Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”


Secția Teologie Pastorală

Predică - Omiletică
An IV, Semestrul I

Duminica a 27-a după Rusalii

Profesor: Student:

Radu Andrei Emanuel Murgu Nelu Gabriel


Anul 4, Grupa 4

București
2021

1
-ÎNCHINĂCIUNEA: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Motto:

„Oamenii sunt neputincioşi; iubirea de Dumnezeu le dă putere. Oamenii sunt


mândri; iubirea de oameni le dă smerenie. Iubirea de oameni vine din iubirea de
Dumnezeu. Smerenia vine din simţirea puterii lui Dumnezeu. Dragostea de oameni fără
dragostea de Dumnezeu este mincinoasă, iar puterea fără Dumnezeu e mândrie şi
neputinţă.”.1

Frați creștini,

Sfânta Evanghelie ce s-a citit duminica aceasta ne arată un exemplu clar al iubirii de
oameni a lui Hristos pe de o parte, iar pe de altă parte, ne arată urâta iubire de sine a fariseilor,
laolaltă cu invidia și fățărnicia acestora. După cum ați remarcat, mai-marele sinagogii, din
ambiția sa pentru cinstirea sâmbetei, și-a ascuns invidia și fățărnicia sa, zicând: „Șase zile sunt
în care se cade a lucra. Deci în acele zile venind, vindecați-vă, iar nu în ziua sâmbetei” (Luca
13, 14). După cum se poate observa, acesta, sub pretextul legii, își ascunde viclenia și
fățărnicia sa.
Legea pe care mai-marele sinagogii se ambiționa să o apere prevede că ziua sâmbetei
este zi de rugăciune publică la poporul iudei, asemenea zilei de Duminică la creștini. Cu toate
acestea, Mântuitorul Iisus mergea des singur în pustiu, petrecând acolo nopţi întregi în
rugăciune, nu neglija nici rugăciunea din sinagogă împreună cu oamenii. Urmându-și
obiceiul, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă, spune Evanghelistul în altă parte (Luca cap. 4,
16). Obişnuia deci să meargă la casa de rugăciune şi nu neglija rugăciunea împreună cu po-
porul, pe care o făcea nu pentru sine, ci pentru învăţătura noastră. Există în ziua de azi mulți
care afirmă că n-au nevoie să meargă la biserică pentru rugăciune (“Eu pot să mă rog și acasă,
n-am nevoie să merg la biserică!”), dar e total greșit. Aș dori să fac o asemănare a afirmației
de mai devreme într-o manieră puțin ieșită din context, pentru a înțelege mai bine absurditatea
acesteia, anume că și omul n-ar trebui să mai bea apă având în vedere că substanțele din
compoziția apei se regăsesc și în aerul respirat sau chiar și în alimente, dar totuși trebuie să
bem pentru că organismul are nevoie, așa și sufletul are nevoie de Hristos. Pilda lui Hristos ne

1
Predici – Sf. Nicolae Velimirovici, Ed. Sophia, 2003

2
învaţă că avem nevoie să facem și una şi alta: şi să ne rugăm pentru noi în sinea noastră, dar şi
în biserică împreună cu fraţii noştri.
Mântuitorul nu a certat niciodată pe păcătoși așa de aspru precum i-a certat pe
cărturari, pe farisei și pe legiuitorii fățarnici, plini de invidie. Deoarece în momentul când
păcătoșii se întorceau la pocăință din toată inima lor, Dumnezeu îi primea cu mare milă și
iubire. Iar când era învinuit de cărturari și farisei că umblă cu păcătoșii și stă la masă cu ei, El
le răspundea: „N-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință” (Matei 9, 13). De
asemenea: „N-au trebuință cei sănătoși de doctori, ci cei bolnavi” (Matei 9, 12). Iar
cărturarilor le răspundea: „Vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră întru Împărăția
Cerurilor” (Matei 21, 31), din cauza faptului că în inima lor, Fiul lui Dumnezeu a văzut cele
mai cumplite vicii, precum: mândria, invidia, ura, viclenia, slava deșartă, fățărnicia și altele
multe de acest gen.2
Revenind la subiectul principal al predicii, Domnul o cinsteşte pe această femeie cu
numele de fiică a lui Avraam. Scopul Lui nu e doar să proclame întâietatea sufletului asupra
făpturilor necuvântătoare cum sunt boul sau asinul, ci de asemenea să facă remarcă asupra
întâietății ce i s-a dat acestei femei față de mai-marii capi fățarnici ai sinagogii. Mântuitorul
subliniază faptul că femeia aceasta era evlavioasă şi cu frică de Dumnezeu, ceea ce se observă
și din faptul că, în ciuda infirmităţii ei, ea s-a străduit în a face efortul de a ajunge la sinagogă
pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu şi să se roage, şi, de asemenea, din aceea că îndată
după tămăduire ea L-a slăvit pe Dumnezeu. Femeia era întradevăr o adevărată fiică a lui
Avraam, nu doar după sânge ci şi după evlavie şi răbdare, mai credincioasă decât capii
sinagogii care, asemenea fruntaşilor iudei, se trufeau cu descendenţa lor din Avraam.
Sabatul (sau Sâmbăta) a fost rânduit ca zi de odihnă: „A binecuvântat Domnul ziua a
şaptea” (Ieşire 20, 11). Însă când vine vorba de suflet, odihna acestuia nu este zăcerea în
nelucrare, asemeni trupului, ci lucrarea faptelor bune, milostenia şi tot ceea ce este plăcut lui
Dumnezeu. Aceasta reprezintă adevărata odihnă a sufletului, aceasta împuternicește sufletul şi
îl sfințește. La fel ca în celelalte zile din săptămână, noi trebuie să ne purtăm bine și să avem
grijă de necuvântătoare, dar mai mult decât atât, noi trebuie să ne purtăm bine cu oamenii.
Aceasta este adevărata semnificație a cinstirii Zilei a Şaptea, în duhul Legii lui Dumnezeu.
Asemenea capilor sinagogii, în ziua de azi există nenumărați oameni printre frații noștri
creștini care țin cu toată puterea să nu lucreze duminica sau în orice altă zi de sărbătoare din
decursul săptămânii doar pe motiv că așa spune Biserica, dar scapă din vedere sau uită cu

