obiectivele lecţiei.
4. O1 Reactualizează prin Răspund întrebărilor Conversaţie Analiza
Reactualizarea O9 conversaţie frontală adresate de cadrul euristică; răspunsurilor
cunoştinţelor informaţiile esenţiale didactic. Ciorchine; elevilor
învăţate despre adjectiv. În acest Completează fişa de Activitate
anterior sens, oferă elevilor o fişă lucru. frontală şi
10’ (v. Anexa 1), care conţine individuală
un set de întrebări şi un
ciochine, pe care vor trebui
să-l completeze, în timp ce
răspund întrebărilor. Începe
profesorul cu prima
întrebare, iar elevul care
răspunde corect va avea
dreptul să adreseze
următoarea întrebare.
5. Conducerea După reactualizarea Joc didactic Observarea
învăţării O2 cunoştinţelor, profesorul le Gândiţi! sistematică a
25’ propune elevilor un joc Fiecare pereche Lucraţi în elevilor
„Trenuleţul adjectivelor”. încearcă să identifice perechi! Aprecierea
(v. Anexa2) Organizaţi în adjectivele din textul Comunicaţi! răspunsurilor
perechi, elevii vor avea de propus. Activitate în
identificat adjectivele din perechi
textul propus.
După identificarea Elevii numiţi de
adjectivelor, profesorul profesor vor scrie pe
realizează pe tablă un tabel tablă adjectivele
cu două coloane: adjectiv identificate anterior şi le
propriu- zis/ adjectiv clasifică în funcţie de
provenienţa acestora. Exerciţiul
provenit din altă parte de
Activitate
vorbire. Rubricile tabelului
O3 individuală
vor fi completate cu
adjectivele identificate la
exerciţiul anterior, dar şi cu Gândiţi!
adjectivele: onest, cuminte, Lucraţi în
lăudat, înţelegător, şters, perechi!
inevitabil, eminent, cântat, Comunicaţi!
Organizaţi în echipe, Activitate în
apreciat, atent, vesel.
elevii vor descoperi perechi
Următoarea activitate
intrusul din lista de
vizează diferenţierea dintre
adjective invariabile şi
adjectivele variabile şi cele
vor completa tabelul dat
invariabile, astfel, elevii
cu formele adjectivelor
O4 vor fi organizaţi în echipe
variabile. După
O7 şi vor primi fişa de lucru
expirarea timpului de
corespunzătoare. (v. Anexa
lucru, câte un
3).
reprezentant din fiecare
După expirarea timpului, Activitate în
echipa va scrie pe tablă
vor fi trecute pe tablă toate echipe
adjectivele variabile,
adjectivele variabile,
precizând numărul de
precizând numărul de
forme flexionare.
forme flexionare.
După rezolvarea acestei
Pentru a verifica modul în
activităţi, ei rezolvă Joc didactic
care elevii realizează
următoarea sarcină de Activitate
acordul adjectivului cu
lucru, alegând varianta individuală
substantivului determinat şi
corectă de scriere a
ortografierea adjectivelor,
adjectivelor şi realizând
profesorul le propune
acordul dintre adjectiv
elevilor jocul „Bingo”. (v.
şi substantivul
Anexa4)
determinat.
Jocul se va desfăşura
individual şi se
monitorizează activitatea
fiecărui elev.
6. Obţinerea O8 Profesorul le oferă elevilor Elevii îndeplinesc Exerciţiul Observarea
performanţei O5 o nouă fişă de lucru, ce sarcinile de lucru trasate sistematică a
O6 vizează categoriile de profesor. elevilor
gramaticale specifice
adjectivului şi modul de
analiză morfo- sintactică a
adjectivului (v. Anexa 6 )
7. Feedback-ul Se realizează pe tot Elevii primesc note
parcursul orei prin pentru contribuţia lor la
intermediul unor aprecieri desfăşurarea lecţiei.
verbale de tipul: Bravo!
Da! Foarte bine!.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au
participat la
lecţie. Elevii care
s-au afirmat sunt
notaţi în catalog,
iar ceilalţi elevi
vor fi încurajaţi.
8. Se precizează Notează tema
Asigurar tema pentru în caiete.
ea acasă- Analizaţi Adresează Convers
retenţiei toate adjectivele întrebări aţia
şi a din poezia suplimentare. Activita
transferu adjectivului- (v. tea
lui Anexa 7), se aduc frontală
explicaţii şi
lămuriri, acolo
unde este cazul.

Anexa 1.

 Ce este adjectivul?
 De câte feluri este adjectivul după provenienţă?
 De câte feluri este adjectivul după numărul de forme?
 Ce părţi de vorbire poate determina adjectivul?
 Care este regula de aur a adjectivului?
 Ce funcţii sintactice poate îndeplini adjectivul?

Trenuleţul adjectivelor
Vă invit într-o călătorie cu trenuleţul în
lumea tainelor gramaticale. Pentru a obţine un
bilet de tren, sunteţi rugaţi să identificaţi
adjectivele din următorul text:
„Găsise, pe-un teren viran
Un geamantan de piele fină

Şi un pachet în geamantan

Pecetluit cu parafină

Şi, în pachet, un pacheţel

Legat cu funde elegante

Şi-n pacheţel găsise el

Vreo patruzeci de diamante” (Gellu Naum, Cartea cu Apolodor)

DESCOPERĂ INTRUSUL!
Printre adjectivele care îşi schimbă forma (variabile) s-au strecurat nişte „intruşi”. Dovedeşte-ţi
abilităţile de detectiv şi descoperă intruşii, notându-i în norişor.
sărac
bej ciudat

important
elegant

mic perspicace

cumsecade
galben ade

mare
gri înţelept

FIŢI VOI CEI MAI RAPIZI!


Completând tabelul de mai jos, precizează câte forme flexionare au adjectivele variabile identificate
la exerciţiul anterior:

Adjectivul variabil SINGULAR PLURAL Numărul de


Masculin Feminin Masculin Feminin forme
Jocul BINGO!

1. Alegeţi prin subliniere forma corectă a djectivelor :

binecrescut / bine-crescut binecunoscut / bine-cunoscut bine-venit / binevenit

2. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective:


 floare vişinie-----------------
 pădure pustie-----------------
 nor plumburiu----------------
 lalea roşie---------------------

SUCCES!

Marchează feţele zâmbitoare ale categoriilor gramaticale care sunt specifice adjectivului:
persoană

ADJECTIV

caz

 Analizaţi adjectivele din următorul text:

“În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,


La răsărit, sub soare, un negru punct s-arată!”
(Vasile Alecsandri – Oaspeţii primăverii)
Sunt adjectivul, cuvântul care are

Mărime, formă, gust şi culoare.

Sunt ghiocelul argintat

Pe câmpul împrimăvărat;

Laleaua roşie mai sunt

Şi-ntinsul, verdele pământ

Sunt norul alb şi trecător

Şi soarele strălucitor;

Rotundul măr, gustos, din pom,

Cules de înţeleptul om.

Am strai ales, de sărbători;

Pe unde trec eu semăn flori;

Chiar SUBSTANTIVUL, frate-meu,

Mă cheamă să-l ajut mereu.

Şi nu lipsesc din adunare,

Ca să împart la fiecare.

O însuşire, două, trei ...

Sunt bun şi darnic, dragii mei!

Isteţ, dorit şi inventiv,

Sunt renumitul:

S-ar putea să vă placă și