2
https://www.activenews.ro/cultura/Duminica-a-27-a-dupa-Rusalii-Tamaduirea-femeii-garbove.-Predica-
Parintelui-Cleopa-Ilie-138820

3
bună știință adevărata semnificație a acestor zile, anume că trebuie să ne oprim din lucrul
mâinilor și să acordăm timp și atenție sufletului și nevoilor sale (ceea ce nu prea avem timp în
zilele obișnuite din cauza multor factori externi ), în astfel de zile de sărbătoare trebuie, mai
cu seamă, să ne ațintim privirea spre nevoile sufletului nostru și spre ajutorarea aproapelui ca
înfăptuire a milosteniei.
Revenind la Evanghelie, nu râvna pentru lege îl provoca pe mai-marele sinagogii, ci
egoismul său. În sinea lui se întreba cum ar putea să fie, în sinagogă, unul mai puternic, mai
milostiv și mai înțelept decât el. Domnul, cunoscându-i gândul și intențiile, îl numește pe
acesta fățarnic, astfel că prin această replică, Domnul a făcut să amuţească şi i-a ruşinat nu
numai pe mai-marele sinagogii, ci pe toţi duşmanii Săi.
Evanghelia ce s-a citit duminica aceasta cuprinde şi o însemnătate ascunsă, foarte
folositoare vieţii noastre spirituale. Femeia gârbovă simbolizează cugetele strâmbe ale celor
ce se depărtează de Hristos. Cu o gândire gârbovă, omul nu poate sta drept înaintea lui
Dumnezeu şi a cerului, ci are privirea și trupul îndreptat spre pământ, se târăşte pe pământ, se
hrănește cu pământ, învață de la pământ și se bucură de pământ. 3 O minte strâmbă este
limitată de cele lumești, aflată în voia simţurilor; îşi caută alinare între dobitoace și desfătare
în mâncare şi băutură. Omul aflat cu o asemenea gândire nu este conștient de Dumnezeu şi
nici de lumea duhovnicească, nici de viaţa veşnică, nici de vreo aspirație sau bucurie mai
înaltă; e plin de nelinişte, de frică, de chin, de tristeţe şi, mai cu seamă de răutate.
Domnul Iisus Hristos cheamă la Sine pe acești oameni pentru a le îndrepta cugetul, de
a le lumina calea și spre a-i bucura de viața veșnică. Dacă aceștia se îndreaptă devreme la El,,
asemenea femeii celei gârbove, vor fi şi ei vindecați şi-l vor mulţumi şi lăuda pe Dumnezeu
din toate puterile lor. În sens contrar, aceștia vor rămâne în întuneric și vor muri în păcatele
lor, aşa cum afirmă Domnul necredincioşilor iudei: „Veţi muri în păcatul vostru” (Ioan 8, 21).
Atâta vreme cât respirăm și ne aflăm pe acest pământ în acest trup muritor, sufletul
nostru este mai mult sau mai puțin gârbov. Hristos ne cheamă pe toți cei cu mintea și sufletul
gârbov la Sine deoarece doar El poate să îndrepte ceea ce e strâmbat în noi. Ne cheamă cu
scopul de a ne ridica și de a ne înduhovnici întru El și spre a şterge numele ruşinii şi ale
păcatului. Ne cheamă cu dorința de a ne curăța glasul sufletului nostru spre a cânta cu toată
frumusețea slava Lui Dumnezeu. Astfel fiind cu sufletele îndreptate, să ședem slăviți în
Împărăţia Lui Dumnezeu, alături de sfinţii îngeri şi alături de cetele sfinţilor din ceruri.
Amin!

3
https://www.impantokratoros.gr/32903394.ro.aspx

4
BIBLIOGRAFIE

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, 2008.


2. Predici – Sf. Nicolae Velimirovici, Ed. Sophia, 2003.
3. https://www.impantokratoros.gr/32903394.ro.aspx
4. https://www.activenews.ro/cultura/Duminica-a-27-a-dupa-Rusalii-Tamaduirea-
femeii-garbove.-Predica-Parintelui-Cleopa-Ilie-138820.

S-ar putea să vă placă și